Sei sulla pagina 1di 3

# Riwayat al#$ukhari #

(awatankuasa )r&gram *hatam al# +uran dan ,a!lis $erbuka )uasa -../01/-23 S* 4atuk 5smail Saad&n merakamkan setinggi# tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para dermawan yang telah menyumbang tenaga dan wang ringgit serta pihak#pihak yang terlibat se6ara langsung dan tidak langsung dalam men!ayakan ma!lis ini. Sem&ga usaha dan amalan murni tuan# tuan dan puan#puan

untuk &rang yang berpuasa, maka dia mendapat gan!aran sepertinya (&rang berpuasa tanpa dikurangkan gan!aran &rang yang berpuasa itu sedikitpun. # Riwayat at# 'irmizi #

,A(75S *3A'A, A7#+8RA9 4A9 $:R$8*A )8ASA -../01/-23


Tarikh ./ 9&;ember -../ (*hamis bersamaan -1 Ramadhan 1/-23 Masa 2.<. )etang Tempat 4ewan $estari S*45S

Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang berbuka puasa Ramadhan sehari tanpa ada keuzuran yang dibenarkan Allah s.w.t kepadanya, tidak berfaedah baginya (melakukan qada sekalipun berpuasa sepan!ang tahun".

Rasulullah s.a.w bersabda% $arangsiapa yang menyediakan makanan berbuka

---------------------------------------------------------------

Al#$ukhari dan ,uslim meriwayatkan % (ibril telah menemui Rasulullah s.a.w pada setiap tahun di bulan Ramadhan sehingga akhir bulan Ramadhan dan beliau memba6a al#+uran bersama#sama 9abi s.a.w" # Riwayat al# $ukhari = ,uslim #

L D L L FFR L FFJ N P V H FFU L LK M S LT N H O P FFQ E FFG H M H E IJK L S `O L SYZ bFFc L LT L M P ] P S[ W L a H ] L SR \ P L ^P_L K M L IX LK d JK D S ] S a P eO L [ L a L E P Maksudnya: Ya Allah, untukMu puasaku, dan denganMu
aku beriman dan atas adanya rezekiMu aku berbuka, disertai dengan rahmatMu wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

Niat Berbuka Puasa

B NDAHARI fik ,arziah $t. ,uhd. >us&ff P N'AMBUT T TAMU )n. Azizah $t. fhe Awang )n. Siti galeha $t. Abdullah )n. (amaliah $t. ,asr&n >.,. Ra!a Aaridah $t. Ra!a )adzil :n. ,ahn& $in gakariah J MPUTAN 8staz 7iman $in 3ashim P RSIAPAN T MPAT )n. ,elati $t. ,d. 9&h :n. Shamsuddin $. ,d. 4&m :n. Aliff 5skandar $. Abdullah )n. ,aznah $t. Abu $akar fik 9&r Az&ra $t. Abas )ara )eker!a S*45S

---------------------------------------------------------------

2.-. ptg. : 2.<. ptg. :

2./2 ptg. :

B.<2 ptg. : B.21 ptg. : C.<. ptg. :

*ehadiran ,urid *etibaan )ara (emputan # >4) )5$? # A(* )5$? # ?uru#guru = *akitangan S*45S ,a!lis *hatam al#+uran (Surah ad#4uha @ Surah al#Aatihah $a6aan 4&a 86apan 0 'azkirah ,a!lis $erbuka )uasa S&lat ,aghrib $er!emaah Agihan $ungkusan ,akanan $ersurai

Rasulullah s.a.w bersabda% $arangsiapa berpuasa Ramadhan, dan diikuti dengan puasa B hari pada bulan Syawal, maka se&lah#&lah dia telah berpuasa selama#lamanya. " # Riwayat ,uslim # @
JAWATANKUASA PROGRAM KHATAM AL-QURAN DAN MAJLIS B RBUKA PUASA !""#$%#!&H P NG RUSI )n. Azizah $t. fhe Awang NAIB P NG RUSI )n. Siti galeha $t. Abdullah )n. (amaliah $t. ,asr&n >.,. Ra!a Aaridah $t. Ra!a )adzil :n. ,ahn& $in gakariah P N' LARAS 8staz 7iman $in 3ashim S TIAUSAHA )n. (asmawati $t. ,&hamad

BA(KDROP :n. gakaria $in ,&hd. 9&&r :n. gamzam $in Sariman P)A S'ST M :n. 3asri $in 5brahim BUKU PROGRAM fik gainab $inti 3!. Shahari *OTOGRA*I :n. gamzam $in Sariman P NG RUSI MAJLIS :n. ,uhd. Azman $. ,uhd. 5hsan

KAWALAN MURID :n. ,d. R&slan $in (amaludin :n. Ariffin $in ,&hamad Ali )n. Salmah $t. )&lani

)n. 9&rhaizan $t. hthman JAMUAN )n. 3amidah $t. ,d. >unus )n. 3!h. ,iss 7eah $t. Sukar )n. ,asmizah $t. Suratmin )n. 3afizah $t. ,d. Salih )n. 9&rrizah $t. Satari )n. (asmawati $t. ,&hamad )n. Ana Supiah $t. Abd. Rahman )n. Suhaidah $t. Sulaiman MINUMAN )n. 9&rlizah $t. $asri )n. 3abesah $t. Ahmad )n. Siti 9&rzila $t. (embi )n. garina $t. 4aud fik ,arziah $t. ,uhd. >us&ff fik 3aslinda $t. gakaria