Sei sulla pagina 1di 61

'()*+,+

))))))))))))-(,.)/.((
))))))))))))))))))))))0123)
))))))4(.5+,'6()7,)8')9'):
)5()),;)6,.5;,)7,);)<+6),'5(;

CDDEDFEFEGC

HFFIJ
JIJDKHFLFEFKMDMJNMEIEEOPQEF
RGGSTDDJESDDMUFJJFVVIE
JSMDMCDFEDJENDMDDWJM
DJEEMDMFJWJDDJWJWJMEDJFJ
JWJRJJFEDJEIEXDJFDMJDEDJEDVFF
UDDJDUDJDFEFYEJEDFEFJEDVFEE
FIJEDFJDDDDFJDFEDJEFEDEDJXDFE
DXSDXDJFDEFEDDXEDMSJD
JEIEEXJJDMWJDJDFJDENSDNFJEMDMFJ
RJJSWJJWJFDJEXDJFDMJDEFEJEDDEWJJDDED
FTDZFJNDUTSZFJMEMDNEMXEDJEDEWJ[
IJDNFWJDFEDFJM
EMSEFRJJJYDJSJEJEFNJDSE
WJJYMNJDEDSDFJDEIEEDWJEUEWJFJFFE
FFDMUFFEMDJJDIJDDWJEWJFEEDD
EEDWJFF
VMDEMUFEEJDSEDJIUDDMFWJS
EMDJWJJD\
ODEWJEFDDFEEDNDJD]DNDJDEE
]NFJDMEDIEDJ]DWJSESWJH
DEDSUXFUQDDFFJXJEMDU^DD
HFFFE
^]NFEDFEJMJJDNDJ\FE_NXSNE_
ESEF_ESF_FSFJNF_FDDF_
FFJRND
Q]NFFEEDDFEDD]\
FJMFJYDEFUKZFJXEIJSEFDEDFJEDFWJ
JEFDMDJDFJDEFDEDMEMFJEEDEJE
FECHHGK
CFJFS]NF`aYEDDDEDFEbUKZFJUEIJE
FEDFIDFMJDDEWJMDEZFJEDEFEDEJDMXJEJDFID
JEFJJYDDJJDFEDFEK
cFEDS]NFbaEDDDEDFEbUKZFJEdEDNFEFIDJEFJ
JYDDEFJDDEWJMFEDFEDJEJDFIDDJF
UEDEMFJFEEFJK
NDFS]NFFJNFYeUKZFJEEdEDFDEEDNFJI
EIJJEfDMDJDEMEEXFIDDDK
HFJDDDEDFESDNDJFEEMDMJDMSEI
FJEDFEDEEDWJWJFFDFEFDFEDNDJFIE

='6,)7,')5>,'
0)?)-'';;,')7,)0()6(()4(.5'';;()?)0@)79,,')A9(;()0B
C)?)-'';;,')7,)0()6(()-(5(()?)0@)79,,')A9(;()CB
D)?)-'';;,')7,)C()6(()4(.5'';;()?)01)79,,')A9(;()DB
3)?)-'';;,')7,)C()6(()-(5(()?)01)79,,')A9(;()EB
E)?)-'';;,')7,)',<+7;;()6(()4(.5'';;()?)0D)79,,')A9(;()1B
1)?)-'';;,')7,)',<+7;;()6((:)-(5(()?)0D)79,,')A9(;()@B
@)?)-'';;,')7,)D(:)A6,,B)6((:)4(.5'';;()?)02)79,,')A9(;()FB
F)?)-'';;,')7,)D(:)A6,,B)6((:)-(5(()?)01)79,,')A9(;()0GB
2)?)-'';;,')7,)3(:)AH+6(B)6((:)4(.5'';;()?)03)79,,')A9(;()00B
0G)?)-'';;,')7,)3(:)AH+6(B)6((:)-(5(()?)01)79,,')A9(;()0CB
00)?)-'';;,')7,)E(:)AH+6(B)6((:)4(.5'';;(:)0E)79,,')A9(;()0DB
0C)?)-'';;,')7,)E(:)AH+6(B)6((:)-(5((:)0C)79,,')A9(;()0EB
0D)?)-'';;,')7,)1(:)A',I6(B)6((:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()0EB
03)?)-'';;,')7,)1(:)A',I6(B)6((:)-(5((:)03)79,,')A9(;()01B
0E)?)-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((:)4(.5'';;(:)02)79,,')A9(;()0@B
01)?)-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((:)-(5((:)0F)79,,')A9(;()02B
0@)?)-'';;,')7,)F(:)A(68(B)6((:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()CGB
0F)?)-'';;,')7,)F(:)A(68(B)6((:)-(5((:)0E)79,,')A9(;()C0B
02)?)-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()CCB
CG)?)-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(:)-(5((:)03)79,,')A9(;()C3B
C0)?)-'';;,')5()-6;;)7,)F(:)A(68(B)5+6();6(:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()CEB
CC)?)-'';;,')5()-6;;)7,)F(:)A(68(B)5+6();6(:)-(5((:)03)79,,')A9(;()C1B
CD)?)-'';;,')7,)0(:)A5.,B)6((J)5+6()KL(:)4(.5'';;(:)0C)79,,')A9(;()C@B
C3)?)-'';;,')7,)0(:)A5.,B)6((J)5+6()KL(:)-(5((:)0D)79,,')A9(;()CFB
CE)?)-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(J)5+6();6(:)4(.5'';;(:)0D)79,,')A9(;()C2B
C1)?)-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(J)5+6();6(:)-(5((:)0D)79,,')A9(;()DGB
C@)?)-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((J)5+6();6(:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()D0B
CF)?)-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((J)5+6();6(:)-(5((:)0D)79,,')A9(;()DCB
C2)?)-'';;,')7,)C(:)A',<+7(B)6((J)5+6()KL(:)4(.5'';;(:)0C)79,,')A9(;()DDB
DG)?)-'';;,')7,)C(:)A',<+7(B)6((J)5+6()KL(:)-(5((:)0C)79,,')A9(;()D3B
D0)?)M')?)D2)79,,')A9(;()DEB
DC)?)M')7,);)4('6)?)C2)79,,')A9(;()D@B
DD)?)NO5;(')?)0C)799,,')A9(;()D2B
D3)?)P'5(;,6)?)F)79,,')A9(;()3CB
DE)?)-+')?)0C)79,,')A9(;()3EB
D1)?)*;;7':)0D)79,,')A9(;()32B
D@)?)(;')?)0C)79,,')A9(;()E0B
DF)?)N(')?)0F)79,,')A9(;()EDB
D2)?)4()?)0D)799,,')A9(;()E3B
3G)?)Q;;()?)0D)79,,')A9(;()EEB
30)?)R+,;H+,')5(''K;6S')T)-(5('6(')?)N(796('

-'';;,')7,)0()6(()4(.5'';;()?)0@)79,,')A9(;()0B

23

31

51

46

42

36

27

13

18

56

67

60

64

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 2

-'';;,')7,)0()6(()-(5(()?)0@)79,,')A9(;()CB

D
7

25

29

43

47

38

34

21

12

17

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 3

50

54

64

59

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 4

-'';;,')7,)C()6(()4(.5'';;()?)01)79,,')A9(;()DB

11

34

44

39

28

22

17

60

54

49

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 5

-'';;,')7,)C()6(()-(5(()?)01)79,,')A9(;()EB

15

22

48

52

55

59

44

33

39

28

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 6

-'';;,')7,)',<+7;;()6(()4(.5'';;()?)0D)79,,')A9(;()1B

38

42

47

52

34

30

26

22

18

12

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 7

-'';;,')7,)',<+7;;()6((:)-(5(()?)0D)79,,')A9(;()@B

D
7

43

47

51

38

32

13

26

19

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 8

-'';;,')7,)D(:)A6,,B)6((:)4(.5'';;()?)02)79,,')A9(;()FB

14

40

43

37

34

30

26

21

18

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 9

47

52

75

81

79

3
77

71

67

61

64

56

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 10

-'';;,')7,)D(:)A6,,B)6((:)-(5(()?)01)79,,')A9(;()0GB

D
10

16

46

51

61

56

41

37

34

27

22

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 11

-'';;,')7,)3(:)AH+6(B)6((:)4(.5'';;()?)03)79,,')A9(;()00B

20

26

32

36

40

54

49

44

15

11

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 12

-'';;,')7,)3(:)AH+6(B)6((:)-(5(()?)01)79,,')A9(;()0CB

D
8

15

52

59

46

38

31

25

20

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 13

-'';;,')7,)E(:)AH+6(B)6((:)4(.5'';;(:)0E)79,,')A9(;()0DB

16

36

44

47

51

40

32

27

22

11

56

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 14

-'';;,')7,)E(:)AH+6(B)6((:)-(5((:)0C)79,,')A9(;()0EB

D
8

33

47

43

39

28

22

13

16

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 15

-'';;,')7,)1(:)A',I6(B)6((:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()0EB


14

44

50

54

39

29

34

25

18

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 16

-'';;,')7,)1(:)A',I6(B)6((:)-(5((:)03)79,,')A9(;()01B

D
7

18

24

36

48

54

43

30

13

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 17

-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((:)4(.5'';;(:)02)79,,')A9(;()0@B

10

14

19

28

32

36

44

40

23

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 18

48

51

54

58

66

70

74

62

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 19

-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((:)-(5((:)0F)79,,')A9(;()02B

D
7

12

18

30

35

40

59

55

51

46

24

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 20

64

67

70

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 21

-'';;,')7,)F(:)A(68(B)6((:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()CGB

12

21

27

32

40

45

49

54

36

16

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 22

-'';;,')7,)F(:)A(68(B)6((:)-(5((:)0E)79,,')A9(;()C0B

D
8

13

39

53

58

45

49

34

28

23

18

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 23

-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()CCB

12

20

32

41

54

49

45

37

26

16

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 24

-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(:)-(5((:)03)79,,')A9(;()C3B

D
8

43

47

52

40

36

30

23

13

18

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 25

-'';;,')5()-6;;)7,)F(:)A(68(B)5+6();6(:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()CEB

45

53

49

41

37

33

28

13

23

18

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 26

-'';;,')5()-6;;)7,)F(:)A(68(B)5+6();6(:)-(5((:)03)79,,')A9(;()C1B

13

51

37

31

26

22

44

19

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 27

-'';;,')7,)0(:)A5.,B)6((J)5+6()KL(:)4(.5'';;(:)0C)79,,')A9(;()C@B

11

21

26

31

36

40

45

15

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 28

-'';;,')7,)0(:)A5.,B)6((J)5+6()KL(:)-(5((:)0D)79,,')A9(;()CFB

31

49

39

35

44

21

27

15

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 29

-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(J)5+6();6(:)4(.5'';;(:)0D)79,,')A9(;()C2B

15

21

32

50

46

43

37

40

26

11

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 30

-'';;,')7,)F(:)A(68(B);6(J)5+6();6(:)-(5((:)0D)79,,')A9(;()DGB

D
7

18

22

28

51

48

42

35

12

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 31

-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((J)5+6();6(:)4(.5'';;(:)03)79,,')A9(;()D0B

11

23

29

3
32

25

17

20

13

15

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 32

3
35

38

42

54

50

46

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 33

-'';;,')7,)@(:)A',56.(B)6((J)5+6();6(:)-(5((:)0D)79,,')A9(;()DCB

12

49

29

44

26

39

21

16

34

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 34

-'';;,')7,)C(:)A',<+7(B)6((J)5+6()KL(:)4(.5'';;(:)0C)79,,')A9(;()DDB

29

45

17

41

35

23

12

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 35

-'';;,')7,)C(:)A',<+7(B)6((J)5+6()KL(:)-(5((:)0C)79,,')A9(;()D3B

D
8

19

29

46

41

35

23

14

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 36

M')?)D2)79,,')A9(;()DEB

D
10

20

26

32

42

67

62

49

56

37

15

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 37

72

106

122

127

117

112

109

100

94

88

77

82

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 38

132

151

137

144

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 39

M')7,);)4('6)?)C2)79,,')A9(;()D@B

D
8

27

39

33

54

59

49

43

21

13

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 40

64

69

75

94

114

99

106

88

82

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 41

NO5;(')?)0C)799,,')A9(;()D2B

D
10

29

34

41

78

73

67

62

57

50

24

19

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 42

83

93

98

145

140

135

129

124

119

114

108

103

88

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 43

151

157

162

177

189

206

209

203

199

194

183

172

167

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 44

P'5(;,6)?)F)79,,')A9(;()3CB

D
10

19

53

71

81

76

65


59

46

37

28

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 45

86

96

118

124

136

142

130

114

109

105

101

91

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 46

148

187

190

183

180

176

172

168

163

158

153

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 47

-+')?)0C)79,,')A9(;()3EB

14

19

24

34

47

62

66

57

52

42

38

29

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 48

70

74

78

82

103

116

112

109

106

97

100

94

90

86

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 49

120

124

134

145

151

162

167

172

178

184

189

157

140

128

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 50

*;;7':)0D)79,,')A9(;()32B

22

27

32

3
40

43

36

17

13

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 51

49

58

65

81

77

70

62

55

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 52

(;')?)0C)79,,')A9(;()E0B

D
12

56

77

84

98

91

70

63

48

40

32

21

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 53

105

112

120

128

135

156

175

186

180

168

162

149


142

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 54

N(')?)0F)79,,')A9(;()EDB

22

28

70

61

55

48

44

39

33

15

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 55

4()?)0D)799,,')A9(;()E3B

D
7

22

27

35

44

49

40

31

17

12

U99+;6S');S,')V);)'+,''(),6)V);)'86,);W.,)7,').,'+,'),)DX3),6),)1XF

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 56

Q;;()?)0D)79,,')A9(;()EEB

16

27

38

42


50

45

32

21

12

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 57

0)?)-'';;,')0)6((
4(.5'';;()T)Y0).,':)DG

U');)566()(<;,

C)?)-'';;,')F();6(
(.5';;()
Y02).,'+,)01

N(796()5(5('S,

N(796()5(5('S,

N(796()5(5('S,

Z76()7,).,'+,)[,IH+;6,)\])0CXF

,),'66),).,'+,)V)3X3

3)?)N(')
YDF).,'+,')CE)V)CF

U');)566()(<;,

D)?)-'';;,')@()
5+6();6()(.5';;()
YC@).,'+,')DD)V)D@

U');)566()(<;,

U');)566()(<;,

N(796()5(5('S,

Z76()7,).,'+,)
,),'66),).,'+,)V)3X3
[,IH+()()^(+5;)\])2XF)S6)7');)6K;6+,

10

`,.,6')7S6')
5)''()*+,+

N(76)9S,+

_;;,)A(+);,7(B

QK6(

,I6'()T)(+;S'
A',76')(+)7,',76'B

Poema Harmonico 1694 Compuesto de varias cifras . por el temple de la guitarra espanola : p. 58