Sei sulla pagina 1di 5

'r 9..

t ,r,R,l ar 6l
.- 6:

,\soctAtlA cREscAloRlloR DE Al.Bl\ilDl\ RolrA\l \ (o\tITDTLL DtRE(70R Cod ftsutl R() 2Ji l.106 Biul Ficusulu nir . 4 2S , e r r olf, c o d p o i l r l 0 l 1 9 l 5 lltct.ttlsll 'Iel./Fa)i: ?11.17.20: 23.1..10.18r 233.06.:5r lel:21J..10.19 233.,10.17i rdsr$ril.ro acaroma.t(a

c0 1 2 Nr.1010 d a t a2 0 n o i c m b r i2 CATRE,
SI DEZVOLTARII R URAI,I.] MINISTERUL AGRICULTURII 3, -BucureSti, B-dul Carol I, nr. 24,sector B-dul Cafol I, nf. 24,sector 3, Bucuretti, thx021-3072361 ]'el 021-1072129. ln qlen(tatLromnulul lvflnlslru,

StimateDomnuleDaniel Constantin. Va transmitempunctul de vederecu referirela inlocuirealcgii apicnlfulii 89/28 si republicata in 7 iulie 2010cu o noua legea :rpicrtltttrii' aprilie 1998completata
l . Constatam cu suprindere ca lara o consultateprealabilacu tcp|e, t.rnii

tbrogtrrertlegii MADR, prin dna Chirca Dana. pfopune asociati, apicultorilor cu o alta legecompletreformulata. susmentionate si inlocuirea propusa legii actLralc calc seLcfetr nu cuprinde o marepafiedin plevederile 2 . Legea pentru practicarea cat si la uneledferrlLifi .ilc apiculturii atatla cadrulorganizatoric apicultorilor. 3 . Se vedeclar ca intentiaestes:r impuna o legesuperliciah crrt nu |e1'rezintn r llr!Lc i n n l i c a : l l a s L ts ta l p ! ' c ! l t e \ ,Ii L d ,e c a t i i n t e r e s e la ep i c u l t o r i l o r n e c e s i t a t is le 'i s' cotiLtLrutrtti (existente dar stabileste rtnsetde ohli-ra1ii si in legeain vigoare), (avefiisment in cazde de nc-ctrrrfbtntitalc. sauamenzi) sanctiulialerente a fosl iniliitla. dr:zbatL La in forna initiala,irr vigoare, legea apicuiturii 4 . In Romania, ii]f nroclilirafilc Crescatolor de Albinedin liolnania. de catre Asociatia si nropusa

acmutn'sf
REGI$TRATURA
INlRARE -3.3.LL,[on.....A..... L! : "".

au fost lacuteatatla propunefea ACA RoLraniu cit si Ia si completarile ullerioare precunsi apiclrltofi propunerea apicole ]]easociatl. altorasociatii s o l i t i l r r rd l c il i ,C A d i n R o n a n i an L ra p l i n r i ts c s i z a ls i arL 5 . I n u r m ar e p u b l i c a r iA i iu p r i v i l e ' l a neccsitate La n o rr r o c l : l i c r r r i apicultolm i i e m b rs i a ud e l a a l t ea s o c i a tc alelegii in vigoare. saucompletari Lrnei icgi a apiculturii nu a lbst si nu esleotrligitLo[ie nici in floLr-ria.i 6. Existenta tiifi culopcnc aLr l lcac a nici intr-o alta tala eutopeana, dovada ca lbartcpLrtinc (Italia,Slovenia, R. Moldova)si in toateacesLe situatiilegilc ru lbst apiculturii lcgNtl de initiate si formulate de asociatiileapicultorilor ca o necesitate p|in llte legi (suplalutrl legiferareaunor aspecte care nu sunt reglementate ocupata/str.lp, distante lata de vecini, amplasarela strqra|it pastolal. pr,.rtectia populatiilor de albinelocale etc) necesitatea existeniii legii apicultu|ii 7. ACA din llomania sustinein continuare .,rLr n.a r, i..r i. a acesteia. dar la propunerea apicultorilor asociati si o actualizare sL i \ti l b r l e s c afp i c o l e c,a o l e g ec l r e 1 eL e p | e z i nirrlr t e r ' e s e dc romrLn a asociatiilo si modillcari de continrLt la legea in vigrrrle. acord completali proiectului de legepropus de XIADR se dcturncazr acc:rsl,lcgc 8. Prin continutul generaleale apicultorilor', iDletc'se sa Lrritlaf!'a\cil de la interesele carc trel-ruie stinulalea dezvoltariisectoruluiapicol, tinand conl de foiul s,ru e!JroLr e. nationale. ecologic si socialca parte a a avutiei . ' p t e s i r .i'n . r . t z i r en . edcmocletic.. 9. Practis m p l e m e n t a ru en ao rr t t a s u r i c e i n c e a l cia pertrudestasuralea nreselri. si demoralizatoare aqeslei lirla.rnpolenlr "nelegale" pentrudezvoltarea ramurii,carepul pe prim plan crearea unui caclru |es |ictir si stabilirea unor tinte financiarepentrustat. punerea in discutie a legii plopusecleMADI{ si pr'.rpr.netn 10.Respingem categoric in vedelea aceslcia. punerea in discutie a legJi existente actualizalii se inceraca oblincrca uno|pLrncte il. v!'defe I l. Nelegal si abuzivestesi modulin care' (9 zile. paDa foaftescLrft Ia d.rta cic,'I ro, t plin e-mailr-rli diverse si intr-un termen 1 2 .P r a c t i c s e i n c e a r c a o c o l i r e a u n e i d e z b a t e r i p u b l i c e c u a p i c u l i o r i i s i iirtr-ur]grup de luct'u,ci|.e :rt reprezeltantii lor legali pril] intrurjreaaceslora pe plincipiul repl:ezenta acestom, tiyitxtii {drci reprezinte apicultorii si interesele LLtt pentru eventuala iurbunatatite a Jegiiin vigolircst ,t slabrh a discuLa democratic) plande lucr-u. prevazlltL' in ptopLtrer..,r dc legedar e:te tutulor afticoleltlt I3.Nu vom lace analiza ale lcesteia: cateva dintrecelemaigravc'pleveclerj necesar sascmnalam

- Capll Dreplurile a u i c u l t oitl o r :


Art 7. Consiliile locale si regiile autonofirepot invenlalia bara r]tcLilefi drrf

unei comisii de baza rnelilera\i strtplltit aceasta va tlebui sa lle comunicata pastoral singura lbrma competenta pentru aceasltl activitat( .r -.1rr'i ,r actuala) poate ar lfebuire!izuitejrentt LL componenta si atlibutii(afi 3, 4 din legea nai bunallnctionare. Cap III Oblisatiileapicultorilor: Art. 9 (1) sanitrrr este prevazula in legislatiu sanitar'-veterinara !!13 - Supraveghelea iar carnetulde stupinanu esteur documentobligatorirl veterinala specifica nala au preyazut in yreo lege sanitar-veterinara.Autoritalilesanitafvelcr] lilr'rnul.tf pfevazute in legislatia sanitar'veterinara sau (1isa de sarrtale. tipizate sanitar-veterinara, buletinede analiza)confbmr ptogtauruJui de identificare privindapararea sanatatii aninraleior. Ctt allc cLLvitrle national sanitar-veterinar carnetuldc stupinaeste un document optional, Pe|ttLt|lopl'ta t\id!'nla il si nu Doatefi un documentobli!:atorilr.Ctlnctul dc slupin!r apicultorului exisLa si allc sislef'rc clec'liciertar li;ncLic actualestecloarun model,putand up l i c u l l o l u l u is i J e . p e r i l r u u l er a c t i c e , de managementr d e n e c e s i t a t i lp exploatatiei. rLaii clc privind diverselucrali din stupinasi observatii :rsLrpr':r Inregistralile cie albinc si rigli artt.l cu bunastarea f'anriliilor sanatate nu au nicio legatura poate decicametul de stupina nLl fl obligaLoriLr. si alimentara, sanitar-veterinara a acestui document, inclusivprin documcnlalla In conseciltaorice solicitare (PNA si PNDR), asa cunr se solicitr llr orr pe fonduriieeuropene solicitata reprezinta un abuz. actuala, lara nicio bazalegala, I !ic !r'l'1.rilr ir legal cloar 5j:1,'rji. La nornentul actual este reglementat prin ord :1 I l'100t. dc nultiplicare aulorizate. str-rpinelc pl tr rcgletletrtat de identificare a stupilolsi stLrpinclof !!!3!Sistenrirl r,rnitar concepL d re t N I , \ D Ri n c o l r i r o l u t c eL t ordinun l l L 1 9d i n 2 5 m a i 2 0 1I , s i s l e r n prin e-mailcu apicultoliisi urcle lbtmc simplista ANARZ printr-oconsulatare replezerttatjle rle fara a se tine cont de propunclilc' asocialiilot asociative, un xcl norlnrlti\ (rrc sc (loledesle ct litl reprezinta deasenenea apicultorilor, de identificarea fanriliilor tle albinc dcotrrce Je necesitatilor corespunde

) i n u m a t e r i a l u l b i o l o g i cc o n t i n u t l a r : r 1 i d e n t i f i c a s t u p i i ( a d a p o s t u ls j e L L n i if e p | e z e i ] i i l nitL i r l l i i . i i t o r r l r ,i: s e n l [ a l a ti a m o m e n t u lp r o p u n e r id biologiei i'aniliilorclcalbincsi a clivcrscl(rr srsleme netinand conl de specificul de intretinere si exploatare. Coduluniccleidentiljcare r!3 curna lirstgairdit.-'stt ( cLredevafat unic>rsi doal in Romanil.si dor,ada clr u fi,sl !.rcsilg.lr(liL si pfomovat prin legeeste ca la momentul actual tot cai cafel-aucfert inccrr|ca saI m o d i f i c es i s a - l i m p u n a c a o o b l i g a t i cI ) c n t f Ltro i i a p i r L r l t o , i li '.c n i r t r de identificar-c decizia modii'icarea sistemului trebuie sr rjlarllnai1r e\cliLJi\ rtafr' apicole. asociatiilor ln cazulapiculturiirn sisltm obligatoriurle identificarenu poat.' fi inrpus prin lege decat apicultorilor carc beneliciazade sprijin linarcial prin diverseforrne de finantarepentru a facilita monitodzarenscptcluluisi in : niciun caz pentru a garanta existentaacestuia.Li l{o]]rturia. masurifinanlatede stat sau tJFisi deci nu pot li apicultorilor nu acceseaza obligatisa adopte acest sistem careestecostisitol' si neutilin llracti.aapico;a. apicultorilor au stupii identiiicalicLtnLuncr.c dc ll I ll Se stie ca majoritatea < n > stupiatatcat se detine fapticpentnr a-si gestiona rLcti\,itatea rrli rLlof,iiil prinlf-o lcgc a apiculLLrlii sistemul acluainu ii ajuta.Ca urmare. sal,\r'ctir ir.L normativr1u se poate impuneLln sisle!ncic nLlmcroiitafe anurnel)cntrL k,ti apicultorii. ln ceea ce priveste eviderta scplr.:iului, rrr;nri! estedejareg)crnerlata si p,-,lrtc lr pe bazaiuegistrarilor verificata facute la Plimalie ReqistrLl .igiicolsi ia lls\'urilearondatc. plin panou,iLceasta ln ceeace privesteidentificarea slLrpinei l)orte 1i iurpLr:r de ftrnduriiar tlatcle pcrsonak'(nurnc si doar apicuLtorilor care beneficiaza prenume precum si numarul de familii) nu trebuiesc afisate public pe panouintmcatele prJvesc doarorganele de contlo]si nu publicullarg.liind rur pdvatasi intilnitate. la ideea de propfietate Dacr in moclsini:ar rn to:rte atentat gospodariile taranesti s-arafisape un panoutoa:cinforratiile plivinrl scptelLrl utilitatea'l de animaledetinutce impactar aveasi carear 1-r constituireaunui grup dc lucru care r:r Ca Lrrmale, consideramnecesara mai2011 ial obligrtilititea c's:lLia r t r . rl e ' g . ' r e v i z u i a s cO ar d i n u ln r 1 1 9 / 2 5 uLr ,c' a apiculturiicare trebuiesa asigurecadrul stimulatir de ciez,,ollrle .justifica.

ca s-a modillcatarbitrarsi fara cunoastelea lcalitrLii Art 10 (l) Constatam practice a stupinelor s-a moditicatclela 5 m la l5nr ca distanta de amplasare spitale. h valabila doarpentruinstitutii scolafe, Aceasta distanta de l5 m poate publiccsau hotalealc ploplieLatilor drn fermezootehrice dal pertru drr-rmuri ac(sr 1lp1 rL' domeniulpublic si privat allate in inlravilannu se .]lLstitica. punerea stupine insemna in ilegalitate a numeroose caf. sc.irlr in nrcdiullural . a r rL r r h au nr r d e c u n l i g u r a t\ie aL . eiin n f o n r . c t l in . . l . ' l eI ' e . r r l e. r ' - r r . . . . , t( distanta de 5 ur tlind ceacolecta: aceirsla distart.r dc 5 nr unorastfelde distante, unui gardde I m in cazuldistilnt.'i nrri nrici ric 5 rn completata de amplasarea ellcientain reprezinta un sistemcare si prin legeain vigoaresi a doveclit practrca. - Capitolul IV Ameliorarea familiilor de albine nu rine cont de f'uptLrl ca deci olice apicultormcrrbrLr slir asocierea esteun drept si nu o obligatie, poate aplicaintr-Lrn un progrande amcliolarc si :a nemembru al uneiasociatii, produca material biologic daca intrlrncslcconditiilc l)ra\azutc clc orclinLrl 413/2008si de incadrarea in ProgramrLJ [ational de anreliolueair albine]or (ordin309/2003). 14.In legeain vigoare,existaun capitol (capitolulV) cue cuprirdc o serieclc l},ls:enta reglementari ce privescAsociatia Crescatolilol cleAlblne din RoDania. capilolse datoreaza I'aptului ca legeainitialaa tbst reaiizatlsi ploprrsa de aoestui si la momentul respectiv nu e\istauiille fonnc.rso;irtlre, ,r' ACA din Ronrania penLfu intotdeauua |olul dc resporrsabil dczvollarcil ACA dil Rornania si-aasumat ac!'s1o|1. I rr apicr.rltulii si protectiadreptqlilorapiculto|ilorsr a patrirrolrrLriui momentulactualACA din Romaniapoateso renurtc la acestcapit,rlirtiu..it in statutul ACA. continutul capitolului seregaseste In concluzie, solicitamanulirreaproiectuhlide act normati\ proljtis de dna Chirca Dana si demararea unol discutii carc sa poata conducc la formarea unui grup de lucru competentsi reprezentativpentru apicultot.i pentru dezbaterea si eventuala modificaresi completarea legii apicultulii in vigoare. Cu stima, Presedinte A.C.A. Romania Ing Ioan Fetea