Sei sulla pagina 1di 2

58 2 : 4 : : : : : : : : H

Kriminal Tango

H H H
3

H H
Dm

Dm

H H

H
E7

H r H

H H H
3

H H
A

Am

P. Trombetta

H H
D

H H H
3

H H
A

H H H
3

H H
E7

r A H

H H H H H H
Al - lac - cia - mo - ci nel

No Chord

H H r H H H

H H H H H H H
bel - la pu - pa, fior del

tan - go....

fan - go....
A

H H

ques - to tan - go

H H H H H H

ga - le - ot - to....

H H H H H H H
A7

G
D

H H H H H H H H r H H H
Ddim7

r H
A

r H H H H H H H H H
fa bru - cia - re
E7

al - l'a - mor ci le - ghe - r....

Un boc - ca - le di Te - qui - la....

H H H H H H H H H
3 3

r H H
Dm

la mia

go - la....
Am

ma le lab - bra tue pro - ca - ci....

H H H H H H H H H H H H H
3 3

fan bru - cia - re mol - to


Am

pi....

Kri - mi - nal

H H H
tan - go....

H H
Am

H H

pec - ca - mi - no - so....

H H H bri - vi - do ar H H H
3

H H

Dm

H H

H H

r H H H H
che m'in - ca
3

- ca - no....
A7

te - na....

stret - ta

ti

ten - go....

H H H H H H e cer so.... - - co an - sio - - Dm

H : : : : : E7 H

H H H
3

B7

H
A

H
la

H H
3

E7

F7

in

un

tuo

ba - cio....

vo - lut - t....

H H H H H H
Al - lac - cia - mo - ci nel

H H H H H H
bel - la pu - pa, fior del

tan - go....

H H H

E7

fan - go....

H G
A

H H H H H H tu m'in - fiam - mi ed io mi

bru - cio....

val la

H H H H H H
pe - na di
A7

H H H H H H H
Con la
D

H H H
boc - ca....
Ddim7

mo - rir....

boc - ca

sul - la

men - tre

H H H H H H H
E7

H
-

H
Am

H
mi

H H r H

suo - na - no i vio

li - ni....

H H H di - strug - gi, mi as - sas H H H


3 3

A H H H :
- si - ni....

H H H H H H
e mi por - ti

via con

te....

Kri - mi - nal

: :

H H

Dm

tan - go....
Dm

H H

H r H
E7

H H H
3 3

H H
A

Am

H H
D

H r H
A

pec - ca - mi - no - so....

H H H bri - vi - do arE7

H H H
kri - mi - nal

- ca - no....

tan - go....