Sei sulla pagina 1di 241
HQC VIEN CONG NGHE BUU CHINH - VIEN THONG C0 86 TP. HO CHi MINH KY THUAT MANG RIENG AO (VPN) Bién soan: THS. TRAN CONG HUNG NHA XUAT BAN BUU DIEN Thang 7 - nam 2002 Fase CN i] HOC VIEN CONG NGHE BUU CHINH - VIEN THONG CO S6 TP. HO CHi MINH KY THUAT MANG RIENG AO (VPN) Bién soan: THS. TRAN CONG HUNG NHA XUAT BAN BUU DIEN Thang 7 - nam 2002 LOI TUA Cac mang vién thong truéc day cé dae diém chung Ja tén tai mOt cdch ring 1é, dng véi mi loai dich vu thong tin lai c6 it nh&t mot loai mang vién thong riéng biét dé phuc vy dich vu dé. Mdi mang dude thiét ké cho cde dich vu riéng va khéng thé sit dung cho cdc muc dich khdc. Vi du ta khdng thé truyén thoai qua chuyén mach goi X.25 vi tré qua mang nay qué Win, Mai mang jai yeu cdu phiing phap chiét ke, sin xudt, van hanh, bdo dudng khée nhau. Nhw vay hé thong mang vién thong sé c6 nhiéu nhuge diém trong dé quan trong nhat ta: - Chi truyén duge cfc dich vu doc fap wong tng vi ting mang, - Thiéu su’ mém déo: do khé thich nghi vdi cdc yéu cdu ctia cde dich vu khdc nhau trong tong lai. - Kém hiéu qua trong viée bao dudng van hanh, cfing nhy st dung wi nguyén. Tai nguyén c6 sin trong mang khdng thé chia sé cho cdc mang khdc cing sit dyng. Do vay, yéu cdu cd mot mang vién thong duy nhat ngdy cang 1 nén bee thiét. Chiing ta o6 thé xét cdc nguyén nhan sau: = Cac yéu cau vé dich vu bang rng ting lén. = Cée yéu edu kg thuat xif ly tin higu, chuyén mach, truyén din & te dd cao (cd vai trim Mbivgidy d&n vai Gbivgiay) da tré thanh hién thuc. - Su cdn thiét phai té hyp cdc dich vy phu thuGc Ian nhau chuyén mach kénh va chuyén mach g6i vao mét mang bang rong duy nhat. ~ Su can thiét phai thod man tinh mém déo cho c&e yéu cdu vé phia ngu@i st dung cing nhu ngu@i quan tri mang. Theo khuyén nghi ITU-T 1.121 dua ra mang t6 hyp dich vu sO bang rong B- ISDN (Broadband Integrated Service Digital Network) cung cap cic trong B-ISDN phue vy cho tat cé cée dich vu chuyén mach kénb, chuyén mach Suge adi