Sei sulla pagina 1di 18

6.3.

Dimenzioniranje greda okviraMomenti: M
G
, M
Q
, M
E
, M
W
(vlastita teina, korisno, seizmika, vjetar)

Kombinacije: M
Sd
=1.35 M
G
+ 1.5 M
Q
(1) Osnovna kombinacija
M
Sd
= M
G
+
I
M
E
+
2,i
M
Q
(2) Kombinacija sa seizmikom

I
= 1.2 koeficijent znaaja (ve uzet pri proraunu seizmikih sila).

2,i
= 0.3 koeficijent kombinacije (Tomii, ODABRANA POGLAVLJA)
M
sd
=M
G
+M
*
E
+0.3M
Q


M
Sd
=1.35 M
G
+ 1.35 (M
Q
+ M
W
) (3) Kombinacija s vjetrom

M
E
momenti od seizmikih sila bez kef. Znaaja
M
*
E
- momenti od seizmikih sila pomnoeni s koef. znaaja


6.3.1. Greda Poz 310 311
q3
VI/300
g3
560 560
1120

Popreni presjek:

Materijal:
Beton: C30/37 (C
cube , ck ck
f / f valjak/kocka) (MB 30)
elik: S-400 (
tk yk
f / f =400/500) (RA 400/500)

Visina presjeka: h = 55 cm
Zatitni sloj betona: c = 2.5 cm
Udaljenost do teita armature: d
1
= c+|
v
+|
u
/2 = 2.5+0.8+2.2/2 = 4.4 cm
Statika visina presjeka: d= h - d
1
= 55 4.4 = 50.6 cm

Leaj 1

Raunski momenti:
kNm 33 . 74 ) 27 . 14 ( 5 . 1 ) 20 . 39 ( 35 . 1 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
( ) 5kNm 6 . 107 ) 27 . 14 ( 3 . 0 ) 17 . 64 ( 20 . 39 M 0.3 M M M
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno M
2
Sd


f
cd
raunska vrstoa betona
2 2
c
ck
cd
kN/cm 0 . 2 N/mm 0 . 20
1.5
30

f
f = = = =
2 2
s
yk
yd
m 34.783kM/c 347.83N/mm
1.15
400

f
f = = = =


Bezdimenzionalni moment savijanja:
0.252 0.070
2.0 50.6 30
10765
f d b
M

max Rd,
2
cd
2
Sd
Sd
= < =

=

=


Za 0.073
Sd
= oitano:
, = 0.953 c
s1
= 20
= 0.119 c
c2
= - 2.7


Potrebna povrina armature na leaju:

2
yd
Sd
s1
cm 42 . 6
34.783 50.6 0.953
10765
f d
M
A =

=

=

Minimalna armatura na leaju:
2
w
yd
kocke ck,
f f
w
eff
min s1,
6.28cm d b
f
f
h
h
3.3 2
h
h
0.0417
b
b
0.0417 0.023 A =
(

|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+ =
Maksimalna armatura na leaju:
2
w
yd
cd
yk
max s1,
29.68cm d b
f
f 0.85
4000
f
0.50 A =

(
(

|
|
.
|

\
|
=


Odabrana armatura mora se nalaziti u podruju izmeu minimalne i maksimalne armature:
max , 1 s 1 s min , 1 s
A A A s s
Odabrana armatura mora biti vea od potrebne.

ODABRANO: 3|14 + 1|16 (A
s1,prov.
= 4.62 + 2.01 = 6.63 cm
2
)


Leaj 2

Raunski moment:
193.89kNm ) 14 . 15 ( 1.5 ) 80 . 126 ( 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
( ) kNm 09 . 177 ) 14 . 15 ( 0.3 ) 75 . 45 ( 80 . 126 M 0.3 M M M
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno M
Sd

1


Bezdimenzionalni moment savijanja:
0.252 0.126
2.0 50.6 30
19389
f d b
M

max Rd,
2
cd
2
Sd
Sd
= < =

=

=


Za 126 . 0
Sd
= oitano:
, = 0.917 c
s1
= 14.0
= 0.200 c
c2
= - 3.5

Potrebna povrina armature na leaju:

2
yd
Sd
s1
cm 01 . 12
34.783 50.6 0.917
19389
f d
M
A =

=

=

ODABRANO: 3|19+2|16 (A
s1,prov.
= 8.51+4.02 = 12.53 cm
2
)Polje
Odreivanje sudjelujue irine:
2
b
w
b
1
b
5
0
l
w
b
eff
b + + s + =
b
1
i b
2
- polovica svijetlog razmaka rebara lijevo tj. desno od rebra
l
0
- razmak nul-toaka momentnog dijagrama (za krajnje polje
l
0
= 0.85l, a za srednje l
0
= 0.7l)
369.6cm 560 0.66 l 0.66 l
0
= = =

cm 104
5
369.6
30
5
l
b b
0
w
1
eff
= + = + = mjerodavno
560cm 265 30 265 b b b b
2 w 1
2
eff
= + + = + + =

Raunski moment u sredini polja:
kNm 98 . 111 24 . 12 1.5 35 . 69 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
kNm 23 . 82 24 . 12 0.3 21 . 9 35 . 69 M 0.3 M M M
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno M
1
Sd

Odreivanje poloaja maksimalnog momenta u polju:
- mjerodavna je kombinacija (1) kombinacija osnovnih optereenja

Jednadba momenata:
( )
2
2 1 1 (x)
x
2
q
x
2
L q
M M
L
x
M M

+ =
Prva derivacija:
( ) ( )
2 1 2 1 (x)
(x)
M M
L q
1
2
L
x 0 x q
2
L q
M M
L
1
V
dx
dM

= =

+ = =
Raunsko optereenje:
( ) m kN/ 61 . 60 6.54 1.5 3.75 33.88 1.35 q 1.5 g 1.35 q
Sd
' = + + = + =

Raunski moment na leajevima:
( ) ( ) kNm 11 . 73 46 . 13 1.5 20 . 39 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
( ) ( ) 191.19kNm 13.34 1.5 80 . 126 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
2
Sd
= + = + =

Poloaj maksimalnog momenta:
( ) ( ) 2.452m 191.19 11 . 73
5.6 60.61
1
2
5.6
M M
L q
1
2
L
x
2
Sd
1
Sd
= +

=

Maksimalni moment:
( )
( )
kNm 11 . 109 M
2.452
2
60.61
2.452
2
5.6 60.61
191.19 11 . 73
5.6
2.452
11 . 73 M
x
2
q
x
2
L q
M M
L
x
M M
Sd
2
Sd
2 2
Sd
1
Sd
1
Sd Sd
=

+ + =

+ =


Bezdimenzionalni moment savijanja:
0.252 0.020
0 . 2 50.6 104
10911
f d b
M

max Rd,
2
cd
2
Sd
Sd
= < =

=

=
Za 023 . 0 =
Sd
oitano:
, = 0.980 c
s1
= 20
= 0.057 c
c2
= - 1.2

Poloaj neutralne osi:
5cm 2.9cm 50.6 0.057 d x < = = = (neutralna os prolazi kroz plou)
Potrebna povrina armature u polju:

2
yd
Sd
s1
cm 33 . 6
34.783 50.6 0.980
10911
f d
M
A =

=

=

Minimalna armatura u polju:
2
w
yd
kocke ck,
min s1,
4.84cm d b
f
f
0.03 A = =

Maksimalna armatura u polju:
2
w
yd
cd f
w
eff
max s,
43.54cm d b
f
f 0.85
h
h
0.833
b
b
0.833 0.4 A =

|
|
.
|

\
|
+ =


ODABRANO: 2|16 + 1|19 (A
s1,prov.
= 4.02 + 2.84 = 6.86 cm
2
)


6.3.2. Greda Poz 220 221

G5
Q5
V/200
G4
221
Q4
G3
VI/200
Q3
560
VI/300
G2
220
Q2
560
G1
V/200
Q1
1120Popreni presjek:
33.5 33.5
97
7
0
1
2
5
8
30
97


Materijal:
Beton: C30/37 (C
cube ck, ck
/f f valjak/kocka) (MB 30)
elik: S-400 (
tk yk
/f f =400/500) (RA 400/500)

Visina presjeka: h = 70 cm
Zatitni sloj betona: c = 2.5 cm
Udaljenost do teita armature: d
1
= c+|
v
+|
u
/2 = 2.5+0.8+2.2/2 = 4.4 cm
Statika visina presjeka: d= h - d
1
= 70 4.4 = 65.6 cmLeaj 1

Raunski moment:
kNm 37 . 130 ) 62 . 49 ( 1.5 ) 44 . 41 ( 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
( ) kNm 28 . 204 ) 62 . 49 ( 0.3 ) 95 . 147 ( 44 . 41 M 0.3 M M M
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno M
2
Sd


Bezdimenzionalni moment savijanja:
0.252 0.074
0 . 2 65.6 32
20428
f d b
M

max Rd,
2
cd
2
Sd
Sd
= < =

=

=
Za 76 0.0
Sd
= oitano:
, = 0.951 c
s1
= 20

= 0.123 c
c2
= - 2.8

Potrebna povrina armature na leaju:

2
yd
Sd
s1
cm 41 . 9
34.783 65.6 0.951
20428
f d
M
A =

=

= <A
s1,min


Minimalna armatura na leaju:
2
w
yd
kocke ck,
f f
w
eff
min s1,
9.59cm d b
f
f
h
h
3.3 2
h
h
0.0417
b
b
0.0417 0.023 A =
(

|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+ =

Maksimalna armatura na leaju:
2
w
yd
cd
yk
max s1,
38.47cm d b
f
f 0.85
4000
f
0.50 A =

(
(

|
|
.
|

\
|
=
Odabrana armatura mora se nalaziti u podruju izmeu minimalne i maksimalne armature:
max , 1 s 1 s min , 1 s
A A A s s
Odabrana armatura mora biti vea od potrebne.

ODABRANO: 2|19 +2|16(A
s1,prov.
= 5.67+4.02=9.69 cm
2
)Leaj 2

Raunski moment:
kNm 11 . 346 ) 31 . 154 ( 1.5 ) 92 . 84 ( 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
( ) kNm 29 . 231 ) 31 . 154 ( 0.3 ) 08 . 100 ( 92 . 84 M 0.3 M M M
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno M
1
Sd


Bezdimenzionalni moment savijanja:
0.252 0.126
0 . 2 65.6 32
34611
f d b
M

max Rd,
2
cd
2
Sd
Sd
= < =

=

=

Za 126 0.
Sd
= oitano:
, = 0.917 c
s1
= 14
= 0.200 c
c2
= - 3.5

Potrebna povrina armature na leaju:

2
yd
Sd
s1
m 54 . 16
34.783 65.6 0.917
34611
f d
M
A c =

=

=

ODABRANO: 3|22+2|19 (A
s1,prov.
= 11.40+5.67=17.07 cm
2
)

Polje
Odreivanje sudjelujue irine:
2 w 1
0
w eff
b b b
5
l
b b + + s + =
b
1
i b
2
- polovica svijetlog razmaka rebara lijevo tj. desno od rebra
l
0
- razmak nul-toaka momentnog dijagrama (za krajnje polje
l
0
= 0.85l, a za srednje l
0
= 0.7l)
336cm 560 0.60 l 0.60 l
0
= = =

cm
l
b b
w eff
97
5
336
30
5
0 1
= + = + = mjerodavno
560cm 265 30 265 b b b b
2 w 1
2
eff
= + + = + + =

Raunski moment u sredini polja:
383.51kNm 51 . 175 1.5 07 . 89 1.35 M 1.5 M 1.35 M
Q G
1
Sd
= + = + =
kNm 66 . 165 51 . 175 0.3 94 . 23 07 . 89 M 0.3 M M M
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno M
1
Sd


Bezdimenzionalni moment savijanja:
0.252 0.046
0 . 2 65.6 97
38351
f d b
M

max Rd,
2
cd
2
Sd
Sd
= < =

=

=

Za 046 0.
Sd
= oitano:
, = 0.968 c
s1
= 20
= 0.087 c
c2
= -1.9

Poloaj neutralne osi:
12cm cm 71 . 5 65.6 0.087 d x < = = = (neutralna os prolazi kroz plou)

Potrebna povrina armature u polju:

2
yd
Sd
s1
17.63cm
34.783 65.6 0.968
38351
f d
M
A =

=

=

Minimalna armatura u polju:
2
w
yd
kocke ck,
min s1,
cm 28 . 6 d b
f
f
0.03 A = =

Maksimalna armatura u polju:
2
w
yd
cd f
w
eff
max s,
cm 15 . 69 d b
f
f 0.85
h
h
0.833
b
b
0.833 0.4 A =

|
|
.
|

\
|
+ =

ODABRANO: 4|22 + 1|19 (A
s1,prov.
= 15.21 + 2.84 = 18.05 cm
2
)

6.4. Proraun poprenih sila okvira

Poprene sile: V
G
, V
Q
, V
E
, V
W
(vlastita teina, korisno, seizmika, vjetar)

Kombinacije:
V
Sd
=1.35 V
G
+ 1.5 V
Q
(1) Osnovna kombinacija
V
Sd
= V
G
+
I
V
E
+
2,i
V
Q
(2) Kombinacija sa seizmikom
V
sd
=V
G
+V
E
+0.3V
Q


I
= 1.2 - faktor znaaja (ve uzet pri proraunu seizmikih sila)

2,i
= 0.3 - koeficijent kombinacije (Tomii, ODABRANA POGLAVLJA)
V
Sd
=1.35 V
G
+ 1.35 (V
Q
+ V
W
) (3) Kombinacija s vjetrom


6.4.1. Greda Poz 310 311
g3
VI/300
q3
560 560
1120


Leaj 1

Raunska poprena sila:
152.72kNm 18.2 1.5 9 . 92 1.35 V 1.5 V 1.35 V
Q G
1
Sd
= + = + =
kNm 96 . 117 18.2 0.3 19.6 9 . 92 V 0.3 V V V
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno V
1
Sd


Dimenzioniranje:

( ) q 1.5 g 1.35 a V V
Sd Sd
+ =
'
70.6cm 50.6 20 d
2
b
a
0
= + = + =
( ) | | kN 93 . 109 6.54 1.5 3.75 33.88 1.35 0.706 152.72 V
Sd
= + + =
'

( ) | | d b 0.15 40 1.2 k V
w cp 1 Rd Rd1
+ + =
1.0 1.09 0.506 1.6 d 1.6 k
0.034kN/cm
2
Rd
> = = =
=

pretpostavka: barem 3|14 (A
s1
= 4.62 cm
2
) prelaze preko leaja
o
cp
= (1.35N
G
+1.5N
Q
)/A
c

o
cp
= (-1.3515.3-1.58.2)/2020=-0.0163 kN/cm
2
( ) | | kN 97 . 77 50.6 30 0.0163 0.15 0.003 40 1.2 1.09 0.034 V
Rd1
= + + =
003 . 0
6 . 50 30
62 . 4
1
1
=

=
d b
A
w
s1 Rd A , Sd
V V >
'
potreban je proraun poprene armature

a) Standardna metoda

Poprena armatura se izraunava iz slijedeeg uvjeta ravnotee:

wd cd Rd Sd
V V V V + = =
'

77.97kN V V
Rd1 cd
= = - dio poprene sile koji prihvaa beton i uzduna armatura

Pretpostavljamo: vilice |8, reznost m =2 A
sw
= 1.01 cm
2


45.54cm 50.6 0.9 d 0.9 z
34.78kN/cm
1.15
40
1.15
f
f
2
yk
d yw,
= = ~
= = =


Potrebni razmak vilica: cm 05 . 50
97 . 77 109.93
45.54 34.78 1.01
s
A w,
=


=


b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlanih tapova

Pretpostavlja se: - nagib tlanih tapova u = 39
o

- vilice |8, reznost m = 2 A
sw
= 1.01 cm
2


Potreban razmak vilica:
cm 97 . 17
109.93
1.235 45.54 34.78 1.01
V
ctg z f A
s
Rd3
d yw, sw
A w,
=

=

=


c) Poprena armatura u podruju plastinog zgloba (prema EC8 za klasu
duktilnosti M tj. srednju klasu duktilnosti)

Na podruju plastinog zgloba duljine 82.5cm 55 1.5 h 1.5 l
cr
= = = , maksimalni
razmak armature iznosi:
s
w,max
= najmanje od

= =
= =
= =
cm 8 . 9 1.4 7 d 7
19.2cm 0.8 24 d 24
13.75cm
4
55
4
h
bL
bw
, mjerodavno: s
w,max
= 9.5 cm
gdje je: h visina nosaa;
d
bw
promjer poprene armature;
d
bl
promjer uzdune armature.

Minimalna poprena armatura

A
sw,min
= (2 rezne |8) = 1.01 cm
2

Treba proraunati najvei razmak po oba kriterija i odabrati manji.
1. uvjet
w w min min sw,
b s A =
gdje je 0.0013
w
= , koef, armiranja za C30/37 i RA400/500
25.9cm
30 0.0013
1.01
b
A
s
w min
min sw,
w
=

=

2. uvjet z b f 0.5 V
w cd Rd2
=
gdje je: v - koef. Redukcije tlane vrstoe betonskih tlanih tapova

2 ck
cd
ck
2.0kN/cm
1.5
30
1.5
f
f
0.50 0.55
200
30
0.7
200
f
0.7
= = =
> = = =

b
w
najmanja irina presjeka u vlanoj zoni, 30 cm
z = 0.9d = 0.950.6 = 45.54 cm

kN 41 . 751 45.54 30 2.0 0.55 0.5 V
Rd2
= =

2
5
1
Rd Sd
V V <
'
109.93<150.28
30.0cm s
30cm 40.5cm 50.6 0.8 d 0.8 s
max w,
max w,
=
> = = =


Najvei doputeni razmak vilica |8, m =2: s
w,max.
= 25.5 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak vilica mora biti s s
w,max


ODABRANO: |8/9.5 cm, m =2 (mjerodavna je metoda c) )


Proraun razmaka vilica na rubu podruja plastinog zgloba:

Poprena sila na rubu podruja plastinog zgloba:
( ) kN 59 . 90 611 . 60 0.825 0.2 152.72 q l
2
b
V V
Sd cr
0
Sd Sd
= + = |
.
|

\
|
+ =


21.8cm
90.59
1.235 45.54 34.783 1.01
s
w
=

= ODABRANO s
w,max
= |8/21.5 cm, m = 2
Proraun pojedinanih razmaka vilica od podruja plastinog zgloba do podruja minimalne
armature:

1.
( )
kN 56 . 77 V V V
q 1.5 g 1.35 s V
1 Sd Sd,1
od. w, i Sd,
=

=
+ =

cm 47 . 25
77.56
1.235 45.54 34.78 1.01
s
i w,
=

= ODABRANO s
w,max
= |8/25 cm, m = 2

2. 85.49kN V
Sd,2
= s
w2
=31.66 ODABRANO s
w,max
= |8/25.5 cm, m = 2

Ostali presjeci imaju razmak vilica na 25.5 cm po 1. uvjetu.

KONTROLA RAZMAKA VILICA prema: Tomii:Betonske konstrukcije tablica 17.3 i
izraz 17.15. (str. 471) ili Tomii:Prirunik za proraun armiranobetonskih konstrukcija tablica
18.4 i izraz 18.10. (str. 467).

w
=
sin b s
A
w w
sw

o = 90

1. 0.0013cm
1 30 25.5
1.01

w
=

=

2 2
w w
cd Sd
5kN/cm kN/cm 63 . 72
50.6 30 0.0013
97 . 77 3 90.59
d b
3V V
< =


=


slijedi da je dozvoljeni razmak spona (vilica) s
w
= 30cm, ZADOVOLJAVA


Leaj 2

Raunska poprena sila:
195.29kNm 5 . 18 1.5 1 . 124 1.35 V 1.5 V 1.35 V
Q G
1
Sd
= + = + =
149.25kNm 5 . 18 0.3 19.6 1 . 124 V 0.3 V V V
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno V
1
Sd

Dimenzioniranje:

( ) q 1.5 g 1.35 a V V
Sd Sd
+ =
'
70.6cm 50.6 20 d
2
b
a
0
= + = + =
( ) | | 152.50kN 6.54 1.5 3.75 33.88 1.35 0.706 195.29 V
Sd
= + + =
'

( ) | | d b 0.15 40 1.2 k V
w cp 1 Rd Rd1
+ + =

1.0 1.09 0.506 1.6 d 1.6 k
0.034kN/cm
2
Rd
> = = =
=

pretpostavka: barem 3|19 (A
s1
= 8.51 cm
2
) prelaze preko leaja
o
cp
= (1.35N
G
+1.5N
Q
)/A
c

o
cp
= (-1.3515.3-1.58.2)/2020=-0.0163 kN/cm
2
( ) | | kN 72 . 84 50.6 30 0.0163 0.15 0.006 40 1.2 1.09 0.034 V
Rd1
= + + =
Rd1 A Sd,
V V >
'
potreban je proraun poprene armature


a) Standardna metoda

Poprena armatura se izraunava iz slijedeeg uvjeta ravnotee:

kN 72 . 84 V V
V V V V
Rd1 cd
wd cd Rd Sd
= =
+ = =
'


Pretpostavljamo: vilice |8, reznost m =2 A
sw
= 1.01 cm
2

006 . 0
6 . 50 30
51 . 8
1
1
=

=
d b
A
w
s


45.54cm 50.6 0.9 d 0.9 z
34.78kN/cm
1.15
40
1.15
f
f
2
yk
d yw,
= = ~
= = =


Potrebni razmak vilica: 23.6cm
72 . 84 152.50
45.54 34.78 1.01
s
A w,
=


=

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlanih tapova

Pretpostavlja se: - nagib tlanih tapova u = 39
o

- vilice |8, reznost m = 2 A
sw
= 1.01 cm
2


Potreban razmak vilica:
12.96cm
152.50
1.235 45.54 34.78 1.01
V
ctg z f A
s
Rd3
d yw, sw
A w,
=

=

=

c) Poprena armatura u podruju plastinog zgloba (prema EC8 za klasu
duktilnosti M tj. srednju klasu duktilnosti)

Na podruju plastinog zgloba duljine 82.5cm 55 1.5 h 1.5 l
cr
= = = ,
maksimalni razmak armature iznosi:
s
w,max
= najmanje od

= =
= =
= =
cm d
cm d
cm
h
bL
bw
8 . 9 4 . 1 7 7
2 . 19 8 . 0 24 24
75 . 13
4
55
4
, mjerodavno: s
w,max
= 11.0 cm
gdje je: h visina nosaa;
d
bw
promjer poprene armature;
d
bl
promjer uzdune armature.Minimalna poprena armatura:

A
sw,min
= (2 rezne |8) = 1.01 cm
2

Treba proraunati najvei razmak po oba kriterija i odabrati manji.

1. uvjet
w w min min sw,
b s A =
gdje je 0.0013
w
= , koef, armiranja za C30/37 i RA400/500
25.9cm
30 0.0013
1.01
b
A
s
w min
min sw,
w
=

=


2. uvjet z b f 0.5 V
w cd Rd2
=
gdje je: v - koef. Redukcije tlane vrstoe betonskih tlanih tapova
0.50 0.55
200
30
0.7
200
f
0.7
ck
> = = =
b
w
najmanja irina presjeka u vlanoj zoni, 30 cm
z = 0.9d = 0.950.6 = 45.54 cm
2 ck
cd
2.0kN/cm
1.5
30
1.5
f
f = = =
kN 41 . 751 45.54 30 2.0 0.55 0.5 V
Rd2
= =
2 2
3
2
5
1
Rd Sd Rd
V V V <
'
< 150.28<152.50s503.44
30.0cm s
30cm cm 36 . 30 50.6 0.6 d 0.6 s
max w,
max w,
=
> = = =


Najvei doputeni razmak vilica |8, m =2: s
w,max,od.
= 25.5 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak vilica mora biti s s
w,max

ODABRANO: |8/11.0 cm, m =2 (mjerodavna je metoda c) )

Proraun razmaka vilica na rubu podruja plastinog zgloba:

Poprena sila na rubu podruja plastinog zgloba:
( ) 133.16kN 60.611 0.825 0.2 195.29 q l
2
b
V V
Sd cr
0
Sd Sd
= + = |
.
|

\
|
+ =


14.84cm
133.16
1.235 45.54 34.783 1.01
s
w
=

= ODABRANO: |8/14.5 cm, m = 2


Proraun pojedinanih razmaka vilica od podruja plastinog zgloba do podruja minimalne
armature:

1.
( )
kN 37 . 124 V V V
q 1.5 g 1.35 s V
1 Sd Sd,1
od. w, i Sd,
=

=
+ =

cm 89 . 15
124.37
1.235 45.54 34.78 1.01
s
i w,
=

= ODABRANO: |8/15.5 cm, m = 2

2. kN 98 . 114 V
Sd,2
= s
w2
=17.2 ODABRANO: |8/17.0 cm, m = 2
3. kN 68 . 104 V
Sd,3
= s
w3
=18.9 ODABRANO: |8/18.5 cm, m = 2
4. kN 47 . 93 V
Sd,4
= s
w4
=21.1 ODABRANO: |8/21.0 cm, m = 2
5. kN 74 . 80 V
Sd,5
= s
w5
=24.47 ODABRANO: |8/24.0 cm, m = 2
6. kN 19 . 66 V
Sd,6
= s
w6
=29.8 ODABRANO: |8/25.5 cm, m = 2

Ostali presjeci imaju razmak vilica na 25.5 cm po 1. uvjetu.

KONTROLA RAZMAKA VILICA prema: Tomii:Betonske konstrukcije tablica 17.3 i
izraz 17.15. (str. 471) ili Tomii:Prirunik za proraun armiranobetonskih konstrukcija tablica
18.4 i izraz 18.10. (str. 467).

w
=
sin b s
A
w w
sw

o = 90

1. 0.0022cm
1 30 15.5
1.01

w
=

=

2 2
w w
cd Sd
5kN/cm kN/cm 86 . 38
50.6 30 0.0022
72 . 84 3 124.37
d b
3V V
< =


=


slijedi da je dozvoljeni razmak spona (vilica) s
w
= 30cm, ZADOVOLJAVA

2. 0.0013cm
1 30 25.5
1.01

w
=

=

2 2
w w
cd Sd
5kN/cm kN/cm 25 . 95
50.6 30 0.0013
72 . 84 3 66.19
d b
3V V
< =


=


slijedi da je dozvoljeni razmak spona (vilica) s
w
= 30cm, ZADOVOLJAVA


6.4.2. Greda Poz 220 221
G5
Q5
V/200
G4
221
Q4
G3
VI/200
Q3
560
VI/300
G2
220
Q2
560
G1
V/200
Q1
1120


Leaj 1

Raunska poprena sila:
( ) ( ) 191.75kNm 4 . 80 1.5 7 . 52 1.35 V 1.5 V 1.35 V
Q G
1
Sd
= + = + =
( ) ( ) ( ) kNm 12 . 121 4 . 80 0.3 3 . 44 7 . 52 V 0.3 V V V
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno V
1
Sd

Dimenzioniranje:

( ) g 1.35 a V V
Sd Sd
=
'
85.6cm 65.6 20 d
2
b
a
0
= + = + =
186.72kN 4.35 1.35 0.856 191.75 V
Sd
= =
'

( ) | | d b 0.15 40 1.2 k V
w cp 1 Rd Rd1
+ + =
1.0 0.944 0.656 1.6 d 1.6 k
0.034kN/cm
2
Rd
> = = =
=

pretpostavka: barem 2|19 (A
s1
= 5.67 cm
2
) prelaze preko leaja
o
cp
= (1.35N
G
+1.5N
Q
)/A
c

o
cp
= (-1.3510.7-1.50.7)/2904=-0.005 kN/cm
2
( ) | | kN 85 . 86 50.6 30 0.005 0.15 0.003 40 1.2 1.09 0.034 V
Rd1
= + + =
Rd1 A Sd,
V V >
'
potreban je proraun poprene armature
003 . 0
6 . 50 30
67 . 5
1
1
=

=
d b
A
w
s

a) Standardna metoda

Poprena armatura se izraunava iz slijedeeg uvjeta ravnotee:

kN 85 . 86 V V
V V V V
Rd1 cd
wd cd Rd Sd
= =
+ = =
'


Pretpostavljamo: vilice |8, reznost m =2 A
sw
= 1.01 cm
2cm d z
cm kN
f
f
yk
d yw
04 . 59 6 . 65 9 . 0 9 . 0
/ 78 . 34
15 . 1
40
15 . 1
2
,
= = ~
= = =


Potrebni razmak vilica: 20.77cm
85 . 86 186.72
59.04 34.78 1.01
s
A w,
=


=

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlanih tapova

Pretpostavlja se: - nagib tlanih tapova u = 39
o

- vilice |8, reznost m = 2 A
sw
= 1.01 cm
2


Potreban razmak vilica:
13.7cm
186.72
1.235 59.04 34.78 1.01
V
ctg z f A
s
Rd3
d yw, sw
A w,
=

=

=

c) Poprena armatura u podruju plastinog zgloba (prema EC8 za klasu
duktilnosti M tj. srednju klasu duktilnosti)

Na podruju plastinog zgloba duljine 105cm 70 1.5 h 1.5 l
cr
= = = , maksimalni
razmak armature iznosi:
s
w.max
= najmanje od

= =
= =
= =
cm d
cm d
cm
h
bL
bw
3 . 13 9 . 1 7 7
2 . 19 8 . 0 24 24
75 . 13
4
55
4
, mjerodavno: s
w,max
= 13.0 cm
gdje je: h visina nosaa;
d
bw
promjer poprene armature;
d
bl
promjer uzdune armature.

Minimalna poprena armatura:

A
sw,min
= (2 rezne |8) = 1.01 cm
2

Treba proraunati najvei razmak po oba kriterija i odabrati manji.

1. uvjet
w w min min sw,
b s A =
gdje je 0.0013
w
= , koef, armiranja za C30/37 i RA400/500
25.9cm
30 0.0013
1.01
b
A
s
w min
min sw,
w
=

=
2. uvjet z b f 0.5 V
w cd Rd2
=
gdje je: v - koef. Redukcije tlane vrstoe betonskih tlanih tapova
0.50 0.55
200
30
0.7
200
f
0.7
ck
> = = =
b
w
najmanja irina presjeka u vlanoj zoni, 30 cm
z = 0.9d = 0.965.6 = 59.04 cm
2 ck
cd
2.0kN/cm
1.5
30
1.5
f
f = = =
kN 16 . 974 04 . 59 30 2.0 0.55 0.5 V
Rd2
= =
2
5
1
Rd Sd
V V <
'
186.72<194.83
30.0cm s
30cm cm 5 . 52 5.6 6 0.8 d 0.8 s
max w,
max w,
=
> = = =

Najvei doputeni razmak vilica |8, m =2 s
w,max,od.
= 25.5 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak vilica mora biti s s
w,max


ODABRANO: |8/13.0 cm, m =2 (mjerodavna je metoda c) )

Proraun razmaka vilica na rubu podruja plastinog zgloba:

Poprena sila na rubu podruja plastinog zgloba:
( ) kN q l
b
V V
Sd cr Sd Sd
41 . 184 87 . 5 05 . 1 2 . 0 75 . 191
2
0
= + = |
.
|

\
|
+ =


cm s
w
89 . 13
41 . 184
235 . 1 09 . 59 783 . 34 01 . 1
=

= ODABRANO: s
w,max
= |8/13.5 cm, m = 2

Ostali presjeci imaju razmak vilica na 13.5 cm po metodi b).


Leaj 2

Raunska poprena sila:
254.97kNm 6 . 108 1.5 2 . 68 1.35 V 1.5 V 1.35 V
Q G
1
Sd
= + = + =
145.08kNm 6 . 108 0.3 3 . 44 2 . 68 V 0.3 V V V
Q E G
2
Sd
= + + = + + =
mjerodavno V
1
Sd

Dimenzioniranje:
( ) g 1.35 a V V
Sd Sd
=
'
85.6cm 65.6 20 d
2
b
a
0
= + = + =
249.94kN 4.35 1.35 0.856 254.97 V
Sd
= =
'

( ) | | d b 0.15 40 1.2 k V
w cp 1 Rd Rd1
+ + =

1.0 0.944 0.656 1.6 d 1.6 k
0.034kN/cm
2
Rd
> = = =
=


pretpostavka: barem 3|22 (A
s1
= 11.40 cm
2
) prelaze preko leaja
o
cp
= (1.35N
G
+1.5N
Q
)/A
c

o
cp
= (-1.3510.7-1.50.7)/2904=-0.005 kN/cm
2
( ) | | kN 88 . 94 50.6 30 0.005 0.15 0.006 40 1.2 1.09 0.034 V
Rd1
= + + =
Rd1 A Sd,
V V >
'
potreban je proraun poprene armature

a) Standardna metoda

Poprena armatura se izraunava iz slijedeeg uvjeta ravnotee:

kN 88 . 94 V V
V V V V
Rd1 cd
wd cd Rd Sd
= =
+ = =
'


Pretpostavljamo: vilice |8, reznost m =2 A
sw
= 1.01 cm
2


59.04cm 65.6 0.9 d 0.9 z
34.78kN/cm
1.15
40
1.15
f
f
2
yk
d yw,
= = ~
= = =


Potrebni razmak vilica: 13.38cm
88 . 94 249.94
59.04 34.78 1.01
s
A w,
=


=

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlanih tapova

Pretpostavlja se: - nagib tlanih tapova u = 39
o

- vilice |8, reznost m = 2 A
sw
= 1.01 cm
2


Potreban razmak vilica:
10.2cm
249.94
1.235 59.04 34.78 1.01
V
ctg z f A
s
Rd3
d yw, sw
A w,
=

=

=

c) Poprena armatura u podruju plastinog zgloba (prema EC8 za klasu
duktilnosti M tj. srednju klasu duktilnosti)

Na podruju plastinog zgloba duljine 105cm 70 1.5 h 1.5 l
cr
= = = , maksimalni razmak
armature iznosi:
s
w,max
= najmanje od

= =
= =
= =
cm d
cm d
cm
h
bL
bw
3 . 13 9 . 1 7 7
2 . 19 8 . 0 24 24
75 . 13
4
55
4
mjerodavno: s
w,max
= 13.0 cm
gdje je: h visina nosaa;
d
bw
promjer poprene armature;
d
bl
promjer uzdune armature.


006 . 0
6 . 50 30
40 . 11
1
1
=

=
d b
A
w
s

Minimalna poprena armatura:A
sw,min
= (2 rezne |8) = 1.01 cm
2

Treba proraunati najvei razmak po oba kriterija i odabrati manji.

1. uvjet
w w min min sw,
b s A =
gdje je 0.0013
w
= , koef, armiranja za C30/37 i RA400/500
25.9cm
30 0.0013
1.01
b
A
s
w min
min sw,
w
=

=


2. uvjet z b f 0.5 V
w cd Rd2
=
gdje je: v - koef. Redukcije tlane vrstoe betonskih tlanih tapova
0.50 0.55
200
30
0.7
200
f
0.7
ck
> = = =
b
w
najmanja irina presjeka u vlanoj zoni, 30 cm
z = 0.9d = 0.965.6 = 59.04 cm
2 ck
cd
2.0kN/cm
1.5
30
1.5
f
f = = =
kN 16 . 974 04 . 59 30 2.0 0.55 0.5 V
Rd2
= =
2 2
3
2
5
1
Rd Sd Rd
V V V <
'
< 194.83<249.94s649.44
30.0cm s
30cm cm 4 . 39 6 . 65 0.6 d 0.6 s
max w,
max w,
=
> = = =


Najvei doputeni razmak vilica |8, m =2: s
w,max,od.
= 25.5 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak vilica mora biti s s
w,max

ODABRANO: |8/10.0 cm, m =2 (mjerodavna je metoda b) )

Ostali presjeci imaju razmak vilica na 10.0 cm po metodi b).

Potrebbero piacerti anche