Sei sulla pagina 1di 2

3.

0 Transkripsi Fonetik : Kepentingan Alat Artikulasi

[#kpntian alat artikulasi#]

[# alat artikulasi ata rgan ja brfusi untu mluarkan bui bahasa # trdapat baa alat ja trlibat dalam mluarkan bui bahasa jaitu alat alat ja trlibat dalam sistm udara ja kluar dan masu k paru paru untu mhasilkan bui bahasa # bui bahasa ja dihasilkan ijalah vkal // konsonan // dan difto # stiap alat artikulasi mluarkan bui bahasa meikut darah pluaran bui bahasa ja trtntu. alat alat artikulasi utama trdiri daripada lidah // gigi // bibir // gusi // llait // roga hidu dan pita suara #] [# lidah mrupakan alat artikulasi ja trpnti pali atif dan diglar tula blaka bagi prtuturan manusia # pmbahagian lidah kpada bbrapa bahagian mmbolehkan lidah mhasilkan plbaga bui # slain lidah // gigi uga brpranan pnti dalam phasilan bui bahasa mskipun pranana tidalah atif # kdudukana ja stati dan sntiasa digunakan sbaga pnampan aliran udara dalam phasilan bui ja strusa mhasilkan bui #] [# bibir adalah alat artikulasi ja trlta pada bahagijan luwar rga mulut # bibir brfusi mmbuat skatan kpada udara ja kluar daripada rga mulut dan mluarkan bui ja brbaga-baga # manakala gusi digunakan sbaga darah sbutan dan bantuan huu lidah ja brfusi mmbuat pkatan #] [# llait dapat dipahkan kpada duja bahagijan // jaitu llait kras dan llait lmbut # llait lmbut manur dari smpadan llait kras higa k axir roga mulut. llait kras brmula dari smpadan gusi di ba hagian hadapan atas roga mulut // dapat diturunnaikan untu mnutup ata mmbuka saluran roga teka trus k roga hidu # apabila dinaikan // roga mulut akan trbuka dan udara akan kluwar mlalui roga mulut dan apabila dituru nkan // roga mulut akan trtutup dan udara trpasa kluwar mlalui roga hidu #] [# Roga hidu blh dibuka ata ditutup // brgantu kpada kadaan sama ada ana tka dan llait lmbut dinaikan ata tida // pita suara trlta dalam

rua tgr (halkum) dan amat pnti dalam phasilan bui // pross pluwaran suwara brlaku dan ara mmprluwas dan mmprsmpit luba ja trdapat di antara duwa kpi slaput nipis brknaan #] [# sara ksluruhana, bahasa mmpuai suwatu sifat ja dikatakan bahasa sbaga simbl bui # dan haa mgunakan bahagijan-bahagijan tubuh manusija, kita dapat brbahasa dan mgunakan plbaga bui # trdapat baa bahagijan tubuh manusija ja mnduku pranan sbaga alat artikulasi sprti bibir // gigi // gusi // lidah // tulang rahang dan ana tka # brdasarkan alat-alat artikulasi inilah manusija dapat brtutur dan smpurna dan mmbzakan sbutan huruf-huruf vkal dan knsnan #] [# konklusia // pnddahan tnta alat-alat prtuturan ata artikulasi adalah pnti untu mnikatkan kfahaman plaar bahawa alat-alat artikulasi ata rganrgan ja brpranan dalam mluwarkan bui-bui bahasa mmpuai fusi ja saat pnti dalam khidupan kita shari-hari trutamaa untu brkmunikasi antara individu # tambahan pula // puasaan ilmu fntik dan fnlgi ini dapat mmudahkan plaar untu mmplaari ara-ara mhasilkan bui dan sbutan ja btul # alat-alat artikulasi ja tlah dilaskan di atas smmaa mmainkan pranan ja amat pnti dalam phasilan bui bahasa # bui-bui bahasa ja dikluwarkan brgantu kpada alat artikulasi dan darah artikulasi ja digunakan #]