Sei sulla pagina 1di 16

Pekeliling dan Surat Siaran tentang Disiplin

BIL 1. TAJUK Surat Pekeliling Bil.6/68. Bertarikh : 10 September 1968 PERKARA Pembuangan Murid daripada Sekolah-Sekolah kerana Kelakuan curang. ISI KANDUNGAN 1. Murid, ibu bapa dan penjaga diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan dan satu salinan borang jawapan disertakan untuk penjaga memberi akuan terima.
2. Surat amaran kedua dihantar

TINDAKAN Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

kepada ibu bapa sekiranya kelakuan murid tidak bertambah baik.


3. Sekiranya murid tidak patuh,

Guru besar/Pengetua boleh mengantung persekolahan maksima dua minggu.


4. Satu salinan semua amaran

penggantungan atau pembuangan mestilah dikirim kepada pendaftar sekolah dan Pengarah Lembaga Sekolah.
5. Kelakuan curang yang serius,

Guru-guru Besar/Pengetua perlu memberhentikan murid sementara waktu untuk dibuat penyelidikan / penyiasatan. Jika munasabah murid tersebut boleh dibuang sekolah.
6. Jika rayuan diterima,

persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diperlukan.

BIL 2.

TAJUK Surat Pekeliling Bil. 8/68 Bertarikh : 18 September 1968.

PERKARA Tatatertib di Sekolah-Sekolah.

ISI KANDUNGAN

TINDAKAN Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

1. Tatatertib ialah tindakan yang

diambil untuk menentukan supaya peraturan sekolah diikuti.


2. Guru-guru mempunyai peranan

untuk menyelesaikan masalahmasalah pelajar


3. Kesalahan berat dikenakan

tindakan pembuangan atau pengantungan sementara (tidak melebehi 10 hari).


4. Pakaian mestilah sesuai

dengan peraturan sekolah.

3.

Surat Pekeliling Bil.6/68 dan 8/68 Bertarikh : 12 Oktober 1968.

Tambahan kepada Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan),

Pengetua pelajar Guru Besar PK HEM maksima 14 hari. Guru 2. Ibu bapa atau penjaga boleh Disiplin membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh kepada Menteri Pendidikan.
1. Pengantungan

4.

Surat Pekeliling Bil.1/1972 Bertarikh : 4 Feb. 1972.

Peraturanperaturan (tatatertib sekolah) Pelajaran 1959.

Pengetua 1. Hukuman dera terhadap murid- Guru Besar PK HEM murid perempuan dilarang. Guru 2. Hukuman dera terhadap murid Disiplin lelaki dihadkan pada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak tangan atau punggung yang berlapik.
3. Hukuman hanya diberi oleh

Guru Besar atau dengan kuasa yang diberikan.

5.

Surat Pekeliling Bil.6A/1975 Bertarikh : 5 Sept.1975

Murid-Murid Menghisap Rokok

1. Semasa

Pengetua perhimpunan Guru Guru Besar Besar dikehendaki PK HEM memaklumkan kepada pelajar Guru

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN bahawa:

TINDAKAN Disiplin

Penghisapan rokok adalah dilarang kerana kesihatan. Tindakan disiplin akan diambil ke atas murid yang tidak mematuhi peraturan. Tempoh pengampunan selama seminggu kepada pelajar untuk membuat pengukuran. Selepas tempoh pengampunan murid yang merokok akan menghadapi tindakan disiplin.

2. Langkah-langkah

ke atas murid-murid yang merokok: Tindakan disiplin yang sewajarnya. Ibu bapa/penjaga pelajar diberitahu. Murid dirujuk kepada guru panduan untuk nasihat.. Guru panduan menyimpan rekod untuk tujuan penyelidikan Kementerian Pelajaran.

6.

Surat Pekeliling Bil.7/1975 Bertarikh : 19 Ogos1975

Salahguna Dadah Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar.

Pengetua 1. Matlamat Kementerian Guru Besar Pelajaran membantu pelajar PK HEM Guru mengelakkan dari publisiti. 2. Tindakan disiplin selepas Disiplin pertolongan gagal dan selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri. 3. Tindakan-tindakan yang harus diambil:

Rujukan sendiri. Rujukan oleh guru-guru / murid. Rujukan dibuat atas keputusan tindakan disiplin.

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN 4. Checklist tindakan yang harus diambil. 5. Jenis-jenis dadah yang disalah gunakan

TINDAKAN

7.

Surat Pekeliling Bil.9/1975 Bertarikh : 4 Nov.1975

PeraturanPeraturan Sekolah Untuk Murid-Murid.

1. Guru Besar dan semua guru

bertanggungjawab menjaga ordinan/surat-surat pekeliling / Pekeliling Ikhtisas Lam[piran disiplin sesebuah sekolah.
2. Guru Besar dan semua guru

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

mesti memahami ordinan- A.


3. Perkara-perkara tatatertib yang

dianggap berat Lampian B.


4. Pertauran-peraturan sekolah

yang bertulis untuk murid. Ti ndakan oleh tiap-tiap sekolah Lampiran C.


5. Pertauran-peraturan khas

untuk asrama, Perpustakaan dan Bilik-Bilik Mata Plajaran Praktikal.


6. Guru mesti menjadi teledan

baik kepada murid.

8.

Surat Pekeliling Bil. 2/1976 Bertarikh : 7 Januari 1976

Potongan Rambut Murid-Murid.

1. Peraturan merangkumi murid-

murid sekolah, guru dan kakitangan lain.


2. Rambut murid-murid lelaki. 3. Misai dan janggut. 4. Rambut murid-murid

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

perempuan.
5. Menjadi tanggugjawab guru

dan kakitangan lain memberi teladan yang baik kepada pelajar.

BIL 9.

TAJUK Surat Pekeliling Bil. 11 / 1976 Bertarikh : 9 Oktober 1976.

PERKARA Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah.

ISI KANDUNGAN

TINDAKAN

Pengetua 1. Permainan berunsur judi Guru Besar dilarang di sekolah- PK HEM Guru sekolah. Disiplin 2. Penjualan alat-alat permainan berunsur judi di kantin sekolah dilarang.

10.

Surat Pekeliling Bil. 7 /1977 Bertarikh : 7 Sept.1977

Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah.

1. Pengelolaan Walkaton

dirancang dan dikawal supaya tidak menjejas pelajaran, kebajikan dan keselamatan pelajar.
2. Perkara-perkara yang perlu

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

dipatuhi oleh Guru Besar :


Waktu mencari penaja. Persetujuan ibu bapa murid. Keselamatan dan kebajikan murid.

11.

Surat Pekeliling Bil. 9 / 1977 Bertarikh : 3 OKtober 1977

Menganjurkan Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah.

1. Penjualan loteri oleh sekolah-

sekolah melalui Persatuajn Ibi Bapa dan Guru-Guru dan badan-badan yang berkaitan dengan sekolah dilarang.
2. Penjualan loteri kepada murid-

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

murid dalam kawasan sekolahsekolah yang dianjur oleh mana-mana pihak dilarang.
3. Pihak sekolah perlu berikhtiar

dengan cara lain untuk mendapatkan wang.

12.

Surat Pekeliling Bil. 4 / 1978 Bertarikh : 2 Mei 1978

Acara Suaikenal Di SekolahSekolah.

1. Melarang ragging yang

bertopeng suaikenal di sekolah-sekolah.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN
2. Mereka yang terlibat akan

TINDAKAN

diberhentikan dari sekolah tanpa amaran.

13.

Surat Pekeliling Bil. 2/1979 Bertarikh : 26 Mac 1979.

Laporan MuridMurid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan.

1. Arahan membuat laporan

terperinci mengenai pelajarpelajar sekolah yang dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah yang memerlukan pertolongan.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

14.

Surat Pekeliling Bil. 4/1982 Bertarikh : 1 Oktober 1982.

Permainan PinTable , Video Game, Game Watch.

1. Melarang pelajar sekolah : Bermain permarkahan Pin-table, video game dan lain permainan yang seumpama. Membawa ke sekolah segala jenis game watch.
2. Mengambil tindakan yang

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

sewajar terhadap pelajar yang bersalah.

15.

Surat Pekeliling Bil. 1 / 1983 Bertarikh : 25 Feb. 1983 Surat Pekeliling Bil.3/1983. Bertarikh : 9 Mac 1983.

Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah.

1. Langkah-langkah positif bagi menjaya kempen anti merokok.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

16.

1. Mengemas kini arahan yang berhubung dengan pakaian muridmurid daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam aspekaspek, Pakaian seragam sekolah. Pakaian ketika bersenam / bersukan. Pakaian dalam Pasukan Beruniform Pakaian murid-murid Islam hari Jumaat. Pakaian seragam khas.

BIL

TAJUK

PERKARA Kasut.

ISI KANDUNGAN

TINDAKAN

17.

Surat Pekeliling Bil.6/1983. Bertarikh : 23 April 1983.

Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan.

1. Memberi ingatan mengenai bahaya dan larangan bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan adalah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menyedarkan dan menginsafkan murid-murid tentang bahayanya. 1. Menyatakan beberapa prinsip dan garis panduan mengenai pungutan derma yang dijalankan di sekolah.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

18.

Surat Pekeliling Bil.7/1983. Bertarikh : 11 April 1983 11 April 1983

Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan MuridMurid Sekolah. Mengenai Hukuman Biasa Terhadap MuridMurid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam PeraturanPeraturan Pelajaran.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

19.

Surat Pekeliling Bil.8/1983. Bertarikh : 7 November 1983.

1. Menyarankan kepada Guru Besar dan guru-guru kepentingan mengenakan tindakan yang adil dan sejajar bagi jenis kesalahan tersebut. 2. Kewajipan Guru Besar dalam membimbing guru-guru dalam menjalankan tugas mengenai disiplin pelajar. 3. Guru Besar juga disarankan menjalankan langkah-langkah positif untuk mendisiplinkan murid-muridnya.

20.

Surat Pekeliling Bil.4/1984 Bertarikh : 14 Jun 1984.

Perhimpunan Sekolah.

1. Mewajipkan sekolah mengadakan perhimpunan sekolah sebagai majlis rasmi pada setiap minggu. 2. Panduan mengelolakan perhimpunan sekolah dalam aspek

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

Masa Aturcara

3. Pihak sekolah dikehendaki memberi perhatian dalam perkara berikut;


Surat Pekeliling AM Bil.23 Tahun 1996. Surat Pekeliling Ikhtisas

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN Bil.4/1975 Surat Pekeliling IKhtisas Bil.8/1975. Penglibatan semua guru atau pelajar Menggalakan penglibatan kakitangan bukan guru Mengadakan aktiiviti positif dan dilarang menjalankan hukuman disiplin kepada pelajar.

TINDAKAN

21

Surat Pekeliling Bil.4/1984. Bertarikh : 10 September 1984.

Perhimpunan Sekolah (Tambahan kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/84)

1. Memasukkan lagu Malaysia Berjaya semasa perhimpunan (selepas lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri). 2. Perlu diadakan perhimpunan khas setiap hari sebelum waktu pertama bermula untu menyenyikan laguNegaraku dan Malaysia Berjaya.Nyanyian dengan teratur dan tertib.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

22.

Surat Pekeliling Bil.8/1985. Bertarikh : 22 November 1985

Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan)

1. Kasut murid-murid sekolah rendah dan menengah adalah berwarna putih dan diperbuat daripadacanvas/bahan sintetik yang mempunyai daya serap dan saluran gerak udara. 2. Stoking berwarna putih.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

23.

Surat Pekeliling Bil.7/1986. Bertarikh : 1 Ogos 1986.

Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.

1. Tumpukan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. 2. Pengetua atau Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal organoisasi sekolah dan bagi menentukan disiplin.Berkuasa menentukan hukuman yang munasabah. 3. Perlu mempunyai maklumat ordinan pelajaran, surat pekeliling dan buku panduan disiplin. 4. Menubuhkan jawatan kuasa Hal Ehwal Murid peringkat sekolah.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN 5. Pejabat Pelajaran Daerah perlu berusaha mengambil langkah-langakh bagi mengurangi masalah-maslah disiplin. 1. Diingatkan semua pihak di sekolah sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya kejadiankejadian yang tidak diingini ke atas diri pelajar. 2. Menekankan aspek keselamatan melalui :

TINDAKAN

24.

Surat Pekeliling Bil.8/1988. Bertarikh : 1 Mac 1988.

Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

pengajaran, peraturan, latihan, bimbingan dan amalan. memaklumkan kepada ibu bapa mengenai penggal dan aktiviti sekolah. sistem kawalan rekod yang kemas. menyediakan tempat berkumpul yang selamat dan terkawal. system berteman. mengawasi kawasan dengan kerap. menjadikan peraturan keselamatan sebagai peraturan sekolah.

25.

Surat Pekeliling Bil.2/1991. Bertarikh : 5 Feb.1991.

Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid

1. Pelajar tidak mempunyai tatatertib yang baik ketika berada di masjid. 2. Tindakan yang perlu diambil :

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

memperingatkan para pelajar mengenai adab dan tatatertib di Masjid. Guru perlu mengawas kelakuan pelajar . Pelajar dikelompok mengikut kumpulan dan diketuai oleh seorang pengawas.

26.

Surat Pekeliling Bil.3/1991. Bertarikh : 16 Mei 1991

Mengundang Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi

Cadangan undangan ke upacara tertentu hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru

BIL

TAJUK

PERKARA Pendidikan.

ISI KANDUNGAN

TINDAKAN Disiplin Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

27.

Surat Pekekiling Bil.4/1991. Bertarikh : 16 Mei 1991.

Pelaporan 1. Pelajar menjadi mangsa kepada Kejadian Tidak perbuatan jenayah penceroboh dan Diingini Di Sekolah. pelajar terlibat melancarkan mogok, merusuh mencedera dan bergaduh. 2. Pengetua dikehendaki dengan serta merta melaporkan kepada Kementerian Pendidikan, PPB/D dan Jabatan Pendidikan Negeri.

28.

Surat Pekeliling Bil. 3/1992. Bertarikh : 14 Mac 1992

Pemakaian Tudung / Mini Telekung Bagi Pelajarpelajar Perempuan .

Tidak ada paksaan kepada perempuan memakai tudung atau mini telekung di sekolah.Walaupun pemakaian tudung dan mini telekung dibenarkan dibawah Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1983 - Pakaian Murid murid Sekolah. 1. Sekolah mesti melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku disekolah kepada polis dengan segera. 1.Adalah ditegaskan bahawa pihak sekolah tidak dibenarkan sama sekali menyimpang daripada peraturan yang telah ditetapkan mengenai pakaian seragam atau menggunakan peraturan sendiri. 2.Surat-surat pekeliling bilangan 3/1983, Bil.8/1983 dan Bil.3/1992 hendaklah dipatuhi.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

29.

Surat Pekeliling Bil.3/1993. Bertaikh : 15 Feb 1993 Surat Pekeliling Bil 6/1993 Bertarikh : 3 Jun 1993

Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah Pakaian Seragam Sekolah

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

30.

31.

Surat Pekeliling Bil.6/1994 Bertarikh : 12 Sept. 1994

Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di kalangan Pelajar dan Senanam Ringkas Dalam Bilik Darjah.

1. Semua pihak hendaklah bersamasama mengambil sikap yang serius mengenai soal taat setia dan cintakan terhadap Negara. 2. YB. Menteri Pendidikan mengarah supaya semangat patriotisme ini ditanam melalui upacara perhimpunan mingguan atau harian. 3. Semua upacara tersebut perlu dijalankan dengan penuh penghayatan ndari semua pihak. 4. YB. Menteri meyarankan supaya

. Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN senaman ringkas diadakan didalam bilik darjah sebelum memulakan P&P . 5. Semangat patriotisme dan senaman ringkas disarankan supaya dapat diadakan disemua sekolah dan serta-merta.

TINDAKAN

32.

Surat Pekeliling Bil. 6/1995. Bertarikh : 5 Sept. 1995.

Menangani Masalah Ponteng di Sekolah

1. Ponteng sekolah dan ponteng kelas dua masalah yang perlu diatasi dengan segera oleh semua pegawai yang berkaitan. 2. Pihak Kementerian telah menerbitkan dan mengedarkan Buku Panduan bagi mengatasi ponteng di sekolah. Saranan dan cadangan dalam buku ini diyakini dapat mengatasi dua masalah di atas.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

33.

Surat Pekeliling Bil. 7/1995 Bertarikh : 11 Okt. 1995

Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah.

1. Terdapat laporan mengatakan pihak sekolah telah mengenakan tindakan dan hukuman yang keterlaluan di atas kesalahan disiplin pelajar yang terlibat. 2. Keadaan ini boleh menjejaskan maruah dan reputasi Kementerian Pendidikan. 3. Surat ini mengingatkan semua yang terlibat agar mematuhi garis panduan seperti yang terkandung dalam Lampiran ini.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

34.

Surat Pekeliling Bil.2/1996. Bertarikh : 24 Jun 1996.

Penampilan Diri Pelajar,Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.

1. Meminta semua sekolah mengambil langkah langkah dan tindakan yang wajar, konsisten dan tegas bagi mempastikan amalanamalan ke arah pembinaan sahsiah dan penampilan diri yang baik di kalangan pelajar. 1. Pengetua/Guru Besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap pelajar yang melakukan kesalahan kesalahan berat. 2. Pengetua / Guru Besar diberi kuasa tehadap guru dan murid untuk melaksanakan hukuman yang sesuai

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

35.

Surat Pekeliling Bil. 4/1996. Bertarikh : 3 Sept. 1996.

Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN dengan kesalahan yang dilakukan 3. Hukuman dibuat sebagai pengajaran kepada mereka supaya tidak mengulangi kesalahan dan kepada mereka yang berkemungkinan melakukan kesalahan yang serupa .

TINDAKAN

36.

Surat Siaran KP(BS) 8591/JLD VIII (57) Bertarikh : 24 Feb 1997

Tindakan Serta Merta Membenteras Masalah Sosial Di kalangan MuridMurid

1. Mengenalpasti dan menyediakanmaklumat murid bermasalah sosial . 2. Melaporkan maklumat itu kepada PPB/D dan JPN. 3. Memaklumkan kepada ibubapa /penjaga pelajar yang terlibat . 4. Mempertingkatkan usaha serta perhatian guru bimbingan terhadap murid yang terlibat. 5. PPB/D hendaklah mengadakan pertemuan dengan Ketua Polis Daerah untuk menangani masalah ini.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

37.

Surat Pekeliling Bil. 4/1997. Bertarikh : 22 Mei 1997

Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok .

1. Pekeliling ini dibaca bersama Surat Pekeliling :Ikhtisas Bil. 6a/1975 2. Pengetua dan Guru Besar diberi kuasa merotan murid yang didapati bersalah menghisap rokok. 3. Bilangan pukulan rotan maksima sebanyak tiga kali. 4. Pelajar boleh dibuang sekolah jika masih mengulangi kesalahan merokok.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

39.

Surat Pekeliling Bil. 16/1998 Bertarikh : 6 Ogos 1998

Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah

1. Sekolah mesti melaporkan kepada pihak polis jika terdapat kegiatan berkenaan . 2. Tindakan pemulihan perlu dilakukan keatas pelajar yang telah disahkan terlibat. 3. Tindakan pencegahan juga perlu diambil.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

BIL 40.

TAJUK Surat Pekeliling . Bil.18/1998 Bertarikh : 2 Sept. 1998

PERKARA Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

ISI KANDUNGAN Guru Besar diperlukan menggunakan budi bicara dalam menangani masalah yang dihadapi terutama isu-isu sremasa yang tidak diduga atau isuisu sensitf . 1. Semua sekolah menengah disaran menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. 2. Kes jenayah melibatkan murid sekolah didapati meningkat dan gejala ini mesti diberi perhatian serius.

TINDAKAN Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

41

Surat Pekelling Bil. 7/1999. Bertarikh : 10 Jun 1999

Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah

42.

Surat Pekeliling . Bil 8/1999 Bertarikh : 10 Jun 1999

Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalan Pergi dan Balik Sekolah

1. Bertujuan menengaskan kepentingan mengwujudkan peraturan peraturan mengenai keselamatan dan langkah-langkah pencegahan yang perlu diamalkan . 2. Antara langkah yang boleh diambil ialah : Manfaatkan sepenuhnya penubuhan Jawatankuasa Pemuafakatan Sekolah, Jawatankuasa Keselamatan Sekolah atau PIBG dalam merancang langkahlangkah keselamatan murid. Mendapatkan kerjasama dari pihak polis dan ibu bapa membuat rondaan di kawasan berisiko. Membersihkan semak samun di laluan pelajar supaya terbuka dan selamat. Mengwujudkan tatacara mengenai cara membjuat pelaporan tentang insiden orang yang disyaki berniat jahat. Mempamirkan peraturan / poster keselamatan . Mengunakan ruang saperti perhimpunan bagi memperingatkan warga sekolah tentang keselamatan . Menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah. 1. Supaya sekolah mengambil tindakan proaktif dalam usaha memastikan sekolah sentiasa selamat dan bebas dari insiden yang tidak

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

43.

Surat Pekeliling . Bil 6/2000. Bertarikh : 14 Mac 2000

Menangani Masalah Keselamatan , dadah dan

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru

BIL

TAJUK

PERKARA Gengster

ISI KANDUNGAN diingini seperti murid diugut , diperkosa dan penyalahgunaan dadah , penglibatan dengan pelakuan ala gengster 1. Sekolah mesti melaksanaan program pencegahan jenayah. 2. Sekolah mesti mengambil langkahlangkah yang sewajarnya untuk menangani masalah disiplin terutama perlakuan berunsur jenayah tanpa menunggu keadaan menjadi lebih serius. 3. Semua kes salahlaku tidak dirahsiakan.

TINDAKAN Disiplin.

44.

Surat Pekeliling Bil 11/ 2000 Bertarikh : 5 Julai 2000

Membenteras Jenayah Di kalangan Murid Sekolah

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

45.

Surat Pekeliling Bil 6/2001 Bertarikh : 6 Jun 2001

Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid Sekolah

1. Sekolah diminta mendidik murid tentang kesan negatif serta keburukan aktiviti di Cybercafe dan pusat permainan video. 2. Sekolah mengambil langkah memastikan murid-murid tidak terlibat dengan gejala negatif yang boleh diperolehi di premis-premis tersebut 1.JPN,PPB/D, Pengetua/Guru Besar mestilah mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memantapkan disiplin di sekolah-sekolah 2. Pengurusan hal ehwal murid hendaklah dimantapkan dan dipertingkapkan. 3. Sistam rekod / profail hendaklah diperkenalkan dan bergerak mengikut pergerakan murid. 4. Jawatankuasa disiplin sekolah hendaklah dimantapkan . 5. Pengurusan kaunseling hendaklah dimantapkan lagi. 6. Sekolah penyayang. 7. Pendidikan keselamatan dan perlindungan diri.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

46.

Surat Pekeliling Bil.8/2001 Bertarikh : 19 Julai 2001

Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

BIL

TAJUK

PERKARA

ISI KANDUNGAN 8. Pemuafakatan ibu bapa , sekolah dan masyarakat 9. Sekolah selamat .

TINDAKAN

47.

Surat Pekeliling Bil. 9/2001 Bertarikh : 23 Julai 2001

Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif

1. Tindakan awal dan segera perlu diambil untuk membendung dan mengatasi masalah ini. 2. Pihak sekolah hendaklah memantau dan menyiasat murid-murid supaya tidak melibatkan diri dengan kumpulan Black Metal , Skin Head , Punk dan Cyber Caf . 3. Jawatankuasa disiplin sekolah hendaklah mengadakan pemeriksan untuk mengesan tanda-tanda kegiatan negatif murid-murid.

Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin

4. JPN , PPB/D , Sekolah-sekolah hendahlah mengadakan program khas kepada yang terlibat. 5. JPN , PPB/D , Sekolah-sekolah diminta melaporkan segera kegiatan yang serius kepada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia jika menjadi berita sensasi di media masa. 48 Surat Siaran Pengurusan KP(BS/HEP)8543/053 Pelajar Secara (9) Kolektif Bertarikh : 2 Ogos 2001 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4 / 2002 Bertarikh : 14 Jun 2002 Pelaksanaan Sekolah Selamat 1. Pengurusan Pelajar secara bersepadu hendaklah dilaksanakan di sekolah-sekolah. 2. Semua bertindak dengan hala tuju yang sama. Panduan Pelaksanaan Program Sekolah Selamat di Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah. Pengetua Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Pengetua Guru Besar PKHEM Guru Disiplin Kaunselor. Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Guru Besar PK HEM Guru

49.

50.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7 / 2003 Bertarikh : 29 Oktober 2003 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9 / 2003 Bertarikh :

Kuasa Merotan Murid

Panduan pelaksanaan Hukuman Merotan Murid, Prosedur Merotan Murid serta Surat Turun Kuasa Merotan Murid. Pengurusan Sekolah Dikehendaki menyediakan Buku Log Laku Musnah.

51.

Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau Laku

BIL

TAJUK 29 Oktober 2003

PERKARA Musnah [Vandalism] Dikalangan Murid Murid Sekolah. Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar [Lab] Murid Murid Sekolah Rendah Dan Menengah

ISI KANDUNGAN

TINDAKAN Disiplin

52.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9 / 2003 Bertarikh : 4 Disember 2003

Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar Murid-Murid Sekolah serta panduan am pelaksanaannya.

Guru Besar PK HEM Guru Disiplin Kaunselor