Sei sulla pagina 1di 5

Pagsusuring Basa

I. PAMAGAT Kahit sino ka Man II. AUTHOR Laurince Mesa III. TAUHAN a. Aileen Isang bababe na a! "angara" sa buha!. Kaibigan ni!ang atalik si #ulian at nagtatrabaho si!a bilang katulong sa baha! nila. b. #ulian $ecor%o&a Isang anak a!a an na a! lihi na "agtingin ka! Aileen. c. A%ora $ecor%o&a Ina ni #ulian na gusto si Maritess "ara sa anak. %. Thalia Babaeng a! gusto ka! #ulian. e. Rita Katrabaho ni Aileen. '. Lolo $e etrio Mabait na lolo ni Aileen g. Mr. (ictor $ecor%o&a Ha bog na asa)a ni Mrs. A%ora $ecor%o&a h. Melo%! Kabigang atalik ni Aileen I(. BUO$ Ang akala ni Aileen a! hin%i na si!a akakatakas ula sa Bar!o Kuligkulig. Noon ni!a "a gusting*gustong akarating sa Ma!nila+ aka"agtrabaho rito at u asenso. Isa lang ang hin%i gusto ni Aileen+ ang atula% si!a sa ga ka ag*anak nila at kababar!o na busabos "a rin aski na akatuntong na sa lungso%.

Ang ibig ni!a a! "ara si!ang o%elong rara "a sa baku*bakong kalsa%a sa bar!o ata"os ni!ang bu aba sa cho""er. Ka!a na an talagang nag"ursige si!ang akarating sa Ma!nila. Pero "ag%ating ni!a sa lungso% a! hin%i "ala ganoon ka%ali ang lahat. Ba)al "ala roon ang BOBA. Mabuti na nga lang+ nakilala ni!a si Mrs. A%ora $ecor%o&a na naging na"akabuti sa kan!a at inalok "a si!a ng trabaho. Ka!a lang+ ang naging boss ni!a ang asungit at i "ertinente nitong anak na si #ulian. Na ang galit !ata a! sa buong un%o,! sa kan!a ibig i"asa. Kung hin%i nga lang gu)a"o a! nungkang "agti!agaan ni!a ang kan!ang boss. Natukso toulo! si!ang ahalin si #ulian $ecor%o&a at sa ban%ing*huli,! hin%i ini)asan ni Aileen na asaktanARAL: Pagtulong sa panahon ng pangangailangan. Tinulungan ni (ictor si .lor nang si!a a! nasa binggit ng ka%ili an at kaguluhan.Tinulungan %in ni!a si Al a sa ga sit)as!on kailangan si!a nito. Pagpapahalaga at respeto sa mga magulang. Minahal "a rin ni Al a ang kan!ang a a sa kabila ng "agkaksala nito. Pagmamahal sa kapwa. Ang "ag a ahal ni Al a sa kan!ang ka"ati% ka! $olores.

Pagiging makabayan.

Ang la!unin ni Al a,t (ictor na ail ulat ang ga kabataan at agkaroon ng agan%ang kinabuksan sa "a a agitan ng "agtuturo. Pagkakaroon ng sariling paninindigan. Pinanin%igan ni Al a na hin%i bata!an ang "agiging a!a an o ahira" sa %ala)ang "usong nag*iibigan. Pagkamaginoo. Ang "aggalang ni (ictor sa ga kababaihan.

(. NAGU/TUHAN Magan%a ang k)ento Nakakakilig ang ba)at eksena Hin%i si!a nakakaboring Merong ga t)ist Magaling ang nagsulat ng k)ento Gugustuhin ong ta"usin ka"ag sini ulan Ma! nakakata)ang "arte ang k)ento Ka"u"ulutan ng aral Makakarelate ka sa k)ento Mali)anag ang "agkakasulat (I. $I NAGU/TUHAN Kulang ang k)ento $a"at a! %inag%agan "a ang en%ing Ma! ga "arte na hiun%i ko aintin%ihan /ana a! %inag%agan "a ang ga kilig o ents Ba)asan ang ga )alang k)entang bahagi Kulang ang i "or as!on ng k)ento Ti"ikal ang k)ento Me%!o "aulit*ulit ang eksena Nahulaan ko aga% an en%ing Matatan%a ang ga tauhan

(II. MUNGKAHI $ag%agan ang k)ento Mas li)anagin "a ang istor!a Ba)asan ang "aligo! ligo! Pahabain ang en%ing $ag%agan ang lo&e o ents $ag%agan ang i "or as!on sa ga tauhan $a"at a! %inag%agan "a ang ister!o $a"at a! gina)ang as agan%a ang si ula $a"at a! "areho nalang a!a an ang bi%a (III. R0AK/1ON Magan%a ang k)ento at ka"u"ulutan ng aral. Kahit na e%!o nakakabitin a! agan%a "arin. Magan%a ito kahit na "aulit*ulit o "ang basahina! hin%i ka agsasa)a. Hin%i ka rin tata arin na ta"usin ito ka"ag nasi ulan na

B0NIGNO /. A2UINO NATIONAL HIGH /3HOOL $I(I/ION O. TARLA3 PRO(IN30 3ON30P3ION+ TARLA3 /.1. 4566*4564

INIHAN$A NI7

Jumar M. Diamzon
I(* Mercur!

IPINAHAN$A NI7 MR/. 0RLIN$A ROM0RO Guro sa .ili"ino I(