Sei sulla pagina 1di 4

INSPECTORATUL 9COLAR]UDETEAN BIHOR

tu.lwDda ,i..?.-\.t

tlltNtst f.ttLl NATIoN:\I-E

r..r)uc,^Tlf l

CATRE CENTRELE DECOMUNICARI' in,ren(iacadrelor didaciice dinuninlitc deinvitinenrprinar

F.d.ratia Romnnn Sporrul pentu Toli in colaborarecu InsDe.rorltul Scolar Judetedn Bihor dcruleazntin perioda 16.09 20.112013, Proiectul,,Perspectire sportire" r,re rre drpt scop denolrrren bazci dc sclectie prin idcndncnrertevihr c! aptitudini fizicedcosebitc, cu rersie ctrprihsc intrc 8 !i l0 ani (nircl prinnr. cl.sled III-a ri a Iv-a) ri orientn.ea.ccaion spre activitnli sporriic de ne.rornutn, din cadrul asociatiilor$i clubtrilor dc trofil, cecace inDlicn rn.liomre. crliInlii victii prin adoDtarea unui stil de ins.icrik * tac in periondr 16-10 sept, 2013,1a adresa de e-nlil calinhotupln efs@yahoo.con.Inrordrtii runlimcntarc h ret,ni 0?3t831399:in lncxi ste i l r v t r { r u l r n n r ud l cJ e \ f l t u ' i ' i } i n r m u l a r u l d ci n . c r i e r e .

In!ncdor rrol,' ilc \neci,litak,

INSPECTORATUL $COLARIUDETEAN BIHOR

VJNJSI EI{UI. t D U CA T l I : I N TK)NA] I:

R[GULAMf,NTUL OFICIALAL COMPETITIf, I (PERSPtrCTIVE SPORTIVE" GRUPTINT,{ . Beneicit'ri dirccli: elcyi cu aplitudinisponive, nivel prinar (clasete a r[_a padicipanlii la clubudsauasociatii 9i a IV-a),nelegifimari sporrive. sunt eleviai unitalilor de invAtamant, a1ar din hediuturban. catti din celrual, astfel oferindu,se lururor concurenlitor. tdse egale . Benelicia ihdirccn: prolesori de educalie fizici, antrcnori, p6rini, srudenli voluntdi, comunitate. PROBE DE CONCIRS. TRIATLON . alergare devitezn 30m . aruncareaningii deoinnde peloc . sAritura in lungime depeloc DESCRIERf,A PROBILORDtr CONCURS Aleryuea de itei-30^ . O incercarc; cuplecare dinstart inalr, conrratinp
Stdtitu4 in lungihe de pe loc

. Sevor executa douaincerciri, puncteaza cel mai bun realtar dinrre cete
. CelAlah reanllat al siriturii loare I ulilizal la depanajarea concurentilor in situatie deegalitatc in clasamenl.

INSPECTORATUL gCOLARIIJDETEAN BIHOR

N,lIN ]STI:R L I, EDUCATIE NATIONALE

Aruncffeaningii.Ie oitd.le pe loc . Annctrea va fi executata cu ajutorul uneimingideoin6 . Procedeul prin uverlire . Piciorul opusbralului de duncare la linie,seexecuta aruncarea depe toc . Sebxecutd douAincerciri, cel mai bun reallat pundeza realtat al arunciriipoate fi utilizalla departajarea 1 Celalalt concureniilor in situatiede egalitatein clasmen|

DESCRIEREA MASUR,{TORILOR ANTROPOMf,TRICI] . inallimea corpului, starura sautalia esre distanFdintrecreietul caputui (venex) gitelpi. Semdsotrn cutaliometru, dinpozilia siand. . Greulatea corpului,semdsoarn cu un cenlar, din pozitiastand. Mdsumrca anveryuii . Atrvercum(daschiderea bralelor),se masoard din smnd,cu bratelelateral (intinse,ia nivelul umerilor),palmele privescspreperere, cu fata la peret, cu capulinrr-o parte,dhbnla de la varturiledegelelor mijlocii de h mana dreapta la ceastanga.

$MihaEnnsdrv'tr,do19,on,l(i

iNSPECTORATUL SCOLAR JL]DETEAN B]HOR


PERSPECTIVf,SPORTIVE2013 FORMULAR DE INSCRIERE
JUDEII]'I-

IllINISTERLJL

EI] UCATI EI NATIONALF

IOCALITAIEA

$COALA/LICEUL

CLASA,\ III A (nuDdr deeleli panicipanfi)

CLASA A l V A { n m 6 r d ee t e \ i p a d i c i l a n t r )

DATEDE CONTACT $COAL'LICEU, CADRUDIDACTICJ

ADRES,IMAIL