Sei sulla pagina 1di 15

/

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE: Adugnd DELCAMAGodat Ia trel ani, Cu numal 3 tone Ia hectar poi obine o producie

de legume cu 30% mai mare anual. Pentru un randament similar, Ia fructe se pun numal 1-3 kg Ia porn, o data Ia trel ani.

r
0

w
I-
I-I

-Co

CO

*1

0
..

:jst

S.C. ExpiGatarea Minier Harghita S.A.


Miercurea Ciu3tr. Harghita,isr.98, jud Harghita

EXPLOATREA MNIERA HARI-flTA

TeL/Fax: 266/311.193 e-maiI:cariere@rnharghita.ro

DOLOM1A CA AMENBAMENT SURSA DE CALCII1 SI MAGNEZIU PENTRU ANIMALE $1 PLANTELE DE CULTURA.


-

DEL-CA-MAG

COMPOZflE: -oxid de calciu -oxii de magneziu SPECII TINTA: bovine

32,02 g% 20,27g%

INDICATII : hica1cemii tetanhi, paraplegii, ante i post-partum, rahitism, etc.


,

MOD DE ADMNISTRARE : produsul se administreazA In furaj(iitre combinat,tre,finuri),dup cum urmeaz: Vaci de 1te 175 g/zi; Tineret tawin (5-15 luni) 120 g/zi; Tineret trin (dupa Inrcare pn In 5 luni) 50 g/zi; Interzis ase administra Ia viei sugar.i!

MOD BE ADMMSTRARE iN AGRICULTIJRA:

3 kg. Del-Ca-Mag, pentri fiecare porn In functie d La pon* fructiferi 2 rnrimea pomi.tui. La legume 3 tone / ha o data la 3 ani, recomandataoamna, dar se poate aplica In once anotimp. In cazu1ulturilor de cOmp, 3tone/ha., in funcie degradul de aciditate a solului.

Produs wizat ctre comercializare de ctre Institutd pentru controlul Produselor Biologice i meframentelor de uz veterinar cu adresa 7471 din 9O8.2011. Produsul a fost testat 11 luni Ia Institutu) de Cercetwe-Dezvo1tare pentru Creterea Bovinelor Ba1otti.

Nu se recnand administrarea concomitent a amendameneiIui i a ingraminte1or iiinerale care conin arnoniu, precum i a gunoiu1uid grajd deoarece se produc reacii care determind prderi de NH3.

Oficu RqistruIu ComeruIui J19/1046/2003, Cod Unc de Inreistrare FiscaI R015929449 Cont Bancr: R007BTRL021012023508 12XX Ban.TransiIvania

I
/

S.C. Exploatarea Miiiier Harghita S.A.


Miercurea cac, str. Harghita, ir.98, jud. Harghita

EXPLOITAREA MINIERA

TeI./Fax: 266j371.193 e-maiI:carieremharghita.ro

[AMAG

HARG HITh

Nu serecomand administrarea concomitent a CaCO i a sup.erfosfatului sau fosforitelor, deoarece mediul alcalin determin insolubilizarea fosforului monocakic, cu formare de fosfat tricalcic. Conccvnitent CU aplicarea amendamentului cakaros se poate administra ureea ,azotatul i sulfatulde pltasiu, sarea potasic. Pentrua spori eficacitatea amendamentelor ete necesar de efethiat ferlilizarea organic i mineral a s4urilor. Genul de Ingrmnt administrat fund corelat cu tipul de amendament, astfel: in cazul apIicnica1caru1ui, varului sau dolomitei, se vor utiliza in urnttoril 2-3-ani exclusiv ingrmin naturale, compuse din: cenua de lenin, faina de bazalt, compost fermentat.

Valahilitate : nelimitat. Lot : I

ADMINISTRATOR,

RTIC

H
Oficiii Registrulul ComeruIui J19/1046/2003, cd Unic de nreg1rare FiscaI R015929449 Cont Bancar: ROO7BTRLO21O12O5O812XX Banc1ThansiIvania

Miercurea Ciuc, str. larita, nr..98, jud. Harghifa

S.C. Exp1oatare Mmier Harghita SA.

EXPLCATAREA MINIERA
i4ARG H ITA

TeI./Fax: 266/371.193 e-maiI:cariereemhaghi.ro

Del-Ca-Mag ca amenJament si sursa Je Caiclu si Magneziu pentru cultura rapitci,sfeclei de zahar sisfecki furajere
Acesteplante de cultura fac parte din categoria celor fcartesensiiie fata de reactia acida ski!ui,prefa o reactie neutra sau slab alcalina cu PH 7-8. Do1omil sub forma macinata fearte fin CU diametrul prtioi1e1or& 0.06 mm se poate foIsi cu sces ca aindament pentru solurile cu diferite grade de aciditte,petru modificarea acestorain spu1 atinrii gradului optim toleral de plantele de cultur& Pentru modifica PH-ui solului,se considera ca in func dctexta acestuia este necesar & apilcat ca ariendament 2-2,5 T/ha in cazul solurilor CU textu usara i 3-3,5 T/ha in cazul so1ri1or cu tura greapentru fiecare grad PH de modificat. Se aplicaodata Ia 3-4 ani. Se recorninda efectuarea analizei agrochimice a! solului ntiu a sticu exactitate cantitatea & dikmit necar de aplicat. Pe langaafectul dolomitului ca arnendament,acest produsmirral (Del-Ca-Mag ) este si un tn rrvor nataral de Ca si Mg.macroelemente necesare pentrudezvoltarea si sanatat ea p1xite1or.Dckmitu1 contine 32,08% CaO si 18,5% MgO. Carenta ii aCeste macroelemente determ ma scaderea reziaeni plawtelor,su bdezvoltarea sistemuluj rciniIor a1 tulpinilor,iar scadereacontinutului de clorofla cnseci.tiva insuficientei de Mgilin so! dire Ia ingaenirea frunzelor,Ia intarzierea fazelor de vegetie. Carenta ii Mg apare dupa rasarirela 10-16 zile Ia paioasesi 3D-35 zile Ia radacinoase. De asemiea flu este de neglijat faptul ca amendarea solui.ii ntribsie Ia mineralizarea eleit ntkitive cuinse in acesta.Dezvoltarea bacteriilor fixatoare e aot (Nin conditiile de reactie acila-neutracontrjbuje Ia fixarea azotului atmosferic in so!. Toate acte considerente motiveaza folosirea dolomitulii sL forn de Del-Ca-Mag si peni ciiurile sperificate,ca amendament si sursa naturala de Ca si Mg in dozele mentionate.

&Banyi B 1kdiC:et.

OflciuiReqistruluj Comerului JI9/1O46/2O Cont Bancar: RO7BTRLC

S.C. Exploatarea Minier Harghita S.A.


Miercurea Ciu, str. Harghita, nr.98, jud. Haighita

EXPLQATARE MINIEA
HARGH4T

Tel/Fax: 266/371193 e-mail:riere@emharghita.ro

Fo1osirea Del-Ca-Mag pentru cu1ura 1ucemei.trifoiu1ui,ne1e1or ca arnendament i surs de Calciu i Magneziu

Rou1 CaLciului i Mneziu1uicomponentea Del-Ca-Nlag: Rolul Calciulul Pesolurile acide nutritia p:lafltelorcu acest element este ertrgbat.Functiile i rolul calciului nu pot Ii substituite de nici un alt element nutritiv. Aceste plante (legumiiioaseie) sunt calcifile care contii concentratii mai man de 1,5% din S.U plante adaptate Ia soluri boge In Ca. Calciul are rol esentialmn asigurarea echilibruliii acidobazic al celulelor alatLiri de K i Mg.Confera plantelor rezistenta lakngere i cdere prin rolul esential In dezvoltarea sistemalui radicular i al tulpinilor. Nu are efecte fitotoxie asupra plantelor chiari in cantitti marl.
,

Rolul Magneziului: ca parte integrala a clorofilei este prezent in esuturile pltei,cu rol In cretere i in organele de reprouctie a plantelor ,In procesul de acurnulare ,transport i depunere a glucidelor ,In asirnilarea i transrtul fosforului In planta,In sinteza vitaminelor A i C.In artivarea enzirnelor, Ii procesul complexal fosintezei. Carenta In aceste macroelemente deterrnin scadet ea eztstentei planitelor subdvoltai ea sistemului radicular i a tulptnilorscderea continutulut de clorofil duce Ia ingalbenirea fnixizelor,se mhib sinteza proteinelor metabolismul azotului intarzierea parcurgeru fazelor de vegatie Printre plantele de culiur man consumatoare de Mg lucerna trifoiul lupinul sfecla tutun tonatele salata,reactioneaz bir Ia aplicarea Ca i \lg Si ceapiporumbul sorgul cinepa scla fuiaera tomatele ridichea carful Cea mat mare parte a plantelor cultl\ ate necesita un med u de i eactie slab acid-nutru pentru dezvoltarea br norrna.,la nivelul de Ph 6.3 7.2. Amendarea solului contribuie Ia mineralizareamaterieiorganice i prin urmare imobilizarea elementebor nutritive criprinse In acestea. De asemenea dezvoltarea bacteriilor fixatoare de azot n conditiile de reactie slaacid-neutrA contribule Ia fixarea azotului atmosferic. Dozele recomandate int de 2,5 3,51 !hectar. n functie de gradul de aciditate textura solului. tiind Ca pentru a ridica cu Ufl grad Ph-uLeste necesar Ia solurile uoare 2.5T/ha,r Ia soluri grele, argiboase 3.5T!ha oda Ia 3-4 ani. Fertilizarea Iucernei cIngraminte CU azot (>) au efecte negative asupra Iucer.i pnin inhibarea simbiozei cu bacteriilefixatoare de azot.stoparea forrnrii nodozitilor pe rdci i in final dispariia plantelor de lucern iiinburuienarea culturii.Se recornand fertilizarea cu gunoide grajd fenmentat dupA care nu se aplicaingnaminte chirnice.

Oficiul Registrului Comerului J19/1046/2003, Cod Unic de Inregistrare Fisc1RO15929449 Cent Bancar: R007BTRL02101202350812XX Banca Transilvani:

Miercurea Ciuc, str. Harghit nr.98, jud. Harghita

SC. Exploatarea Minier Harghita S.A.

ExLoATAEAMsNEA HARGHITA

TeI./Fax: 266/371.193 emaiI:cariere@emharghta.ro

DECLA1ATIE BE CONFOR)flTA9IE LOTUL 1 Data fabricatiei: aprilie 2012

Noi. SCEXPLOATAREA MINIERA HARGHITA SA ai sedkIlIn strada Harghi ta, nr. 98, Miercurea-Circ,jud. Harghita, Inregistrata Ia Registrul CorneriIui aljidet ului Harghita cu nr. J 19/1046/22.1 .2003, cod fiscal RO 15929449. telefon/fax: 02-3 71 .93, asigura m, declarm, garantm pe propia raspunde, conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1q22 / 2002 privind regimul produselor i srviciiIor care pot pune in pericol viaa, sAntatea. securatea munci i i proteclia mediului, c prDdusul: DEL-CA-MAG (Dolomit amorf de Delnit Ia are al se refer aceast dec1araie flu poa pune In pericol viata, sntatea. securitatea muicii, nuproduce un impact negativ asira rnediului, acest fapt find susinit i de:
> Raportul tiintific: ,,Studiu privind utilizarea In alimtntatia bovinelor a dolomitei de Delnia enis de ctrc Institutul de Cercetare Dezvcitare ntru creterea Bovinelor Baloteti > Raportul $tiintific: ,,Estimarea efectelor bioproductive ale dohmi tei aniorfe de Delnita, ca surs de calciu i magneziu, In alimentatia puilor de came emis de ctre Institutul National deCercetare -Dezvoltare pentru Biologie i nutriie ammal Baloteti. Raportul $intific: ,,Studiu documentar asupra zcmiitului de dolom it de Ia Delnita, judeuI Harghita, In legatur cu importana aceeia peltru agricultur Produsul seadlninistre2z:
-

In hrana Ii fiiraj (nutre; comb mat, tarate, finuri), dup cun urrnaz:
-

vici de lapte: 176 g /zi tiaeret taurin :120 g /zi anu se administra tineretului taurin sub vrsta de luni pu de came: perioada de cretere: 2 g /zi ca amenthment Sursa de calciu Si rnagneziu pentru plaitele di cultura : pomi fructifeii 2 3 kg. Pt flecare porn in functie de marnea porn ului. Rezultate foarte bune Ia mar si prun. dir si Ii celelalte tipuri de pomi fructifeii. Li legume 3 tone / ha o data la 3 ani. recornnat toina, dar se poate aplica in oii ce anotimp Pentru parcelele mid se calculeaza 0.300 kg./mp Aceasi antitate se poate folosi si la culturade vitade vie In cazul culturilor de camp ( porumb floarea soardui si giau), dozele variaza intre 2 8tone/ha., iii functie de gradul de aciditate a solilui. Produsul es livrat In pingi de 10 kg si saci de 40 kg. Se va kni de umezealA In timpul transportului.
-

S.C.Exploatarea Miriiera Harghita Administrator, Pop Petre /


flfiriiil (ijcfrTIIp,I Cr,mrt-iij 110/1 fldi/flfl

Cnn

I nit- t1c

Qfll cQ)0d4Q

Miercurei Ciuc, r. HargIia, nr.98, jud. Harghita

S.C. Exploatarea Minier Harghita S.A.

EXPLOATAREA MINIERA HARGFflTA

Tel/Fax: 266/3711193 e-maiI:carereer a hitaro

Considerii sanitare veterinare asupra folosirii Del-Ca-Mag Ia cabaline

Calul prin tul lui de alimentatie Si prin rnastiatia minuioas a furajelor face frecvent tulbarri dentare si a tesuturilor moi bucale,iar cons ecutiv acestora si tulburri ale secriei gastrice. Leziunile aparatukii masticator,adic modificarea dijitilor sau ale esuturi1or moi ale cavittii buca1 deterrnin tulburri secretorii cu o frecvent neobisnuit la cal fat de celelaite specii de animale. Administrjil Del-Ca-Mag la cai in amestec cii furaje,acesta poate actiona in timp ca un abraziv fat de sisternul masticator,cu consecintele de a gibi sau determina instalarea afectiunilor dento-bucale,ducnd la hrnire defectuas si masticatia incomjiete a furaj elor,la tulburarea secreti gastrice. In situaia in care prin ratia furajer flu se poate asigura necesarul de sruri minerale,In anume stan fiziologice,produsul poate fl administrat pentru un timp limitat pn Ia depsirea ace stor stri,la iepele gestare,iepelor in lactaie,Ia tineretul cabalin,Ia cai de tractiune,sub rezerva controlului periodic al aparatului dentar Pentru completarea ratiel furajere cu snin de Ca si Mg in conditiile descries,se poate mrnistra Del-Ca-Mag n urmtoaele doze Cabalineadulte : 150 g/zi; Tineret ubalin Intrcat 50 100 g/zi
-

Dr.Baiyai Botond Medkvenar

ciuI RegistruI,i ComeruIui J19/1046/2003, Cod Uric de Irtgstra re Fiscal R01592M49 Ctnt Bancar: ROO7BTRLO21O12O235Oa12xX Brca Transilvania

tH MN1,:RA[, I)c(n-Mg 5 AVANIAi[.1I ULOSIRH SUPIIMINitJ1


IN It IRA.IARI:A ANIMALE;[J)
DI; IiRMA
F RI (5ISI:RV\ ill AVANIA.J[:II E(ONOivllCR
II IN PRI VI NIRI \ SI ( OMf,\ I NOR flUFF DR NLJIR rH:

Spccia

si

I (restcrca prodUCt
ci (Ic pent!! ioriiiarca IUIiICra -Conibrn support tI(f,%i,iicireU IiLiIIliIi(IH iii sillicta IUF)ICIUI (In pclltril CaluinIlli
IIutIi
%

C:itca...

iota Iap(c pogrCsv,


Lie

l)cI( aRIa
()ruUIisnlIlIIi lolosica

CSIL

Ui

iil(JL.pclI1I
i

en

Itiun

2n

Clitlilill,

MUIIIIIL.IiI InhI!C(tit IICIICI1C

ajuligand illOhIlitari

-Iiilcrvinc osc,

ic(Inccrca
rCfaCCrCU

UiiniIIctnr,
iii In exclude n

VA(1 (ti I A UI!; 175 gr/ii


I(1!I)L!I((IIIiICU 0/5 (I( (ijiISi ilL CII (Ill pIUS (Ic

In ni spor zilinc (Ic I. I.. (.)btncicn )C pcrl()a(a (IC Incinlic a uiici ;nitilti .suplinentarc (Ic ccn.5(){) L. IILC, (Ic Ia ICLUL vUC]

a Ii men talc ha/at: pe

rat ii

UIIl[1Ieie Ii piiwipt (uiIIiI0Q, oib ripurt i(4r(Lel pmoiciu ViliIIfliUiC, a aparat(iIUi

(C/CF\CIOF pelitlU pcrIoa(Ia (Ic FepIUS nainar. -Picviiie iparitia II.n (IL paOiiniie -Picviiic usleoiiialacii(nliilisiiiiil IitItiIr). IniervIc ri rCInrea echilihrului aCi(iobn!.iC. ajuta iuiiciionarea

0.5%,. Vend supliinen(nr (liii


ciesterea product ci

Ia

norniala

st:ihilfl pCUtrn nivclul (IC pro(InCIie (Ioi it.

a rccalcularii
(Ic emiiiie (IC CCU, p nil. peiliru IICCUIC re prod (IC at (I I.

%
500 (I.,CStiV,
WliIflaL

H
IUVOUI/.CUZU vileza (Ic CreStere Si Sporli (IC

Iiiteivinc ii InucOonarca noriiinia a aparaliiliii

-Previiic uistatarea (nOV Sail carenta in (a si

holi Ma, en:

pVOVOCUIC (Ic

lipsa

Iclcm -Siplimeiitnrca at
complex vitaiU Ii iC, CI si CU

creslere.

IaIiitisni,

in special I)

I)upa 6 Iiuii, sporul (IC CcSICC cslc cii 26% nim niarc In vilcu Care primc.sc fl 1 FUC I)cI(a!rlag, Sc aJnI!rC iflUl ICpC(!C In c,rCLiti(Ca (IC

Iu.niel
a
-

I I N I I I I BO VI N 6-12 Iiiiii LA IN(RASAI SA U UINIRU I I I> k ( ) I) (I (1 I L I (I r./i

Iiieictiii a San valoiilicue L!CUtIC( opt iiia pelilni fliOllia.

(resterca sporilitli iiicd U CU coiisuinuliii SpCCIIIC (Ic

iiIid

4.25%

Iclaiiia (Fe lactatic (Fi inagezicinie Ia vitun ICCC I I nm real i ). elan ja (Ic trIUSIJOFI. Icmanla (IC rcpal.iN Ia i1eii Ia urrilsal (spas Ill oIil c). I>reciiiic iiislalaici iahitisiuIiii In pui, ii Idraje
IJIC/CIIIa VgIaniiIci

PCntru U

avea CICCIUI

SC(UhiIt

Reriuccica

I)
Previiie
opric!
IfloartCii CrCSlLri.

St ilillIllIC, p
(I (Ira are en

ii UI! !1CVO1C

liii II1II) (A RN 2 i./ii


k.i,spor cu

CU CC1.

(IC (IC

-Rc(Iuccrca ostuIiii furajclor pclitrn

eciulihiatu

Si

rat ii itainiiie

Ilipoiilaglcziciiuia inanilustala pril IIU.\iC, uoiivnlsii, Coill si P ( Ir.