Sei sulla pagina 1di 1
sonar fp enn ae SERVEIS GENERALS Din Sd Chega Snes PICO INTERNATIONAL (UK) LTD 10 Hillary Drive Isleworth Middlesex TW7 7EL United Kingdom NOTIFICACIO Conacte (08004077 Decerive's [Ela Wraballe 1 corvels do disseny, organlizaclb | producclo dels diferente elements, subministrament | realtzacié de les Infraestructures | personal necossari pol Pavell6 de la Clutat de Barcalona a 'Expocicié Universal de Xangal (Xina) que es colebrars l'any 2010. Import [[2656AOOOOE] Tipifcecie: HOZENN Exp [200800] Projecte BSTEDON) Tacord ai Tos Teal, grip os ayocta ALGALDIA pr Varela TUE, dela Carla de Barcotna, sha adoplatta sequent resauceé amb del = SUL, 2008" “DESESTIMAR el recurs especial en matéria de contractacié presentat per 'empresa MOLINARE, SAU, en data 23, de marg de 2009, contra l'adjudicacié provisional del contracte 08004077, que té per objecte la contractacié dels treballs | serveis de disseny, organitzacid | produccié de diferents elements per al Pavellé de la Ciutat de Barcelona a NExposicié Universal de Xangai 2010, d'acord amb els informes obrants a expedient i, DEIXAR SENSE EFECTE la suspensié de la tramitacié de expedient de conformitat amb el previst per lart. 37.7 de la Llei de Contractes del Sector Public. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT, de conformitat amb ladjudicaci6 provisional, el contracte que {6 per objecte ols treballs | servels de disseny, organitzacid | produccié dels diferents elements, subminisirament i realilzacié de les infrastructures | personal necessari pel Pavellé de la Ciutat de Barcelona a I'Exposicio Universal de Xangai (Xina) que se celebrara 'any 2010 a UTE SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL SL, EMPTY SL Y NOE CONCEPTOS ESPECIALES S.L. amb NIF U65074676. DISPOSAR LA DESPESA del contracte némero 08004077 per un import de 2.696.400,00 € (no subjecte a IVA), ‘amb carrec al Pressupostios i Partidales indicades en aquest mateix document. NOTIFICAR la present resolucio als licitadors i PUBLICAR-LA en el peril del contractista. REQUERIR ladjudicatari definitiu per tal que en el termini maxim de 10 dies habils a comptar de 'endema de la notificacié d'equesta resolucid comparegui per formalitzar el contracte.” Tay] Organ |_Funcoral | Assentament par TAry__|_Fundional__[ N* Assentement Taper 200g] 0107 | 11760 182.025 898.600,00 zero | o101 | 11160 182.026 4.797,800,00 Codi organ 01-01 [Coal Foonbmnie 27706 [__Compie P6C_|__ 62302 Import Total 72.686.400,00 ‘Conia [a raeoluclé dal recurs espedial de contractaco noms procediainlerposar recurs contencids edminisiralu avant dals julais el contencis| ‘administalis de Barcelono, en el termin! de dos mess compiats des ce fendema dela present netifcaci, També, es pot ultzar qualsavol aire recurs que os cregui convenient EULA CAPDELA SECRETAMADELEGADA ta, Sm % SIGNAT: Ti Re me “Sg; ‘arc