Sei sulla pagina 1di 7

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG JANGGUS 13100 PENAGA, SEBERANG PERAI UTARA TEL: 045761479 __________________________________________________________________________ _

PERJANJIAN ini dibuat pada _______________________ Antara Kerajaan Malaysia yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG JANGGUS, 13100 PENAGA SEBERANG PERAI UTARA ( kemudian dari ini disebut Kerajaan ) , bagi pihak yang pertama dengan DY AWANA TRADING 00129461 !T sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang!undang Malaysia dan mempunyai alamat berda"tar di N" 11 A , LORONG PERDA 6, BANDAR PERDA , 14000 BUKIT MERTAJAM , PULAU PINANG # ( kemudian dari ini disebut Pengusaha Kedai $uku ) sebagai pihak yang satu lagi# BAHAWASANYA #! A## kerajaan bersetuju untuk memberikan hak eksklusi" kepada Pengusaha Kedai $uku untuk berniaga buku!buku mengikut senarai yang ditetapkan oleh kerajaan di premis yang disediakan oleh %ekolah Kebangsaan Permatang &anggus, '(')) Penaga , %eberang Perai *tara dan +, Awana -rading# Pengusaha Kedai $uku bersetuju untuk menerima hak eksklusi" itu dan mengusahakan Kedai $uku %ekolah tersebut atas syarat!syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini#

$#

ADALAH DENGAN INI kedua!dua pihak bersetuju seperti berikut . '# TAKRI$ +alam Perjanjian ini perkataan!perkataan berikut membawa maksud yang ditetapkan baginya melainka jika konteksnya memerlukan maksud lain / % K&'()((*+ ertinya Kerajaan Malaysia , yang termasuklah Ketua %etiausaha Kementerian Pelajaran, Pengarah $ahagian %ekolah Kementerian Pelajaran, Pengarah Pelajaran 0egeri Pulau Pinang , 1uru $esar2 Pengetua %ekolah dan pegawai!pegawai yang diberi kuasa sewajarnya ertinya S&,"-(. K&/(*01((* P&'2(3(*0 J(*0041, 13100 P&*(0( yang termasuklah 1uru $esar 2 Pengetua %ekolah dan pegawai yang diberi kuasa sewajarnya# ertinya DY A6(*( T'(5i*0 , yang termasuklah wakilnya yang diberi kuasa , waris, penerima serah hak dan pekerja!pekerjanya dimana berkenaan#

% S&,"-(.+

% P&*041(.( K&5(i B4,4+

% K&5(i B4,4+

ertinya premis yang disediakan oleh sekolah untuk digunakan sebagai Kedai $uku#
1

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013

27

P&'1&34)4(* P&*041(.( K&5(i B4,4 Pengusaha Kedai $uku untuk mengusahakan Kedai $uku di premis yang ditetapkan oleh sekolah dan kedua!dua pihak bersetuju bahawa Pengusaha Kedai $uku yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengusahakan Kedai $uku berdasarkan syarat! syarat yang ditetapkan oleh perjanjian ini#

T&28". P&')(*)i(* (#' Perjanjian ini adalah bagi suatu tempoh selama dua puluh tiga bulan ( 3( bulan ) mulai daripada ' &anuari 3)'3 4ingga (' 0o5ember 3)'( ( kemudian dari ini disebut -arikh Kuat Kuasa Perjanjian ) sehingga ( kemudian dari ini disebut -arikh -amat Perjanjian ) Perjanjian ini boleh dilanjutkan untuk tempoh dua belas ( '3) bulan lagi bermula selepas tamat tempoh yang disebut dalam "asal (#' dengan persetujuaan kedua! dua pihak dan pelanjutan tempoh hendaklah dibuat se6ara bertulis menurut "ormat yang ditetapkan dilampiran A# Pelanjutan tempoh ini hendaklah berdasarkan terma dan syarat yang sama melainkan peruntukan "asal (#3 ini#

(#3

47

W(,i- K&'()((* $agi maksud pelaksanaan Perjanjian ini , Kerajaan adalah diwakili oleh 1uru $esar2 Pengetua %ekolah yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa!apa arahan kepada Pengusaha Kedai $uku yang selaras dengan peruntukan perjanjian ini#

S&6( K&5(i B4,4 7#' +alam tempoh perjanjian ini berkuat kuasa , Pengusaha Kedai $uku hendaklah membayar kepada kerajaan sewa kedai buku berjumlah Ri*00i3 M(-(91i( Li2( R(341 : RM 00; pada setiap bulan ke6uali bulan +isember # Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah membayar %ewa Kedai $uku %ekolah kepada Kerajaaan , melalui 1uru $esar2 Pengetua %ekolah pada atau sebelum ') haribulan bagi bulan!bulan semasa#

7#3

67

D&8"1i3 S&6( K&5(i B4,4 S&,"-(.7 8#' Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah menyerahkan wang deposit berjumlah RINGGIT MALAYSIA L-MA RATUS : RM 00; yang bersamaan dengan satu bulan %ewa Kedai $uku %ekolah , tidak lewat dari tujuh ( 9) hari daripada tarikh Kuatkuasa Perjanjian kepada 1uru $esar2 Pengetua sekolah# :ang deposit ini akan dikembalikan oleh sekolah kepada Pengusaha Kedai $uku %ekolah tanpoa "aedah, tidak lewat dari tujuh (9) daripada -arikh -amat Perjanjian, tertakluk kepada apa!apa potongan oleh kerajaaan sebagaimana yang dibenarkan di bawah Perjanjian ini#

8#3

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013

<7

P&*9&5i((* 5(* P&*)4(-(* B4,4!/4,4 , A-(3 34-i1 5(* B('(*0!/('(*0 9(*0 5i/&*(',(*7 9#' Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah memastikan penjualan buku!buku, alat tulis dan barang!barang yang dibenarkan di Kedai $uku sekolah adalah pada harga yang berpatutan sebagaimana yang dipersetujui oleh Kerajaan# Pengusaha Kegai $uku %ekolah hendaklah mematuhi garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa# $uku!buku , alat tulis dan barang!barang yang dibenarkan hendaklah tidak berlawanan dengan kehendak!kehendak agama ;slam dan mengikut petaturan! peraturan per6etakan yang ditetapkan oleh Kerajaaan# Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah menjaga kebersihan Kedai $uku %ekolah dan persekitarannya pada setiap masa dan mematuhi peraturan! peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaaan# Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah dari semasa ke semasa berhubung dengan kebersihan Kedai $uku %ekolah#

9#3 9#(

9#<

9#7

=7

P&*)(0((* K&5(i B4,4 S&,"-(. =#' Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah memastikan perabot dan peralatan yang dipasang atau disediakan oleh sekolah untuk kegunaan Kedai $uku %ekolah sentiasa dijaga rapi dan berada dalam keadaan baik# Pengusaha Kedai $uku %ekolah bertanggungjawab untuk membaiki apa!apa kerosakan kepada perabot dan peralatan Kedai $uku %ekolah atau membayar ganti rugi kepada sekolah bagi apa!apa kerosakan yang tidak boleh dibaiki apabila diminta berbuat demikian dan sebelum -arikh -amat Perjanjian# Kerajaan berhak untuk mengambil mana!mana bahagian daripada deposit %ewa Kedai $uku %ekolah yang dirujuk di >asal 8 jika pengusaha Kedai $uku %ekolah gagal membayar ganti rugi dalam tempoh yang ditetapkan#

=#3

97

W(,34 P&'*i(0((* Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah memastikan Kedai $uku %ekolah dibuka pada setiap hari persekolahan dan pada hari!hari yang ditetapkan oleh sekolah dari jam 9#)) pagi hingga jam 3#() petang#

107

P&,&')( P&*041(.( K&5(i B4,4 S&,"-(. ')#' Pengusaha Kedai $uku %ekolah bertanggungjawab ke atas setiap pekerja dan kakitangan yang mengurus dan mengendalikan Kedai $uku %ekolah dan hendaklah memastikan mereka mempunyai apa!apa rekod jenayah yang menyebabkan mereka tidak sesuai untuk bekerja disekolah# Kerajaan , melalui 1uru $esar2 Pengetua %ekolah , berhak mengarahkan Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah menukarkan mana!mana pekerja atau kakitangannya yang berdasarkan pemerhatian pihak sekolah , didapati melanggar dan pengendalian Kedai $uku %ekolah sebagai yang ditetapkan oleh
3

')#3

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013

Perjanjian ini, atau tidak bermoral atau menganggu murid dan kakitangan sekolah# 117 T(*004*0 R40i Pengusaha Kedai $uku %ekolah bersetuju dengan kerajaan bahawa . ! a) Pengusaha Kedai $uku %ekolah akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengusaha Kedai $uku %ekolah dan melepaskan kerajaan sepenunya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang!undang , dari apa!apa tuntutan dan tanggungan daripada apa!apa kemalangan , kerugian, kerosakan , kehilangan atau kematian yang terbit oleh Pengusaha Kedai $uku %ekolah di bawah Perjanjian ini# Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah menanggung rugi Kerajaan daripada apa!apa tuntutan ,prosiding ,kerugian ,kerosakan ,kehilangan ,ganti rugi dan kos yang ditanggung atau mungkin menjadi tanggungan Kerajaan berikut atau terbit dari / (i) (ii) 127 ke6uaian dalam penggunaan atau salah guna atau , penyelewengan oleh Pengusaha Kedai $uku %ekolah atau wakil , pekerja dan ejennnya. dan apa!apa kehilangan , kerosakan atau kerugian harta atau ke6ederaan berikutan dari pelaksanaan Perjanjian ini#

b)

P&*9&'(.(* H(, A3(4 S&6((* Pengusaha Kedai $uku %ekolah tidak boleh , melainkan dengan persetujuan bertulis Kerajaan terlebih dahulu , menyerah hak Perjanjian ini atau menyewa Kedai $uku %ekolah atau mana!mana bahagian Kedai $uku %ekolah kepada mana!mana pihak ketiga#

137

P&2&'i,1((* O-&. K&'()((* 1uru $esar 2Pengetua %ekolah , Pegawai Kementerian Pelajaran, &abatan Pelajaran 0egeri , Pejabat Pelajaran +aerah , &abatan Kerja ?aya dan mana!mana jabatan kerajaan hendaklah dibenarkan untuk memasuki mana!mana bahagian Kedai $uku %ekolah pada bila!bila masa yang sesuai untuk menjalankan pemeriksaan Kedai $uku %ekolah menurut bidang kuasa masing!masing#

147

S3'4,34' K&5(i B4,4 S&,"-(. '<#' Pengusaha Kedai $uku %ekolah dilarang mengubah atau meminda struktur Kedai $uku %ekolah , melainkan bagi memasang atau meletakkan perabot dan lain!lain peralatan yang dipersetujui oleh pihak sekolah , dan pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya keatas pemasangan itru dan menanggung semua perbelanjaan yang berkaitan# Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah memastikan struktur asal Kedai $uku %ekolah tidak rosak atau menjadi rosak berikutan dari pemasangan perabot dan peralatan itu# &ika berlaku sebarang kerosakan, Pengusaha Kedai $uku %ekolah bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan berkenaan atau membayar ganti rugi kepada pihak sekolah#

'<#3

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013

1 7

P&*9&-&1(i((* P&'3i,(i(* '7#' Apa!apa pertikaian yang berbangkit daripada perjanjian ini antara kedua!dua pihak hendaklah dirujuk kepada &awatankuasa Penyelesaian Pertikaian yang terdiri daripada / a) Pengarah Pelajaran 0egeri sebagai Pengerusi b) %eorang wakil Kerajaan yang dilantik oleh Pengarah Pelajaran 0egeri dari kalangan pegawai!pegawai di &abatan Pelajaran 0egeri atau Pejabat Pelajaran +aerah dan 6) %eorang wakil yang dilantik oleh Pengusaha Kedai $uku %ekolah# '7#3 &awatankuasa Penyelesaian Pertikaina boleh menentukan prosedurnya sendiri dan Pengerusi hendaklah menentukan tarikh dan tempat untuk menyelesaikan pertikaian itu# &ika pertikaian itu dapat diselesaikan dalam tempoh tiga puluh (()) hari dari tarikh &awatankusa Penyelesaian Pertikaian itu bersidang atau suatu tempoh yang lebih lama sebagaimana dipersetujui oleh &awatankuasa , maka pertikaian itu boleh diselesaikan melalui undang!undang , termasuk timbangtara#

'7#(

167

P&*(2(3(* P&')(*)i(* '8#' Kerajaan berhak menamatkan Perjanjian ini dengan mengemukakan notis bertulis tiga puluh ( ()) hari tentang niatnya untuk menamatkan Perjanjian jika / a) Pengusaha Kedai $uku %ekolah melanggar mana!mana syarat perjanjian atau b) Perkhidmatan Kedai $uku %ekolah yang diberikan tidak memuaskan# '8#3 &ika Pengusaha Kedai $uku %ekolah gagal untuk meremedi pelanggaran syarat! syarat perjanjian yang berkaitan atau meningkatkan perkhidmatan Kedai $uku %ekolah ke suatu tara" yang memuaskan , maka Kerajaan boleh menamatkan Perjanjian dengan mengemukakan notis penamatan se6ara bertulis yang berkuatkuasa pada tarikh notis itu# '8#( Kerajaan behak menuntut apa!apa ganti rugi daripada Pengusaha Kedai $uku %ekolah berikutan dari penamatan Perjanjian ini#

1<7

P&'4*34,(* A2 '9#' Apa!apa notis, kelulusan, permohonan atau lain!lain komunikasi yang perlu diberikan kepad suatu pihak oleh pihak satu lagi hendaklah se6ara bertulis, dalam bahasa kebangsaan , dan diserahkan kepada pihak yang berkenaan di alamat berikut, sama ada se6ara tangan , pos biasa atau pos berda"tar#

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013

B(0i 8i.(, K&'()((* SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG JANGGUS '(')) Penaga, %eberang Perai *tara, Pulau Pinang, u2p 1uru $esar %ekolah $agi pihak Pengusaha Kedai $uku %ekolah DY AWANA TRADING 0o '' A , @orong Perda 8, $andar Perda , '<))) $ukit Mertajam , Pulau Pinang# '9#3 Perjanjian ini hendaklah ditaksirkan menurut dan dikawal oleh undang!undang Malaysia dan kedua!dua pihak bersetuju untuk tertakluk sepenuhnya kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia# Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah menanggung apa!apa kos duti setem yang perlu dibayar berikutan dari Perjanjian ini# Pengusaha Kedai $uku %ekolah hendaklah mematuhi undang!undang Malaysia yang terpakai kepadanya dan apa!apa arahan atau peraturan yang dikeluarkan kepadanya oleh pihak berkuasa yang dibuat di bawah undang!undang bertulis#

'9#( '9#<

PADA menyaksikan persetujuan dan peruntukan tersebut diatas, kedua!dua pihak yang diberi kuasa untuk tujuan ini menurunkan tandatangan masing!masing pada tarikh yang mula!mula disebut di atas# +itandatangani oleh. 0ama . &awatan . $agi Pihak Kerajaan Malaysia %ekolah+, Awana -rading +itandatangani oleh. 0ama. &awatan Pengurus $agi pihak Pengusaha Kedai $uku

+ihadapan .

+ihadapan#

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013

PERJANJIAN KEDAI BUKU 2012-2013