Sei sulla pagina 1di 7
SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 45/1 PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1 Ogos 2jam ‘Dua Jam i JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITABU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan daripada Bahagian B. 3. Semua Jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dan | halaman tidak bereetak ‘ [inat Sebelah 45/1 © 2009 Hak Ciptn SPN Johoe SULIT puLt 4 as/t Bahagian A {20 markah } Bahagian ini mengandungi dua soalan, Jawab satu soalan sahaja. 1 (@)_ Finman Allah SWT: Qi Se ELS! Doses Ayat di atas menerangkan beberapa ciri mukmin bertakwa. Berdasarkan ayat (—Apakah maksud takwe? [2 markah] Gi) -Nyatakan dua ciri orang yang ertakwa. [4 mark] ii) Terangkan dua kelebihan orang yang bertakwa. {4 maka] (0) Sabda Rasulullah SAW: OC Y! CS In by 06 (Uo Sn Og be no ips Sic fd, BH Le 8G yy tel YS he ot) Hadis di etas menjelaskan perbuaten ihsan terhadap binatang, 0 ihn HS able) SV a" apa lt & Cade bes Sale {2 markah} (ii) Nyatakan dua cara ihsan ketika menyembelih. [4 markah} 45/1. © 2009 Hakcipta PN JOHOR SULIT (©) Talis petikan di bawah menggunakan qulisan jawi. Guru ialah golongan kedua selepas ibu bapa yang berperanan memberi_ pendidikan kepada anak-anak dan masyarakat. [4 markahy @3 BLEW ayy) | Ayat di atas menerangkan permohonan ampun dan taubat Nabi Adam dan Hawa kerana telah mengingkari larangan Allah SWT sewaktu berada di dalam syurga, Berdasarkan ayat di atas, Opty by US oat Uy ean Gi) Nyatakan dua langkah untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. 14 markahy Gi) Pembuangan sampah merata-rata adalah perbuatan zalim terhadap alam sekitar yang botch mengakibatkan pencemaran alam. Cadangkan dua cara mengatasi masalah pencemaran alam tersebut 14 markali] (>) Hadis merupakan sumber syariat Islam selepas al-Quran. (i) Nyatakan pengertian hadis dari segiistilah. [2 markah Terangkan dua perbezaan antara al-Quren dan Hadis, [4 markoh (©) Talis perkataan-perkataan di bawah menggunakan tulisan jawi. i) Muhasabah Gi) Persiapkanlah Gil) Dibitung (iv) Dahsyat [4 markah) SULIT 45/1 © 2009 Haksipta PN JOHOR ,