Sei sulla pagina 1di 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 4

MINGGU & TARIKH TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) STANDARD PEMBELAJARAN Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka Menamakan nilai tempat dan nilai sebarang nombor Mencerakinkan sebarang nilai tempat dan nilai digit nombor digit bagi TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI

MINGGU 1 2 32 Jan ( 2 hari )


1.1 Nilai nombor

1. 2. 3.

Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000. Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000. Menganggar dan membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat. Mengelas dan melengkapkan pola nombor. Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

(ii)

(iii)

mengikut

MINGGU 2 6 10 Jan ( 5 hari ) NOMBOR BULAT HINGGA 100 000


1.2 Anggaran bagi sesuatu kuantiti

(iv)

Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi Melengkapkan pola nombor yang diberi Membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu terdekat

4. 5.

(i)

6.

(i)

MINGGU 3 13 17 Jan ( 4 hari ) 14 Jan : Maulidur Rasul

1.3

Nombor dalam bentuk pola (ii) (i) Mengaplikasi sebarang nombor

1.4

(ii)

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK 2.1

STANDARD KANDUNGAN Penambahan sebarang dua hingga empat nombor (i)

STANDARD PEMBELAJARAN Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran

TAHAP PENGUASAAN 1. 2.

STANDARD PRESTASI

Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik. Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula. Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif. Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik. Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 4 20 24 Jan ( 5 hari ) TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000

2.2

Penyelesaian masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

3.

4. (i) Penggunaan anu dalam penambahan. Mengenalpasti anu yang penambahan dua nombor. Membentuk ayat matematik yang penambahan dua nombor melibatkan 5.

2.3

(ii)

melibatkan 6.

3.1

Penolakan sebarang dua nombor. Penolakan berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. Penyelesaian masalah

(i)

Menolak sebarang dua nombor hingga hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. Menolak berturut- turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.

1. 2. 3. 4.

3.2

(i)

MINGGU 5 27 30 Jan ( 4 hari ) TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000


3.3

(i)

Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan dua nombor. Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor

5.

(i) 3.4 Penggunaan anu dalam penolakan

6.

(ii)

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i)

STANDARD PEMBELAJARAN Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000. Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000. Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 100 000. Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran. Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi

TAHAP PENGUASAAN 1. 2. 3. 4. 5.

STANDARD PRESTASI

Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit, 100 dan 1000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif.

(ii) Pendaraban dua nombor

MINGGU 6 3 7 Feb ( 5 hari ) DARAB HINGGA 100 000

4.1

(iii)

(iv)

6.

4.2

Penyelesaian masalah

(i)

5.1

Pembahagian dua nombor

(i)

1. 2. 3. 4. 5.

Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor dua digit, 100 dan 1000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif.

5.2

MINGGU 7 10 14 Feb ( 5 hari ) BAHAGI HINGGA 100 000

Penyelesaian masalah

(i)

6.

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK 6.1

STANDARD KANDUNGAN (i) Penambahan dan penolakan.

STANDARD PEMBELAJARAN Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000.

TAHAP PENGUASAAN 1.

STANDARD PRESTASI

Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit tanpa baki dalam lingkungan 100 000.

6.2 Pendaraban dan pembahagian

(i)

Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.

2.

Operasi bergabung tambah dan tolak dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit berbaki dalam lingkungan 100 000.

(i)

Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan menggunakan pelbagai strategi.

3.

MINGGU 8 17 21 Feb ( 5 hari )


Penyelesaian masalah

OPERASI BERGABUNG
4. 6.3

Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa dan dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit tanpa dan berbaki dalam lingkungan 100 000.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi.

(ii)

Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan pelbagai strategi

5.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi dengan pelbagai strategi.

6.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi secara kreatif dan inovatif.

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i)

STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan: (a) objek, (b) gambar rajah Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya Menambah hingga tiga pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi Menambah dan menolak pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan menggunakan pelbagai strategi

TAHAP PENGUASAAN 1.

STANDARD PRESTASI

MINGGU 9 24 28 Feb ( 5 hari )


7.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur (ii)

Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10.

2.

Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

MINGGU 10 3 7 Mac ( 5 hari ) MINGGU 11 10 14 Mac ( 5 hari ) PECAHAN

7.2 Penambahan pecahan

(i)

3.

Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut sama hingga 10.

7.3 Penolakan pecahan

(i)

4.

Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10.

MINGGU 12 17 21 Mac ( 4 hari ) 21 Mac : Hari merentas desa 22 30 Mac

7.4 Penambahan dan penolakan pecahan

(i)

5.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi.

7.5 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan

(i)

6.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i) Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan

STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan gambarajah Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

1.

MINGGU 13 31 Mac 4 Apr ( 5 hari )

8.1

(ii)

Menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah.

2.

(i) 8.2 Nilai nombor perpuluhan

Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.

(ii)

3.

MINGGU 14 7 11 Apr ( 5 hari ) MINGGU 15 14 18 Apr ( 5 hari ) PERPULUHAN

8.3

Penambahan nombor perpuluhan Penolakan nombor perpuluhan

(i)

Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab, membahagi dengan satu digit, 10, 100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

(i)

4.

8.4

(i) Pendaraban nombor perpuluhan

Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10,100 dan 1000 Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan Membahagi nombor perpuluhan dengan 10,100 dan 1000 hingga tiga tempat perpuluhan Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian 6. 5.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

8.5

(ii)

(i)

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan menggunakan pelbagai strategi.

MINGGU 16 21 25 Apr ( 5 hari )

8.6

Pembahagian nombor perpuluhan

(ii)

8.7

Penyelesaian masalah nombor perpuluhan

(i)

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan secara kreatif dan inovatif.

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN 1. 2. 3.

STANDARD PRESTASI

Menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah. Menukar peratus kepada perpuluhan. Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya secara kreatif dan inovatif. Menyatakan: a) mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia, b) instrumen pembayaran, nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain.

MINGGU 17 28 Apr 2 Mei ( 4 hari ) 1Mei : Hari Buruh


6. 4. Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. 5.

PERATUS

9.1

Nilai peratus

(i)

(i) Nilai wang hingga RM100 000

Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga RM100 000 berdasarkan situasi harian Membundarkan wang kepada ringgit terdekat

1.

10.1

(ii)

MINGGU 18 5 9 Mei ( 5 hari )


10.3 10.2

Penambahan nilai wang.

(i)

Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 000. 2.

c)

WANG
(i) Penolakan nilai wang Penambahan dan penolakan nilai wang. (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000. Menyatakan sebarang nilai gabungan wang hingga RM100 000. Melakukan a) penambahan hingga tiga nilai wang,hasil jumlah hingga RM100 000, b) penolakan hingga dua nilai daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000.

3.

10.4

Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100 000.

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 19 12 16 Mei ( 4 hari ) 13 Mei : Hari Wesak 19 23 Mei MINGGU 20 26 27 Mei ( 2 hari ) 28 Mei 15 Jun MINGGU 21 16 20 Jun ( 5 hari ) WANG
10.7 10.6 10.5

Minggu Ulangkaji
4. PKSR 1 Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000 5.

c) pendaraban dan pembahagian nilai wang hingga dua digit, 100 dan 1000. d) operasi bergabung tambah dan tolak nilai wang hingga RM100 000 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang secara kreatif dan inovatif.

Pendaraban nilai wang.

(i)

Cuti Penggal 1
Pembahagian nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000

6.

Penyelesaian masalah

(i)

MINGGU 22 23 27 Jun ( 5 hari )


10.8 Mata wang asing Instrumen pembayaran (ii) 10.8 Mata wang asing (i)

Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi barangan dan perkhidmatan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang. Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain. Mengenal pelbagai instrumen pembayaran.

10.9

(i)

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i) 11.1 Perkaitan dalam masa

STANDARD PEMBELAJARAN Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan tanpa dan dengan pertukaran unit. Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan tanpa dan dengan pertukaran unit. Mendarab melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan dengan nombor satu digit tanpa dan dengan pertukaran unit. Membahagi melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan dengan nombor satu digit tanpa dan dengan pertukaran unit. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan,pendaraban dan pembahagian masa dan waktu.

TAHAP PENGUASAAN 1.

STANDARD PRESTASI

Menyatakan perkaitan antara unit masa.

MINGGU 23 30 Jun 4 Jul

2.

(i)

Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit.

( 5 hari )
11.2 Penambahan melibatkan masa.

3.

Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit.

(i)

MINGGU 24 7 11 Jul ( 4 hari ) 7 Jul : Hari Warisan P.Pinang MASA DAN WAKTU

11.3

Penolakan melibatkan masa

4.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa.

(i) Pendaraban melibatkan masa.

5.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa dengan menggunakan pelbagai strategi.

11.4

6.

(i)

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 25
11.5

14 18 Jul ( 5 hari )
11.6

Pembahagian melibatkan masa.

Penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu

(i)

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i)

STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal unit panjang: (a) milimeter (mm), (b) kilometer (km). Menyatakan hubungan melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter (b) kilometer dan meter dan sebaliknya Mengukur objek dalam unit milimeter

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

1. 2.

Menyatakan perkaitan antara unit panjang. a) b) Mengukur objek dalam unit milimeter. Menganggar jarak dalam kilometer.

MINGGU 26 21 25 Jul ( 5 hari )

12.1

Unit panjang.

(ii)

3. 4.

12.2

Mengukur dan menganggar panjang

(i) (ii) (i)

Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit panjang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit panjang secara kreatif dan inovatif.

Menganggar jarak dalam kilometer Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter (b) kilometer dan meter tanpa dan dengan penukaran unit Menolak hingga dua ukuran panjang daripada satu ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter (b) kilometer dan meter tanpa dan dengan penukaran unit Mendarab ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter (b) kilometer dan meter dengan nombor satu digit tanpa dan dengan pertukaran unit. Membahagi panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter (b) kilometer dan meter dengan nombor satu digit tanpa dan dengan pertukaran unit. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian panjang. 5.

MINGGU 27 31 Jul 1 Ogos ( 2 hari ) 28 & 29 Jul: Cuti Raya 30 Jul: Cuti Peristiwa

12.3

Penambahan panjang. (i)

6.

PANJANG
12.4 Penolakan panjang

(i) 12.5 Pendaraban panjang (i)

MINGGU 28 4 8 Ogs
12.6 Pembahagian panjang

( 5 hari )

12.7

Penyelesaian masalah melibatkan panjang

(i)

10

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i)

STANDARD PEMBELAJARAN Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit

TAHAP PENGUASAAN 1. 2.

STANDARD PRESTASI

Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan jisim. Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram tanpa penukaran unit. Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram dengan penukaran unit. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim secara kreatif dan inovatif. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan isi padu cecair. Operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter tanpa penukaran unit. Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan penukaran unit. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair secara kreatif dan inovatif.

13.1

Operasi bergabung melibatkan jisim.

(ii)

MINGGU 29 11 15 Ogs ( 5 hari ) JISIM


Penyelesaian masalah melibatkan jisim 13.2 (i)

Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit

3.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim

4. 5.

6.

(i)

Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit

1. 2.

MINGGU 30 18 22 Ogs ( 5 hari ) ISIPADU CECAIR

14.1

Operasi bergabung melibatkan isi padu cecair

(ii)

Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter,tanpa dan dengan penukaran unit

3.

4.

5. Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. 6.

14.2

11

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN (i) 15.1 Sudut (i)

STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal dan menamakan sudut tegak,sudut tirus, dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat,segiempat sama, dan segitiga Mengenal dan menamakan: (a) garis selari (b) garis serenjang pada bentuk asas dua dimensi Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan poligon Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama, dan segitiga menggunakan petak segiempat sama dan rumus Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus unit 1 sentimeter padu dan rumus Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi mengufukdan paksi mencancang di atas kertas berpetak

TAHAP PENGUASAAN 1. 2. 3. 4.

STANDARD PRESTASI

Menyatakan jenis-jenis sudut dan garis-garis pada bentuk dua dimensi. Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan menggunakan rumus. Menghitung perimeter, luas dan isi padu. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 31 25 29 Ogs ( 5 hari ) RUANG MINGGU 32 1 5 Sep ( 4 hari ) 31 Ogos : Hari Merdeka MINGGU 33 8 12 Sept ( 5 hari ) KOORDINAT
16.1 Koordinat pada sukuan pertama (ii) (i) 15.4 Isi padu pepejal (i) 15.3 Perimeter dan luas (i) (ii) 15.2 Garis selari dan garis serenjang

5.

6.

1. 2.

3. 4. 5.

13 21 September MINGGU 34 22 26 Sept ( 5 hari ) KOORDINAT


16.1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(iii) Koordinat pada sukuan pertama 6. Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak

Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Menyatakan objek berdasarkan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan inovatif.

12

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN 1. 2. 3.

STANDARD PRESTASI

Menyatakan maksud unitari. Membanding nilai untuk satu unit. Mencari nilai menggunakan kaedah unitari. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 35 29 Sept 3 Okt ( 5 hari ) NISBAH DAN KADARAN


17.1 Kadaran (i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari dalam situasi harian

4. 5.

6.

7.

MINGGU 36 7 - 10 Okt ( 4 hari ) 5 dan 6 Okt : Hari Raya AidilAdha

(i)

Membaca dan mendapat maklumat daripada: (a) piktograf (b) carta palang (c) carta pai

1. 2. 3. 4.

Menamakan piktograf, carta palang dan carta pai. Menyatakan maklumat daripada piktograf, carta palang dan carta pai. Membandingkan maklumat daripada piktograf atau carta palang atau carta pai. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin yang melibatkan perwakilan data secara kreatif dan inovatif.

PERWAKILAN DATA

18.1

Data (ii) Membandingkan maklumat daripada: (a) piktograf (b) carta palang (c) carta pai 6. 5.

MINGGU 37 13 - 17 Okt ( 5 hari )

13

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS

MINGGU & TARIKH

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 38 20 21 Okt ( 2 hari ) 22 Okt: Hari Kanakkanak 23 Okt : Deepavali 24 Okt: Cuti peristiwa MINGGU 39 27 - 30 Okt ( 5 hari ) MINGGU 40 2 - 6 Nov MINGGU 41 9 - 13 Nov MINGGU 42 16 - 20 Nov PERSEDIAAN 2015 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN
PKSR 2

Minggu Ulangkaji

14

RPT MATEMATIK TAHUN 4, SK PAYA KELADI, KEPALA BATAS