Sei sulla pagina 1di 6

Introducci als servidors web i PHP

Servidor web En aquest apartat introdurem el concepte de servidor web i per a que sutilitza, per abans comentarem que sn els llenguatges de servidor. Llenguatges de servidor s una tecnologia que es basa en els llenguatges de script, i que s'insereix dins les pgines HTML per aconseguir continguts dinmics de la informaci de les pgines web. Per tant, dins d'una pgina HTML es pot accedir en temps real a una base de dades per consultar, modificar i inserir-hi informaci a partir d'una pgina web. Aquests llenguatges no necessiten compilaci, sin que s'interpreten cada vegada que es rep una petici d'una pgina web al servidor, i una vegada executada retorna al client que ha fet la petici un codi HTML, que es pot visualitzar en qualsevol navegador. En principi, pot semblar que amb un llenguatge interpretat es gasta ms temps que si el programa fos compilat, ja que el servidor ha de fer un esfor d'interpretaci d'aquest codi. Per aquest aspecte s relatiu, ja que el temps utilitzat pel servidor en interpretar el codi s insignificant comparat amb el temps que utilitza per accedir a les bases de dades, al temps de resposta del client... En la majoria daplicacions web, realment no s'aprecia gaire diferncia entre els programes compilats i els interpretats.

Servidor web Un servidor web s una aplicaci que sencarrega de rebre peticions HTTP enviades per un client HTTP (un navegador). El navegador fa una petici al servidor i aquest sencarrega dexecutar lscript corresponent i de fer les consultes adients amb la base de dades, generant un document HTML que envia al navegador del client.

Els avantatges daquest tipus de programaci sn que el client no pot veure els scripts, com passa amb JavaScript, ja que sexecuten i transformen en HTML abans

Introducci als servidors web i PHP


denviar-los. A ms, sn independents del navegador de lusuari, ja que el codi que reben s HTML. Hypertext Preprocessor (PHP) PHP s un llenguatge de codi obert interpretat, dalt nivell, embegut en pgines HTML i executat al servidor. El llenguatge PHP s molt similar a llenguatges de programaci estructurada ms comuns com el C i Perl. PHP pot ser utilitzat a qualsevols dels sistemes operatius del mercat i suporta un gran nombre de servidors web (Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape, etc.) Caracterstiques s un llenguatge robust i potent de programaci, inserida en documents HTML. Ha estat escrit especialment per a web, per tant, no arrossega cap excs de crrega com altres llenguatges. Disposa de biblioteques per connectar amb la majoria de sistemes de gesti de bases de dades. Proporciona suport per a la majoria de protocols de comunicaci a Internet (HTTP, IMAP, FTP, LDAP, INMP...). Codi font obert. El PHP est escrit en C. Gratut. Portable i multiplataforma (W.XP,W7,Unix, Linux, ...); aix fa que sigui portable a qualsevol tipus de plataforma sense modificaci del codi. Eficincia. Consumeix pocs recursos. Capacitat daccedir a la majoria de les bases de dades utilitzades en lactualitat. Gran velocitat de desenvolupament de projectes.

Cost i obtenci El PHP s codi obert, aix significa que qualsevol persona pot utilitzar el programari lliurement, fins i tot per a s comercial o empresarial. Quasi la meitat del nucli PHP est sota llicncia comercial, l'anomenat motor Zend. La resta del nucli PHP i el mateix llenguatge PHP segueixen sent Open Source. Aquest fet augmenta l'estabilitat i robustesa del sistema, ja que qualsevol pot analitzar el codi, per millorar-lo, enriquir-lo i detectar rpidament errors. Termes de llicncia: http://es.php.net/license/

Introducci als servidors web i PHP


El programari en les seves versions en codi font o binries, per a diferents plataformes, es pot descarregar de: http://www.php.net/downloads.php

PHP vs. Javascript


JavaScript El navegador de lusuari, al ser el que executa els scripts, pot tindre problemes dinterpretaci (script no compatible amb la versi del navegador) El codi s visible (Ver cdigo fuente IE) el que implica poca seguretat. Les accions de lusuari executen els scripts insitu <script language="JavaScript"> .. </script> var nom_variable; var a; a = 0; Ho utilitzvem amb arxius .html .htm PHP Fins que no senvia una nova petici al servidor no sexecutaran els scripts

Els scripts queden amagats a lusuari (major seguretat) Com s el servidor el que sencarrega de traduir els scripts de PHP el navegador de lusuari no tindr problemes dinterpretaci. <?php ..... ?> no fa falta declarar variables Sempre davant duna variable ficarem el smbol $ $a = 0; Extensi de larxiu .php (si no el servidor no interpretar el codi)

*Dins dun arxiu .php tamb s poden afegir scripts de JavaScript.

Introducci als servidors web i PHP

La primera pgina Web


Cal installar un servidor web portable amb el mdul de PHP habilitat prviament. Crear el segent arxiu al directori WWW del servidor Apache index.php <html> <head> <title>El meu primer exemple</title> </head> <body> <?php echo "Hola, soc en Josep"; ?> </body> </html> Aquest codi s el que es coneix com a codi PHP embegut, ens permet barrejar codi html amb codi PHP. Tot i aix s ms elegant utilitzar codi PHP normal, com en lexemple segent: index2.php <?php echo <html><head> <title>El meu primer exemple</title></head><body>; echo Hola, soc en Josep"; echo </body></html>; ?> Per accedir a aquest arxius no podeu fer-ho directament, cal tenir executant el servidor web i accedir per mitja del navegador amb una URL apropiada: http://localhost/index.php http://localhost/index2.php

Introducci als servidors web i PHP fixeu-vos que si el que voleu es accedir a la vostra web dinmica per mitja de la IP de la mquina i/o a la web dun altre company, no s funcionar: http://10.0.10.101/index.php http://10.0.10.101/index2.php aix s per que prviament cal modificar uns parmetres de larxiu de configuraci del PHP. Aquest es troba dins el directori de configuraci, editar larxiu httpd.conf i cerqueu la directiva Listen, fixeu-vos que hi ha la lnia Listen 127.0.0.1:80, aix vol dir que Apache esta escoltant a la Ip 127.0.0.1 i al port 80, per tant cal afegir-hi un nou Listenner, per exemple, Listen 10.0.10.100:80, reinicieu el servidor web i ara torneu a provar les URLs anteriors. Tamb podreu canviar el port de treball al 8080, en aquest cas podreu accedir al servidor per mitja de URLs del tpus http://10.0.10.100:8080/index.php.. Com a prctica visiteu les planes daltres companys de la classe.

Activitats varies
1-Cometes niuades
Ara es tracta de modificar lindex2.php, per que el fons de la pgina web generada aparegui en color vermell, recordeu que letiqueta s: <body bgcolor=#FF0000> Podeu observar que si afegiu directament aquesta etiqueta, la pgina generada no s correcta. Aix s degut a que la instrucci echo cont tamb dobles cometes, i dins del parmetre bgcolor hi ha tamb dobles cometes, per solucionar-ho hi ha dos mtodes, substituir les dobles cometes ( ) per cometes simples ( ), o b mes recomanat, utilitzar el carcter especial de seqncies descapament la barra invertida ( \ ), si colloquem aquesta barra abans de les dobles cometes internes de lecho el programa PHP interpreta que aquestes formen part de la cadena de la sentncia echo. Aix seria: Index3.php <?php echo <html><head> <title>El meu primer exemple</title></head>; echo <body bgcolor=\#ff0000\>; echo Hola, soc en Josep"; echo </body></html>; ?>

Introducci als servidors web i PHP

2-Inserir enllaos
Ara es tracta de modificar lindex2.php, per que aquest inclogui alguna enlla. Fixeuvos que cal dominar el llenguatge HTML estudiat anteriorment.

3-Inserir imatges
Ara es tracta de modificar lindex2.php, per que aquest inclogui alguna imatge. Fixeuvos que el cam a la imatge ha de ser relatiu al directori WWW, que s larrel del sistema de fitxers per que fa al servidor web.

4-Inserir Javascript
Ara es tracta de modificar lindex2.php, per que aquest generi codi javascript, per exemple, pregunteu a lusuari el seu nom i doneu-li la salutaci de benvinguda personalitzada.