Sei sulla pagina 1di 14

E%SA#UAN IBUBA A DAN 5U%U S.$. #ASI$ DAMAI 9&4414 I OH9 E%A$ DA%U( %ID'UAN. : $6d S!

k6lah : ABA"4/1 ;

#!l. 8 1a< : 4+-"2&11+1 E-7ail : .i)g.sktda7ai=g7ail.>67 6rtal :

MINIT MESYUARAT AJK PIBG KALI 1 SESI 2013/2014 Tarikh Ma)a T-1,a. : 20 Mac 2013 Ra!" # 0$ J%A&a' 1434 ( : 3*1+ ,-.a/0 : Bi'ik M-)2"ara. S*K*T*3*4I,5h*

K-ha6ira/ : Ahli Jawatankuasa Yang Hadir :1. ". &. *. +. -. /. 0. 2. 14 . 11 . 1" . 1& . 1* . 1+ . 1. 1/ . 10 . 12 .

EN.MOHD.SUHAIMI B.MOHD.HASHIM #N.HJ.MOHD.$HAI% B.NA IAH D%.MOHD. 'AM%I BIN MD. A(I EN. $AMA%UDDIN B. ABD. %ANI ,I$ JAMA(IAH B#. JAMA(UDDIN EN. %OS(I BIN BA$A% EN. MAHMUD BIN ABU BA$A% EN. MOHAMMAD SAU1I BIN MD. YUSO1 N. %OSNINA B#. ABDU( 3AHAB N. A'I'AH B#. A'I'AN N. OJIMAH B#. ABU HASSAN N.NOO% A'IAH B#.ABD.5HA11A% N.AINI SAADAH B#.MOHD.SAOD EN.'AIDI B.'A$A%IA EN. SHAH%U( IDHAM BIN SHAHA%UDIN N. $HAI%U( NISA B#. A(IMUDDIN N. SA$I(A B#. ISHA$ N. SI#I %AHMAH B#. OMA% N. SA#HIABAMAH A8 BABOJI%O3

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

!nasihat Yang Di !rtua Nai) Yang Di !rtua S!tiausaha B!ndahari AJ$ I)u Ba.a AJ$ I)u Ba.a AJ$ I)u Ba.a AJ$ I)u Ba.a AJ$ I)u Ba.a

7 AJ$ I)u Ba.a 7 !n6l6ng $anan Hal Ehwal Murid 7 !n6l6ng $anan $6-$urikulu7 7 !n6l6ng $anan !tang

7 AJ$ 5uru 7 AJ$ 5uru 7 AJ$ 5uru 7 AJ$ 5uru 7 AJ$ 5uru

#idak Hadir :1. D%.MOHD.NO%1AHMI BIN MOHD. 7

AJ$ I)u Ba.a

-B!rs!)a)

SOHO# ". N.1ADHI(AH B#.'A$A%IA


&. EN.MOHAMMAD NAJIB BIN

7 7

!n6l6ng $anan !ntad)iran AJ$ 5uru

-B!rs!)a) -B!rs!)a)

A'I'AN

Bil . 1. U>a.an !ng!rusi 8 YD .

Ag!nda 8 !rkara

#indakan

1.1. !ng!rusi 7!ngu>a.kan sala7 dan 7!ngalu-alukan k!hadiran s!7ua AJ$ IB5 )agi S!si "41&8"41* dala7 .!rt!7uan ?ang .!rta7a ini. 1.". !ng!rusi @uga 7!nghara.kan9 d!ngan t!r)!ntukn?a AJ$ ?ang )aru ini akan da.at 7!na7)ah)aik )agi .!ngurusan IB5 s!t!rusn?a d!ngan 7!7)!rikan k67it7!n ?ang .!nuh atas a.a saha@a .r6gra7-.r6gra7 ?ang akan dilaksanakan k!lak . 1.&. !ng!rusi 7!7aklu7kan )ahawa suatu .!r)in>angan )!rsa7a 5uru B!sar dan !n6l6ng $anan $6-$urikulu7 t!lah diadakan9 di7ana .ihak s!k6lah t!lah 7!ran>ang untuk 7!n@adikan sukan H6ki s!)agai salah satu .r6gra7 .!r7ainan khas ?ang akan di)angunkan d!ngan s!rius 7!7andangkan s!k6lah ini 7!7.un?ai s?arat dan k!.!rluan untuk 7!7a@ukan )idang sukan t!rs!)ut . 1.*. Ol!h itu .ihak s!k6lah t!lah 7!76h6n s!@u7lah .!runtukan )!r@u7lah %M&444.448A : %M #iga %i)u Saha@a ; dari.ada .ihak IB5 )agi 7!laksana dan 7!n@a?akan .r6gra7 t!rs!)ut B k!.utusann?a .ihak IB5 t!lah 7!luluskan .!runtukan ?ang di.6h6n itu d!ngan hara.an s!gala ?ang diran>ang akan 7!7)uahkan hasil ?ang disasarkan. 1.+. S!t!rusn?a !ng!rusi 7!7)uat .!7)!ritahuan suatu .r6gra7 )agi usaha 7!nda.atkan dana d!ngan tu@uan 7!naik taraC surau9 7!7)aik.ulih dan 7!na7)ah )aik .rasarana s!k6lah s!dang diran>ang 6l!h .ihak IB5 dan .ihak s!k6lah9 iaitu r6gra7 ,!ra7ah U7u7 6l!h Al-1adhil UstaD $aDi7. 1.-. Untuk .!rkara ini ia akan di)in>angkan d!ngan l!)ih lan@ut lagi dala7 ag!nda aktiEiti-aktiEiti IB5 nanti. ". U>a.an !nasihat. ".1. !nasihat 7!ngu>a.kan sala79 t!ri7a kasih dan 7!raikan k!sudian k!hadiran S!7ua AJ$

Maklu7an

!n6l6ng $anan $6$urikulu7

Maklu7an

S!7ua AJ$

s!7ua AJ$ sa7)il 7!ngu>a.kan tahniah t!ruta7a k!.ada AJ$ ?ang )aru ?ang t!lah dilantik dala7 M!s?uarat Ag6ng IB5 kali k!-11 ?ang lalu. ".". S!t!rusn?a !nasihat 7!7)uat )!)!ra.a 7aklu7an 8 la.6ran .!rihal .!rk!7)angan s!k6lah :".".1- Bilangan guru F )!rkurangan dari 2* k! 0+ 6rang. Bilangan 7urid F )!rkurangan dari 1+44 l!)ih k! 11+*9 ini adalah k!rana .!r.indahan 7urid dan guru k! s!k6lah S.$.$l!)ang Ja?a ?ang t!lah di)uka .ada s!si ?ang lalu.

Maklu7an

PIBG SKT3 Bil 2013/2014


.

1*
Ag!nda 8 !rkara #indakan

U>a.an !nasihat : sa7)ungan ; "."."- U@ian !nilaian 1 s!dang di@alankan )agi 7urid #aha. " dala7 7inggu ini. - Sli. k!.utusan 7urid akan di7aklu7kan k!.ada i)u8)a.a8.!n@aga. - U@ian ini tidak 7!li)atkan 7urid #aha. 1 k!rana 7urid #aha. 19 dinilai 7!lalui .!ntaksiran )!rt!rusan S !ntaksiran B!rasaskan S!k6lah ;. ".".& - $!las #ahun - 8 U. .S.%. 8 $!las #a7)ahan s!dang ran>ak di@alankan . - $!las ta7)ahan 7asa >uti .!rt!ngahan s!7!st!r ini akan di)uat s!la7a * hari9 )!r7ula .ada hari Isnin hingga $ha7is. - #arg!t + A untuk tahun ini ialah *4 6rang 7urid dan kuantiti lulus adalah 04 .!ratus . - S!takat ini9 7!lalui .!7!rhatian adalah 7!7)!ransangkan dan .!rsia.an ?ang ra.i akan t!rus di)uat dala7 )!r)aki + )ulan ?ang 7!ndatang. - Suatu .r6gra7 M6tiEasi Sains t!lah.un da.at dilaksanakan . ".".* - r6gra7 M!nt6r-M!nt!! an@uran $ M dilaksanakan . Maklu7an Maklu7an BS : Sist!7 !ngurusan

Maklu7an

- Di)uat s!)ulan s!kali9 .ada waktu .!rhi7.unan 7inggu akhir. " 6rang guru 7!n@adi 7!nt6r untuk s!)uah k!las 8 10 atau "4 6rang 7urid s!)agai 7!nt!! )agi s!6rang guru ?ang dit!ntukan 6l!h .ihak s!k6lah. - S!si .!rta7a adalah dala7 )!ntuk suaik!nal 8 taGaruC. r6gra7 s!t!rusn?a akan di@alankan 7!nurut .anduan ?ang di)!rikan. - r6gra7 ini adalah sangat )aik )agi 7urid d!ngan tu@uan diantaran?a9 7urid-7urid 7!nda.at ruang ?ang s!suai untuk )!rk6ngsi 7asalah dan 7aklu7at s!rta da.at 7!wu@udkan suasana rasa k!kitaan dan k!.un?aan )!rsa7a dala7 s!k6lah . - Ia adalah .r6gra7 iringan s!.!rti H !n?a?ang G di7ana .ihak s!k6lah da.at k!.rihatinan k!.ada 7!nun@ukkan r6gra7 S!k6lah .!nghargaan dan S!7ua AJ$ Maklu7an

7urid agar 7!r!ka )!rasa l!)ih dihargai dan akhirn?a 7!r!ka )!rasa suka

dan s!l!sa hadir dan )!rada di s!k6lah . ".".+ !nasihat 7!7aklu7kan s!ntiasa 7!nggalakkan .! )ahawa .ihak s!k6lah

n?!rtaan 7urid dala7 a>ara $6-$urikulu7 di s!7ua .!ringkat sa7ada di .!ringkat $u7.ulan9 '6n9 Da!rah atau N!g!ri k!rana .!7)!la@aran tidaklah t!rhad dala7 k!las saha@a .Ol!h itu )uat 7asa kini ra7ai 7urid ?ang s!dang t!rli)at 7!n?!rtai .!rtandingan.!rtandingan ?ang s!dang di@alankan. Di.6h6nkan s!7ua .ihak da.at )!rsa7a 7!nd6Gakan k!@a?aan 7urid ?ang 7!n?!rtai s!tia. .!rtandingan .

Bil 2013/2014 .

PIBG SKT3
Ag!nda 8 !rkara

2*
#indakan

U>a.an !nasihat : sa7)ungan ;

".".-diantaran?a :Da!rah.

B!)!ra.a .!n>a.aian din?atakan 6l!h

!nasihat9 Maklu7an

- B6las!.ak- t!7.at k!tiga .!ringkat '6n- la?ak k! - H6ki- t!7.at k!tiga. - HaCaDan- (!laki t!7.at k!dua 9 .!r!7.uan t!7.at .!rta7a 9 k!duaduan?a la?ak k!.!ringkat Da!rah . - S!7!ntara ?ang lain-lainn?a s!dang )!rlansung dan akan dis!rtai. S6k6ngan dari.ada s!7ua .ihak a7at dialu-alukan dan dihargai. ".&- S!lan@utn?a !nasihat 7!n@!laskan r6gra7 I %!ading Is 1un I F s!)uah .r6gra7 di)awah s!liaan anitia Bahasa Ingg!ris s!dang dilaksanakan di s!k6lah .ada s!tia. hari S!lasa9 di7ana 7urid di7inta 7!7)a>a )uku-)uku dala7 Bahasa Ingg!ris sa7)il 7!n>ari !rti atau 7akna .!rkataan-.!rkataan ?ang sukar diCaha7i d!ngan tu@uan untuk 7!7u.uk 7inat 7!7)a>a dikalangan 7urid . - r6gra7 ini di.!rhatikan akan da.at 7!ngurangkan t!kanan dan 7!7)!rikan k!7udahan k!.ada guru-guru Bahasa Ingg!ris di #aha. " t!ruta7an?a #ahun )agi 7!n@alankan .!.!riksaan U S% . n atau ulangka@i )agi .!rs!diaan

S!7ua AJ$

Maklu7an

Maklu7an

AJ$ IB5

".*- !nasihat 7!7aklu7kan .!ran>angan Hari Sukan #ahunan 8 A>ara Olahraga dan Bala.an S!k6lah .ada tahun ini di>adangkan akan diadakan .ada tarikh 4+ Julai "41& )!rsa7aan "+ S?aG)an 1*1& H : Ju7aat ;. - Bagi tu@uan itu .!nasihat )!rhara. .ihak 7!n?u7)angkan .!runIB5 da.at

AJ$ IB5

tukan s!)an?ak 18& dari.ada @u7lah k!s!luruhan ?ang akan dik6ngsi )!rsa7a d!ngan .ihak s!k6lah dan $!la) 5uru untuk 7!na@a .!7)!lian #-Shirt .!gawai dan AJ$ .ada Hari Sukan 8 A>ara Olahraga ?ang )!rnilai %M&4.448A : %M #iga uluh Saha@a ; s!h!lai . ".+- S!t!rusn?a !nasihat 7!n?atakan k!inginan .ihak s!k6lah untuk 7!nda.atkan

k!r@asa7a s!7ua .ihak AJ$ IB5 agar da.at 7!ran>ang suatu .r6gra7 )!rsa7a I 6rang k!na7aan I agar da.at 7!narik l!)ih tu7.uan dan 6rang ra7ai d!ngan tu@uan )agi 7!ngu7.ul dana IB5 d!7i k!)aikan anak didik 8 7urid di s!k6lah ini . B!liau )!rhara. .!rkara ini akan da.at di)in>ang dan dilaksanakan .

PIBG SKT3 2013/2014


Bil . &. S!si #aGaruC . &.1 - Yang Di !rtua IB5 7!7ulakan S!si #aGaruC dikalangan ahliahli @awatankuasa ?ang lain dan diikuti .!ng!nalan di)!rikan 6l!h s!tia. AJ$ s!6rang d!7i s!6rang dala7 k!adaan ?ang >uku. santai dan 7!sra . Ag!nda 8 !rkara

3*
#indakan

Maklu7an

*.

!7)!ntangan (a.6ran $!wangan. *.1- !7)!ntangan la.6ran k!wangan t!lah di)uat 6l!h B!ndahari 7ulai )ulan JJ.. hingga )ulan JJJ. *."- B!ndahari @uga 7!7aklu7kan )ahawa 3ang $!)a@ikan t!lah 7ula disu7)angkan k!.ada 7urid-7urid ?ang t!r)a)it . *.&- NYD 9 Dr.M6hd.'a7ri ).Md.Ali )!rtan?akan t!ntang ka!dah k!la?akan 7urid ?ang di)!rikan su7)angan t!rs!)ut. -YD 7!n@!laskan )ahawa 7aklu7at 7urid t!r)a)it dia7)il dari.ada siasatan .ihak s!k6lah s!.!rti guru k!las9 guru kauns!ling dan .$. HEM s!ndiri 7!nDiarahi ru7ah 7urid t!rs!)ut )agi 7!n!ntukan k!dudukan hal s!)!narn?a untuk di)uat k!.utusan. Maklu7an Maklu7an

*.*-Dr.M6hd.'a7ri ).Md.Ali @uga 7!n>adangkan agar .ihak s!k6lah da.at 7!7inta )antuan dari.ada .!l)agai .ihak t!r7asuk N5O ?ang t!rli)at s!.!rti !-kasih9 !@a)at $!)a@ikan Mas?arakat dan lain-lain?a d!ngan 7!l!ngka.kan )utiran 7urid t!r)a)it untuk dila.6rkan k!.ada 7!r!ka. - !nasihat 7!n@!laskan )ahawa .ihak s!k6lah s!7!7angn?a 7!7.un?ai )6rang-)6rang khas t!rs!)ut dan t!lah 7!nghantar k!.ihak.ihak ?ang t!rs!)ut s!tia. tahun di)awah s!liaan Bi7)ingan dan $auns!ling s!rta ada 7!n!ri7a saluran )antuan t!rs!)ut 9 >u7a ian?a di)!rikan dala7 )!ntuk I 6n!-6CC I d!ngan @u7lah ?ang t!lah dit!ta.kan. *.+- Akhir s!kali Dr.M6hd.'a7ri ).Md.Ali )!rtan?a t!ntang tarikh 7ula 7!7)uat kuti.an su7)angan IB5 )agi tahun "41& ini. -S!tiausaha 7!n@!laskan .ihak s!k6lah t!lah 7!nghantar salinan (a.6ran Minit M!s?uarat Ag6ng9 S!narai Na7a Ahli Jawatan$uasa IB5 S!si "41&8"41* s!rta $!hadiran Ahli s!.!rti s?arat ?ang dit!ta.kan dan s!dang 7!nunggu k!lulusan dari.ada .ihak D.

Maklu7an

Maklu7an

Bil .

PIBG SKT3 2013/2014


Ag!nda 8 !rkara #indakan

4*

+. AktiEiti S!k6lah. +.1 - Yang Di !rtua 7!7aklu7kan k!.ada s!7ua AJ$ )ahawa .ihak s!k6lah d!ngan k!r@asa7a .ihak IB5 s!dang 7!ran>ang suatu .r6gra7 il7u d!ngan skala ?ang agak )!sar .ada tahun ini )!ru.a suatu I ,!ra7ah 3a>ana Il7u I d!ngan tu@uan )agi 7!nda.atkan dana IB5 dan s!t!rusn?a untuk 7!7)aik.ulih atau 7!naiktaraC surau s!rta inCrastruktur s!k6lah . +." - Ol!h itu9 )!liau )!rsa7a 5uru B!sar dan UstaD A)dul Shukur Maklu7an

).I)rahi7 t!lah .!rgi )!r@u7.a dan )!r)in>ang d!ngan UstaD M6hd.$aDi7 ). Elias Al-HaCiD diusat !ndidikan Al Barakah. M6hd.$aDi7 t!lah ada dasarn?a di.ihak UstaD

7!n?atakan k!sudian dan k!la.angann?a .ada tarikh "2 A.ril "41& : Isnin ; . +.& - Just!ru 9 YD 7!7)uka ta@uk .!r)in>angan d!ngan .!n!ta.an t!7.at ?ang di>adangkan untuk 7!laksanakan .r6gra7 t!rs!)ut k!.ada s!7ua AJ$ . -S!t!lah )!)!ra.a >adangan dan .andangan di)!ri9 AJ$ d!ngan s!)ulat suara 7!n!ri7a >adangan En>ik Shahrul Idha7 ). Shaharudin ?ang 7!n>adangkan Mas@id $l!)ang %!stu dan kawasan .!rs!kitarann?a s!)agai l6kasi ?ang .aling s!suai untuk 7!n@a?akan 7a@lis t!rs!)ut . +.*- S!t!rusn?a YD 7!n@!laskan >!ra7ah 6l!h UstaD M6hd.$aDi7 akan di7ulakan s!l!.as Is?aG. !nasihat 7!n>adangkan )!)!ra.a .!rs!7)ahan )!r)!ntuk k!aga7aan 6l!h 7urid S.$.#.D. da.at dik!t!ngahkan )agi 7!7!nuhi a>ara 7!ngikut k!s!suaian . +.+- S!lan@utn?a .!r)in>angan diC6kuskan k!.ada draC .!ran>angan dan >adangan )agi 7!r!alisasikan k!lan>aran .r6gra7 t!rs!)ut s!.!rti )!rikut :- +.+.1 $!.!rluan dan tindakan ?ang .!rlu diadakan s!.!rti .!rlantikan AJ$ dan urus!tia )agi 7!nguruskan kh!7ah 8 k!rusi 9@uruga7)ar9 skrin )!sar9 sist!7 audi69 kaunt!r ku.6n wakaC9 ta)ung d!r7a9 .!r76h6nan d!r7a9 .!ngiklanan 9 I )ann!r 8 )unting I 9 7akanan dan 7inu7an 9 .!ng!rusi 7a@lis9 )uku .r6gra7 9 .!n?a7)ut t!ta7u9 surat @!7.utan9 .!gawai s!ranta9 g!rai @ualan s!kiran?a .!rlu dan s!)again?a ?ang lain ?ang diCikirkan .!rlu.

PIBG SKT3 2013/2014


Bil . Ag!nda 8 !rkara AktiEiti S!k6lah : sa7)ungan ; -+.+." Ol!h k!rana t!rlalu )an?ak tugas ?ang .!rlu di tangani9 )an?ak .ihak luar ?ang .!rlu dihu)ungi B 7aka !nasihat )!rsa7a YD 7!7inta S!tiausaha untuk 7!ndraCkan .!rlantikan @awatankuasa 8 urus!tia )agi 7a@lis t!rs!)ut )!rsa7a UstaD S?ukur dan akan di)in>angkan s!kali lagi d!ngan l!)ih s!rius dala7 M!s?uarat $has AJ$ IB5 ?ang diran>angkan .ada tarikh 4& A.ril "41& nanti .

+*
#indakan

Maklu7an

-. Hal-hal (ain . -.1- 3akaCth6n-En.'aidi ).'akaria : !n6l6ng $anan !tang ; 7!7inta k!iDinan dari.ada 7a@lis untuk 7!7inda s!dikit a?at di .!rkara / dala7 7init 7!s?uarat IB5 kali k!-+ s!si "41"8"41& ?ang lalu )agi 7!7!nuhi s?arat .!r76h6nan 6l!h .ihak J N s!)!lu7 7!7)uat kuti.an 3akaCth6n F di)!narkan. -Sasaran kuti.an adalah s!)an?ak %M -49444.44 :%M Ena7 uluh %i)u Saha@a ; -S!7ua wang ?ang dida.ati di7asukkan k! akaun IB5 . -Surat .!r76h6nan9 salinan 7init 7!s?uarat dan k!rtas k!r@a akan di)uat tindakan s!t!rusn?a . -."- !nasihat s!laku 5uru B!sar 7!7aklu7kan k!.ada ahli 7a@lis )ahawa s!k6lah ini t!lah di)!narkan 7!7)uka $!las !ndidikan $has dan .ihak s!k6lah 7!rasakan adalah a7at wa@ar ia di)!rikan .!rs!tu@uan 7!7andangkan Ca!dah ?ang )akal di7anCaatkan 6l!h 7as?arakat s!t!7.at s!kiran?a 7!r!ka 7!7.un?ai anak-anak ?ang )!rkaitan. -.&-YD 7!7inta AJ$ I)u)a.a untuk )!rs!dia 7!7)uat giliran )!rtugas .ada Hari B!rt!7u !langgan iaitu .ada hari %a)u )!rt!7.at di ruangan khas di k!dai )uku s!k6lah . -.*- En.%6sli ). Bakar )!rtan?a t!ntang .!runtukan IB5 s!)an?ak %M &444.448A : %M #iga %i)u Saha@a ; ?ang disalurkan k! sukan h6ki s!k6lah. - n.AiniSaadah )t.M6hd.Sa6d s!laku $ $6-$urikulu7 7!n@!laskan )ahawa .!runtukan t!rs!)ut adalah digunakan untuk .!7)!lian .!rlatan .!r7ainan h6ki s!7!ntara s!)ahagiann?a lagi adalah digunakan untuk 7!7)uat .r6gra7 .!7)angunan h6ki di s!k6lah. Maklu7an Maklu7an

Maklu7an

Maklu7an

PIBG SKT3 2013/2014

8*

Bil .

Ag!nda 8 !rkara

#indakan

Hal-hal (ain : sa7)ungan ; -.+ n.%6snina )t.A)dul 3aha) 7!n?!ntuh )!rk!naan d!ngan k!rtas 7!76 I JAN5AN MEMBUAN5 SAM AH DI $A3ASAN INI I ?ang t!rlalu k!>il dan 7inta di)!sarkan saiDn?a s!rta dita7)ah suatu lagi 7!76 F I DI(A%AN5 BE%NIA5A DI $A3ASAN INI I . -Ma@lis )!rs!tu@u dan 7!7inta s!tiausaha untuk 7!7)uat t!7.ahan dan s!t!rusn?a 7!l!katkan 7!76 t!rs!)ut dit!7.at ?ang s!suai . -.- - n.%6snina )t.A)dul 3aha) 7!7inta .ihak s!k6lah t!ruta7an?a k!.ada guruguru agar da.at s!lalu )!r.!san k!.ada 7urid su.a?a 7!7)!ri tugasan 7!7)a>a . Ini adalah k!rana 7urid 8anak akan 7!7)a>a di ru7ah @ika di7inta 6l!h guru. - !nasihat 7!n@!laskan .ihak s!k6lah s!7!7angn?a giat 7!nggalakkan 7urid7urid di s!k6lah ini untuk 7!7)a>a. !l)agai k!7.!n dan galakan t!ruta7an?a 6l!h 5uru usat Su7)!r. - n.Sakila t!lah 7!7)!ri .!n!rangan ringkas t!ntang .r6gra7-.r6gra7 ?ang t!lah dan akan dilaksanakan 6l!h Unit usat Su7)!r k!.ada 7a@lis. -./ - !nasihat 7!7inta .ihak IB5 )agi 7!7)uat salinan Buku Sarana I)u)a.a untuk di)a>a 6l!h i)u)a.a dan s!t!rusn?a 7!7)!ri 7aklu7)alas 7!r!ka 7!lalui )6rang-)6rang khas ?ang t!rda.at dala7 )uku t!rs!)ut . -Ma@lis )!rs!tu@u dan 7!7inta s!tiausaha untuk 7!7)uat salinann?a -satu )uku untuk satu k!luarga. -.0 - YD 7!nga@ukan s6alan t!ntang .!rk!7)angan .!7)inaan rak Cail $SS% .

Maklu7an

-En.$a7aruddin 7!n?atakan 14 )uah rak Cail t!lah.un di)uat di k!las-k!las #ahun 1 dan akan dit!ruskan )agi k!las #ahun " dan &. -.2 - NYD 9 Dr.M6hd.'a7ri ).Md.Ali 7!7inta .ihak s!k6lah 7!ng GhighlightG kan .r6gra7-.r6gra7 dan aktiEiti-aktiEiti s!rta su7)angansu7)angan ?ang dilaksanakan 6l!h .ihak IB5 s!k6lah agar k!s!luruhan i)u)a.a 7!nda.at 7aklu7at )!rsa7a. -YD dan !nasihat 7!7inta s!tiausaha untuk 7!laksanakan >adangan ini 7!lalui .6rtal ras7i s!k6lah9 .a7.hl!t8)r6>hur!9 dan .!ngu7u7an di .a.an k!n?ataan IB5 .

PIBG SKT3 2013/2014

9*

M!s?uarat AJ$ IB5 $ali-19 S!si "41&8"41* t!lah ditangguhkan .ada @a7 4+.+4 .!tang .

Dis!diakan 6l!h9

Dis!7ak 6l!h9

JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ $AMA%UDDIN B.ABD.%ANI S!tiausaha IB5 S $ #asik Da7ai9I.6h9 !rak.

JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ #N.HJ.MOHD.$HAI% B.NA IAH Yang Di !rtua IB5 S $ #asik Da7ai9I.6h9 !rak.

Disahkan 6l!h9

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJ EN,I$ MOHD.SUHAIMI B. MOHD. HASHIM !nasihat IB5 8 5uru B!sar

PIBG SKT3 2013/2014

$*