Sei sulla pagina 1di 2

\cririca.

cri ri ccxrizicxr:
Lixcuacci:
Kcxus
1c.air :cxr Ariii.
rcrza
rrs.rrzza
ccs.i.uzicxr
ix.riiicrxza
saccrzza
carisxa
1C1ALD
1C1ALD 1iri :ALVDZZA
1C1ALD
1C1ALD
io + - + + + + + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + +
-
-
-
-
-
-
1C1ALD
rcxus
arxa.ura
rcxus
scurc
xcrir.
rrs
xcrir.
rrs
xcrir.
.rxr.
accius..
.rxr.
rux.rccic
cara... cara..rris.ica
:cxr rri irrscxaccic Gicca.crr Aiiixraxrx.c
Livriic rri irrscxaccic Divixi. Cricixi
razza Ai.rzza 1aciia :rssc D. irsc Carriii Cccni
1c.aii
x.
x. x. x. x.
x. u. u.
vricci. rasr
xcrir. .rxr.
vciarr xuc.arr scaiarr scavarr xaxcvrariii.
ccx arxa.ura
rD
xcrir.
cara...
raxxc xcx ir.air
rrri.rrr a..uaii
xcrir.
.aciia
xcrir.
.aciia
xcrir.
rrs.rrzza
xcrir.
.aciia
xcrir.
rcrza
xcrir.
rcrza
rcxus
a..accc rasr
rcxus
a..accc rasr
arxa.ura
xa.urair
xcrir.
rrviazicxr
xcrir.
vari
xcrir.
vari
xcrir.
.rxr.
xcrir.
xacicc
xcrir.
cara...
1:
rasr
xcrir.
vari
\crir.
Cara...

Grari
\crir.
Vari
FOR
DES
COS
INT
SAG
CAR
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
Acrcrazia
Ar.iciaxa.c
Ar.iciaxa.c
Ar.iciaxa.c
Ar.is.a rriia iuca
Caxurrarr
Cavaicarr
Ccxcscrxzr (arcaxr)
Ccxcscrxzr (ruxcrcx)
Ccxcscrxzr (crccraria)
Ccxcscrxzr (ixcrcxrria)
Ccxcscrxzr (iccaii)
Ccxcscrxzr (xa.ura)
Ccxcscrxzr (xcrii.)
Ccxcscrxzr (riaxi)
Ccxcscrxzr (rriicicxi)
Ccxcscrxzr (s.cria)
Diricxazia
Disa..ivarr Ccxcrcxi
iur.ivi.
Guarirr
ix.ixirirr
ix.uizicxr
ix.ra..rxrrr
ix.ra..rxrrr
Lixcuis.ica
:uc.arr
irrcrzicxr
ircrrssicxr
ircrrssicxr
raccirarr
rariri. ri \axc
:arirxza \acica
:caiarr
:crravvivrxza
u.iiizzarr Ccxcrcxi \acici
Vaiu.arr
Vciarr
xcrir.
xcrir.
xcrir.
rux.i rrri.a
PF
.rrrrxc
VEL
ABILIT
-Drs
-ix.
-ix.
-ix.
-ix.
-ix.
-Car
-ix.
-Car
-ix.
-Drs
-ix.
-ix.
-ix.
-Drs
-ix.
-ix.
-Car
-Drs
-:ac
-Car
-ix.
-Car
-:ac
-ix.
-Car
-:ac
-:ac
-Drs
-icr
-:ac
-Car
-ix.
-:ac
-ix.
-icr
-Drs
-Car
-Drs
ciassrarxa.ura
ciassrarxa.ura ciassrarxa.ura
(ccs.i.uzicxr)
(rrs.rrzza)
(saccrzza)
CA
CONTATTO IMPREPARATO
TEMPRA
RIFLESSI
BONUS ATTACCO BASE
ARMA
BONUS DI ATTACCO
DANNO MUNIZIONI GITTATA TIPO
CRITICO
ARMA
BONUS DI ATTACCO
DANNO MUNIZIONI GITTATA TIPO
CRITICO
ARMA
BONUS DI ATTACCO
DANNO MUNIZIONI GITTATA TIPO
CRITICO
ARMA
BONUS DI ATTACCO
DANNO MUNIZIONI GITTATA TIPO
CRITICO
ARMA
BONUS DI ATTACCO
DANNO MUNIZIONI GITTATA TIPO
CRITICO
RESISTENZA AGLI
INCANTESIMI
BMC
DMC
VOLONT
xcririca.crr
INIZIATIVA
!oo vxrr Drizicxi. i rrrxrssc s.axrarr r rc.cccriarr urs.a scnrra scic rrr usc rrrscxair.
io
Scheda del Personaggio
:cic ccx Arrrs.raxrx.c Ariii. ri Ciassr
Arrrs.rarr Axixaii

Pathfinder GdR Scheda del Personaggio


DC\i:i:CuCLA Di :iDCiALiZZAZiC:D
Caricc
Lrccrrc
\r
cccr..c rrsc
\crir. ri Ccxrizicxr
\A
\C
\i
:ciirvarr
suiia 1rs.a
Caricc
\rric
:ciirvarr
ra 1rrra
Caricc
irsax.r
:rixcrrr c
1rscixarr
i:C.
CC:.
i:C. AL
GiCr:C
CD 1:
i:C.
LiVDLLC
o
o

i
i
I
I
!
!
+
+

o
o

i:C.
KC:u:
OGGETTI DIFENSIVI
TOTALI
EQUIPAGGIAMENTO TALENTI
INCANTESIMI
CAPACIT SPECIALI
DENARO
PUNTI ESPERIENZA LiVDLLC :uCCD::iVC
PESO TOTALE
KC:u: 1iiC iD:ALi1A irCVA iALL. i:CA:1. iD:C irCiriD1A
!oo vxrr Drizicxi. i rrrxrssc s.axrarr r rc.cccriarr urs.a scnrra scic rrr usc rrrscxair.