Sei sulla pagina 1di 24

POTPUNO

RIJEENI

ZADACI

PRIRUNIK ZA SAMOSTALNU PRIPREMU


PRIJEMNOG ISPITA

ZA
EKONOMSKI FAKULTET

2000. / 2001.g.

Zadatke rijeila i grafiki obradila * MLADEN SRAGA *

M.I.M.-SRAGA d.o.o. zadrava sva prava na reproduciranje , umnaanje , koritenje ove zbirke potpuno
rijeenih zadataka iskljuivo u okviru svog programa poduke i dopisne poduke.

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

Na prijemnom ispitu 2000/2001. godine bilo je 160 zadataka dakle bilo je 8 razliitih testova
sa po 20 zadataka u svakom testu
Ovdje smo odabrali nekih 24 zadataka da otprilike vidite kakvi su tipovi zadataka bili
Ako vas zanimaju koji su bili ostali zadatci i kako se rjeavaju javite se na: mim-sraga@zg.htnet.hr
Na www.mim-sraga.com bit e jo rijeenih zadataka sa prijemnih ispita.

Eko-2000.g/2001.g

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

45.)

Za koju je realnu vrijednost parametra a, polinom P ( x ) = x 4 x 2 + ax + 2 djeljiv


polinomom Q ( x ) = x + 2?
1. 4

2. 5

3. 6

4. 7

P ( x ) :Q ( x ) = ?

( x x + ax + 2 ):( x + 2 ) = x
( x 2x )
4

2 x 2 + 3 x 1( 6 a )

_______________
2 x 3 x 2 + ax + 2
( 2 x 3 4 x 2 )
___________________
3 x 2 + ax + 2
( 3 x 2 6 x )
______________________
6 x + ax + 2

sredimo ovaj izraz

______________________
x (6 a) + 2
( x (6 a) 2 (6 a)
__________________________
2(6 a) + 2

ostatak

Polinom P ( x ) djeljiv je polinomom Q ( x ) , bez ostatka, rjeenje dobijemo tako


da na dobiveni ostatak izjednaimo sa nulom.
2 (6 a) + 2 = 0
12 2a + 2 = 0
14 2a = 0
2a = 14

:( 2 )

a=7
Odgovor pod brojem 4.

Eko-2000.g/2001.g

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

65.)

Odredite c R tako da se prilikom dijeljenja ( 2 x3 + cx 2 + 4 x + 1) :( x 2 ) dobije


ostatak 1.
1. 2

2. 4

3. 6

( 2 x + cx + 4 x + 1):( x 2 ) = 2 x
( 2 x 4 x )
3

4. 8

+ x (4 + c) + 2 (6 + c)

___________________
4 x 2 + cx 2 + 4 x + 1
____________________
x2 ( 4 + c ) + 4 x + 1
x 2 ( 4 + c ) 2 x ( 4 + c )
_______________________
2x ( 4 + c) + 4x + 1

2x ( 4 + c ) + 4x + 1 =

sredimo ovaj izraz:

= 8 x + 2 xc + 4 x + 1
= 12 x + 2 xc + 1

_______________________
2x (6 + c) + 1

= 2x (6 + c) + 1

2 x ( 6 + c ) 4 ( 6 + c )
_______________________
4 (6 + c) + 1

ostatak mora biti 1, zato piemo:

4 (6 + c) + 1 = 1
4 (6 + c) = 1 1
4 (6 + c) = 0

:4

6+c = 0
c = 6

66.)

Odgovor pod brojem 3.

Zadani su kompleksni brojevi z1 = 1 i, z2 = 1 + 2i. Izraunajte z1 z2 .


1. 7

2. 9

3. 11

4. 13

z1 = (1 i ) = 13 3 12 i + 3 1 i 2 i 3 =
3

z1 = 1 i
z2 = 1 + 2i

= 1 3i 3 i 2 i = 1 3i 3 + i = 2 2i

__________
3

z1 z2 = ?
z2 = (1 + 2i ) = 13 + 3 12 2i + 3 1 ( 2i ) + ( 2i ) =
3

= 1 + 6i + 3 4i 2 + 8i 3 =
z1 z2 = ( 2 2i ) ( 11 2i ) =
3

= 1 + 6i 12 + 8 i 2 i =
= 1 + 6i 12 8i =
= 11 2i

= 2 2i + 11 + 2i =
= 9 Odgovor pod brojem 2

.
Eko-2000.g/2001.g

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

67.)

Kvadratna funkcija f ( x ) = ax 2 + bx + c, gdje su a, b i c realni koeficijenti, ima maksimum


u toki M ( 3, 7 ) , a graf joj sijee os ordinatu u 29. Koeficijent a te funkcije iznosi:
1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

f ( x ) = ax 2 + bx + c
M ( 3, 7 )
y = 29

A ( 0, 29 )

_________________________
a=?
Funkcija ima maksimum M ( x0 , y0
M ( x0 , y0 )
x0 = 3,
M ( 3, 7 )
_____________

to znai da je a < 0.

y0 = 7

M ( 3, 7 )

A ( 0, 29 )

x=0

x = 3

y=7

y = 29

f ( x ) = ax 2 + bx + c
7 = a ( 3) + b ( 3) + c
2

29 = a 02 + b 0 + c
______________________
7 = 9a 3b + c
29 = c
______________________
7 = 9a 3b 29
7 + 29 = 9a 3b
:3
9a 3b = 36

b
2a
3a 12
3 =
2a
2a
6a = ( 3a 12 )
x0 =

3a b = 12
b = 3a + 12

:( 1)

6a = 3a 12
6a 3a = 12

b = 3a 12

3a = 12
a = 4

:3

Odgovor pod brojem 3.


Eko-2000.g/2001.g

:( 1)

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

68.)

Skup je svih realnih rjeenja nejednadbe 3 x 2 + 7 ( x 3) ( x + 3) :


2

1. [ 5,5 ]

3. 3,3

, 5 ] 5, +

2.

4.

3x 2 7 ( x 3) ( x + 3)
2

7 ,+

, 7

7 ,+

3x 2 + 7 ( x 2 6 x + 9 ) ( x 2 + 6 x + 9 )
3x 2 + 7 x 2 + 6 x 9 x 2 6 x 9
3x 2 + x 2 + x 2 9 9 7
x 2 25 :( 1)
x 2 25
x 2 25 0

( x 5)( x + 5 ) 0
x5 = 0
x1 = 5

69.)

Ako je f

x+5 = 0
x2 = 5

Odgovor pod brojem 2.

x 1 = 16 x 2 x 15, tada je f ( x 2 ) jednako:

1. 16 x 4 + 30 x 2 1
f

x , 5 ] 5, +

2. 16x 4 + 30 x 2 1

3. 16 x 4 30 x 2 1

4. 16 x 4 + 30 x 2 + 1

x 1 = 16 x 2 x 15

x 1 = t
x = t +1
x = ( t + 1)

f ( t ) = 16 ( t + 1) 2

( t + 1) 15
f ( t ) = 16 ( t 2 + 2t + 1) 2 ( t + 1) 15
f ( t ) = 16t 2 + 32t + 16 2t 2 15
f ( t ) = 16t 2 + 30t 1
2

f ( x ) = 16 x 2 + 30 x 1
f ( x 2 ) = 16 ( x 2 ) + 30 x 2 1
2

f ( x 2 ) = 16 x 4 + 30 x 2 1

Eko-2000.g/2001.g

Odgovor pod brojem 2.

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

70.)

Ako je inverzna funkcija f 1 ( x ) =


1. 1

2. 2

3. 3

3x + 21
, tada je f (10 ) jednako:
3
4. 4

3x + 21
3
x
3 + 21
3
y=
3
3 y = 3x + 21
f 1 ( x ) =

3 y 21 = 33
3x = 3 y 21

log 3

log 3 3 = log 3 ( 3 ( y 7 ) )
x

x log 3 3 = log 3 3 + log 3 ( y 7 )


x 1 = 1 + log 3 ( y 7 )
x = 1 + log 3 ( y 7 )

y = 1 + log 3 ( x 7 )
f ( x ) = 1 + log 3 ( x 7 )
f (10 ) = 1 + log 3 (10 7 )
f (10 ) = 1 + log 3 3
f (10 ) = 1 + 1
f (10 ) = 2

Zbirka slui iskljuivo za internu uporabu u okviru programa poduke i dopisne poduke

Eko-2000.g/2001.g

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

71.)

Rijeite jednadbu 5
1. x 2, 2

x2 x

x2 x

x2 x

x2 x

2

10

x +1

1
2

x +1

( 51 )

x2 x

2
x2 x

x 1

+ ( x 1)

( 2 101 )

x +1

2. x 1, 2

( 2 101 )

1

5

x2 x

x +1

x +1

3. x {2, 1,1, 2 }

4. nema rjeenja

= 4 102

4
100

1
25

= 4 102.

1
52

= 52
= 52

x2 x

x 1 = 2
2
x2 x 2 x 2 = 4

x2 3 x 2 + 4 = 0
x2 3 x + 2 = 0

Za x < 0

Za x 0

x2 3( x ) + 2 = 0

x 2 3x + 2 = 0

x + 3x + 2 = 0
2

x3,4 =

3 3 4 1 2
2

3 + 1
=
x1,2 =
2
2
3 + 1
3 1
= 1
= 2
x1 =
x2 =
2
2
Uvijet x < 0
x1 = 1,
x2 = 2

( 3)

2
3 +1
x3 =
=2
2
Uvijet x 0
x3 = 2,

4 1 2
x4 =

3 1
2

3 1
=1
2

x4 = 1

Rjeenje pod 3.

Eko-2000.g/2001.g

( 3)

x {-2,-1,1,2}

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

80.)

Oko krunice polumjera r = 2 cm opisan je pravokutni trokut. Ako je zbroj kateta


jednak hipotenuzi, odredite hipotenuzu.
1. 2 cm

2. 4 cm

3. 8 cm

4. ne postoji takav trokut

r = 2 cm
a+b = c
_________
c=?
Odmah moemo odgovoriti da ne postoji takav trokut jer zbroj kateta mora biti vei
od hipotenuze ili openito:
Trokut sa stranicama a, b, c postoji ako i samo ako je a + b > c i a + c > b i b + c > a.
Svaka se od tih nejednakosti naziva nejednakou trokuta.

81.)

Roba B je za 500 kn skuplja od robe A, a roba C 20% skuplja od robe B. Ako se sve tri
robe mogu kupiti za 7500 kn, tada je prodajna cijena robe B jednaka:
1. 2000 kn

2. 2500 kn

3. 3000 kn

4. 3500 kn

B = A + 500 kn
C = B + 20% B = B +

20
B = B + 0, 2 B = 1, 2 B = 1, 2 ( A + 500 )
100

A + B + C = 7500 kn
______________________________________________
B=?
A + B + C = 7500
A + ( A + 500 ) + 1, 2 ( A + 500 ) = 7500
A + A + 500 + 1, 2 A + 600 = 7500
3, 2 A = 7500 500 600
3, 2 A = 6400

:3, 2

A = 2000
A = 2000 kn
B = A + 500
B = 2000 + 500
B = 2500 kn
Odgovor pod brojem 2.
Eko-2000.g/2001.g

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

82.)

Izraunajte

2 ( a b )2

2. 224

a=4

b=2

4
+ 2 ( a b )

2 3

za a = 4, b = 2.

65

1. 222

2 ( a b )2

} {

2 6

} {

2 6

4
+ 2 ( a b )

65

3. 228

4. 230

} {

2 3

2 ( 4 2 )2

} {

2 6

4
+ 2 ( 4 2)

65
6

( 2 2 2 ) 2 + ( 2 2 4 ) 2


=
65
6

( 23 ) 2 + ( 25 ) 2


=
=
65

(2 ) + (2 )
=
6 6

10 3

65
36
2 + 230
=
=
65
230+ 6 + 230
=
=
65
230 26 + 230
=
=
65
64 230 + 230
=
65
30
2 ( 64 + 1)
=
=
65
65 230
=
=
65
= 230

Odgovor pod brojem 4.

Eko-2000.g/2001.g

10

2 3

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

83.)

Pravac p1 prolazi tokama T1 ( 1,3 ) i T2 ( 2, 7 ) . Odsjeak na osi y pravca p2 koji


prolazi kroz polovite duine T1T2 i okomit je na pravac p1 jednak je:
41
8

1.

2.

43
8

3.

45
8

4.

47
8

p1 p2
__________________________
b (odsjeak na y osi pravca p2 ) = ?

a)

Prvo, izraunajmo koeficijent smjera a1 pravca p


T1 ( 1,3 )

x1 = 1

x2 = 2

y1 = 3

y2 = 7

a1 =

b)

T2 ( 2, 7 )

y2 y1
73
4
4
=
=
=
= 4
x2 x1
2 ( 1) 2 + 1 1

Uvjet okomitosti pravca:


p1 p2

ako je a2 =

1
a1

znai da pravac p2 ima koeficijent smjera a2 :

c)

a2 =

1
1
=
4 4

Pravac p2 prolazi kroz polovite duine T1T2 , zato naimo to polovite koje

ima koordinate P ( x p , y p )

T1 ( 1,3 )

x1 + x2 1 + ( 2 ) 3
=
=
2
2
2
y + y2 3 + 7 10
yp = 1
=
=
=5
2
2
2

T2 ( 2, 7 )

x1 = 1

x2 = 2

y1 = 3

y2 = 7

xp =

3
Koordinate polovita duine T1T2 : P ,5
2

Eko-2000.g/2001.g

11

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

d)

Naimo jednadbu pravca p2 :

3
P ,5
2
3
x1 = , y1 = 5
2

a2 =

1
4

y y1 = a2 ( x x1 )
y 5 =

1
3
x

4
2

1
3
x+
4
2
1
3
y 5 = x+
4
8
1
3
y = x+ +5
4
8
1
3 40
y = x+ +
4
8 8
1
43
y = x+
4
8
eksplicitni oblik jednadbe pravca
y 5 =

e)

Podsjetimo se opeg zapisa eksplicitnog oblika jednadbe pravca:


y = ax + b

odsjeak na y osi

koeficijent
smjera
1
43
y = x+
4
8
43
8
Odgovor pod brojem 2.
b=

Eko-2000.g/2001.g

12

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

85.)

Odredite b R za koji je polinom P ( x ) = bx3 3x 2 + 4 x + 1 djeljiv binomom


R ( x ) = x 1.
1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

b=R
P ( x) : R ( x) =
_____________
b=?

( bx

3 x 2 + 4 x + 1 ) : ( x 1) = bx 2 + x ( b 3) + b + 1

( bx3 bx 2 )
_______________
bx 2 3 x 2 + 4 x + 1

sredimo ovaj izraz

_________________
x 2 ( b 3) + 4 x + 1
x 2 ( b 3) x ( b 3)
____________________________
x ( b 3) + 4 x + 1

sredimo

_____________________________
x ( b + 1) + 1

x ( b 3) + 4 x + 1 =
= bx 3 x + 4 x + 1 =
= bx + x + 1
= x ( b + 1) + 1

x ( b + 1) ( b + 1)
________________________________
b +1+1

Polinom P ( x ) djeljiv je polinomom Q ( x ) bez ostatka, rjeenje dobijemo tako da


na dobiveni ostatak izjednaimo sa nulom.
b +1+1 = 0
b+2 = 0
b = 2
Odgovor pod brojem 2.

Eko-2000.g/2001.g

13

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

86.)

Izraunajte 250
1. 1
250

2 + 2i

50

50

= 250 2 (1 + i )

4. i
50

( 2 ) (1 + i ) =
( 2 ) (1 + i )

= 250
= 250

1.

3. i

2. 1
2 + 2i

, ako je i =

50

50

25

= 250 225 (1 + 2i + i 2 )
= 250+ 25 (1 + 2i 1)
= 225 ( 2i )

25

25

25

i 4k +1 = i

= 225 225 i 25
= 225+ 25 i 4 6+1
= 20 i
= 1 i
=i
Odgovor pod brojem 4.

Centar za poduku i dopisnu poduku M.I.M.-Sraga d.o.o. tel: 01-4578-431


Eko-2000.g/2001.g

25

14

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

87.)

Odredite koeficijent b R kvadratne funkcije f ( x ) = x 2 + bx + c ako graf te funkcije


dira os x u toki T ( 1, 0 ) .
1. 2

2. 1

3. 0

4. 1

b R
f ( x ) = x 2 + bx + c
T ( 1, 0 )

graf funkcije dira os x u toki T D = 0

x1 = 1
_______________________________________________
b=?
Ako je, D = 0, znai da imamo dvostruko realno rjeenje
tj. x1 = x2
f ( x ) = x 2 + bx + c
a =1 b = b c = c

x0 =
1=

x1 + x2
2
1+1
x0 =
2
2
x0 =
2
x0 = 1
x0 =

b
2a

b
2 1

b
2
2
2 = b ( 1)

1=

b = 2
Odgovor pod brojem 1.

Eko-2000.g/2001.g

15

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

90.)

Inverzna je funkcija funkcije f ( x ) =


3 4x
2 + 3x
3 4x
2. f 1 ( x ) =
2 3x

2x 3
.
4 3x

3 + 4x
2 + 3x
3 + 4x
4. f 1 ( x ) =
2 3x

1. f 1 ( x ) =

3. f 1 ( x ) =

2x 3
4 3x
y = f ( x ) jednadbu y = f ( x ) rijeimo po nepoznanici x

f ( x) =

2x 3
( 4 3x )
4 3x
y ( 4 3x ) = ( 2 x 3)
y=

4 y 3 xy = 2 x + 3
3xy + 2 x = 3 4 y
x (2 3y) = 3 4 y
x=

:( 2 3 y )

3 4y
2 3y

x = f 1 ( y ) ,
y = f 1 ( x ) ,

3 4x
2 3x
3 4x
f 1 ( x ) =
2 3x

y=

Odgovor pod brojem 2.

Eko-2000.g/2001.g

16

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

98.)

Stranica AB trokuta ABC duga je 9 cm. Stranice AC i BC tog trokuta ine na pravcu p
paralelnom sa stranicom AB odsjeak duljine 3 cm. Ako je visina trokuta ABC iz vrha C
duga 9 cm, kolika je udaljenost pravca p od stranice AB ?
1. 3 cm

2. 6 cm

3. 9 cm

4. 10 cm

v = 9 cm
A1

v1

B1

c = AB = 9 cm
A1 B1 = 3 cm

9 cm

Trokuti ABC i A 1 B 1 C su slini pa vrijedi


A1 B1
AB
3
k=
9
1
k=
3
k=

v1
v
1 v1
=
3 9
9
= v1
3
v1 = 3
k=

Udaljenost pravca p od AB = v v1 = 9 3 = 6
Odgovor pod brojem 2.

M.I.M-Sraga centar za poduku


mim-sraga@zg.htnet.hr
tel-01-4578-431
www.mim-sraga.com

Eko-2000.g/2001.g

17

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

99.)

Baza je uspravne prizme pravokutni trokut s katetama duljine 3 cm i 4 cm.


Poboka nad hipotenuzom ima povrinu 100 cm 2 . Koliki je volumen prizme?
1. 80 cm3

2. 120 cm3

3. 240 cm3

4. 500 cm3

Uspravna prizma, baza je pravokutan trokut.


a = 3 cm
b = 4 cm

V = Bv

P1 = 100 cm 2
_____________
V =?
a)

Izraunajmo hipotenuzu baze:


c2 = a 2 + b2
c = a2 + b2

c = 32 + 42

c = 9 + 16
c = 25
c = 5 cm

c
b)

Pomou povrine poboke nad hipotenuzom izraunajmo visinu prizme v :


P1 = c v
100 = 5 v :5
100
v=
5
v = 20 cm

c)

Sada izraunajmo povrinu baze B:


a b
2
3 4
B=
2
B = 3 2
B=

B = 6 cm 2

Eko-2000.g/2001.g

18

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

d)

Volumen prizme V :
V = B v
V = 6 20
V = 120 cm3

Odgovor pod brojem 2.


100.)

U pravokutnom trokutu gdje je hipotenuza c dvostruko manja od opsega, manja je


kateta jednaka

1. ne postoji takav trokut

2.

4
c
3

3. 3c

4.

3
c
4

Pravokutni trokut
O = 2c
O = a+b+c
______________
b = ? (manja kateta)

a)

O = a+b+c
2c = a + b + c
2c c = a + b

b)

c2 = a2 + ( c a )

ubaci

c 2 = a 2 + c 2 2ac + a 2

c = a+b
b = ca

c 2 c 2 + 2ac = a 2 + a 2
2ac = 2 a 2 :2a
c=a

c)

b = ca
b = aa
b=0

ne postoji takav trokut.

Odgovor pod brojem 1.

Eko-2000.g/2001.g

c2 = a 2 + b2

19

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

101.)

1 1
1
: i C : B = 3:2 .
2 3
2

Zarade osoba A, B i C meusobno su u sljedeim odnosima: A : B =


Ako je ukupna zarada 55500 kn, tada jezarada osobe A jednaka :

1. 21500 kn

2. 22000 kn

1 1
:
i
2 3
A + B + C = 55500

A: B =

C : B = 3:2

3. 22500 kn

4. 23000 kn

1
2

_____________________________
A=?
1 1
:
2 3
1
1
A= B
3
2
3
A= B
2

C : B = 3:2

A: B =

3
1

C : B = 3:
5
C = 3B
2
6
C= B
5

A + B + C = 55500
3
6
B + B + B = 55500
2
5
15 B + 10 B + 12 B = 555000
37 B = 555000

10

:37

B = 15000 kn

3
B
2
3
A = 15000
2
A = 22500 kn
A=

Odgovor pod brojem 3.

Eko-2000.g/2001.g

20

1
2

5
2

2
5

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

102.)

Izraunajte ( a + b ) a ( a + b ) + (1 b 2 ) ( a + b )
1

1.

216
125

a=

1
2

(a + b)

2.

232
125
b=

3.

252
125

za a =

4.

1
1
ib= .
2
3

272
125

1
3

a ( a + b ) + (1 b 2 ) ( a + b )
2

1
2
1 2 1 1 3
11 1
1 1
= + + + 1 + =
2 2 3
2 3
3 2 3
1

1 3+ 2
1 3+ 2
3+ 2
=

+ 1

2 6
9 6
6
1

15
9 1 5
5
= +

26
9 6
6
2

=
=
=
=
=
=
=
Odgovor pod brojem 3.

Eko-2000.g/2001.g

6 16 8 6
+ =
5 25 9 5
6 1 36 8 216
+
=
5 2 25 9 125
6 18 8 24
+
=
5 25 125
30 18 192
+
=
25 25 125
12 192
+
=
25 125
60 + 192
=
125
252
125

21

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

103.)

Koeficijent smjera pravca koji prolazi kroz toku A ( 4, 7 ) i sjecite pravca y = x + 5


s pravcem odreenog tokama B ( 1,5 ) i C ( 1,3 ) iznosi:
1.

2
7

a)

2.

3
7

3.

4
7

4.

5
7

Naimo pravac p2 koji prolazi tokama B i C:


B ( 1,5 )

C ( 1,3 )

x1 = 1

x2 = 1

y1 = 5

y2 = 3

y y1 =

y2 y1
( x x1 )
x2 x1

35
( x 1)
1 1
2
y 5 =
( x 1)
2
y 5 = 1( x 1)
y 5=

y 5 = x 1
y = x 1+ 5
y = x+4
b)

p2 y = x + 4

Odredimo sjecite S pravaca p1 y = x + 5 i p2 y = x + 4


y = x + 5

y = x+4

y = x+4
x = y4

__________

x=

2y = 9
9
y=
2

9
4
2
9 8
x=
2 2
1
x=
2

:2

1 9
S ,
2 2

M.I.M-Sraga centar za poduku


mim-sraga@zg.htnet.hr
tel-01-4578-431

Eko-2000.g/2001.g

22

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

Izraunajmo koeficijent pravca p3 koji prolazi tokom A ( 4, 7 ) i sjecite pravaca

c)

p1 i p2 :
1 9
S ,
2 2
1
x2 =
2
9
y2 =
2

A ( 4, 7 )
x1 = 4
y1 = 7

9
9 14
5
7

y y
5 2 5
a= 2 1 = 2
= 2 2 = 2 =
=
1
1
8
7

x2 x1
27 7
4

2
2 2
2
Odgovor pod brojem 4.
104.)

Racionalizirajte nazivnik

1. 2 + 6 2

4
1 3 +

4
1 3 + 2

2. 2 6 2

3. 2 6 + 2

4. 2 + 6 + 2

(1 3 ) 2 = 4 (1 3 2 ) =
2 (1 3 ) + 2 (1 3 ) 2 (1 3 ) ( 2 )
4 (1 3 2 )
4 (1 3 2 ) 4 (1 3 2 )
=
=
=
=
22 3
1 2 3 + ( 3) 2 1 2 3 + 3 2
4 (1 3 2 ) 2 (1 3 2 ) 1 + 3
=
=

=
1 3
1+ 3
2 (1 3 )
2 (1 3 2 )(1 + 3 )
=
=
1 ( 3)
2 (1 + 3 3 ( 3 ) 2 6 )
4

1 3

2 1 3 2 6

2
= 2+ 2 + 6

) = 1 2
(

Odgovor pod brojem 4.


Eko-2000.g/2001.g

23

2 6 =

M.I.M.-SRAGA 1993./2004.

105.)

Odredite c R za koji polinom P ( x ) = 2 x 3 + cx 2 + 4 x + 1 djeljiv binomom


R ( x ) = x + 1.
1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

cR
P ( x ): R ( x )
__________
c=?

( 2 x + cx + 4 x + 1):( x + 1) = 2 x
( 2 x 2 x )
3

+ x (c 2) + 6 c

__________________
cx 2 2 x 2 + 4 x + 1
__________________

sredimo izraz

x2 ( c 2) + 4x + 1
x 2 ( c 2 ) x ( c 2 )
_____________________
x ( c 2) + 4x + 1

sredimo izraz

= cx + 2 x + 4 x + 1 =
= cx + 6 x + 1 =

______________________
x (6 c) + 1

= x (6 c) +1

x ( 6 c ) 6 c
_________________
1 6 + c
Ostatak 1 6 + c izjednaimo sa nulom i izraunamo c.
1 6 + c = 0
5 + c = 0
c=5
Odgovor pod brojem 4.

Eko-2000.g/2001.g

x ( c 2) + 4 x + 1 =

24

Potrebbero piacerti anche