Sei sulla pagina 1di 2
Phap luat DON PHUONG CHAM DUT HOP DONG LAO DONG Nhiéu diéu chua ro Ls. NGUYEN HOU PHUSC Céng ty Lust Phuse & Partners rong giai dogn khiing hofing kinh tétoan cu nhurhign nay, vige cat gidim chi phi hogt dng néi chung. va chi phi lao dong néi riéng la mét trong nhing vige ep thiét phai lam cita cde doanh nghiép 46 c6 thé tin tai. Vige cét gim chi phi lao dng noi chung c6 nhiéu eéch, vi dy nhit khong ky lai hop déng lao dng (HDLD) sip hét han, khOng tang hong v khong thudng thanh tich, edt gidm cée Khoan vui choi, gidi tri cia ngudi lao Ong (NLD), cit gidm eée khodin phi trg Igi khong cam két trong HDLD hoge théa utée lao dng tap thé. Tuy nhien, nhimg cét giém nay thurémg khong thé trién khai nhanh va nhiéu duge. Cai 6 thé dat mye dich nhanh nhat van 1a vige ngudi sit dung lao dng (NSDLD) don phutong cham dift HDLD voi NLD. Cac quy dinh cia luat BG lut Lao dong hign hanh ciing da c6 dig ligu vé trutng hgp nay. Cu thé, digu 17 cia bd lugt quy dinh NSDLD duge quyén don phyong chim duit HDLD voi NLD trong trutng hop “do thay Aéi eo edu hoke céng nghé va NLD di duge dao tao Igi nghé dé sit dung cho céng vige méi nhung NSDLD khong thé giai quyét duge vige lam méi. Cum tit “do thay di co eau hoe céng nghé" duge Chinh phii giai thich them tai diéu 11 cia Nghj dinh 39/2003 ngiy 18-4-2003 1a bao gém mot trong céc truting hgp sau: (i vige thay 46i mét phn hoi toan bg may méc, thiét bi, quy trinh cong nghé tién tign c6 nang suit lao dong ao hon; (ii) thay d6i sin phim hode ceded sin phém din dén viée sit dung lao dong ft hon; hoje (fii) thay déi co cu t6 chit, sap nhap, gidi thé “mot sO b6 phn” cita don vi, Khodin 2, digu 17 ciia BO ludt Lao dng cting quy din 1a 52 khi cé nhiéu NLD théi viée do thay déi co cau hoge céng nghé, doanh nghigp hai cng bé danh séch, trao 46i nhat tri véi ban chap hanh céng doin ca 88 va phai bio cho eo quan quin If nha nutée vé lao dng dia phuong Dbiét. Chi sau 30 ngay ké tit ngay bo cho ea quan quan If nha nue vé lao ong dia phuang biét, thi NSDLD méi quyét dinh cho NLD thdi vige. Phan IL, khoan 4 cia Thong ti s6 19 cia BG Lao dong - Thutong binh va Xa hoi ngiy 12-9-1996 cing quy dinh la chi phi phue vu cho vige dao tao duge lay tr quy dy phong trg edip mat vige lam céta doanh nghiép. Vuéng mac phat thucté Tuy nhién, khi ap dung cic diéu khodn trén day, thutmg 6 s6 vudng mac gay khé khan cho doanh nghiép. Cu thé nhw sau: (@ Dao tao Iai: BG lnat Lao dong va cdc van ban phap quy cia Chinh phi Khong quy dinh ré 1a thai gian do tgo lai, do doanh nghiép ty lam hay phai nh& mét dan vi dich vy huan luyés chuyén nghiép thyc hién? Néu khong 6 céng viée phii hgp khac trong doanh nghiép c6 cin phai qua thii tuc dao to Tai khong? Néu khong cé nhiing huténg an rO vé nhiing vain dé nay thi sé phat sinh nhiéu vin aa Ching han, NSDLD cé thé Igi dung bang cach chi dao tao lai cho NLD trong thai gian rt ngén, chi 1-2 ngay cho c6 1é, réi quyét dinh la NLD khong pha hgp cho céng viée méi; hoge dao tao lai nhimg céng viée méi khong phi hgp véi kha nang cia ho (vi dy nhu nhan vién bao vé lai duge cho dao tao Jai thanh ké toan quan tri hay nhan vién hanh chinh duge dao tgo Iai thanh chuyén vién 6 hoa hay vi tinh); hode Khong cé tiéu chi dé xe djnh 1a viée dao tao lai c6 thanh céng hay khong. Vé phia NLD, ho efing c6 thé lam khé NSDLD qua viée luén than phién, h trong day ra mot ‘Thai béo Kinh té Sai Gin, 25-6-2009 Cong nhan may veut khdu cia mot ‘Goanhnghigp& TPHCM, Anh: LETOAN én ca la khong ¢6 di thai gian 48 tham gia eée khoa dio tao lai do doanh nghigp t6 chite; hoge khong dutge eée ging vién chuyén nghigp hiténg din bai vo mot edch day da, chuyén nghigp va tin tinh efing nhu khéng c6 duge co hdi tiép can céc tai liéu, gido trinh chuyén nghigp. Vé van dé nay, nén chang Nghj dinh 39/2003 phai duge sita d6i, bé sung theo huéng gidi thich cu thé cum tit “dao tgo lai” vé cde Khia canh nut thi gian dao tgo, ngi dung dao tgo, cong ¢ dio tgo, trinh 4} ngudi dao tao, tigu chi xée dinh vige dao tgo hoan tat dé lam co sé cho viée xde dinh xem vige dio tgo lai c6 dat dutge muc dich nhu nha lam lugt mong muén khong 6 tranh vige tranh chap gitta NSDLD vaNLD. (i) Thdt gian bdo trude: KhiNSDLD don phitong chim dit HDLD do thay d6i co c&u hoae cong nghé theo diéu 17 cia BO ludt Lao déng, thi Khong thay luat dé c@p la c6 edn phai c6 thai gian béo tritéc hay khong. Trong mét vai van bin cia BO Lao dng - Thuong binh va XA h6i tra loi théc mae cita mot s6 doanh nghiép thi trong truong hgp nay doanh nghiép khéng phai b4o truée cho NLD. Vige thay di co edu hoge cdng nghé la vige NSDLD thutng 6 dy ligu trude di trong thye té c6 thé thai gian dy Nén chang Nghi dinh 39/2003 phai dugc sifa ddi, bé sung theo hudng giai thich cu thé cum ti “dao tao lai” vé cdc khia canh nhu thdi gian dao tao, ndi dung dao tao, cng viéc dao tao, trinh do ngudi dao tao, tiéu chi xac dinh viée dao tao hoan tat dé lam co sé cho viée xéc dinh xem viée dao tao lai c6 dat duc muc dich nhu nha lam luat mong muén khong dé trénh viéc tranh chap gia NSDLB va NLD. ligu kh6ng dai, Thém vao 46, day la cong vige phue vu cho quyén lgi va Igi ch cia NSDLD chtt khéng phai cia NLD. Do d6, vige don phuong chim ditt HDLD do thay déi co edu hoe ‘cong ngh@ nén c6 thii gian bao true tuong ty nh cée trang hop durge néu 6 khoin 2 va 3, diéu 38 ciia BO luat Lao dng dé tgo digu kign cho NLD c dia thai gian tim eng viée méi, dé én dinh cuge séng, dat bigt la khi ma try Ap mat vige lm khong edn duge sp dung ké tit ngiy 1-1-2009 cho da sé tring hgp. (ii) Yéu edu vé vige trao déi nhdt trf vdi ban chip hanh céng doan co sd: Trong mot s6 doanh nghigp da e6 thanh lép cdng doan lam thdi hoge cong doan eo sé thi vige trao déi nhat tri véi ban chap hanh eéng doan lim céng don eg sé 1a chuyén kha dé ding. Tuy nhién, trong mot 6 doanh nghiép ma cdng doan chia duge thin lap thi sé phai gidi auy Theo cng van hung dan cia BO Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cho mot doanh nghiép thi trong truding hyp doanh nghiép chua 6 t6 chite eéng doan e¢ sé thi néu mudn chim ditt HDLD voi NLD theo diéu 17 ita BO lujt Lao dong, NSDLD van phai thye hign theo trinh ty va tha tye néu trén, nhimg duge mién trit vige trao i nhait tri voi t6 chite cong doan co sig tham gia cia ban chap hanh edng doan e sé nha muc dich chinh 1a bao vé quyén va lai ich hgp phap cho NLD trong trating hyp NSDLD dan phuong chim duit HDLD. Néu theo hiding din trén cia 9, thi cde quyén, Igi ich hgp phap ita NLD khong duige bio vé vai khong khuyén khich cde doanh nghigp tich eye trong vige kéu goi, khuyén khich NLD tham gia cOng dodn. Vi thé, nén digu chinh khoan 2, diéu 17 ciia BO Int Lao dng theo huidng la trong tring hyp doanh nghiép khong ¢6 "Thai bio Kinh té Sai Gon, 25-6-2009 cong doan thi NSDLD can phai xin y kién nha tri eda céng doan cap tren tai dja phutdng noi try sé eda doanh nghiép toa lac (iv) Céin lam ré khdi nigm vé vige thay d6i co edu t6 chite, sip nhéy gidi thé “mt s6 b6 phan”. Diéu LL ca Nghi dinh 39/2003 c6 quy dinh trong truting hgp thay ddi eo edu t6 chtic, sip nh§p, gidi thé “mot s6 bo phan” cita dun vi cing duge coi la mot trong nhiing truéng hgp do thay déi co cau trong doanh nghiép theo diéu 17 cia Bé ut Lao déng va NSDLD 6 thé ap dyng cho viée don phuong chim dit HDLD Voi NLD. Tuy nhién, khdi nigém “mot s6b6 phan” Tai khong, duge lam rd & Nghi dinh 39/2003 cée van ban phap quy vé lao dong khac va vi thé sé kh6ng €6 e9 sé phap I viing che 46 xée dinh 1A e6 mot hay mét s6 b6 phan nao dé trong so 43 t6 chife doanh nghiép bi gidi thé la do két qua cita vige ap dung mot e 16 chite méi ciia doanh nghiép hay khong. Nhu ching ta da biét, trong mot so doanh nghigp nhé e6 khoang 10 nhan vién théi thi mgt bd phan c6 thé chi do mot nguti duy nhat phy trach ma thoi (vi dy b6 phan ké ton, b6 phan phap ché, hay bé phan cong nghé thong tin). Trong khi dé, ching ta e6 xu huGng cho rng da goi la “bo phan” thi thuding phai c6 nhiéu hon mot nguvi, 10i thiéu la hai ngudi, Cau hdi la 66 thé coi mét ngudii nhan vién trong cde vi dy néu trén 1a m6t b6 phan cia doanh, nghiép dé ap dung diéu 11 etia Nghi inh 39/2003 hay khéng, Cée Iuat su va luat gia néi chung 6 If ludn cho ring cum tit “b6 phan” nén duige higu c6 thé 1 mot ngui hoge mét nhém ngudi durge giao mot cing vige chuyén mdn de thi nao dé ge lap vi cée cong vige chuyén mon ia ede nhiin vién khée trong doanh nghigp. Gidi thé mot s6 bo phan la két qua cia vige doanh nghiép khong edn can (cic) cOng vige chuyén mon a6 nifa. Thiét nghi, diéu 11 eta Nehi dinh 39/2003 cin duge sta di, bé sung theo huéng nay dé gidi thich 16 cum tit “bd phan” nhiim trénh ede tranh chap khong ding 6. . 53 trie