Sei sulla pagina 1di 8

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.

com

Navratri Puja Vidhi, Procedure with Mantras & Slokas Navratri Puja Vidhi, procedure with Mantras, slokas, stotrams is given here. Navratri Puja procedure is mentioned here with Shodashopachara Puja steps and step-by-step puja vidhanam. Navratri Puja Vidhi - Durga Puja Vidhi (Exclusively for Navratri Puja) Bhu Shuddhi Utthishtanthu bhoota pisacha yethe bhumi bharaka | Yethesha mavirodhena brahma karma samarabhe || Take some water and akshatas and sprinkle at puja place. After that, take few Akshatas, smell them and throw those akshatas behind you. Marjana, Atma Shuddhi Apavitra pavitrova ya davasthanga thopiva | Ya smareth pundarikaksham sabahyabyanthara shuchi || Chant the name of Pundarikaksha for three times. Then sprinkle water with right hand on your head. Then do deeparadhana with ghee by chanting Keshava Namas. Do achamanam.. Om Keshavaya Swaha Om Narayanaya Swaha Om Madhavaya Swaha | By chanting the above mantra, take few drops of water to your right palm and drink for three times. Om Govinda Vishnu Madhusudana Trivikrama Vamana Sridhara Hrishikesha Padmanabha Damodara Sankarshana Vasudeva Pradyumna Aniruddha Purushottama Adhokshaja - Narasimha - Achyutja Janardhana Upendra Hare Sri Krishnaya Namaha Now light the Deepa (Deeparadhana) in front of Devi Durga Agamartanthu devanam gamanarthanthu rakshasam Kurvath ghantaravam tatra devyagamana kankshaya || (While chanting the above mantra ring the bell)

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com Apasarpanthu yebhuta ye bhuta bhumi samsthitha | Yebhutha Vishnu karthara the nashyanthu shivagnaya || (While chanting the above mantra - sprinkle water at your place, puja place) Now, chant sankalpa mantras by touching your nose. Sankalpam Om bhuh om bhuvah ogh suvah om mahah, om janah, om tapah, ogh satyam, om tatsavitur varenyam, bhargo devasya dheemahi, dhiyoyonah prachodayath. Now, leave the nose. Om apojyotir rasomritham brahma bhurbhussuvarom mama upattha duritha kshaya dwara sri durgadevi prithyartham shubhe shobhane muhurthe sri mahavishno ragnaya pravartha manasya Adya brahmana dwitiya pararthe swetha varaha kalpe vaivasvata manvantare kaliyuge prathama paade jambu dweepe bharatha varshe bharata khande asmin varthamana vyavaharika chandramanena Sri ----samvatsare (chant the name of the Hindu year), dakshinayane sharad ruthau ashwina maase shukla pakshe pratipada tithou, shubha vasare, shubha nakshatra shubha yoge, shubha karana evam guna visheshana vishishtayam shubha tithou.. ------- (chant your gothra) gothrod bhavasya, Sriman / Srimati ------- (read your name) namadeyasya dharmapatni samethasya Mama sarvabhishta siddhyartham sri durga paradevatha muddhishya sri durga paradevatha prityartham yadha shakti sri durga paradevata pujam karishye. (Keep your ring finger in water). Now perform Kalasha Puja. Pour the Kalasha with water till half, put one mango leaf in it and place coconut on it. Decorate it with blouse piece like a crown. Put gandha at three places to Kalasha. And chant the below mantras by holding a betel leaf on the Kalasha. Kalashasya mukhe Vishnu Kante rudra samasritha | Moole thathra sthitho brahma Madhye mathru ganaa smrutha || Kukshouthu sagara ssarve Sapta dweepa vasundhara | Rugvedoda yajurveda Samavedoh atharvana || Angaischa sahita ssarve Kalashambu samasritha || Gangecha yamunechaiva Godavari saraswati | Narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru ||

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com Durga paradevatayai namaha durga paradevata pujartham Durithakshaya karakam kalashodhakena devim, atmanam, Pujadravyani samprokshya (Dip the betel leaf in kalasha and sprinkle that water on Devi, yourself on your head, on puja material. Now, do Prana Pratishta Dhyanam Yavidya shiva keshavadi janani yavai jaganmohini Yaa brahmadi pipeelikantha jagadanandaika sandhayani Yaa pancha pranavadvirefa nalini yaa chitkala malini Saa paayaath paradevata bhagavathi sri Rajarajeshwari Sri Durga Paradevatayai namah dhyanam samarpayami Avahanam Hiranyavarnam harinim suvarna rajatasrajam chandram Haranmayeem lakshmim jatavedoma aavaha Aagachcha varade devi daithya darpanishudini | Poojam gruhana subhage Namaste shankarapriye || Sri Durga Paradevatayai namah avahayami avahanam samarpayami Asanam Thaam avaha jatavedo lakshmi manapa gaminim Yasyam hiranyam vindeyam gamashyam purushanaham | Ehidevi gruhaneshi ratna simhasanam shubham | Chandrakanthi mani sthambham sauvarnam sarva sundaram || Sri Durga Paradevatayai namah navaratna khachitha simhasanam samarpayami Paadyam Ashwapurvam rathamadhyam hasthi naadha prabhodhinim Sriyam devi mupahvaye srirmadevi jushatham |

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com Eeshadi deva samsevye bhave paadyam shubhaprade Gangadi sarithanitham samgruhana sureshwari || Sri Durga Paradevatayai namah paadayo paadyam samarpayami Arghyam Kamsosmitham hiranya prakara maardram jwalanthim Thruptham tarpayanthim padmesthitam padma varnamthamiho pahvaye sriyam, Lakshmi vani mukha sevye deva devesha vandithe | Gruhanarghyam mayadattam lalithe lalithambike || Sri Durga Paradevatayai namah hasthayo arghyam samarpayami Achamanam Chandram prabhasam yasha pajvalanthim sriyam lokedeva jushta Mudaaram tham padminimim sharana maham prapadye alakshmirme Nashyatham thwam vrune hrinkara murthe durge sarva bhaktabhi vandite Gruhana achamanam durge mamaa dattam maheshwari Sri Durga Paradevatayai namaha shuddha achamaneeyam samarpayami Snanam Aditya varne thapasodhi jatah vanaspati sthava vriksha-dha bilva Thasya phalani thapasanu danthu mayantha rayascha bahya lakshmi Sri durga paradevatayai namaha hatyadi papashamanartham panchamritha snanam samarpayami Vastram Upaitumam devi sakha keertischa manina sahasraa durbhuthyosmi Rashtresmin kirtivriddhim dadathu may | Sri durga paradevatayai namaha peethambara yugmam samarpayami Yagnopavitham Kshuthpipasa malaam jyeshtam alakshmir nashayamyaham | Abhuthi masamrudhincha sarvannirnudhame gruhath ||

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com Sri durga paradevatayai namaha suvarna yagnopavitham samarpayami Gandham Gandha dwaram duradarsham nitya pushtam karishinim | Eshwarigum sarvabhuthanam thamivo pahvaye sriyam || Sri durga paradevatayai namaha divya sri chandanam samarpayami Abharanam Manasah kama maakoothim vachaspathya maseemahi pashunagum Rupamannasya yashashrim sriyatha yashah Sri durga paradevatayai namaha navaratna kireetanga dahara keyuradi nanavidha abharanani samarpayami Pushpam Karnamena prajabhutha mayi sambha kardthama Sriyam vasaya may kule mataram padmamalinim || Sri durga paradevatayai namaha nanavidha parimala pushpani samarpayami Dhupam Apaprajam thusnighdani chikleetha vasame gruhe Nicha devim mataram sriyam vasaya maykule Sri durga paradevatayai namaha dhupamagrapayami Deepam Aardram pushkarinim pushtim pingalam padma malinim Chandram hiranyayeem lakshmim jatavedoma aahava || Sri durga paradevatayai namaha sakshath deepam darshayami Naivedyam Sprinkle water with flower on the naivedyam (food offerings) and chant this mantram Om bhur bhuvah ssuvah om tatsavitur varenyam bhargo devasya dheemahi dhiyo yonah prachodayath Satyam thwarthena parishinchami Sri durga paradevatayai namaha shadrasopetha naivedyam samarpayami

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com Amritamastu amritopa stharanamasi Om pranaya swaha om apanaya swaha om vyanaya swaha om udanaya swaha om samanaya swaha. Madhye madhye paniyam samarpayami Amritapa dhanasamasi uttaraposhanam samarpayami Hasthau prakshalayami padau prakshalayami shuddha achamaneeyam samarpayami Thambulam Thaam avaha jatavedo lakshmi manapagamsim yasyam Hiranyam prabhutam gavyo dasyo shyan vindeyam purushanaham Sri durga paradevatayai namaha tambulam samarpayami Neerajanam Yasshuchi prayatho bhuthwa juhuya dajya manahwam Sriya pancha dasharchancha srikaama sathatam japeth Sri durga paradevatayai namaha ananda karpura neerajanam samarpayami Mantrapushpam Om dhatha purasthadithi mantrapushpa Varankushau pashamabhithi mudram karairvahanthim kamalasanastham || Balarka koti pratibhranthi nethram bhaje hamambam jagadishwarim thaam || Sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike | Saranye thryambake devi narayani namostute || Sri durga paradevatayai namaha suvarna mantrapushpam samarpayami Atma Pradakshinam Sauvarna rupe sarvagne bale Tripura sundari Bhaktiyuktham karomeethi dakshine thei pradakshinam Chant these mantras while doing pradakshina Yaani kanicha papani janmantara kritanicha |

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com Thani thani pranashyanthi pradakshina pade pade || Papoham papakarmaham papatma papasambhava Thrahimam krupaya devi sharanagatha vatsale Anyadha sharanam nasthi thwameva sharanam mama Tasmath karunya bhavena raksha raksha maheshwari Sri durga paradevatayai namaha atma pradakshina namaskaraan samarpayami Sri durga paradevatayai namaha chhathram darshayami chamaram veejayami geetham shravayami nrityam darshayami andolikan aaropayami ashwan aaropayami gajaan aaropayami samastha rajopachara, devopachara, shakti upachara bhakti upachara poojam samarpayami. Kshamapanam Yaasya smrithyacha namokthya thapah pooja kriyadishu | Nyunam sampurnatham yaathi sadyo vande thamambikam || Mantra heenam kriya heenam bhakti heenam maheshwari | Yatpujitham mayaadevi paripurnam thadasthuthe || Samarpanam Ashtottara shatanama pujayacha durgadevi supreetha suprasanna varadabhavathu Nyunata athiriktham sarvam sagunam karothu sarvam sri durga paradevata arpanamasthu Sashtanga namaskara Urasa shirasa drushtya manasaa vachasaa thatha | Padmyam karabhyam karnabhyam pranamoshtanga muchyathe ||

Copyright @ www.hindupad.com - Hindupad.com