Sei sulla pagina 1di 294

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

:¸ÉÒ «É¶ÉÉàÊ´ÉW«É Wä{É NÉÖùÖHÖ³-~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ-»ÉɱÉÊNÉÊù ¡É»ÉÅNÉà +É~Éà±ÉÉ ´ÉHlÉ´«É©ÉÉÅoÉÒ :

Y´É{É Y´ÉÒ Xi«ÉÖÅ {É¾Ó lÉÉà, YÅqNÉÒ ¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ

»ÉÉSÉÖÅ »ÉÖLÉ Xà ©ÉÉi«ÉÖÅ {É¾Ó lÉÉà, YÅqNÉÒ ¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ HÉ³É H«ÉÉÇ, yÉÉà³É H«ÉÉÇ, {ÉÉiÉÉÅ ¥É¾Ö §Éà³É H«ÉÉÇ. XlÉÒ ´Éà³É+à LÉɱÉÒ SÉɱ«ÉÉ lÉÉà lÉÒXàùÒ+Éà ¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ »ÉÉ¥ÉÖ +{Éà +nÉù PÉiÉÉÅ lÉÖW +ÅNÉ ~Éù ±Éà~ÉÉ«É lÉÖÅ

Y´É{É

Y´É{É.

+ÅlÉà W«ÉÉùà +N{ÉÒ ©ÉÖHɶÉà lÉÉà ÷É~É÷Ò~É ¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ . Y´É{É. ¾ÉoÉÒ +{Éà PÉÉàeà £ùà -~ÉÞo´ÉÒ ~Éù {É´É ~ÉNÉ yÉùà

~ÉiÉ Uà±±ÉÒ ~ÉɱÉLÉÒ ´ÉÉÅ»É{ÉÒ lÉÉà ©ÉÉà÷ùÉà ¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ

©É¾à±É SÉiÉÉ´«ÉÉà q¶É ©Éɳ{ÉÉà, ©ÉÖ¾ÇlÉ ±ÉÒyÉÖÅ ´ÉÉ»lÉÖ lÉiÉÖÅ ©ÉÖ¾ÇlÉ ~ɾà±ÉÉ ©ÉÉàlÉ +É´«ÉÖÅ lÉÉà ¾´Éà±ÉÒ+Éà ¶ÉÉ HÉ©É{ÉÒ. Y´É{É.

Y´É{É.

lÉÖÅ ©É{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É +àH ´ÉùqÉ{É +É~ÉÒ qà, W«ÉÉÅ ´É»Éà Uà lÉÖÅ ©É{Éà l«ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~ÉÒ qà. ¾ÖÅ Y´ÉÖÅ UÖÅ +à WNÉlÉ©ÉÉÅ W«ÉÉÅ {ÉoÉÒ Y´É{É, YÅqNÉÒ{ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà ¥É»É ¥ÉÉàW {Éà ¥ÉÅyÉ{É, +ÉLÉùÒ +´ÉlÉÉù{ÉÖÅ ©ÉÅeÉiÉ ¥ÉÉÅyÉÒ qà, W«ÉÉÅ ´É»Éà Uà lÉÖÅ ©É{Éà l«ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~ÉÒ qà. +É §ÉÚ©ÉÒ©ÉÉÅ LÉÚ¥É NÉÉWà ~ÉÉ~É {ÉÉ ~ÉePÉ©É,¥Éà»ÉÖùÒ oÉ< X«É ©ÉÉùÒ ~ÉÖi«É{ÉÒ »ÉùNÉ©É, Êq±É°¥ÉÉ{ÉÉ lÉÉù{ÉÖÅ §ÉÅNÉÉiÉ »ÉÉÅyÉÒ qà,W«ÉÉÅ ´É»Éà Uà lÉÖÅ ©É{Éà l«ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~ÉÒ qà. Xà©É lÉ{É©ÉÉÅ W«ÉÉÅ ±ÉNÉÒ Uà »ÉÉä Hùà ¶ÉÉàºÉiÉ, Xà©É XlÉÉ HÉà< +¾Ó«ÉÉ {ÉÉ Hùà ~ÉÉàºÉiÉ, ©ÉlɱɥÉÒ »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ XàeÉiÉ HÉ~ÉÒ qà, W«ÉÉÅ ´É»Éà Uà lÉÖÅ ©É{Éà l«ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~ÉÒ qà. lÉÖÅ ©É{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É +àH ´ÉùqÉ{É +É~ÉÒ qà, W«ÉÉ ´É»Éà Uà lÉÖÅ ©É{Éà l«ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~ÉÒ qà.

qÖºHù Uà +É §É´É»ÉÉNÉù{ÉÉà qÚù qÚù ÊH{ÉÉùÉà, eÖ¥ÉÒ {ÉÉ XB Xà Xà §ÉNÉ´ÉÉ{É ¾ÉoÉ ~ÉHeXà ©ÉÉùÉà, lÉÉùÉ ¶ÉùiÉà +É´Éà±ÉÉ{Éà ©É³à {ÉʾŠXHÉùÉà, lÉÉùà ¶ÉùiÉà »ÉÉá~ÉÒ qÒyÉÉà Uà, +ÅlÉù{ÉÉà +àHlÉÉùÉà.

Wà ¡É§ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ù¾à Uà, ¡É§ÉÖ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà.

$$$$$$$$$1 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

+{ÉÖJ©ÉÊiÉHÉ

J©ÉÉÅH

ʴɺɫÉ

~ÉàW

1.

lÉÒXàùÒ {ÉÒ mÉiÉ SÉÉ´ÉÒ

13

2.

~ɾà±ÉÒ SÉÉ´ÉÒ

14

3.

¥ÉÒY SÉÉ´ÉÒ

18

4.

mÉÒY SÉÉ´ÉÒ

19

108- ´ÉÉlÉÉÇ+Éà{ÉÒ +{ÉÖJ©ÉÊiÉHÉ

J©ÉÉÅH

 

ʴɺɫÉ

~ÉàW

1

+É~ÉPÉÉlÉ©ÉÉÅ »É©«ÉH »É©ÉW

 

20

2

W{©É Êq´É»É

21

3

+{ÉÉàLÉÉà +Él©É Ê´É·´ÉÉ»É

 

22

4

Ê´ÉÊyÉ{ÉÉ ±ÉàLÉ HÉà< {É ©ÉÉùà ©ÉàLÉ

 

24

5

©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ

26

6

¥ÉÖÊu{ÉÉà LÉà±É

31

7

lÉÞºiÉÉ{ÉÉà LÉÉeÉà HqÒ ~ÉÖùÉlÉÉà {ÉoÉÒ

 

37

8

¾ÒùÉ]eÒlÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÅÖ HeÖ

41

9

{É´É©ÉÒ ~ÉàhÒ{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ?

43

10

Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉàºÉÒ ù¾à´ÉÖÅ

44

11

¥É³oÉÒ {ɾÒÆ ~ÉiÉ H³oÉÒ HÉ©É oÉÉ«É Uà

45

12

Y§É {ÉÉà PÉÉ

46

13

´ÉSÉ{É {ÉÒ HÓ©ÉlÉ

47

14

~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É

51

15

´É»lÉÖ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ ©ÉÚ±«É

52

16

¾àù ¾Ò÷±Éù

53

17

ùÒKÉÉ´ÉÉ³É §ÉÉ<{ÉÒ ´ÉÉlÉ

 

54

18

»÷Ò©Éù©ÉÉÅ yÉIÉà

55

19

eÉà¶ÉÒ +{Éà ¶Éàc{ÉÒ HoÉÉ

56

$$$$$$$$$2 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

20

+©Éù £³

60

21

LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàc

61

22

~ÉàùɱÉÒ»ÉÒ»É W©ÉiÉÉÅ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ

63

23

JÉàyÉ {É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉyÉÉ

64

24

»´ÉÇNÉ{ÉÉà »÷Éàù

72

25

eÉàH÷ù ÊqHùÉà +{Éà ©ÉÉ

73

26

´ÉÉ»ÉÒ LÉÉ< Uà ¥ÉyÉÉ

80

27

§ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ PÉùà qàù Uà ~ÉiÉ +ÅyÉàù {ÉoÉÒ

81

28

´ÉeÒ±É UmÉ Uà

85

29

¥Éà cNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ-¥É³q-©ÉÉàSÉÒ Ê´ÉNÉàùà

87

30

~ÉÉÅSÉ ùl{ÉÉà

91

31

H÷ÉKÉ §É«ÉÖÇ ¾É»«É{ÉÖÅ ´ÉÒ~ÉùÒlÉ ~ÉÊùiÉÉ©É

95

32

Ê{É«É©É{ÉÉà £É«ÉqÉà

103

33

»ÉÅlÉÉàºÉÒ {Éù{ÉÖÅ ~ɾàùiÉ

105

34

Ê´É·´É{ÉÒ »ÉÉlÉ +X«É¥ÉÒ+Éà

106

35

HÉù~Éá÷ù{ÉÒ »É©ÉlÉÉ

108

36

HhÒ´ÉɱÉà ¥ÉÉ¥ÉÉ

110

37

¥ÉÉ´ÉÉY{ÉÒ H£{ÉÒ

113

38

´ÉNÉù Ê´ÉSÉÉ«Éâ H«ÉÉùà«É HÅ< HÉ©É Hù´ÉÖÅ {ɾÓ

114

39

»ÉªÉÉ÷ »ÉÅ¡ÉÊlÉ

115

40

©É¾ÉùÉX ¸ÉàÊiÉH

116

41

»Él«É ~ÉɱÉ{É

119

42

©ÉÖ{ÉÒ¸ÉÒ hÅhiÉHÖ©ÉÉù

120

43

HÖ¾ÉeÒ-]Ée HÉ~ÉlÉÉ lɳɴɩÉÉÅ ~ÉeÒ X«É Uà

123

44

{ÉÅqÒºÉàiÉ ©ÉÖ{ÉÒ

124

45

¡É´ÉÞÊnÉ+Éà PÉiÉÒ ¥Éq±ÉÒ ¾´Éà ´ÉÞÊnÉ{Éà ¥Éq±ÉÒ+à

125

46

©ÉàPÉùoÉùÉX

128

47

HÖ¥ÉàùqnÉÉ

129

48

yÉ{«É lÉ{Éà ~ÉÖiÉÒ«ÉÉ

131

49

~ÉÖiÉÒ+Éà ¸ÉÉ´ÉH

133

$$$$$$$$$3 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

50

¸ÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÖÅNÉ»ÉÖÊù

135

51

©ÉàlÉÉùW ©ÉÖ{ÉÒ

139

52

+{ÉÉoÉÒ ©ÉÖ{ÉÒ

140

53

NÉW»ÉÖHÖ©ÉɱÉ

141

54

§ÉùlÉà·´Éù +{Éà ¥Éɾ֥ÉʱÉ

142

55

»ÉÅlÉÉàºÉÒ HÉàiÉ?

143

56

´ÉSÉ{É ©ÉÖW¥É HùiÉÒ

145

57

¸ÉÒ HÖùNÉÖeÖ ©ÉÖ{ÉÒ

146

58

¸ÉÒ {ÉÊ©ÉùÉX

148

59

+ÉÅyɳÉ{ÉÉà ¾ÉoÉÒ

150

60

ùàlÉÒ +{Éà ~ÉooÉù

154

61

yÉÉà¥ÉÒ{ÉÉà HÖlÉùÉà {É PÉù {ÉÉà Hà PÉÉ÷{ÉÉàà

155

62

»ÉÚ«ÉÉâq«É

160

63

EºÉ§É ÊW{Éà·´Éù ¡ÉÒlÉ©É ©¾ÉùÉà

164

64

lÉà±É{ÉÉà +hÉà³ H÷ÉàùÉà

167

65

WNÉeÖÅ lÉÖ qÉlÉÉù, qÚXà oÉÉ´ÉÉà {ÉoÉÒ

170

66

¾»ÉlÉÉà NÉh ÊNÉù{ÉÉù

177

67

»ÉVW{É{ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É

179

68

HÉ«ÉÉ{ÉÉ HÖÅ§É ~Éù HÒÊlÉÇH³¶É

181

69

©É©©ÉiÉ ¶Éàc

184

70

{ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉ³Ò +{Éà ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ

186

71

§ÉÊHlÉ{ÉÉ HÉàeÒ«ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉwÉ{ÉÖÅ Ê»ÉÅSÉ{É

187

72

+lÉÚ÷ +ʧÉOɾ

188

73

§ÉÊHlÉ{ÉÉà SÉhÉ´É-AlÉÉù

189

74

§ÉÚ±É{ÉÒ H¥ÉÖ±ÉÉlÉ

191

75

»Éù»É ÊW{É©ÉÅÊqù{ÉÖÅ »Él«É

195

76

Ê{ÉÅqÉ{ÉÒ {É{ÉÉ©ÉÒ DSÉHÒ ¶ÉHà lÉà{Éà

199

77

ùWHiÉ »ÉÚùW oÉ´ÉÉ{Éà ~ÉÅoÉ

202

78

©É{É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ

205

79

H±«ÉÉiÉ{ÉÉà ~ÉÅoÉ

207

$$$$$$$$$4 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

80

»Él»ÉÅNÉ

210

81

»ÉÅlÉ lÉÖHeÉàY

212

82

»É¾HÉù

215

83

+ʧɩÉÉ{É

216

84

ÊSÉÅlÉÉ

217

85

±ÉÉà§É {Éà oÉÉà§É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉà

218

86

¡ÉiÉ©ÉÖÅ lÉ©ÉÉùÉ ~ÉÉ«É

219

87

~ÉÚiÉÇ Àq«ÉoÉÒ +É~ÉÉà

221

88

»ÉÉSÉÒ EiÉ©ÉÖÊHlÉ

222

89

¥ÉÉàyÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà ©É¾É{É ©ÉÉNÉÇ H«ÉÉà

223

90

+ɱÉÉà«ÉiÉÉ

224

91

´ÉÉq³ +ÉHɶɩÉÉÅ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ©É{É©ÉÉÅ Uà

227

92

~ÉÉù»É©ÉÊiÉ

228

93

NÉ´ÉÇ ÊH«ÉÉà »ÉÉà< {Éù:-Uà±±ÉÉà ~ÉeqÉà ~ÉiÉ ¾÷Ò NÉ«ÉÉà

229

94

{ÉÒÊlÉ{ÉÖÅ ~ÉɱÉ{É

230

95

Ê{É«É©É PÉe´Éä«ÉÉ{ÉÒ £ùW

231

96

+Él©ÉÊ{ɧÉÇùlÉÉ{ÉÉà +É{ÉÅq

232

97

»ÉÉŧɳÉà +{Éà +ÉSÉùiÉ ~ÉiÉ HùÉà

233

98

Y´É{É SÉÅq{É´É{É

234

99

HÉ«É©ÉÒ ~Éù¥É

235

100

l«ÉÉùà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÉoÉà ©ÉÒ±É{É ¶ÉH«É ¥É{Éà Uà

236

101

¥Éà {ÉÉùÉ©ÉÉÅ H«ÉÉà SÉhà?

280

102

©É{É »´ÉSUlÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù »´ÉSU

281

103

WÚ{ÉÉNÉh{ÉÉ ùÉX{ÉÖÅ NÉÉà´Éɳ ´ÉSÉ{Éà ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É

282

104

©ÉàPÉHÖ©ÉÉù

283

105

+Éq¶ÉÇ ©É¾É{É qÒHùÉà

285

106

§ÉNÉ´ÉÉ{É »ÉÉoÉà §ÉÉàW{É

286

107

©ÉÅmÉ lÉÉà +à{ÉÉà +à ~ÉiÉ

289

108

l«ÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É W°ù ¾¶Éà?

292

$$$$$$$$$5 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¡É§ÉÖ©ÉÉÅ Ê´É·´ÉÉ»É +{Éà Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É +ÉW »É£³lÉÉ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ Uà.

¡ÉoÉ©É +É´ÉÞnÉÒ : WÖ{É 2009- 1200 ~ÉÖ»lÉHÉà. ~ÉÖ{É:©ÉÖriÉ : ©ÉÉSÉÇ 2010 -10,000 ~ÉÖ»lÉHÉà. ©ÉÚ±«É - +iÉ©ÉÉà±É.

for free distribution only.

»ÉÅ~ÉÉqH -{Éùà{r ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ¶Éɾ - £Éà{É: 09341218296. ¥ÉáNɱÉÉàù. -~ÉÒ{ÉHÉàe {ÉÅ¥Éù-560052. H{ÉÉÇ÷HÉ ùÉW«É. §ÉÉùlÉ qà¶É.

e_mail: nms1435 @gmail.com

PÉù{ÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ:-

THE EMBASSY APARTMENT, FLAT NO.632, Second Floor. ALI ASKAR ROAD, BANGALORE-560052. Mob: 09341218296.

¡ÉÊlɧÉÉ {Éùà{r ¶Éɾ -09341324816. eÉà±ÉÒ {ÉÒ±Éà¶É ¶Éɾ -£Éà{É:09341818296. {ÉÒ±Éà¶É {Éùà{r ¶Éɾ- £Éà{É:09844406003.

email: nileshshah31@hotmail.com

Ê´É©ÉÉàSÉ{ÉHlÉÉÇ - +©ÉÉùÉ ~ÉÚW«É HÉHÉ ¸ÉÒ ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É SÉÖ{ÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ. lÉÉ: 19.07.09.

Printed at Mumbai by M/s Chetana Publications.Special thanks to Sri Anilbhai Rambhia &Sri Rakeshbhai Rambhia. I also thank Smt Rekhaben and Sri Balkis who made web design for this book so that anyone can access this book from anywhere in the world through internet. Please read one more web site of Sri Mrugeshbhai Shah it is "readgujarati.com". Sri Kirtibhai N. Shah(President-Sri Bangalore Ghoghari Visasrimali Jain Gnati), Sri Kishorebhai R.Sanghavi, Smt. Bhanuben Amritlal, Smt.Nikki-Saurabh Shah,Sri Chandrakantbhai Shah- Secunderabad,,Sri Dineshbhai Singhvi,Sri Mukeshbhai Vasa,Sri Mahendrabhai Gulabchand Sheth of Shri Jain Prakashan, Sri R.B.Avalani,Sri Harshadrai Bhayani(President of Maganbapa Seva Samiti),Smt.Amiben Kiritbhai Shah, Smt.Trupti Anandkumar,Sri Rameshbhai Kunvarji,Smt.Jyotiben Bharatbhai Shah,Sri Basavrajbhai- Smt.Ranjanben,Sri Kantibhai J.Patel-ex partner Drive-In-Cinema,Bangalore,Sri Rajeshbhai Mody, Sri Bhaveshbhai, Sri Rohitbhai, Sri Harshadbhai,Kumari Dhvani Chetan Shah, Sri Chetankumar C Shah,Smt & Sri Chandrakantbhai Hiralal Shah,Smt.& Sri Chandrakantbhai Hathichandbhai,. Sushilbhai B. Sanghoi for guiding me in using laptop for Gujarati fonts.Whenever, I have telephoned him-he has always come. Thanks to--Sri Maheshbhai Vora of PRANDEEP, Kolkata Halchal,Dakshin Darshan, Antardhara, Ghoghari Darpan-Sri Chandrakantbhai, Sunnari-Neeluben- Pratibhaben,Sri Harshadbhai K.Shah of Sri Jain Atmanand Sabha,Bhavnagar and all who have also started printing stories extending benefit of good stories to all. There were loss of two wellwishers in the current year- Sri Ravilalbhai L. Parekh-President -All India Murtipujak Sangh, Trustee- Gandhinagat Jain Temple since last 45 years -he was trustee in many organizations- who personally attended all functions of our family- Poonam Mela at Sidhachal Tirth & book vimochan function. He is no more physically. One of my best friends and well wisher Sri Himmatbhai Parikh- left for heavenly abode on 2.2.10. I miss him most. He was a very dynamic person-President of Modh Bandhu Samaj since 10 years, Vice-President Vaishnav Samaj, Treasurer-Sri D.V.V. Gujarati School,Treasurer- Sardar Patel Bhavan and extremely co-operative, religious & humble person. We were neighbours since last 40 years. Finally, we all have to die. Let us leave behind footprints of our good deeds on the sands of time. The most pleasant & surprising encouragement came from the most unexpected corner, a letter from Sri Babulal P. Sanghvi. Their family is very religious and well known for their charities etc. He appreciated - the language-style- presentation of contents- which made him read this book with great pleasure. He also confirmed the veracity of contents connected with their family mentioned in this book. About Late Smt.Taraben Kankaria of Kolkata-she was like Mother Teressa- looking after extremely poor childrens etc. Thanks to all these encouragement and also with full support from family members, friends, relatives I could accomplish this work. However, I am very thankful to God who I feel is always there as guiding force positively and I feel He is always there not only with me - but all of us who believe and have absolute faith in Him. Please read story no.24 -Heaven's Store.Remember, service to

humanity is the rent we pay for living in this planet. What we do for ourselves will die with us,Whatever

we do for others and for the world will be left behind & IT WILL REMAIN

IMMORTAL .

All must remember death does come in the end.

$$$$$$$$$6 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¾à ¡É§ÉÖ - ©ÉàùÉ ©É{É ¾Éà »ÉÖÅqù - ´ÉÉiÉÒ ¾Éà »ÉÖÅqù ö Y´É{É »ÉÖÅqù ¡É§ÉÖ©ÉÉÅ Ê´É·´ÉÉ»É +{Éà Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É +ÉW »É£³lÉÉ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ Uà.

Reading without thinking is like eating without digesting. A page digested is better than a volume hurriedly read.

+É ±ÉLÉÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÖÅ H¶ÉÖÅ {ÉoÉÒ. +É ±ÉLÉÉiÉ NÉÖWùÉlÉÒ yÉ©ÉÇ OÉÅoÉÉà©ÉÉÅoÉÒ AlÉÉùà±É Uà. ¾ÖÅ HÉà< ±ÉàLÉH {ÉoÉÒ. £HlÉ ´ÉÉlÉÉÇ+Éà{ÉÖÅ »ÉÅ~ÉÉq{É H«ÉÖÇ Uà. HÉà< ´«ÉÉ´É»ÉÉÊ«ÉH Ê{ÉÊ©ÉnÉà {É¾Ó ~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{«ÉW{É{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ,©É{É©ÉÉÅ <·´Éù »{Éàà¾,<·´Éù Ê{ɺcÉ,<·´Éù §ÉÊHlÉ XNÉà lÉà Ê{ÉÊ©ÉnÉà +É ~ÉÖÊ»lÉHÉ{ÉÅÖ »ÉÅH±É{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. +É ~ÉÖ»lÉH ©ÉÉùÉ ~ÉÚ.©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ »´É.±ÉÒ±ÉÉ´ÉÅlÉÒ¥Éà{É ©É{É»ÉÖLɱÉÉ±É ´É{É©ÉɳÒqÉ»É ±É´ÉY ¶Éɾ{ÉÉ HùH©É³©ÉÉÅ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ HùÖÅ UÖÅ +{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùÖÅ UÖÅ lÉà+Éà W«ÉÉÅ ~ÉiÉ ¾Éà«É lÉà©É{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq »ÉqÉ +©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ù¾à. Wä{ÉyÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖ {ÉÉ©É q«ÉÉyÉ©ÉÇ Uà. qùàHà qùàH yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ q«ÉÉyÉ©ÉÇ {Éà LÉÖ¥ÉW ©É¾l´É +É~Éà±É Uà. ©ÉÉ÷à ¾Å©Éà¶ÉÉ q«ÉɧÉÉ´É ¥ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉLÉÉà,+É W »ÉÉSÉÉà yÉ©ÉÇ Uà. +¾Ó»ÉÉ ~Éù©ÉÉàyÉ©ÉÇ Uà. Y´Éq«ÉÉ »ÉÉoÉà Y§Éq«ÉÉ ùÉLÉÉà. »ÉäàùÖ©É Ê©É]à±Éà ~Éù©É »É©ÉÒ~Éà©ÉÉÅ LÉÖ¥ÉW »ÉÅqù ±ÉL«ÉÖÅ Uà:-

©ÉÉùÉ ©É»lÉH©ÉÉÅ ´É»ÉÉà +{Éà ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ, ©ÉÉùÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ ´É»ÉÉà +{Éà ©ÉÉùÒ rʺ÷©ÉÉÅ ~ÉiÉ, ©ÉÉùÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ ´É»ÉÉà +{Éà ©ÉÉùÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ, ©ÉÉùÉ Àq«É©ÉÉÅ ´É»ÉÉà +{Éà ©ÉÉùÒ ±ÉÉNÉiÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ, ¡É§ÉÖ, ©ÉÉùÉ +ÅÊlÉ©É Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÉ»Éà ¾Xà +{Éà Ê´ÉqÉ«É´Éà³É+à ~ÉiÉ.

©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ +ÉW »ÉÖyÉÒ HqÒ +É´ÉÒ ùÒlÉà ±ÉLÉÉiÉ Hùà±É {ÉoÉÒ. ~ɾà±ÉÒ W ´ÉÉù HÉà¶ÉÒ¶É HùÖÅ UÅÖ. PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ SÉÉà~ÉeÒ+Éà,©ÉàNÉà]Ò{ÉÉà,UÉ~ÉÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ ©É{Éà «ÉÉàN«É ±ÉÉN«ÉÖÅ lÉà ±ÉLÉÉiÉ ©ÉÉùÒ ùÒlÉà NÉÉàc´Éà±É Uà.©Éá +±ÉNÉ +±ÉNÉ ~ÉÖ»lÉHÉà Ê´ÉNÉàùà Wà ´ÉÉÅSÉà±É Uà +{Éà ©É{Éà lÉà©ÉÉÅoÉÒ Wà »ÉÉùÖÅ ±ÉÉN«ÉÖÅ

$$$$$$$$$7 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

lÉà +É~É »É´ÉÉâ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÉà {ÉªÉ ¡É«ÉÉ»É Uà. »ÉÉyÉÉùiÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ÷Ò~ÉÖ, W«ÉÉùà H©É³{ÉÉ ~ÉÉ{É ~Éù ~Éeà Uà, ©ÉÉàlÉÒ {ÉoÉÒ UlÉÉÅ ©ÉÉàlÉÒ Wà©É ¶ÉÉà§Éà Uà. +à´ÉÒW ùÒlÉà ©ÉÉùÉ©ÉÉÅ ¶ÉÊHlÉ {ÉoÉÒ Hà +É´ÉelÉ {ÉoÉÒ, lÉà UlÉÉÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ¡É§ÉÉ´ÉoÉÒ W +É ±ÉLÉÒ ùÂÉà UÖÅ. £HlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ +É~É »É´ÉÉâ »ÉÖyÉÒ »Éù³ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Uà.HÉÅ< §ÉÖ±É SÉÖH ¾Éà«ÉlÉÉà KÉ©ÉÉ Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. +É~É{ÉÉ »ÉÖ]É´É ´ÉNÉàùà ©ÉÉàH±É´ÉÉ {ÉªÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. XiÉlÉÉÅ Hà +XiÉlÉÉÅ ©ÉÉùÉoÉÒ HÉÅ< ~ÉiÉ +à´ÉÖÅ ±ÉLÉÉ< X«É Hà HÉà< {Éà qÖ:LÉ oÉÉ«É lÉÉà ¾ÖÅ lÉà©É{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÖ UÖÅ. ~ÉÖ»lÉH{ÉÉ +É ±ÉLÉÉiÉ©ÉÉÅ H«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ ¸ÉÒ ÊW{ÉÉ[ÉÉ Ê´ÉùÖu ±ÉLÉÉiÉ oÉ< NÉ«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +à{ÉÖÅ +ÅlÉ:HùiÉ ~ÉÚ´ÉÇH ÊmÉÊ´ÉyÉà mÉÊ´ÉyÉà Ê©ÉSUÉÊ©ÉqÖIeÅ ©ÉÉÅNÉÖ UÖÅ. ©ÉÉùÉà ¾àlÉÖ +É~É{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É £à±ÉÉ«É +{Éà +É~É{ÉÉà ¡É§ÉÖ©ÉÉÅ Ê´É·´ÉÉ»É ´ÉyÉlÉÉà ù¾à, Y´É{É{ÉÉà »ÉqÖ~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É,»ÉÉùÉ »ÉÉùÉ HÉ«ÉÉâ +É~É{ÉÉ ¾»lÉHà oÉÉ«É-+É~É »É´ÉÉâ ~ÉÖi«É A~ÉÉWÇ{É HùÉà +{Éà Y´É{É©ÉÉÅ {É´ÉÉ HÉà< H©ÉÉâ ¥ÉÉÅyÉÉà {É¾Ó +àW Uà. LÉÖq §ÉNÉ´ÉÉ{É ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ »ÉÉ©Éà +É´ÉàlÉÉà ʻɞɻÉ{É A~ÉùoÉÒ A§ÉÉ oÉ<{Éà lÉà©É{Éà »ÉÉ©Éà lÉàe´ÉÉ X«É Uà. HÉ«ÉÇ ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÉÅ ´É³É´É´ÉÉ X«É Uà. Wà HÉ«ÉÇ Hùà lÉà©É{Éà ~ÉÚUÒ{Éà »ÉÅ©ÉÊlÉ ©Éà³´ÉÒ{Éà Hùà Uà. ©ÉÉlÉÞ§ÉÊHlÉ +{Éà Ê~ÉlÉÞ§ÉÊHlÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà H«ÉÉùà«É ~ÉÉUÉ ~ÉelÉÉÅ {ÉoÉÒ.©ÉÉ ¥ÉÉ~É {Éà »ÉÖLÉ +É~ɶÉÉà lÉÉà lÉ©É{Éà ~ÉiÉ Y´É{É©ÉÉ »ÉÖLÉ W ©É³¶Éà. H©ÉÇ +à´ÉÉ HùÉà Hà ©ÉÉ ¥ÉÉ~É lÉ©ÉÉà{Éà LÉÉà¥Éà LÉÉà¥Éà §ÉùÒ{Éà +ÅlÉùoÉÒ qÖ+É lÉoÉÉ +ɶÉÔ´ÉÉq +É~Éà lÉÉàW Y´É{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ »ÉÖ´ÉÉ»É £à±ÉɶÉà. Wà{ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÉ- ¥ÉÉ~É {ÉÉ »ÉÉSÉÉ +ÉʶÉÇ´ÉÉq Uà lÉà{Éà Y´É{É©ÉÉÅ ¥ÉyÉà W »É£³lÉÉ ©É³à Uà. HÉùiÉ LÉÖq §ÉNÉ´ÉÉ{É lÉà{ÉÒ ¥ÉyÉÒ ©Éqq Hù´ÉÉ ¾Å©Éà¶É lÉä«ÉÉù W ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉà Wà´ÉÉ ~ÉiÉ ¾lÉÉ, ©ÉÉ-¥ÉÉ~Éà +É~ÉiÉ{Éà »´ÉÒHÉùÒ ±ÉÒyÉÉ ! ©ÉÉ-¥ÉÉ~É Wà´ÉÉ ~ÉiÉ Uà, +É~ÉiÉà +à©É{Éà »´ÉÒHÉ«ÉÉÇ Uà LÉùÉ?

»ÉÉŧɳ{ÉÉùÉ ±ÉÉLÉÉà Uà, »ÉŧɳɴÉ{ÉÉùÉ ¾XùÉà Uà, »É©ÉW{ÉÉùÉ »ÉáHeÉà Uà ~ÉiÉ +ÉSÉù{ÉÉùÉ lÉÉà +ÉÅNÉiÉÒ {Éà ´Éàhà NÉiÉÉ«É +à÷±ÉÉ W ¾Éà«É.

WùÉ ¾»ÉlÉÉ ù©ÉlÉÉ Y´ÉÉà WNÉlÉ ¥Éq±ÉÉ< W¶Éà. ʶÉùà §ÉÉù ±É<{Éà W¶ÉÉà lÉÉà Y´É{É Hù©ÉÉ< W¶Éà. ~ÉÚW«É~ÉÉq +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ©Éq Ê´ÉW«É ùl{É»ÉÖÅqù»ÉÚùÒ·´ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É.

$$$$$$$$$8 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

§ÉÖ±ÉÉà §É±Éà ¥ÉÒWÖÅ ¥ÉyÉÅÖÅ »ÉÅlÉÉ{É{Éà §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ,

§ÉÖ±ÉÉà §É±Éà ¥ÉÒWÖÅ ¥ÉyÉÅÖÅ »ÉÅlÉÉ{É{Éà §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ, +NÉÊiÉlÉ Uà £ùXà lÉ©ÉÉùÒ +à{Éà Ê´É»Éù¶ÉÉà {ɾÓ.

»ÉÅlÉÉ{É{Éà PÉe´ÉÉ{ÉÒ +ɶÉÉ +É~ÉÒ lÉ©É{Éà <·´Éùà, »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ PÉelÉù©ÉÉÅ LÉÉ©ÉÒ, HÉà< Êq´É»Éà ùÉLɶÉÉà {ɾÓ.

+´ÉNÉÖiÉ lÉ©ÉÉùÒ ÊWÅqNÉÒ©ÉÉÅ, Hà÷±ÉÉ«Éà ¾Éà §É±Éà, »ÉÅlÉÉ{É +ÉNɳ +´ÉNÉÖiÉÉà{Éà ¡ÉNÉ÷ HqÒ Hù¶ÉÉà {ɾÓ.

¾Éà §É±Éà ʶÉÊKÉlÉ, +ʶÉÊKÉlÉ, +±~É Ê¶ÉÊKÉlÉ ~ÉiÉ lÉ©Éà, »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ ©É¾Ó, ~ÉÉUÉ HqÒ ~Ée¶ÉÉà {ɾÓ.

»´ÉW{ÉÒ ¾Éà Hà NÉÞʾiÉÒ ¾Éà {Éà ¾Éà ~Éù»~Éù ¡Éà©É ~ÉiÉ, »ÉÅlÉÉ{É +ÉNɳ SÉà{ÉSÉɳÉ, ¡Éà©É{ÉÉ Hù¶ÉÉà {ɾÓ.

»ÉÅ»HÉù »ÉÉùÉ ÊWÅqNÉÒ©ÉÉÅ ¾Éà«É »ÉÓSÉÉ«Éà±ÉÉ lÉÉà, »ÉÅlÉÉ{É©ÉÉÅ +à »ÉÓSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HqÒ Ê´É»Éù¶ÉÉà {ɾÓ.

Wà +É~ɶÉÉà lÉà ~ÉɩɶÉÉà, Wà´ÉÉ ¾¶ÉÉà lÉà´ÉÉ oɶÉà, Wà´ÉÉ PÉeÉà lÉà´ÉÉ PÉeɶÉà,+à ´ÉÉlÉ §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ.

NÉÖiÉ©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉoÉÒ »É´ÉÉ«ÉÉ, {ÉÉ©É +à lÉ©É ùÉLɶÉà, PÉe~ÉiÉ ©É¾Ó oÉɶÉà »É¾ÉùÉà,´ÉÉlÉ Ê´É»Éù¶ÉÉà {ɾÓ.

»ÉÅlÉÉ{É{ÉÖÅ »ÉÖLÉ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷ÖÅ, qÖ:LÉ ~ÉiÉ »ÉÅlÉÉ{ÉoÉÒ, ¶ÉÉÅÊlÉ ©ÉÉ÷à Y´É{É©ÉÉÅ,»ÉÅlÉÉ{É{Éà §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ.

$$$$$$$$$9 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

§ÉÚ±ÉÉà §É±Éà ¥ÉÒWÖÅ ¥ÉyÉÅÖÖ,©ÉÉ ¥ÉÉ~É{Éà §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ,

§ÉÚ±ÉÉà §É±Éà ¥ÉÒWÖÅ ¥ÉyÉÅÖÖ,©ÉÉ ¥ÉÉ~É{Éà §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ, +NÉÊiÉlÉ Uà A~ÉHÉù +à{ÉÉ, +ྠʴɻÉù»ÉÉà {ɾÓ.

~ÉooÉù ~ÉÚW«ÉÉ ~ÉÞo´ÉÒ lÉiÉÉÅ, l«ÉÉùà qÒcÖÅ lÉ©É ©ÉÖLÉeÖÅ, +à ~ÉÖÊ{ÉlÉ W{É{ÉÉ HɳXÅ, ~ÉooÉù ¥É{ÉÒ UÖÅq¶ÉÉà {ɾÓ.

HÉhÒ ©ÉÚLÉàoÉÒ HÉàʳ«ÉÉ,©¾Éà©ÉÉÅ q< ©ÉÉà÷É H«ÉÉÇ +©ÉÞlÉ lÉiÉÉ qà{ÉÉù »ÉÉ©Éà,]àù ANɳ¶ÉÉà {ɾÓ.

±ÉÉLÉÉà ±ÉeÉ´«ÉÉ ±ÉÉe lÉ©É{Éà, HÉäe »ÉÉä ~ÉÚùÉ H«ÉÉÇ, +à HÉàe{ÉÉ ~ÉÖù{ÉÉù{ÉÉ, HÉàe{Éà §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ.

±ÉÉLÉÉà H©ÉÉlÉÉ ¾Éà §É±Éà, ©ÉÉ ¥ÉÉ~É WàoÉÒ {ÉÉ c«ÉÉÇ +à ±ÉÉLÉ {É¾Ó ~ÉiÉ ùÉLÉ Uà, +à ©ÉÉ{É´ÉÖÅ §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ.

»ÉÅlÉÉ{ÉoÉÒ »Éà´ÉÉ SÉɾÉà,»ÉÅlÉÉ{É UÉà »Éà´ÉÉ HùÉà, Wà´ÉÖÅ HùÉà lÉà´ÉÖÅ §ÉùÉà, +à §ÉÉ´É{ÉÉ §ÉڱɶÉÉà {ɾÓ.

§ÉÒ{Éà »ÉÚ< ~ÉÉàlÉà +{Éà »ÉÚHà »ÉÚ´ÉeÉ´«ÉÉ +É~É{Éà +à +©ÉÒ©É«É +ÉÅLÉ{Éà, §ÉÚ±ÉÒ{Éà §ÉÓW´É¶ÉÉà {ɾÓ

~ÉÖº~ÉÉà ¥ÉÒUÉ´«ÉÉ ¡Éà©ÉoÉÒ, WàiÉà lÉ©ÉÉùÉ ùɾ ~Éù, +à ùɾ¥Éù{ÉÉ ùɾ ~Éù, HÅ÷H HqÒ ¥É{ɶÉÉà {ɾÓ

yÉ{É LÉùSÉlÉÉÅ ©É³¶Éà ¥ÉyÉÖÅ, ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ ©É³¶Éà {ɾÓÅ ~É±É ~É±É ~ÉÖÊ{ÉlÉ +à SÉùiÉ{ÉÒ, SÉɾ{ÉÉ §ÉڱɶÉÉà {ɾÓÅ.

$$$$$$$$$10 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

Wà ¡É§ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ù¾à Uà, ¡É§ÉÖ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà qÖ:LÉÅ ¡ÉÉ~«É {É qÒ{É: »«ÉÉlÉ »ÉÖLÉÅ ¡ÉÉ~«É SÉ Ê´ÉÊ»©ÉlÉ:

[ÉÉ{É»ÉÉù »ÉeH ~ÉùoÉÒ {ÉÒH³lÉÉ ù¾à Uà ´ÉùPÉÉàeÉ +{Éà »©É¶ÉÉ{É«ÉÉmÉÉ +{Éà UlÉÉÅ »ÉeH{Éà {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉà +à{ÉÉà HÉà< ¾ùLÉ Hà ¶ÉÉàH ! Y§É +É´ÉlÉÖÅ ù¾à Uà PÉÒ +{Éà ~ÉÉiÉÒ +{Éà UlÉÉÅ PÉÒoÉÒ Y§É {ÉoÉÒ ¥É{ÉlÉÒ SÉÒHiÉÒ Hà ~ÉÉiÉÒoÉÒ {ÉoÉÒ HÉ«É©É ù¾àlÉÒ §ÉÒ{ÉÒ ! ÷~ÉÉ±É ~Éà÷Ò©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ù¾à Uà -÷~ÉɱÉÉà Ê´É´Éɾ{ÉÒ +{Éà ©ÉùiÉ{ÉÒ +{Éà UlÉÉÅ ÷~ÉÉ±É ~Éà÷Ò +ʱÉ~lÉ ù¾à Uà +É{ÉÅqoÉÒ +{Éà AwàNÉoÉÒ! ¡É§ÉÖ! +É~Éà +É´ÉÒ W »É±Éɾ +É~ÉÒ Uà +©É{Éà? »ÉÖLÉ +É´Éà lÉÉà Ê´ÉÊ»©ÉlÉ {É ¥É{ÉÉà, qÖ:LÉ +É´Éà lÉÉà qÒ{É

{É ¥É{ÉÉà. HÉùiÉ Hà »ÉÖLÉ +{Éà qÖ:LÉ ¥ÉÅ{Éà H©ÉÇ{ÉÒ qà{É Uà. ¶ÉÖ§É H©ÉÇ Uà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉ÷à lÉ©É{Éà »ÉÖLÉ ©É³à Uà. +¶ÉÖ§É H©ÉÇ Aq«É©ÉÉÅ +É´Éà Uà ©ÉÉ÷à lÉ©É{Éà qÖ:LÉ ©É³à Uà. +É Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ¾ùLÉ-

¶ÉÉàH Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉ©ÉÉùà W°ù W H«ÉÉÅ Uà ?

¡É§ÉÖ! +É~É{ÉÒ »ÉÉ´É »ÉÉSÉÒ Uà; ~ÉiÉ »ÉÖLÉ{Éà +©Éà +©ÉÉùÒ ¾ÉàʶɫÉÉùÒ{ÉÖÅ £ùWÅq ©ÉÉ{ÉÒ ¥ÉàcÉ UÒ+à ©ÉÉ÷à W +à ©É³lÉÉÅ +©Éà Ê´ÉÊ»©ÉlÉ ¥É{ÉÒ W<+à UÒ+à +{Éà qÖ:LÉ©ÉÉÅ +©Éà ¥ÉÒX{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉù ©ÉÉ{ÉÒ ¥Éà»ÉÒ+à UÒ+à ©ÉÉ÷à W +à©ÉÉ qÒ{É ¥É{ÉÒ W<+à UÒ+à! HÞ~ÉÉ HùÉà +É~É Hà +É´ÉÒ ¨É©ÉiÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +©Éà ´É¾à±ÉÉ©ÉÉÅ ´É¾à±ÉÉ ©ÉÖHlÉ ¥É{ÉÒ W<+à.

¡É§ÉÖ! +É~É +à´ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq +É~ÉÉà Hà +©ÉÉà »É¾Ö{Éà »ÉÖLÉ ©É³Éà +{Éà »É¾Ö{ÉÖÅ qÖ:LÉ ÷³Éà +à´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ùÉLÉÒ+à. ¡É§ÉÖ ! +É~É +©ÉÉùÉ Àq«É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É HùÒ{Éà, +©ÉÉùÉ qÉàºÉÉà{Éà ¾cÉ´ÉÒ{Éà HÉ«É©É ©ÉÉ÷à +©ÉÉùÉ Àq«ÉʻɞɻÉ{É ~Éù Ê¥ÉùÉW©ÉÉ{É oÉÉ+Éà +à´ÉÒ +É~É{Éà {ÉªÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. +ÉHɶɩÉÉÅ ùSÉÉ«Éà±ÉÖÅ »É~lÉùÅNÉÒ ©ÉàPÉyÉ{ÉÖº«É {ÉÒùLÉlÉÉÅ ¾ä«ÉÉ©ÉÉÅ C§ÉùÉlÉÉ +É{ÉÅq{ÉÖÅ +É«ÉÖº«É Hà÷±ÉÖÅ? +à ©ÉàPÉyÉ{ÉÖº«É{Éà Ê´ÉLÉàùÒ {ÉÉÅLÉlÉÉà »ÉÚ«ÉÇ +ÉHɶɩÉÉÅ ¥É¾Éù {ÉoÉÒ +É´«ÉÉà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ! ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ ¨É©ÉiÉÉ HùÉ´ÉlÉÖÅ PÉÉ»É{ÉÉ lÉiÉLɱÉÉ ~Éù ù¾à±ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ Ê¥ÉÅqÖ{ÉÖÅ +à »ÉÉåq«ÉÇ H«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ? ~É´É{É{ÉÒ +àH {ÉÉ{ÉHeÒ ±É¾àùLÉÒ {ÉoÉÒ +É´ÉÒ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ! §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÖÅ ¶ÉÖu »´É°~É +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷à. +É ¶ÉÖu »´É°~É +É~ÉiÉà {ÉoÉÒ ©Éà³´«ÉÖÅ, ©ÉÉ÷à W §É÷HÒ+à UÒ+à.§ÉNÉ´ÉÉ{É »É´ÉÇmÉ Uà W, ©ÉÉmÉ +à{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÖÊlÉ{ÉÒ W°ù Uà. Xà +à oÉ< X«É lÉÉà HÉà<~ÉiÉ qqÇ Hà qÖ:LÉ ù¾Ò ¶ÉHà {ɾÓ. ~ÉÉäqNÉʱÉHlÉÉ{ÉÉ +ÉW{ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ +¾ÅHÉù lÉÒµÉ Uà +à{ÉÉ ©ÉÉ÷à {É©É»HÉù §ÉÉ´É{ÉÒ lÉÒµÉ W°ù Uà. +É ~ÉÖ»lÉH{ÉÖŠʩɶÉ{É +ÉW Uà.

´ÉÉlÉ lÉÉà

$$$$$$$$$11 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

Y´É{É Y´ÉlÉÉÅ +É÷±ÉÒ HùH»Éù HùÒ+à lÉÉà +´É»Éùà¾ÉoÉ UÚ÷Éà ù¾à. ~ÉùÅlÉÖ ~Éà÷ W ~É÷ÉùÉ Wà´ÉÖÅ ùÉL«ÉÖÅ ¾Éà«ÉlÉÉà ~ÉUÒ ~Éù©ÉÉoÉÇ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ ~Éà÷Ò+Éà H«ÉÉÅoÉÒ ~ÉÚùÉ«É? W«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »´ÉÉoÉÇ©ÉÉÅ HùH»Éù {É¾Ó oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~Éù©ÉÉoÉÇ©ÉÉÅ-~ÉùÉà~ÉHÉù©ÉÉÅ ¾ÉoÉ ~ɾÉà³Éà {É¾Ó oÉÉ«É. ©Éà³´Éà±ÉÖÅ yÉ{É »ÉÉoÉà {É¾Ó +É´Éà, ~ÉùÅlÉÖ yÉ{É ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÖ ~ÉÉ~É »ÉÉoÉà W +ɴɶÉà. ¥ÉÖÊu{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ¥ÉXù©ÉÉÅ, »{Éà¾{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉ +{Éà ¸ÉwÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ Hù´ÉÉà Xà<+à. ~ÉÖ»lÉH{ÉÉà ~ÉiÉ A~É«ÉÉàNÉ »ÉÉùÉà +à´ÉÉà oÉÉ«É ©ÉÉ÷à +É~Éà ´ÉÉÅS«ÉÉ ¥ÉÉq ¥ÉÒX ¥ÉyÉÉ{Éà ~ÉiÉ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ +É~É´ÉÉ {ÉªÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. +É~É +É ùÒlÉà ~ÉÖi«É HÉ«ÉÇ {ÉÉ »É¾§ÉÉNÉÒ oɶÉÉà. Wà HÉà< §ÉÉ< Hà ¥Éà{É +É~É{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ©É³à±É +É ~ÉÖ»lÉH ´ÉÉÅSɶÉà lÉà+Éà SÉÉàI»É +É~É{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{ɶÉà. [ÉÉ{É §ÉÅeÉù©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ ~ÉÖ»lÉHÉà {ÉHÉ©ÉÉ {ÉoÉÒ W. +à{Éà «ÉÉàN«É HÉà<{Éà HÉà< Y´É +É Ê´É·´É©ÉÉÅ Uà W. «ÉÉàN«É Hɳà +à +É´ÉÒ W ~ɾÉáSɶÉà. ~ÉÖ»lÉHÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà «ÉÉàN«É ´ÉÉÅSÉHÉà{ÉÒ ¡ÉÊlÉKÉÉ HùlÉÉÅ +Åqù ¥Éàcà±ÉÉ Uà. +É ~ÉÖ»lÉH{ÉÉ ´ÉÉÅSÉ{É ~ÉUÒ LÉùàLÉù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà +É{ÉÅq +ɴɶÉà. +É~É{ÉÉ +¶ÉÖ§É §ÉÉ´ÉÉà{Éà qÚù HùÒ A~É¶É©É §ÉÉ´É,´ÉäùÉN«É §ÉÉ´É, l«ÉÉNÉ §ÉÉ´É lÉoÉÉ §ÉÊHlɧÉÉ´É{Éà ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É ~ÉÖ»lÉH +É~É{ÉÉ +Él©ÉÉ ©ÉÉ÷à ÷Éà{ÉÒH ~ÉÚù´ÉÉù oɶÉà. yÉ©ÉÇ {É Ê¾{qÖ, ¥ÉÉäu Uà, yÉ©ÉÇ {É ©ÉÖÊ»±É©É, Wä{É, yÉ©ÉÇ ÊSÉnÉ{ÉÒ ¶ÉÖulÉÉ, yÉ©ÉÇ ¶ÉÉÅÊlÉ-»ÉÖLÉSÉà{É, yÉ©ÉÇ yÉ©ÉÇ lÉÉà »É¾Ö H¾à, ~ÉiÉ »É©ÉWà {ÉÉ HÉà<, ¶ÉÖu ÊSÉnÉ{ÉÖÅ +ÉSÉùiÉ, »Él«É yÉ©ÉÇ Uà »ÉÉà<. +à W yÉù©É{ÉÒ ~ÉùLÉ Uà,+à W yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É, W{É W{É{ÉÖÅ ©ÉÅNÉ±É Hùà, qÚù Hùà »ÉÅlÉÉ~É.

¥ÉÒX{Éàà [ÉÉ{É +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÅÖ [ÉÉ{É »ÉÖùÊKÉlÉ. ¥ÉÒX{Éà PÉ{É +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÅÖ yÉ{É »ÉÖùÊKÉlÉ. ¥ÉÒX{Éà »ÉÖLÉ +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÖÅÅ »ÉÖLÉ »ÉÖùÊKÉlÉ ¥ÉÒX{Éà Y´É{É +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÅÖ Y´É{É »ÉÖùÊKÉlÉ.

¡Él«ÉàH H±ÉÉHÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ H±ÉÉHÞÊlÉ {ÉÒSÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ±ÉLÉà Uà. ~ÉùÅlÉÖ W{ÉàlÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳH{Éà +à{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ qà Uà.

©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ EiÉ ©ÉÉoÉà ùÉL«ÉÉ Ê´É{ÉÉ H¶ÉÖÅ HÉ«ÉÇ oÉÉ«É {ɾÓ. ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ ¡É»É{{ÉnÉÉ Ê´É{ÉÉ yÉ©ÉÇ-H©ÉÇ HÉÅ< oÉÉ«É {ɾÓ.

$$$$$$$$$12 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

lÉÒXàùÒ{ÉÒ mÉiÉ SÉÉ´ÉÒà

©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà SÉÉ´ÉÒ Uà lÉÒXàùÒ{ÉÒ Wà{ÉÒ +Åqù HùÉàeÉà{ÉÉà ©ÉÉ±É Uà ~ÉiÉ HÉà< +É SÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ SÉÉ´ÉÒ+Éà qàLÉÉeÖÅ UÖÅ : lÉ©ÉÉà +ÉWoÉÒ ùÉàW ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚX SÉɱÉÖ HùÉà,ùÉmÉÒ §ÉÉàW{ÉHÅq©ÉÚ³{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÉà. ~ÉKÉÒ+Éà{Éà SÉiÉ {ÉÉÅLÉÉà,NÉÉ«É{Éà PÉÉ»ÉSÉÉùÉà {ÉÉÅLÉÉà, qÒ{É +{Éà NÉùÒ¥ÉÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÉà,NÉùÒ¥ÉÉàà{Éà §ÉiÉlÉù©ÉÉÅ »É¾É«É HùÉà,NÉùÒ¥É ¥ÉÒ©ÉÉùÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÉà, ¡É§ÉÖ §ÉÊHlÉ, ¡É§ÉÖ {ÉÉ©É »©ÉùiÉ HùÉà. +§ÉK«É{ÉÉà l«ÉÉNÉ,©ÉÉ{É´ÉlÉÉ +{Éà Y´Éq«ÉÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ HÉ«ÉÉâ ~ÉÖi«É{ÉÒ £àH÷ùÒ Wà´ÉÉ Uà. ~ÉÖi«É ´ÉyÉlÉÖÅ W¶Éà-~ÉÉ~É PÉ÷lÉÖÅ W¶Éà. qÖ:LÉÉà +É~ÉÉà+É~É ~ɱÉÉ«É{É oÉ< W¶Éà lÉà ©ÉÉùÒ NÉàùÅ÷Ò Uà. lÉ©ÉÉùÉ Y´É{É©ÉÉÅ W«É ©ÉÅNÉ±É oɶÉà. »É©É«É +àW Y´É{É Uà lÉà{Éà ´Éàe£Éà {ɾÓ. »É©É«É{ÉÉà »ÉqÖ~É«ÉÉàNÉ HùÉà. Y´É{É©ÉÉÅ +àH ©ÉÉmÉ yÉ©ÉÇ W Hù´ÉÉà Xà<+à. ÊWÅqNÉÒ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉà yÉ©ÉÇ oɶÉà,lÉà÷±ÉÒ YÅqNÉÒ »ÉÉoÉÇH,Wà÷±ÉÉà yÉ©ÉÇ {É H«ÉÉâ lÉà÷±ÉÒ YÅqNÉÒ Ê{ÉùoÉÇH. »ÉÉyÉÖ~ÉiÉÉ{ÉÉ +ÉSÉÉùÉà{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉÉ~É{ÉÒ Ê{ÉWÇùÉ oÉÉ«É Uà.´ÉÅq{É Hù´ÉÉoÉÒ ASSÉ NÉÉàmÉ ¥ÉÅyÉÉ«É Uà. +ÉSÉùiÉ©ÉÉÅ AlÉùà±ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà W ʶÉKÉiÉ ±ÉɧÉqÉ«ÉÒ {ÉÒ´Éeà Uà.¥ÉÉHÒ{ÉÖÅ [ÉÉ{É ´ÉiÉ´É~ÉùÉ«Éà±ÉÉ ¶É¥q§ÉÅeÉù Wà´ÉÖÅ ¥É{ÉÒ ù¾à Uà. ¥ÉÉà±É »ÉHÉàlÉÉà ©ÉÒcÉ ¥ÉÉà±ÉÉà, H÷Ö ¥ÉÉà±É{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà, ¥Éq±É »ÉHÉàlÉÉà HÖ~ÉoÉ ¥Éq±ÉÉà, ùɾ ¥Éq±É{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà, ¥ÉlÉÉ »ÉHÉàlÉÉà ùɾ ¥ÉlÉÉ+Éà, ~ÉoÉ §É÷HÉ{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà, W±ÉÉ »ÉHÉàlÉÉà qÒ~É W±ÉÉ+Éà, qÒ±ÉHÉà W±ÉÉ{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà ¥ÉÒUÉ »ÉHÉàlÉÉà £Ý±É ¥ÉÒUÉ+Éà, HÉÅ÷à ¥ÉÒUÉ{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà, H©ÉÉ »ÉHÉàlÉÉà ~ÉÖi«É H©ÉÉ+Éà, ~ÉÉ~É H©ÉÉ{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà, ©ÉÒ÷É »ÉHÉàlÉÉà ´Éäù ©ÉÒ÷É+Éà, ¡Éà©É ©ÉÒ÷É{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà, ±ÉNÉÉ »ÉHÉàlÉÉà ¥ÉÉNÉ ±ÉNÉÉ+Éà,+ÉNÉ ±ÉNÉÉ{ÉÉ ©ÉlÉ ¶ÉÒLÉÉà.

+ÉÅlÉH´ÉÉqÒ Xà +É »É©ÉY X«ÉlÉÉà +ÉlÉÅH W ©É÷Ò X«É.

{ÉÒSÉÉà´ÉÒ ¡ÉÉiÉ{Éà ©ÉÉlÉÉ ´Éù»ÉÉ´Éà W »{Éà¾{Éà, §ÉÉàNÉ{ÉÉ l«ÉÉNÉ©ÉÉÅ §ÉÉàNÉ Wà ©ÉÉiÉà yÉ{«É lÉà¾{Éà.

$$$$$$$$$13 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

~ɾà±ÉÒ SÉÉ´ÉÒ

»É´ÉÇoÉÉ »É¾Ö »ÉÖLÉÒ oÉÉ+Éà, ~ÉÉ~É {É HÉà< +ÉSÉùÉà. ùÉNÉ wàºÉoÉÒ ©ÉÖHlÉ oÉ<{Éà, ©ÉÉàKÉ »ÉÖLÉ »É¾Ö WNÉ´ÉùÉà. +ÉWà {Éà +ÉWà W »ÉÖLÉÒ ¥É{É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +É ùÂÉà A~ÉÉ«É! yÉ{É{Éà +©ÉÉ~É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà UÉàeÒ{Éà Àq«É{Éà ʴɶÉɳ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà HùlÉÉÅ X´É. Y´É ©ÉÉmÉ Hɳ +{ÉÉÊqoÉÒ »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÉ <SUà Uà. +àH ~ÉiÉ Y´É +à´ÉÉà Xà´ÉÉ {É¾Ó ©É³à Hà, Wà{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ¡É´ÉÞÊnÉ{ÉÖÅ qÚù{ÉÖÅ Hà {ÉYH{ÉÖÅ y«Éà«É »ÉÖLÉ¡ÉÉÊ~lÉ {É ¾Éà«É. HÒeÒ ¾Éà«É Hà HÅÖWù ¾Éà«É, »ÉÅ»ÉÉùÒ ¾Éà«É Hà »ÉÉyÉH ¾Éà«É,+É ¥ÉyÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà »ÉlÉlÉ »ÉlÉàW ùÒlÉà lÉù´ÉùlÉÖÅ HÉà< lÉl´É ¾Éà«É,lÉÉà lÉà »ÉÖLÉ Uà. »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉÒX{ÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ HùÉà. qÖ:LÉ qÚù Hù´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉÒX{ÉÉ qÖ:LÉ qÚù Hù´ÉÉ ©ÉoÉÉà! Hà©ÉHà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Wà HÉÅ< »ÉÉSÉÉ »ÉÖLÉÒ qàLÉÉ«É Uà, +à ¥ÉÒX{ÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ H«ÉÉÇ Ê´É{ÉÉ ùÂÉ {ÉoÉÒ. lÉà©É Wà LÉùàLÉù qÖ:LÉÒ qàLÉÉ«É Uà,+à©É{ÉÉ +ÅlÉù©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W »ÉÖLÉ{ÉÒ <SUÉ cÉÅ»ÉÒ cÉÅ»ÉÒ{Éà §ÉùÒ Uà. HÉà< qÖ:LÉ +É´Éà Uà lÉà ~ÉÒeÉ ©ÉÉ÷à {ɾÓÅ ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà PÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´Éà Uà. HÉà< +É~ÉiÉÉÅW Ê{ÉHÉÊSÉnÉ H©ÉÇ Aq«É©ÉÉÅ +É´É´ÉÉoÉÒ qÖ:LÉ +É´Éà Uà. HÉà< ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ Ê´ÉùÉàyÉ ¾Éà«É lÉÉà ~ɾà±ÉÉ lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ »ÉÉŧɳ´ÉÒ. ~ÉUÒ ~ÉÉmÉlÉÉ ©ÉÖW¥É ©ÉyÉÖùlÉÉoÉÒ Ê¾lÉʶÉKÉÉ +É~É´ÉÒ. HÉà< ¡Él«Éà ±Éà¶É +ùÖSÉÒ Hà wàºÉ ©É{É©ÉÉÅ »ÉÅPÉù´ÉÉà {ɾÓÅ. ©É{É{Éà »ÉqÉ ¡É»É{{ÉlÉÉ{ÉÉ ©É¾É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ ]Ö±ÉlÉÖÅ ùÉLÉ´ÉÖÅ WàoÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hɳà +É{ÉÅq ©ÉÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É.qùàH +Él©ÉÉ XÊlÉoÉÒ +àH W Uà - lÉàoÉÒ Y´É ©ÉÉmÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÖÅ . qùàH Y´É ¡Él«Éà »É©É§ÉÉ´É +{Éà HùÖiÉÉ §ÉÉ´É ùÉLÉ´ÉÉà. ¡É§ÉÖ- +É~É{ÉÉ +à´ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq ´Éù»ÉÉ´ÉÉà Hà +©ÉÉà »É¾ÖÅ ¡É§ÉÖ+à SÉÓyÉà±ÉÉ ©ÉÉNÉÇÇ©ÉÉÅ Ê»oÉù ¥É{ÉÒ AnÉùÉànÉù ¡ÉNÉÊlÉ »ÉÉyÉÒ ~Éù©É~Éq{ÉÉÅ §ÉÉàHlÉÉ ¥É{ÉÒ+à.»ÉÅ»ÉÉù +à ©ÉÉà¾ùÉX{ÉÖÅ {ÉÉ÷H Uà. {ÉÉ÷H©ÉÉÅ ¾ÖÅ ùÉX«É {ÉoÉÒ {Éà ʧÉLÉÉùÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. ©É{Éà ©É³à±ÉÉà ~ÉÉc ©ÉÉùà Ê{ɱÉâ~ɧÉÉ´Éà §ÉW´É´ÉÉ{ÉÉà Uà. ¾ÖÅ +{Éà ©ÉÉùÖÅ +àW qÖ:LÉ Uà. ¾ÖÅ {É¾Ó +{Éà ©ÉÉùÖÅ {É¾Ó +àW »ÉÖLÉ Uà.+ÉLÉÉà »ÉÅ»ÉÉù +É ©ÉÉà¾{ÉÒ ¶ÉÞÅLɱÉÉ Uà.»ÉÅ»ÉÉù +à÷±Éà ¶ÉùÒù{ÉÉà ©ÉÉà¾. ¥ÉyÉÉ lÉÉà£É{ÉÉà +É ¶ÉùÒù{Éà HÉùiÉà Uà. HÖ÷ÖÅ©¥É ~ÉÊù´ÉÉù{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ{«ÉÉ lÉÉà qÖ:LÉ. ¶ÉùÒù-PÉù-ʩɱHlÉ-~ÉÊù´ÉÉù ¥ÉyÉÖ NÉ©Éà Uà. ~ÉiÉ ©É«ÉÉÇ ~ÉUÒ ¶ÉÖÅ?lÉà{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù {ÉoÉÒ. ¥ÉÒX{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÉoÉÒ Y´É qÖ:LÉÒ oÉ«ÉÉà. ¾´Éà Ê´ÉSÉÉùXà Hà ¾ÖÅ HÉàiÉ. ~ÉÖmÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ{«ÉÉà-W©ÉÉ{ÉÉà +É´«ÉÉà ~ÉÉ~É{ÉÉà,qÒHùÉà {É¾Ó ¥ÉÉ~É{ÉÉà.§ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ{«ÉÉ? §ÉNÉ´ÉÉ{É W +É~ÉiÉÖÅ »É´ÉÇ»´É Uà +à©É{Éà »É©ÉÊ~ÉÇlÉ ù¾Ò+à lÉÉà W »ÉÖLÉÒ oÉ<+à. ©ÉÉ÷à §ÉÉ´ÉoÉÒ Êq±ÉoÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ §ÉÊHlÉ Hù´ÉÒ. ¥ÉÒX +É~ÉiÉÖÅ ¥ÉNÉÉelÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉiÉà W +É~ÉiÉÖÅ ¥ÉNÉÉeÒ+à UÒ+à. qÖ:LÉ ©É©ÉlÉÉ{ÉÖÅ Uà. »É¾{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +{ÉàH £É«ÉqÉ: qà´ÉÖÅ SÉÚH´ÉÉ< X«É-WÖ{ÉÖÅ H©ÉÇ »ÉÉ£ oÉ< X«É-{É´ÉÖÅ H©ÉÇ {É ¥ÉÅyÉÉ<-§ÉÉ´ÉÒ AW³ÖÅ oÉÉ«É +{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ +É[ÉÉ ~ɳɫÉ.»ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉà ù»lÉÉà +É´ÉH{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà {É¾Ó ~ÉiÉ W°ùlÉ{ÉÉà PÉ÷ÉeÉà Uà. XlÉ{ÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ {ɾÓ, WNÉlÉ{ÉÉ

$$$$$$$$$14 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

»ÉÖLÉ{ÉÒ <SUÉ,+à »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉà ùÉW©ÉÉNÉÇ Uà. Wà »ÉÉyÉH ¥ÉÒX{ÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ Hùà Uà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ lÉù£oÉÒ +{«É{Éà ~ÉÒeÉ {É ~ɾÉáSÉà,+à ©ÉÉ÷à Wà »ÉlÉlÉ »ÉXNÉ ù¾à Uà. +à{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +ʾŻÉÉ{ÉÒ ©ÉÉmÉÉ-«ÉÉmÉÉ ´ÉyÉlÉÒ W ù¾à Uà. +{Éà Wà ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ +ʾŻÉH ¥É{ÉlÉÉà X«É+à ´ÉyÉÖ{Éàà ´ÉyÉÖ »ÉÖLÉÒ ¥É{ÉlÉÉà X«É. wÊ{É +à´ÉÉà ¡ÉÊlÉwÊ{É +É H¾à´ÉlÉ ~ÉiÉ +ÉW ´ÉÉlÉ H¾Ò X«É Uà. +É~ÉiÉà ¥ÉÒX{ÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ HùÒ+à, lÉÉà ¥ÉÒX +É~ÉiÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ Hùà, +É~ÉiÉà ¥ÉÒX{Éà qÖ:LÉ {É ~ɾÉáSÉà, +à ©ÉÉ÷à »ÉlÉlÉ »ÉXNÉ ù¾Ò+àlÉÉà ¥ÉÒX ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà qÖ:LÉ {É ~ɾÉáSÉà +à{ÉÒ »ÉlÉlÉ ÊSÉÅlÉÉ

ùÉLÉà.Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉùà HÉÅ< Xà<lÉÖÅ {ÉoÉÒ +{Éà ©ÉÉùÉà HÉà< ¶ÉmÉÖ {ÉoÉÒ

ù÷iÉ SÉÉà´ÉÒ»É H±ÉÉH H«ÉÉÇ HùÉà. +ÉW{ÉÖÅ »ÉÖLÉ Hà +l«ÉÉù{ÉÖÅ qÖ:LÉ,¥Éà©ÉÉÅoÉÒ +àHà«É ¶ÉÉ·´ÉlÉ {ÉoÉÒ +à »É©ÉWiÉ Wà÷±ÉÒ ´É¾à±ÉÒ +ɴɶÉà +à÷±ÉÉà ´É¾à±ÉÉà +É~ÉiÉÉà Y´É{É~ÉoÉ CW©ÉɳÉà ¥É{ɶÉà. ~ÉÉùHÉÅ W«ÉÉùà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ±ÉÉNÉ´ÉÉ ©ÉÉÅeà l«ÉÉùà Y´É{É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÉà ©É¾àùÉ©ÉiÉ C©É÷à Uà. ¡ÉÉiÉÒ©ÉÉmÉ©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ{ÉÉ q¶ÉÇ{É oÉÉ«É Uà. +É~ÉiÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉàoÉÒ HÉà< W°ùlÉ©ÉÅq{ÉÉ SɾàùÉ A~Éù Ê»©ÉlÉ ùà±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É, HÉà<{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ{ÉÉà ~ÉÊùlÉÉ~É qÚù HùÒ ¶ÉHÉ«É lÉÉà lÉàoÉÒ Wà ¶ÉÖHÖÖ{É ©É³à Uà lÉà ¡É§ÉÖ~ÉÚX »É©ÉÉ{É Uà. +±ÉÉäÊHH Uà, +t§ÉÚlÉ Uà, »ÉÉÊl´ÉH »ÉÖLÉ ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÊlÉÊq{É HÉà<{Éà LÉ~É©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÒ HÉà¶ÉÒ¶É HùÒ{Éà ~ÉÖi«É{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ HùlÉÉÅ ù¾Ò+à.NÉÖùÖqà´É ÷ÉNÉÉàù H¾àlÉÉ:»ÉÖLÉ qÖ:LÉoÉÒ ~Éù +à´ÉÒ ~Éù©É +É{ÉÅq{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ©ÉÉÅ ¾ÖÅ +à´ÉÉà ±É«É±ÉÒ{É oÉ< NÉ«ÉÉà UÖÅ Hà »É´ÉÇmÉ lÉÉùÉÅ ´ÉùqÉ{É{ÉÒ yÉÚ~É»ÉÖNÉÅyÉ W ©É{Éà +{É֧ɴÉÉ«ÉÉ Hùà Uà.lÉ©ÉÉùà »ÉÖLÉ Xà<lÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÖLÉ ´ÉÉ´ÉÉà,¥ÉÒX{Éà »ÉÖLÉ +É~ÉÉà. ¥ÉÒX »ÉÖLÉÒ oÉÉ«É lÉà´ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ HùÉà. »É´ÉÇ Y´ÉÉà{Éà »ÉÖLÉÒ Xà´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É +à +É´«ÉÖÅ Uà Hà +ÉLÉÖÅ WNÉlÉ +ÉWà ©ÉÉùÖÅ Ê©ÉmÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ Uà.

´ÉÉ´ÉÒ+à lÉà ANÉà,Wà ´ÉÉ´Éà lÉàW §ÉÉàNÉ´Éà. Wà H©ÉÇ ¥ÉÉÅy«ÉÉ lÉà §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ ~Éeà Uà.©É¾à©ÉÉ{É{Éà +É©ÉÅmÉiÉ +É~«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉUÒ +à +ÉÅNÉiÉà +É´Éà l«ÉÉùà W©ÉÉe´ÉÉà W ~Éeà{Éà!lÉÉà ~ÉUÒ ùÉàlÉÉ ùÉàlÉÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à W©ÉÉe´ÉÉà? ¾»ÉlÉà ©ÉÉàhà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à {É W©ÉÉe´ÉÉà? lÉà©É Wà H©ÉÉâ +É~ÉiÉà ¥ÉÉÅy«ÉÉ Uà lÉà W H©ÉÉâ HɳJ©Éà Aq«É©ÉÉ{É oÉÉ«É Uà. H©ÉÇ Aq«É©ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ. +à÷±Éà lÉà Wà´ÉÖÅ H©ÉÇ lÉà ¡É©ÉÉiÉà £³ +É~ÉÒ{Éà W W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà, lÉÉà lÉà ´ÉLÉlÉà ùÉà´ÉÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà»É´ÉÖÅ?¾É«É´ÉÉà«É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÒ? Aq«É©ÉÉ{É oÉ«Éà±ÉÉ H©ÉÉâ ¾»ÉlÉà ©ÉÉàhà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à §ÉÉàNÉ´ÉÒ {É ±Éà´ÉÉ?©É²«ÉÉà Uà qྠ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉà WNÉlÉ©ÉÉÅ yÉÚ~É»É³Ò oÉÉXà,»ÉÖÅNÉPÉ +{«É{Éà qà´ÉÉ lÉ©Éà XlÉà ¥É³Ò XXà. Y´É{É©ÉÉÅ {ÉIÒ HùÉà Hà ¾ÖÅ HqÒ HÉà<{Éà qÖ:LÉ {É¾Ó +É~ÉÅÅÖ, ¥É{Éà lÉà÷±ÉÖÅ »ÉÖLÉ +É~ÉÒ¶É. +àH ´ÉÉlÉ {ÉIÒ Uà »ÉÖLÉ +É~ɶÉÉà lÉÉà »ÉÖLÉ W ©É³¶Éà. Wà +É~ÉÉà lÉà ©É³à. ¡Éà©É +É~ÉÉàà lÉÉà ¡Éà©É ©É³à. ´Éàù +É~ÉÉà ´Éàù ©É³à. qÖ:LÉ +É~ÉÉà qÖ:LÉ ©É³à. qÖ:LÉ- »ÉÅH÷ +É~ÉiÉÒ +à´ÉÒ ¶ÉÊHlÉ+Éà{Éà ¥É¾Éù ±ÉÉ´Éà Uà, Wà »ÉÖLÉ-»É©ÉÞÊu {ÉÉ »É©É«Éà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ »ÉÖlÉà±ÉÒ ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉ{Éà qÖ:LÉ ¶ÉÖÅÅ HÉ©É +É´Éà Uà +É~ÉiÉà HÉÅ<H ~ÉÉ~É-H©ÉÇ H«ÉÉÇ Uà lÉÉà lÉà §ÉÉàNÉ´É´ÉÉW ~Éeà Uà. Xà +É~ÉiÉ{Éà qÖ:LÉ {É Xà<+à lÉÉà +É~ÉiÉà {É´ÉÉÅ H©ÉÇ-~ÉÉ~É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ {É¾Ó . HÉà¶ÉÒ¶É Hù¶ÉÉà

$$$$$$$$$15 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

lÉÉà Y´É{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉà +É©É HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà. +É~ÉiÉà eNɱÉà {Éà ~ÉNɱÉà »ÉÉ´ÉSÉàlÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Uà Hà ©ÉÉùÉoÉÒ ¾´Éà WÉiÉlÉÉÅ-+XiÉlÉÉÅ HÉà< {É´ÉÉ H©ÉÇ-~ÉÉ~É oÉÉ«É {ɾÓ. qÖ:LÉ +É´Éà Y´É{É©ÉÉÅ lÉÉà ~ÉiÉ qÖ:LÉÒ oÉ´ÉÖÅ W°ùÒ {ÉoÉÒ. ©É{É{Éà »É©ÉX´ÉÉà Hà ©Éá HÉà< ~ÉÉ~É H©ÉÇ H«ÉÉÇ ¾¶Éà +à÷±Éà ©ÉÉùà §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ lÉÉà ~Éeà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ ©ÉÉùÖÅ qà´ÉÖÅ +ÉàUÖÅ oÉ< ùÂÖÅ Uà lÉà©É »É©ÉW´ÉÉoÉÒ qÖ:LÉÒ {É¾Ó oÉÉ´É. qÖ:LÉ{Éà Hà©É Yù´É´ÉÖÅ, H< ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¡É»É{{ÉlÉÉ ÷HÉ´É´ÉÒ +{Éà +É»É~ÉÉ»É{ÉÉÅ »ÉÉä{ÉÒ ´ÉyÉÉù´ÉÒ +à Y´É{É{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò H³É Uà. Ê]ÅqÉÊq±ÉÒ{ÉÉà-Y´É{É»ÉÉ£±«É{ÉÉà ©É©ÉÇ ~ÉiÉ +É´ÉÒ H³É©ÉÉÅ »É©ÉÉ«Éà±ÉÉà ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ +{É֧ɴÉà »É©ÉX«É. lÉ©ÉÉ©É qÖ:LÉÉà{ÉÒ We +»´ÉÒHÉù Uà. lÉ©ÉÉùÉ »ÉÖLÉÉà{ÉÒ We »´ÉÒHÉù Uà. ~ɾà±ÉÉÅ, »ÉÖLÉ +É´Éà l«ÉÉùà

¾ÖÅ »ÉÖLÉÒ oÉlÉÉà ¾lÉÉà +{Éà qÖ:LÉ +É´Éà l«ÉÉùà qÖ:LÉÒ oÉlÉÉà ¾lÉÉà. ¾´Éà »ÉÖLÉ +{Éà qÖ:LÉ ¥ÉÅ{Éà{ÉÒ ~ÉÉU³ lÉ©ÉÉùÉà SɾàùÉà ]±ÉHà Uà. +É{ÉÅq{ÉÉ qÊù«ÉÉ©ÉÉÅ ¾´Éà lÉÉùÖÅ W¾ÉW Ê{É:¶ÉH oÉ<{Éà lÉùlÉÖÅ X«É Uà. »ÉÚ«ÉÉâq«É{ÉÉà +É{ÉÅq Wà{Éà Xà<lÉÉà ¾Éà«É +àiÉà »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ{Éà »´ÉÒHÉù´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ ùÉLÉ´ÉÒ W ~Éeà.LÉÒ±ÉlÉÉ £Ý±É{Éà Xà´ÉÉ{ÉÒ ©ÉX Wà{Éà Xà<lÉÒ ¾Éà«É +àiÉà Hù©ÉÉlÉÉ £Ý±É{Éà »´ÉÒHÉùà W UÚ÷HÉà. ¥ÉɳH{ÉÉ W{©É{ÉÒ LÉÖ¶ÉɱÉÒ Xà<lÉÒ ¾Éà«É lÉÉà +à{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{Éà »É¾{É Hù´ÉÖÅ W ~Éeà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ Wà{Éà »ÉÖLÉ Xà<lÉÖÅ ¾Éà«É +à{Éà qÖ:LÉ{ÉÒ A~ÉàKÉÉ Hù´ÉÒ {É ~ÉɱɴÉà. ~ÉiÉ ©ÉÉ{É´É©É{É{ÉÒ +É +àH {É¥É³Ò HeÒ Uà.~ÉNÉ©ÉÉÅ +àH {ÉÉ{ÉHeÉà HÉÅ÷Éà LÉÚÅSÉÒ X«É Uà lÉÉà XiÉà §ÉɱÉÉà §ÉÉáHÉ< NÉ«ÉÉà ¾Éà«É +à´ÉÒ SÉÒ»É ~ÉÉeà Uà. ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É +à ´ÉÉlÉ{Éà §ÉÚ±ÉÒ X«É Uà.+É qÖ:LÉÉà,»ÉÅH÷Éà,A~ÉÉÊyÉ+Éà +{Éà »É©É»«ÉÉ+Éà

W ©ÉÉùÖÅ PÉelÉù Hùà Uà, ©ÉÉùÉà Ê´ÉHÉ»É Hùà Uà,+{Éà »ÉÖLÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ +ÉNɳ ´ÉyÉÉùà Uà. «ÉÉq HùÉà,

©É¾É»ÉlÉÒ ©É«ÉiÉÉ{Éà,»ÉÒlÉÉ{Éà,uÉä~ÉqÒ{Éà, q©É«ÉÅlÉÒ{Éà,+ÅW{ÉÉ{Éà,H±ÉÉ´ÉlÉÒ{Éà-+É lÉ©ÉÉ©É{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ qÖ:LÉ{ÉÉ eÖÅNÉùÉ+Éà lÉÚ÷Ò ~Ée«ÉÉö~ÉiÉ WùÉ«É NɧÉùÉ«ÉÉ ´ÉNÉù +É qÖ:LÉÉà{Éà +à©ÉiÉà ¾»ÉlÉà ©ÉÖLÉà ]Ò±ÉÒ ±ÉÒyÉÉ. lÉÉà +ÉNɳ WlÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÉ ©É¾É»ÉÉNÉù©ÉÉÅ lÉà+Éà lÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.HÊ´É+à Hà÷±ÉÖÅ »Éù»É rº÷ÉÅlÉ +É~«ÉÖÅ UàHÉà< ~ÉiÉ ©ÉÉáPÉÒ ´É»lÉÖ »É¾W©ÉÉÅ ©É³lÉÒ {ÉoÉÒ. ùl{ÉÉà ©Éà³´É´ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà qÊù«ÉÉ©ÉÉÅ eÚ¥ÉHÒ ©ÉÉù´ÉÒ ~Éeà Uà, ÊH{ÉÉùà lÉÉà UÒ~ɱÉÉ{Éà ~ÉoÉùÉ W ©É³lÉÉ ¾Éà«É Uà. HÉà< ¥ÉÒX HÊ´É+à +ÉW ©ÉlɱɥÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà¶ÉÉàyÉà Uà ¶ÉÖÅ ÊH{ÉÉùà ©ÉÉàlÉÒ{Éà ¶ÉÉàyÉ{ÉÉùÉ, HÉàeÒ +{Éà UÒ~ɱÉÉ+Éà qà¶Éà lÉ{Éà ÊH{ÉÉùÉ,´É»lÉÖ HqÒ ©ÉÉáPÉÒ ©É³lÉÒ {ÉoÉÒ »É¾W©ÉÉÅ, ©ÉÉàlÉÒ{Éà ©Éà³´Éà Uà ©É]yÉÉù eÚ¥É{ÉÉùÉ. ÷ÚÅH©ÉÉÅ, »ÉÖLÉ:qÖ:LÉ +à ~ÉÖi«É/~ÉÉ~É{ÉÉ £³ Uà. »ÉÖLÉ©ÉÉÅ lÉÉà <·´Éù HÞ~ÉÉ »É©ÉX«É Uà. ~ÉiÉ qÖ:LÉ©ÉÉÅ

«Éà ¡É§ÉÖ HÞ~ÉÉ UàHÉùiÉHà qÖ:LÉ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉoÉÒ ~ÉÉ~É{ÉÉà KÉ«É oÉÉ«É Uà +{Éà »ÉÖLÉ ¡ÉÉÊ~lÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ

©ÉÉàH³Éà oÉÉ«É Uà. +à÷±Éà +É rʺ÷oÉÒ Ê´ÉSÉÉùÒ+à lÉÉà qÖ:LÉ,»ÉÅH÷,+É~ÉÊnÉ, ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ +à ~ÉÉ~É {ÉoÉÒ

~ÉiÉ ´ÉùqÉ{É Uà.~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ +HÞ~ÉÉ {É¾Ó ~ÉiÉ ©É¾É{É HÞ~ÉÉ Uà.Wà©É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ Êq´É»É +{Éà ùÉÊmÉ, Y´É{É +{Éà ©ÉÞl«ÉÖ, £Ù±É +{Éà ¶ÉÚ±É,·´ÉàlÉ +{Éà ¶«ÉÉ©É,+©ÉÞlÉ +{Éà ]àù +à´ÉÉ PÉiÉÉÅ r´«ÉÉà ù¾à±ÉÉ Uà.lÉà©É »ÉÖLÉ +{Éà qÖ:LÉ ~ÉiÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÉ W. ©ÉÉiÉ»É{Éà »ÉÖLÉ ~ÉSÉÉ´ÉlÉÉ +É´Ée´ÉÖÅ Xà<+à

$$$$$$$$$16 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

+{Éà qÖ:LÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà ʾ©©ÉlÉoÉÒ ±ÉelÉÉ +É´Ée´ÉÖÅ Xà<+à.»ÉÖLÉ©ÉÉÅ UHÒ {É W´ÉÖÅ Xà<+à +{Éà qÖ:LÉ©ÉÉÅ eNÉÒ {É W´ÉÖÅ Xà<+à. qàà´É-NÉÖùÖ-~É»ÉÉ«É H¾à´ÉÖÅ +à÷±Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É +{Éà NÉÖùÖ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ{ÉÉà »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉà. Y´É{É{ÉÖÅ »ÉÅ»HùiÉ HùÉà. [ÉÉ{É»ÉÉù©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ Uà. §ÉÅNÉÉù ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉÉà ~ÉiÉ SÉHSÉÊHlÉ oÉ< ¶ÉHà Uà. »ÉeÒ NÉ«Éà±ÉÉ ±ÉÉHeÉ ~ÉiÉ »ÉÅ»HÉÊùlÉ HùÒ +ÉHºÉÇH ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.£É÷Ò NÉ«Éà±É H~ÉeÉÅ©ÉÉÅoÉÒ HÉÅ<H {É´ÉÒ{ÉlÉ©É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà lÉÉà +É Y´É{É Hà©É {É »ÉÖyÉÉùÒ ¶ÉHÉ«É? Y´É{É +à ùÒlÉà Y´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ ±ÉÉà Hà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ HÉà<{Éà ~ÉiÉ ¾ÉÊ{É {É ~ɾÉáSÉà. yÉ©ÉÇ +à´ÉÒ ¶ÉÊHlÉ Uà Wà A~ÉÉyÉÒ+Éà{Éà ùÉàHà Uà. ¡ÉÊlÉHÖ³ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÉ{É»É{Éà Ê»oÉù ùÉLÉà Uà,»É©ÉÉyÉÒ +É~Éà Uà.yÉ©ÉÇoÉÒ ~ÉÖi«É ´ÉyÉàUà. ~ÉÉ~É PÉ÷àUà. ~Éù§É´É{ÉÖÅ §ÉÉoÉÖÅ ¥ÉÅyÉÉ«É Uà.

~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÖ:LÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qqàÇ ùÉà{ÉÉùÉ lÉÉà +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ W«ÉÉÅ{Éà l«ÉÉÅ +oÉeÉ«É Uà

qÖ:LÉà qÖ:LÉÒ oÉ{ÉÉùÉ +É WNÉlÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ?ʱɻ÷ Hù´ÉÉ ¥Éà»ÉÉà lÉÉà »É¾Ö ¡ÉoÉ©É {ÉÉ©É lÉÒoÉÈHù §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{ÉÖÅ +É´Éà.+ÉNɱÉÉ mÉÒX §É´É©ÉÉÅ +à lÉÉùH ~Éù©ÉÉl©ÉÉ+à Y´ÉÉà{Éà SÉÉùNÉÊlÉ °~É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ §É÷HlÉÉ Xà<{Éà §ÉÉ´É{ÉÉ §ÉÉ´ÉÒ"Xà ¾Éà´Éà ©ÉÖW ¶ÉÊHlÉ <»ÉÒ, »ÉÊ´É Y´É HùÖÅ ¶ÉÉ»É{Éù»ÉÒ' +É §ÉÉ´É{ÉÉ §ÉÉ´ÉÒ{Éà ¡É§ÉÖ ©ÉÉmÉ ¥Éà»ÉÒ {ÉoÉÒ ùÂÉ, lÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉà AlHÞº÷ ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ ~ÉiÉ H«ÉÉâ. HÉà< ʾÅqÒ HÊ´É+à +ÉàUÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ +É ´ÉÉlÉ »ÉÉùÒ ùÒlÉà »É©ÉX´ÉÒ Uà. HÉÅ÷É A{ÉHÉà ±ÉNÉÉ, +ÉÅLÉà +©ÉÉùÒ §Éù +É<. +É´ÉÉà,+É~ÉiÉÉ qÖ:LÉà lÉÉà PÉiÉÒ´ÉÉù qÖ:LÉÒ oÉ«ÉÉ UÒ+à, ¾´Éà WùÉ ¥ÉÒX{ÉÉ qÖ:LÉà qÖ:LÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉà »´ÉÉq ~ÉiÉ ±É<+à:-

¥ÉÒX{ÉÉ

´ÉäºiÉ´ÉW{É lÉÉà lÉà{Éà ùà H¾Ò+à, Wà ~ÉÒe ~ÉùÉ< XiÉà ùà, ~ÉùqÖ:LÉà A~ÉHÉù Hùà, lÉÉà«É ©É{É +ʧɩÉÉ{É {É +ÉiÉà ùà, »ÉH³ ±ÉÉàH©ÉÉÅ »É¾Ö{Éà ´ÉÅqà, Ê{ÉÅqÉ {É Hùà Hà{ÉÒ ùà, ´ÉÉSÉ-HÉSÉ-©É{É Ê{ÉSU±É ùÉLÉà, yÉ{É-yÉ{É W{É{ÉÒ lÉàiÉÒ ùà, »É©É{ɾÓ{Éà lÉÞºiÉÉ l«ÉÉNÉÒ, ~Éù»mÉÒ Wà{Éà ©ÉÉlÉ ùà, Y¾´ÉÉ oÉHÒ +»Él«É {É ¥ÉÉà±Éà, ~ÉùyÉ{É {É´É ]ɱÉà ¾ÉoÉ ùà, ©ÉÉ«ÉÉ ´«ÉÉ~Éà {É¾Ó Wà{Éà, rh ´ÉäùÉN«É Wà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ ùà, +É©É ¶ÉÖÅ lÉɱÉÒ ùà ±ÉÉNÉÒ, »ÉH³ lÉÒoÉÇ lÉà{ÉÉ lÉ{É©ÉÉÅ ùà, {Éà H~É÷ ùʾlÉ Uà, HÉ©É, JÉàyÉ Ê{É´ÉÉ«ÉÉÇ ùà, »Éàä´ÉÉà lÉà{ÉÖÅ q¶ÉÇ{É HùlÉÉÅ, HÖ³ +àHÉàlÉàù lÉÉ«ÉÉÇ ùà.

$$$$$$$$$17 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¥ÉÒY SÉÉ´ÉÒ

+ÉÅLÉ©ÉÉÅ +©ÉÒ lÉÉà qÖ{ÉÒ«ÉÉ NÉ©ÉÒ Y§É©ÉÉÅ +©ÉÒ lÉÉà qÖ{ÉÒ«ÉÉ {É©ÉÒ. ´ÉÉÅSÉH Ê©ÉmÉ +É~É{Éà ©É¾É´ÉÒù»´ÉÉ©ÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ ~É»ÉÅq ~Éeà Hà SÉÅeHÉà¶ÉÒ«ÉÉà ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ?»´ÉɧÉÉ´ÉÒHUà ©É¾É´ÉÒù»´ÉÉ©ÉÒ ¥É{É´ÉÖÅ NÉ©Éà.Y´É{É©ÉÉÅ Xà ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ ¥É{É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉSÉùiÉ©ÉÉÅoÉÒ qÖyÉ +Ê´ÉùlÉ ´ÉÂÖÅ lÉà©É +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖ§É §ÉÉ´É ¾Éà´ÉÉà Xà<+à.+É~ÉiÉà +àH ]Ée{ÉÉà qÉLɱÉÉà ±É<+à ]Ée ©ÉÉà÷ÅÖ oÉÉ«É Uà lÉà©É lÉà{ÉÒ eÉ³Ò {ÉÒSÉÒ {É©Éà Uà. +É~ÉiÉà ~ÉiÉ Y´É{É©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É ¥É{ÉÒ+àlÉÉà ]Ée{ÉÒ eÉ³Ò Wà©É {É©ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.{É´ÉHÉù ©ÉÅÅmÉ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É +KÉù ~ÉiÉ {É©ÉÉà oÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà. Wà {É©Éà lÉà »É¾Ö {Éà NÉ©Éà-{ɾÓlÉÉà §É´É©ÉÉÅ §É©Éà. ~ÉÚ.ùʴɶÉÅHù ©É¾ÉùÉW lÉà©É{ÉÉ §ÉÚqÉ{É«É[É qù©«ÉÉ{É HÉà< {É´ÉqÅ~ÉÊlÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq ±Éà´ÉÉ +É´Éà l«ÉÉùà lÉà©É{Éà HÉ«É©É ©ÉÉ÷à+ɶÉÒ´ÉÉÇq©ÉÉÅ »ÉÖLÉÒ oÉÉ+Éà +à´ÉÖÅ H¾à´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà »ÉÖLÉÒ HùXà +à©É H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ Hùà±ÉÖÅ. Y´É{É©ÉÉÅ qùàH{Éà »ÉÖLÉÒ lÉÉà oÉ´ÉÖÅ W Uà lÉà ©ÉÉ÷à »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ UÉàeÒ +{«É{Éà »ÉÖLÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Y´É{É©ÉÉÅ +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÖH´ÉÉoÉÒ +{ÉÉ«ÉÉ»Éà »ÉÖLÉ +É´ÉÒ ©É³à Uà. »ÉÖLÉ ©Éà³´É´ÉÉ HùlÉÉÅ »ÉÖLÉ +É~É´ÉÉ{ÉҶɰ+ÉlÉY´É{É©ÉÉÅ »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É qù´ÉÉX+Éà {Éà LÉÖ±±ÉÉ HùÒ qà Uà.¡É§ÉÖ ¡Éà©É lÉ©É{ÉàHùÒ+àUÒ+à§ÉÊHlÉ+É~É{ÉÒ HùÒ+à UÒ+à-~ÉiÉ qÉà÷ lÉÉà ¥ÉÒY W ´É»lÉÖ ~ÉÉU³ ©ÉÚHÒ +ÉyÉÉù lÉÉà ¥ÉÒX W ¥É³Éà{ÉÉà ±ÉÒyÉÉà. ~ÉUÒ »ÉÉÅW h²«Éà »Éù´Éä«ÉÖÅ HÉh«ÉÖÅ l«ÉÉùà WiÉÉ«ÉÖÅ Hà Hà´ÉÒ lÉÖSU ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©Éá Y´É{ɴɾÒNÉ«ÉÖÅ.´ÉùqÉ{ÉÉà{ÉÉà yÉÉàyÉ +ÉÅNɳÒ+Éà ´ÉSSÉàoÉÒ »ÉùÒ NÉ«ÉÉà-Êq´É»É eÚ¥ÉÒ NÉ«ÉÉà {Éà +ÅlÉù©ÉÉÅ qÒ´ÉÉà oÉ«ÉÉà {ɾÓ. ¾à Êq´«É »´ÉÉ©ÉÒ,+à´ÉÖÅ HùÉà Hà,¾ÖÅ +É·´ÉÉ»É{É ©Éà³´É´ÉÉ {É¾Ó +É~É´ÉÉ SÉɾÖÅ. ©É{Éà ¥ÉyÉÉ »É©ÉWà +à HùlÉÉÅ ¾ÖÅ ¥ÉyÉÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉ SÉɾÖÅ. ©É{Éà HÉà< ¡Éà©É +É~Éà +à HùlÉÉÅ ¾ÖÅ HÉà<{Éà ¡Éà©É +É~É´ÉÉ SÉɾÖÅöHÉùiÉHà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ W +É~ÉiÉ{Éà ©É³à Uà. KÉ©ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ W +É~ÉiÉà KÉ©ÉÉ ~ÉÉ©ÉÒ+à UÒ+à. ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©É´ÉÉ©ÉÉÅ W +É~ÉiÉà ¶ÉÉ·´ÉlÉ Y´É{É©ÉÉÅ W{©ÉÒ+à UÒ+à. q«ÉÉÊ»ÉÅyÉÖ! q«ÉÉÊ»ÉÅyÉÖ! q«ÉÉ HùWà q«ÉÉ HùWà! ©É{Éà +É WÅÊWùÉàà©ÉÉÅoÉÒ, ¾´Éà W±qÒ UÚ÷Éà HùWà {ÉoÉÒ +É lÉÉ~É »É¾à´ÉÉlÉÉà, §É§ÉÚHÒ H©ÉÇ{ÉÒ W´ÉÉ³É ´Éù»ÉÉ´ÉÒàà ¡Éà©É{ÉÒ yÉÉùÉ, Àq«É{ÉÒ +ÉNÉ ¥ÉÖ]´ÉWà.

{ÉÉ Xà<+à yÉ{É ´Éä§É´ÉÉà, »ÉÅlÉÉàºÉ ©ÉÖW{Éà +É~ÉWà, {ÉÉ Xà<+à »ÉÖLÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà,©É{É »ÉÅ«É©Éà ©ÉÖW »oÉÉ~ÉWà, {ÉÉ Xà<+à +{ÉÖHÚ³lÉÉ,»ÉÖLÉùÉNÉ ©ÉÉùÉà HÉ~ÉWà, ©ÉÖW Y´É{ÉPÉù©ÉÉÅ ¾à ¡É§ÉÖ! lÉÖW ¡Éà©É »ÉÉäù§É +É~ÉWà.

$$$$$$$$$18 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

mÉÒY SÉÉ´ÉÒ

Y´É{É©ÉÉÅ HÉà< »ÉÅ~ÉÖiÉÇ {ÉoÉÒ. qùàH©ÉÉ HÉÅ< »ÉÉùÖ Uà HÉÅ< LÉùÉ¥É ~ÉiÉ Uà. +É~ÉiÉà »É£àq Xà´ÉÉ{ÉÖÅÅ Uà HÉ³Ö {ɾÓ. ¥ÉÒX{ÉÒ {ÉÓqÉ Hù´ÉÒ {ɾÓ. Wà÷±ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ +É~ÉiÉÖÅ,©ÉÉ÷à W Hù´ÉÉ{ÉÖÅ W±qÒ HùÒ ±ÉÉà. »É©É«É HÉà<{ÉÉ ©ÉÉ÷à ùɾ {ÉoÉÒ XàlÉÉà. ¾ÖÅ Wà HÉÅ< ~ÉiÉ ±ÉLÉÖÅ UÅÖ lÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ¡É§ÉÉ´ÉoÉÒ ±ÉLÉÖÅ UÖÅ {Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ SÉùiÉÉà©ÉÉÅW lÉà +~ÉÇiÉ HùÖÅ UÖÅ. ¥ÉÉHÒ ¾ÖÅ lÉÉà HÉÅ< W {ÉoÉÒ. »ÉÅ»ÉÉù©ÉÅÉ UÖÅ ©ÉÉ«ÉÉX³©ÉÉÅ lÉÉà ¾ÖÅ ~ÉiÉ £»ÉÉ«Éàà±É UÖÅ. ¾ÖÅ ~ÉiÉ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ {ÉoÉÒ -©ÉÉùÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ LÉÉ©ÉÒ+Éà lÉÉà Uà ~ÉiÉ yÉÒ©ÉàyÉÒ©Éà lÉà LÉÉ©ÉÒ+Éà qÚù Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉàà SÉɱÉÖÅ W Uà. ¸ÉwÉ ùÉLɶÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É©ÉÉÅ lÉÉà yÉÒ©ÉàyÉÒ©Éà +É~ÉiÉÒ LÉÉ©ÉÒ+Éà qÚÚù oÉlÉÒ W¶Éà +{Éà NÉÖiÉÉà ´ÉyɶÉà. HÉà<{ÉÒ §ÉÚ±É Xà´ÉÒ {ɾÓ. Xà< ¾Éà«É lÉÉà ¶ÉÚ±É{ÉÒ Wà©É £áHÒ qà´ÉÒ +{Éà HÉà< Xà +É~ÉiÉÒ §ÉÚ±É ¥ÉlÉÉ´ÉàlÉÉàlÉà £Ý±É{ÉÒ Wà©É ©ÉÉoÉà SÉhÉ´ÉÒ{Éà §ÉÚ±É{Éà »ÉÖyÉÉùÒ{Éà §ÉÖ±É{Éà ¶ÉÚ±É{ÉÒ Wà©É £áHÒ qà´ÉÒ.{ÉÓqÉ Hù´ÉÒ W ¾Éà«É lÉÉàà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »´É.{ÉÓqÉ Hù´ÉÒ. ¥ÉÒX{ÉÖÅ +¶ÉÖ§É Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà {ɾÒÅÅÅ-+¶ÉÖ§É Hù¶ÉÉà {ɾÓ-+¶ÉÖ§É SÉɾ¶ÉÉà {ɾÓ.

H©ÉÇ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉW ~Éeà Uà. +É~ÉiÉà qÖ:LÉÒ {ÉoÉÒ oÉ´ÉÖÅ - »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÖÅ Uà lÉÉà

WàoÉÒ H©ÉÇ ¥ÉÅyÉÉ«É {ɾÓ

H©ÉÇ HùlÉÉ ~ɾà±ÉÉ ´ÉÒSÉÉù´ÉÖÅ Hà +É H©ÉÇ HùÒ¶É lÉÉà ©ÉÉùà lÉà{ÉÒ »ÉX §ÉÉàNÉ´ÉÒ W ~Ée¶Éà. qÉàºÉ ±Éà´ÉÉ ¾¶Éà lÉÉà qÉàºÉ Xà¶ÉÉà. NÉÖiÉ ±Éà´ÉÉ ¾¶Éà lÉÉà NÉÖiÉ Xà¶ÉÉà. +É KÉiÉ +É~ÉiÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ Uà. lÉ©ÉÉà ]Ée{Éà ~ÉloÉù ©ÉÉù¶ÉÉà lÉÉà lÉà lÉ©É{Éà £³ +É~ɶÉà lÉà©É +É~ÉiÉà ~ÉiÉ ´Éàù §ÉÉ´É{ÉÉ UÉàeÒ ¡Éà©É©É«É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.]Ée ~ÉÉàlÉà lÉeHÉà »É¾{É Hùà Uà ~ÉiÉ ¥ÉÒX{Éà UÉÅ«ÉÉà +É~Éà Uà.]Ée Hà÷±ÉÉ{Éà UÉÅ«ÉÉà +É~Éà Uà ʾ»ÉÉ¥É {ÉoÉÒ ùÉLÉlÉÅÖ. +É~ÉiÉà ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ Y´É{É qùÊ©É«ÉÉ{É ¥ÉyÉÉ{Éà UÉÅ«ÉÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉà Uà.

§É±Éà lÉeHÉà +É~ÉiÉà »É¾{É HùÒ+à-~ÉiÉ ¥ÉÒX{Éà ¾Å©Éà¶ÉÉ UÉÅ«ÉÉà +É~ÉÒ+à +à´ÉÒ ¶ÉÖ§É §ÉÉ´É{ÉÉ +É~ÉiÉÉ ©É{É©ÉÉÅ lÉoÉÉ +ÉSÉùiÉ©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÒ WùÖùÒ Uà. l«ÉÉùà +É~ÉiÉà HÉÅ< »ÉÉùÅÖ HÉ«ÉÇ HùÒ+à +à÷±Éà lÉùlÉW ¥ÉyÉÉ{Éà H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ HùÒ+à Hà ©Éá +É©ÉÉÅ °~ÉÒ«ÉÉ ´ÉÉ~É«ÉÉÇ Uà. ©É{É{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà ©É{Éà ¶ÉÊHlÉ +É~ÉÒ Uà lÉà{ÉÉà W ©ÉÉà÷Éà A~ÉHÉù Uà ©ÉÉùÉ A~Éù +à÷±Éà W +É ¶ÉÖ§ÉHÉ«ÉÇ ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉà ¶ÉH«É oÉ«ÉÖÅ Uà. ¥ÉÉHÒ ¡É§ÉÖ <SUÉ-HÞ~ÉÉ {É ¾Éà«É lÉÉà ¾ÖÅ H¶ÉÖÅ HùÒ ¶ÉHÖ +à©É {ÉoÉÒ. +àH ´ÉÉlÉ »~ɺ÷ H¾Ò qA Hà +É~ÉiÉà HÉÅ< W {ÉoÉÒ. qÉqÉ{ÉÒ <SUÉ ¾Éà«É lÉÉà W +É~ÉiÉà HÉ«ÉÇ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ HùÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à. lÉà©É{ÉÒ <SUÉ {É ¾Éà«É lÉÉà +àH W »ÉáH{e©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉà ¾ÉoÉ +÷HÒ X«É. ©É{É £ùÒ X«É. +à÷±Éà Y´É{É©ÉÉÅWà HÉÅ< ~ÉiÉ oÉÉ«É Uà lÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ <SUÉ ©ÉÖW¥É W oÉÉ«É Uà lÉà©É »É©ÉW¶ÉÉà lÉÉà »ÉÖLÉÒ oɶÉÉà. Wà oÉÉ«É Uà lÉà »ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à oÉÉ«É Uà.

{ÉÉ{ÉHeÒ ~ÉiÉ ~ÉÉÅLÉ,~ÉÅLÉÒ{Éà Xà Ê´ÉùÉ÷ +ÉHɶÉ{ÉÒ »É£ùà ±É< W< ¶ÉHà Uà, lÉÉà {ÉÉ{ÉHeÉà ~ÉiÉ ¡Éà©É, +Él©ÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉùÉ÷ +à´ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÉoÉà ʩɱÉ{É HùÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà.

$$$$$$$$$19 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ :1

+É~ÉPÉÉlÉ ©ÉÉÅ »É©«ÉH »É©ÉW

©É¾ÊºÉÇ ù©ÉiÉ ~ÉlÉùÉ³É ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉÅ ¾lÉÉ l«ÉÉÅ +àH §ÉÉ< +É´Éà Uà. +É~ÉPÉÉlÉ Hù´ÉÉà Uà-Uà±ÉÉà +É~É{ÉÉ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ +É´«ÉÉà UÖÅ.ù©ÉiÉ ©É¾ÊºÉÇ lÉà §ÉÉ<{Éà H¾àUà ©ÉÉùÅÖ +àH HÉ©É Hù¶ÉÉà-+É lÉàä«ÉÉù ~ÉlÉùɳÉ{Éà »ÉÉ©Éà AHùeÉ©ÉÉÅ £áHÒ +É´ÉÉà. +É~ÉPÉÉlÉ Hù´ÉÉ ´ÉɳÉà ©ÉÉiÉ»É H¾à Uà Hà lÉ©ÉÉà+à +É÷±ÉÒ ©É¾à{ÉlÉ HùÒ +É ~ÉlÉùÉ³É ¥É{ÉÉ´«ÉÉ Uà lÉÉà lÉà{Éà ´ÉÉ~É«ÉÉÇ ~ÉUÒ W AHùeÉ©ÉÉÅ £áHÉ«É. lÉùlÉ ù©ÉiÉ ©É¾ÊºÉÇ+à HÂÖÅ Hà +É ©ÉÉ{É´É qྠ£ùÒ ©É³¶Éà Hà {É¾Ó lÉà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ. ©ÉÉ{É´É W{©É +©ÉÖ±«É Uà.©ÉÉྠ©ÉÉ«ÉÉ UÉàeÉà.YÅqNÉÒ ´Éàe£Éà {ɾÓ. »É©É«É ´Éàe£Éà {ɾÓ. Y´É{É »ÉÖyÉÉùÉà,»ÉÉùÉ HÉ«ÉÇ HùÉà. §ÉNÉ´ÉÉ{Éà +É~Éà±ÉÒ +É ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É HÉ«ÉÉ +É©É +Hɳà ùÉà³Ò {ÉÉÅLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à {ÉoÉÒ. +à{ÉÉà ©ÉÉ{É´É H±«ÉÉiÉ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà. +É~ÉPÉÉlÉlÉÉà HÉ«ÉùÉà Hùà Uà. ©Éqâ lÉÉà ¶É¾Òq oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É, ¥ÉÒX{ÉÉ §É±ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉùÒ £Ò÷´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É. ~Éà±ÉÉ §ÉÉ<{Éà NÉ³à ´ÉÉlÉ ClÉùÒ NÉ> H¾à Hà ©ÉÉùÉ Hùà±ÉÉ H©ÉÇ ©ÉÉùà W §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ{ÉÉ Uà. ¾´Éà »É©É§ÉÉ´Éà ù¾Ò¶É +{Éà Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É +É~ÉÒ{Éà ù¾Ò¶É. HÉà<{Éà qÖ:LÉÒ {É¾Ó HùÖ ¥É{Éà lÉà÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÉ{Éà »ÉÖLÉ +É~ÉÒ¶É. {É´É ´ÉºÉÇ ¥ÉÉq lÉàW »ÉÅlÉ{ÉÒ ]ÖÅ~ÉeÒ ~ÉÉ»Éà +àH ©ÉÉà÷Ò NÉÉeÒ +É´ÉÒ{Éà C§ÉÒ ù¾Ò. +àHq©É »É£àq «ÉÖ{ÉÒ£Éà©ÉÇ ~ɾàùà±É eÄÉ<´Éùà ¶Éàc ©ÉÉ÷à qù´ÉÉXà LÉÉ౫ÉÉà. ¶Éàc lÉùlÉW ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò »ÉÅlÉ Ê¶ÉùÉà©ÉiÉÒ{Éà »ÉÉKÉÉlÉ qÅe´ÉlÉ ¡ÉiÉÉ©É H«ÉÉÇ. ~ÉUÒ ~ÉÚUà Uà Hà +É~É ©É{Éà +Éà³LÉÉà UÉà? »ÉÅlÉ{Éà HÉÅ< «ÉÉq {É ¾lÉÖÅ lÉà©É HÂÖÅ.~ÉUÒ +ÉW §ÉÉ< ~ÉÉàlÉà +É~ÉPÉÉlÉ Hù´ÉÉ +É´Éà±É +{Éà +É~Éà [ÉÉ{É +É~ÉÒ Y´É{É{Éà »É£³ Hù´ÉÉ H¾à±É +{Éà {«ÉÉ«ÉoÉÒ ¥ÉyÉÖÅ qà´ÉÖÅ SÉÚH´É´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à±É ´«ÉÉW »ÉÉoÉà. +{Éà +É~É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒoÉÒ ©ÉÉùÉà +Él©É Ê´É·´ÉÉ»É- ©É{É ©ÉW¥ÉÖlÉ oÉ«ÉÖÅ +{Éà ~ÉÖùà~ÉÖùÖÅ ´«ÉÉW »ÉʾlÉ ¥ÉyÉÉ{Éà »ÉÉ©Éà W<{Éà qà´ÉÖ SÉÚH´É«ÉÖÅ. ¾´Éà ~Éä»ÉÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ +à÷±Éà ~Él{ÉÒ-¥ÉɳHÉà-Ê©ÉmÉÉà ¥ÉyÉÉ ~ÉÉUÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. ©Éá ¥ÉyÉÉ{Éà qÒ±ÉoÉÒ ©ÉÉ£ HùÒ qÒyÉÉ Uà. Y´É{É yÉ©ÉÇ ©ÉÉNÉâ ´ÉɳlÉÉà X´É UÖÅ. ©É{É{ÉÒ LÉÖ¥É ¶ÉÉÅlÉÒ ©É³à Uà lÉà W ¥ÉyÉÒ ¶ÉÊHlÉ +É~Éà Uà. +É~É ¾ÖH©É HùÉà lÉÉà +É ]ÖÅ~ÉeÒ{ÉÒ ¥Éq±Éà ©ÉÉà÷Éà ©É¾à±É +É~É{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ +É~ÉÖÅ.¥ÉÒWÖÅ HÉÅ< ~ÉiÉ HÉ©É ¾Éà«É lÉÉà ©É{Éà ±ÉÉ§É +É~ɶÉÉàY. ù©ÉiÉ ©É¾ÊºÉÇ Hà +©ÉÉùà HÉÅ< Xà<lÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ lÉÉùÉ ¾ÉoÉà lÉÉùÒ ©Éà³à »ÉÉùÉ HÉ©É©ÉÉÅ W°ù ±ÉK©ÉÒ{ÉÉà »ÉqÖ~É«ÉÉàNÉ HùlÉÉà ù¾àWà. hɳ {ÉqÒ{Éà ~ɾà±ÉÉÅ »ÉÉNÉù lÉù£ ´Éɳà Uà +{Éà +ÅlÉà »ÉÉNÉù ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà lÉà©É ¡Éà©É +Él©ÉÉ{Éà ~ɾà±ÉÉÅ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ lÉù£ ´Éɳà Uà +{Éà +ÅlÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà. Wà NÉiÉà ¸ÉÒ {É´ÉHÉù lÉà{Éà {É HÉà<{ÉÉà ÊlÉù»HÉù , Wà NÉiÉà ¸ÉÒ {É´ÉHÉù lÉà ~ÉÉ©Éà »É¾Ö{ÉÉà »ÉlHÉù

{É´ÉHÉù +à ©ÉÉàKÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ HÉù Uà. +¾ÅHÉù +à {ÉHÇ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ HÉù Uà.

$$$$$$$$$20 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ:2

W{©É Êq´É»É

¥ÉáH{ÉÉ +Éà£Ò»Éù Uà.{ÉÉ{ÉÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É Uà.+àH ~Él{ÉÒ +{Éà +àH 10 ´ÉºÉÇ{ÉÉà ÊqHùÉà Uà. ÊqHùÉ{ÉÉà W{©ÉÊq´É»É ©ÉÖW¥É HàH ±ÉÉ´ÉÒ AW´É´ÉÉàW Uà. Ê~ÉlÉÉ H¾à Uà §É±Éà lÉà©É Hù¶ÉÖÅ. W{©ÉÊq´É»Éà Ê~ÉlÉÉ ÊqHùÉ{Éà »HÖ÷ù©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÉeÒ ±É< X«É Uà. ù»lÉÉ©ÉÉÅ +àH HlɱÉLÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ»Éà »HÖ÷ù A§ÉÖÅ ùÉLÉà Uà. qÒHùÉ{Éà ±É< +Åqù qÉLÉ±É oÉÉ«É Uà.H»ÉÉ< +àH ´ÉÉUùeÉ{Éà ¾±ÉÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ©ÉÉÅ Uà. Ê~ÉlÉÉ lÉùlÉW lÉà{Éà ùÉàHà Uà +{Éà H¾à Uà Hà ´ÉÉUùeÉÅ{Éà UÉàeÉ´É´ÉÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ °~ÉÒ«ÉÉ oɶÉà.H»ÉÉ< H¾à Uà Hà ¥Éà ¾Xù °~ÉÒ«ÉÉ +É~ÉÉà lÉÉà +É{Éà UÉàeÒ qB.Ê~ÉlÉÉ ÊqHùÉ{Éà ~ÉÖUà Uà Hà lÉÉùà HàH ±Éà´ÉÒ Uà Hà +É ~ÉÖi«É{ÉÖÅ HÉ©É Hù´ÉÖÅ Uà. ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà lÉÉà £HlÉ ¥Éà ¾Xù °~ÉÒ«ÉÉ Uà. ¾´Éà lÉÉùÒ <SUÉ ©ÉÖW¥É Hù¶ÉÖÅ. ÊqHùÉà ~ÉÖUà Uà Hà +É ´ÉÉUùeÉÅ {ÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É H«ÉÉÅ Uà lÉÉà H»ÉÉ< H¾à Uà Hà ¾©ÉiÉÉÅ W lÉà{Éà ¾±ÉÉ±É HùÒ qÒyÉÉ Uà.ÊqHùÉà Ê~ÉlÉÉ{Éà H¾à Uà Hà ¥ÉyÉÉ Y´ÉÉà{Éà UÉàeÉ´ÉÉà lÉÉà »ÉÉùÖÅ-~ÉiÉ ¥ÉÉ~É H¾à Uà ¥Éà÷É +l«ÉÉùà lÉÉà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +à÷±ÉÉ °~ÉÒ«ÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ lÉÖÅ ©ÉÉà÷Éà oÉÉ l«ÉÉùà lÉÉùÉoÉÒ W{©ÉÊq´É»Éà Y´É UÉàeÉ´ÉÉ«É lÉà÷±ÉÉ Y´É UÉàeÉ´ÉWà. HÉà< ©ÉÉiÉ»É HÅSÉ{É©É«É ©ÉàùÖ~É´ÉÇlÉ Wà÷±ÉÖÅ »ÉÖ´ÉiÉÇ{ÉÅÖ qÉ{É Hùà lÉoÉÉ »É©ÉOÉ yÉùlÉÒ{ÉÖÅ ~ÉiÉ qÉ{É +É~Éà, +à{ÉÉ HùlÉÉÅ +àH Y´É{Éà +§É«ÉqÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ £³- ~ÉÖi«É +{ÉàHNÉiÉÖÅ ´ÉyÉÒ X«É Uà.W{©É +à qÖ:LÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ Uà +à÷±Éà lÉà{Éà AW´ÉÉ«É {ɾÓ.W{©É +à H©ÉÇ{ÉÉ HÉùiÉà oÉ«Éà±ÉÉà ¾Éà< W{©É{Éà »ÉÉùÉà H¾à´ÉÉ«É {É¾Ó Hà ´ÉLÉÉiÉÉ«É {ɾÓ. ÊlÉ«ÉÈSÉ Hà~ÉÅSÉáÊr«É{ÉÉà Y´É ~ÉiÉ ´ÉLÉÉiÉÉ«É {ɾÓ.£HlÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉà W W{©É AW´ÉÉ«É Hà ´ÉLÉÉiÉÉ«É. §ÉNÉ´ÉÉ{Éà lÉÉà W{©É{ÉÖÅ ¥ÉÒW W ¥ÉÉ³Ò {ÉÉL«ÉÖÅ Uà.£ùÒoÉÒ W{©É ±Éà´ÉÉ{ÉÉ W {ÉoÉÒ ©ÉÉ÷à lÉà{ÉÉ W{©ÉH±«ÉÉiÉHÉà AW´É´ÉÉXà<+à ´ÉNÉù +ÉeÅ¥Éùà. ¡ÉÊlÉKÉiÉ!¡ÉÊlÉ~ɳ!WNÉlÉ©ÉÉÅ H©ÉÉÇyÉÒ{É ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ W{©É +{Éà ©ÉùiÉ oÉÉ«É Uà. £Ù±É LÉÒ±Éà Uà {Éà Hù©ÉÉ«É Uà.+à©ÉÉ HÅ< ʴɶÉàºÉlÉÉ {ÉoÉÒ.+à »ÉÖ´ÉÉ»É £à±ÉÉ´Éà Uà +à©ÉÉW +à{ÉÒ ©É¾nÉÉ Uà.»ÉÚ«ÉÇ ANÉà Uà {Éà +ÉoÉ©Éà Uà +à©ÉÉ HÅ< ʴɶÉàºÉlÉÉ {ÉoÉÒ-+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡ÉHɶÉoÉÒ WNÉlÉ{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ Hùà +à©ÉÉW +à{ÉÒ ©É¾nÉÉ Uà.yÉÚ~É»É³Ò ~ÉiÉ »É³NÉà Uà +{Éà oÉÉàeÉ »É©É«É©ÉÉÅ ùÉLÉ ¥É{ÉÒ{ÉÒSÉà~ÉeàUà. ~ÉiÉ lÉà ´ÉSSÉà{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ +ÉLÉÉ«É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{Éà »ÉÖ´ÉÉ»ÉoÉÒ §ÉùÒ qà Uà +à©ÉÉ W +à{ÉÒ ©É¾nÉÉUà. lÉà©ÉW ©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà ~ÉiÉ WNÉlÉ©ÉÉÅ W{©Éà Uà {Éà »É©É«É oÉlÉÉÅ Ê´ÉqÉ«É ±Éà Uà lÉà HÉà< ʴɶÉàºÉlÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ-´ÉSSÉà{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É qùÊ©É«ÉÉ{É »ÉÅ«É©É »ÉÉyÉÖlÉÉ{ÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É WNÉlÉ©ÉÉÅ ¡É»ÉùÉ´ÉÒ qà Uà +àW ©É¾l´É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. lÉà+Éà©ÉÉÅ »ÉÅ«É©É{ÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉùÖ~É »É©ÉlÉÉ,+ʾºiÉÖlÉÉ,Ê´É{É«É, Ê´É´ÉàHÉÊq +ÉqÒ ASSÉ HÉà÷Ò{ÉÉ NÉÖiÉ ¾lÉÉ. +É ¡É©ÉÉiÉà lÉà+Éà{ÉÉ Y´É{É ¥ÉÉNÉ©ÉÉÅ »ÉÅ«É©ÉNÉÖiÉ{ÉÉ »ÉÖ©É{ÉÉàoÉÒ »ÉÖù§ÉÒ´ÉÅlÉ ¾lÉÉ.lÉà+Éà{ÉÉ NÉÖiÉÉà{ÉÒ »ÉÉäù§É +ÉLÉÉ«Éà »É©ÉÖqÉ«É©ÉÉÅ yÉÚ~ɻɳÒ{ÉÒ ©ÉÉ£H ´«ÉÉ~ÉH ¾lÉÒ.lÉà+Éà¸ÉÒ »ÉqÉ«Éà ¡É§ÉÖ §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ©É»lÉ ù¾àlÉÉ LÉùàLÉù!yÉ{«É Y´É{É!yÉ{«É ©ÉÞl«ÉÖ! ~ÉÖº~É Hù©ÉÉ«ÉÖÅ ~ÉiÉ ~ÉÊù©É±É ¡É»ÉùÉ´ÉÒ{Éà-»ÉÚ«ÉÇ+ÉoÉ©«ÉÉà~ÉiÉ ¡ÉHÉ¶É ~ÉÉoÉùÒ{Éà. W{É©É ~ÉUÒ ©ÉùiÉÊ{É´ÉÉùÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÖyÉÉùÒ W°ù ¶ÉHÉ«É Uà ©ÉÉ÷àyÉ©ÉÇ »´ÉÒHÉùÒ Y´É{É »ÉÖyÉÉùÒ ±Éà.

$$$$$$$$$21 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ: 3

+{ÉÉàLÉÉà +Él©É Ê´É·´ÉÉ»É

+É ´ÉÉlÉÉÇ ©ÉÉùÉ ~ÉÖmÉ Ê{ɱÉà¶Éà H¾à±É Uà Wà lÉàiÉà +ɱɩÉÉ©Éà÷ù HÉà»ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉŧɳà±É ¾lÉÒ. Y´É{É©ÉÉÅ ¸ÉwÉ ¾Éà«É lÉÉà W £³ ©É³à.¸ÉwÉ ´ÉNÉù HÉÅ< {É oÉÉ«É. +ÉWà +É~É Ê´É©ÉÉ{É©ÉÉÅ X´É UÉà - ~ÉÉ<±ÉÉà÷ ~Éù Ê´É·´ÉÉ»É Uà {Éà? HÉù©ÉÉÅ WÉ´É UÉà-eÉÄ<´Éù ~Éù Ê´É·´ÉÉ»É ùÉLÉÉà Uà {Éà? +à©É Y´É{É©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ A~Éù ~ÉiÉ Ê´É·´ÉÉ»É-¸ÉwÉ ùÉLɶÉÉà lÉÉà W +É §É´É»ÉÉNÉù lÉùÒ ¶ÉH¶ÉÉà-Y´É{É»ÉÉoÉÇH oɶÉà. +àH NÉÉ©É©ÉÉÅ +àH ´ÉºÉÇ ´Éù»ÉÉq {É +É´«ÉÉà- LÉàeÖlÉÉà +à NÉ©ÉàlÉà©É SɱÉÉ´«ÉÖÅ.¥ÉÒWà ´ÉºÉâ ~ÉiÉ ´Éù»ÉÉq {É ~Ée«ÉÉà.+É ´ÉºÉÇ ~ÉiÉ SɱÉÉ´«ÉÖÅ. ¾´Éà mÉÒWà ´ÉºÉâ ~ÉiÉ ´Éù»ÉÉq ~Ée«ÉÉà {É¾Ó . qÖHɳ, ¾´Éà »É¾{É oÉÉ«É lÉà©É {É ¾lÉÖÅ- qÖ:LÉ©ÉÉÅ »ÉÉŧÉùà §ÉNÉ´ÉÉ{É.¥ÉyÉÉ NÉÉ©É ±ÉÉàHÉ+àà {ÉIÒ H«ÉÖÇ Hà NÉÉ©É{ÉÉ qàùÉ»Éù »ÉÉ©Éà ©ÉÉà÷Ö ©ÉàqÉ{É Uà l«ÉÉÅ »É´ÉÉù{ÉÉ 10 ´ÉÉNÉà »É©ÉÖ¾ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ©ÉàPÉqà´ÉlÉÉ{Éà ¡É»É{{É Hù´ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ. q»É ´ÉÉNÉà ¥ÉyÉÉW +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. +àH q»É ´ÉºÉÇ{ÉÉà ¥ÉɳH ùà{ÉHÉà÷ ~ɾàùÒ {Éà +É´Éà±É. ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{ÉlÉà{ÉÉ »ÉÉ©Éà NÉ«ÉÖÅ. ~ÉÖU«ÉÖÅHà Hà©É ùà{ÉHÉà÷ ~ɾàùÒ{Éà +É´«ÉÉà Uà lÉÉà ¥ÉɳHà HÂÖÅHà +É~ÉiÉÖÅ +ÉLÉÖÅ NÉɩɧÉàNÉÅÖ oÉ«ÉÖÅ Uà ©ÉàPÉqà´ÉlÉÉ{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉ,lÉÉà lÉÉà W°ù ©ÉàPÉùÉX +É~ÉiÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »É»ÉÉŧɳ¶Éà +{Éà XàùqÉù ´Éù»ÉÉq lÉÖ÷Ò ~ÉeàlÉÉà +É~ÉiÉà +àHÉ+àH §ÉÒ{ÉÉ oÉ< W<+à. £HlÉ +àH W ¥ÉɳH{Éà ¸ÉwÉ ¾Éà«É »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ~ÉiÉà. ¡É§ÉÖ A~Éù »ÉÅ~ÉÚiÉÇ §ÉùÉà»ÉÉà-¸ÉwÉ ùÉLɶÉÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÖÅ yÉÉ«ÉÖÇ W°ù oɶÉà.

©ÉrÉ»ÉoÉÒ 60 HÒ±ÉÉà©ÉÒ÷ù{ÉÉ +ÅlÉùà +àH HÒSÉÒNÉÖeÒ NÉÉ©É Uà. +àH «ÉÖ´ÉH-«ÉÖ´ÉlÉÒ +±ÉNÉ +±ÉNÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ±ÉN{É ¥ÉÉq HÖ÷ÖÅ¥É »´ÉÒHÉù {É HùlÉÉ +¾Ó +É´ÉÒ ù¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +àH ´ÉºÉÇ ¥ÉÉq ~ÉÖmÉ W{©É +É~ÉÒ ©ÉÉÅ {ÉÖÅ eÒ±ÉÒ´ÉùÒ©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉÉ«É Uà. 21 Êq´É»É ¥ÉÉq Ê~ÉlÉÉ ~ÉiÉ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà Uà. {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳH{Éà ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉÅ ~ÉÉeÉà¶ÉÒ ©ÉÉà÷Éà Hùà Uà.¥ÉɳH{ÉÖÅ {ÉÉ©É ùÉ©ÉJÞºiÉ ùÉLÉà Uà. ¥ÉɳH §ÉiÉ´ÉÉ©ÉÉ LÉÖ¥ÉW ¾ÉáʶɫÉÉù Uà. qùàH ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +É´Éà Uà lÉoÉÉ »HÉà±Éù¶ÉÒ~É ©Éà³´ÉÒ «ÉÖ{ÉÒ´É»ÉÒÇ÷Ò©ÉÉÅ ©ÉààHà{ÉÒH±É +áY{ÉÒ«Éù{ÉÒ eÒOÉÒ ©Éà³´Éà Uà +àH ©ÉÉà÷Ò HÅ~É{ÉÒ lÉà{ÉÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ »ÉÒ©Éá÷ {ÉÖÅ HÉùLÉÉ{ÉÅÖ {ÉÉÅLÉà Uà +{Éà lÉà{Éà +É©ÉÉ SÉÒ£ lÉùÒHà 50,000 {ÉÉ ~ÉNÉÉùà HÉ©É oÉÒ ùÉLÉÒ ±Éà Uà.~ɾà±ÉÉW Êq´É»Éà £àH÷ùÒ©ÉÉÅ X«É Uà +{Éà H©É{É»ÉÒ¥Éà A~ÉùoÉÒ +àH ©É¶ÉÒ{É{ÉÉà §ÉÉNÉ lÉà{ÉÉ A~Éù ~Éeà Uà - ¥ÉÅ{{Éà LÉŧÉÉoÉÒ ¾ÉoÉ ~ÉÖùà~ÉÖùÉ H~ÉÉ«É X«É Uà.¾ÉoÉ ´ÉNÉù Y´É{É LÉÖ¥ÉW HcÒ{É ¥É{ÉÒ X«É Uà.+É~ÉiÉ{Éà UÓH +É´Éà Hà Sɳ +É´Éà +É~ÉiÉà LÉÅW´ÉÉ³Ò ¶ÉHÒ+à ~ÉiÉ lÉà HÉà{Éà H¾à. lÉà{ÉÉ {É»ÉÒ¥É HÉÅ<H »ÉÉùÉ ¾¶Éà HÅ~É{ÉÒ lÉù£oÉÒ ¤Ò ùÉlÉÊq´É»É {É»ÉÇ lÉoÉÉ q´ÉÉ lÉoÉÉ +yÉÉâ ~ÉNÉÉù SÉɱÉÖ ¾lÉÉà +ÉY´É{É. {É»ÉÒ¥É ´ÉÉÅHÖ ¾¶Éà - lÉà{ÉÖÅ +yÉÖÇ ¶ÉùÒù ~Éàùà±ÉÉ<] oÉ< NÉ«ÉÖÅ. ¾´Éà lÉÉà LÉÖù»ÉÒ©ÉÉÅW Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ´ÉÉùÉà +É´«ÉÉà. ~ÉiÉ lÉàiÉà ¾Ó©ÉlÉ {É ¾ÉùÒ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É

~ÉÉ»Éà 28 +àHù ¥ÉÅWù W©ÉÒ{É ¾lÉÒ

¶Éàù¾Éà±eù HùÒ lÉà©ÉÉÅ LÉàlÉÒ ¶ÉùÖ HùÒ - §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ ©Éà¾ù¥ÉÉ{ÉÒoÉÒ

+{Éà ¾´Éà ¥ÉÒY W©ÉÒ{É ~ÉiÉ ±ÉÒyÉÒ

+àH

HÉà-+Éà~Éùà÷Ò´É SÉɱÉÖ HùÒ lÉà©ÉÉ 700 ¾à{eÒHà~É{Éà

LÉÖ¥ÉW »ÉÉùÉà ~ÉÉH AN«ÉÉà

+àH £àH÷ùÒ ~ÉiÉ SÉɱÉÖ HùÒ. +É ùÉ©ÉJÞºiÉ{Éà ©É³´ÉÉ mÉiÉ

$$$$$$$$$22 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

mÉiÉ ùɺ÷Ä~ÉÊlÉ+Éà lÉoÉÉ ¥Éà lÉÉà ¡ÉÉ<©É ©ÉÒ{ÉÒ»÷ùÉà +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. +ÉLÉÒ qÖ{ÉÒ«ÉÉ lÉà{ÉÒ ¾Ó©ÉlÉ{ÉÉ ´ÉLÉÉiÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ . ¾©ÉiÉÉÅlÉÉà +àH +©ÉàùÒH{É «ÉÖ´ÉlÉÒ+à lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ±ÉN{É{ÉÉà ¡É»lÉÉ´É ©ÉÖH«ÉÉà Uà. ¥ÉyÉÉ H¾à Hà lÉà{ÉÒ {ÉWù +É{ÉÉ {ÉÉiÉÉÅ ~Éù Uà ~ÉiÉ ~ÉUÒ LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà lÉà{ÉÒ ~ÉɻɥÉÖH©ÉÉÅlÉÉà 9 ±ÉÉLÉ eÉà±Éù W©ÉÉ Uà.lÉàiÉÒ+à »~ɺ÷ H«ÉÇÖÅ Hà lÉà{Éà lÉÉà HÉà< »´ÉÉÇoÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +É©É{ÉÒ »Éà´ÉÉ {É»ÉÇ Hùà HùlÉÉ lÉà Xà ±ÉN{É Hùà lÉÉà »ÉÉùÒ ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHàà lÉàW §ÉÉ´É{ÉÉoÉÒ +É ´ÉÉlÉ Hùà±É Uà. LÉ¥Éù Uà Hà ~ÉÊlÉoÉÒ lÉà{Éà HÉà< ¶ÉÉÊùùÒH »ÉÖLÉ ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ »Éà´ÉÉ §ÉÉ´ÉoÉÒ W ±ÉN{É Hù´ÉÉ Uà. +ÉLÉùà lÉà{ÉÉ ±ÉN{É oÉÉ«É Uà.ùÉ©ÉJÞÞºiÉ +{Éà lÉà ¥É¾à{É lÉ{É ©É{É yÉ{ÉoÉÒ lÉà{ÉÒ »Éà´ÉÉ +ÉWà ~ÉiÉ Hùà Uà lÉà NÉÉ©É©ÉÉÅ W< Xà< ¶ÉH¶ÉÉà. +É{Éà H¾à´ÉÉ«É ©É{É ¾Éà«É lÉÉà ©Éɳ´Éà W´ÉÉ«É - +É~ÉiÉÒ lÉH±ÉÒ£ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´ÉÒ WÖ+Éà. +É´ÉÖÅ ©É{ÉÉà¥É³ Xà<+à.+É´ÉÒ ~ÉùÉà~ÉHÉùÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ¾Éà«ÉlÉÉà ~ÉÖi«É{ÉÒ ¥ÉàÅH©ÉÉ HqÒ LÉÉà÷ {É ~Éeà. l«ÉÉNÉ §ÉÉ´É{ÉÉ +É´ÉÒ Xà<+à-W«ÉÉÅ »´ÉÉoÉÇ {ÉoÉÒ £HlÉ l«ÉÉNÉ-¥ÉÒX{ÉÖÅ §É±ÉÅÖ Hù´ÉÉ{ÉÒ ASSÉ §ÉÉ´É{ÉÉ Xà<+à . §É±ÉÖÅ Hù¶ÉÉà lÉÉà §É±ÉÅÖ lÉ©ÉÉùÖÅ ~ÉiÉ oɶÉà. ¡Éà©É +àH +à´ÉÖÅ~ÉÅLÉÒ Uà Hà Wà{Éà ~ÉNÉà lÉ©Éà +~ÉàKÉÉ{ÉÉà ~ÉooÉù ¥ÉÉÅyÉÉà UÉà lÉÉà +à ´ÉÉ»É{ÉÉ ¥É{ÉÒ X«É Uà +{Éà Wà{Éà lÉ©Éà ±ÉÉNÉiÉÒ{ÉÒ ~ÉÉÅLÉ +É~ÉÉà UÉà lÉÉà +à §ÉÊHlÉ ¥É{ÉÒ X«É Uà. ¸ÉÒ ´ÉÒù§Ér»ÉÚÊù ùÊSÉlÉ +àH ÅoÉ Uà,Wà{ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà +ÉùÉyÉ{ÉÉ ~ÉlÉÉHÉ. +É ÅoÉ©ÉÉÅ +àH ¥É¾Ö ©ÉX{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ Uà. +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É ¶ÉÖ§É +ÉùÉyÉ{ÉÉ+Éà{ÉÉ Hà{r»oÉÉ{Éà HÉà< Ê¥ÉùÉW©ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà lÉà Uà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ. +à´ÉÉ lÉÉùH lÉÒoÉÈHù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ Wà +Él©ÉÉ §ÉÊHlÉ HùlÉÉà {ÉoÉÒ lÉà ©ÉÉiÉ»É »ÉÅ«É©É Y´É{É yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ UlÉÉÅ AnÉ©É SÉÉàLÉÉ{Éà ALÉù§ÉÚ©ÉÒ©ÉÉÅ ´ÉÉ´ÉÒ ùÂÉà Uà.NÉÅNÉÉ{ÉÒ Ê¶ÉlɳlÉÉ ~ÉÉ©É´ÉÉ NÉÅNÉÉ©ÉÉW AlÉù´ÉÖÅ ~Éeà -NÉÅNÉÉ©ÉÉÅ {É AlÉùÒ+à +{Éà ÊH{ÉÉùà ÊH{ÉÉùà SÉɱÉÒ+à lÉÉà

NÉÅNÉÉ{Éà »~ɶÉÔ{Éà +É´ÉlÉÉà ~É´É{É ~ÉiÉ oÉÉàeÒ cÅeH +É~Éà

¥É{ÉÒ ¶ÉHÒ+à lÉÉà Uà´É÷à +à©É{ÉÉà ´ÉÉ»ÉKÉà~É/+ÉʶɴÉÉÇq ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ ©ÉÉ÷à ©É¾É{É Uà.

NÉÖ°{ÉÉ SÉùiÉÉà©ÉÉÅ »É©ÉÊ~ÉÇlÉ {É

lÉà©É

W«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »É£³lÉÉ {É ©É³à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¡É«Él{É HùlÉÉÅ ù¾Éà - HùlÉÉÅ W ù¾Éà, HùlÉÉÅ W ù¾Éà.

Wà ʾ©©ÉlÉ ¾É«ÉÉÇ, lÉà ¥ÉyÉÖÅ W ¾ÉùÒ NÉ«ÉÉà. yÉ{É WlÉÉ HåH X«É Uà qÉà»lÉ WlÉÉ W PÉiÉÖÅ, ~ÉiÉ Ê¾©©ÉlÉ Wà{ÉÒ X«É Uà »ÉPÉiÉÖÅ X«Éà lÉà lÉiÉÖÅ.

WùÉ ¾»ÉlÉÉ ù©ÉlÉÉ Y´ÉÉà WNÉlÉ ¥Éq±ÉÉ< W¶Éà. ʶÉùà §ÉÉù ±É<{Éà W¶ÉÉà lÉÉà Y´É{É Hù©ÉÉ< W¶Éà.

$$$$$$$$$23 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 4

Ê´ÉÊyÉ {ÉÉ ±ÉàLÉ HÉà< {É ©ÉÉùà ©ÉàLÉ

+É ´ÉÉlÉÉÇ ©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉ +©ÉÞlɱÉɱɧÉÉ<{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ +.»ÉÉä.§ÉÉ{ÉÖ¥Éà{Éàà ©É{Éà ±ÉLÉÒ{Éà +É~Éà±É Uà. lÉà©É{ÉÉà LÉÖ¥É W +ɧÉÉù. AWä{É {ÉNÉùÒ{ÉÉ ùÉX ´ÉÒùÊ´ÉJ©É U ©Éʾ{ÉÉ ´Éà¶É~ɱ÷Éà HùÒ {ÉNÉùSÉSÉÉÇ XiÉ´ÉÉ £ùlÉÉÅ +{Éà ¥ÉÒX U ©Éʾ{ÉÉ ùÉW«É SɱÉÉ´ÉlÉÉ ¾lÉÉÅ. {ÉNÉùW{ÉÉà{Éà HÉà< qÖ:LÉ {ÉoÉÒ lÉà{ÉÖÅ LÉÉ»É y«ÉÉ{É ùÉLÉlÉÉ. +àH Êq´É»É ùÉX Ê´ÉJ©É £ùlÉÉÅ £ùlÉÉÅ +àH NÉÉ©Éeà +É´ÉÒ ~ɾÉáS«ÉÉ. »ÉÉÅW oÉ< NÉ< ¾lÉÒ +à÷±Éà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÅÇ Hà ùÉlÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ ùÉàHÉ<{Éà »É´ÉÉùà WÅNÉ±É lÉù£ ¡É«ÉÉiÉ Hù´ÉÖÅ.NÉÉ©É©ÉÉÅ +àH ¦ÉÉÁiÉ{ÉÖÅ PÉù ¾lÉÖÅ lÉà{Éà l«ÉÉÅ ùÉlÉ´ÉÉ»ÉÉà Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÅÇ. ùÉX ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉÅ PÉùà X«É Uà.lÉàiÉà +àH LÉÉ÷±ÉÉà ¥É¾Éù +Éà»ÉùÒ©ÉÉÅ hÉ³Ò qÒyÉÉà +{Éà £É÷à±É NÉÉàqeÖÅ +É~ÉÒ{Éà ʧÉKÉÉ ©ÉÉ÷à X«É Uà. ~ÉiÉ HÉÅ< {É ©É³´ÉÉoÉÒ oÉÉàeÖÅ ©ÉÒcÖÅ +{Éà ~ÉÉiÉÒ +É~«ÉÖÅ.ùÉX »É©ÉY NÉ«ÉÉ Hà ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ HÉÅ< ~ÉiÉ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ.ùÉX+à ©ÉÒcÉ{ÉÉà £ÉÅHeÉà ©ÉÉ«ÉÉâ +{Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒyÉÖÅ. ¾´Éà ¥ÉÅ{{Éà ¥ÉàcÉ ¾lÉÉ ¦ÉÉÁiÉà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà lÉ©Éà HÉàiÉ +{Éà H«ÉÉÅoÉÒ +É´ÉÉà UÉà. ùÉX+à HÂÖÅ Hà §ÉÉ< ¾ÖÅ ´É÷à©ÉÉNÉÖÇ UÖÅ, ©ÉÉùÖÅ {ÉÉ©É Ê´ÉùÉà Uà +{Éà APÉùÉiÉÒ+à X´É UÖÅ. ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉ PÉù©ÉÉÅ qÒ´ÉÉà Xà«ÉÉà +à÷±Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà PÉù©ÉÉÅ HÉà< {ÉoÉÒ?¦ÉÉÁiÉà HÂÖÅ Hà ©ÉÉùÒ ~Él{ÉÒ +{Éà ~ÉÉÅSÉ Êq´É»É{ÉÉà ~ÉÖmÉ Uà +ÉWà UdÉà Êq´É»É ¾Éà´ÉÉoÉÒ Ê´ÉyÉÉlÉÉ qà´ÉÒ ±ÉàLÉ ±ÉLÉ´ÉÉ +ɴɶÉà +à÷±Éà qÒ´ÉÉà HùÒ{Éà HÉNɳ +{Éà H±É©É ùÉLÉà±É Uà. ùÉX{Éà +É·SÉ«ÉÇ oÉ«ÉÖÅ +{Éà ©É{É©ÉÉÅ {ÉIÒ H«ÉÖÇ Hà Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ{Éà ©ÉÉùà ©É³´ÉÖÅ W Uà +à÷±Éà lÉà Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉ÷ Xà<{Éà LÉÉ÷±ÉÉ©ÉÉÅ XNÉlÉÉ ùÂÉÅ.¦ÉÉÁiÉlÉÉà »ÉÖ< NÉ«ÉÉà.+eyÉÒ ùÉmÉà Wà´ÉÉ Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉÅ PÉùà +Åqù NÉ«ÉÉ +à÷±Éà ùÉX+à LÉÉ÷±ÉÉà ¥ÉÉùiÉÉ{ÉÒ +ÉeÉà hÉ³Ò qÒyÉÉàà +{Éà Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ ¥É¾Éù +É´Éà lÉà{ÉÒ ùɾ Xà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ Wà´ÉÉ ¥ÉɳH{ÉÉ ±ÉàLÉ ±ÉLÉÒ ¥É¾Éù Ê{ÉH³´ÉÉ NÉ«ÉÉ l«ÉÉÅ lÉà{ÉÒ »ÉÉeÒ ùÉX{ÉÉ +ÅNÉÖcÉ©ÉÉÅ §ÉùÉiÉÒ. ùÉX+à Ê´ÉyÉÉlÉÉ{Éà ùÉàHÒ{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà lÉ©Éà +É ¥ÉɳH {ÉÉ ±ÉàLÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ ±ÉL«ÉÖÅ Uà lÉà H¾Éà. Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ+à HÂÖÅ Hà ¾à ùÉW{É ¾ÖÅ lÉ{Éà +Éà³LÉÒ NÉ< UÖÅ, ~ÉiÉ ±ÉàLÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ ±ÉL«ÉÖÅ Uà lÉà lÉ{Éà WiÉÉ´ÉÒ¶É {ɾÓ. ùÉX+à ¾c ~ÉHeÒ. {É UÚ÷Hà Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉ+à HÂÖÅ Hà lÉÖÅ »ÉÉÅ§É³Ò qÖ:LÉÒ oÉ< W<¶É. UlÉÉÅ ~ÉiÉ lÉÉùÒ Yq ¾Éà«É lÉÉà H¾ÖÅ UÖÅ : +É ¥ÉɳH NÉùÒ¥É ù¾à¶Éà +{Éà 16©Éà ´ÉºÉâ lÉà{ÉÉ ±ÉN{É{ÉÉ Êq´É»Éà lÉà ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉɩɶÉà +à©É H¾Ò +r¶«É oÉ< NÉ«ÉÉ. ùÉX{Éà Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà Hà +É ¥ÉɳH{Éà Hà©Éà HùÒ{Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÉà W Uà. »É´ÉÉùà {ÉÒH³lÉÒ ´ÉLÉlÉà ùÉX+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¦ÉÉÁiÉ{Éà +É~«ÉÖÅ +{Éà HÂÖÅ Hà lÉÉùÉ ÊqHùÉ{ÉÉ ±ÉN{É©ÉÉÅ ©É{Éà W°ù ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉWà. Êq´É»É +ÉLÉÉà NÉÉ©É©ÉÉÅ £«ÉÉÇ ~ÉUÒ AWä{É lÉù£ ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ«ÉÉ. WlÉÉÅ WlÉÉÅ WÅNɱɩÉÉÅW ùÉlÉ ~ÉeÒ. ùÉX+à +àH ]Ée A~Éù SÉeÒ{Éà l«ÉÉÅ ùÉlÉ´ÉÉ»ÉÉà Hù´ÉÉà ~Ée«ÉÉà. +eyÉÒ ùÉmÉà +àH {ÉÉNÉqà´ÉlÉÉ l«ÉÉÅ ]Ée {ÉÒSÉà +É´ÉÒ{Éà ©ÉÉàhÉ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÉNÉ©ÉiÉÒ HÉhÒ{Éà ¶ÉÒHÉù Hù´ÉÉ NÉ«ÉÉ. oÉÉàeÒ´ÉÉù ~ÉUÒ ~ÉÉUÉ +É´ÉÒ{Éà ©ÉiÉÒ ±É<{Éà ~ÉÉlÉɳ±ÉÉàH©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉ. ùÉX+à +É ¥ÉyÉÖÅ Xà«ÉÖÅ.»É´ÉÉùà ¥ÉÉWÖ{ÉÉ

$$$$$$$$$24 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

NÉÉ©É©ÉÉÅ W<{Éà ±ÉÖ¾Éù{Éà ©É³Ò{Éà +àH ±ÉÉàhÉ{ÉÖÅ hÉÅHiÉ lÉà{Éà +àH ±ÉÉÅ¥ÉÒ »ÉÉÅH³ ¥ÉÅyÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà ±É<{Éà ~ÉÉUÉ WÅNɱɩÉÉÅ +É´«ÉÉ. +eyÉÒ ùÉmÉà ~ÉÉUÉ {ÉÉNÉqà´ÉlÉÉ +É´«ÉÉ +{Éà ©ÉiÉÒ ©ÉÚHÒ{Éà ¶ÉÒHÉù ©ÉÉ÷à NÉ«ÉÉ. lÉùlÉW ùÉX+à »ÉÉÅH³ ´ÉÉ³É hÉÅHiÉoÉÒ ©ÉiÉÒ{Éà hÉÅHÒ qÒyÉÉà. ©ÉiÉÒ hÅHÉ< WlÉÉÅ +ÅyÉÉùÖ oÉ< NÉ«ÉÅÖ +{Éà {ÉÉNÉqà´ÉlÉÉ JÉàyÉÒlÉ oÉ<{Éà ~ÉÉUÉ £«ÉÉÇ. ùÉX+à ]Ée A~ÉùoÉÒ HÂÖÅ- ¾à {ÉÉNÉqà´ÉlÉÉ lÉ©ÉÉùÉà ©ÉiÉÒ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Uà-¾ÖÅ ùÉX Ê´ÉJ©É UÖÅ +{Éà ©ÉÉùà lÉ©ÉÉùÉà {ÉÉNɱÉÉàH Xà´ÉÉà Uà. lÉ©ÉÉùÉà ©ÉiÉÒ ±Éà´ÉÉ ¥Éq±É KÉ©ÉÉ Hù¶ÉÉàY. {ÉÉNÉqà´ÉlÉÉ Ê´ÉJ©ÉùÉX{Éà ~ÉÉlÉɳ©ÉÉÅ {ÉÉNɱÉÉàH ±É< NÉ«ÉÉ. {ÉÉNÉùÉX +{Éà {ÉÉNÉùÉiÉÒ+à ùÉX{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÇ, ùÉXÊ´ÉJ©Éà HÂÖÅ Hà ©ÉÉùà +©ÉÒ{ÉÉà HÖ~ÉÉà (+©ÉÞlÉ) Xà<+à Uà ©É{Éà W«ÉÉùà W°ù ~Éeà l«ÉÉùà lÉà ±Éà´ÉÉ ¾ÖÅ +É´ÉÒ¶É. +©ÉÞlÉ{ÉÉ ÷Ò~ÉÉ ~ÉÉ´ÉÉoÉÒ ©Éùà±É ©ÉÉiÉ»É »ÉY´É{É oÉÉ«É Uà. +É ´ÉÉlÉ{Éà 16 ´ÉºÉÇ Ê´ÉlÉÒ NÉ«ÉÉ. +É ¥ÉÉWÖ ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉ ÊqHùÉ{ÉÉ ±ÉN{É {ÉIÒ oÉ«ÉÉ. lÉà{Éà ´É÷à©ÉÉNÉÖÇ «ÉÉq +É´«ÉÉà. lÉà{ÉÖÅ »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ±É<{Éà AWä{É {ÉNÉùÒ HÅHÉàmÉÒ +É~É´ÉÉ +É´«ÉÉà l«ÉÉùà LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà lÉà ´É÷à©ÉÉNÉÖÇ ¥ÉÒWÖÅ HÉà< {É¾Ó ~ÉiÉ ùÉX ´ÉÒù Ê´ÉJ©É ¾lÉÉ.ùÉX+à ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉà »ÉlHÉù H«ÉÉâ +{Éà HÂÖÅ Hà lÉÉùÉ ÊqHùÉ{ÉÉ ±ÉN{É{ÉÉà ¥ÉyÉÉà LÉSÉÉâ ¾ÖÅ +É~ÉÒ¶É +{Éà ©ÉÉùÉ »Éä{ÉÒHÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ±ÉN{É©ÉÉÅ ¾ÉWù ù¾Ò¶É. ¦ÉÉÁiÉ LÉÖ¶É oÉlÉÉà lÉà{Éà NÉÉ©É NÉ«ÉÉà.±ÉN{É{Éà Êq´É»Éà ùÉX »Éä{«É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É´«ÉÉà +{Éà ¾ÖH©É H«ÉÉâ Hà HÉÅ< ~ÉiÉ +iÉPÉelÉÖÅ {É oÉÉ«É lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉXà.±ÉN{É{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ ~ÉÊlÉ +{Éà SÉÉàùÒ {ÉÉ £àùÉ SÉɱÉÖ oÉ«ÉÉ. SÉÉàùÒ{ÉÉ ©ÉÅe~É©ÉÉÅ SÉÉùà Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ Wà ©ÉÉ÷±ÉÉ ¾lÉÉ lÉà©ÉÉÅ +àH©ÉÉŠʻɞ{ÉÖÅ SÉÒmÉ ¾lÉÖÅ. lÉà©ÉÉÅoÉÒ Ê»Éž ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà {Éà ´ÉùùÉX{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉÅLÉà Uà.ùÉX{Éà +É·SÉ«ÉÇ oÉÉ«É Uà Hà Ê´ÉÊyÉ{ÉÉ ±ÉàLÉ ©ÉÖW¥É W oÉ«ÉÖÅ ~ÉiÉ ¾Ó©ÉlÉ {É ¾ÉùÒ +{Éà ¦ÉÉÁiÉ{Éà HÂÅÖ Hà lÉÉùÉ ÊqHùÉ{ÉÉ ¶É¥É{Éà +ÊN{É»ÉÅ»HÉù +É~ÉlÉÉà {ɾÓ. ¾ÖÅ HɱÉà »É´ÉÉùà +É´ÉÖÅ l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¶É¥É +à©É{Éà +à©É ùÉLÉXà. ùÉX WÅNɱɩÉÉÅ X«É Uà +{Éà {ÉÉNÉqà´ÉlÉÉ{ÉÒ »É¾É«ÉoÉÒ {ÉÉNɱÉÉàH©ÉÉÅ W<{Éà +©ÉÒ{ÉÉà HÚ~ÉÉà ±É< lÉà +É´Éà Uà ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉ ÊqHùÉ{Éà ~ÉÉ«É Uà. ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉà ÊqHùÉà »ÉY´É{É oÉÉ«É Uà. Ê´ÉyÉÉlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ LÉÖ¶É oÉ«ÉÉ +{Éà HÂÅÖ Hà ùÉW{É ¾´Éà lÉà{ÉÒ NÉùÒ¥ÉÒ ~ÉiÉ qÚù oɶÉà +{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÖ Y´É¶Éà. ùÉX Ê´ÉJ©É lÉà +ÉWà Ê´ÉÊyÉ{ÉÉ ±ÉàLÉ ¥Éq±ÉÒ {ÉÉÅL«ÉÉ. Wà +ÉW »ÉÖyÉÒ HÉà< HùÒ ¶ÉH«ÉÖÅ {ÉoÉÒ lÉà HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ.

<SUÉ +àW qÖ:LÉ Uà +{Éà >SUÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É +à W »ÉÖLÉ Uà. HÉùiÉHà <SUÉ+ÉàoÉÒ +~ÉàKÉÉ ´ÉyÉà Uà, +{Éà lÉà ~ÉÚiÉÇ {É oÉlÉÉÅ qÖ:LÉ ´ÉyÉà Uà. ©ÉÉàKÉ©ÉÉÅ <SUÉ+Éà{ÉÉà »É´ÉÇoÉÉ +§ÉÉ´É l«ÉÉÅ ~Éù©É»ÉÖLÉ Uà. Wà oÉ«ÉÖÅ Uà lÉà »ÉÉùÖÅ oÉ«ÉÖÅ Uà,Wà oÉ< ùÂÖÅ Uà lÉà »ÉÉùÖÅ oÉ< ùÂÖÅ Uà,Wà oɶÉà lÉà ~ÉiÉ AnÉ©É W oɶÉà.

~ÉÉiÉÒ {Éà ¶ÉÉàºÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Xà lÉÉ~É Hùà Uà,Y´É{Éà ¶ÉÉàºÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Xà »ÉÉ~É Hùà Uà lÉÉà +Él©ÉÉ{ÉÉ +É{ÉÅq {Éà ¶ÉÉàºÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É ~ÉÉ~É Hù Uà.

$$$$$$$$$25 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ{ÉÅ:5

©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ

»ÉÖ´ÉÉ»É ´ÉÉlÉÉÇ{ÉÅ:5 ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ WÚ{ÉÉ ´ÉLÉlÉ©ÉÉÅ ´ÉiÉXùÉ{ÉÒ ~ÉÉàcÉà

WÚ{ÉÉ ´ÉLÉlÉ©ÉÉÅ ´ÉiÉXùÉ{ÉÒ ~ÉÉàcÉà SÉɱÉlÉÒ. +É ~ÉÉàcÉàoÉÒ qà¶É{ÉÉà ´Éà~ÉÉù SÉɱÉlÉÉà. ´ÉiÉXùÉ +àH qà¶É oÉÒ ¥ÉÒWà qà¶É ©ÉÉ±É ±É< WlÉÉ {Éà ±ÉÉ´ÉlÉÉ. ¾XùÉà ¥É³q ùÉLÉlÉÉ, ¾XùÉà »ÉÉÅÊh«ÉÉ ùÉLÉlÉÉ. +{ÉàH SÉÉàHÒ Hù{ÉÉùÉ HÚlÉùÉ ùÉLÉlÉÉ. ©ÉÉÅNÉÉà +à÷±ÉÒ ´ÉÉù. ùÉlÉ-Êq´É»É{ÉÒ ]e~ÉÒ LÉà~É Hùà. ±ÉÉ´ÉÒ{Éà ©ÉɱÉ{ÉÉ hNɱÉàhNɱÉÉ HùÒ qà.+à ´ÉLÉlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ ´ÉiÉXùÉ{ÉÒ ~ÉÉàcÉà{ÉÉà »ÉÅNÉÉoÉ ¶ÉÉàyÉlÉÉ. +É »ÉÅNÉÉoÉ ©ÉÉ÷à oÉÉàeÉ ~Éä»ÉÉ ´ÉiÉXùÉ{Éà §Éù´ÉÉ ~ÉelÉÉ, ~ÉiÉ ~ÉUÒ lÉ©ÉÉ©É ´ÉÉlÉ{ÉÒ Ê{ÉùÉÅlÉ. {É SÉÉàù eÉHÖ {ÉÉà eù! {É ´ÉÉ÷ §ÉÚ±«ÉÉ{ÉÉà §ÉÉà! {É ´ÉÉPÉ´ÉùÖ{ÉÒ ¥ÉÒH!+àH NÉÉ©É©ÉÉÅ ¶ÉÅ¥É±É HùÒ{Éà +àH ©ÉÉiÉ»É ù¾à. +à{Éà ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉ«ÉÖÅ. lÉÉHeà ´ÉiÉXùÉ{ÉÒ

$$$$$$$$$26 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

~ÉÉàcÉà+à ~ÉiÉ NÉÉ©É{Éà ~ÉÉqù ~ÉeÉ´É {ÉÉÅL«ÉÉà. XàNÉ »ÉÉùÉà ¥ÉÉ]«ÉÉà, ~ÉiÉ ¶ÉťɱÉlÉÉà H¾à´ÉÉ ©ÉÉmÉ ¸ÉÒ©ÉÅlÉ ¾lÉÉà - ©É{ÉlÉÉà +à{ÉÖÅ NÉùÒ¥É ¾lÉÖÅ. ¸ÉÒ©ÉÅlÉÉ< Hà NÉùÒ¥ÉÉ< ~Éä»ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ ù¾àlÉÒ,©É{É©ÉÉÅ ù¾à Uà.¶ÉťɱÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇ Hà Xà +É ´ÉiÉXùÉ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ HùÒ¶É, lÉÉà §ÉÉeÖÅ +É~É´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. ´É³Ò HÉà< +Éà³LÉÒlÉÖÅ-~ÉɳLÉÒlÉÖÅ {ÉÒH³¶Éà lÉÉà ¥Éà ~Éä»Éà PÉ»ÉÉ´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. ´É³Ò ~ÉÉàc Ccà l«ÉÉùà Cc´ÉÖÖÅ ~Ée¶Éà, {Éà ùÉàHÉ«É l«ÉÉÅ ùÉàHÉ´ÉÖÅ ~Ée¶Éà. ~Éä»ÉÉ +É~É´ÉÉ +{Éà lÉÉ¥ÉàqÉùÒ ´Éàc´ÉÒ, +à lÉÉà cÒH {ɾÓ. +à{ÉÉ HùlÉÉ ~ÉÉàc{ÉÒ ~ÉÉU³ ~ÉÉU³ W<+à lÉÉà §ÉÉeÖÅ ~ÉiÉ +É~É´ÉÖÅ {É¾Ó ~Éeà, ¥ÉÒXà PÉ»ÉÉùÉà ~ÉiÉ {É¾Ó ~ɾÉáSÉà,{Éà »É¾à±ÉÉ<oÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ{ÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ oÉ< X«É!¥ÉÒWà Êq´É»Éà »É´ÉÉùà ~ÉÉàcÉà ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ<, +à÷±Éà ~ÉÉàlÉà ~ÉiÉ LÉŧÉà oÉà±ÉÉà §Éàù´ÉÒ ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ«ÉÉà. ~ÉÉàc W«ÉÉÅ ©ÉÖHÉ©É {ÉÉÅLÉà, l«ÉÉÅoÉÒ oÉÉàeà qÚù ~ÉÉàlÉà ©ÉÖHÉ©É Hùà.´Éɾ,§ÉÉ< ´Éɾ!+I±É Uà HÅ< HÉà<{ÉÉ ¥ÉÉ~É{ÉÒ? ´ÉNÉù §ÉÉeÉÅ §ÉooÉà Hà´ÉÒ ©É]É{ÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ! ±ÉÉàHÉà H¾àlÉÉ,§ÉÉ<,+ÉlÉÉà ¾ùÉ©É{ÉÒ ©ÉÖ»ÉÉ£ùÒ H¾à´ÉÉ«É. ±ÉÉ§É ±Éà´ÉÉà, {Éà ¾H»ÉÒ {É +É~É´ÉÒ, +à {ÉÒÊlÉ {É H¾à´ÉÉ«É.¶ÉÅ¥É±É H¾àlÉÉà,X+Éà, X+Éà! ¾ÖÅ +à©É{ÉÖÅ HÅ< ±ÉA UÖÅ? +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà HÅ< ù¾ÖÅ UÖÅ?+à©É{ÉÅÖ HÅ< LÉÉB UÖÅ? ¶ÉÖÅ +É W©ÉÒ{É ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ +LlÉ«ÉÉù©ÉÉÅ Uà, Hà +©ÉÉùÉoÉÒ SɱÉÉ«É {ɾÓ?Xà«ÉÉ {É ¾Éà«ÉlÉÉà {ÉÒÊlÉyÉ©ÉÇ{ÉÉ oÉÉŧɱÉÉ! +±«ÉÉ ´ÉiÉXùÉ{ÉÒ q±ÉɱÉÒ -¥É±ÉɱÉÒ lÉÉà ¥ÉÉÅyÉÒ {ÉoÉÒ {Éà?±ÉÉàHÉà Ê¥ÉSÉÉùÉ §ÉÉácÉ ~ÉelÉÉ! {ÉÉNÉÉoÉÒ lÉÉà ~ÉÉq¶Éɾ ~ÉiÉ +ÉPÉÉ, +à©É »É©ÉY SÉɱ«ÉÉ WlÉÉ.´ÉiÉXùÉ+Éà LÉà~É HùlÉÉÅ HùlÉÉÅ +àH §É«ÉÅHù WÅNɱɩÉÉÅ +É´ÉÒ ~ɾÉáS«ÉÉ. ùÉlÉ ~ÉeÒ WlÉÉÅ §ÉùWÅNɱɩÉÉÅ ©ÉÖHÉ©É H«ÉÉâ. ¶ÉÅÅ¥É±É ~ÉiÉ oÉÉàeà qÚù +àH ]ÉeÒ ~ÉÉ»Éà c«ÉÉàÇ. ùÉlÉ §ÉáHÉù ¾lÉÒ. ´ÉÉPÉ´ÉùÖ, SÉÉàùSÉLÉÉù{ÉÉà ~ÉÚùÉà eù ¾lÉÉà. ´ÉiÉXùÉ{ÉÒ ~ÉÉàcÉà{ÉÉ SÉÉàHÒqÉùÉà +{Éà HÖlÉùÉ+Éà SÉÉàHÒ HùlÉÉ ¾lÉÉ,{Éà ©ÉÖ»ÉÉ£ùÉà Ê{ÉùÉÅlÉà DPÉ HÉhlÉÉ ¾lÉÉ. ~ÉiÉ ¶ÉťɱÉ{ÉÉ {É»ÉҥɩÉÉÅlÉÉà +ÉLÉÒ ùÉlÉ XNÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ùLÉà{Éà +¾Ó oÉÒ ´ÉÉPÉ +ɴɶÉà,ùLÉà{Éà ~ÉiÉàoÉÒ SÉÉàù SÉÉàùÒ Hù´ÉÉ +ɴɶÉà, lÉÉà ¾ÖÅ +àH±ÉÉà ¶ÉÖÅ HùÒ¶É? PÉiÉÒ ´ÉÉù +à{Éà oÉlÉÖÅ Hà ±ÉÉ´É {Éà ~ÉÉàcÉà©ÉÉÅ SÉɱ«ÉÉà XB, ~ÉiÉ ~ÉÉUÉà Ê´ÉSÉÉù oÉlÉÉà Hà +eyÉà ù»lÉàlÉÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. +eyÉÉ ©ÉÉ÷à ʾũÉlÉ HÉÅ ¾ÉùÖÅ?+É©É Ê´ÉSÉÉù HùlÉÉà ¶ÉÅ¥É±É +ÉLÉÒ ùÉlÉ XNÉlÉÉà ¥ÉàcÉà, ~ÉiÉ ~ÉÉU±ÉÉ ~ɾÉàùà +à{Éà DPÉ ±ÉÉyÉÒ NÉ<.+à XN«ÉÉà l«ÉÉùà ¥É~ÉÉàù oÉ< NÉ< ¾lÉÒ. »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉùÉ«ÉiÉ »ÉÉà³à H³É+à lÉ~ÉÒ ùÂÉ ¾lÉÉ. ¶ÉÅ¥É±É +àHq©É LÉÊe«ÉÉ-~ÉÉà÷ʱɫÉÉ A~ÉÉeÒ +ÉNɳ ´Éy«ÉÉà. +à oÉÉàeà qÚù NÉ«ÉÉà, l«ÉÉÅ ]ÉeÒ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà SÉÉàùÉà{Éà ¾ÊoÉ«ÉÉù »ÉÉoÉà +É´ÉlÉÉ Xà«ÉÉ. ¶ÉÅ¥É±É lÉÉà XàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ©ÉÚcÒ+Éà ´ÉɳÒ{Éà {ÉÉcÉà; {ÉÉ»ÉlÉÉà {ÉÉ»ÉlÉÉà +àH §É«ÉÅHù WÅNɱɩÉÉÅ ~ÉàcÉà. yÉÉà³à Êq´É»Éà ùÉlÉ ±ÉÉNÉà, +à´ÉÒ NÉÒSÉ ]ÉeÒ! ¾É¶É! ¾´Éà +¾Ó SÉÉàù lÉÉà ¶ÉÖÅ, +àH SÉH±ÉÖÅ ~ÉiÉ +à{ÉÉà ~ÉÒUÉà ~ÉHeÒ ùÂÖÅ! LÉùÉÅ ¥ÉS«ÉÉ ©ÉÉùÉ ¥ÉÉ~É!¾É¶É HùÒ{Éà Wà´ÉÉà ¶ÉÅ¥É±É ~ÉÉU³ WÖ+à Uà, l«ÉÉÅ lÉÉà ~ÉÉU³ +àH §É«ÉÅHù ¾ÉoÉÒ A§Éà±ÉÉà Xà«ÉÉà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉlÉÅmÉ ùÉW©ÉÉÅ qLÉ±É Hù{ÉÉù +É HÉ³É ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà Xà< ¾ÉoÉÒ yÉ©É~ÉUÉeÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. +à ¾´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÚÅh ´ÉÓ]´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà, ~ÉNÉoÉÒ ~ÉÞo´ÉÒ LÉÉàq´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà, {Éà §É«ÉÅHù ~ÉÓNÉ³Ò +ÉÅLÉÉà HÉlÉùlÉÉà ~ÉÉU³

$$$$$$$$$27 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

PÉ»«ÉÉà.©ÉÉ«ÉÉÇ ©ÉÉùÉ ¥ÉÉ~É! ¶ÉÅ¥É±É lÉÉà A§ÉÒ ~ÉÚÅUeÒ+à §ÉÉN«ÉÉà. +ÉNɳ +à, ~ÉÉU³ Y´ÉlÉÖÅ ©ÉÉàlÉ! »ÉÒyÉà ù»lÉà X«É lÉÉà ¾ÉoÉÒ ~ÉHeÒ ~ÉÉeà, ]Ée ~Éù SÉeà lÉÉà ]Ée CoɱÉÉ´ÉÒ ~ÉÉeà. l«ÉÉùà Hù´ÉÖÅ ¶ÉÖÅ? l«ÉÉÅ lÉÉà +àiÉà PÉÉ»ÉoÉÒ U´ÉÉ«Éà±ÉÉà {Éà ´Ée{ÉÒ ´Ée´ÉÉ<+ÉàoÉÒ hÅHÉ«Éà±ÉÉà +àH HÖ´ÉÉà Xà«ÉÉà.¶ÉťɱÉà lÉÉà +à©ÉÉ ]Å~ɱÉÉ´«ÉÖÅ, ~ÉiÉ +à{ÉÉ »ÉÉùÉ {É»ÉÒ¥Éà ´Ée±ÉÉ{ÉÒ +àH ´Ée´ÉÉ< +à{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ NÉ<. ¶ÉťɱÉà lÉà ~ÉHeÒ ±ÉÒyÉÒ. +yÉ´ÉSSÉà +à Ê÷ÅNÉÉ< ùÂÉà. ©É{É©ÉÉÅ {Éà ©É{É©ÉÉÅ +àiÉà ¡É§ÉÖ{ÉÉà £ùÒ ~ÉÉe ©ÉÉ{«ÉÉà. SÉÉàù SÉÉàùÒ Hùà, Ê{ÉqÉâºÉ {Éà Ê»É~ÉÉ¾Ò ~ÉHeÒ X«É, l«ÉÉùà SÉÉàù ©ÉÉ{Éà Hà §ÉNÉ´ÉÉ{É lÉà{ÉÒ §Éàù©ÉÉÅ Uà. ©ÉÚLÉÇ ¶ÉÅ¥É±É +à ´Ée´ÉÉ<{Éà ~ÉHeÒ{Éà +eyÉà HÚ´Éà ±É÷HÒ ùÂÉà. ¾´Éà ¾ÉoÉÒ{ÉÒ ©É]É±É {ɾÉàlÉÒ Hà HÅ<H <X HùÒ ¶ÉHà?LÉÚ¥É ¥ÉS«ÉÉ! +àiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉÉN«É{ÉÒ ©É{É©ÉÉÅ {Éà ©É{É©ÉÉÅ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ HùÒ, ¡É§ÉÚ{ÉÉà £ùÒ ~ÉÉe ©ÉÉ{«ÉÉà.{Éà oÉÉàeÒ ´ÉÉùà Ê{ÉùÉÅlÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ SÉÉùà lÉù£ Xà´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. HÚ´ÉÉà +´Ée +{Éà +´ÉÉ´ÉùÖÅ ¾lÉÉà. ¶ÉťɱÉà lÉʳ«ÉÉ lÉù£ {ÉWù HùÒ. +à ~ÉÉàlÉà +SUÉà lÉù´Éàä«ÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉiÉ {ÉÒSÉà {ÉWù {ÉÉÅLÉlÉÉ W +à{ÉÉ ©ÉÉàÊlÉ«ÉÉ ©ÉùÒ NÉ«ÉÉ. HÚ´ÉÉ{Éà lÉʳ«Éà +àH §É«ÉÅHù +WNÉù{Éà ©ÉÉá £ÉeÒ{Éà ¥Éàcà±ÉÉà Xà«ÉÉà, +à{ÉÖÅ ©ÉÉá ~ÉiÉ HÚ´ÉÉ Wà©É ©ÉÉà÷ÖÅ {Éà ~ɾÉà³ÖÅ ¾lÉÖÅ. +à©ÉÉ ~Ée«ÉÉ lÉÉà »ÉÉà+à »ÉÉà ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉÅ. ¶ÉťɱÉà WùÉ y«ÉÉ{ÉoÉÒ {ÉÒSÉà Xà«ÉÖÅ lÉÉà +àH +WNÉù A~ÉùÉÅlÉ SÉÉù ¥ÉÉWÖ SÉÉù ©ÉÉà÷É §ÉÉàùÓNÉ »ÉÉ~É ¥ÉàcÉ ¾lÉÉ Hà +É +WNÉùqÉqÉ WùÉH +ÉPÉÉ LÉ»Éà Hà §ÉÉ<»Éɾà¥É{ÉÒ LÉàù ±É< {ÉÉÅLÉÒ+à. ¶ÉÅ¥É±É +ÉÅLÉ ©ÉÓSÉÒ{Éà ¥Éà ~ɳ Ê´ÉSÉÉùÒ ùÂÉà.l«ÉÉÅlÉÉà +à{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ A~Éù §É«ÉÅHù »ÉֻɴÉÉ÷Éà »ÉŧɳɫÉÉà. DSÉà Xà«ÉÖÅ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ A~Éù ¾ÉoÉÒ{ÉÒ »ÉÚÅh £ùlÉÒ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{Éà ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHà lÉà©É {ɾÉàlÉÒ. HÉ³É HÉ©É Hù{ÉÉù,~ÉiÉ HÉ«ÉqÉ{ÉÒ SÉÖÅNÉɱÉoÉÒ ¥ÉSÉÒ W{ÉÉù HɳÉ-¥ÉXÊù«ÉÉ{ÉÒ Wà©É +à{Éà ¶ÉÉÅlÉÒ ´É³Ò, ~ÉiÉ Wà{ÉÉ ©ÉÚ³©ÉÉÅ ~ÉÉ~É ¾Éà«É +à{Éà ´É³Ò ¶ÉÉÅÊlÉ Hà´ÉÒ? lÉùlÉ W +àH HɳÉà {Éà +àH yÉÉà³Éà +à©É ¥Éà BqùÉà +à{ÉÒ {ÉWùà SÉe«ÉÉ. +à ©ÉÉàhàoÉÒ §É«ÉÅHù eÉH±ÉÒ ´ÉNÉÉelÉÉ ¾lÉÉ.~ÉiÉ Wà©É ùÒhÉà NÉÖ{ÉàNÉÉù Wà´ÉÉ lÉà´ÉÉ Ê»É~ÉɾÒ{Éà NÉÉÅWà {ɾÓ, +à©É +àiÉà BqùÉà{Éà HÅ< qÉq {É +É~ÉÒ. ~ÉiÉ oÉÉàeÒ ´ÉÉù©ÉÉÅ +à{Éà L«ÉÉ±É +É´«ÉÉà Hà Wà ´Ée´ÉÉ<{ÉÉ +ÉyÉÉùà +à ±É÷HÒ ùÂÉà Uà,+à ´Ée´ÉÉ<{Éà W +É BqùÉà HùHÉà±ÉÒ ùÂÉ ¾lÉÉ. +àH {ÉÉ{ÉÒ¶ÉÒ ÊSÉ{ÉNÉÉùÒ ~ÉiÉ +ÉLÉÉ »ÉÉlÉ ©Éɳ{ÉÉ ©É¾à±É{Éà £ÝÅHÒ q< ¶ÉHà {Éà!¶ÉÅ¥É±É Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ~Ée«ÉÉà l«ÉÉÅlÉÉà ¥É¾Éù C§Éà±ÉÉ ¾ÉoÉÒ+à §ÉÉùà Xàù Hù´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÖÅ. +ÉLÉÉ ´Ée{Éà CoɱÉÉ´ÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉà ¾Éà«É +à©É »ÉÚÅh §Éàù´ÉÒ{Éà +à +ÉÅSÉHÉ +É~É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.´Ée±ÉÉàyÉÛY ùÂÉà. Ê»É~ÉɾÒ+ÉàoÉÒ PÉàùÉ«Éà±ÉÉ, ~ÉiÉ WÅNɱÉ{ÉÒ DeÒ NÉ֣ɩÉÉÅ UÚ~ÉÉ«Éà±ÉÉ Ê¾Å©ÉlÉ´ÉÉ{É SÉÉàù{ÉÒ Wà©É +à ]{ÉÚ{ÉoÉÒ ´Ée´ÉÉ<{Éà ~ÉHeÒ ùÂÉà.´Ée A~Éù +àH ©ÉÉà÷Éà ©ÉyÉ~ÉÚeÉà ¥ÉÉ]à±É ¾lÉÉà.´Ée ¾É±ÉlÉÉÅ ©ÉyÉ~ÉÚeÉ©ÉÉÅoÉÒ ùÉlÉÉÅ ©ÉÉá´ÉÉ³Ò ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ+Éà UÚ÷Ò{Éà ¶ÉťɱÉ{Éà ´É³NÉÒ{Éà SÉ÷HÉ §Éù´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ, ¶ÉÅ¥É±É ©ÉÚÅ]É«ÉÉà. ~ÉÉàlÉÉ{Éà +É qÖ:LÉ©ÉÉÅoÉÒ ANÉÉù´ÉÉ ¡É§ÉÖ{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà; ±ÉÉLÉà Wà{ÉÖÅ ©ÉÚ±É {É oÉÉ«É +à´ÉÉ qà´Éqà´ÉÒ+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©Éqqà yÉÉ´ÉÉ mÉiÉ ÷HÉ{ÉÉ Ê»ÉÅqÚÚù,lÉà±É{Éà ¸ÉÒ£³{ÉÒ ±ÉɱÉSÉ +É~É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. ¶ÉťɱÉ{Éà ©É{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ±ÉÉÅSÉ-ùÖ¶´ÉlÉ HÉ©É +É´ÉlÉÉÅ ¾¶Éà!+{Éà ´Éɾ §ÉÉ< ´Éɾ! l«ÉÉÅlÉÉà +à{ÉÉ

$$$$$$$$$28 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

H~Éɳ A~Éù ©ÉyÉ{ÉÖÅ +àH Ê¥ÉÅqÖ ÷~ÉH«ÉÖÅ. +à ÷Ò~ÉÖÅ »ÉùÒ{Éà +à{ÉÉÅ ©ÉÉá©ÉÉÅ AlÉùÒ NÉ«ÉÖÅ. ´Ée±ÉÉà eÉà±ÉÒ ùÂÉà ¾lÉÉà. +à÷±Éà ´ÉÉùÅ´ÉÉù ©ÉyÉ~ÉÚeÉ©ÉÉÅoÉÒ ]ùÒ]ùÒ {Éà ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ+Éà ¶ÉťɱÉ{ÉÉ ©ÉÉàá©ÉÉÅ~Ée´ÉɱÉÉN«ÉÉ §ÉÚL«ÉÉà-lÉù»«ÉÉà,oÉÉH«ÉÉà-¾É«ÉÉâ ¶ÉÅ¥É±É +É ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ+Éà{Éà ±É¾àWlÉoÉÒ +ÉùÉàNÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. +à{Éà lÉÉà XiÉà +©ÉÞlÉ ±ÉÉy«ÉÖÅ. +à lÉÉà ¥ÉyÉÖÅ qÖ:LÉ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉà. eɳ HÉ~ÉlÉÉ BqùÉà{ÉÒ «ÉÉq SÉÚHÒ NÉ«ÉÉà. eÅ¶É qàlÉÒ ©ÉÉLÉÒ+Éà{ÉÒ »ÉÚyÉ¥ÉÚyÉ ´ÉÒ»ÉùÒ NÉ«ÉÉà. +à lÉÉà ©ÉyÉÊ¥ÉÅqÚ+Éà©ÉÉÅ ©É»lÉÉ{É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà.÷~ÉH! ÷~ÉH! ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ+Éà ]ùlÉÉÅ ¾lÉÉÅ! ¶ÉÖÅ »´ÉÉq! ¶ÉÉà ù»É! {É«ÉÖÇ +©ÉÞlÉ! ¶ÉÅ¥É±É ©ÉÉàÅ £ÉeÒ{Éà eÉ³à ±É÷HlÉÉà +à ]Ò±ÉlÉÉà ùÂÉà. ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾¶Éà lÉà, +SÉÉ{ÉH +àH Ê´ÉyÉÉyÉù ùÉWÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ùÉiÉÒ »ÉÉoÉà l«ÉÉÅ oÉ<{Éà {ÉÒH³«ÉÉà. ùÉX-ùÉiÉÒ{Éà ¾ÊoÉ«ÉÉù »ÉÉoÉà Xà< ¾ÉoÉÒ WÅNɱɩÉÉÅ {ÉÉ»ÉÒ NÉ«ÉÉà. +Xi«ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà +É´ÉÒ ¥Éà¾É±É ¾É±ÉlÉ©ÉÉÅ »É~ÉeÉ«Éà±ÉÉà Xà< ùÉiÉÒ{Éà LÉÚ¥É q«ÉÉ +É´ÉÒ. +àiÉà ùÉX{Éà HÂÖÅ Hà +à{Éà ¥ÉSÉÉ´ÉÉà! ùÉX+à HÂÖÅ, ùÉiÉÒ! +à lÉ©ÉÉùÉà ¥ÉSÉÉ´«ÉÉà ¥ÉSÉà +à´ÉÉà {ÉoÉÒ. +à ¥ÉyÉÉ ¾ÉoÉà HùÒ{Éà qÖ:LÉ C§ÉÖÅ Hù{ÉÉùÉ - qÖ:LÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ±Éà{ÉÉùÉ Uà, +{Éà qÖ:LÉ +É´«ÉÉ ~ÉUÒ ¾É«É´Éùɳ{Éà qÒ{ÉlÉÉ ¥ÉlÉÉ´É{ÉÉùÉ Uà: oÉÉŧɱÉÉ{Éà ~ÉHeÒ{Éà oÉÉŧɱÉÉà ©É{Éà UÉàelÉÉà {ÉoÉÒ +à©É H¾à{ÉÉùÉ Uà. +à´ÉÉ ~Éù q«ÉÉ Hù´ÉÒ {ÉHÉ©ÉÒ Uà.’‘{ÉÉ,{ÉÉ, WÖ+ÉàlÉÉà LÉùÉ,Ê¥ÉSÉÉùÉà Hà´ÉÒ ¾É±ÉlÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ~Ée«ÉÉà Uà! +à{Éà WùÖù ¥ÉSÉÉ´ÉÉà ùÉiÉÒ{ÉÖÅ ´ÉSÉ{É {É AoÉÉ~É{ÉÉùÉà ùÉX HÚ´ÉÉ{ÉÒ ~Éɳ ~Éù NÉ«ÉÉà +{Éà ¥ÉÉ౫ÉÉà - §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É,lÉÖÅ HÉàiÉ Uà? +¾Ó Hà´ÉÒ ùÒlÉà +É´ÉÒ SÉe«ÉÉà Uà?¶ÉÅ¥É±É H¾à, §ÉÉ<»Éɾà¥É,©ÉÉiÉ»É lÉÉà »ÉWW{É UÖÅ, ~ÉiÉ +l«ÉÉùà §ÉÉùà A~ÉÉÊyÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ~Ée«ÉÉà UÖÅ. ~ÉÚÅcà ¾ÉoÉÒ ~Ée«ÉÉà Uà. {ÉÒSÉà +WNÉù ¥ÉàcÉà Uà. Wà{ÉÉà +ÉyÉÉù Uà +à eɳ{Éà Bqù HÉ~ÉÒ LÉÉ«É Uà! +É~ÉqÉ{ÉÉà ~ÉÉù {ÉoÉÒ. WÖ+Éà{Éà, +É ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ+Éà+à ©ÉÉùÖÅ ¶ÉùÒù SÉÉùiÉÒ Wà´ÉÖÅ HùÒ {ÉÉÅL«ÉÖÅ Uà.Ê´ÉyÉÉyÉù ùÉX+à ¾ÉoÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉà HùlÉÉÅ HÂÖÅ- ©ÉÉùÉà ¾ÉoÉ ~ÉHeÒ{Éà ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò +É´É. HÉà< lÉÉùÉà´Éɳ ~ÉiÉ ´ÉÉÅHÉà HùÒ

¶ÉH¶Éà {ɾÓ

SÉÉLÉÒ ±ÉB. Ê´ÉyÉÉyÉù ùÉX ùɾ Xà<{Éà A§ÉÉ ùÂÉ. oÉÉàeÒ´ÉÉùà £ùÒ ¾ÉoÉ ±ÉÅ¥ÉÉ´ÉÒ{Éà +àiÉà HÂÖÅ §ÉÉ< SÉÉ±É ¾´Éà.+É´ÉÖÅUÖÅ ©ÉÉùÉ »Éɾà¥É!{ÉùHÉNÉÉù©ÉÉÅoÉÒ lÉ©ÉàW ©É{Éà UÉàeɴɶÉÉà.W{É©É W{É©É{ÉÉà lÉ©ÉÉùÉà qÉ»É oÉ<{Éà ù¾Ò¶É,~ÉiÉ ¥ÉÉ~ÉY,§ÉàNÉɧÉàNÉÖÅ oÉÉàeÖÅ oÉÉà§ÉÉà.+¾É,©ÉyÉÊ¥ÉÅqÖ+Éà¶ÉÖÅ Uà.{É«ÉÉÇ +©ÉÞlÉÊ¥ÉÅqÖ+Éà W Xà< ±ÉÉà!ùÉX {Éà ùÉiÉÒ ´É³Ò oÉÉ৫ÉÉÅ,~ÉiÉ ~Éà±ÉÉ{ÉÉà »´ÉÉq {É UÚ÷«ÉÉà. ùÉX+à ´É³Ò HÂÖÅ - SÉÉ±É §ÉÉ< SÉɱÉ, ¥É¾Éù lÉ{Éà ¥ÉyÉÖÅ ©É³Ò ù¾à¶Éà.¶ÉÅ¥É±É ¥ÉÉ౫ÉÉà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉà +eyÉÉà ùÉà÷±ÉÉà,¥ÉÒX{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ ¥Éà ùÉà÷±ÉÉ HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ HÒ©ÉlÉÒ Uà. W´ÉÖÅ lÉÉà Uà W, ¥Éà PÉeÒ ´É¾à±ÉÉ Hà ©ÉÉàeÉ! ~ÉiÉ +É lÉÉà §ÉÉùà ©ÉXà Uà ¾Éá! +ÉLÉùà »ÉÉÅW{ÉÉ lÉeHÉ h²«ÉÉ. ùÉX-ùÉiÉÒ oÉÉHÒ{Éà SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉÅ, UlÉÉÅ ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ{ÉÉ »´ÉÉq©ÉÉÅ ~Éeà±É ¶ÉťɱÉ{Éà HɳLÉÅWùÒ ¥ÉX´ÉlÉÒ +É´ÉÒ ù¾à±ÉÒ HÉ³Ò ùÉÊmÉ{ÉÖÅ §ÉÉ{É {É ùÂÖÅ.

yÉ{«É yÉ{«É lÉ©É{Éà ¡É§ÉÖ!~ÉiÉ oÉÉàeÒ ´ÉÉù oÉÉà§ÉÉà.+É ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ+Éà ÷~ÉHà Uà lÉà oÉÉàeÉÅ

$$$$$$$$$29 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

+É ´ÉÉlÉÉÇ +àH ´ÉÉù +àH [ÉÉ{ÉÒ ~ÉÖùÖºÉà H¾Ò,{Éà +à{ÉÉà »ÉÉù +É ùÒlÉà H¾«ÉÉà. §ÉÉ<+Éà, +à PÉÉàù WÅNÉ±É +à÷±Éà +É »ÉÅ»ÉÉù.¾ÉoÉÒ +à÷±Éà ©ÉÞl«ÉÖ. HÚ´ÉÉà lÉà ©É{ÉÖº«É W{©É. +WNÉù lÉà {ÉùH-Wà±É. ©ÉÉiÉ»É{ÉÉÅ JÉàyÉ,©ÉÉ{É,©ÉÉ«ÉÉ {Éà ±ÉÉà§É lÉà ~Éà±ÉÉ ¾³É¾³ ʴɺÉoÉÒ §Éùà±ÉÉ SÉÉù {ÉÉNÉ. ´Ée±ÉÉ{ÉÒ eɳ lÉà +É«ÉÖº«É.eɳ{Éà HÉ~É{ÉÉùÉ ¥Éà Bqù lÉà ¶ÉÖH±É~ÉKÉ +{Éà HÞºiÉ~ÉKÉ °~ÉÒ »É©É«É. ©ÉÉLÉÒ+Éà lÉà ´«ÉÉyÉÒ+Éà.©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ lÉà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ +à¶É+ÉùÉ©ÉÉà.~Éä»ÉÉ-~ÉÉ÷ÒÇ,´Éà~ÉÉù-´ÉiÉW,»ÉÉà{ÉÖÅ-°~ÉÖÅ,©ÉÉùÖÅ lÉÉùÖÅ, +É ´É»lÉÖ+Éà{ÉÉ ©ÉÉྩÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É +à´ÉÉà Ê´É´ÉàH Ê´É{ÉÉ{ÉÉà PÉà±ÉÉà ¥É{«ÉÉà Uà,Hà HÉà< +à{ÉÉà ¾ÉoÉ]ɱÉÒ{Éà DSÉà ±É< W´ÉÉ SÉɾà Uà,~ÉiÉ +à{ÉÖÅ ©É{É ©ÉÉ{ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ! ¾H{ÉÒ ùÉà÷Ò, {«ÉÉ«É{ÉÖÅ yÉ{É, »Éà´ÉÉ{ÉÒ ÊHlÉÔ{Éà <WWlÉ-<©ÉÉ{ɧɫÉÖÇÅ Y´É{É +É ©ÉyÉÖÊ¥ÉÅqÖ+Éà ~ÉÉU³ ©ÉÉ{É´ÉÒ §ÉÚ±ÉÒ ¥ÉàcÉà Uà! +à Wà »É©ÉW¶Éà, lÉÉà »ÉÖLÉÒ oɶÉà. ©ÉÉ{É´É Y´É{É{ÉÒ ©ÉÉ~É ¶ÉÒ¶ÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÒ Hà÷±ÉÖÅ Y´«ÉÉà +à {ɾÓÅ ~ÉiÉ Hà´ÉÖÅ Y´«ÉÉà +àW Uà.~ÉÊ´ÉmÉlÉÉoÉÒ Y´ÉÉà. Wàà{Éà {É©É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà ~ÉÅSÉ ~Éù©Éàʺ÷ ~ÉÖqNɱÉoÉÒ Ê´ÉùHlÉ Uà +{Éà SÉälÉ{«É ¡Él«Éà +{ÉÖùHlÉ Uà +{Éà lÉàoÉÒ W lÉà+Éà{Éà §ÉÉ´ÉoÉÒ {É©É{ÉÉù ~ÉÖqNÉ±É ¡Él«Éà Ê´ÉùHlÉ +{Éà SÉälÉ{«É ¡Él«Éà +{ÉÖùHlÉ ¥É{Éà Uà. Ê´É{É«ÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±ÉÒ Ê´ÉvÉ +É ±ÉÉàH +{Éà ~Éù±ÉÉàH{Éà ʴɶÉà £³qÉ«ÉÒ oÉÉ«É Uà. Ê´É{É«Éʾ{É Ê´ÉvÉ ~ÉÉiÉÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÉ yÉÉ{«É{ÉÒ Wà©É £³qÉ«ÉÒ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ.~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©Éà³à ¡ÉNÉ÷ oÉ< W¶Éà. +É~ÉiÉÉ »ÉÖLÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà ¥ÉÒX{Éà »ÉÉoÉÒqÉù ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à. ¥ÉÒX{ÉÉ qÖ:LÉ©ÉÉÅ

+É~ÉiÉà +à{ÉÉ §ÉÉNÉÒqÉù ¥É{ÉÒ+à. ©ÉÅqÒ©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ

yÉ©ÉÇ Hù´ÉÉà {ÉoÉÒ.+É~ÉiÉÚÅ

oɶÉà ¶ÉÖÅ? +àH AyÉÉàNÉ~ÉÊlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ{Éà «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É +~ÉÉ´É´ÉÉ l«ÉÉÅ{ÉÉ Ê¡É{»ÉÒ~ÉÉ±É ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉ.

lÉàiÉà Ê¡É{»ÉÒ~ÉɱÉ{Éà HÂÖÅ: ©ÉÉùÉ ÊqHùÉ{Éà ÷ÚÅH »É©É«É©ÉÉÅ eÒOÉÒ ©É³Ò ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à HÉà< ù»lÉÉà LÉùÉà?+àlÉÉà +à ¶ÉÖÅ ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉÅNÉà Uà +à{ÉÉ A~Éù +ÉyÉÉù ùÉLÉà Uà +à©É H¾Ò Ê¡É{»ÉÒ~ÉɱÉà Uà±±Éà +à÷±ÉÖÅ W HÂÖÅ :

WÖ+Éà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà +ÉÅ¥ÉÉà ANÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ <SU«ÉÖÅ lÉÉà lÉà©É{Éà lÉà{Éà AUàùlÉÉ ¥ÉÉù ´ÉºÉÇ ±ÉÉN«ÉÉ +{Éà PÉÉ»É ©ÉÉ÷à £HlÉ ¥Éà W ©Éʾ{ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. lÉ©ÉÉùà +É ¥Éà©ÉÉÅoÉÒ W ~É»ÉÅqNÉÒ Hù´ÉÒ ù¾Ò.

lÉàY©ÉÉÅ

»É©É«É +{Éà qÊù«ÉÉ{ÉÒ §ÉùlÉÒ HÉà<{ÉÒ ùɾ {ÉoÉÒ XàlÉÒ. yÉ©ÉÇ HùÉà, yÉ©ÉÇ {ÉÉäHÉ »É©ÉÉ{É Uà-»ÉÅ»ÉÉù »ÉÉNÉù lÉùÒ W´ÉÉ«É Uà.

©É{ÉÖº«É HÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ ©ÉÉàW ©ÉÉ÷à, PÉeÒ {ÉoÉÒ lÉà ~ɶÉÖ ~ÉKÉÒ PÉÉ÷à, +LÉÅe »´ÉNÉÇ »ÉÖLÉ +É~É{ÉÉùÖÅ, HùÉà HùÉà HÉÅ<H HÉ©É »ÉÉùÖÅ.

$$$$$$$$$30 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ:{ÉÅ: 6

¥ÉÖÊw{ÉÉ LÉà±É

ùÉWNÉÞ¾Ò {ÉNÉùÒ Uà. ¸ÉàiÉÒH ùÉX Uà. ùÉX{Éà SÉÉù»ÉÉà {É´´ÉÉiÉÖÅ ©ÉÅmÉÒ Uà.~ÉiÉ ùÉX{Éà SÉà{É {ÉoÉÒ. +à{Éà +àH ¥ÉÖÊw¶ÉÉ³Ò ©ÉÅmÉÒ Xà<+à Uà.Wà NÉ©Éà lÉà´ÉÒ +ÉÅ÷Ò-PÉÅÚ÷Ò©ÉÉÅ ~ÉiÉ +H³É«É {ɾÓ. Wà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ HÉ¥Éà±ÉÒ«ÉlÉ{Éà HÉä´ÉlÉoÉÒ +ÉLÉÉ ©ÉNÉyÉ qà¶É{Éà zÉÖÄX´Éà. ùÉX +É´ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ©ÉÉÅ Uà. +à{Éà ©ÉÖL«É ©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +à©É{ÉÒ <SUÉ Uà. ùÉX+à +àH «ÉÖÊHlÉ HùÒ Uà: {ÉNÉù{ÉÉ ©Éy«É §ÉÉNÉ©ÉÉÅ +àH HÖ´ÉÉà Uà. +à©ÉÉ ùÉX+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉáPÉàùÒ ´ÉÓ÷Ò {ÉÉÅLÉÒ Uà {Éà X¾àù HùÉ´«ÉÖÅ Uà Hà, HÚ´ÉÉ{Éà HÉÅcà C§ÉÉ ù¾Ò{ÉàW,Wà ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉlÉÉ{ÉÉ ¾ÉoÉà +É ´ÉÓ÷Ò HÉhÒ +É~ɶÉà,+à{Éà ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ~ÉÉÅSÉ»ÉÉà ©ÉÅmÉÒ+Éà©ÉÉÅ Wà{ÉÒ yÉÉH ¾Éà«É,+à´ÉÒ ©ÉÅmÉÒ ©ÉÖrÉ +à{Éà+~ÉɶÉà.NɱÉÒ+à NɱÉÒ+à hÅhàùÉà £ùà Uà.SÉÉàùà-SÉÉàùà {Éà SÉÉä÷à SÉÉä÷à +àH W ´ÉÉlÉ Uà:+É lÉÉà§ÉÉùà +PÉùÒ ¶ÉùlÉHÚ´ÉÉ{ÉÉ HÉÅcà ù¾Ò{Éà lÉà ´É³Ò ´ÉÓ÷Ò {ÉÒH³lÉÒ ¾¶Éà? §É±ÉÉ ùÉX! §É±ÉÉ +à{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ+Éà! +É©É lÉà HÉÅ< ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ©É³Ò WlÉÉ ¾¶Éà?lÉ©ÉɶÉÉ{Éà lÉàeÖÅ {ɾÓ! +ÉLÉÉà Êq´É»É HÚ´ÉÉ{Éà HÉÅcà ©Éàq{ÉÒ X©Éà Uà. ¥ÉyÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà HÖ´ÉÉ©ÉÉÅ eÉàÊH«ÉÖÅ Hùà Uà.+ÅyÉÉùÉ©ÉÉÅ +W´ÉɳÖÅ HùlÉÒ ´ÉÓ÷Ò WÖ+à Uà {Éà ~ÉÉUÉÅ £ùÒ X«É Uà.+à{Éà HÉh´ÉÉ{ÉÒ ©É¾à{ÉlÉlÉÉà HÉà< HùlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ´ÉÓ÷Ò HÉh´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒeÖÅ ]e~Éà ~ÉiÉ HÉàiÉ? ¥ÉÖÊw Xà<+à{Éà? HÉÅcà A§ÉÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÅÖ Uà. HÖ´ÉÉà ~ÉÉUÉà UÒUùÉà {ÉoÉÒ {Éà ´ÉÓ÷Ò{Éà A~Éù ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Uà. +àH Êq´É»É Ê´Él«ÉÉà. ¥ÉÒXà Êq~É»ÉÉù oÉ«ÉÉà.yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà +É ´ÉÉlÉ +ÉWÖ¥ÉÉWÖ £à±ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ {Éà ±ÉÉàHÉà ùÉWNÉÞ¾Ò +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ¥ÉÖÊw{ÉÉ LÉÉÅ NÉiÉÉlÉÉ ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É ©ÉÅmÉÒ+Éà ùÉWNÉÞ¾Ò©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà.©ÉNÉyÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ HÉà{Éà {É ¾Éà«É?~ÉiÉ +à HÖ´ÉÉà XàlÉÉ {Éà ¶ÉùlÉ »ÉÉŧɳlÉÉ W ¥ÉyÉÉ{ÉÉ ©ÉÉàÊlÉ«ÉÉÅ ©ÉùÒ X«É Uà. yÉÉà³à Êq´É»Éà »ÉÉä lÉÉùÉ §Éɳ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà {Éà ¥É¥Éeà Uà :

ùÉXY! lÉ©Éà lÉÉà +©É{Éà UàlÉ«ÉÉÇ! +É ´ÉÓ÷Ò +É©ÉlÉÉà HqÒ {ÉÒH³lÉÒ ¾¶Éà LÉùÒ? ùÉàW ùÉàW hÅhàùÉà £ùà Uà.~ÉiÉ ùÉX{Éà ¾Y ©É{ÉNÉ©ÉlÉÉà +à´ÉÉà ©Éɳ»É WelÉÉà {ÉoÉÒ,Wà{Éà ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É.~ÉiÉ +àH Êq´É»É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. +àH ~Éùqà¶ÉÒ UÉàHùÉà Uà. ùÉWNÉÞ¾Ò©ÉÉÅ ~Éà»ÉlÉÉ W +à ¶ÉÖÅ XÖ+à Uà!càù càù ©Éàq{ÉÒ X©ÉÒ Uà.HÚ´ÉÉ{ÉÉà HÉÅcÉàlÉÉà §ÉùSÉH Uà. +à ~ÉÚUà Uà: §ÉÉ<+Éà! ´ÉÉlÉ ¶ÉÒ Uà? +É÷±ÉÒ ¾±ÉSÉ±É ¶ÉÉ{ÉÒ Uà?¶ÉÖÅ HÖ´ÉÉ©ÉÅÉ HÉà< ~ÉeÒ NÉ«ÉÖÅ Uà?©ÉÉiÉ»ÉÉàlÉÉà UÉàHùÉ{ÉÒ ¾ÉÅ»ÉÒ AeÉ´Éà Uà.H¾à:¾É,~Éùqà¶ÉÒ HÖ©ÉÉù! HÖ´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉNÉyÉ{ÉÉà ©É¾É©ÉÅmÉÒ ~Ée«ÉÉà Uà.lÉ©ÉÉùÖÅ +à©ÉÉ HÉ©É {ÉoÉÒ. lÉ©É-lÉ©ÉÉùà LÉÉ+Éà,~ÉÒ+Éà {Éà ©ÉX HùÉà.+É lÉÉà ¥ÉÖÊu{ÉÉà LÉà±É Uà!~Éùqà¶ÉÒ Uà lÉÉà UÉàHùÉà!~ÉiÉ ¥ÉÖÊw +à{ÉÉ ¥ÉÉ~É{ÉÒ Uà. +àiÉà ¥ÉyÉÖÅ XiÉ´ÉÖÅ Uà.+à ~ÉÚUà Uà HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ~Ée«ÉÉ Uà {Éà ¥ÉyÉÉÅ +É©É £ÉeÒ £ÉeÒ {Éà ¶ÉÖÅ Xà«ÉÉ Hùà Uà. HÉà< Hà©É +à©É{Éà ¥É¾Éù HÉhlÉÖÅ {ÉoÉÒ? ±ÉÉàHÉà H¾à: §É±ÉÉ, ~Éùqà¶ÉÒ UÉàHùÉ! HÉàiÉ ©ÉÅmÉÒ{Éà ¥É¾Éù HÉhà?HÉÅcà ù¾Ò{Éà W HÉh´ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ Uà.+ÉlÉÉà +©ÉÉùÉÅ qà¶É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.lÉ©Éà ¶ÉÒq{Éà +à©ÉÉ ù»É ±ÉÉà UÉà?X´É, lÉ©Éà lÉÉà +É ùÉWNÉÞ¾Ò{Éà WÖ+Éà. ùÉX ¸ÉàÊiÉH{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É HùÉà.~Éùqà¶ÉoÉÒ +É´«ÉÉ UÉà lÉÉà ùÉWNÉÞ¾Ò{Éà XàlÉÉ WXà. +É

$$$$$$$$$31 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

{ÉNÉùÒ{ÉÉà Xà÷Éà {É¾Ó Weà! lÉ©ÉÉùÉà +ÉÅ÷Éà«É »É£³ oÉ< W¶Éà. ~Éùqà¶ÉÒ{ÉàlÉÉà ¾´Éà ´É³Ò XiÉ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉyÉÖ SÉÉ{ÉH ±ÉÉNÉÒ! +à{Éà oÉ«ÉÖÅ: +É lÉà ´É³Ò Hà´ÉÖÅÅ?©ÉÅmÉÒY +Åqù ~Ée«ÉÉ Uà {Éà HÉÅcà ù¾Ò{Éà HÉh´ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ! W°ù +É©ÉÉÅ HÅ< ù¾»«É ¾Éà´ÉÖÅ Xà<+à. +à H¾à: +©Éà ~Éùqà¶ÉÒ UÒ+à, +à ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ! ~ÉiÉ ùÉWNÉÞ¾Ò{ÉÖÅ ¾àlÉ ¾©ÉÉùÉ ¾ä«Éà ~ÉiÉ Uà.´ÉÉlÉ WùÉ ©ÉÉÅeÒ{Éà H¾Éà, lÉÉà HÅ< »É©ÉW ~Éeà. ¶ÉÊHlÉ ¾¶Éà lÉÉà ùÉWNÉÞ¾Ò{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ¶ÉÖÅ.¥ÉyÉÉ H¾à: UÉàHùÉÅ »ÉÉoÉà HÅ< UÉ¶É {É ~ÉÒ´ÉÉ«É.~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÒ +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ XiÉ´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ Uà,lÉÉà XiÉÒ ±ÉÉà Hà, +©ÉÉùÉÅ ùÉX{Éà ©ÉNÉyÉ{ÉÉà ©É¾É©ÉÅmÉÒ Xà<+à Uà, +à ©ÉÉ÷à +à©ÉiÉà +à´ÉÉà hÅhàùÉà ~ÉÒ÷É´«ÉÉà Uà Hà, +É HÚ´ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÓ÷Ò Wà HÉÅcà ù¾Ò{Éà HÉh¶Éà,+à{Éà ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà!UÉàHùÉÅ,¥ÉÉà±É,¾´Éà lÉÉùÖÅ +É©ÉÉÅ NÉWÖÅ LÉùÖÅ? {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉàhà ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉÉà {ÉÉ HùlÉÉ ¾Éá ~Éùqà¶ÉÒ.+É »ÉÉŧɳÒ{Éà +à ~Éùqà¶ÉÒlÉÉà lÉÉ³Ò ~ÉÉeÒ{Éà ¥ÉÉ౫ÉÉà: +Éà¾Éà! +É©ÉÉÅ lÉà ¶ÉÒ ©ÉÉà÷Ò yÉÉe ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ?©ÉùSÉÉ{ÉÉ UÉàe{Éà càHÒ WlÉɶÉÒ ´ÉÉù? SÉɱÉÉà, +©ÉÉùÒ ¥ÉÖÊw Xà´ÉÒ ¾Éà«ÉlÉÉà SÉɱÉÉà.+É ´ÉÓ÷ÒlÉÉà +©Éà +¥ÉPÉeÒ HÉhÒ +É~ÉÒ+à! ¥ÉÖÊw +©ÉÉùÉ ¥ÉÉ~É{ÉÒ Uà!±ÉÉàHÉà ¾»«ÉÉ. H¾à: UÉàHùÉ! ¥ÉeÒ ¥ÉeÒ ¥ÉeɶÉÉà {É ¾ÉÅH! ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É ©ÉÅmÉÒ+Éà{Éà«É W«ÉÉÅ yÉÉà³à q¾Éeà lÉÉùÉÅ qàLÉÉ«É Uà, l«ÉÉÅ lÉÖÅ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÉà? l«ÉÉÅ W<{Éà ¾Éù H¥ÉֱɴÉÒ +à{ÉÉ HùlÉÉ +¾ÓoÉÒ W ~ÉÉUÉà £ù!UÉàHùù©ÉlÉ{ÉÒ ù©ÉlÉ{ÉÉ ù©ÉÒ+à! UÉàHùÉàlÉÉà »ÉÒyÉÉà HÖ´ÉÉ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉà.+àiÉà HÖ´ÉÉà Xà«ÉÉà, ´ÉÓ÷Ò Xà<, ~ÉUÒ H¾à: X´É, lÉ©ÉÉùÉ ùÉX{Éà H¾ÉàHà, +àH UÉàHùÉÅ+à ´ÉÓ÷Ò HÉh´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒeÖÅ ]e~«ÉÖÅ Uà, ¥ÉÖÊu LÉà±É Uà, Xà´ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà ~ÉyÉÉùÉà! »Éà´ÉHÉà qÉàe«ÉÉ, ùÉX ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÉ,H¾à:ùÉXY +àH UÉàHùÉà +É´«ÉÉà Uà. Uàà lÉÉà ~Éùqà¶ÉÒ ~ÉiÉ +àiÉà ¥ÉÒeÖÅ ]e~«ÉÖÅ Uà,±ÉÉàH +à{Éà ~ÉÚUà Uà:+±«ÉÉ!{ÉÉ{ÉÉ UÉàHùÉ!lÉÖÅ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÉà? lÉÉà »ÉiÉ»ÉiÉlÉÉà W´ÉÉ¥É ´ÉɳlÉÉ +à H¾à Uà: {ÉÉ{ÉÉà UÖÅ, ~ÉiÉ ùÉ<{ÉÉà qÉiÉÉà UÖÅ.¶ÉÉiÉÉà UÖÅ +{Éà lÉ©ÉÉùÉà ùÉiÉÉà ¥É{É´ÉÉ{ÉÉà UÖÅ.lÉÒLÉÖ ©ÉùSÉÖÅ Uà. ùÉXY! ¥ÉÉà±É´ÉÉ SÉɱɴÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉeÉà SÉ¥ÉùÉH Uà. +àiÉà +É~É{Éà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~«ÉÉà Uà: ¥ÉÖÊu LÉà±É Uà,Xà´ÉÉà ¾Éà«ÉlÉÉà HÚ´ÉÉ HÉÅcà ~ÉyÉÉùÉà!ùÉX ¸ÉàÊiÉHlÉÉà lÉä«ÉÉù oÉ< NÉ«ÉÉ. {É ùoÉ XàeÉ´«ÉÉà, {É PÉÉàeÉà ©ÉÅNÉÉ´«ÉÉà, ùÉXYlÉÉà ~ÉNÉà SÉɱÉÒ{Éà HÚ´ÉÉ +ÉNɳ +É´«ÉÉ.H¾à: UÉàHùÉÅ! ¥ÉÒeÖÅ lÉà ]e~«ÉÖÅ Uà? UÉàHùÉà ©É]ÉH HùlÉÉà H¾à:¾É, ùÉXY ´ÉÓ÷Ò lÉÉà HÉhÒ +É~ÉÒ¶ÉÖÅ. ~ÉiÉ +©É{Éà ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉɴɶÉÉà{Éà? ùÉX H¾à:¶ÉùlÉ »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà ´ÉÓ÷Ò HÉh¶ÉÉà,lÉÉà +©Éà lÉ©É{Éà ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ¶ÉÖÅ. ±ÉÉàHÉàlÉÉà HÅ< +àHcÉÅ oÉ«ÉÉ Uà,+àHcÉÅ oÉ«ÉÉ Uà. XiÉà HÖ´ÉÉ{ÉÒ SÉÉà©Éàù HÒeÒ«ÉÉ°Å C§ÉùÉ«ÉÖÅ. UÉàHùÉà H¾à: ùÉXY! +©É{Éà oÉÉàeÖÅ UÉiÉ ©ÉÅNÉÉ´ÉÒ +É~ÉÉà. ±ÉÉàHÉà lÉÉà ©É{É©ÉÉÅ ¥É¥Éeà Uà: +É©É, UÉiÉoÉÒ HÅ< ´ÉÓ÷Ò {ÉÒH³lÉÒ ¾¶Éà? ùà! ùÉXY«É ¶ÉÖÅ UÉàHùÉÅ »ÉÉoÉà UÉ¶É ~ÉÒ´ÉÉ ¥ÉàcÉ? »Éà´ÉHÉà qÉàe«ÉÉ{Éà UÉiÉ ±É< +É´«ÉÉ.UÉàHùÉà§ÉÉùà Ê{ɶÉÉ{É¥ÉÉW! +àiÉà lÉÉà UÉiÉ »ÉÒyÉÖÅ W HÖ´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉÅL«ÉÖÅ. ¥ÉùÉ¥Éù ´ÉÓ÷Ò ~Éù W UÉiÉ ~Ée«ÉÖÅ. UÉiÉoÉÒ ´ÉÓ÷Ò hÅHÉ< NÉ<. »É¾Ö +É·SÉ«ÉÇoÉÒ Xà< ùÂÉ Uà.UÉàHùÉà H¾à:©É¾ÉùÉW! +©É{Éà ¾´Éà oÉÉàeÖÅ »ÉÖHÖÅ PÉÉ»É Xà<+à, +ÊN{É ~ÉiÉ Xà<+à.~ÉUÒ +©ÉÉùà ´ÉÓ÷Ò HÉh´ÉÒ, +à lÉÉà eÉ¥ÉÉ ¾ÉoÉ{ÉÉà LÉà±É Uà. +É lÉÉà ¥ÉÖÊu

$$$$$$$$$32 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

LÉà±É! »Éà´ÉHÉà NÉ«ÉÉ {Éà PÉÉ»É +{Éà +ÊN{É{Éà ±É<{Éà ¾ÉWù oÉ«ÉÉ. UÉàHùÉÅ+à PÉÉ»É{ÉÉà ~ÉÚ³Éà HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ £áH«ÉÉà. UÉiÉ hÅHÉ< NÉ«ÉÖÅ. ~ÉUÒ lÉùlÉ W +àiÉà PÉÉ»É ~Éù +ÊN{É{ÉÉà lÉiÉLÉÉà £áH«ÉÉà.§Ée §Ée HùlÉÖÅ PÉÉ»É »É³NÉÒ Ac«ÉÖÅ.HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ ±ÉÒ±ÉÖÅ UÉiÉ »ÉÚHÉ< NÉ«ÉÖÅ. ´ÉÓ÷Ò +à{ÉÒ +Åqù ¥ÉÅyÉÉ< NÉ<. UÉiÉ +ÉNÉ{ÉÒ NÉù©ÉÒoÉÒ UÉiÉÖÅ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. HÉà<{Éà HÅ< »É©ÉXlÉÖÅ {ÉoÉÒ Hà,+É UÉàHùÉà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ yÉÉùà Uà?+à{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ ¶ÉÒ Uà? ùÉXY H¾à:~Éùqà¶ÉÒ! ¾´Éà ¶ÉÒ +É[ÉÉ Uà? UÉàHùÉà {ÉªÉ oÉ<{Éà H¾à:

ùÉXY! +É~É{Éà lÉà ´É³Ò +É[ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É? ¾´Éà +É HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ {ÉÒH UÉàe´ÉÉ{ÉÒ Uà. »Éà´ÉHÉà+à ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ {ÉÒH UÉàeÒ.HÚ´ÉÉà ~ÉÉiÉÒoÉÒ §ÉùÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉà.»ÉÖHÉ< NÉ«Éà±ÉÖÅ UÉiÉÖÅ Wà©É Wà©É HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ §ÉùÉlÉÖÅ NÉ«ÉÖÅ,+à©É BSÉà +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ.UÉiÉÉ{ÉÒ +Åqù ´ÉÓ÷Ò lÉÉà ¥ÉÅyÉÉ< W NÉ< ¾lÉÒ.©ÉڶɳyÉÉù {ÉÒH ´É¾à Uà. HÚ´ÉÉà §ÉùÉ´ÉÉ +É´«ÉÉà Uà. oÉÉàeÒ´ÉÉù oÉ< {Éà ~Éùqà¶ÉÒ H¾à: ùÉXY! ¥É»É {ÉÒH ¾´Éà ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É.~ÉÉiÉÒ +É´ÉlÉÖÅ ¥ÉÅyÉ oÉ«ÉÖÅ.UÉàHùÉà HÚ´ÉÉ{ÉÒ {ÉYH +É´«ÉÉà.HÉÅcà A§ÉÉ ù¾Ò{Éà +àiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾ÉoÉoÉÒ, HÚ´ÉÉ©ÉÉÅ lÉùÒ ù¾à±ÉÖÅ »ÉÚHÖÅ UÉiÉÖÅ ±É< ±ÉÒyÉÖÅ. ±ÉÉàHÉà ¾Y »É©ÉY ¶ÉHlÉÉ {É ¾lÉÉÅ,l«ÉÉÅlÉÉà UÉiÉÉ{Éà lÉÉàelÉÉà +à H¾à: ±ÉÉà, ùÉXY! +É lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÓ÷Ò! HÖ´ÉÉ©ÉÉÅ ~Éeà±ÉÉ ©É¾É©ÉÅmÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH²«ÉÉÅ Hà {ɾÓ? ¶ÉùlÉ ©ÉÖW¥É +©Éà HÉ©É H«ÉÖÇ ¾Éà«É, lÉÉà +©É{Éà <{ÉÉ©É +É~ÉÉà!ùÉX ¸ÉàiÉÒH lÉÉà ùÉY{ÉÉ ùàe oÉ< NÉ«ÉÉ Uà.H¾à: UÉàHùÉ! LÉùÉà {ÉÒH²«ÉÉà lÉÖÅ? ~Éùqà¶É{ÉÉ +Éà~ÉÅLÉÒ! lÉÉùÉà ©ÉɳÉà H«ÉÉÅ Uà? lÉÖÅ H«ÉÉÅ ù¾à Uà? lÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +¾Ó +É´«ÉÉà Uà? +à lÉÉà WùÉ H¾à.ùÉWNÉÞ¾Ò{ÉÒ ¡ÉX{ÉÉ HÉ{É »ÉÉ´ÉyÉÉ{É oÉ«ÉÉ.UÉàHùÉà H¾à:©É¾ÉùÉX! +©Éà ¥Éà{ÉÉlÉ÷ {ÉNÉùoÉÒ +É´ÉÒ+à UÒ+à.ùÉX +ɧÉÉà ¥É{ÉÒ{Éà ~ÉÚUà:¥Éà{ÉÉlÉ÷oÉÒ? l«ÉÉÅ §Ér¶Éàc{ÉÒ qÒHùÒ »ÉÖ{ÉÅqÉ{Éà lÉ©Éà +Éà³LÉÉà LÉùÉ?¥Éà{ÉÉlÉ÷{ÉÖÅ {ÉÉ©É »ÉÉŧɳlÉÉ W ùÉX{ÉÒ +ÉÅLÉ +ÉNɳ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¥Éɱ«ÉHɳ lÉù´ÉùÒ Ac«ÉÉà.{ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉoÉÒ ùÒ»ÉÉ<{Éà ¸ÉàiÉÒH ¥Éà{ÉÉlÉ÷ NÉ«Éà±ÉÉ.l«ÉÉÅ »ÉÖ{ÉÅqÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ±ÉN{É Hùà±ÉÖÅ.~ÉiÉ +àH ÊqÊ~ÉlÉÉ ¡É»Éà{ÉÊWlÉ{ÉÒ ©ÉÉÅqNÉÒ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù +É´ÉlÉÉ W,¸ÉàÊiÉH{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà ©ÉÚHÒ{Éà ùÉWNÉÞ¾Ò +É´É´ÉÖÅ ~Éeà±ÉÖÅ. +ÉWà +à©É{Éà +à ´É¾É±ÉÒ ~Él{ÉÒ «ÉÉq +É´ÉÒ Uà. +É ¥É{ÉÉ´É ¥É{«ÉÉ{Éà ´ÉºÉÉâ ´ÉÒlÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. ~Éùqà¶ÉÒ UÉàHùÉà H¾à: ùÉXY Hà©É {É +Éà³LÉÒ+à +©Éà +à{Éà? +à{ÉÉà ¥Éà÷Éà lÉÉà ¥ÉeÉà SÉɱÉÉH Uà. +©ÉÉùÉà lÉÉà +à Êq±ÉÉàX{É qÉà»lÉ Uà. ùÉXY H¾à:

´Éɾ! +à{Éà ´É³Ò qÒHùÉà Uà? UÉàHùÉà ù©ÉlÉà SÉe«ÉÉà. H¾à: ¾É,+à{ÉÖÅ {ÉÉ©É +§É«ÉHÖ©ÉÉù! +à ©ÉÉùÉà Êq±ÉÉàWÉ{É qÉà»lÉ!PÉeÒ-~ɳ ~ÉiÉ ¾ÖÅ +à{Éà {É UÉàeÖÅ, +à ©É{Éà {É UÉàeà! ùÉX{ÉÖÅ ¾ä«ÉÖÅ ~ÉÖmÉ¡Éà©ÉoÉÒ §ÉùÉ< +É´«ÉÖÅ. H¾à: +à qàLÉÉ´Éà Hà´ÉÉà Uà? °~Éà-ùÅNÉà Hà´ÉÉà Uà? UÉàHùÉà H¾à: ¥ÉùÉ¥Éù ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉà W! ©É{Éà WÖ+Éà {Éà +à{Éà §ÉÚ±ÉÉà. +à{Éà WÚ+Éà {Éà ©É{Éà §ÉÚ±ÉÉà. ùÉXY! +É~É +à©É W XiÉÒ ±ÉÉà {Éà Hà,¾ÖÅ W +§É«É UÖÅ.ùÉX lÉÉà »É{{É oÉ< NÉ«ÉÉ. H¾à: ¶ÉÖÅ lÉÖÅ W ©ÉÉùÉà ¥Éà÷Éà! lÉÉà lÉÉùÒ ©ÉÉH«ÉÉÅ? ©É{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ {É WlÉÉà ¾Éá! UÉàHùÉà H¾à:+à´ÉÖÅ lÉÉà ¾Éà«É ùÉXY! ¾ÖÅ W +É~É{ÉÉà +§É«É! ©ÉÉùÉÅ ©ÉÉlÉÉY {ÉNÉù{ÉÒ ¥É¾Éù Uà.{Éà +à UÉàHùÉà ¥ÉÉ~É{ÉÉ SÉùiÉà h³Ò ~Ée«ÉÉà. ~ÉUÒ H¾à: Ê~ÉlÉÉY! ©Éá +É~É{Éà +É÷±ÉÉ ¾àùÉ{É H«ÉÉÇ,+à{ÉÒ KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÖ UÖÅ.+ÉLÉÖÅ ùÉWNÉÞ¾Ò ¾à±Éà SÉh«ÉÖÅ Uà. +à{Éà

$$$$$$$$$33 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ W {ÉoÉÒ ©É²«ÉÉà.§ÉÉÊ´É{ÉÉà ùÉX«É ©É²«ÉÉà Uà.¸ÉàÊiÉH{Éà ¥Éà÷Éà »ÉÉÅ~Ée«ÉÉà Uà.¥Éà÷É{Éà ¥ÉÉ~É ±ÉÉy«ÉÉà Uà.¡ÉX +ÉLÉÒ +É{ÉÅq ©ÉÅNÉ±É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅeÒ Uà.l«ÉÉÅ lÉÉà +§É«É H¾à: ùÉXY! ´ÉÉXÅ ´ÉNÉeÉ´ÉÉà! yɴɱɩÉÅNÉ±É NÉ´ÉeÉ´ÉÉà! ©ÉÉùÒ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ »´ÉÉNÉlÉ HÉWà càù càù ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ SÉÉàH ~ÉÚùÉ´ÉÉà! ùÉWNÉÞ¾Ò{ÉÉÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ +É{ÉÅq U´ÉÉ«ÉÉà! ±ÉÉàH H¾à: +§É«ÉHÖ©ÉÉùà ¥ÉÖÊu LÉùÉ LÉà±É ¥ÉlÉÉ´«ÉÉÅ. ¾Y +àH ´ÉÉlÉÉÇ ¥ÉÖÊu{ÉÉ LÉà±É {ÉÒ Uà : +àH ¸ÉàºcÒ.{ÉÉ©Éà yÉ{«É »ÉÉoÉÇ´Éɾ. ©ÉNÉyÉ{ÉÉ ©É¾É¸ÉÒ©ÉÅlÉÉà©ÉÉÅ +à{ÉÒ NÉiÉ{ÉÉ oÉÉ«É,§Ér©ÉÉ{É ~ÉiÉ +à´ÉÉW. qÚùÅqà¶ÉÒ yÉ{«É »ÉÉoÉÇ´Éɾ ¾Å©Éà¶ÉÉ LÉÚ¥É »É©ÉY{Éà ~ÉNɱÉÖÅ ©ÉÉÅeà.yÉ{«É »ÉÉoÉÇ´Éɾ{ÉÉÅ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ §ÉrÉ ¶ÉàcÉiÉÒ{ÉÖÅ +´É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ l«ÉÉùoÉÒ yÉ{«É¸ÉàºcÒ Ê{ÉùÅlÉù Ê´ÉSÉÉù©ÉN{É ù¾àlÉÉ. +à©É{Éà ~Él{ÉÒ{ÉÒ «ÉÉq HÉàùÒ LÉÉlÉÒ. Hà´ÉÒ »ÉÖÅqù ¾lÉÒ +à!~Él{ÉÒ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ +{Éà ¶ÉÉiÉ~ÉiÉ «ÉÉq +É´ÉlÉÉÅ +{Éà yÉ{«É »ÉÉoÉÇ´Éɾ Ê´ÉÀ³ ¥É{ÉÒ WlÉÉ. +àiÉà ©ÉÉmÉ ©É{Éà, ~ÉÊù´ÉÉù{Éà »ÉÉSÉ´ÉÒ W {É¾Ó ~ÉiÉ ¶ÉÉà§ÉÉ´ÉÒ ~ÉiÉ Xi«ÉÉÅ. SÉÉù ~ÉÖmÉÉà +{Éà ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+ÉàoÉÒ PÉù §É±Éà lÉÖÅ ©ÉÖHÒ{Éà lÉÖÅ SÉɱÉÒ NÉ<,§ÉrÉ!~ÉiÉ lÉÉùÉ Ê´É{ÉÉ +É ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É Hà©É oɶÉà?lÉÉùÖÅ e¾É~ÉiÉ +{Éà ¶ÉÉiÉ~ÉiÉ lÉÉà +É §É´É{É{ÉÉà W±ÉlÉÉà qÒ~ÉH ¥É{ÉÒ ù¾àlÉÉÅ! ¶Éàc »´ÉNÉlÉ ¥ÉÉà±ÉlÉÉ.yÉ{«É ¸ÉàºcÒ ¾©ÉiÉÉÅoÉÒ ©ÉÚÅ]´ÉiÉ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ ¾lÉÉ.+à©É{Éàà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HÖ³{ÉÉ »ÉÅùKÉiÉ, Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ oÉlÉÒ ¾lÉÒ. +à©É{Éàà oÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ~ÉÖùÖºÉlÉÉà ©ÉÉmÉ yÉ{É H©ÉÉ< ±Éà,ÊHÅ{lÉÖ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ ¶ÉÉ{ÉlÉÉà ¥É{ÉÒ ù¾à PÉù{ÉÒ »mÉÒ.yÉ{«É ¶Éàcà Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÈ Hà SÉÉùà«É ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+Éà{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ Hù´ÉÒ Xà<+à, lÉÉà W L«ÉÉ±É +É´Éà Hà +É PÉù{ÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ HÉàiÉ ´ÉyÉÉù¶Éà? +à©ÉiÉà ©É{ÉÉà©É{É +àH «ÉÉàW{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÒ ±ÉÒyÉÒ.+ÉLÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù, »ÉÅ~ÉÊnÉ +{Éàà »ÉÉåq«ÉÇoÉÒ C§ÉùÉlÉÉà ¾lÉÉà.~ÉÖmÉÉà Ê´É´ÉàHÒ ¾lÉÉ.~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+Éà »ÉÖ¶ÉÒ±É ¾lÉÒ. »É¾Ö ¶Éàc{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ »ÉÉSÉ´ÉlÉÉ ¾lÉÉ. ÊHÅ{lÉÖ ¶Éàc{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ +{ÉÉàLÉÒ ¾lÉÒ. +à©ÉiÉà »É©ÉOÉ ~ÉÊù´ÉÉù{Éà lÉà©ÉW »´ÉW{ÉÉà{Éà §ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à Ê{É©ÉÅmÉiÉ +É~«ÉÖÅ. HÖ÷ÖÅ©¥É ©Éà³Éà X©«ÉÉà +{Éà ÊH±±ÉÉà±É ´«ÉÉ~ÉÒ ùÂÉà. ¶Éàcà »É¾Ö{Éà +Éqù +É~«ÉÉà,»ÉlHÉù H«ÉÉâ.~ÉUÒ SÉÉùà«É ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+Éà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ. qùàH ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ{Éà +à©ÉiÉà ~ÉÉÅSÉ-~ÉÉÅSÉ eÉÅNÉù{ÉÉ +LÉÅe qÉiÉÉ +É~«ÉÉ,HÂÖÅ:¾ÖÅ W«ÉÉùà ~ÉÉÅSɴɺÉÇ ~ÉUÒ ~ÉÉUÉ ©ÉÉNÉÖÅ l«ÉÉùà ©É{Éà +É~ÉXà.~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ+Éà+à qÉiÉÉ OɾiÉ H«ÉÉÇ.Ê~ÉlÉÉlÉÖ±«É »É»ÉùÉ{ÉÉ +ɶÉÒ´ÉÉÇq ©ÉÉ{«ÉÉ. »ÉÉä+à qÉiÉÉ ±ÉÒyÉÉ lÉÉà LÉùÉ, ÊHÅ{lÉÖ SÉÉùà«É{ÉÒ ©ÉÅoÉ{É{ÉÒ PÉ÷©ÉÉ³É Ê´ÉʧÉ{{É ©ÉÉNÉâ SÉɱÉÖ oÉ< NÉ<.»ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ò ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ ¾lÉÒ, AÊW]lÉÉ. +à lÉÉà Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ<. +à{Éà »É»ÉùÉY A~Éù ¾»É´ÉÖÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ.+àHlÉÉà ©ÉÉà÷Éà §ÉÉàW{É »ÉŧÉÉùÅ§É H«ÉÉâ. ©É¾à©ÉÉ{ÉÉà{Éà Ê{É©ÉÅm«ÉÉ +{Éà ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ+Éà{Éà §Éá÷ +É~ÉÒ lÉÉà ¶ÉÖÅ +É~ÉÒ?eÉÅNÉù{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ! +à©É{Éà«É ´É³Ò PÉùeà PÉe~ÉiÉà +É ¶ÉÖÅ »ÉÖ]«ÉÖÅ? +{Éà H¾à Uà Hà ¾ÖÅ ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ ~ÉÉUÉ ©ÉÉÅNÉÖ l«ÉÉùà ~ÉÉUÉ +É~ÉXà! H©ÉÉ±É Uà! cÒH Uà,©ÉÉÅNÉà l«ÉÉùà ~ÉÉUÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉ Uà{Éà? PÉù©ÉÉÅlÉÉà HÉàcÉùÉà U±ÉHÉ«É Uà!©ÉÉÅNɶÉà l«ÉÉùà +É~ÉÒ q<¶É! +{Éà AÊW]lÉÉ+à ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ HSÉùÉ©ÉÉÅ £áHÒ qÒyÉÉ. ¥ÉÒY ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ ¾lÉÒ §ÉÉàNÉ´ÉlÉÒ.+à{ÉÉ ©É{É{ÉÒ yÉÉùÉ WÚqÒ ¾lÉÒ. §ÉÉàNÉ´ÉlÉÒ +à ÊSÉÅlÉ´«ÉÖÅÅ Hà §É±Éà »É»ÉÖùY+à ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ +É~«ÉÉ. +àlÉÉà ´ÉeÒ±É Uà, ~ÉÚW«É Uà, +{Éà +{É֧ɴÉÒ Uà. +ÉlÉÉà +à©É{ÉÒ

$$$$$$$$$34 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¡É»ÉÉqÒ H¾à´ÉÉ«É. +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ{Éà §ÉÉàNÉ´ÉlÉÒ +à ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ LÉÉ< NÉ<! ©É{É©ÉÉÅ yÉÉ«ÉÖÇ Hà ¶Éàc ©ÉÉÅNɶÉà lÉÉà HÉàcÉù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ ±ÉÉ´ÉlÉÉÅ ¶ÉÒ ´ÉÉù ±ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÒ Uà!mÉÒY ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¾lÉÖÅ ùÊKÉHÉ,+à {ÉÉ©É Wà´ÉÉ NÉÖiÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ ¾lÉÒ. ùÊKÉHÉ{Éà oÉ«ÉÖÅHà »É»ÉùÉY+à +ÉWà H©ÉÉ±É HùÒ! +àlÉÉà Hà´ÉÉ +{É֧ɴÉÒ{Éà Hà´ÉÉ ´«É´É¾ÉùÖ Uà! +É÷±ÉÉà ʴɶÉɳ »ÉŧÉÉùÅ§É H«ÉÉâ, +©É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉ, ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ +É~«ÉÉ, {ÉIÒ +à©ÉÉ HÉà<H ù¾»«É ±ÉÉNÉà Uà! ©ÉÉùà +É qÉiÉÉ «ÉoÉÉ´ÉlÉ »ÉÉSÉ´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ Xà<+à.+àiÉà ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ ©ÉÚH«ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ e¥ÉÒ©ÉÉÅ +{Éà e¥ÉÒ ©ÉÖHÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÅNÉlÉ©ÉÅWÚºÉÉ©ÉÉÅ! ùÉàʾiÉÒ +à yÉ{«É¸ÉàºcÒ{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ ¾lÉÒ. +à LÉÚ¥É SÉHÉàù ¾lÉÒ,LÉÚ¥É §Ér¶ÉÉ³Ò ¾lÉÒ. +à{ÉÉ ¾ä«Éà »ÉÉä ¡Él«Éà ¾àlÉ ¾lÉÖÅ +{Éà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÖŠʾlÉ ¾lÉÖÅ. +à HqÒ AlÉɴɳà Ê{ÉiÉÇ«É {É ±ÉàlÉÒ +{Éà

HqÒ BSÉÉ »ÉÉqà ¥ÉÉà±ÉlÉÒ {ɾÓ

~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ +É´«ÉÉ +{Éà ~ɳ´ÉÉù Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ~ÉeÒ, ~ɳ´ÉÉù W! +{Éà +à{Éà oÉ«ÉÖÅ : {ÉIÒ +É »É»ÉùÉY+à +É~Éà±É ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ +à ©ÉÉmÉ ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ {ÉoÉÒ,~ÉiÉ +©ÉÉùÒ ~ÉùÒKÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ Uà +©ÉÉùà +à{ÉÉoÉÒ ~ÉÉù ~Ée´ÉÖÅ W ùÂÖÅ. +àiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Ê´É·´ÉÉ»ÉÖ +{ÉÖSÉù{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{ÉàHÂÖÅ:§ÉÉ< §ÉÉ<, lÉÖÅ +àH HÉ©É Hù.+É eÉÅNÉù{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ ±Éà {Éà ©ÉÉùà Ê~É«Éù X,©ÉÉùÉ §ÉÉ<+Éà{Éà+É~ÉWà {Éà H¾àWà Hà WÖqÉ LÉàlÉù©ÉÉÅ +à{Éà ´ÉÉ´ÉÒ qà.lÉà©ÉÉÅoÉÒ Wà÷±ÉÉ qÉiÉÉÅ oÉÉ«ÉlÉà £ùÒoÉÒ ´ÉÉ´Éà,+É©É SÉÉàoÉÉ ´ÉºÉâ Wà ~ÉÉH oÉÉ«É lÉà ~ÉÉÅSÉ©ÉÉ ´ÉºÉâ ´ÉÉ´Éà {Éà Uà´É÷à Wà +{ÉÉW lÉä«ÉÉù oÉÉ«É lÉà WÚqÉ HÉàcÉù©ÉÉÅ §ÉùÒ ùÉLÉà.H¾àWà Hà LÉÉ»É lÉ©ÉÉùÒ ¥É¾à{Éà H¾àeÉ´É«ÉÖÅ Uà.~Éà±ÉÉà +{ÉÖSÉù ùÉàʾiÉÒ{ÉÉ Ê~É«Éù©ÉÉÅ ~ɾÉáS«ÉÉà {Éà lÉà{ÉÉ §ÉÉ<+Éà{Éà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~«ÉÉà. §ÉÉ<+Éà+à lÉà ©ÉÖW¥É ´ÉÉ´ÉàlÉù HùÉ´«ÉÖÅ. ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ ~ÉÚùÉ oÉlÉÉÅ ¶ÉÒ ´ÉÉù ±ÉÉNÉà?qÒyÉÇrʺ÷´ÉÅlÉ yÉ{«É¸ÉàºcÒ Êq´É»ÉÉà NÉiÉlÉÉ ¾lÉÉ.~ÉÉÅSɴɺÉÇ ~ÉÚùÉÅ oÉ«ÉÉ +à÷±Éà~ÉÖ{É:§ÉÉàW{É »ÉŧÉÉùÅ§É «ÉÉàW«ÉÉà. »ÉÉä{Éà lÉàeÉ ©ÉÉàH±«ÉÉ. ÊH±±ÉÉà±É ´«ÉÉ~ÉÒ ùÂÉà. §ÉÉàW{É »ÉŧÉÉùŧÉ{ÉÉ +ÅlÉà ¶Éàcà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ AWÊ]lÉÉ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ HÂÖÅ,¥Éà÷É,©Éá ~ÉÉÅSɴɺÉÇ ~ÉÚ´ÉÇ Wà ~ÉÉÅSÉeÉÅNÉù{ÉÉqÉiÉÉ +É~Éà±ÉÉ lÉà ±ÉÉ´ÉÉà.©É{Éà +É~ÉÉà.AWÊ]lÉÉ HÉàcÉù©ÉÉÅ qÉàeÒ,~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ ±É< +É´ÉÒ »É»ÉùÉY{Éà +É~«ÉÉ! ¶Éàcà +à qÉiÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉ{Éà +à©É{ÉÉ SÉà¾ùÉ ~Éù HeHÉ< +É´ÉÒ NÉ<. +É©Éá +É~Éà±ÉÉ lÉà W qÉiÉÉ Uà? {ÉÉ Y. AWÊ]lÉÉ{ÉÒ NɧÉùÉ©ÉiÉ{ÉÉà ~ÉÉù {É ùÂÉà.lÉàiÉà »ÉÉSÉÒ ´ÉÉlÉ H¾ÒqÒyÉÒ. ¶Éàc {ÉÉ SÉà¾ùÉ ~Éù +à W HùeÉHÒ ¾lÉÒ. lÉ©ÉÉùà +ÉWoÉÒ PÉù©ÉÉÅ HSÉùÉà HÉh´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅUà. ¥ÉÒX HÉ©É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±Éà¶ÉÉà {ɾÓ,X´É¶Éàcà ¥ÉÒY ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ§ÉÉààNÉ´ÉlÉÒ{Éà¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ.lÉàiÉàAWÊ]lÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉÅ§É³Ò ¾lÉÒ.¶Éàcà HÂÖÅ,©Éá Wà ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ +É~Éà±ÉÉ lÉà ±ÉÉ´ÉÉà. §ÉÉàNÉ´ÉlÉÒ HÉàcÉù©ÉÉÅ {É qÉàeÒ. lÉàiÉà »ÉÉSÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ {ÉÉÅLÉÒ! Ê~ÉlÉÉY,+à lÉÉà ¾ÖÅ +É~É{ÉÒ ¡É»ÉÉqÒNÉiÉÒ {Éà qÉiÉÉ LÉÉ< NÉ«ÉÒ¾lÉÒ, ©É{Éà ©ÉÉ£ HùÉà! ¶Éàc{ÉÉ SÉà¾ùÉ ~Éù +É{ÉÅq {ɾÉàlÉÉà.+à©É{ÉÒ §ÉÒlÉù ©ÉÚÅ]´ÉiÉ{ÉÉà ±ÉÉ´ÉÉ PÉÚPÉ´ÉlÉÉà ¾lÉÉà. +à©ÉiÉà HÂÖÅ - +ÉWoÉÒ ù»ÉÉàeÖÅ lÉ©ÉÉùà »ÉŧÉɳ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà!Y. §ÉÉàNÉ´ÉlÉÒ SÉɱÉÒ NÉ<.yÉ{«É »ÉÉoÉÇ´Éɾà ùÊKÉHÉ ~ÉÉ»Éà qÉiÉÉ ©ÉÉÅN«ÉÉ. lÉà qÉàelÉÒ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ e¥¥ÉÒ ±É< +É´ÉÒ. lÉàiÉà HÂÖÅ Ê~ÉlÉÉY, +É~Éà Wà qÉiÉÉ +É~Éà±É Uà lÉà W +É Uà.©Éá »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉà±ÉÉ Uà. ¶Éàc{ÉÉ SÉà¾ùÉ ~Éù Ê»©ÉlÉ{ÉÒ

+à{ÉÒ

cÉ´ÉHÉ< ©ÉÉ÷à »ÉÉä{Éà ©ÉÉ{É +{Éà ¡Éà©É ¾lÉÉ.ùÉàʾiÉÒ{ÉɾÉoÉ©ÉÉÅ

$$$$$$$$$35 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

+ÉUÒ ±É¾àùLÉÒ +É´ÉÒ{Éà SÉɱÉÒ NÉ<. lÉ©ÉÉùà +ÉWoÉÒ ÊlÉXàùÒ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà »ÉŧÉɳ´ÉÉ{ÉÒ Uà. ¶Éàcà +à ~ɳà W ¥ÉyÉÒ SÉÉ´ÉÒ+Éà ùÊKÉHÉ{Éà »ÉÉá~ÉÒ qÒyÉÒ.¶Éàcà Uà±±ÉÒ ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ ùÉàʾiÉÒ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ.ùÉàʾiÉÒ ¥Éà÷É,eÉÅNÉù{ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ +É~ÉÉà.ùÉàʾiÉÒ +à ¾ÉoÉ XàeÒ {Éà HÂÖÅ Hà-Ê~ÉlÉÉY,+à qÉiÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷àlÉÉà NÉÉeÉÅ+Éà Xà<¶É! ¾á! ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÉeÉÅ?¾É Y. ùÉàʾiÉÒ{ÉÉ ©ÉÖLÉ ~Éù »ÉÅ»HÉù{ÉÒ ¡ÉÊlɧÉÉ U±ÉHÉlÉÒ ¾lÉÒ: ¾É Ê~ÉlÉÉY,+ÉWà ~ÉÉÅSÉ qÉiÉÉ ~ÉÉÅSÉ W {ÉoÉÒ ùÂÉ ~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉHùÉàeqÉiÉÉ oÉ«ÉÉ Uà.ùÉàʾiÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É»ÉÖùY{Éà »É©ÉOÉ ´ÉÉlÉ H¾Ò.yÉ{«É ¶Éàc +à ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳlÉÉ NÉ«ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ ¾ºÉÇ{ÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ ´É¾àlÉÉÅ ùÂÉ.+à©É{ÉÒ,HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ,~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ NÉÉäù´É§ÉùÒ ¶ÉÉ{É +É ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +LÉÅe ù¾à´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ! ¶Éàc{Éà oÉ«ÉÖÅ,§ÉrÉ ¶ÉàcÉiÉÒ{ÉÒ AiÉ~É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +É ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ ~ÉÚiÉÇ Hù¶Éà! +à©ÉiÉà HÂÖÅ-¥Éà÷É, +ÉWà ©ÉÉùÒ YÅqNÉÒ{ÉÉà »ÉÖLÉ{ÉÉà Êq´É»É Uà. ©É{Éà ¸ÉwÉ Uàà Hà lÉÖÅ ©ÉÉùÉ HÖ³ {Éà AX³Ò¶É.+É HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ ©ÉÉ{É ©É«ÉÉqÉÇ{Éà »ÉÉSÉ´ÉÒ¶É. +É ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ »ÉÖLÉ©ÉÉÅ +ʧɴÉÞÊu HùÒ¶É. ¥Éà÷É-»ÉÖLÉÒ oÉWà.+{Éà ¶Éàcà ¥ÉÒY ~ÉÖmÉ´ÉyÉÚ+Éà{Éà HÂÖÅ Hà ¥Éà÷É-lÉ©Éà W«ÉÉùà ~ÉiÉ ©ÉÖÅ]É+Éà l«ÉÉùà ùÉàʾiÉÒ{ÉÒ »É±Éɾ ±ÉàXà {Éà »ÉÅ~ÉoÉÒ ¥ÉyÉÉÅ HÉ©É HùXà. W«ÉÉÅ »ÉÅ~É Uà l«ÉÉÅ WÅ~É Uà. ¶Éàc ùÉàʾiÉÒ lÉù£ £«ÉÉÇ: ¥Éà÷É ¾ÖÅ ¾©ÉiÉÉÅW NÉÉeÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ{Éà qÉiÉÉ ©ÉÅNÉÉ´ÉÖ UÖ, ©ÉÉùà ©É{É +à eÉÅNÉù{ÉÉ {É¾Ó »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ qÉiÉÉ Uà! ùÉàʾiÉÒ +à Ê´É{É«É oÉÒ ¾ÉoÉ Xàe«ÉÉ.yÉ{«É »ÉÉoÉÇ´Éɾ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅÅ »ÉÖLÉ{ÉÉà »ÉÖ«ÉÉâq«É oÉ«ÉÉà. ~ÉÉÅSÉ eÉÅNÉù{ÉÉ qÉiÉÉ{ÉÒ WNÉÉ+à +É ~ÉÉÅSÉ ©É¾ÉµÉlÉÉà Uà. +ʾŻÉÉ oÉÒ lÉ{É, »Él«É oÉÒ ´ÉSÉ{É, +SÉÉâ«É oÉÒ yÉ{É, ¦ÉÁSÉ«ÉÇoÉÒ ©É{É +{Éà +~ÉÊùOɾoÉÒ »ÉÖÅqù Y´É{É. lÉ{É-©É{É-yÉ{É-´ÉSÉ{É +{Éà Y´É{É ´«É´ÉÊ»oÉlÉ ¾Éà«É lÉÉà W ©ÉÉiÉ»É »ÉÖLÉÒ ¥É{Éà. Uà ¶ÉH«ÉlÉÉ lÉÖW©ÉÉÅ PÉiÉÒ ~ÉiÉ «ÉÉàN«ÉlÉÉ ©ÉÖW©ÉÉÅ {ÉoÉÒ Uà Êq´«ÉlÉÉ lÉÖW©ÉÉÅ PÉiÉÒ ~ÉiÉ §É´«ÉlÉÉ ©ÉÖW©ÉÉÅ {ÉoÉÒ Uà yÉä«ÉÇlÉÉ lÉÖW©ÉÉÅ PÉiÉÒ ~ÉiÉ {ɪÉlÉÉ ©ÉÖW©ÉÉÅ {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ W +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ùLÉeÒ ùÂÉà UÖÅ {ÉÉoÉY.

¾à Y´É! lÉÖ »ÉÖLÉÒ ¾Éà lÉÉà ~ÉiÉ »ÉÖLÉ{ÉÉ HÉùiÉ°~É ¸Éàº÷ SÉÉÊùmÉ{Éà Hù (~Éɳ), ~ÉùÅlÉÖ HʱÉHɳ{ÉÉ +ɱÉÅ¥É{ÉoÉÒ ©ÉÉྠ~ÉÉ©ÉÒ{Éà »ÉSSÉÉÊùmÉ{ÉÉà l«ÉÉNÉ {É HùÒ¶É. "lÉÒoÉÈHù §ÉNÉ´ÉÉ{É ¸ÉÒ ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ.'

$$$$$$$$$36 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 7

lÉÞºiÉÉ{ÉÉà LÉÉeÉà HqÒ ~ÉÖùÉlÉÉà {ÉoÉÒ

lÉÞºiÉÉ l«ÉÉNÉÉà. qÖ:LÉÒ HÉàiÉ Uà? Wà ©ÉÉà¾ÉyÉÒ{É Uà. ©ÉÉà¾ÉyÉÒ{É HÉàiÉ Uà?Wà{Éà lÉÞºiÉÉ Uà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ,lÉÞºiÉÉ +à W qÖ:LÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ HÉùiÉ Uà. HÂÖÅ Uà Hà Wà{ÉÒ lÉÞºiÉÉ LÉlÉ©É oÉ< NÉ<, +à{ÉÉà ©ÉÉྠ{ɺ÷ oÉ< NÉ«ÉÉà.+{Éà Wà{ÉÉà ©ÉÉྠ{ɺ÷ oÉ«ÉÉà +à{ÉÖÅ qÖ:LÉ qÚù oÉ< NÉ«ÉÖÅ. lÉÞºiÉÉ +à §É«ÉÅHù DeÒ LÉÉ< Uà,+à{Éà ~ÉÚù´ÉÉ{ÉÒ H«ÉÉùà«É HÉàÊ¶ÉºÉ {É Hù´ÉÒ Xà<+à.HÉùiÉ Hà +à{Éà ~ÉÚù´ÉÉ{ÉÉà Wà÷±ÉÉà ¡É«Él{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +à÷±ÉÒ +à ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ DeÒ oÉlÉÒ X«É Uà. ©ÉÉiÉ»É +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ <SUÉ+Éà{Éà-lÉÞºiÉÉ+Éà{Éà ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ PÉ»ÉÒ {ÉÉÅLÉà Uà,~ÉiÉ +£»ÉÉà»É!+à{ÉÖÅ ¶ÉùÒù PÉ»ÉÉ< X«É Uà,~ÉiÉ +à{ÉÒ <SUÉ+Éà PÉ»ÉÉlÉÒ {ÉoÉÒ.+àlÉÉà»Éqä´É {É´ÉWÖ´ÉÉ{É ¥É{ÉÒ ù¾à Uà. +ÉÅLÉ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ +ÅyÉÉùÒ ùÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ»Éà ù¾à±ÉÒ ´É»lÉÖ {ÉoÉÒ qàLÉÉlÉÒ,lÉà©ÉlÉÞºiÉÉOÉ»lÉ ´«ÉÊHlÉ{Éà ~ÉÉ»Éà ù¾à±ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ qàLÉÉlÉÒ {ÉoÉÒ.+à÷±Éà W +à ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ »ÉÅ~ÉÊnÉ ©Éà³´É´ÉÉ qÉàeà W ùÉLÉà Uà. Y´É{ɧÉù PÉÉiÉÒ{ÉÉ ¥É³q{ÉÒ Wà©É ~ÉÊù¸É©É HùlÉÉà ù¾à Uà. »É¥ÉÖù! qÖ:LÉoÉÒ ©ÉÖHlÉ oÉ´ÉÖÅ Uà? ©ÉÉà¾{ÉÉ ¥ÉÅyÉ{ÉÉàoÉÒ ©ÉÖHlÉ ¥É{ÉÉà. ©ÉÉà¾oÉÒ ©ÉÖHlÉ oÉ´ÉÖÅ Uà? lÉÉà lÉÞºiÉÉ{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÉà.´ÉºÉÉâ ~ÉÚ´Éâ NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ +àH ¶É¾àù©ÉÉÅ ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±É +É ¡É»ÉÅNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. 55 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«É{ÉÉ +à ¥É¾à{É LÉÖ¥ÉW ¸ÉÒ©ÉÅlÉ ~ÉÊù´ÉÉù.mÉiÉàH ©Éʾ{ÉÉoÉÒ +à©É{Éà ~Éà÷©ÉÉÅ lÉH±ÉÒ£ ¾lÉÒ. +{ÉàH ¡ÉHÉù{ÉÉA~ÉSÉÉùÉà ~ÉUÒ «É +à©ÉÉ HÉà< ùɾlÉ {É +{É֧ɴÉÉ«É l«ÉÉùà +à©É{ÉÉ qÒHùÉ+à ©ÉÉà÷É eÉàH÷ù ~ÉÉ»Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ +{Éà Ê{ÉqÉ{É©ÉÉÅ Hà{»Éù +É´«ÉÖÅ. qÒHùÉ+à ©É{É{Éà ©ÉW¥ÉÖlÉ ùÉLÉÒ{Éà ©É©©ÉÒ{Éà +É »É©ÉÉSÉÉù +É~ÉÒ qÒyÉÉ.~ɳ ¥Éà~ɳ{ÉÒ LÉÉ©Éà¶ÉÒ ~ÉUÒ ©É©©ÉÒ +à ©ÉÉä{É lÉÉàe«ÉÖÅ. ¥Éà÷É, +àH <SUÉ Uà- ©É{Éà{ÉoÉÒ±ÉÉNÉlÉÖÅ Hà ¾´Éà U ©Éʾ{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ+É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ù¾Ò ¶ÉHÖÅ-©ÉÉùÒ <SUÉ Uà Hà lÉÖÅ ©É{Éà +©ÉàùÒHÉ,W©ÉÇ{ÉÒ, ¤É{»É,ùʶɫÉÉ,X~ÉÉ{É, SÉÒ{É Wà Wà »oÉ³à »ÉÉùÒ »ÉÉùÒ ¾Éà÷±ÉÉà ¾Éà«É l«ÉÉÅ ±É< X.YÅqNÉÒ{ÉÉWà÷±ÉÉ ~ÉiÉ ©Éʾ{ÉÉ+Éà Hà Êq´É»ÉÉà ¥ÉS«ÉÉ Uà +à©ÉÉ ©ÉÉùà +à qùàH ¾Éà÷±ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÒù»ÉÉlÉÒ ¸Éàº÷ ´ÉÉ{ÉNÉÒ+Éà LÉÉ< ±Éà´ÉÒ Uà HÉùiÉHà ©É«ÉÉÇ ~ÉUÒ lÉÉà +É ¥ÉyÉÖÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ H«ÉÉÅ ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ Uà?H±~É{ÉÉ HùÉà-Y´É{É »É©ÉÉ~lÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉ +Éùà ¾Éà«É,©ÉÉàlÉ +ÉÅLÉ »ÉÉ©Éà eÉSÉÖÅ £ÉeÒ{Éà A§ÉÖÅ ù¾Ò NÉ«ÉÖÅ ¾Éà«Él«ÉÉùàXàLÉÉ´ÉÉ{ÉÒ +É ¾q{ÉÒ ±ÉɱɻÉÉ Y´ÉÅlÉ ù¾Ò ¶ÉHlÉÒ ¾Éà«ÉlÉÉà ¶ÉùÒù lÉÅqÖù»lÉ W ¾Éà«É,{ÉLÉ©ÉÉÅ«É ùÉàNÉ {É ¾Éà«É l«ÉÉùà +É~ÉiÉà ©É{ÉÖº«É Y´É{É ¡É§ÉÖ©É«É ¥É{É´ÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà ~ÉiÉ +É~ÉiÉà Y +Éàà eÒ NÉÉàe{ÉÒ ¥Éq±Éà eÒ +Éà Y eÉàNÉ{ÉÒ Wà©É Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ+à UÒ+à.~ÉÖi«É §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅW ù»É Uà - ~ÉÖi«É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ù»É {ÉoÉÒ. »É©«ÉH »É©ÉWiÉ {ÉoÉÒ.yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ [ÉÉ{É {ÉoÉÒ Hà ~ÉUÒ ¸ÉwÉ {ÉoÉÒ. ¶ÉÖÅ »É©ÉW´ÉÖÅ?+ÉlÉÉà ¡Éà©É{ÉÒ qÖ{ÉÒ«ÉÉ Uà.+É WNÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É{Éà ©ÉÉiÉ»É NÉ©Éà Uà. ¡Éà©É oÉÒ ¡Éà©É ´ÉyÉà Uà. »ÉÖLÉ qÖ:LÉ©ÉÉÅ »ÉÉoÉÒ WùÖùÒ Uà.»ÉÖLÉ©ÉÉÅ UHÒ{É W´ÉÖÅ {Éà qÖ:LÉ©ÉÉŠʾũÉlÉ {É ¾Éù´ÉÒ.»ÉÖLÉqÖ:LÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉlÉÉà ©É{ÉÖº«É ±É±ÉÉ÷à ±ÉLÉÉ´ÉÒ{Éà W +É´«ÉÉà Uà. »ÉÖLÉqÖ:LÉ +àH ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ Uà. ©É{É{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ Uà. qùàH ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ NÉʧÉÇlÉ +lÉÞ~lÉ ´ÉÉ»É{ÉÉ+Éà-<SUÉ+Éà Ê´ÉNÉàùà UÚ~ÉÉ«Éà±É Uà. +É~ÉiÉà <SUÉ{ÉÒ ~ÉiÉ HÉà< <SUÉ {ÉoÉÒ lÉà´ÉÉÅ ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù »´ÉÉ©ÉÒ+à H¾à±É

$$$$$$$$$37 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

Uà Hà ¥ÉyÉÉ ~ÉÉ~É{ÉÖÅ HÉùiÉ +É~ÉiÉÒ <SUÉ W Uà. ©ÉÉ÷à <SUÉ W {É Hù´ÉÒ lÉà´ÉÉà §ÉÉ´É Hà³´É´ÉÉ ©É{É{Éà lÉä«ÉÉù HùÉà.¶ÉÉ»mÉHÉùÉà ¾Å©Éà¶ÉÉ ©É¾àSU ©É÷Ò +àSU ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ +{Éà +±~ÉàSU ©É÷Ò{Éà +Ê{ÉSU ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà §É´É¡É~ÉÅSÉ HoÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉ»mÉHÉùÉà+à ©É{É©ÉÉÅ AclÉÒ <SUÉ+Éà{Éà ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ+Éà{ÉÒ A~É©ÉÉ +É~ÉÒ Uà. Y´É ~ɾà±ÉÉÅ <SUÉ+Éà{ÉÉ ©ÉyÉ~ÉÚeÉ{Éà UÅUàeà Uà ~ÉUÒ +à©ÉÉoÉÒ ¾XùÉà©ÉÉLÉÒ+Éà Ae´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà {Éà ~ÉUÒ +àW ©ÉÉLÉÒ+Éà lÉà{ÉàSÉÉùàHÉàùoÉÒ SÉ÷HɧɫÉÉÇ Hùà Uà.Y´É +ÉLÉÉà Êq´É»É +É´ÉÒ +{ÉàH - Ê´ÉyÉ <SUÉ+Éà,»ÉÅH±Éà¶É, Ê´ÉH±~ÉÉà H«ÉÉÇ Hùà Uà +{Éà ~ÉÉàlÉà XlÉà {Éà XlÉà qÖ:LÉÒ oÉ«ÉÉ Hùà Uà.©ÉÉiÉ»É{ÉÉ {Éà´ÉÖÅ ÷HÉ qÖ:LÉÉà lÉÉà +É WÉlÉà UÅUàeà±ÉÉ ©ÉyÉ~ÉÚeÉ{ÉÒ ©ÉÉLÉÒ+Éà{ÉÉeŻɩÉÉÅoÉÒ A§ÉÉ oÉ«Éà±ÉÉ Uà, qÉ.lÉ. lÉ©Éà »ÉÉ´É {É´ÉùÉ ¥ÉàcÉ UÉà +{Éà +àHÉ+àH lÉ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà Hà »Éɱ±ÉÖ ¥ÉyÉÉ ¶Éàù LÉùÒqà Uà lÉÉà +É~ÉiÉà Hà©É {É LÉùÒqÒ+à?+É +àH <SUÉ{ÉÉà W{©ÉoÉ«ÉÉà.¥É»É!¾´Éà lÉ©Éà »É©ÉY ±ÉàXà Hà ©ÉÉáHÉiÉ ©ÉÅeÉ< W´ÉÉ{ÉÒ Uà.lÉ©Éà +àHàH Hq©É +ÉNɳ ´ÉyÉlÉÉ W¶ÉÉà.~É~~ÉÉ {Éà ~ÉÚU´ÉÖÅ ~Ée¶Éà,~ÉiÉ lÉà {ÉÉ ~ÉÉe¶ÉàlÉÉà?eÉà»ÉÉà lÉÉà +É©Éà«É H<´ÉÉlÉà ¾É ~ÉÉeà Uà,UÉà {ÉÉ ~ÉÉeà-+É~ÉiÉà ~Éä»ÉÉ{ÉÒ +ùáW©Éá÷ lÉÉà Hù´ÉÒ ~Ée¶Éà {Éà?HÅ< ´ÉÉÅyÉÉà {É¾Ó ©ÉÉùÉà Ê©ÉmÉ {ÉùÖ Uà {Éà? +à{Éà H¾Ò¶ÉÖÅ oÉÉàeÒ ¾à±~É Hù{Éà! ~ÉiÉ {ÉÉ ~ÉÉe¶Éà lÉÉà? {ÉÉ ~ÉÉeà lÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ HÉ~ÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ{ÉÉà, Uà´É÷à ´ÉÉ<£{ÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ Uà {Éà! ´ÉáSÉÒ {ÉÉÅLɶÉÖÅ.NÉÒù´Éà ©ÉÖH¶ÉÖÅ ~ÉiÉ lÉà {ÉÉ ~ÉÉe¶Éà lÉÉà?{ÉÉ ~ÉÉeàlÉÉà ~ÉÒ«Éù ù´ÉÉ{ÉÉ HùÒ qà´ÉÉ{ÉÒ, ~ÉiÉ qÉNÉÒ{ÉÉ §ÉàNÉÉ ±É<{Éà WlÉÒ ù¾à¶Éà lÉÉà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÖÅ?~ÉÉà±ÉÒ»É H©~ɱÉà<{É HùÒ ~ɾà±ÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ ©ÉÚHÉ´ÉÒ q>¶ÉÖÅ ~ÉiÉ ~ÉUÒ »É»ÉùÉ UÚ÷ÉUàeÉ{ÉÉà Hà»É Hù¶Éà lÉÉà? HÅ< ´ÉÉÅyÉÉà {ɾÓ. +à +à{ÉÉ ù»lÉà +{Éà +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ ù»lÉà. qàLÉÉàlÉÉà »É¾Ò lÉ©Éà H«ÉÉÅ{ÉÉ H«ÉÉÅ {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉ. +àH W <SUÉ ~ÉÉU³ Hà÷±ÉÒ ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ+Éà AeÒ lÉ©É{Éà H±ÉÉHÉà »ÉÖyÉÒ ~Éùà¶ÉÉ{É HùÒ ©ÉÚH«ÉÉ. +±É¥ÉnÉ A~Éù{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà©ÉÉÅoÉÒ lÉ©Éà +àH ~ÉiÉ Ê´ÉSÉÉù +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÉ {ÉoÉÒ, ©ÉÚHÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ ¶ÉàLÉSɱ±ÉÒ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà HùÒ{Éà lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÒ XlÉ{Éà ´ÉÉùÅ´ÉÉù qÖ:LÉÒ HùÒ ùÂÉ UÉà.lÉ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÅÊqù©ÉÉÅ lÉ©Éà qÒ´ÉÉàà HùÉà +{Éà +Åqù©ÉÉÅ AclÉÒ +É <SUÉ+Éà{ÉÒ +ÉÅyÉÒ+Éà{ÉÉà HÅ÷ÉàÄ±É HùÉà, {ɾÓlÉù ~Éà±ÉÒ HÚ´É»É {ÉÉ©É{ÉÒ ´É{É»~ÉÊlÉ{Éà +e«ÉÉ ~ÉUÒ +ÉLÉÉ ¶ÉùÒùà Wà©É ´É±ÉÚù A~Éeà Uà lÉà©É +àH <SUÉ{Éà {É¾Ó ùÉàHÉàlÉÉà +ÉLÉÉ ¶ÉùÒùà Wà©É ´É±ÉÚù A~Éeà Uà lÉà©É +ÉLÉÉ +ÉlÉ©É©ÉÉÅ +àH +à´ÉÒ HÉlÉÒ±É ´É±ÉÚù A~Ée¶Éà Hà lÉ©Éà Êq{ÉùÉlÉ ´É±ÉÚù ´É±ÉÚù HùÒ{Éà oÉÉHÒ W¶ÉÉà. ¾©ÉiÉÉÅ ´Éà»÷{ÉÇ HÅ÷ÒÄ]©ÉÉÅ eÉA{É ¶ÉÒ£÷ÓNÉ Wà´ÉÉ ¶É¥qÉà ¡ÉSÉʱÉlÉ ¥É{«ÉÉ Uà. PÉiÉÉÅ BSÉà SÉe«ÉÉ ¾´Éà WùÉ {ÉÒSÉà AlÉùÉà. ©ÉÉiÉ»É Êq´É»É-ùÉlÉ ´Éà~ÉÉù yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ +÷´ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà. A~ÉÉyÉÒ+ÉàoÉÒ ´ÉÓ÷³É«Éà±ÉÉà Uàà. ÷à{¶É{É ÷à{¶É{É +{Éà ÷à{¶É{É! £±Éà÷ +ÉLÉ Éà ±ÉH]ùÒ +É<÷©ÉÉàoÉÒ A§ÉùÉ< ùÂÉà Uà. HÖ÷ÖÅ¥É +ÉLÉÖÅ H±Éà¶É HÅHÉ»ÉoÉÒ A§ÉùÉ< ùÂÖÅ Uà.¶ÉùÒù +ÉLÉÖÅ ùÉàNÉÉàoÉÒ A§ÉùÉ< ùÂÖÅ Uà +{Éà ©ÉÉiÉ»É {ÉÉ©É{ÉÖÅ +àH +W¥É HһɩÉ{ÉÖÅ ¡ÉÉiÉÒ ¥±Ée¡Éà¶Éù, ¾É÷Ç+à÷àH,¾à©ÉùàW +{Éà eÒ¡Éà¶É{É {ÉÉ©É{ÉÉ ´ÉÒ.+É<.~ÉÒ. qqÉâoÉÒ A§ÉùÉ< ùÂÖÅÅ Uà.+É©ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ{ÉÉà A~ÉÉ«É Uà - »ÉÉqNÉÒoÉÒ -+ÉààUÒ SÉÒWÉàoÉÒ SɱÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅH±~É HùÉà. <SUÉ+Éà - +~ÉàKÉÉ+Éà ¥ÉyÉÖ

$$$$$$$$$38 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

PÉ÷ÉeÉàlÉÉà W ¾É«É¾É«É Y´É{ÉoÉÒ ¥ÉSɶÉÉà +{Éà ¶ÉÉÅlÉÒoÉÒ Y´ÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà.+~ÉàKÉÉ H«ÉÉùà«É ùÉLɶÉÉà {ɾÓ., +É´Éà¶É©ÉÉÅ +ɴɶÉÉà {ɾÓ, +yÉÒùÉ H«ÉÉùà«É ¥É{ɶÉÉà {É¾Ó mÉiÉà«É qÖ:LÉ +É~É{ÉÉùÉ Uà. ~ÉÊùOɾ - ~ÉÊù©ÉÉiÉ +à NÉÞ¾»oÉY´É{É©ÉÉÅ »ÉÖLÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ Uà. »ÉÅlÉÉàºÉ{ÉÉ »ÉÖLÉ{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ Ê´ÉºÉ©É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ »É©ÉX«É Uà.»ÉÉùÒ ùÒlÉà+ÉYÊ´ÉHÉSÉɱÉlÉÒ +à÷±ÉÖÅ yÉ{É Xà H©ÉÉ´ÉÉ ©É³lÉÖÅ ¾Éà«ÉlÉÉà ´ÉyÉÖ yÉ{É ~ÉÉU³ qÉà÷ ©ÉÚH´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉSÉà±ÉÉ »É©É«É{ÉÉà »ÉqÖ~É«ÉÉàNÉ ©ÉÉiÉ»Éà +Él©É¸Éà«ÉÉoÉâ HùÒ ±Éà´ÉÉà Xà<+à. »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ ©ÉÉà¾{ÉÖÅ ¡Éɥɱ«É +à÷±ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ùÂÖÅÅ Uà +{Éà ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Uà Hà WÚW ´«ÉÊHlÉ+Éà{Éà W +É lÉl´É »É©ÉX«É +à´ÉÖÅ Uà +{Éà »É©ÉX«ÉÉ ~ÉUÒ Ê´Éù±É ´«ÉÊHlÉ+Éà W +à »É©ÉWiÉ{Éà +ÉSÉùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ ¶ÉHà Uà»ÉÅlÉ ©É¾Él©ÉÉ+Éà ´ÉLÉlÉÉà ´ÉLÉlÉ H¾àlÉÉ +É´«ÉÉ Uà Hà Ê´ÉvÉ°~ÉÒ, [ÉÉ{É°~ÉÒ, +y«ÉÉl©É°~ÉÒ ±ÉK©ÉÒ W +à´ÉÒ Uà Hà Wà{ÉÖÅ HÉà< ¾ùiÉ HùÒ ¶ÉHlÉÖÅ {ÉoÉÒ . Wà ©É³à±É Uà lÉà{Éà l«ÉÉNÉÉà. Wà {ÉoÉÒ lÉà{ÉÒ <SUÉ H«ÉÉùà«É {É ùÉLɶÉÉà. ¾à ©ÉÉ{É´É +ÅlÉà ¶ÉÅÚ?

" Uà

HÉàiÉ +à´ÉÖÅ +É WNÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ Wà{ÉÖÅ {ÉÉ oÉÉ«É,

Ê~ÉÅWù ©ÉÖHÒ SÉɱ«ÉÉ NÉ«ÉÉ,W±ÉÒ ùÉLÉ oÉ< CeÒ NÉ«ÉÉ, NÉÖiÉ qྠ+à{ÉÉ {ÉÉ W±Éà, ´Éù»ÉÉà §É±Éà ´ÉÒl«ÉÉ Hùà., lÉà Ê´É·´É ʴɧÉÖÊlÉ{ÉÉ SÉùiÉ©ÉÉÅ,{É©É{É WNÉ §ÉÉ´Éà Hùà.' ©ÉÉ{É´É W«ÉÉùà ©ÉÉ{É´É ©É÷Ò{Éà qÉ{É´É ¥É{Éà l«ÉÉùà yÉ©ÉÇ{Éà ¥Éq±Éà yÉ{É, Ê´ÉùÉNÉ{Éà ¥Éq±Éà ʴɱÉÉ~É, «ÉÉàNÉ{Éà ¥Éq±Éà §ÉÉàNÉ{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ Hùà Uà.HÉ©É-JÉàyÉ §ÉÉ{É §ÉÚ±ÉÉ´Éà,©ÉÉ«ÉÉ-©É©ÉlÉÉ {ÉÉSÉ {ÉSÉÉ´Éà. ~ÉUÒ ¾É±É ©É¾©Éq ÊNÉ]{ÉÒ Wà´ÉÉ oɶÉà. ©É¾©Éq ÊNÉ]{ÉÒ+à 17 ´ÉÉù ʾÅq ~Éù SÉhÉ< HùÒ.+à +¾ÓoÉÒ PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ qÉà±ÉlÉ ©ÉÉ±É ±ÉàlÉÉà NÉ«ÉÉà.+{ÉàH ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É ùl{ÉÉà,+±É§«É ©ÉÉàlÉÒ+Éà, +ÊlÉSÉ©ÉHqÉù ¾ÒùÉ-©ÉÉiÉàH-~É{{ÉÉ-~ÉÉàLÉùÉW Ê´É.±É< W<{Éà ©ÉW¥ÉÚlÉ ÊlÉXàùÒ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà©ÉÉÅ ©ÉÚHÉ´«ÉÉ. ©É¾à±É{ÉÒ SÉÉùà¥ÉÉWÖ qÉà±ÉlÉoÉÒ §Éù~ÉÚù H©ÉùÉ. +à´ÉÒ ©ÉÉÅqNÉÒ ¾lÉÒ +à{Éà HÉà< ~ÉiÉ ´Éäq NÉ©Éà lÉà÷±ÉÒ qÉà±ÉlÉ +É~Éà ~ÉiÉ +à{Éà »ÉÉXà Hù´ÉÉ »É©ÉoÉÇ {É ¾lÉÉ. ¶ÉùÒù »ÉÉ´É +÷HÒ NÉ«Éà±É- ¾ÉoÉ ~ÉNÉ©ÉÉÅ lÉÉHÉlÉ {É ¾lÉÒ. ¥ÉyÉÖÅ ~ɱÉÅNÉ©ÉÉ W Hù´ÉÖÅ ~ÉelÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¾´Éà +à{Éà +É´ÉÖÅ Y´É{É ~ÉiÉ §ÉÉùà ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉÉoÉÇ ©ÉÉ÷à Hùà±É ~ÉÉ~É{ÉÒ »ÉX lÉÉà §ÉÉàNÉ´É´ÉÒ W ~Éeà Uà..©ÉÞl«ÉÖ »É©É«Éà {ÉÉàHùÉà{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ{Éà H¾à, ©É{Éà LÉX{ÉÉ ~ÉÉ»Éà ±É< X´É, ©ÉÉùà Uà±±Éà Uà±±Éà q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ Uà.A§ÉÉ lÉÉà oÉ´ÉÉlÉÖÅ {É ¾lÉÖÅ. »Éà´ÉHÉà+à +à{Éà BSÉH«ÉÉ. +à{Éà LÉX{ÉÉ{ÉÉ +àH +àH °©É©ÉÉÅ £àù´«ÉÉ. +àH ~ÉUÒ +àH ÊlÉXàùÒ ~ÉÉ»Éà ±É< NÉ«ÉÉ +{Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Hà +à{ÉÉà LÉX{ÉÉà l«ÉÉÅ »É±ÉÉ©ÉlÉ ~Ée«ÉÉà Uà. ¾ÒùÉ Xà«ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{Éà ©ÉÉiÉàH Xà«ÉÉ, Wù +{Éà ]´ÉàùÉlÉ Xà«ÉÖÅ.XàlÉÉà NÉ«ÉÉà +{Éà ùÉàlÉÉà NÉ«ÉÉà. +ÉÅLÉ©ÉÉÅoÉÒ +ÉÅ»ÉÖ ´É¾àlÉÉ NÉ«ÉÉ +{Éà +à{Éà ©É{É©ÉÉÅ oÉ< NÉ«ÉÖÅ: +ùà ùà! +ÉLÉÒ YÅqNÉÒ +É §ÉàNÉÖ H«ÉÖÈ +{Éà LÉùàLÉù +É ¥ÉyÉÖÅ UÉàeÒ{Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ? »Éà´ÉHÉà ~ÉiÉ ùelÉÉÅ ùelÉÉÅ H¾Ò ùÂÉ ¾lÉÉ: ¾à

$$$$$$$$$39 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

W¾ÉÅ~É{Éɾ! +É~Éà §ÉàNÉÉà Hùà±ÉÉà LÉX{ÉÉà »É±ÉÉ©ÉlÉ Uà ~ÉiÉ +à{Éà §ÉÉàNÉ´É{ÉÉù +É~É?¾´Éà +à ¥ÉyÉÖÅ UÉàeÒ{Éà +É~É LÉɱÉÒ ¾ÉoÉ W< ùÂÉ UÉà. ÊWÅqNÉÒ§Éù{ÉÒ H©ÉÉ< A~Éù ©É¾Å©Éq zÉÖ»ÉHà zÉÖ»ÉHàà ùe«ÉÉà +{Éà ùelÉÉÅ ùelÉÉÅ +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ Ê´ÉqÉ«É oÉ«ÉÉà. qÖÊ{É«ÉɧÉù{ÉÉ ´Éä§É´ÉÉà »ÉÉ©ÉOÉÒ §ÉàNÉÒ HùÒ{Éà +à¶É-+ÉùÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÉà ~±ÉÉ{É Hù{ÉÉù lÉÖÅ lÉÉùÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +{Éà §Éʴɺ«É{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù HùÒ¶É lÉÉà lÉ{Éà L«ÉÉ±É +ɴɶÉà Hà +É©ÉÉÅ lÉÉùÖÅ ¶ÉÖÅ +{Éà Hà÷±ÉÖÅ? 21©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ! ¥ÉyÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ¶É ~ÉiÉ +ÅlÉà ¶ÉÖÅ?©ÉÉàlÉ-»É©ÉÉÊyÉ©ÉùiÉ {ɾÓlÉÉà H©ÉÉàlÉ-qÖNÉÇlÉÒ Hùà Uà. qàùÉ»Éù +{Éà ©ÉÚÊlÉÇ{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ Hù{ÉÉùÉ +à©É H¾à Uà§ÉNÉ´ÉÉ{É lÉÉà Ê{ÉùÉHÉù Uà.+à{Éà +ÉHÉù ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~É´ÉÉà? +à{ÉÉà W´ÉÉ¥É Uà-Ê{ÉùÉHÉù{Éà Xà´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà +ÅyÉ UÒ+à. ©ÉÚÊlÉÇ +à »ÉÉHÉù Uà. Ê{ÉùÉHÉù{Éà ~ÉÉ©É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉHÉù{ÉÉà »É¾ÉùÉà ±Éà´ÉÉà ~Éeà W.+NÉù qàùÉ»Éù +{Éà ©ÉÚÊlÉÇ ¾÷Ò W¶ÉàlÉÉà Wà+Éà{Éà +ÉHÉùoÉÒ HqÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ {ÉoÉÒ oÉ«ÉÖÅ lÉà+Éà{Éà Ê{ÉùÉHÉùoÉÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖÅ »©ÉùiÉ Hà©É oɶÉà?¾Y +àH ´ÉÉlÉ-+É~ÉiÉà-{É©ÉÉà +Êù¾ÅlÉÉiÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ«Éà UÒ+à. lÉà{ÉÉà +oÉÇ {É©ÉÉà +à÷±Éà {É©ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉÉà-+Êù{ÉÉà+oÉÇ-+¾ÅHÉù-+ʧɩÉÉ{É-ùÉNÉ-wàºÉ-©ÉÉà¾-©ÉÉ«ÉÉ-HÅSÉ{É- HÉ«ÉÉ-HÉÊ©É{ÉÒ, lÉoÉÉ ¾ÅlÉ +à÷±Éà {ÉɶÉ. +É~ÉiÉà Wà HÉà<~ÉiÉ©ÉÉÅ +É +´ÉNÉÖiÉ {ÉoÉÒ lÉà ¥ÉyÉÉ+Éà{Éà +àH »ÉÉoÉà ´ÉÅq{É HùÒ+à UÒ+à. +É©ÉÉÅ ´ÉÅq{É HÉà< +ÉHÉù{Éà {ÉoÉÒ ~ÉiÉ NÉÖiÉÉà Uà lÉà{Éà ´ÉÅq{É Uà.+É NÉÖiÉÉà +Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÅlÉ©ÉÉÅ Uà.Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ SÉÉà´ÉÒ»É lÉÒoÉÈHù §ÉNÉ´ÉÅlÉÉà{Éà-+Êù¾ÅlÉ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ©ÉÉ{«É Hùà±É Uà +{Éà lÉà+Éà{Éà ©ÉÚÊlÉÇ °~É +ÉHÉù +É~Éà±É Uà.¥ÉÒY ±ÉÒ÷Ò-{É©ÉÉà Ê»ÉuÉiÉÅ-Wà Ê»Éu oÉ«Éà±É Uà-~ÉiÉ lÉà+Éà Ê{ÉùÉHÉùÒ Uà. ¾´Éà W«ÉÉùà +É~ÉiÉà +É ¥ÉÅ{Éà ~Éq {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ«Éà UÒ«Éà +à÷±Éà +É~ÉiÉà »É´ÉÉâ +àH W UÒ«Éà. ©É{ÉÖº«É{ÉÉÅ »´É§ÉÉ´É{Éà ±ÉÒyÉà-Hà ~ÉUÒ NÉ©Éà lÉà©É ´ÉÉeÉ oÉ< NÉ«ÉÉ Uà Wà qÚù Hù´ÉÉ Ê´ÉSÉÉù¶ÉÖÅ lÉÉà W°ù +É HÉ©É oɶÉà.¥ÉyÉÉ ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É NÉSUÉÊyÉ~ÉÊlÉ Ê´ÉNÉàùà ©É³Ò{Éà Hù¶Éà lÉÉà ©ÉÉùÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà - qùàH Ê´É´ÉÉq{ÉÉà AHà±É Uà. »É©É»lÉ Wä{É +àH W ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ +Éà³LÉɶÉà. ©ÉÉùÖÅ SÉɱÉà lÉÉà +ÉLÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà +àH ùÉLÉÒ ùÉY LÉÖ¶ÉÒoÉÒ-+àH W oÉ< X«É-yÉ©ÉÇ ©ÉÉÅ Wà{Éà Wà Nɳà AlÉùà lÉà Hùà-HÉà< ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ q¥ÉÉiÉ {ÉʾŠHù´ÉÉ{ÉÖÅ.+àHlÉÉ©ÉÉÅ lÉÉHÉlÉ Uà.»ÉÉoÉà+É~ÉiÉÒ mÉiÉ SÉÉ´ÉÒ A~Éù ±ÉLÉà±É Uà lÉà HqÒ §ÉڱɴÉÉ{ÉÒ {ÉʾÅ.+É~ÉiÉà lÉÉà ¥ÉyÉÉ {Éà »ÉÖLÉ W +É~É´ÉÖÅ Uà HÉà<~ÉiÉ{Éà qÖ:LÉ +É~É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ W {ÉoÉÒ. +É©ÉÉÅ »ÉÉùÉ HÉ©É Hù´ÉÉ©ÉÉŠʴɶÉààºÉ y«ÉÉ{É lÉoÉÉ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ W°ùÒ Uà - ©ÉÉùÉoÉÒ HÉà<~ÉiÉ {Éà qÖLÉ {É oÉ´ÉÖÅÅ Xà<+à. »ÉÖLÉ +É~ÉÒ ¶ÉHÖÅ lÉÉà ©É{É©ÉÉÅ +É{ÉÅq Uà. ~ÉiÉ ©ÉÉùà {É´ÉÉ H©ÉÇ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ {ÉoÉÒ. HÉà< ~ÉÉ~É Hù´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ¾´Éà. +É~ÉiÉà yÉ©ÉÇ »ÉÉoÉà ©ÉÉ{É´É-»Éà´ÉÉ,Y´Éq«ÉÉ,¥ÉɳHÉà-¥ÉɳÉ+Éà {Éà §ÉiÉlÉù +ÉW{ÉÉ »É©É«É »ÉÉoÉà yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ~ÉiÉ +É~ÉÒ ¶ÉHÒ¶ÉÖÅ.¾´Éà »É©É«É +ÉeÅ¥ÉùoÉÒ qÚù ù¾à´ÉÉ{ÉÉà Uà.W°ùÒ ¾Éà«É lÉà W°ù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ-¥ÉÒ{ÉW°ùÒ qàLÉÉ´É- +ÉeÅ¥ÉùoÉÒ qÚù ù¾à´ÉÉ{ÉÒ W°ùlÉ Uà. ©ÉÞl«ÉÖ ¥ÉÉq SÉKÉÖ qÉ{É - qྠqÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ùÉLɶÉÉà +{Éà W°ùÒ lÉà ©ÉÉ÷à £Éà©ÉÇ-lÉ©ÉÉùà +NÉÉAoÉÒ §ÉùÒ qà¶ÉÉàY- W´ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉà {ÉIÒ Uà W -lÉÉà ©ÉùiÉ ¥ÉÉq ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ{ÉÒ qÖ+É ©É³à lÉà©É Hù¶ÉÖÅ-WàoÉÒ ©É{É{ÉÒ LÉÚ¥É W ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³¶Éà.~Éù§É´É»ÉÖyÉùÒ W¶Éà.

$$$$$$$$$40 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ

{ÉÅ : 8

¾ÒùÉ]eÒlÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÅÖ HeÖ

+É ´ÉÉlÉÉÇ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉ +©ÉÞlɱÉɱɧÉÉ<{ÉÉ yÉ©ÉÇ~Él{ÉÒ +.»ÉÉä.§ÉÉ{ÉÖ¥Éà{Éà ©É{Éà ±ÉLÉÒ {Éà +É~Éà±É Uà. lÉà©É{ÉÉà ¥ÉÅ{Éà{ÉÉà LÉÖ¥É LÉÖ¥É W +ɧÉÉù-»ÉÉoÉ »É¾HÉù ¥Éq±É. lÉ~É +{Éà W~É <·´Éù{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉSÉÒ WeÒ¥ÉÖaÒ Uà.Ê©ÉùÉ{ÉÉ NÉÖùÖ ùÉà¾ÒqÉ»É lÉà SÉ©ÉÉù ¾lÉÉ.+àH´ÉÉù +àH ¦ÉÉÁiÉ lÉà{ÉÉ SÉÅ~É±É »ÉÅyÉÉ´É´ÉÉ ùÉà¾ÒqÉ»É ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà. SÉÅ~É±É »ÉÅyÉÉ«É NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ¦ÉÉÁiÉà +àH ~ÉɴɱÉÒ ©ÉWÖùÒ +É~ÉÒ. ùÉà¾ÒqÉ»Éà HÂÖÅ Hà ¦ÉÉÁiÉ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ©ÉWÖùÒ {ÉÉà ±Éà´ÉÉ«É. ~ÉiÉ ¦ÉÉÁiÉà HÂÖÅHà ©ÉÉùÉà yÉ©ÉÇ ©ÉWÖùÒ qà´ÉÉ{ÉÉà Uà. ùÉà¾ÒqÉ»Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà lÉ©Éà H«ÉÉÅ WÉ´É UÉà? ¦ÉÉÁiÉà HÂÖÅ Hà NÉÅNÉÉ»{ÉÉ{É ©ÉÉ÷à X´É UÖÅ.ùÉà¾ÒqÉ»Éà ¦ÉÉÁiÉ{Éà ¥Éà ~ÉɴɱÉÒ +É~ÉÒ{Éà HÂÖÅ Hà NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ{Éà ¾ÉoÉÉà¾ÉoÉ +É~ÉÒ qàXà. ¦ÉÉÁiÉ{Éà oÉ«ÉÖÅ Hà ùÉà¾ÒqÉ»É NÉÉÅeÉà oÉ«ÉÉà ±ÉÉNÉà Uà. +à{ÉÒ ¥Éà ~ÉɴɱÉÒ ±Éà´ÉÉ ¶ÉÖÅ NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ »ÉÉKÉÉlÉ ¡ÉNÉ÷ oɶÉà?¦ÉÉÁiÉà NÉÅNÉÉ{ÉqÒ+à W<{Éà »{ÉÉ{É HùÒ ùÉà¾ÒqÉ»Éà +É~Éà±ÉÒ ¥Éà ~ÉɴɱÉÒ ¾à NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ! ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà ¾ÉoÉÉà¾ÉoÉ +É~ÉÖÅ UÖ+à©É ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà NÉÅNÉÉ{ÉqÒ©ÉÉÅ ~ÉyÉùÉ´ÉÒ l«ÉÉÅlÉÉà SÉ©ÉlHÉù oÉ«ÉÉà. NÉÅNÉÉ{ÉqÒ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà ¾ÉoÉ ¥É¾Éù +É´«ÉÉ, ¦ÉÉÁiÉ{Éà +É·SÉ«ÉÇ oÉ«ÉÖÅ,+É÷±ÉÉ ´ÉºÉÉâoÉÒ ¾ÖÅ ~ÉÚX HùÖ UÖÅ ~ÉiÉ ©É{Éà NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ+à q¶ÉÇ{É +É~«ÉÉ {ÉoÉÒ . NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÉ +{Éà ¦ÉÉÁiÉ{Éà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÅÖ ¾ÒùÉ]eÒlÉ HeÖ +É~«ÉÅÖ {Éà HÂÖÅ Hà +É HeÖ ©ÉÉùÉ §ÉHlÉ ùÉà¾ÒqÉ»É{Éà +É~ÉXà +à©É H¾Ò +r¶«É oÉ< NÉ«ÉÉ. ¦ÉÉÁiÉ{ÉÒ ©ÉlÉÒ ¥ÉNÉeÒ. lÉà HeÖ ~ÉÉàlÉÉ{Éà PÉùà ±É< NÉ«ÉÉà +{Éà ~Él{ÉÒ{Éà +É~«ÉÅÖ. ¦ÉÉÁiÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ+à HÂÖÅ Hà +É HeÖ +É~ÉiÉà ùÉX{Éà +É~ÉÒ PÉiÉÖÅW yÉ{É ©É೴ɶÉÖÅ. ¦ÉÉÁiÉ{Éà ´ÉÉlÉ NÉ©ÉÒ +à÷±Éà ùÉX{Éà HeÖ +É~«ÉÖ. ùÉX+à LÉÖ¶É oÉ<{Éà LÉÖ¥É W yÉ{É +É~«ÉÖ. ¾´Éà ùÉX+à lÉà HeÖ ùÉiÉÒ{Éà +É~«ÉÖ. ùÉiÉÒlÉÉà HeÖ Xà<{Éà W LÉÖ¥É W LÉÖ¶É oÉ< NÉ<. +àiÉà ùÉX {Éà HÂÖÅ Hà ©É{Éà ¾Y +àH HeÖ Xà´Éà Uà WàoÉÒ ©ÉÉùÉ ¥ÉÅ{Éà ¾ÉoÉ ¶ÉÉà§Éà. ùÉX+à ¦ÉÉÁiÉ{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉà +{Éà HÂÖÅ Hà +É HeÉ Wà´ÉÖÅ W ¾Y +àH HeÖ +Éc Êq´É»É©ÉÉÅ ±É< {Éà +É´É - {É¾Ó lÉÉà lÉ{Éà £ÉÅ»ÉÒ{ÉÒ »ÉX oɶÉà. ¦ÉÉÁiÉ ¾´Éà ©ÉÖÅX«ÉÉà, ¾´Éà ¥ÉÒWÖ HeÖ H«ÉÉÅoÉÒ +ɴɶÉà- ¥ÉyÉÉ »ÉÉà{ÉÒ+Éà ~ÉÉ»Éà SÉIù ©ÉÉ«ÉÉÇ-~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ+à +àHW ´ÉÉlÉ HùÒ +É´ÉÒ HÉùÒNÉùÒ-+É´ÉÉ ¾ÒùÉ-+©ÉÉùÉoÉÒ ¶ÉH«É {ÉoÉÒ. H«ÉÉÅ«É ¶ÉH«ÉlÉÉ {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ Uà´É÷à ¦ÉÉÁiÉ Uà±±ÉÉ A~ÉÉ«É lÉùÒHà ùÉà¾ÒqÉ»É ~ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉà. lÉà{ÉÉ ~ÉNÉà ~ÉeÒ NÉ«ÉÉà +{Éà ©ÉÉ£Ò ©ÉÉÅNÉÒ{Éà »ÉÉSÉÒ ¾HÒHlÉ WiÉÉ´ÉÒ. +{Éà HÂÖÅ Hà §ÉÉ< ¾´Éà lÉ©Éà W ©É{Éà Y´É{ÉqÉ{É +~ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà lÉà©É Uà. ùÉà¾ÒqÉ»É{Éà q«ÉÉ +É´ÉÒ +{Éà oÉ«ÉÖÅ Hà Xà ¾ÖÅ +É{Éà ©Éqq {É¾Ó HùÖÅ lÉÉà ùÉX +É ¦ÉÉÁiÉ{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉÅLɶÉà-lÉà{ÉÖ HÖ÷ÖÅ¥É ´ÉàùÊ´ÉLÉàù oÉ< W¶Éà +{Éà ©É{Éà ¦ÉÁ¾l«ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉ~É ±ÉÉNɶÉà. ùÉà¾ÒqÉ»Éà Wà HeÉ<©ÉÉÅ SÉÉ©ÉeÖ ~ɱÉɳà±É lÉà{Éà ±É<{Éà lÉà{ÉÒ +Åqù ~ÉÉiÉÒ {ÉÉÅLÉÒ{Éà A~Éù +àH H~ÉeÖÅ ¥ÉÉÅyÉÒ{Éà NÉÅNÉÉ©Éä«ÉÉ{Éà «ÉÉq HùÒ HÂÖÅ Hà ¾à NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ ©ÉÉùà +É ¦ÉÉÁiÉ{ÉÉà Y´É ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉà Uà, ©ÉÉùà ±ÉÒyÉà lÉà{ÉÒ ¾l«ÉÉ {É oÉ´ÉÒ Xà<+à.NÉÅNÉÉ©ÉÉlÉÉ+à lÉà{ÉÒ q«ÉɧÉɴɧÉùÒ »ÉÉSÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ »´ÉÒHÉùÒ{Éà lÉà{Éà

$$$$$$$$$41 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¥ÉÒWÖ HeÖ +É~«ÉÖ. ¦ÉÉÁiÉlÉÉà ùÉà¾ÒqÉ»É{Éà ¥ÉyÉÖ yÉ{É +É~É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà - ~ÉiÉ ùÉà¾ÒqÉ»É LÉÖ¥É W »ÉÅlÉÉàºÉÒ ¾lÉÉ, lÉà©ÉiÉà HÂÖÅ Hà ©ÉÉùà H¶ÉÖÅ Xà<lÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +É yÉ{É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ »ÉÉùÉ ©ÉÉNÉâ Hù¶ÉÉàY. »ÉÉSÉÉ ©É{ÉoÉÒ - »ÉÉSÉÉ Àq«ÉoÉÒ - »ÉÉSÉÉ §ÉÉ´ÉoÉÒ Xà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùÉà lÉÉà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É. +ÉWà lÉ©É{Éà l«ÉÉNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ +É{ÉÅq {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉà. +à{ÉÖÅ HÉùiÉ +à W Uà Hà l«ÉÉNÉ ¥ÉÖÊuoÉÒ yÉ©ÉÇ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. Xà l«ÉÉNÉ¥ÉÖÊuoÉÒ yÉ©ÉÇ HùÉà lÉÉà l«ÉÉNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳlÉÉ +Él©ÉÉ ¡É£Ùʱ±ÉlÉ oÉÉ«É. ùÉà©ÉùÉY Ê´ÉH»´Éù oÉÉ«É-¸ÉÒ ¸ÉàÊiÉHùÉX ¶ÉÉʱɧÉr{Éà l«ÉÉÅ NÉ«ÉÉ l«ÉÉùà +à{ÉÒ »ÉÉÂ¥ÉÒ Xà<,¸ÉÒ ¶ÉÉʱɧÉw{Éà Xà<{Éà,+à{ÉÒ »ÉÖHÉà©É³lÉÉ ´ÉNÉàùà Xà<{Éà,+à©É{Éà +àH W Ê´ÉSÉÉù +É´Éà Uà Hà-§ÉNÉ´ÉÉ{Éà H¾à±ÉÉ ~ÉÖi«É{ÉÉ +{ÉàH ¡ÉHÉùÉà©ÉÉÅ{ÉÉà +É ~ÉiÉ +àH ¡ÉHÉù Uà.+à Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ©ÉÉùÉ Ê´É±ÉɻɧÉÖ´É{É©ÉÉÅ Wà {ÉoÉÒ lÉà´ÉÖÅ +É{ÉÉ ~ɶÉÖ+Éà{ÉÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÉ ©ÉHÉ{É©ÉÉÅ! Hà´ÉÖÅ +t§ÉÚlÉ ~ÉÖi«É! yÉ{«É Uà Hà ©ÉÉùÉ ùÉW«É©ÉÉÅ +É´ÉÉ ~ÉÖi«É´ÉÉ{É ´É»Éà Uà. +{Éà W«ÉÉùà ¸ÉÒ ¶ÉÉʱɧÉr »ÉÅ«É©É ±Éà Uà +à´ÉÒ LÉ¥Éù ©É³à Uà, l«ÉÉùà ùÉX ¸ÉàÊiÉH H¾à Uà +É´ÉÉà §ÉÉàNÉÒ ~ÉiÉ »ÉÅ«É©ÉÒ oÉÉ«É Uà +{Éà ¾ÖÅ ¾Y ùLÉeÖÅ UÖÅ, +à{ÉÉà ©É¾Éàl»É´ÉlÉÉà ¾ÖÅ W HùÒ¶É.¸ÉÒ ¸ÉàÊiÉH ©É¾ÉùÉX l«ÉÉNÉ {ɾÉàlÉÉ HùÒ ¶ÉHlÉÉ, ~ÉiÉ l«ÉÉNÉ ¡Él«Éà »É{©ÉÉ{É Hà÷±ÉÖÅ yÉùÉ´ÉlÉÉ? ©ÉàùÖ~É´ÉÇlÉoÉÒ DSÉÖ HÅ< {ÉoÉÒ. +ÉHɶÉoÉÒ Ê´É¶Éɳ HÅ< {ÉoÉÒ, lÉà´ÉÒ W ùÒlÉà WNÉlÉ©ÉÉÅ +ʾŻÉÉoÉÒDSÉÉà HÉà< yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ. mÉiÉ ´É»lÉÖ+Éà{Éà ´Éàe£Éà {É¾Ó & »É©É«É - ~Éä»ÉÉà - «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ. mÉiÉ ´ÉÉlÉ{Éà «ÉÉq ùÉLɶÉÉà {É¾Ó - lÉ©ÉÉùÖÅ HÉà<Hà Hùà±ÉÖÅ +~É©ÉÉ{É, (§ÉÚ±ÉÒ W¶ÉÉà) lÉ©Éà Hùà±ÉÉà A~ÉHÉù -(§ÉÚ±ÉÒ W¶ÉÉà) ¥ÉÒX{ÉÉ qÖNÉÖÇiÉÉà.- (§ÉÚ±ÉÒ W¶ÉÉà). ¾à ¡É§ÉÖ, +©ÉÉùÒ ´ÉÉiÉÒ lÉ©ÉÉùÉ NÉÖiÉÉà{ÉÖÅ »lÉ´É{É Hùà. +©ÉÉùÉ HÉ{É lÉ©ÉÉùÒ HoÉÉ+Éà{ÉÖÅ ¸É´ÉiÉ Hùà. +©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ lÉ©ÉÉùÒ »Éà´ÉÉ H©ÉÇ Hùà.+©ÉÉùÖÅ ©É{É lÉ©ÉÉùÉ SÉùiÉÉà{ÉÉ ÊSÉÅlÉ{É©ÉÉÅ ù¾à.+©ÉÉùÖŠʶÉù lÉ©ÉÉùÉ Ê{É´ÉÉ»É-»oÉÉ{É°~É WNÉlÉ{Éà ¡ÉiÉÉ©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à.+©ÉÉùÒ rʺ÷lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÚÊlÉÇ°~É »ÉÅlÉÉà{ÉÉ q¶ÉÇ{É©ÉÉÅ ù¾à.qÒ{É, qÖ:LÉÒ lÉoÉÉ +¶ÉHlÉ ´ÉNÉàùà ÊW´ÉÉà ¡Él«Éà q«ÉÉ~ÉÚ´ÉÇH qÚ:LÉ qÚù Hù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞÊnÉlÉà H°iÉÉ. ¡É§ÉÖ+à ©ÉÉÅqNÉÒ °~ÉÒ »ÉÉ«Éù{É wÉùÉ SÉàlÉ´ÉiÉÒ +É~ÉÒ qÒyÉÒ Uà Hà ¾´Éà NÉ©Éàl«ÉÉùà ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÒ »É´ÉÉùÒ +É´ÉÒ ¶Hà +à©É Uà- lÉÉà ¾´Éà +ÉùÉ©É Hà©É HùÉ«É?©ÉÉùà ~Éù±ÉÉàH©ÉÉÅ +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖeÒ +{Éà +à{ÉÉ »ÉÅ»HÉùÉà »ÉÉoÉà ±É< W´ÉÉ Uà. ¡É§ÉÖ §ÉÊHlÉ lÉoÉÉ »´ÉÉy«ÉÉ«É©ÉÉÅ HÉ«É©É lÉl~Éù ù¾à´ÉÖÅ. »´ÉÉy«ÉÉ«É{ÉÉ §ÉÉàNÉà ¥ÉÒY ¡É´ÉÞÊnÉ {É Hù´ÉÒ. §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ +ɶÉÉlÉ{ÉÉ {É oÉÉ«É lÉà{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖÅ.

<lÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ ¾©Éá qà{ÉÉ qÉlÉÉ,©É{ÉHÉ Ê´É·´ÉÉ»É H©ÉXàù ¾Éà {ÉÉ, ¾©É SɱÉà {ÉàH ù»lÉà ~Éà ¾©É»Éà, §ÉÚ±ÉHù §ÉÒ HÉà< §ÉÚ±É ¾Éà {ÉÉ.<lÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ.

$$$$$$$$$42 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ

9

{É´É©ÉÒ ~ÉàhÒ {ÉÖÅ ¶ÉÖÅ?

+àH ¶Éàc ¾lÉÉ. LÉÖ¥ÉW ©ÉɱÉqÉù ¾lÉÉ. +àH Êq´É»É ¶Éàcà ©ÉÖ{ÉÒ©É{Éà ~ÉÖU«ÉÖÅ Hà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà Hà÷±ÉÉ

°~ÉÒ«ÉÉ Uà? ©ÉÖ{ÉÒ©É H¾à Hà ¶ÉàcY +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà lÉ©ÉÉùÒ +Éc ~ÉàhÒ »ÉÖyÉÒ SÉɱÉà lÉà÷±ÉÉ °~ÉÒ«ÉÉ Uà.

lÉ©ÉÉùà £ÒHù Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉà< WùÖù {ÉoÉÒ

©ÉÉùÒ {É´É©ÉÒ ~ÉàhÒ {ÉÅÖ ¶ÉÖÅ? ©ÉÖ{ÉÒ©É ¾ÉÅÅà¶ÉÒ«ÉÉù ¾lÉÉ lÉà©ÉiÉà ¶Éàc{Éà HÒyÉÖ Hà +É~ÉiÉÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{Éà ´ÉÅq{É Hù´ÉÉ W<+à +{Éà lÉà©É{ÉÒ »É±Éɾ ±É<+à. ¶Éàc +{Éà ©ÉÖ{ÉÒ©É ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É ~ÉÉ»Éà +É´Éà Uà.´ÉÅq{É Hùà Uà ~ÉUÒ ©ÉÖ{ÉÒ©É lÉà©É{Éà ¶Éàc{ÉÒ {É´É©ÉÒ ~ÉàhÒ{ÉÒ SÉÓlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà. ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É H¾à Uà.+É{ÉÉ ©ÉÉ÷à +àH ù»lÉÉà Uà ¾ÖÅ H¾Ö lÉà©É Hù¶ÉÉà lÉÉà lÉ©ÉÉùÒ ÊSÉÅlÉÉ qÚÚù oÉ< W¶Éà. ¶Éàc H¾à »Éɾà¥É +É~É H¾à¶ÉÉà lÉà©É W HùÒ¶ÉÖÅ. »Éɾà¥Éà HÒyÉÅÖ Hà 30 Êq´É»É SÉÉà´ÉÒ¾Éù Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà +{Éà ¥É~ÉÉàùà lÉ©ÉÉùà PÉù{ÉÉ +Éà÷±ÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà»ÉÒ SÉɱÉÒ»É ùÉà÷±ÉÉ §ÉÒLÉÉùÒ+Éà{Éà +àH +àH HùÒ{Éà +É~É´ÉÉ{ÉÉ - ~ÉUÒ W lÉ©ÉÉùà »ÉÉÅW{ÉÉ W©É´ÉÉ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. ¶Éàc H¾à +ÉWoÉÒ W +É~É{ÉÉ HÂÉ ©ÉÖW¥É Hù´ÉÉ{ÉÖ SÉɱÉÖ HùÒ qA UÖÅ.¶Éàc ùÉàW SÉɱÉÒ»É ùÉà÷±ÉÉ ±É<{Éà PÉù{ÉÒ ¥É¾Éù +Éà÷±ÉÉ A~Éù ¥Éà»ÉÒ WlÉÉ +{Éà qùàH §ÉÒLÉÉùÒ Hà Wà HÉà< ©ÉÅÉNÉ´ÉÉ +É´Éà lÉà{Éà +àH +àH ùÉà÷±ÉÉà qàlÉÉ l«ÉÉù¥ÉÉq W W©É´ÉÉ ¥Éà»ÉÒ WlÉÉ. +É©É HùlÉÉ +ÉàNÉmÉÒ»É Êq´É»É oÉ< NÉ«ÉÉ. mÉһɩÉà Êq´É»É ¶Éàc ùÉà÷±ÉÉ ±É<{Éà ¥ÉàcÉ 38 ùÉà÷±ÉÉ LÉɱÉÒ oÉ< NÉ«ÉÉ l«ÉÉù¥ÉÉq HÉà< §ÉÒLÉÉùÒ +É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ¶Éàc ùɾ Xà<{Éà ¥ÉàcÉ Uà Hà HÉà< +É´Éà ùÉà÷±ÉÉ +É~ÉÅÖ +{Éà ~ÉUÒ ¾ÖÅ W©É´ÉÉ ¥Éà»ÉÖ. oÉÉàeÒ´ÉÉù©ÉÉÅ +àH £HÒù +É´Éà Uà H¾à ¥ÉÉ¥ÉÉ +±±Éɾ Hà {ÉÉ©É ~Éà HÖU qàqà. ¶Éàc lÉà{Éà ¥ÉÅ{Éà ùÉà÷±ÉÉ +É~É´ÉÉ X«É Uà ~ÉiÉ £HÒù H¾à Uà qà´ÉÉà ¾Éà«ÉlÉÉà +àH W ùÉà÷±ÉÉà +É~ÉÉà-¥Éà {ɾÓ. ¶Éàc H¾àUà Hà ¥ÉÅ{Éà ùÉà÷±ÉÉ ±É<±Éà lÉ{Éà HɱÉà HÉ©É +ɴɶÉà. £HÒù H¾à Uà ¥ÉÉ¥ÉÉ H±É HÒ £ÒHù Hùà +Éà qÖ»ÉùÉ ¾©É {ɾÓ. ¶Éàc{ÉÉ ©É{É©ÉÉ L«ÉÉ±É +É´Éà Uà Hà +É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉÅ< {ÉoÉÒ lÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉ´É ¥Éà£ÒHù W Uà. {ÉoÉÒ ~ɾàù´ÉÉ{ÉÉÅ ±ÉÖNÉeÉÅ Hà {ÉoÉÒ ù¾à´ÉÉ{ÉÅÖ HÉà< càHÉiÉÖÅ, {ÉoÉÒ W©É´ÉÉ{ÉÅÖ ~ÉiÉ HÉÅ< càHÉiÉÅÖ lÉÉà ~ÉiÉ WùÉ~ÉiÉ £ÒHù {ÉoÉÒ l«ÉÉùà ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà lÉÉà +É÷±ÉÅÖ ¥ÉyÉÅÖ Uà UlÉÉ ¾ÖÅ LÉÉà÷Ò £ÒHù HùÅÖ UÖ. ¶Éàc{ÉÒ +ÉÅLÉ APÉeÒ X«É Uà +{Éà ÊSÉÅlÉÉoÉÒ ©ÉÖHlÉ ¥É{Éà Uà. +É©ÉÉÅ »É©ÉW´ÉÉ{ÉÖ Hà HɱÉ{ÉÒ £ÒHù Hù´ÉÒ {É¾Ó - +É~ÉiÉÉà ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ SÉɱÉÖ ùÉLÉ´ÉÉà-~ÉUÒ +É~ÉiÉÉ §ÉÉN«É©ÉÉÅ Wà ¾¶Éà lÉà ©É³¶Éà. lÉ©ÉÉà+à »ÉÉùÉ H©ÉÇ H«ÉÉÇ ¾¶Éà lÉÉà »ÉÉùÖ oɶÉà - ¥ÉÖùÉ H©ÉÇ H«ÉÉÇ ¾¶Éà lÉÉà ¥ÉÖùÖ oÉɶÉà.

+àH W ~ÉÉ~É ¥ÉyÉÉ W yÉ©ÉÉâ{Éà LÉlÉ©É HùÒ ¶ÉHà Uà +àH W yÉ©ÉÇ ¥ÉyÉÉ W ~ÉÉ~ÉÉà{Éà »ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHà Uà. ©É{ÉÖº«É{ÉÉà +ÉÅlÉù ´Éä§É´É lÉà{ÉÒ NÉÖiÉ»ÉÅ~ÉÊnÉ Uà.

~ÉiÉ ¶ÉàclÉÉà SÉÓlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ +{Éà ©ÉÖ{ÉÒ©É{Éà H¾à Hà

$$$$$$$$$43 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ{ÉÅ: 10

Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉàºÉÒ ù¾à´ÉÖÅ

+àH §ÉÉ< yÉ{É H©ÉÉ´ÉÉ +©ÉàùÒHÉ NÉ«ÉÉ.+©ÉÖH »É©É«É ~ÉUÒ oÉÉàeÉ PÉiÉÉÅ eÉà±ÉùÉà H©ÉÉiÉÉ. ~ÉUÒ ´ÉÒSÉÉù H«ÉÉâ Hà ¾´Éà lÉÉà »ÉÖ÷ ¥ÉÖ÷ LÉùÒqÒ HùÖ. +àH »ÉÉÅWà §ÉÉ< LÉùÒqÒ Hù´ÉÉ {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉ. »ÉÖ÷ ±Éà´ÉÉ< NÉ«ÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉÖ÷ ±Éà´ÉÉ ¾´Éà ~ÉÉ»Éà ¥Éà W eÉà±Éù ´Éy«ÉÉ ¾lÉÉ.¥ÉÖ÷ +ÉàUÉ©ÉÉ +ÉàUÉ 2 eÉà±ÉùoÉÒ {ÉÒSÉà HÉà< qÖHÉ{É©ÉÉÅ ©É³lÉÉ {É ¾lÉÉÅ.lÉà §ÉÉ< §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà H¾àUà Hà lÉ©ÉÉà Hà´ÉÉ UÉà ©É{Éà »ÉÖ÷ - ¶É÷Ç - ÷É< ¥ÉyÉÖÅ +É~«ÉÅÖ ~ÉiÉ ¥ÉÖ÷ ©ÉÉ÷à eÉà±Éù {É +É~«ÉÉ.lÉà´ÉÉ W »É©É«Éà ¥ÉÉWÖ{ÉÒ NɱÉÒ©ÉÉÅoÉÒ lÉàiÉà HÉà<{Éà §ÉÉùlÉÒ«É £Ò±©É{ÉÅÖ NÉÒlÉ NÉÉlÉÉ »ÉÉŧɳà Uà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ¾ÖÅ +à÷±ÉÉà qÖ:LÉÒ UÅÖ l«ÉÉùà +É §ÉÉ< Hà÷±ÉÉ +É{ÉÅq©ÉÉÅ Uà-SÉɱÉÉà Xà<+à lÉÉà LÉùÉ Hà HÉàiÉ Uà lÉà. lÉà ~ÉiÉ ¥ÉÉWÖ{ÉÒ NɱÉÒ©ÉÉÅ X«É Uà-Xà´Éà Uà Hà +àH ©ÉÉiÉ»É ±ÉÉHeÉ{ÉÒ PÉÉàeÒ ±É< SÉɱÉÒ ùÂÉà Uà-lÉà{Éà ~ÉNÉ W {ÉoÉÒ, lÉà UlÉÉÅ +É{ÉÅqoÉÒ NÉÒlÉ NÉÉ< ùÂÉà Uà. +{Éà +àHq©É LÉÖ¶É Uà. lÉùlÉ W §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ¾ÉoÉ XàeÒ H¾à Uà Hà ¾à §ÉNÉ´ÉÉ{É §É±Éà ©É{Éà ¥ÉÖ÷ {É +É~«ÉÉ ~ÉiÉ lÉÉùÒ lÉÉà +Ål«ÉÅlÉ q«ÉÉ Uà Hà ©É{Éà ~ÉNÉ lÉÉà +É~«ÉÉ. ÷ÖÅH©ÉÉ »ÉÉù +à Uà Hà Wà §ÉNÉ´ÉÉ{Éà +É~ÉiÉ{Éà Wà +É~«ÉÖÅ lÉà©ÉÉ LÉÖ¶É ù¾à´ÉÖÅ- »ÉÅlÉÉàºÉ ùÉLÉ´ÉÉà.

{Éù´ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ LÉelɱÉlÉÉ ¾Éà«ÉW +{Éà +à´ÉÒ LÉelɱÉlÉÉ +É´Éà Uà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ qÖ:LÉ{ÉÉ PÉÉ ]ұɴÉÉ{ÉÒ- LÉ©É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ©ÉÉÅoÉÒ. LÉ©Éà lÉà LÉ©ÉlÉÒyÉù. qÖ:LÉ LÉ©É´ÉÉ{ÉÉÅ +É´Éà- »ÉÅH÷ »É¾{É

Hù´ÉÉ{ÉÉÅ oÉÉ«ÉlÉÉà +à{Éà lÉÉà, HÊ´É H±ÉÉ~ÉÒ H¾à Uà lÉà©É, Y´É{É{ÉÖÅ +àH ±É¾ÉiÉÖÅ »É©ÉW´ÉÖÅ Xà<+à. A©ÉɶÉÅHùà ~ÉiÉ HÂÖÅ Uà,Wà »É¾Ò ¶ÉHà Uà lÉàW LÉùàLÉùÖÅ ¾»ÉÒ ¶ÉHà Uà.´Éàcà lÉà{ÉÉà ´É÷-

ù»lÉà SÉɱÉ{ÉÉùÉ{Éà ~ÉUÒ ±ÉÒ»ÉÉ »É~ÉÉ÷ ù»lÉà SÉɱɴÉÉ©ÉÉÅ

qàLÉÒlÉÒ ùÒlÉà W HÉà< lÉH±ÉÒ£ {É¾Ò WiÉÉ«É. lÉH±ÉÒ£ +à ±ÉÉàHÉà{Éà oÉÉ«É Uà, Wà©É{Éà »É~ÉÉ÷ ù»lÉÉà UÉàeÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ ´É¶ÉÉlÉ C¥ÉeLÉÉ¥Ée ù»lÉà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ +É´Éà Uà. +É~ÉiÉÉÅ »ÉÅlÉÉà+à lÉàoÉÒ W «ÉÉàN«É ùÒlÉà qÖ:LÉ{Éà Y´É{É©ÉÉÅ ¡É§ÉÖ{ÉÒ ¡É»ÉÉqÒ-+à{ÉÖÅ ´ÉùqÉ{É ±ÉàLÉÒ{Éà +É´ÉHÉù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É H«ÉÖÈ Uà. qÖ:LÉ{Éà ©ÉÉiÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ LÉ©ÉÒù +{Éà LÉÖ©ÉÉùÒ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖ§É PÉeÒ ©ÉÉ{É´ÉÉ{ÉÒ ù¾à Uà. W«ÉÉàlÉ A~Éù ´É¾Ò X«É Uà. +à{ÉÒ ~ÉÉU³ ~ÉÉlÉ³Ò yÉÚ©É»Éàù A~Éù SÉelÉÒ ù¾à Uà. lÉà ~ÉÚ´Éâ +Él©ÉÉ ¥ÉÒX HÉà< ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +{Éà +ÉNɳ {É´ÉÉ {É´ÉÉ ¶ÉùÒùÉà »ÉÉoÉà{ÉÖÅ §Éʴɺ«É C§ÉÖÅW ¾Éà«É Uà. +àH ¶ÉùÒù©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÒX ¶ÉùÒù©ÉÉÅ W´ÉÖÅ lÉà »ÉÅ»ÉÉù Uà. ¶ÉùÒù q¶ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +¶ÉùÒù q¶ÉÉ©ÉÉÅ W´ÉÖÅ lÉà ©ÉÉàKÉ Uà. »ÉÅ»ÉÉù »É¾W oÉ< NÉ«ÉÉà Uà. ©ÉÉàKÉ +»É¾W ±ÉÉNÉà Uà. +É +[ÉÉ{É Uà. »ÉÅ»ÉÉù +{Éà +[ÉÉ{É{ÉÒ WÖNɱɥÉÅqÒ©ÉÉÅ Y´É ¥Éù¥ÉÉq oÉ< ù¾à±É Uà. NÉÖùÖ ¥ÉÉà±Éà Uà lÉÉà +à©É{Éà +à ùÒlÉà ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù Uà.NÉÖùÖ ¥ÉÉ౫ÉÉ lÉà NÉÖùÖ{ÉÖÅ ~Éù©É[ÉÉ{É.+É~ÉiÉ{Éà {É »É©ÉX«ÉÖÅ lÉà +É~ÉiÉÖÅ +[ÉÉ{É. +É +y«ÉÉlÉ©É{ÉÖÅ ¡ÉÉùŧÉÊ¥ÉÅqÖ Uà. +[ÉÉ{É{ÉÖÅ §ÉÉ{É oÉ´ÉÉoÉÒ +[ÉÉ{ÉlÉÉà lÉÚ÷lÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +ʧɩÉÉ{É §ÉÉÅNÉÒ X«É Uà. +º÷~ÉqÒ{ÉÉà +É{ÉÅq +¾ÓoÉÒ ¡ÉH÷à Uà.§ÉÊHlÉ©ÉÉÅ »É©É«É X«É Uà lÉà©É ¾ÖÅ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉà-+ÉW »É©É«É »É£³ ¥É{Éà Uà +{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ W ¡É§ÉÉ´ÉoÉÒ W ¶ÉH«É Uà.

´ÉIù

LÉÉeÉLÉä«ÉÉ´ÉɳÉ-C¥ÉeLÉÉ¥Ée

$$$$$$$$$44 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ:11

¥É³oÉÒ {É¾Ó ~ÉiÉ H³oÉÒ HÉ©É oÉÉ«É Uà

+É ´ÉÉlÉÉÇ ©ÉÉùÉ ~ÉÚ.ù©ÉiÉÒH±ÉɱÉHÉHÉ+à H¾à±É Uà lÉà©É{ÉÉà LÉÖ¥ÉW +ɧÉÉù. +àH NÉÉ©É©ÉÉÅoÉÒ +àH ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÉà ʴɾÉù ¾lÉÉà. NÉÉ©É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ lÉà©É{Éà NÉÉ©É{ÉÉ ~ÉÉqù »ÉÖyÉÒ ©ÉÖH´ÉÉ X«É Uà- ~ÉUÒ ©É.»ÉÉ. {Éà H¾à Uà Hà »ÉÉ©Éà ¥Éà ù»lÉÉ Uà lÉ©ÉÉà eÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖ{ÉÉ ù»lÉÉoÉÒ {É¾Ó WlÉÉ l«ÉÉÅ +àH §ÉÒ±É ùÉKÉ»É Wà´ÉÉà Uà - Wà l«ÉÉÅoÉÒ X«É Uà lÉà{Éà ©ÉÉùÒ {Éà ±ÉÖÅ÷Ò ±Éà Uà. ©É.»ÉÉ.H¾àHà ©É{Éà ¶ÉÖÅ eù´ÉÉ{ÉÖÅ -§ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ <SUÉ ¾¶Éà lÉà©É oÉɶÉà. ¾ÖÅ lÉÉà eÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖ+àoÉÒ W W<¶É. ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É eÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖ{ÉÉ ù»lÉÉ©ÉÉŠʴɾÉù HùÒ SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. oÉÉàeÒ´ÉÉù©ÉÉÅ W +àH §ÉÒ±É HqÉ´Éù +{Éà ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉà÷Ò ©ÉÖUÉà - ¾ÉoÉ©ÉÉÅ §ÉɱÉÉà ±É<{Éà »ÉÉ©Éà A§ÉÉà ù¾Ò NÉ«ÉÉà - ©É.»ÉÉ. {Éà H¾à Uà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ - +É WÅNÉ±É ©ÉÉùÖÅ Uà- +É ù»lÉÉ©ÉÉÅ Wà +É´Éà lÉà{Éà ¾ÖÅ X{ÉoÉÒ ©ÉÉùÒ {ÉÉÅLÉÖ UÖÅ +à÷±Éà ¾´Éà lÉ©Éà ~ÉiÉ ©Éù´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉä«ÉÉù oÉ< X´É. ©É.»ÉÉ. H¾à Hà §ÉÉ< lÉÉùÉ©ÉÉÅ lÉÉHÉlÉ lÉÉà LÉÖ¥É W ±ÉÉNÉà Uà- lÉÖÅ lÉÉà LÉÖ¥É W ¶ÉÊHlɶÉÉ³Ò UÉà. lÉÉùÒ ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ +É ]Ée Uà lÉà{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉÅqeÉ lÉÉàeà lÉÉà lÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÖÅ. §ÉÒ±É H¾à Uà-+à©ÉÉ ¶ÉÖÅ- ±ÉÉà +É ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉÅqeÉ lÉÉàeÒ {ÉÉÅLÉÖ UÖ.§ÉÒ±Éà lÉÉà +àH »ÉàHÅe©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉÅqeÉ lÉÉàeÒ{Éà ©É.»ÉÉ.{Éà +É~«ÉÉ. ©É.»ÉÉ. Hà ¾´Éà ¾ÖÅ ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ Hà lÉÖÅ ¶ÉÊHlÉ©ÉÉ{É UÉà- ~ÉiÉ Xà lÉÖÅ »ÉÉSÉÉà W ¶ÉÊHlÉ©ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà +É ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉÅqeÉ ~ÉÉUÉ ]Ée ~Éù W«ÉÉÅoÉÒ lÉÉàe«ÉÉ l«ÉÉÅ ~ÉÉUÉ ±ÉNÉÉeÒ +É~É. §ÉÒ±É lÉÉà ©ÉÖÅ]É«É NÉ«ÉÉà. lÉà H¾à lÉÉàeÒ ¶ÉHÉ«É ~ÉiÉ ~ÉÉUÉ HÉÅ< ±ÉNÉÉeÒ oÉÉàeÉ ¶ÉHÉ«É. ©É.»ÉÉ. H¾àUà Hà ¾ÖÅ lÉ{Éà H«ÉÉùoÉÒ +É W »É©ÉX´ÉÖÅ UÖÅ.lÉÉùà ©ÉÉùÉà Y´É ±Éà´ÉÉà »É¾à±ÉÉà Uà ~ÉiÉ Y´É ±ÉÒyÉÉ ¥ÉÉq lÉÖÅ ~ÉÉUÉà oÉÉàeÉà +É~ÉÒ ¶ÉHÒ¶É. Wà SÉÒW +É~ÉiÉà ~ÉÉUÒ {É +É~ÉÒ ¶ÉHÒ+à lÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÉà +É~ÉiÉ{Éà ¾I {ÉoÉÒ. ~ÉUÒ lÉÉùÒ ©ÉùY- ©ÉÉùÉà Y´É ¾´Éà ±Éà´ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ±É< ±Éà +©Éà lÉÉà »ÉÉyÉÖ ©É¾ÉùÉW - +©Éà lÉÉà ¥ÉyÉÖÅ l«ÉÉNÉÒ{Éà »ÉÅ«É©É{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ »´ÉÒHÉùà±É Uà. lÉÖÅ ©ÉÉùÖÅ ©ÉÉ{É +{Éà lÉÖÅ ~ÉiÉ +É ~ÉÉ~É{ÉÅÖ HÉ©É UÉàeÒ ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà »ÉÅ«É©É »´ÉÒHÉùÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ §ÉÊHlÉ©ÉÉÅ Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´ÉÒ¶É lÉÉà »ÉÖLÉÒ oÉ<¶É. §ÉÒ±É{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ ´ÉÉlÉ AlÉùÒ NÉ<. lÉà ~ÉiÉ ©É.»ÉÉ. »ÉÉoÉà lÉà©É{ÉÉà ¶ÉÒº«É ¥É{ÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ SÉɱÉÒ{Éà ©ÉÉàKÉ NÉÊlÉ ~ÉÉ©«ÉÉà. +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ ¥É³ {É ¾Éà«É ~ÉiÉ H³ ¾Éà«É lÉÉà Y´É{É©ÉÉÅ NÉ©Éà lÉà ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ +É´Éà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É. ¡É§ÉÖ! ©É{Éà +à´ÉÒ Ê{É©Édz rʺ÷{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉà Hà Wà{ÉÉ ¥É³à ¾ÖÅ ~ÉÉ~ÉÉàoÉÒ Ê{É´ÉÞlÉ oÉ<{Éà W ù¾ÖÅ. ¾ÖÅ ¶ÉùÒù {ÉoÉÒ. ¾ÖÅ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ UÖÅ. ¾ÖÅ +Él©ÉÉ UÖÅ.+É ¥ÉÉàyÉ APÉeÒ ù¾à±É Uà.©Éá +ÉSÉùà±ÉÉà yÉ©ÉÇ ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ{Éà ±ÉɧÉÉÊ{´ÉlÉ HùÒ ù¾à±É Uà. +É ¡ÉlÉÒlÉÒ ©É{É©ÉÉÅ Y´ÉÒ ù¾Ò Uà. LÉÚ¥É LÉÖ¶ÉÒ ©É³Ò ù¾Ò Uà. yÉ©ÉÇ Hù´ÉÉà +àH ´ÉÉlÉ Uà. yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ +É{ÉÅq ~ÉÉ©É´ÉÉà ¥ÉÒY ´ÉÉlÉ Uà. yÉ©ÉÇ {ÉÉ©É{ÉÉ £Ý±É©ÉÉÅoÉÒ +É{ÉÅq{ÉÒ +h³H »ÉÖ´ÉÉ»É {ÉÒH³´ÉÒ Xà<+à. »ÉÖ´ÉÉ»É Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ £Ý±É {ÉHÉ©ÉÖÅ, +É{ÉÅq Ê´É{ÉÉ{ÉÉà yÉ©ÉÇ {ÉHÉ©ÉÉà. yÉ©ÉÇ{ÉÉà +É{ÉÅq {ÉIù Uà,+h³H Uà +{Éà +à +É{ÉÅq ´É¾É±ÉÉà ±ÉÉNÉà Uà. ¾à ¡É§ÉÖ - ©ÉàùÉ ©É{É ¾Éà »ÉÖÅqù - ´ÉÉiÉÒ ¾Éà »ÉÖÅqù ö Y´É{É »ÉÖÅqù.

$$$$$$$$$45 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ{ÉÅ : 12

Y§É {ÉÉà PÉÉ

©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾àlÉÉ §ÉÉ<-¥É¾à{É. ¥ÉÅ{Éà{Éà ~Éù»~Éù LÉÚ¥É ¡Éà©É. ¶ÉùÒù WÖqÉ ~ÉiÉ +Él©ÉÉ

XiÉà +àH {É ¾Éà«É +à´ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ! §ÉÉ<-¥É¾à{É{ÉÉà Ê{ÉqÉâºÉ ¡Éà©É. »É©É«É WlÉÉÅ §ÉÉ<{ÉÉ ±ÉN{É oÉ«ÉÉÅ. ~ÉiÉ ~ÉÉmÉ ¥ÉùÉà¥Éù {É ¾lÉÖÅ-+É »ÉÅ»ÉÉù HÉ«É©É ©ÉÉ÷à »ÉÖLÉ©É«É ¾Éà«É lÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà HÉà<

©ÉÉ{ÉlÉ {ɾÓ

§ÉÉ<{Éà yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ W¥ÉùÒ LÉÉà÷ +É´ÉÒ

PÉù UÉàeÒ{Éà SÉɱÉÒ NÉ<. HÉÅSÉÒeÉà ùÅNÉ ¥Éq±Éà lÉà©É lÉà{ÉÉà ùÅNÉ ¥Éq±ÉÉ< NÉ«ÉÉà. ¾´Éà ¶ÉÖÅ oÉ«ÉÅÖ-lÉà{ÉÒ

{ÉWù lÉÉà lÉà{ÉÉ °Ê~É«ÉÉ ~Éù ¾lÉÒ +{Éà +àH Êq´É»É ¥ÉyÉÖÅ AcÉ´ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ WÖ{ÉÉ ¡Éà©ÉÒ »ÉÉoÉà §ÉÉNÉÒ NÉ<. §ÉÉ<{Éà qÖ:LÉ oÉ«ÉÖÅ ~ÉiÉ ~ÉUÒ ©É{É{Éà ©É{ÉÉ´«ÉÖÅ Hà Wà ùH©É Uà lÉà©ÉÉÅ HÉ©É SɱÉÉ´ÉÒ¶ÉÖÅ. ¥Éà{É ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉà±É +à÷±Éà lÉà{ÉÉ HÉ©É©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà +É´É´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉH«ÉlÉÉ {É ¾lÉÒ. +àH ´ÉLÉlÉ ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ §É«ÉÅHù ~ÉÒeÉ-´Éàq{ÉÉ oÉ<. +à qÖ:LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÒeÉ©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉ LɱÉÉ»É oÉ< NÉ<. §ÉÉ<-¥É¾à{É +{Éà Ê~ÉlÉÉ ¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ Y´É{É Ê´ÉlÉÉ´ÉÒ ùÂÉ Uà.+àH Êq´É»É +SÉÉ{ÉH ¥É¾à{É SÉÒ»É ~ÉÉeÒ{Éà XNÉÒ X«É Uà. ´Éàäq A~ÉÉ«É ¥ÉlÉÉ´Éà Uà Hà Wà ùÒlÉà H¾ÖÅ lÉà©É lÉà±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ U ©Éʾ{ÉÉ ¥É¾à{É{Éà ©ÉɱÉÒ¶É HùÉà.lÉà±É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. lÉà±ÉoÉÒ §É«ÉÅHù »É¾{É {É oÉÉ«É lÉà´ÉÒ qÖNÉÈyÉ +É´Éà

Uà. ¥É¾à{É{ÉÒ ©ÉÉÊ±É¶É Hù´ÉÉÅ HÉà< lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ.Ê~ÉlÉÉ{Éà q©É{ÉÒ lÉH±ÉÒ£ {Éà ©ÉÉà÷Ò B©Éù

§ÉÉ<+à U ©Éʾ{ÉÉ »ÉÖyÉÒ ùÉàW{ÉÉ mÉiÉ H±ÉÉH ©ÉÉÊ±É¶É HùÒ ¥É¾à{É{ÉÖÅ »´ÉÉ»o«É »ÉÉùÖÅ oÉ< NÉ«ÉÖÅ. »É©É«É WlÉÉÅ §ÉÉ<+à ¥É¾à{É ©ÉÉ÷à «ÉÉàN«É ´Éù{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HùÒ. ±ÉN{É¡É»ÉÅNÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ HùÒ. HùÉàe~ÉÊlÉ PÉù{ÉÉÅ UÉàHùÉ »ÉÉoÉà »ÉNÉ~ÉiÉ {ÉIÒ oÉ«ÉÖÅ. §ÉÉ<+à ¥É¾à{É{ÉÉ ±ÉN{É HùÒ Ê´ÉqÉ«É +É~ÉÒ HÊù«ÉÉ´Éù ~ÉiÉ LÉÖ¥ÉW »ÉÉùÉà ¥É¾à{É{Éà H«ÉÉâ. oÉÉàeÉ »É©É«É ¥ÉÉq Ê~ÉlÉÉ ~ÉiÉ +É qÖ{ÉÒ«ÉÉ UÉàeÒ NÉ«ÉÉ. §ÉÉ< ¥É¾à{É{Éà LÉÖ¥ÉW ±ÉÉNÉiÉÒ ¾Éà«É ~ÉÅqù Êq´É»Éà ~ÉmÉ ±ÉLÉà. +àHÉq ©Éʾ{Éà ©É³Ò ~ÉiÉ +É´Éà. §ÉÉ<- ¥É¾à{É ¥ÉÅ{Éà »ÉÖLÉÒ Uà.§ÉÉ< +àH´ÉÉù ¥É¾à{É{ÉÉ NÉÉ©É{ÉÉ ~ÉÉqùà ~ɾÉáSÉà Uà.¥É¾à{É{Éà »ÉÅqà¶ÉÉà ©ÉÉàH±«ÉÉà.~ÉiÉ ¥É~ÉÉàù oÉ´ÉÉ +É´ÉÒ,¥É¾à{É {É +É´ÉÒ.§ÉÉ<{Éà oÉ«ÉÖÅ Hà ¥É¾à{É §ÉÖ±ÉÒ NÉ< ¾¶Éà. Ê´É·´ÉÉ»É +à »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ ¥É¾ÖÅ ©ÉÉà÷Ö lÉl´É Uà.§ÉÉ<{ÉÒ ~ÉÊù»oÉÊlÉ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù ¥É¾à{É{Éà ©É³Ò SÉÖH«ÉÉ ¾lÉÉ. Hà ¾´Éà §ÉÉ< LÉɱÉÒ oÉ< NÉ«ÉÉ Uà. LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ càHÉiÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¥É{Éà´ÉÒ ~ÉÉU±ÉÉ ¥ÉÉùiÉàoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉ. <{É-+ÉA÷ {ÉÒ ´«É´É»oÉÉ °~É +É »ÉÅ»ÉÉù Uà! ´Éɳ +{Éà qÉhÒ ´ÉyÉà±ÉÉÅ Uà, H~ÉeÉÅ ©Éà±ÉÉ Uà. ¥É¾à{É §ÉÉ<{Éà Xà<{Éà H¾à Uà +É÷±ÉÉà ©ÉÉàeÉà +É´«ÉÉàlÉÉà W©ÉÒ{Éà W +É´«ÉÉà ¾Éà<¶É. ¥É¾à{Éà +àH cÅeÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà N±ÉÉ»É +É~«ÉÉà. oÉÉàeÒ´ÉÉùà ~ÉÉeÉà¶ÉÒ »É¾à±ÉÒ +É´ÉÒ. ¥ÉÉÅHeÉ A~Éù ¥Éàcà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà Xà<{Éà ~ÉÖUà Uà Hà +É HÉàiÉ +É´«ÉÖÅ Uà? [ÉÉ{ÉÒ+Éà H¾à Uà Hà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ »É¾Ö <©ÉàW Wɳ´É´ÉÉ ÷à´ÉÉ«Éà±ÉÉ Uà.¥É¾à{É ¥ÉÉà±Éà Uà +É lÉÉà ©ÉÉùÉ ¥ÉÉ~ÉÉ{ÉÉ PÉù{ÉÉà ù»ÉÉà<«ÉÉàà +É´«ÉÉà Uà. ¥É¾à{É{ÉÉ ©ÉÖLÉoÉÒ +É´ÉÉ ´ÉàiÉ »ÉÉÅ§É³Ò §ÉÉ<{ÉÖÅ ÅlÉù ÊSÉùÉ< NÉ«ÉÖÅ. HÉlÉù{ÉÒ yÉÉù, SÉ~~ÉÖ{ÉÒ yÉÉù, ©É¶ÉÒ{É{ÉÒ yÉÉù PÉ»ÉÉ«É Uà, ~ÉiÉ +É +àH +à´ÉÒ SÉÒW Uà Wà©É Wà©É B©Éù oÉÉ«É lÉà©É

SÉelÉÒ-~ÉelÉÒ-lÉeHÉà-UÉÅ«ÉÉàöAq«É-+»lÉ +É ¥ÉyÉÅÖ »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +{É֧ɴÉÉ«É Uà.

LÉÉ´ÉÉ ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉÅ»ÉÉ oÉ< NÉ«ÉÉ. lÉà´ÉÉ©ÉÉÅ ~Él{ÉÒ ~ÉiÉ

+É »É©É«Éà

$$$$$$$$$46 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

lÉà©É yÉÉùqÉù oÉ< X«É Uà. +à SÉÒW +à÷±Éà Y§É. UùÒ{ÉÉ PÉÉ HùlÉÉÅ«É Y§É{ÉÉ PÉÉ §É«ÉÅHù ¾Éà«É Uà.§ÉÉ<{ÉÒ {ÉWù »ÉÉ©Éà ¥É¾à{É »ÉÉoÉà{ÉÒ «ÉÉqÉà ¥Éɳ~ɳoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà ±ÉN{É »ÉÖyÉÒ{ÉÒ lÉÉY oÉ<. +É÷±ÉÉà ¡Éà©É yÉùÉ´ÉlÉÒ ¥É¾à{É ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ {ÉÉàHù ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà. ¥É¾à{É~ÉiÉÒ lÉÉà SÉɱÉÒ NÉ<. ¥É¾à{Éà §ÉÉ<{Éà HÂÖÅ ´É¾à±ÉÉà +W´ÉɳɩÉÉÅ PÉùà ~ɾÉáSÉÒ WWà. lÉÖÅ ùÉàHÉ´É´ÉÉ{ÉÉà oÉÉàeÉà Uà? §ÉÉ< A§ÉÉà oÉ< SÉɱɴÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà l«ÉÉùà ¥É¾à{Éà LÉÉ´ÉÉ©ÉÉ÷à »É´ÉÉù{ÉÉà »ÉÚHÉà ¥ÉÉWùÉ{ÉÉà ùÉà÷±ÉÉà oÉà±ÉÒ©ÉÉÅ +É~«ÉÉà. NÉÉ©É ¥É¾Éù W< §ÉÉ< Ê´ÉSÉÉùà Uà-±ÉÉà¾Ò{ÉÉ »ÉÅ¥ÉyÉÉà ~Éä»ÉÉ{ÉÉ »ÉÅ¥ÉyÉÉàoÉÒ lÉÉà±ÉÉlÉÉ ¾¶Éà +à{ÉÒ +ÉWà LÉ¥Éù ~ÉeÒ ¾´Éà Y´ÉÒ{Éà ¶ÉÖÅ HùÖÅ?Y´É{É{ÉÉà +ÅlÉ +ÉiÉ´ÉÉ lÉä«ÉÉù oÉÉ«É Uà.yÉ©ÉÇ ~ÉÉ©«ÉÉà ¾Éà«ÉlÉÉà ´ÉäùÉN«É lÉù£ ´É³à +{«ÉoÉÉ +ÉNÉ©ÉÉÅ ¥É³à. »ÉÖLÉ{ÉÉà »ÉÖùW ±ÉÉ´É´ÉÉ »´É«ÉÅ »É©ÉWiÉ ±ÉÉ´É´ÉÒ W ~Ée¶Éà.Y´É{É{ÉÉà +ÅlÉ +ÉiÉ´ÉÉ §ÉÉ< HÚ´ÉÉ{ÉÒ ~Éɳà SÉe«ÉÉÅ Uà.lÉ©ÉÉSÉÉ{ÉÉ ©ÉÉù HùlÉÉÅ ÊlÉù»HÉù{ÉÉà ©ÉÉù §É«ÉÅHù Uà. »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +àH¥ÉÒX{ÉÉà ÊlÉù»HÉù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ HùÉà. +à »É©É«Éà l«ÉÉÅoÉÒ »ÉÉyÉÖ+Éà{ÉÖÅ ´ÉßÅq ʴɾÉù HùlÉÉ {ÉÒH²«ÉÖ.§ÉÉ< WùÉH A§ÉÉà ù¾à. +´ÉÉW{ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ Xà«ÉÖÅlÉÉà »ÉÉyÉÖ+Éà. yÉ{«É §ÉÉN«É ©ÉÉùÉ! ©ÉÖÊ{É q¶ÉÇ{É ©É²«ÉÉ. SÉÉàI»É »ÉÉùÖÅ oɶÉà. NÉÖùÖqà´É{ÉÒ ´ÉÉl»É±«É«ÉÖHlÉ ´ÉÉiÉÒ »ÉÉÅ§É³Ò ©É»lÉH ]ÖHÉ´ÉÒ zÉÖ»ÉHà zÉÖ»ÉHàà ùeà Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +É~É´ÉÒlÉÒ »ÉŧɳɴÉà Uà. NÉÖÖùÖqà´É Aq«É +{Éà +»lÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »É©ÉX´Éà Uà. ¶ÉÉ©É »ÉÖùW HÉà h±É{ÉÉ Ê¶ÉLÉÉlÉÒ ¾ä, cÉàHùà <{»ÉÉ{É HÉà SɱÉ{ÉÉ Ê¶ÉLÉÉlÉÒ ¾ä.§ÉÉ<, lÉ{Éà ±ÉÉNÉà±ÉÒ cÉàHù W lÉ{Éà ©É¾É{É ¥É{ÉɴɶÉà.NÉÖùÖqà´É H¾àUà ~ÉÉUÉà ¥É¾à{É{ÉÉÅ NÉÉ©Éà X W«ÉÉÅ cÉàHù ±ÉÉNÉà l«ÉÉÅ LÉÉàqWà. ©É{É ©ÉÉ{ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ UlÉÉÅ lɾÊlÉ HùÒ +ɶÉÒºÉ ©Éà³´Éà Uà. +É +É[ÉÉ ±É< {ÉÒH²«ÉÉàà.©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà{ÉÒ ©É¾É{ÉlÉÉ Hà´ÉÒ Uà Hà +àH¥ÉÒX{ÉÖÅ {ÉÉ©É ~ÉiÉ ~ÉÖU«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. +ÉNɳ SÉɱÉlÉÉÅ ù»lÉÉ©ÉÉÅ cÉàHù ´ÉÉNÉà Uà. NÉÖùÖY {ÉÉ ´ÉSÉ{É{Éà «ÉÉq HùÒ l«ÉÉÅ LÉÉàqà Uà lÉÉà l«ÉÉÅ ùl{É{ÉÉ Ê{ÉyÉÉ{É {ÉÒH²«ÉÉ. Ê{ÉyÉÉ{É +àH WN«ÉÉ+à ùÉLÉÒ yÉÅyÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ Hùà Uà.2- 4 ©ÉɻɩÉÉÅ HùÉàeÉà{ÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ ©Éà³´ÉÒ. ¾Éá¶ÉÒ«ÉÉùÒ +{Éà ´ÉÉHSÉÉlÉÖ«ÉÇoÉÒ ùÉW qù¥ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ DSÉÖ »oÉÉ{É ©Éà³´ÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ. ùKÉÉ¥ÉÅyÉ{É{ÉÉà Êq´É»É +É´ÉlÉÉ +SÉÉ{ÉH ¥É¾à{É{ÉÒ «ÉÉq lÉÉY oÉ<. ùÉX ~ÉÉ»ÉàoÉÒ +{ÉÖ[ÉÉ ©Éà³´ÉÒ ¾ÉoÉÒ-PÉÉàeÉ »ÉÉoÉà ¥É¾à{É{ÉÉ NÉÉ©É{ÉÉ ~ÉÉqùà +É´«ÉÉà.{ÉÉ©ÉcÉ©É +{ÉÖ»ÉÉùà »ÉäÊ{ÉHÉà+à ¥É¾à{É{ÉÉ PÉùà W< +É~É{ÉÉà §ÉÉ< +É´«ÉÉà Uà +à ©ÉÖW¥É »É©ÉÉSÉÉù +É~«ÉÉ. ùÉW{ÉÉ »ÉäÊ{ÉHÉà{Éà Xà< ¥É¾à{É{ÉÉ ©É{É©ÉÉ ¶ÉÅHÉ ~ÉeÒ Hà {ÉIÒ §ÉÉ<+à HÉÅ< NÉù¥Ée HùÒ ¾¶Éà. ©ÉÉùÉàlÉÉà HÉà< §ÉÉ< {ÉoÉÒ +ÉW W´ÉÉ¥É +É~ÉÒ qÒyÉÉà. »ÉäÊ{ÉHÉà ~ÉÉUÉ +É´«ÉÉ. ¥ÉÒX ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà©ÉÉàH±ÉÉ´«ÉÉ +É W PÉù Uà. +ÉW ¥É¾à{É Uà. ¥É¾à{É, lÉ©É{Éà lÉ©ÉÉùÉà §ÉÉ< ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà. ¥É¾à{É H¾à Uà, ©ÉÉùÉà HÉà< §ÉÉ< W {ÉoÉÒ. ¥É¾à{É Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà PÉù ¥ÉÅyÉ HùÒ +¾ÓoÉÒ SÉɱ«ÉÉ W´ÉÉ©ÉÉÅ W »ÉÉù Uà. »ÉäÊ{ÉHÉà +É´ÉÒ{Éà §ÉÉ<{Éà »É©ÉÉSÉÉù +É~Éà Uà. §ÉÉ< Ê´ÉSÉÉùà Uà +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉà mÉÒXà £÷HÉà. »ÉNÉÒ ¥É¾à{É {ÉoÉÒ +Éà³LÉlÉÒ lÉÉà ¾ÖÅ lÉÉà lÉà{Éà +Éà³LÉÖÅ UÖÅ {Éà! §ÉÉ< ¥É¾à{É{ÉÉ PÉù lÉù£ +ÉNɳ ´Éy«ÉÉà. +É ¥ÉÉWÖÅ ~ÉÉU±Éà qù´ÉÉWàoÉÒ ¥É{Éà´ÉÒ PÉùà ~ɾÉáSÉÒ W< H¾àUà lÉÉùÉà §ÉÉ< ¾ÉoÉÒ A~Éù ¥Éà»ÉÒ cÉc©ÉÉcoÉÒ lÉ{Éà ©É³´ÉÉ +É´Éà Uà.W±ÉqÒ +ÉùlÉÒ lÉä«ÉÉù Hù.+ÉùlÉÒ ±É< ¥É¾à{É ¥ÉÉùiÉà A§ÉÒ ù¾Ò

$$$$$$$$$47 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

NÉ<. §ÉÉ< +É´ÉlÉÉÅ +Éà´ÉÉùiÉÉ ±ÉÒyÉÉÅ. +ÉùlÉÒ AlÉÉùÒ - »ÉÖÅ´ÉÉ³Ò ùà¶É©É{ÉÒ NÉÉqÒ ~Éù ¥Éà»ÉÉeà Uà. W©É´ÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ~ÉH´ÉÉ{ÉÉà lÉä«ÉÉù Hùà Uà. SÉÉÅqÒ{ÉÒ oÉÉ³Ò ~ÉÒù»ÉÉ<. §ÉÉ<! ¾´Éà W©É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶É° HùÉà. l«ÉÉùà §ÉÉ<+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÉNÉÒ{ÉÉ HÉh«ÉÉ +{Éà ¥ÉÉÅ»ÉÖqÒ©ÉÉÅ ]¥ÉÉà³Ò HÂÖÅHà qÉNÉÒ{ÉÉ+Éà lÉ©Éà W©ÉÉà. ¥É¾à{É H¾àUà §ÉÉ< NÉÉÅeÉlÉÉà {ÉoÉÒ oÉ«ÉÉ {Éà?l«ÉÉùà §ÉÉ< H¾àUà Hà {ÉÉ ¥É¾à{É, ¾´Éà lÉÉà ¾ÖÅ eɾ«ÉÉà oÉ«ÉÉà UÖÅ. +É ©ÉÉùÖÅ W©É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. +ÉlÉÉà ¶ÉiÉNÉÉù Xà<{Éà ~ÉÒù»É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. ©ÉÉùÖÅ W©É´ÉÉ{ÉÖÅlÉÉà +É Uà.+à©É H¾Ò »ÉÖHÉà ¥ÉÉWùÉ{ÉÉà ùÉà÷±ÉÉà HÉhà Uà. l«ÉÉÅ ¥É¾à{É ùeÒ ~ÉeàUà. §ÉÉ< ©É{Éàà ©ÉÉ£ Hù. yÉ{É{ÉÉ ©ÉÉྩÉÅÉ ~ÉÉNÉ±É ¥É{ÉÒ NÉ< ¾lÉÒ. §ÉÉ< H¾àUà ¥É¾à{É ùe {ɾÓ, [ÉÉ{ÉÒ+Éà+à H¾à±É »ÉÅ»ÉÉù »´É°~É {Éà ¾ÖÅ XiÉÒ NÉ«ÉÉà UÖÅ. lÉ{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à W +É´«ÉÉà UÖÅ. §ÉNÉ´ÉÉ{É lÉ{Éà »ÉÖLÉÒ ùÉLÉà. +É©É H¾Ò §ÉÉ< ¥É¾à{É{Éà PÉiÉÉÅ ùl{ÉÉà-+ɧÉÚºÉiÉÉà §Éá÷ +É~Éà Uà. ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ »ÉNÉÉ< °~É +É {ÉÉlÉÉà Uà. +àH ´ÉÉù ¥É¾à{É lÉÉùÒ A~Éù JÉàyÉ ¾lÉÉà. ~ÉiÉ ¾´Éà Ê{É©Édz ¥É{«ÉÉà UÖÅ ©É{Éà HÉà< A~Éù wàºÉ {ÉoÉÒ. ¾´Éà ¾ÅÖÅ ©ÉÉùÉ ©ÉÉNÉâ W<¶ÉY´É{É{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ »lÉ´É{É©ÉÉÅ. WÚcÉ WNÉ{ÉÒ Xà< ©Éá

WÚcÒ ùÒlÉ ùà,WÚcÒ ùÒlÉ ùà.WÚcÒ ùÒlÉ ùàWÚcÒ ©É©ÉlÉÉ.WÚcÒ ¡ÉÒlÉ ùà

W«ÉÉÅ ±ÉNÉÒ Uà. ©ÉyÉ W«ÉÉÅűÉNÉÒ Uà.©ÉÉLÉÒ{ÉÉ £àùÉ ¥É»É l«ÉÉÅ ±ÉNÉÒ Uà¥É»É l«ÉÉÅ ±ÉNÉÒ Uà©ÉyÉ LÉÚ÷à ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ{ÉÒ ~ÉÖùÒ oÉ< ¡ÉÒlÉ ùà~ÉÖùÒ oÉ< ¡ÉÒlÉ ùàà©ÉÉùÖÅ ©ÉùiÉ W«ÉÉùà {ÉWqÒH +É´Éà-»{Éà¾Ò »´ÉW{É{Éà ©ÉlÉ±É¥É ùeÉ´Éà,©ÉlÉ±É¥É ùeÉ´Éà,©ÉÉùÉÅ HùlÉÉÅ ´É¾É±ÉÖÅ »ÉÉä{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖŠʾlÉ ùà»ÉÉä{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖŠʾlÉ ùà»ÉÉààä{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖŠʾlÉ ùà§ÉÉäÊlÉH »lÉù{ÉÉÅÅ Wà÷±ÉÉ ~ÉiÉ »ÉÖLÉ ¾Éà«É lÉà{ÉÉoÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÖ »ÉÖLÉ »ÉÉ´É WÖqÖÅ Uà.§ÉÉääÊlÉH »ÉÖLÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É §ÉɺÉÉ HùÒ ¶ÉHà. +ÅlÉùÅNÉ »ÉÖLÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É §ÉɺÉÉ {É HùÒ ¶ÉHà.H¥ÉÒùqÉ»ÉY H¾à Uà lÉà©É,qàLÉ{É »ÉÊùLÉÒ ¥ÉÉlÉ ¾ä, ¥ÉÉà±É{É »ÉÊùLÉÒ ¥ÉÉlÉ {ÉɾÓ. ©ÉÉNÉÇ ~Éù SÉɱɴÉÉ{ÉÉà +É{ÉÅq, ¡É§ÉÖHÊoÉlÉ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà +É{ÉÅq Uà. ©ÉÉNÉÇ Ê´ÉH÷ +{Éà Ê´ÉùÉ÷ Uà ~ÉiÉ +É~É{ÉÉù ¡É§ÉÖ Uà lÉà ¥É¾Ö ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ Uà. ©ÉÉNÉÇ, ¡É§ÉÖ{ÉÉà qÒyÉà±ÉÉà Uà lÉÉà SÉɱɴÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ ~ÉiÉ ¡É§ÉÖ qà¶Éà. ùàlÉÒ©ÉÉÅoÉÒ lÉà±É ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÖÅ ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. +É qྩÉÉÅ ¡É§ÉÖ{Éà ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ +à W ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ Uà. +à©ÉÉW Y´É{É{ÉÒ »É£³lÉÉ Uà. ¥ÉÒX{Éà »É©ÉÉÊyÉ +É~ɶÉÖÅ lÉÉà W +É~ÉiÉ{Éà »É©ÉÉyÉÒ ©É³¶Éà.yÉ©ÉÇ{ÉÒ ©ÉÉ÷à Ê´ÉSÉÉù´ÉÉoÉÒ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Éà £É«ÉqÉà +à oÉÉ«É Uà Hà »ÉÅ»ÉÉù ©ÉÉ÷à Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ +ÉàUÖÅ oÉ< X«É Uà. Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ Wà÷±ÉÒ ¥ÉÉq¥ÉÉHÒ oÉÉ«É Uà lÉà÷±ÉÉà Ê´É´ÉàH§ÉÉ´É XNÉÞlÉ oÉÉ«É Uà. Ê´ÉSÉÉù Wà÷±ÉÉà »~ɺ÷-NÉÊlÉ lÉà÷±ÉÒ lÉÒµÉ.yÉ©ÉÇ ÊJ«ÉÉ »É©ÉW~ÉÚ´ÉÇH HùlÉÉÅ ¾Éà<+à lÉÉà +àH ±ÉÉNÉiÉÒ ©É{É©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ ùÂÉ Hùà: "©ÉÉùÉà ©ÉÉàKÉ {ÉYH +É´ÉÒ ùÂÉà Uà.' ¶ÉùÒù ¶ÉmÉÖ {ÉoÉÒ. ¶ÉùÒù ©ÉÉy«É©É Uà. »ÉÅ»ÉÉù NÉ©Éà lÉÉà ¶ÉùÒù »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ©ÉÉy«É©É. yÉ©ÉÇ NÉ©Éà lÉÉà ¶ÉùÒù yÉ©ÉÇ »ÉÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉy«É©É. ©É³´ÉÉ ±ÉÉ«ÉH lÉÉà +àH±ÉÉà +Él©ÉÉ ¶ÉùÒù Ê´É{ÉÉ{ÉÉà Uà. lÉà ¾´Éà »É©ÉXlÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ Uà. +É~ÉiÉà ¾´Éà ¶ÉùÒù Ê´É{ÉÉ ©É³Ò¶ÉÖÅ. KÉ©ÉÉ ùÉLÉÉà KÉ©ÉÉ ©ÉÉÅNÉÉà-KÉ©ÉÉ +É~ÉÉà.KÉ©ÉÉ +à ©ÉÉàKÉ{ÉÉà qù´ÉÉXà Uà.´Éàù oÉÒ ´Éàù ¶É©Éà {Éʾ WNÉ©ÉÉÅ, ¡Éà©É oÉÒ ¡Éà©É ´ÉyÉà Y´É{É©ÉÉÅ.

©ÉyÉ~ÉÖe»É ©ÉÉÅ¾à ©ÉyÉ

WÚcÉ

$$$$$$$$$48 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ&:13

´ÉSÉ{É {ÉÒ HÓ©ÉlÉ

Three things never come back: - arrow from bow, language from mouth and soul from body. Tongue is about six inches , but it can defeat the man of six feet.

©ÉÉiÉ»ÉÉà ´ÉSÉ{É¥Év {É ¾Éàà«É lÉà{Éà +§ÉÒ ¥ÉÉà±ÉÉ +§ÉÒ £ÉàH Wà´ÉÉ Ê´É¶ÉàºÉiÉÉà ±ÉÉNÉà Uà. NÉÅNÉÉ NÉ«Éà NÉÅNÉÉqÉ»É +{Éà W©É{ÉÉ NÉ«Éà W©É{ÉÉqÉ»É H¾à´ÉÉ«É. W«ÉÉùà ©É¾É~ÉÖ°ºÉÉà Wà ¥ÉÉà±Éà Uà lÉà ~Éɳà Uà. lÉà +àHW ´ÉÉù ¥ÉÉà±Éà Uà +{Éà HùÒ{Éà ¥ÉlÉÉeà Uà. +É~ÉiÉà ÊqHùÉ-ÊqHùÒ{Éà PÉiÉÒ´ÉÉù H¾Ò«Éà UÒ+à Hà lÉÉùÉ W{©É Êq´É»Éà »ÉÉ«ÉH±É +~ÉÉ´ÉÒ¶É. ~ÉUÒ W{©É Êq´É»É{ÉÉ ùÉàW lÉ©Éà ¥ÉÒWÖÅ HÉÅ<H ±É< +É´ÉÉà UÉà - +É´ÉÒ ùÒlÉà ´Éà~ÉÉù©ÉÉÅ ~ÉiÉ PÉiÉÒ´ÉÉù H¾Ò«Éà Uà APÉùÉiÉÒ Hù{ÉÉù {Éà Hà »ÉÉà©É´ÉÉùà lÉ©ÉÉùÉà SÉàH ©ÉÉàH±É¶ÉÖ. ~ÉUÒlÉÉà PÉiÉÅÉ Êq´É»ÉÉà {ÉÒH³Ò X«ÉlÉÉà ~ÉiÉ SÉàH ©ÉÉàH±ÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ. +É©É Hù´ÉÉoÉÒ ¥ÉɳHÉà - ´Éà~ÉÉùÒ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ UÉ~É +à©É ~ÉeÒ X«É Hà +É©É{ÉÒ W¥ÉÉ{É{ÉÉàà HÉà< §ÉùÉà»ÉÉà {É¾Ó . ©ÉÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà Hà Wà ¥ÉÉà±ÉÉà lÉà ~ÉɳÉà lÉà HùÒ ¥ÉlÉÉ+Éà lÉÉà W Y´É{É©ÉÉÅ +ÉNɳ +ɴɶÉÉà. »ÉÚÖ«ÉÇ~ÉÚÖ´ÉÇ{ÉÉà ~ÉÊ·SÉ©É©ÉÉÅ ANÉà +à HqÉSÉ ¥É{Éà ¾WÖ ~ÉiÉ ¶ÉÚù´ÉÒù ~ÉÖùÖºÉÉà-©É¾É{É~ÉÖùÖºÉÉà-AnÉ©É~ÉÖùÖºÉÉà NÉÖiÉ´ÉÉ{É +Él©ÉÉ+Éà +àH ´ÉÉù ¥ÉÉ౫ÉÉ ~ÉUÒ H«ÉÉùà«É £ùlÉÉÅ {ÉoÉÒ.+à©É{ÉÒ W¥ÉÉ{É HÒ ÊHÅ©ÉlÉ LÉÖ¥ÉW ¾ÉàlÉÒ oÉÒW¥ÉÉ{É qÒ«ÉÉ»ÉÉà qÒ«ÉÉ- £Òù {É£É «ÉÉ {ÉÖH»ÉÉ{É »ÉÉàSÉlÉà {É¾Ó oÉà. ±ÉàHÒ{É +~É{ÉÒ W¥ÉÉ{É ~Éù +eNÉ ù¾àlÉà oÉà +ÉW Hà Wä»Éà {ɾÓ.+§ÉÒ ¥ÉÉà±ÉÉ +§ÉÒ £ÉàH.´ÉSÉ{É{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ »É©ÉWlÉÉ ¶ÉÒLÉXà. ´ÉÉiÉÒ ©É³Ò Uà lÉÉà +à©ÉW ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ yÉÉàyÉ{ÉÒ Wà©É ´É¾É´ÉlÉÉ {ɾÓ. PÉÒ {ÉÒ Wà©É »É©ÉY{Éà ASSÉÉùXà. Xà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ ¶ÉH«É {É ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ´ÉàiÉ, lÉà´ÉÉ ´ÉSÉ{ÉÉà H«ÉÉùà«É ¥ÉÉà±É´ÉÉ {ɾÓ. ¥ÉyÉÒ ´ÉÉlÉà Ê´ÉSÉÉ«ÉÉÇ »É©ÉW«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ¾É ¾É Hùà W´ÉÒ {ɾÓ. LÉÉà÷Ò ¥ÉeɶÉÉà HÉÅ< ¾ÉÅH ¾ÉÅH Hù´ÉÒ {ɾÓ. ´ÉSÉ{ÉÉà{ÉÉ ¥ÉiÉNÉÉ £ÝÅH´ÉÉ {ɾÓ. ¾Å©Éà¶ÉÉ Wà ¥ÉÉà±ÉÉà lÉà ~ÉɳÉà.´ÉSÉ{É{ÉÖÅ HÉ«É©É ~ÉɱÉ{É Hù´ÉÖÅ.W¥ÉÉ{É{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ »É©ÉW¶ÉÉà lÉÉà W Y´É{É©ÉÉÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉLÉ©ÉÉÅ +à©É H¾à´ÉɶÉàHà lÉà©ÉiÉà HÒyÉÖÅ +à÷±Éà ~ÉÉHÖÅ W lÉà©É Hù¶Éà. lÉoÉÉ HqÒ +Ê¡É«É ´ÉÉiÉÒ ASSÉÉù¶ÉÉà {ɾÓ. ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ¥É{Éà lÉà÷±ÉÒ {ɪÉlÉÉ-©ÉÒcɶÉ-q«ÉÉ-HùÖiÉÉ-±ÉÉNÉiÉÒ ùÉLɶÉÉàY. lÉ©ÉÉùÉ HlÉÇ´«É °~Éà »ÉÉä{ÉÖ §É±ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉùÉà +{Éà {«ÉÉ«É{ÉÖÅ HÉ©É H©ÉÇ{ÉÉ Ê{É«É©É{Éà »ÉÉá~ÉÒ qà´ÉÖ.{«ÉÉ«É Hù´ÉÉ´ÉÉ³É +É~ÉiÉàHÉàiÉ A~Éù ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà lÉà Hù¶Éà.+É~ÉiÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ ±ÉÉàH§ÉɺÉÉ{ÉÉ Wà©É ¡ÉÊ»ÉyyÉ q־ɩÉÉÅ NÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà:

´ÉÉ £ùà ´ÉÉq³ £ùà, £ùà {ÉqÒ{ÉÉ ~ÉÖù, ¶ÉÖùÉ ¥ÉÉ౫ÉÉ {ÉÉ £ùà, §É±Éà ~ÉÊ·SÉ©É ANÉà »ÉÖù.OÉàXà{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ +àH ´ÉÉlÉ +É{ÉÉW +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ WiÉÉ´ÉÖÅ UÖÅ. »ÉÉSÉÉà ÊH»»ÉÉà Uà. ±ÉK©ÉÒ~ÉlÉʻɞ {ÉÉ©É{ÉÉ Y«ÉÉYNÉÅW{ÉÉ ¸ÉÉ´ÉH H±ÉHnÉÉ©ÉÉÅ +ÅOÉàW{ÉÒ qÖHÉ{Éà WÖqÉ WÖqÉ H±Éù{ÉÉ HÉSÉ{ÉÉ §ÉÉ´É ~ÉÖUÒ ùÂÉ ¾lÉÉÅ. ÷ÖÅHÒ ¥ÉÅNÉÉ³Ò yÉÉàlÉÒ +{Éà A~Éù +àH ~ÉÉlÉ³Ö ~ɾàùiÉ ~ɾà«ÉÖÇ

$$$$$$$$$49 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¾lÉÖ. ¾ÉoÉ©ÉÉÅ yÉÉàlÉÒ«ÉÉ{ÉÉà UàeÉà ~ÉHeÒ{Éà A§ÉÉ ¾lÅÉÉÅ. PÉiÉÉÅ ¥ÉyÉÉ N±ÉÉ»É{ÉÉ §ÉÉ´É ~ÉÖUlÉÉ ~ÉiÉ HÉà< +É<÷©É lÉà©ÉiÉà ¾Y LÉùÒqÒ {É ¾lÉÒ. +ÅOÉàW qÖHÉ{ÉqÉù{Éà oÉ«ÉÖÅ ©É{É©ÉÉÅ Hà +ÉyÉÉ{ÉÅNÉÉ Wä»ÉÉ LÉeÉ ¾ä +Éàù ¾ùSÉÒWHÉ qÉ©É ~ÉÖUHà »Éù NÉù©É HùÉ ¾ä. +Éäù HÖU LÉùÒq{ÉÉ ¾ä HÒ {É¾Ó . +àiÉà NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ H¾Ò {ÉÉÅL«ÉÖ, Hà lÉÅÖ ¾©ÉÉ±É Wä»ÉÉ ¾ù SÉÒWHÉ qÉ©É ~ÉÚU ù¾É ¾ä lÉÉà H«ÉÉ HÉSÉ LÉùÒq{Éà HÉà +É«ÉÉ ¾ä HÒ ~ÉÖùÒ qÖHÉ{É LÉùÒq{Éà HÉà +É«ÉÉ ¾ä? ±ÉK©ÉÒ~ÉlÉʻɞlÉÉà ¥É¾Ö ©ÉÉà÷Ò ¾»lÉÒ ¾lÉÒ. lÉà©ÉiÉà ~ÉiÉ ¥É¾Ö cÅeHoÉÒ W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà Hà ¾ù SÉÒWHÉ qÉ©É ¥ÉlÉÉ{ÉàHÉ »É©É«É {É¾Ó ¾ä lÉÉà ~ÉÖùÒ qÖHÉ{É HÉ §ÉÉ´É ¥ÉlÉÉqÉà- ¥ÉÉà±ÉÉà H«ÉÉ §ÉÉ´É ¾ä ~ÉÖùÒ qÖHÉ{É HÉ? +ÅOÉàW ´Éà~ÉÉùÒ+à NÉù©ÉÉ NÉù©ÉÒ©ÉÉÅ AlÉɴɳà H¾Ò {ÉÉÅL«ÉÖ Hà ~ÉÖùÒ qÖHÉ{É HÉ §ÉÉ´É »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ °~ÉÒ«ÉÉ - ¥ÉÉà±É ¾ä lÉÉHÉlÉ LÉùÒq{ÉàHÒ?¶Éàc¸ÉÒ+à H©Éù ~Éù ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉ q¶É ±ÉÉLÉ °~ÉÒ«ÉÉ ¥Éɾù HÉh«ÉÉ +{Éà +ÅOÉàW{Éà HÂÖÅ Å Hà +§ÉÒ Xà +É~É ¥ÉÉà±Éà ¾Éà lÉÉà +à »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ NÉÒ{ɱÉÉà.¥ÉÉHÒ HÒ ùH©É ±ÉÉä÷ÉqÉà +Éäù {ÉÒH±É X+Éà ¥É¾Éù. ¾©É{Éà »ÉÉùÒ qÖHÉ{É LÉùÒq ±ÉÒ ¾ä! +ÅOÉàW +àH »ÉàHÅe{ÉÉà ~ÉiÉ Ê´ÉSÉÉù H«ÉÉÇ Ê´É{ÉÉ qÖHÉ{É©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉà +{Éà H¾à´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉàHà lÉÖ©É lÉÖ©¾Éùà ´ÉSÉ{É ~Éù +eNÉ ¾Éà lÉÉà ¾ÖÅ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ ´ÉSÉ{É ~Éù +eNÉ UÖÅ.lÉÖ©É =eÒ«É{É ¾Éà lÉÉà ©Éá +ÅOÉàW ¾ÖÅ.X+Éà +ÉW»Éà +à qÖHÉ{É lÉÖ©¾Éùà ¾´ÉɱÉà.+ù»É~Éù»É{ÉÉ ´ÉSÉ{ÉÉà{ÉÒ +É÷±ÉÒ ©ÉÉà÷Ò Hqù ¾lÉÒ. +É qÖHÉ{É©ÉÉÅ 32 ±ÉÉLÉ{ÉÉ HÉSÉ Uà lÉà©É »÷ÉàH ±Éà´ÉÉoÉÒ LÉ¥Éù ~ÉeÒ. ¶ÉàcàlÉÉà ©ÉÉmÉ »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ©ÉÉÅ ±É< ±ÉÒyÉÉ. PÉùà W< ¥ÉÅNɱÉÉ©ÉÉÅ ±ÉNÉÉe´ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù ¾lÉÉà ~ÉiÉ ~ÉÚW«É ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ+à HÂÖÅ Hàà ´ÉSÉ{ÉyÉ©ÉÇ {ÉÉ ~ÉɱÉ{ÉoÉÒ ©É³à±ÉÉà ©ÉÉ±É ©É¾à±É Hà ¥ÉÅNɱÉÉ©ÉÉÅ {É¾Ó ~ÉiÉ qàùÉ»Éù©ÉÉÅ ±ÉNÉÉeÉà. +É ¥ÉyÉÉ HÉSÉ HÉ÷NÉÉà±ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÊ»Éu +ÉÊq{ÉÉoÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ÊW{ÉɱɫɩÉÉÅ ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ. +ÉWà ~ÉiÉ lÉà HÉSÉ©ÉÉÅoÉÒ U +à ElÉÖ+Éà{ÉÉ »É´ÉÉù-¥É~ÉÉàù-»ÉÉÅW{ÉÒ »ÉÅy«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ H±ÉùÉà qàLÉÉ«É Uà. H±ÉHnÉÉ©ÉÉÅ qÉqÉ´ÉÉeÒ {ÉÉ©Éà ~ÉiÉ +Éà³LÉÉ«É Uà.AqÉùlÉÉ lÉÒXàùÒ©ÉÉÅoÉÒ {ÉʾŠ~ÉiÉ Àq«É©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉNÉ÷à Uà.qà¾oÉÒ »ÉÅ»ÉÉù UÚ÷à lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É l«ÉÉNÉ. Êq±ÉoÉÒ »ÉÅ»ÉÉù UÚ÷à lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ´ÉäùÉN«É. ùPÉÖHÖ±É ùÒlÉ »ÉqÉ SɱÉÒ +É<Ç, ¡ÉÉiÉ X«É ~ÉiÉ ´ÉSÉ{É {É X«É.

§ÉÊHlÉ©ÉÉÅ »É©É«É X«É Uà lÉà©É ¾ÖÅ {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉà +ÉW »É©É«É »É£³ ¥É{Éà Uà +{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ W ¡É§ÉÉ´ÉoÉÒ W ¶ÉH«É Uà. NÉÖiÉÒW{É Ê´É¶Éà Ê¡ÉlÉÒ yÉùÖÅ, Ê{ÉNÉÖÇiÉ Ê´É¶Éà ©Éy«É»oÉlÉÉ, +É~ÉnÉÒ ¾Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ ¾Éà, ùÉLÉÖÅ Àq«É©ÉÉÅ »´É»oÉlÉÉ, »ÉÖLÉ©ÉÉÅ ù¾ÖÅ ´ÉäùÉN«ÉoÉÒ, qÖ:LÉ©ÉÉÅ ù¾ÖÅ »É©ÉlÉÉ yÉùÒ, ¡É§ÉÖ +É÷±ÉÖÅ §É´ÉÉà§É´É ©É{Éà lÉÖÅ +É~ÉWà H°iÉÉ HùÒ.

$$$$$$$$$50 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 14

~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É

WÚ{ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. +àH ùÉX{Éà ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ Ê{É«ÉÖHlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ W°ù A§ÉÒ oÉ<. ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ HÉà{Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ lÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. lÉà{Éà +àH AHà±É +É´«ÉÉà. mÉiÉ ´«ÉÊHlÉ ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ oÉ´ÉÉ <SUÖH ¾lÉÉ.+É ´ÉÉlÉÉÇ ±ÉLÉlÉÉÅ ±ÉLÉlÉÉÅ ©É{É©ÉÉÅ »´É. ´ÉWÖ HÉà÷H ±ÉÒLÉÒlÉ ~ÉÖ»lÉH ¡É§ÉÉlÉ{ÉÉÅ ~ÉÖº~ÉÉà{ÉÒ +àH LÉÖ¥ÉW »ÉÖÅqù ´ÉÉlÉ «ÉÉq +É´ÉÒ Uà lÉà lÉ©É{ÉÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ W ±ÉLÉÖÅ UÖÅ::--

»ÉÉNÉù ÊH{ÉÉùà W«ÉÉùà ¾ÖÅ Ê{ÉùÉ¶É oÉ<{Éà ¾ÖÅ +àH±ÉÉà ¥ÉàcÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà lÉà©ÉiÉà HÂÖÅ:´Él»É! lÉÉùÉ Wà´ÉÉ +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ Uà Hà Wà+Éà Y´É{ɧÉù ÊH{ÉÉùà ¥Éà»ÉÒ{Éà, »ÉÉNÉù{ÉÉ ~É÷ ~Éù +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ù¾à±ÉÉ {ÉÉÊ´ÉHÉà{ÉÒ LÉÉàeLÉÉÅ~ÉiÉ Xà«ÉÉ Hùà Uà. lÉÖÅ ~ÉÉàHÉù ~ÉÉeà Uà Hà +É´ÉÉ lÉÉà£É{É©ÉÉÅ ]ÖHÉ´É{ÉÉùÉ ©ÉÚLÉÉÇ Uà. ~ÉiÉ lÉ{Éà §ÉÉ{É {ÉoÉÒ Hà ©ÉÚLÉÇlÉÉà +à Uà Hà Wà lÉÉà£É{ÉoÉÒ eùÒ{Éà ÊH{ÉÉùà ¥Éà»ÉÒ ù¾à Uà.yÉÚ³{ÉÉ hà£É©ÉÉÅ UÖ~ÉÉ+à±ÉÖÅ »ÉÉà{ÉÖÅXà +ÊN{ÉoÉÒ eù´ÉÉ ©ÉÉÅeà lÉÉà lÉà HqÒ»ÉÖ´ÉiÉÇ °~Éà ¥É¾Éù +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. yÉùlÉÒ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ ~Éeà±É ¥ÉÒW HqÒ ~ÉiÉ +à´ÉÉ Ê´ÉSÉÉù {ÉoÉÒ HùlÉÖÅ Hà ¥É¾Éù ÷Éh +{Éà lÉeHÉà »É¾{É Hù´ÉÉ HùlÉÉÅ +Åqù ~Ée«ÉÉ ù¾à´ÉÖÅ »ÉÉùÖÅ. +à lÉÉà yÉùlÉÒ SÉÒùÒ{Éà ¥É¾Éù +É´Éà Uà +{Éà ÷Éh lÉoÉÉ lÉeHÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàºÉiÉ ©Éà³´ÉÒ{Éà lÉà ´ÉÞKÉ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà. ÊH{ÉÉùà ~Éeà±ÉÉ ~ÉooÉùÉàoÉÒ eùÒ{Éà »ÉÉNÉù{ÉÉÅ ©ÉÉàX HqÒ ~ÉÉUÉ £«ÉÉÇ {ÉoÉÒ. lÉà+Éà XiÉà Uà Hà ~ÉooÉùÉà »ÉÉoÉà +£³É´É´ÉÉoÉÒ lÉà©É{ÉÉ ÷ÚHeà ÷ÚHeÉ oÉ< W¶Éà. +É©É UlÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà+Éà SÉÉà´ÉÒ»Éà H±ÉÉH ~ÉooÉùÉà »ÉÉoÉà ©ÉÉÅoÉÉÅ ]ÓHà Uà +{Éà +ÉLÉùà +à©É{Éà ùàlÉÒ©ÉÉÅ £àù´ÉÒ {ÉÉÅLÉà Uà. LÉùÖÅ H¾ÖÅ lÉÉà ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà, +É£lÉÉà +{Éà lÉÉà£É{ÉÉà ©Éá +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à W ~ÉàqÉ H«ÉÉÇ Uà Hà ©ÉÉiÉ»É{Éà +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ ©É³à +{Éà ©É{Éà XiÉ´ÉÉ{ÉÉà lÉà ¡É«Él{É Hùà. ¶ÉÖÅ lÉÖÅ +à÷±ÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ XiÉlÉÉà Hà W«ÉÉùà +NÉù¥ÉnÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ{Éà ¥Éɳà Uà l«ÉÉùà +àà©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É ©ÉÉùÉÅ SÉùiÉÉà »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉà Uà.~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ +à §ÉÉN«É{ÉÒ lÉÒXàùÒ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ Uà. ùÉX+à »ÉÅ¥ÉÉàÊyÉlÉ HùlÉÅÉ HÂÖÅ, WÖ+Éà! +É mÉiÉ +ÉàùeÉ Uà. mÉiÉà«É A©Éàq´ÉÉù +Åqù W¶Éà.l«ÉÉù¥ÉÉq +ÉàùeÉ{ÉÉà qù´ÉÉXà ¥ÉÅyÉ HùÒ ¥É¾Éù lÉɳÖÅ ±ÉNÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. Wà ´«ÉÊHlÉ +Åqù ù¾Ò{Éà lÉɳÖÅ LÉÉà±ÉÒ{Éà ¥É¾Éù +É´ÉÒ W¶Éà +à{Éà ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. Hà÷±ÉÒ +»ÉÅ§É´É +{Éà »É©ÉWiÉoÉÒ ~Éù +à´ÉÒ ´ÉÉlÉ. +Åqù ¥Éàcà±ÉÒ ´«ÉÊHlÉ ¥É¾Éù{ÉÖÅ lÉɳÖÅ H< ùÒlÉà LÉÉà±ÉÒ ¶ÉHà? mÉiÉàà«É A©Éàq´ÉÉù +Åqù NÉ«ÉÉ +±ÉNÉ +±ÉNÉ mÉiÉ +ÉàùeÉ©ÉÉÅ. ¥É¾ÉùoÉÒ lÉɳÖÅ ±ÉNÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. ¡ÉoÉ©É ´«ÉÊHlÉ +à Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇ +ÅqùoÉÒ lÉɳÖÅ LÉÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉH«É {ÉoÉÒ. +à +Åqù W ¥Éà»ÉÒ ùÂÉà. lÉàiàÉ HÉà< ¡É«Él{É {É H«ÉÉâ. ¥ÉÒY ´«ÉÊHlÉ C§ÉÒ oÉ< H¾à Uà +É +»ÉÅ§É´É ¶ÉùlÉ Uà +à©É Ê´ÉSÉÉùÒ +ÉàùeÉ©ÉÉÅ W< ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉà.mÉÒY ´«ÉÊHlÉ+à Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÈ Hà +É ¶ÉùlÉ©ÉÉÅ +´É¶«É HÉà<{Éà HÉà< ù¾»«É ¾Éà´ÉÖÅ Xà<+à. ¶ÉùlÉ ùÉLÉ{ÉÉù HÉà< »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É {ÉoÉÒ. ùÉX Uà. lÉà +ÉNɳ ´Éy«ÉÉà. qù´ÉÉXà LÉLÉeÉ´«ÉÉà. oÉÉàeÉà yÉIÉà ±ÉÉN«ÉÉà{Éà qù´ÉÉXà LÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉà. lÉɳÖÅ LÉɱÉÒ +à©ÉW ±ÉNÉÉ´Éà±ÉÖÅ. ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉà. lÉà{Éà ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ ~Éq ©É³Ò NÉ«ÉÖÅ.

$$$$$$$$$51 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ

{ÉÅ : 15

´É»lÉÖ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ ©ÉÚ±«É

+àH yÉ{É´ÉÉ{É{Éà ¾ÒùÉ,©ÉÉiÉàH ´ÉNÉàùà ÊHÅ©ÉlÉÒ ]´ÉàùÉlÉ LÉùÒq´ÉÉ{ÉÉà ¥É¾Ö ¶ÉÉàH ¾lÉÉà, Wà HÉà< ©ÉÉiÉ»É +à{Éà l«ÉÉÅ ©É¾à©ÉÉ{É lÉùÒHà +É´Éà +à{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ÊHÅ©ÉlÉÒ ]´ÉàùÉlÉ ¥ÉlÉÉ´Éà. ~Éà±ÉÉà ©É¾à©ÉÉ{É +à ]´ÉàùÉlÉ{ÉÉ ´ÉLÉÉiÉ Hùà l«ÉÉùà lÉà{Éà LÉÚ¥É W +É{ÉÅq oÉlÉÉà. +àH´ÉÉù +à{Éà l«ÉÉÅ +àH »ÉÅlÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ. +à »ÉÅlÉ{Éà ~ÉiÉ lÉàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà HÒÅÅ©ÉlÉÒ LÉX{ÉÉà ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà. »ÉÅlÉà ¾ÒùÉ, ©ÉÉiÉàH ´ÉNÉàùà Xà<{Éà ~Éà±ÉÉ yÉ{É´ÉÉ{É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ, lÉ©É{Éà +É{ÉÉoÉÒ H¶ÉÉà £É«ÉqÉà oÉÉ«É Uà LÉùÉà?yÉ{É´ÉÉ{É NÉ´ÉǧÉàù ¥ÉÉ౫ÉÉà, ©É¾ÉùÉW, +à©ÉÉoÉÒ H¶ÉÒ C~ÉW oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. C±É÷ÖÅ +à ÊHÅ©ÉlÉÒ ´É»lÉÖ+Éà »ÉÉSÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉùà ¥ÉÒXà LÉSÉÇ Hù´ÉÉà ~Éeà Uà.yÉ{É´ÉÉ{É ©ÉÉiÉ»É{Éà +É ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥ÉeÉ< ¾ÉÅHlÉÉ Xà<{Éà »ÉÅlÉà HÂÖÅ, +É÷±ÉÉà ¥ÉyÉÉà LÉSÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉyÉÉùiÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà HqÒ {É ~Éù´Éeà. lÉ©Éà WùÉ ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà +É´ÉÉà. ¾ÖÅ ~ÉiÉ lÉ©É{Éà H¶ÉÖÅH ¥ÉlÉÉ´ÉÖÅ.+à©É H¾Ò{Éà »ÉÅlÉ lÉà{Éà +àH ]ÖÅ~ÉeÒ©ÉÉÅ ±É< NÉ«ÉÉ. l«ÉÉÅ +àH Ê´ÉyÉ´ÉÉ ¥ÉÉ< PÉÅ÷Ò ~Éù +{ÉÉW q³Ò ù¾Ò ¾lÉÒ. +à ¥ÉlÉÉ´ÉÒ »ÉÉyÉÖ ¥ÉÉ౫ÉÉ,+É PÉÅ÷Ò ~ÉooÉù{ÉÒ Uà +{Éà +É NÉùÒ¥É ¥ÉÉ<{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉùiÉ~ÉÉàºÉiÉ Wà÷±ÉÖÅ ù³Ò +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq°~É oÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Wà ÊHÅ©ÉlÉÒ ~ÉooÉùÉ+Éà Uà +à lÉÉà H¶ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà {ÉHÉ©ÉÉà LÉSÉÇ ´ÉyÉÉùà Uà, lÉàoÉÒ lÉ©ÉÉùÉ +à {ÉHÉ©ÉÉ ~ÉoÉùÉ+Éà HùlÉÉÅ Ê´ÉuÉ{ÉÉà +É ~ÉooÉù{Éà PÉiÉÉà ÊHÅ©ÉlÉÒ NÉiÉà HÉùiÉHà lÉà Ê´ÉyÉ´ÉÉ{Éà +ÉyÉÉù°~É {ÉÒ´Éeà Uà.»ÉÅlÉ{ÉÉ +É ´ÉSÉ{ÉÉà »ÉÉŧɳÒ{Éà ~Éà±ÉÉ yÉ{É´ÉÉ{É{ÉÖÅ NÉÖ©ÉÉ{É ClÉùÒ NÉ«ÉÖÅ.Wà{ÉÖÅ +{{É ¨Éº÷ lÉà{ÉÖÅ ©É{É ¨Éº÷ - Wà{ÉÖÅ ©É{É ¨Éº÷ lÉà{ÉÖÅ Y´É{É ¨Éº÷. Wà{ÉÖ Y´É{É ¨Éº÷ lÉà{ÉÖÅ ©ÉùiÉ ¨Éº÷. Wà{ÉÖÅ ©ÉùiÉ ¨Éº÷ lÉà{ÉÉà ~Éù±ÉÉàH ¨Éº÷. »ÉÖLÉ-qÖ:LÉ, lÉeHÉà - UÉÅ«ÉÉà Y´É{É©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà X«É. »ÉÖLÉ©ÉÉÅ UHÒ {É W´ÉÖÅ. qÖ:LÉ©ÉÉÅ »É©ÉlÉÉ-ʾũÉlÉ-»É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ. »ÉÖLÉ qÖ:LÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà ©É{ÉÖº«É ±É±ÉÉ÷à ±ÉLÉÉ´ÉÒ{Éà W +É´«ÉÉà Uà. H©ÉÇ ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉàNÉ´É´ÉÉW ~Éeà. ¶É¥qÉà lÉiÉÉà ´Éä§É´É {ÉoÉÒ, §ÉÉ´ÉÉà{ÉÉà ´Éä§É´É +É~ÉXà. ¶ÉÊHlÉ lÉiÉÉà ´Éä§É´É {ÉoÉÒ, §ÉÊHlÉ{ÉÉà ´Éä§É´É +É~ÉXà. ¥ÉÖÊu lÉiÉÉà ´Éä§É´É {ÉoÉÒ, ¸ÉwÉ{ÉÉà ´Éä§É´É +É~ÉXà. Ê´É[ÉÉ{É lÉiÉÉà ´Éä§É´É {ÉoÉÒ, ´ÉäùÉN«É ´Éä§É´É +É~ÉXà.

¡É§ÉÖ {Éà ~ÉÚWà lÉà ~ÉÚW{ÉÒ«É ¥É{Éà. ¡É§ÉÖ {Éà »lÉ´Éà lÉà »lÉ´É{ÉÒ«É ¥É{Éà. ¡É§ÉÖ {Éà {É©Éà lÉà {É©É{ÉÒ«É ¥É{Éà.

$$$$$$$$$52 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ :- 16

¾àù ¾Ò÷±Éù

W©ÉÇ{ÉÒ{ÉÉà ¾àù ¾Ò÷±Éù cÅeÒ©ÉÉÅ oÉùoÉù zÉÚY ùÂÉà ¾lÉÉà. lÉà +ÊHÅSÉ{É LÉÚ¥É W NÉùÒ¥É ¾lÉÉà, lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +àH ~ÉiÉ ~Éä»ÉÉà {É ¾lÉÉà. ù»lÉÉ©ÉÉÅ HSÉùÉà ´ÉÒiÉÒ{Éà ©ÉÉÅe LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÖùÖ oÉlÉÖÅ. cÅeÒ LÉÚ¥É ¾lÉÒ. ¶ÉùÒù cÅeÒoÉÒ zÉÖWlÉÖÅ ¾lÉÅÖ. ʧÉLÉÉùÒ Wà´ÉÒ q¶ÉÉ©ÉÉÅ lÉàiÉà »´Éà÷ù{ÉÒ qÖHÉ{É yÉùÉ´ÉlÉÉ +àH «É¾ÚqÒ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉÅN«ÉÖÅ - +É cÅeÒ ©ÉÉùÉoÉÒ »É¾{É {ÉoÉÒ oÉlÉÒ +àH +Éà´ÉùHÉà÷ ©É{Éà +É~ÉÉà. +É cÅeÒoÉÒ ©ÉÉùÖÅ ©ÉÉàlÉ oɶÉà lÉà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà. eÒ£àH÷Ò´É +Éà´ÉùHÉà÷ ~ÉiÉ SÉɱɶÉà. ©É¾àù¥ÉÉ{ÉÒ HùÉà- q«ÉÉ HùÉà - +à©É +É ¥ÉɳH Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÒ LÉÖ¥É HùNÉ«ÉÉâ - ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ~Éä»ÉÉ oɶÉà +à÷±Éà »ÉÉ©ÉàoÉÒ ¾ÖÅ lÉ©ÉÉà{Éà +É~ÉÒ q<¶É. ~ÉiÉ ~Éà±ÉÉà «É¾ÚqÒ qÖHÉ{ÉqÉùà ´ÉÉàSÉ©Éà{É ~ÉÉ»Éà eÅeÉà ©ÉùÉ´ÉÒ{Éà +~É©ÉÉ{ÉÒlÉ HùÒ{Éà ¾ÉÅHÒ HÉh«ÉÉà-+É ¥ÉɳH ©ÉÉà÷Éà oÉ«ÉÉà {Éà ¾àù ¾Ò÷±Éù lÉùÒHà qà¶É{ÉÉà ´ÉeÉà ¥É{«ÉÉà. ¾Ò÷±Éù{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ ´Éàù{ÉÒ NÉÉÅc «É¾ÚqÒ ©ÉÉ÷à ´É»ÉÒ NÉ< - ¶ÉÖÅ «É¾ÚqÒ +É÷±ÉÉ JÖùöÊ{ɺcÖÖù +{Éà ~ÉooÉù qÒ±É Uà Wà ©ÉùlÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É{Éà +àH HÉà÷ ~ÉiÉ {É +É~ÉÒ ¶ÉHà. ©ÉÉùÖÅ SÉɱɶÉàlÉÉà +àH ~ÉiÉ «É¾ÚqÒ{Éà Y´ÉlÉÉà {É¾Ó ù¾à´ÉÉ qB. lÉà+ÉàlÉÉà W©ÉÒ{É{ÉÉà §ÉÉù ´ÉyÉÉùà Uà. lÉàiÉà ´Éàù ´É»ÉÖ±É Hù´ÉÉ NÉà»É SÉà©¥Éù{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ HùÒ ¾WÉùÉà «É¾ÚqÒ+É{Éà §ÉàNÉÉ HùÒ NÉÖÅNɳɴÉÒ{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉÅL«ÉÉ. +àH »ÉÉyÉÉùiÉ PÉ÷{ÉÉ{ÉÖÅ Hà÷±ÉÅÖ ©ÉÉà÷ÅÖ ~ÉÊùiÉÉ©É.+à÷±Éà ±ÉLÉÖÅUÖÅ Hà Y´É{É©ÉÉÅ q«ÉÉ-~ÉùÉà~ÉHÉù-qÉ{É HÉà<H´ÉÉù HÉà<H »ÉÉùÖÅ HÉ«ÉÇ

qÚÚù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »É´ÉÇ ¡ÉÉiÉÒ+Éà ùÉlÉÊq´É»É ¡É«Él{É Hùà

Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉH ©É³àlÉÉà UÉàe´ÉÒ {ɾÓ

Uà. ~ÉiÉ qÖ:LÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ ù¾à±ÉÉ ~ÉÉ~É{Éà qÚù Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HÉà< Ê´Éù±É +Él©ÉÉW Hùà Uà. »ÉÅlÉ ~ÉÉ»Éà +àH «ÉÖ´ÉÉ{É +É´«ÉÉà. «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÉà ¡É·{É ¾lÉÉà.lÉ©Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ PÉiÉÒ HùÉà UÉà, ~ÉiÉ ©ÉÉùà +à §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ©É³´ÉÖÅ Uà. Xà §ÉNÉ´ÉÉ{É ¾Éà«É lÉÉà ©É{Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÉà. »ÉÅlÉà HÂÖÅ: ©ÉÉùÒ ~ÉÉU³ ~ÉÉU³ SÉɱ«ÉÉà +É´É. ´É¾àlÉÒ NÉÉ©É{ÉÒ ¥É¾Éù {ÉqÒ©ÉÉÅ »ÉÅlÉà ~ÉNÉ ©ÉÚH«ÉÉà. «ÉÖ´ÉÉ{É ~ÉiÉ »ÉÅlÉ{Éà +{ÉֻɫÉÉâ. {ÉqÒ{ÉÉ ©Éy«É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ W »ÉÅlÉà «ÉÖ´ÉÉ{É{Éà ¥ÉÉàSÉÒoÉÒ ~ÉHeÒ {ÉqÒ©ÉÉÅ eÚ¥ÉÉeÒ qÒyÉÉà. ~ÉÉÅSÉ Ê©ÉÊ{É÷©ÉÉÅ ¥É¾Éù HÉh«ÉÉà, +{Éà »ÉÅlÉ ~ÉÉUÉ ÊH{ÉÉùà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. «ÉÖ´ÉÉ{É yÉÖÅ´ÉÉ~ÉÚ´ÉÉ oÉ< NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. »ÉÅlÉà ~ÉÚU«ÉÖÅ: ©Éá W«ÉÉùà lÉ{Éà {ÉqÒ©ÉÉÅ eÚ¥ÉÉeÒ qÒyÉÉà l«ÉÉùà lÉ{Éà ¶ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà? «ÉÖ´ÉÉ{Éà NÉÖ»»ÉÉoÉÒ HÂÖÅ: ¥ÉÒX ¶ÉÖÅ Ê´ÉSÉÉù +É´Éà? +àH ©ÉÉmÉ Y´É ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾ÖÅ lÉe~ÉlÉÉà ¾lÉÉà. »ÉÅlÉà HÂÖÅ : Wà Êq´É»Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ©É³´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´ÉÒ lɱÉ~É ~ÉàqÉ oɶÉà lÉà W Êq´É»Éà lÉ{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÖŠʩɱÉ{É oÉ< W¶Éà. §ÉHlÉ{Éà ¡É§ÉÖʩɱÉ{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ lÉe~É{É ¾Éà´ÉÒ Xà<+à. Àq«É©ÉÉÅ q«ÉÉ +{Éà H°iÉÉ ùÉLÉ{ÉÉùÉà ¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà ¶ÉÉlÉÉ ~ÉÉ©Éà Uà. ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ{ÉÒÊlÉ©ÉnÉÉ{Éà, ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉHlÉÉ ùÉLÉ{ÉÉùÉà,Y´É{É »ÉÅlÉÉàºÉ{Éà ~ÉÉ©Éà Uà. Ê´ÉSÉÉùÉà©ÉÉŠʴɶÉÖÊu +{Éà +ÉSÉÉù©ÉÉÅ ¶ÉÖÊu ~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ{Éà ~ÉÉ©Éà Uà. ¥ÉÅyÉ ©ÉÖdÒ HùlÉÉÅ LÉÖ±±ÉÉ ¾ÉoÉ PÉiÉÉÅ Ê©ÉmÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà Uà.

¥ÉyÉÉ«É{Éà Ê©ÉmÉ {ÉoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ? qÖ¶©É{É +àH{Éà ~ÉiÉ {É ¥É{ÉɴɶÉÉà.

qÖ:LÉ{Éà

$$$$$$$$$53 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 17

ùÒKÉÉ´ÉÉ³É §ÉÉ<{ÉÒ ´ÉÉlÉ

+©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ+à »ÉÖ¸ÉÉ´ÉH - {ÉÉ©É Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ< - SɱÉÉ´Éà Uà +à ÊùKÉÉ. ùÉÊmɧÉÉàW{É +à HùlÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà ¡É§ÉÖ{ÉÒ ~ÉÚX H«ÉÉÇ Ê´É{ÉÉ +à ù¾àlÉÉ {ÉoÉÒ. »ÉÉyÉÖ-»ÉÉy´ÉÒY ¡Él«Éà+à©É{ÉÉà ¥É¾Ö©ÉÉ{ɧÉÉ´É §ÉÉùà ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É Uà lÉÉà ¡É´ÉSÉ{É ¸É´ÉiÉ{ÉÉà ù»É +à©É{ÉÉà +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÒ«É Uà. ~ÉÚW«É~ÉÉq +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¸ÉÒ©Éq Ê´ÉW«É ùl{É»ÉÖÅqù»ÉÚùÒ·´ÉùY ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥Éà lÉà©É{ÉÉ +àH ¡É´ÉSÉ{É©ÉÉÅ HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà HÉà< ~ÉiÉ ©ÉÖ©ÉÖKÉÖ{ÉÒ ~ÉÊmÉHÉ +É´ÉàlÉÉà +à ~ÉÊmÉHÉ ´ÉÉÅSÉÒ{Éà +à©É{Éà©É ©ÉÚHÒ {É qàlÉÉ ~ÉiÉ +à ©ÉÖ©ÉÖKÉÖ{ÉÉ+à ~ÉùÉJ©É{ÉÒ +{ÉÖ©ÉÉàq{ÉÉ Hù´ÉÉ HÉ=H {Éà HÉÅ<H »ÉlHÉ«ÉÇlÉÉà HùÒ{Éà W ù¾àXà. +É Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ<+à +à Êq´É»ÉoÉÒ {ÉIÒ H«ÉÇÖÅ Hà HÉà< ~ÉiÉ qàùÉ»Éùà Hà A~ÉɸɫÉà ±ÉÉNÉà±É qÒKÉÉ{ÉÒ ~ÉÊmÉHÉ ©ÉÉùÉ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà +{Éà +à qÒKÉÉoÉÔ §ÉÉ< Hà ¥É¾à{ÉXà +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ W ¾¶Éà lÉÉà +à©É{ÉÉ PÉùà ÊùKÉÉ ±É<{Éà ¾ÖÅ ~ɾÉáSÉÒ W<¶É +{Éà +à©É{Éà Ê´É{ÉÅÊlÉ HùÒ¶É Hà +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ HÉà< ~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉ qàùÉ»Éùà q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ ©ÉÉùÒ ÊùKÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É{Éà +É~Éà. »Éɾà¥ÉY Uà±±Éà W«ÉÉùà Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ<{Éà ©É²«ÉÉÅ l«ÉÉùà ~ÉÖU«ÉÖÅ Hà ÊùKÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÖ©ÉÖKÉÉà{Éà ¥Éà»ÉÉe´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É³à Uà? +ÉW »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅ ©ÉÖ©ÉÖKÉÖ+Éà{ÉÉà ±ÉÉ§É ©É²«ÉÉà. W´ÉɥɩÉÉÅ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ<+à HÂÖÅHà +e»Éc ©ÉÖ©ÉÖKÉÖ+Éà{ÉÉà. +{Éà A©ÉàÇ«ÉÖ Hà ©ÉÉùÒ §ÉÉ´É{ÉÉ Uà H©É »Éà H©É 108 ©ÉÖ©ÉÖKÉÖ+Éà ©É{Éà ±ÉÉ§É +É~Éà. ¾ÖÅ ~ÉiÉ yÉ{«É oÉ< WÉB +{Éà ©ÉÉùÒ ÊùKÉÉ ~ÉiÉ yÉ{«É oÉ< X«É! +É÷±ÉÖÅ ¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ +à©É{ÉÒ +ÉÅLÉ©ÉÉÅ ¾ºÉÇ{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà NÉÉeÒ Uà HqÒ +É´ÉÉà Ê´ÉSÉÉù +É´«ÉÉà?

Y´É{É©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ¡É´ÉÞÊnÉ{ÉÒ lÉH{Éà ¶ÉÉàyÉlÉÉ

¥ÉÒX{ÉÉ »ÉÖLÉà qÖ:LÉÒ oÉÉ«É lÉà ¾à´ÉÉ{É Uà, Wà ¥ÉÒX{ÉÉ »ÉÖLÉà »ÉÖLÉÒ oÉÉ«É lÉà <{»ÉÉ{É Uà, W«ÉÉùà Wà ¥ÉÒX{ÉÉ qÖ:LÉà qÖ:LÉÒ oÉÉ«É lÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É Uà. ©É{ÉÖº«É W«ÉÉùà W{©Éà Uà l«ÉÉùà lÉà{ÉÖÅ ´ÉW{É +hÒ HÒ±ÉÉà ¾Éà«É Uà. +{Éà +ÊN{É»ÉÅ»HÉù ¥ÉÉq lÉà{ÉÒ ùÉLÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ ´ÉW{É +hÒ HÒ±ÉÉà W ¾Éà«É Uà. YÅqNÉÒ{ÉÖÅ ~ɾà±ÉÖÅ H~ÉeÖÅ Wà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ]§É±ÉÖÅ. +à©ÉÉ LÉÒ»ÉÖ {É ¾Éà«É +{Éà YÅqNÉÒ{ÉÖÅ Uà±±ÉÖÅ H~ÉeÖÅ H£{É +à©ÉÉ«É LÉÒ»ÉÖ {É ¾Éà«É. lÉÉà ´ÉSÉNÉɳÉ{ÉÉ LÉÒ»ÉÉ ©ÉÉ÷à +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ A~ÉÉyÉÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à? +É÷±ÉÒ ¥ÉyÉÒ qÉàeyÉÉ©É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à?

¥ÉÒX{Éàà [ÉÉ{É +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÅÖ [ÉÉ{É »ÉÖùÊKÉlÉ.

£ùXà.

.Wà ¥ÉÒX{ÉÉ qÖ:LÉà »ÉÖLÉÒ oÉÉ«É lÉà ¶É«ÉlÉÉ{É Uà.,Wà

¥ÉÒX{Éà PÉ{É

+É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÅÖ yÉ{É

»ÉÖùÊKÉlÉ.

¥ÉÒX{Éà »ÉÖLÉ +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÖÅÅ »ÉÖLÉ

»ÉÖùÊKÉlÉ

¥ÉÒX{Éà Y´É{É +É~ÉÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÖ Y´É{É »ÉÖùÊKÉlÉ.

W{É©É ~ÉUÒ ©ÉùiÉ Ê{É´ÉÉùÒ {ÉoÉÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÖyÉÉùÒ W°ù ¶ÉHÉ«É Uà ©ÉÉ÷àyÉ©ÉÇ »´ÉÒHÉùÒ Y´É{É »ÉÖyÉÉùÒ ±Éà.

$$$$$$$$$54 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 18

»÷Ò©Éù©ÉÉÅ yÉIÉà

»ÉÉNÉù {ÉÒ »É£ùà {ÉÒH³à±ÉÉ ÊSÉ{÷Ö, Ê~É{÷Ö,Ê©É{÷Ö +{Éà Êù{HÖ A§ÉÉ ¾lÉÉ »÷Ò©Éù{ÉÉ lÉÚlÉH ~ÉÉ»Éà +{Éà +SÉÉ{ÉH ¶ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ, »÷Ò©Éù©ÉÉÅ ¥Éàcà±ÉÉ +{«É «ÉÉmÉÒ+Éà©ÉÉÅ{ÉÉ HÉàH +àH «ÉÉmÉÒ{ÉÉà »ÉÉNÉù©ÉÉÅ ~Ée´ÉÉ{ÉÉà +´ÉÉW »ÉŧɳɫÉÉà. ¥ÉyÉÉ«É lÉÚlÉH ~ÉÉ»Éà +àHcÉlÉÉà oÉ< NÉ«ÉÉ ~ÉiÉ HÉà< HÉÅ< »É©ÉWà +à ~ɾà±ÉÉlÉÉà ÊSÉ{÷Ö{Éà +à «ÉÉmÉÒ ~ÉÉU³ »ÉÉNÉù{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ]Å~ɱÉÉ´ÉlÉÉà »É¾Ö+à Xà«ÉÉà +{Éà »É¾Ö{ÉÉ ·´ÉÉ»É +wù oÉ< NÉ«ÉÉ. »É¾Ö{ÉÉ ©ÉÉàhÉ©ÉÉÅoÉÒ ÊSÉ{÷Ö ©ÉÉ÷à yÉ{«É´ÉÉq{ÉÉ ¶É¥qÉà {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉ. +{Éà ©ÉÉmÉ ´ÉÒ»ÉàH ©ÉÒ{ÉÒ÷{ÉÉà »É©É«É ~É»ÉÉù oÉ«ÉÉà +{Éà ~Éà±ÉÉ ~ÉeÒ NÉ«Éà±ÉÉ «ÉÉmÉÒ »ÉÉoÉà ÊSÉ{÷Ö UàH »÷Ò©Éù ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà. lÉÚlÉH ~ÉÉ»Éà A§Éà±ÉÉ »É¾ÖÅ+à qÉàùeÖÅ {ÉÉÅLÉÒ{Éà +à ¥ÉÅ{Éà{Éà A~Éù ±É< ±ÉÒyÉÉ. »ÉÉÅW{ÉÉ »É©É«Éà »÷Ò©Éù~Éù{ÉÉ «ÉÉmÉÒ+Éà+à ÊSÉ{÷Ö+à Hùà±É +É §É´«É ~ÉùÉJ©É ¥Éq±É +à{ÉÉà ¥É¾Ö©ÉÉ{É »ÉŧÉÉù§É «ÉÉàW«ÉÉà. +à ¥É¾Ö©ÉÉ{É »ÉŧÉÉù§É©ÉÉÅ qùàH «ÉÉmÉÒ+à ¡É¶ÉÅ»ÉÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà{ÉÉà yÉÉàyÉ ´É¾É´«ÉÉà. Uà±±Éà »É§ÉÉùŧÉ{ÉÉ +y«ÉKÉà ÊSÉ{÷Ö{Éà ¥Éà ¶É¥qÉà ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ Ê´É{ÉÅÊlÉ HùÒ. ÊSÉ{÷Ö ¥ÉÉà±É´ÉÉ A§ÉÉà oÉ«ÉÉà. Wà´ÉÖÅ ©ÉÉ<H +àiÉà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÖÅ +à XàùoÉÒ ¥ÉùÉeÒ Ac«ÉÉà - ~ɾà±ÉÉ ©É{Éà +à W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà Hà »÷Ò©Éù{ÉÉ lÉÚlÉH ~ÉùoÉÒ yÉIÉà ©ÉÉùÒ{Éà »ÉÉNÉù{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ ~Éù yÉH౫ÉÉà HÉàiÉà? ¾É, +~ÉÉmÉ ~ÉÉ»Éà +ÉOɾ HùÒ{Éà W«ÉÉùà ~ÉùÉà~ÉHÉù HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà l«ÉÉùà +É H°iÉlÉÉ »ÉXÇ«É Uà. Wà »ÉÅ~ÉÊnÉ PÉù©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ¥ÉÉq »ÉÅlÉÊlÉ »ÉÉoÉà {ÉÉlÉÉà lÉÉàeÉ´ÉlÉÒ ¾Éà«É, Wà qÉà±ÉlÉ HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉ Êq±É lÉÉàe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ ¥É{ÉlÉÖÅ ¾Éà«É, Wà ¸ÉÒ©ÉÅlÉÉ< »ÉÅlÉÉà »ÉÉoÉà{ÉÉà {ÉÉlÉÉà lÉÉàeÉ´ÉlÉÒ ¾Éà«É, Wà yÉ{É yÉ©ÉÇ »ÉÉoÉà{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ lÉÉàeÉ´ÉlÉÖÅ ¾Éà«É - +à »ÉÅ~ÉÊnÉ, +à qÉà±ÉlÉ, +à ¸ÉÒ©ÉÅlÉÉ<,+à yÉ{É ¶ÉÖÅ HÉ©É{ÉÒ?

¾ä«Éà ´É»Éà±ÉÉ {ÉÉoÉ ! lÉÉùÒ +W¥É »ÉÖÅqù ©ÉÚÊlÉÇ Xà«ÉÉÅ HùÖÅ +Ê{É©ÉàºÉ {É«É{Éà lÉÉà«É lÉÞÊ~lÉ {ÉÉ oÉlÉÒ, ´É»É´ÉÉ ©É³à §É´ÉÉà§É´É ©É{Éà ¥É»É +É~É{ÉÉ SÉùiÉÉà ©É¾Ó, +àoÉÒ ´ÉyÉÖÅ +Éà {ÉÉoÉ ! ¾ÖÅ ©ÉÉÅNÉÖ ¥ÉÒWÖÅ H¶ÉÖÅ +à {ɾÓ

+iÉ©ÉÉà±É ©ÉÉ{É´É{ÉÉ §É´Éà ~ÉÅSÉÉlÉ ©Éá ¥ÉÒY HùÒ ~É±É ~É±É lÉÚ÷à Uà +É«ÉLÉÚÅ +à ´ÉÉlÉ Êq±É©ÉÉÅ {ÉÊ´É yÉùÒ ´ÉÒlÉùÉNÉ{ÉÉ ´ÉSÉ{ÉÉà ʴɺÉà ¥ÉàHɳY ¥É{ÉÒ ùÂÉà {Éù§É´É ©É²«ÉÉà ©ÉÖW qÉàʾ±ÉÉà, ¾ÉùÒ NÉ«ÉÉà !

WùÉ ¾»ÉlÉÉ ù©ÉlÉÉ Y´ÉÉà WNÉlÉ ¥Éq±ÉÉ< W¶Éà. ʶÉùà §ÉÉù ±É<{Éà W¶ÉÉà lÉÉà Y´É{É Hù©ÉÉ< W¶Éà.

$$$$$$$$$55 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 19

eÉà¶ÉÒ +{Éà ¶Éàc{ÉÒ HoÉÉ

{ÉÅ : 19 eÉà¶ÉÒ +{Éà ¶Éàc{ÉÒ HoÉÉ »ÉÉ±É »ÉÅ´ÉlÉ §É±Éà §ÉÚÅ»ÉÉ<

»ÉÉ±É »ÉÅ´ÉlÉ §É±Éà §ÉÚÅ»ÉÉ< NÉ«ÉÉ ¾Éà«É ~ÉiÉ +à ´ÉÉlÉ ¾Y Y´ÉlÉÒ-XNÉlÉÒ +ÉWà ~ÉiÉ <ÊlɾɻÉ{ÉÉ ~ÉÉ{Éà »ÉÅPÉùÉ«Éà±ÉÒ ~ÉeÒ Uà.+àH ù©ÉiÉÒ«É ¶É¾àù! ¶É¾àù ´ÉSSÉà W +àH »ÉÖÅqù ¥ÉÅNɱÉÉà! ¥ÉÅNɱÉÉ©ÉÅÉ ù¾à +àH HùÉàe~ÉÊlÉ ¶Éàc! ¥ÉÅNɱÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉàW +àH {ÉÉ{ÉHeÒ ©ÉhÚ±ÉÒ! ©ÉhÚ±ÉÒ©ÉÉÅ HÉà< {É ù¾à,

$$$$$$$$$56 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

ʻɴÉÉ«É +àH PÉùeÉÅ eÉà¶ÉÒ. +É eÉà¶ÉÒ ¸ÉÉÊ´ÉHÉ ¾lÉÒ. ¶Éàc{Éà l«ÉÉÅ yÉ{É{ÉÉ hàù! PÉù +ÉÅNÉiÉà +É´Éà±ÉÉà HÉà< ~ÉÉUÉà {É X«É , Wà +É´Éà lÉà{Éà LÉÉà¥ÉÉà §ÉùÒ §ÉùÒ{Éà ¶Éàc »ÉÉä{Éà«ÉÉ +É~Éà. »É´ÉÉù{ÉÉ ¶Éàc Ccà l«ÉÉùà ¥ÉÅNɱÉÉ{ÉÒ +ÉNɳ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ ±ÉÉ<{É ±ÉÉNÉÒ ¾Éà«É! ùÉàW »É´ÉÉù{ÉÉ CcÒ{Éà H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ qÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÉà ¶Éàc{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É! H±ÉÉH©ÉÉÅ lÉÉà ¶Éàc ¾XùÉà {É¾Ó lÉÉà ±ÉÉLÉÉà »ÉÉà{Éä«ÉÉ ´ÉàùÒ qà. eÉà¶ÉÒ©ÉÉÅ{Éà Ac´ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +à W ÷É<©É! eÉà¶ÉÒ©ÉÉÅ AcÒ{Éà »ÉÒyÉÉ ©ÉÅÊqùà X«É. q¶ÉÇ{É Hùà, NÉÖùÖ´ÉÅq{É Hùà {Éà PÉùà +É´ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ±É<{Éà ¥Éà»ÉÒ X«É.¶Éàc{ÉÉà qùùÉàW{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É qÉ{É qà´ÉÉ{ÉÉà. eÉà¶ÉÒ{ÉÉà qùùÉàW{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH Hù´ÉÉ{ÉÉà. ¥ÉÅ{Éà +àH ¥ÉÒX{Éà WÖ´Éà! ¥ÉÅ{Éà +àH¥ÉÒX{ÉÉÅ »ÉÉKÉÒ .+àH Êq´É»É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. HÉàiÉ XiÉà ¶ÉÖÅ ¥É{«ÉÖÅ? {É ¶Éàc +ÉLÉÉ Êq´É»É©ÉÉÅ qÉ{É q< ¶ÉH«ÉÉ, {É eÉà¶ÉÒ©ÉÉ +ÉLÉÉ Êq´É»É©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH HùÒ ¶ÉH«ÉÉ! ¥ÉÅ{Éà{Éà HÅ< +ÅlÉùÉ«É {Ée«ÉÉà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Ê{É«É©É lÉÚ÷«ÉÉà lÉàoÉÒ ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ ùÅW {ÉÉà ~ÉÉù {É ùÂÉà.»ÉÉÅW ~ÉeÒ. ¥ÉÅ{Éà §ÉàNÉÉ oÉ«ÉÉÅ {Éà LÉÚ¥É ~É»lÉÉ´ÉÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉ. ¶Éàc H¾à: ¾ÖÅ qÉ{É {É q< ¶ÉH«ÉÉà!eÉà¶ÉÒ H¾à:¾Ö »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH {É HùÒ ¶ÉHÒ !¶Éàc {Éà oÉ«ÉÖÅ:eÉà¶ÉÒ W¥ÉùÒ Uà.©ÉÉùÉ ±ÉÉLÉ »ÉÉà{Éäà«ÉÉ{ÉÉÅ qÉ{É »ÉÉoÉà +à{ÉÒ +àH »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{Éà »ÉùLÉÉ´ÉlÉÉÅ +à{Éà ¶Éù©É {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÒ?¶Éàc{ÉÉà +ʧɩÉÉ{É{ÉÉà ~ÉÉùÉà »ÉÉlÉ©Éà +ɻɩÉÉ{Éà SÉeÒ ~ÉÉàHÉùÒ Ac«ÉÉà, +ùà eÉàHùÒ! lÉÖÅ ´É³Ò ¶ÉÒq{Éà +É÷±ÉÉà ~É»lÉÉ´ÉÉà Hùà Uà? +àH ©ÉÖ¾~ÉÊnÉ{ÉÉà HHeÉà +É©ÉoÉÒ lÉà©É {É £ààù´«ÉÉà +à©ÉÉ lÉÉùÖÅ ¶ÉÖÅ WlÉÖÅ ùÂÖÅ? +à©ÉÉ ´É³Ò H«ÉÉà ©ÉÉà÷Éà yÉ©ÉÇ oÉ< W´ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà{Éà ~ÉÖi«É ¥ÉÅyÉÉ< W´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ! ~Éä»ÉÉ{ÉÉà LÉSÉÇ {É¾Ó {Éà ¥Éà PÉeÒ +ÉùÉ©É{ÉÉà +ÉùÉ©É ! +à©ÉÉ W ¥ÉyÉÉà yÉ©ÉÇ oÉ< WlÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà ±ÉÉLÉÉà »ÉÉà{Éäà«ÉÉ{ÉÖÅ qÉ{É HÉà< HùlÉ W {ɾÒÆ”.~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà {É¾Ó ~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH Wà´ÉÉ ©É¾É{ÉyÉ©ÉÇ »ÉÉ©Éà +ÉKÉà~É +É´ÉlÉÉÅ eÉà¶ÉÒ ]ɱ«ÉÉÅ {É ùÂÉÅ. eÉà¶ÉÒ H¾à,¶Éàc! lÉ©Éà qÉ{Éà·´ÉùÒ -lÉ©É{Éà ~ÉNÉà ±ÉÉNÉÒ+à, ~ÉiÉ lÉ©Éà ©É{É©ÉÉÅ £É´Éà lÉà©É ¥ÉÉà±ÉÉà +à lÉÉà »ÉÉùÖÅ {É H¾à´ÉÉ«É. lÉ©Éà »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÉ £³{Éà XiÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ +à÷±Éà +É´ÉÖÅ ¥ÉÉà±ÉÉà UÉà ~ÉiÉ §ÉNÉ´ÉÉ{ÉlÉÉàH¾à Uà,¾ÒùÉ{ÉÉ PÉÖ©©É÷´ÉɳÖÅ,»ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ qÒ´ÉɱÉÉà´ÉɳÖÅ,©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉ´ÉɳÖÅ, ©ÉÉùÖÅ ©ÉÅÊqù HùÉ´ÉÉà +{Éà Wà ~ÉÖi«É oÉÉ«É lÉà HùlÉÉÅ +àH »ÉÉSÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ~ÉÖi«É ¥ÉÅyÉÉ«É! ¶ÉÖÅ §ÉNÉ´ÉÉ{É +É´ÉÖÅ H¾Ò NÉ«ÉÉ +à LÉÉà÷ÖÅ ¾¶Éà?¶Éàc{ÉÉ qÉ{ÉÉʧɩÉÉ{É{ÉÉ A§ÉÉ Hùà±ÉÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ +àH W¥Éùq»lÉ yÉùlÉÒHÅ~É{ÉÉà +ÉÅSÉHÉà +É´«ÉÉà!¶Éàc HÅ<~ÉiÉ W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉ Ê´É{ÉÉ SÉɱÉlÉÉ oÉ«ÉÉ. eÉà¶ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{Éà HÉ©Éà ±ÉÉN«ÉÉÅ.´ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ ¥ÉÅ{Éà{ÉÉà +É HÉ«ÉÇJ©É SÉɱÉÖ W ùÂÉà! ¥ÉÅ{Éà{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ{ÉÉ ´Éɳ ¾´Éà yÉÉà³É oÉ«ÉÉ. ©ÉÉoÉà ©ÉÉàlÉ{ÉÉ qÚlÉÉà +ÉÅ÷É ©ÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ~ɾà±ÉÉ HÉàiÉ »É~ÉeɶÉà. +à HÖqùlÉ{ÉÉ LÉÉà³à LÉà±ÉÉlÉÉà ¡É·{É ¾lÉÉà.+à©ÉÉ +àH NÉÉà]ÉùÒ ùÉmÉà ¥ÉÅNɱÉÉ©ÉÉÅ H°iÉ SÉÒ»ÉÉà »ÉŧɳÉiÉÒ, eÉà¶ÉÒ©ÉÉÅ »É£É³É XNÉÒ Ac«ÉÉÅ. ~ÉÚU«ÉÖÅ lÉÉà LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà ¶É¾àù©ÉÉÅ +{ÉàH »ÉLÉÉ´ÉlÉÉà Hù{ÉÉù, UÚ÷à ¾ÉoÉà ±ÉK©ÉÒ{ÉÖÅ qÉ{É Hù{ÉÉù HùÉàe~ÉÊlÉ ¶Éàc +àHÉ+àH ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÒ ~ÉoÉÉùÒ©ÉÉÅ ~Ée«ÉÉ Uà, +à©É{ÉÒ +É HùÖiÉ SÉÒ»ÉÉà »ÉŧɳɫÉUà!eÉà¶ÉÒ©ÉÉÅ ±ÉÉHeÒ{ÉÉ ÷àHà ¥ÉÅNɱÉÉ{ÉÖÅ H©~ÉÉA{e ´É÷É´ÉÒ ]e~ɧÉàù ¶Éàc{Éà

$$$$$$$$$57 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

»É¾É{ÉÖ§ÉÚÊlÉ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ A~Éù SÉh´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉ,~ÉiÉ +à ~ÉÚùÉÅ ~ÉNÉoÉÒ«ÉÉÅ {É SÉhÒ ¶ÉH«ÉÉÅ{Éà ¶Éàc{ÉÉà ¡ÉÉiÉqÒ~É ¥ÉÖX< NÉ«ÉÉà. ¶Éàc{ÉÖÅ LÉÉàʳ«ÉÖÅ +à©É{Éà +à©É ùÂÖÅ. {Éà +ÉlÉÇy«ÉÉ{É{ÉÉ ~É{ÉÉùà ~Éeà±ÉÉà ¶Éàc{ÉÉà +Él©ÉÉ ÊlÉ«ÉÈSÉNÉÊlÉ©ÉÉÅ ¾ÉoÉÒ ¥É{ÉÒ{Éà £ù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.qÉ{É{ÉÖÅ +ʧɩÉÉ{É,©ÉÉ{É{ÉÒ±ÉɱɻÉÉ,yÉ©ÉÇÊJ«ÉÉ ¡Él«Éà lÉÖSUlÉÉ,+É mÉiÉ ~ÉÉ~É{ÉÉ ¶ÉÉ~Éà Ê¥ÉSÉÉùÉ ¶Éàc{Éà H«ÉÉÅ«É yÉHà±ÉÒ qÒyÉÉ.

oÉÉàeÉÅ ´Éù»É ´ÉÒl«ÉÉÅ{Éà eÉà¶ÉÒ©ÉÉ{ÉÉà {ÉÅ¥Éù ±ÉÉN«ÉÉà. eÉà¶ÉÒ©ÉÉ{ÉÉ Y´É{ÉqÒ~É©ÉÉÅ lÉà±É LÉÚ÷´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÖÅ. +à ~ÉiÉ ©Éùiɶɫ«ÉÉ ~Éù ~Ée«ÉÉÅ, ~ÉiÉ +à©É{ÉÖÅ ©ÉÉá ¾»ÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +à©É{ÉÉ ©ÉÉá ~Éù Y´É´ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉà§É Hà ©Éù´ÉÉ{ÉÉà §É«É WùÒ+à qàLÉÉlÉÉà {É ¾lÉÉà. qùùÉàW ¥Éà PÉeÒ WNÉlÉoÉÒ WÖqÉ ~ÉeÒ +Él©ÉÉ{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉeà±ÉÒ ¶ÉÖ§É ÷à´É{ÉÖÅ W +É ~ÉÊùiÉÉ©É ¾lÉÖÅ.+àH »É©ÉÒ »ÉÉÅWà, +à qÒ´ÉÉà ~ÉiÉ ¥ÉÖ]É< NÉ«ÉÉà. +à qÒ´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÖ]É< NÉ«Éà±ÉÒ +Él©ÉW«ÉÉàlÉ lÉà W {ÉNÉù{ÉÉ ùÉW´ÉÒ{ÉÉ ùÉW©É¾à±É©ÉÉÅ

¥Éà PÉeÒ{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉHà »É©ÉlÉɧÉÉ´Éà eÉà¶ÉÒ©ÉÉ{Éà ùÉWHÖ©ÉÉùÒ

¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉÅ. +àH Êq´É»É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. ùÉW~ÉÖùÖºÉÉà HÉà< »ÉÖÅqù ¾ÉoÉÒ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ©ÉÉÅ ´É{É-´É{É §É©ÉÒ ùÂÉ Uà, +à©ÉÉ +àH ¾ÉoÉÒ +à©É{ÉÒ X³©ÉÉÅ »É~ÉeÉ< X«É Uà. +à ¾ÉoÉÒ ¥ÉÒXà HÉà< {É¾Ó - +à W {ÉNÉù{ÉÉà HùÉàe~ÉÊlÉ ¶Éàc! ùÉX ¾ÉoÉÒ{Éà Xà< LÉÖ¶É oÉ< X«É Uà {Éà ~É÷¾»lÉÒ{ÉÖŠʥÉùÖq +É~Éà Uà. ~É÷¾»lÉÒ ~Éù ¥Éà»ÉÒ ùÉX +ÉLÉÉ {ÉNÉù©ÉÉÅ £ù´ÉÉ {ÉÒH³à Uà. ùÉW~ÉÖmÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉoÉà Uà. ùÉX Wà ù»lÉà W< ùÂÉ Uà, +à W ù»lÉà ¶Éàc{ÉÒ ¾´Éà±ÉÒ +{Éà eÉà¶ÉÒ©ÉÉ{ÉÖÅ PÉù Uà. ¾ÉoÉÒ yÉÒùà yÉÒùà +ÉNɳ ´ÉyÉÒ ùÂÉàà, l«ÉÉÅ W ¾ÉoÉÒ{ÉÒ {ÉWù ¾´Éà±ÉÒ ~Éù ~Éeà Uà. ¾´Éà±ÉÒ ~Éù {ÉWù ~ÉelÉÉÅ W ¾ÉoÉÒ{Éà ~ÉÚ´ÉÇW{©É{ÉÖÅ »©ÉùiÉ oÉÉ«É Uà {Éà +à W KÉiÉà ©ÉÚSUÉÇ LÉÉ<{Éà ~ÉÉàlÉà yÉùlÉÒ ~Éù h³Ò ~Éeà Uà. SÉÉùà ¥ÉÉWÖ ¾É¾ÉHÉù ©ÉSÉÒ X«É Uà. HÉà<~ÉiÉ Ê¾»ÉÉ¥Éà ¾ÉoÉÒ C§ÉÉà oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. ¾´Éà Hù´ÉÖÅ ¶ÉÖÅ?+à Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ A§ÉÉ Uà. l«ÉÉÅ lÉÉà ¥ÉÒY +Àh +´É{É´ÉÒ PÉ÷{ÉÉ ¥É{ÉÒ X«É Uà. ùÉW~ÉÖmÉÒ{ÉÒ +ÉÅLÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ PÉù A~Éù ~Éeà Uà {Éà +àHÉ+àH +à{Éà ~ÉiÉ ~ÉÚ´ÉÇW{©É{ÉÖÅ »©ÉùiÉ oÉ< X«É Uà +{Éà ©ÉÚSUÉÇ LÉÉ<{Éà {ÉÒSÉà ~ÉeÒ X«É Uà. §ÉÉ{É©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà ùÉW~ÉÖmÉÒ ¥ÉyÉÖÅ W »É©ÉY X«É Uà. lÉùlÉ W ¾ÉoÉÒ ~ÉÉ»Éà W< +à{Éà C§ÉÉ Hù´ÉÉ ¡É«Él{É Hùà Uà. ~ÉiÉ +à ¶ÉÉ{ÉÉà C§ÉÉà oÉÉ«É? +à lÉÉà ¥Éà§ÉÉ{É Uà! lÉùlÉ W ùÉW~ÉÖmÉÒ ©ÉÉà÷àoÉÒ HÉ{É©ÉÉÅ H¾à Uà. ¶Éàc! CcÉà. ¨É©ÉiÉÉ{Éà qÚù HùÉà. lÉ©Éà qÉ{É{ÉÉ ¡É§ÉÉ´Éà ~É÷¾»lÉÒ ¥É{«ÉÉ UÉà l«ÉÉùà ¾ÖÅ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~Éà ùÉWHÖ©ÉÉùÒ ¥É{ÉÒ UÖÅ. HÉùiÉ qÉ{É HùlÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ´ÉyÉÖ ÊHÅ©ÉlÉÒ Uà.ùÉWHÖ©ÉÉùÒ{ÉÉ ¥ÉÉà±É HÉ{Éà ~ÉelÉÉÅ W ¾ÉoÉÒ C§ÉÉà oÉ<{Éà SÉɱɴÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉà. ¥ÉyÉÉÅ XàlÉÉ W ùÂÉÅ. +àH ùÉW~ÉÖmÉÒ+à ¶ÉÉà SÉ©ÉlHÉù »ÉW«ÉÉâ! ùÉWHÖ©ÉÉùÒ+à ¾ÉoÉÒ{Éà lÉoÉÉ lÉ©ÉÉ©É ùÉW«É~ÉÊù´ÉÉù{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{Éà ¾ÉoÉÒ{ÉÉà ~ÉÚ´ÉÇ§É´É H¾Ò »Éŧɳɴ«ÉÉà. ~ÉÚ´ÉÇ§É´É »ÉÉŧɳlÉÉÅ W ¾ÉoÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ±É{ÉÖÅ §ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ - ¡ÉÊlÉ¥ÉÉàyÉ ~ÉÉ©«ÉÉà {Éà +à Êq´É»ÉoÉÒ ~ÉÉàlÉà ¾ÉoÉÒ UlÉÉÅ qùùÉàW »É´ÉÉù-»ÉÉÅW ¥Éà »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH §ÉÉ´ÉoÉÒ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà.

ùÉW~ÉÖmÉÒ{ÉÉ °~É©ÉÉÅ ]³¾³Ò CcÒ

$$$$$$$$$58 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

qùùÉàW »É´ÉÉù-»ÉÉÅW »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà W©ÉÒ{É ~Éù {ÉÒSÉÒ rʺ÷ ùÉLÉÒ ùÉW~ÉÖmÉÒ{ÉÒ »ÉÉ©Éà +à ¥Éà PÉeÒ C§ÉÉà ù¾àlÉÉà. »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÉÅ ùÉW~ÉÖmÉÒ{Éà ©ÉÉoÉÖÅ {É©ÉÉ´ÉÒ +à SÉɱ«ÉÉà WlÉÉà. Y´É{É{ÉÉ UàeÉ »ÉÖyÉÒ +àiÉà +à{ÉÉà +É Ê{É«É©É ~Éɲ«ÉÉà. +ÅlÉà +à W ¥ÉàPÉeÒ{ÉÉ ¥Éà »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉHà +à{Éà +É«ÉÖº«É ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÉ +Éc©ÉÉ »É¾»mÉÉù qà´É±ÉÉàH{ÉÉ qà´É{ÉÖÅ »oÉÉ{É +~ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ. ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ W<+à lÉÉà ©ÉÉmÉ ¥ÉàPÉeÒ{ÉÉ +àH »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉHoÉÒ ¥ÉÉiÉÖÅ JÉàe +ÉàNÉiÉ»ÉÉc ±ÉÉLÉ, ~ÉSSÉÒ»É ¾Xù {É´É»ÉÉà ~ÉSSÉÒ»É Wà÷±ÉÖÅ ~ɱ«ÉÉà~É©É{ÉÖÅ qà´É§É´É{ÉÖÅ (+»ÉÅL«É ´ÉºÉÉâ{ÉÖÅ) +É«ÉÖº«É ¥ÉÅyÉÉ«É Uà. ¥ÉÒWÖ HÉÅ< {É HùÒ ¶ÉHÉà lÉÉà Uà´É÷à Y´É{É©ÉÉÅ qùùÉàW +àH »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH HùÒ ¥Éà PÉeÒ WNÉlÉ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É ]Å]ɳÉà©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖHlÉ oÉ< ©ÉÉä{É ~ÉiÉà »É©É§ÉÉ´Éà +Él©ÉÉ{ÉÉ »ÉÉ{ÉÒy«É©ÉÉÅ ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊlÉ[ÉÉ HùÉà lÉÉà~ÉiÉ lÉà{ÉÉà AwÉù oÉ< X«É. ©ÉÉùÉ ©ÉÞl«ÉÖ{Éà, »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÉù¶ÉÉà. (ùÉNÉ - WùÉ »ÉÉ©É{Éà lÉÉà +É) ©ÉÉùÖÅ +É«ÉLÉÖÅ LÉÚ÷à Wà PÉeÒà+à, l«ÉÉùà ©ÉÉùÉ Àq«É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùXà, Uà +ùY lÉ©ÉÉà{Éà ¥É»É +à÷±ÉÒ, ©ÉÉùÉ ©ÉÞl«ÉÖ{Éà »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÉùXà , ©ÉÉùÅÖ +É«ÉLÉÖÅ LÉÚ÷à. Y´É{É{ÉÉà {ÉÉ HÉà< §ÉùÉà»ÉÉà, qÉàeÉqÉàeÒ{ÉÉ +É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ, +ÅlÉÊù«Éɳà W<{Éà ~ÉeÖÅ Xàà +ÉàÊSÉÅlÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ, l«ÉÉùà ©ÉÉùÉ »´ÉW{É ¥É{ÉÒ +É´ÉXà, oÉÉàeÉ ¶É¥qÉà yÉ©ÉÇ{ÉÉ »ÉÖiÉÉ´ÉXà. Uà +ùY lÉ©ÉÉà{Éà ¥É»É +à÷±ÉÒ, ©ÉÉùÉ ©ÉÞl«ÉÖ{Éà »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÉùXà. ©ÉÉùÅÖ +É«ÉLÉÖÅ LÉÚ÷à. qqÉâ ´Éy«ÉÉ Uà +É qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùà Êù¥ÉÉ´ÉÒ Êù¥ÉÉ´ÉÒ{Éà, +à´ÉÒ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ Xà ©ÉÖW{Éà »ÉlÉÉ´ÉàUà±±ÉÒ ~ɳÉà©ÉÉÅ ùeÉ´ÉÒ{Éà l«ÉÉùà ©ÉÉùÒ ©Éqq©ÉÉÅ ~ÉyÉÉùXà, ~ÉÒeÉ »É¾à´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ ´ÉyÉÉùXà.

Uà +ùY lÉ©ÉÉà{Éà ¥É»É +à÷±ÉÒ, ©ÉÉùÉ ©ÉÞl«ÉÖ{Éà »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÉùXà.

©ÉÉùÅÖ +É«ÉLÉÖÅ LÉÚ÷à.

Y´É´ÉÖÅ oÉÉàeÖÅ {Éà ]Å]ɳ ]É]Ò, +à´ÉÒ Ê»oÉÊlÉ Uà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ, UÖ÷´ÉÉ {ÉÉ qà Uà±±ÉÒ ~ɳÉà©ÉÉÅ.ÊSÉÅlÉÉ ©É{Éà Xà ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ,

l«ÉÉùà qÒ~ÉH lÉ©Éà ¡ÉNÉ÷É´ÉXà©ÉÉùÉ ©ÉÉྠÊlÉÊ©Éù{Éà ¾÷É´ÉXà,

Uà +ùY lÉ©ÉÉà{Éà ¥É»É +à÷±ÉÒ, ©ÉÉùÉ ©ÉÞl«ÉÖ{Éà »´ÉÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÉùXà.

©ÉÉùÅÖ +É«ÉLÉÖÅ LÉÚ÷à.

Doing more than is expected to make another's life a little more bearable without uttering a single complaint means compassion.

To kill or hurt any living being amounts to killing or hurting one self. Compassion to others is compassion to one's own self. "Tirthankar Bhagwan Sri Mahavir Swami."

$$$$$$$$$59 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ

{ÉÅ : 20

+©Éù £³

ùÉX{Éà +©Éù £³ §Éá÷©ÉÉ +É´«ÉÖÅ lÉàiÉà ~ÉÓNɱÉÉùÉiÉÒ{Éà §Éá÷ +É~«ÉÖÅ. ~ÉÓNɱÉÉùÉiÉÒ+à +©Éù£³ ©É¾É´ÉlÉ{Éà +É~«ÉÖÅ. l«ÉÉùà ©É¾É´ÉlÉlÉà +©Éù£³ ´ÉණÉÉ{Éà +É~Éà Uà +É £³ lÉÖÅ LÉÉ< ±Éà-+©Éù ¥É{ÉÒ W<¶É. H¾à Uà Hà lÉÉùÉ ´ÉNÉù ©É{Éà {É¾Ò SÉɱÉà ©ÉÉ÷à W +É £³ lÉ{Éà +É~ÉÖÅ UÖÅ. +É{ÉÉ ´ÉNÉù ©É{Éà {É¾Ò SÉɱÉà lÉà ùÉNÉ,¥ÉyÉÉ ´ÉNÉù SÉɱÉà,£É´Éà lÉà ´ÉäùÉN«É. ´ÉණÉÉ-©É{É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ¾ÖÅ +©Éù ¥É{ÉÒ YÅqNÉÒ§Éù ~ÉÉ~ÉÉà W Hù´ÉÉ{ÉÒ. lÉà{ÉÉ HùlÉÉÅ HÉà<H yÉ©ÉÉÇl©ÉÉ{Éà +É £³ +É~ÉÖÅ. +ÉLÉÉ {ÉNÉù{ÉÉà ùÉX W »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ yÉ©ÉÉÇl©ÉÉ Uà.£³ ±É<{Éà ùÉX{Éà §Éá÷ yÉùà Uà +{Éà H¾àUà +É +©Éù£³ +É~É LÉÉ< ±ÉÉà. ©ÉÉiÉ»É ´ÉÉiÉÒoÉÒ ©É~ÉÉ«É. »ÉÉà{ÉÖÅ H»ÉÉà÷ÒoÉÒ ~ÉùLÉÉ«É. £³ Xà<{Éà ùÉX Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà ©ÉÉùÉoÉÒ ¶É° oÉ«Éà±ÉÖÅ ~ÉÉUÖÅ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà +É´«ÉÖÅ. ʴɺɫÉ{ÉÒ ´ÉÉ»É{ÉÉ UÚ÷à lÉÉàW +Él©ÉPÉù lÉù£ ~ÉNɱÉÉÅ ~Éeà. ¡É§ÉÖ!Hà´ÉÉ ©ÉÖùLÉ ¥É{«ÉÉÅ +©Éà? qÖ:LÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÖLÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉàlÉÉà +©Éà Y´É{ɧÉù H«ÉÉÇ ~ÉiÉ »ÉÖLÉ©ÉÉÅoÉÒ +É{ÉÅq©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà +©Éà §ÉÖ±ÉÒ W NÉ«ÉÉ. +ÉÊ¶ÉºÉ +É~ÉÉà +©É{Éà Hà +©Éà +Él©ÉÉ{ÉÉ +É{ÉÅqù»É{Éà ¶ÉÉàºÉÒ Hà LÉlÉ©É HùÒ {ÉÉÅLÉà +à´ÉÉ +àH ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ~ÉÊù¥É³{Éà Àq«É©ÉÉÅ »oÉÉ{É {É +É~ÉÒ+à Hà {É Y´É{É©ÉÉÅ +~É{ÉÉ´ÉÒ ¥Éà»ÉÒ+à.

´¾É±ÉÉ ©ÉÉùÉ ¾ä«ÉÉ ©ÉÉÅ ù¾àWà, §ÉÚ±ÉÖÅ l«ÉÉÅ lÉÖÅ ÷ÉàHlÉÉà ù¾àWà

©ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà Uà HÉq´É +à´ÉÉà, ~ÉNÉ lÉÉà LÉÚÅSÉÒ Ê¾Å©ÉlÉ ©ÉÉùÒ HÉ©É {É +É´Éà, lÉÖÅ ~ÉHeWà ¥ÉÉÅ«É.

X«É ; ´¾É±ÉÉ ©ÉÉùÉ.

©ÉùH÷ Wà´ÉÖÅ ©É{É +©ÉÉùÖÅ W«ÉÉÅ l«ÉÉÅ HÚqHÉ LÉÉ«É;

©ÉÉྠ©ÉÊqùÉ A~Éù ~ÉÒyÉÉà, {Éà ~ÉÉ~Éà ¡É´ÉÞnÉ oÉÉ«É.

´¾É±ÉÉ ©ÉÉùÉ

qà´ÉÖÅ ~ÉlÉÉ´É´ÉÉ +É´«ÉÉ WNÉ©ÉÉÅ, qà´ÉÖÅ ´ÉyÉlÉÖÅ X«É;

UÚ÷´ÉÉ{ÉÉà +àH +ÉùÉà ¾´Éà lÉÉà, lÉÖÅ UÉàeà UÖ÷É«É,

´¾É±ÉÉ ©ÉÉùÉ.

~ÉÖÊ{ÉlÉ{ÉÖÅ +É qqÇ ¾´Éà lÉÉà, ©ÉÖLÉà HÂÖÅ {É´É X«É;

»ÉÉá~ÉÒ ©Éá lÉÉà lÉÉùÉ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ, Wà oÉ´ÉÖÅ lÉà oÉÉ«É.

´¾É±ÉÉ ©ÉÉùÉ.

©ÉÉ lÉà ©ÉÉ, ¥ÉÒXÅ ´ÉNÉeÉ{ÉÉ ´ÉÉ.

$$$$$$$$$60 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 21

LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàc

LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàc qÖHÉ{ÉàoÉÒ oÉÉH«ÉÉ ~ÉÉH«ÉÉ PÉùà +É´«ÉÉÅ. ¾WÖ PÉù©ÉÉÅ ~ÉNÉ ©ÉÚH«ÉÉà {É ©ÉÚH«ÉÉà l«ÉÉÅ ~ÉÊl{É lÉÉeÖHÒ- lÉ©ÉÉùÉÅ PÉùeÉÅ ©ÉÉ-¥ÉÉ~ÉoÉÒ ¾ÖÅ HÅ÷É³Ò NÉ< UÖÅ. +ÉLÉÉà Êq´É»É PÉù©ÉÉÅ HSÉ HSÉ H«ÉÉÇ Hùà Uà, lÉ©ÉÉà +ÉLÉÉà Êq´É»É qÖHÉ{Éà ¾Éà´É, +¾Ó«ÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{ÉÒ HSÉ HSÉ ©ÉÉùà »É¾{É Hù´ÉÉ{ÉÒ +à lÉà ´É³Ò Hà´ÉÖÅPÉù©ÉÉÅ ¾ÖÅ lÉÉà ¾àùÉ{É oÉ< NÉ< UÖÅ. ´É³Ò lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É ´ÉÉùÅ´ÉÉù ©ÉÉùÖ +~É©ÉÉ{É Hùà Uà. +à÷±ÉÖÅW {É¾Ó ´ÉÉùÅ´ÉÉù ʶÉLÉÉ©ÉiÉ +É~«ÉÉ Hùà Uà.+àH H¾à´ÉlÉ Uà Hà ʶÉLÉÉ©ÉiÉ +É~É´ÉÒ NÉ©Éà ~ÉiÉ ±Éà´ÉÒ {É NÉ©Éà.~ÉÊl{É ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà Uà Hà ¾ÖÅ XiÉà {ÉÉ{ÉÖÅ UÉàHùÖÅ {ÉÉ ¾ÉàA +à ùÒlÉà ʶÉLÉÉ©ÉiÉ +É~Éà Uà. XiÉà ©É{Éà HÉà< »É©ÉWiÉ W {É ~ÉelÉÒ ¾Éà«É,»É´ÉÉùà ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅoÉÒ HÉSÉ{ÉÖÅ ´ÉÉ»ÉiÉ ~ÉeÒ NÉ«ÉÖÅ +{Éà £Ù÷Ò NÉ«ÉÖÅ.+{Éà lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÉ +à ¥ÉÉà±É´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ HùÒ qÒyÉÖÅ.¥Éà÷É ´É»lÉÖ »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà±ÉÉà lÉÉà +É´ÉÖÅ {É ¥É{Éà.¾´Éà HÉSÉ »ÉÉ£ HùÒ ±Éà Wà {É¾Ò lÉÉà HÉà<{ÉÉ ~ÉNÉ©ÉÉ +É´ÉÒ W¶Éà Hà HÉà<{Éà ´ÉÉNÉÒ W¶Éà lÉÉà ±ÉÉà¾Ò±ÉÖ¾ÉiÉ oÉ< W¶Éà.lÉ©Éà W H¾Éà Hà lÉÚ÷à±ÉÒ ´É»lÉÖ{ÉÉ HÉSÉ ¾ÖÅ HÉÅ< +à©É W ~Ée«ÉÉ ù¾à´ÉÉ qA +à´ÉÒ UÖÅ? W°ù ¾Éà«É Hà {ÉÉ ¾Éà«É ʶÉLÉÉ©ÉiÉ +É~«ÉÉ W Hùà Uà.LÉà©ÉSÉÅq¶Éàcà HÂÖÅHà,+ùà ©ÉÉùÒ ¥ÉÉ Wà´ÉÒlÉÉà ¥ÉÒY HÉà<{ÉÒ ¥ÉÉ {ÉoÉÒ. ~Éà±ÉÒ ù©ÉÒ±ÉÉ{Éà lÉÉà lÉÖÅ +Éà³LÉà Uà {Éà.lÉà{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖÅ lÉÉà ¥ÉÉà±Éà lÉÉà Uà ~ÉiÉ Wà ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà ´É»lÉÖ{ÉÉà PÉÉ ~ÉiÉ Hùà Uà. ©ÉÉùÒ ¥ÉÉ lÉÉà lÉ{Éà ´É¾ÖÅ {É¾Ó ~ÉiÉ qÒHùÒ »É©ÉY{Éà ¡Éà©ÉoÉÒ H¾à Uà. lÉÉùÉ ¡Él«Éà +à{Éà ±Éà¶É ©ÉÉmÉ qÖ§ÉÉÇ´É {ÉoÉÒ, Hà÷±ÉÒ«É ´ÉÉù lÉÉùÒ NÉàù¾ÉWùÒ©ÉÉÅ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà lÉÉùÉ ´ÉLÉÉiÉ Hùà Uà. ~ÉÊl{É ¥ÉÉà±ÉÒ ©ÉÉùà +É´ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ H¶ÉÖ W »ÉÉŧɳ´ÉÖÅ {ÉoÉÒ, ¾´Éà ¾ÖÅ +à©É{ÉÉoÉÒ mÉÉ»ÉÒ NÉ< UÖÅ ¾´Éà HÉÅ lÉÉà +à PÉù©ÉÉÅ {É¾Ò ù¾à, HÉÅ lÉÉà ¾ÖÅ{É¾Ó ù¾ÖÅ.~É»ÉÅqNÉÒ lÉ©ÉÉùà Hù´ÉÉ{ÉÒ ù¾à¶Éà,+ùà©ÉÉùÉ HÉà< »ÉNÉÉ ´É¾É±ÉÉ Hà ¥É¾à{É~ÉiÉÒ+Éà+É´Éà +É´Éà l«ÉÉùà +à ¥ÉÖhÉ+Éà l«ÉÉÅ ¥Éà»Éà±ÉÉ ¾Éà«É,lÉÉà PÉù{ÉÖÅ +{Éà ©ÉÉùÖÅ Hà÷±ÉÖ LÉùÉ¥É ±ÉÉNÉà? ¾´Éà lÉ©É{Éà £ùÒoÉÒ H¾ÖÅ UÖÅ Hà +É´ÉlÉÒHɱÉoÉÒ +É PÉù©ÉÉÅ HÉÅ lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉÖhÉ ©ÉÉ ¥ÉÉ~É, HÉÅ lÉÉà ¾ÖÅ.LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàcà ~ÉÊl{É{Éà PÉiÉÖÅ »É©ÉX´ÉÒ +{Éà HÂÖÅ Hà ¾É±É ¾ÖÅ Wà »lÉùà ~ɾÉáS«ÉÉà UÖÅ +ÉWà ¾ÖÅ Wà HÉÅ< ~ÉiÉ UÖÅ lÉà lÉÉà ©ÉÉùÉ ¥ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÖY{ÉÉ HÉùiÉà UÖÅ.~ÉiÉ ~ÉÊl{É HÉÅ<~ÉiÉ ¾HÒHlÉ »ÉÉŧɳ´ÉÉ Hà »É©ÉW´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. LÉà©ÉSÉÅq¶Éàc ¥ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÖY{ÉÖÅ H¾à±ÉÖÅ Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà ¥ÉÉ«ÉeÒ+à H¾à±ÉÖÅ lÉÖùÅlÉW HùlÉÉÅ lÉàoÉÒ Uà´É÷à HÅ÷É³Ò ~ÉÊl{É{Éà LÉÖ¶É Hù´ÉÉ LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàcà HÂÖÅ, lÉÉùÒ <SUÉ +à´ÉÒ W ¾Éà«ÉlÉÉà +É´ÉlÉÒHɱÉà ¥ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÖY{Éà HÉà< PÉùeÉÅPÉù©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ +É´ÉÒ¶ÉÖÅ. lÉà©É ~ÉÊlÉ+à H¾àlÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ <SUÉ ~ÉÚiÉÇ oÉ< ù¾Ò Uà lÉà XiÉÒ LÉÖ¶ÉLÉÖ¶ÉÉ±É oÉ< NÉ<. »É´ÉÉùà ~ÉÊl{É LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàc{Éà W©ÉÉeÒ ù¾à±É Uà lÉà »É©É«Éà ~ÉÅLÉÉà {ÉÉÅLÉlÉÉ ~ÉÊl{É{Éà ¥ÉÉ-¥É~ÉÖY{Éà +ÉWà PÉùeÉÅPÉù©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ{ÉÖ Uà +à ´ÉÉlÉ «ÉÉq HùÉ´ÉÒ.LÉà©ÉSÉÅq¶Éàcà HÂÖÅ Hà lÉÖÅ XiÉà Uà Hà Wà PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É {ÉoÉÒ +à PÉù PÉù {ÉoÉÒ.,~ÉiÉ »©É¶ÉÉ{É Uà.lÉÖÅ +l«ÉÉùà ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà »ÉÉSÉ´É´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ ~ÉiÉ lÉ{Éà lÉÉùÉà §ÉÉ´ÉÒ »É©É«É W ¥ÉlÉɴɶÉà Hà lÉÉùÉà Ê{ÉiÉÇ«É LÉÉà÷Éà Uà.¾©ÉiÉÉÅ lÉÉùÒ <SUÉ Uà lÉÉà ©ÉÉ ¥ÉÉ~É{Éà PÉùeÉÅPÉù©ÉÉÅ ©ÉÚHÒ

$$$$$$$$$61 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

+É´ÉÒ¶ÉÖÅ.¥ÉÉWÖ{ÉÉ +ÉàùeÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ+à qÒHùÉ{ÉÒ lÉà©ÉW lÉà{ÉÒ ´É¾Ö{ÉÒ ´ÉÉlÉSÉÒlÉ »ÉÉŧɳÒ. qÒHùÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉŧɳÒ{Éà ©ÉÉ ¥ÉÉ~É oÉÉàeÉ AqÉ»É oÉ< NÉ«ÉÉ. LÉà©ÉSÉÅq ¶Éàcà »ÉÉÅW{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ PÉùeÉÅ PÉù©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ H«ÉÖÅÇ. ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ¥É~ÉÉàù{ÉÉà »É©É«É ¾Éà< ùÉàW{ÉÒ¶ÉÒ ¡É©ÉÉiÉà »É©É«É oÉlÉÉÅ »ÉÚ< NÉ«ÉÉ.»ÉÉÅW{ÉÉà »É©É«É oÉlÉÉÅ qÒHùÉ+à ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{Éà PÉùeÉÅPÉù©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÖ +àHÉq ¥Éà Êq´É»É©ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉ«ÉÖÇ Uà. ~Éù{lÉÖ +©ÉÉùà +¾Ó +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà lÉàlÉÉà SÉɱÉÒ»É ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ {ÉIÒ oÉ< NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. qÒHùÉà +{Éà qÒHùÉ{ÉÒ ´É¾Ö +àHÒ »ÉÉoÉà ¥ÉÉà±ÉÒ NÉ«ÉÉ Hà©É Ê~ÉlÉÉY SÉɱÉÒ»É ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ?Ê~ÉlÉÉY ¥ÉÉ౫ÉÉ ¥Éà÷É +ÉWoÉÒ ±ÉNɧÉNÉ SÉɱÉÒ»É ´ÉºÉÇ ~ÉÚ´Éâ lÉÉùÒ ©ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉùÅ´ÉÉù Ê´É{ÉÅlÉÒoÉÒ lÉà{ÉÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ{Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ ©ÉÉùÉ ¥ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÖY{Éà +¾Ó ©ÉÚH´ÉÉ +É´Éà±É-+à ´ÉLÉlÉà lÉÖÅ +É lÉÉùÉ »ÉÉoÉà ù¾à±É ~ÉÖmÉ Wà´ÉeÉà ¾lÉÉà.©Éá lÉÉùÒ ©ÉÉ{Éà »É©ÉX´Éà±É Hà ¥ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÖYlÉÉà ~ÉÚW«É H¾à´ÉÉ«É,+à©É{ÉÖÅ +~É©ÉÉ{É {É HùÉ«É. Hà +à©É{Éà +É´ÉÒ ùÒlÉà yÉHà±ÉÒ {É ©ÉÚHÉ«É,~ÉiÉ +à »É©É«Éà lÉÉùÒ ¥ÉÉ {Éà »É©ÉX´É´ÉÉ UlÉÉÅ ©ÉÉ{Éà±ÉÒ {É¾Ó l«ÉÉùà ©Éá +à{Éà H¾à±É Hà lÉ{Éà »É©É«É ¥ÉlÉɴɶÉà. +ÉWà +à »É©É«É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà.lÉÉùÉ ~ÉÊl{É {ÉÉ H¾à´ÉÉoÉÒ +ÉWà lÉÉùÉ ¥ÉÉ-¥ÉÉ~ÉÖY{Éà +¾Ó ©ÉÚH´ÉÉ +É´«ÉÉà Uà. +à´ÉÒW ùÒlÉà lÉÉùÉà qÒHùÉà©ÉÉà÷Éà oɶÉà-+à{ÉÉ ±ÉN{É oɶÉà, l«ÉÉùà +à +à{ÉÒ ~ÉÊl{É{ÉÉ H¾à´ÉÉoÉÒ lÉ{Éà +¾Ó ©ÉÚH´ÉÉ +ɴɶÉà, +àH ´ÉÉlÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉWà.+ÉW ©ÉÉùÉà ´ÉÉùÉà Uà lÉÉà HɱÉà lÉÉùÉà ´ÉÉùÉà +ɴɶÉà. +ÉWà Wà ©ÉÉùÉ ~Éù ´ÉÒlÉÒ ù¾Ò Uà. lÉÉà +É´ÉlÉÒHɱÉà lÉÉùÉ ~Éù Ê´ÉlɶÉà. Wà´ÉÖÅ HùÉà lÉà´ÉÖÅ ~ÉÉ©ÉÉà-Wà´ÉÖÅ ´ÉÉ´ÉÉà lÉà´ÉÖÅ ±ÉiÉÉà. ´ÉÉùÉ ~ÉUÒ ´ÉÉùÉà,©ÉÉùÉ ~ÉUÒ lÉÉùÉà

©ÉÖW ´ÉÒlÉÒ, lÉÖW Ê´ÉlɶÉà.

+ÅlÉù©ÉÉÅ Uà +àH ]ÅLÉ{ÉÉ, lÉÉùÉ Wà´ÉÉ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ, ùÉNÉÒ ©É÷Ò{Éà lÉÉùÉ Wà´ÉÉ, Ê´ÉlÉùÉNÉÒ ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ Ê´ÉºÉ«É HºÉÉ«É{ÉÉ, ¥ÉÅyÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉÅÅyÉÉ«ÉÉà, H°iÉÉ »ÉÉNÉù H°iÉÉ HùÒ, ¥ÉÅyÉ{É ©ÉÖHlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉà. ùÉNÉ wàºÉ ~Éù Ê´ÉW«É ´É«ÉÉÇ UÉà, +©É{Éà Ê´ÉW«ÉÒ HùXà, §É´É»ÉÉNÉù{Éà lÉùÒ NÉ«ÉÉ UÉà +©É{Éà §É´É~ÉÉù HùXà. Hà´É³[ÉÉ{É ±É¾«ÉÖÅ Uà +É~Éà, +©É{Éà [ÉÉ{ÉÒ HùXà. »É´ÉÇ H©ÉÇoÉÒ ©ÉÖHlÉ ¥É{«ÉÉ UÉà, +©É ¥ÉÅyÉ{É {Éà ¾ùXà. +ààH W ~ÉÉ~É ¥ÉyÉÉ W yÉ©ÉÉâ{Éà LÉlÉ©É HùÒ ¶ÉHà Uà. +àH W yÉ©ÉÇ ¥ÉyÉÉ W ~ÉÉ~ÉÉà{Éà »ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHà Uà. ùe´ÉÉ{ÉÉ »ÉÉà HÉùiÉÉà ¾ÉWù Uà, lÉÉà ¾»É´ÉÉ{ÉÉ ¾XùÉà HÉùiÉÉà ¶ÉÉàyÉÒ ±ÉÉà.

$$$$$$$$$62 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 22

~ÉàùɱÉÒ»ÉÒ»É W©ÉiÉÉÅ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ

¶ÉùÒù{ÉÉ W©ÉiÉÉÅ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ ~ÉàùɱÉÒ»ÉÒ»É Uà. PÉùà ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É{ÉÉ ~ÉNɱÉÉ oÉ«ÉÉ - ~ÉÚUà Uà Hà HÉà< lÉH±ÉÒ£? HÉÅ< {ÉoÉÒ - ÊqHùÉà LÉ´ÉùÉ´Éà Uà - ¥ÉyÉÉ y«ÉÉ{É ùÉLÉà Uà. ©ÉÉùÉ +¶ÉÖ§ÉH©ÉÉâ Aq«É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà +à÷±Éà +à{Éà ¶ÉÉÅÊlÉoÉÒ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ{ÉÉà qh Ê{ÉyÉÉÇù Uà WàoÉÒ {É´ÉÉ +¶ÉÖ§É H©ÉÉâ ¥ÉÅyÉÉlÉÉ +÷HÒ X«É. ~ÉiÉ +ÉÅLÉ©ÉÉÅ LÉÚ¥ÉW +ÉÅ»ÉÖ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. Hà©É §ÉÉ< ùÉà´ÉÉà UÉà? ©ÉÉùÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ~ÉÚX ¥ÉÅyÉ oÉ< NÉ< Uà +à ©ÉÉùÉoÉÒ »É¾{É oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ - +à ÊW{É{ÉÒ ~ÉÚX Ê´É{ÉÉùà, W{©É NÉÖ©ÉÉ´«ÉÉà £ÉàH »É±ÉÖiÉÉ- +É ~ÉÅÊHlÉ ©ÉÉùÉ ©É»lÉH ~Éù »ÉlÉlÉ ¾oÉÉàeÉ{ÉÒ Wà©É ]ÓHÉ< ù¾Ò Uà- +É~É{Éà ¶ÉÖÅ H¾ÖÅ? ùÉàW +à lÉÉùH{ÉÒ ~ÉÚX HùlÉÉÅ ù¾Ò{Éà +É÷±ÉÉ ´ÉºÉÉâ©ÉÉÅ ©Éá Wà ¡É»É{{ÉlÉÉ +{É֧ɴÉÒ UàöWà ~ÉÖi¬Éà~ÉÉWÇ{É H«ÉÖÈ Uà, Wà »ÉqNÉÖiÉÉà{ÉÉà APÉÉe H«ÉÉâ Uà +{Éà +´ÉNÉÖiÉÉà{ÉÉÅ qÉàºÉÉà{ÉÉà Wà HeÉHÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉà Uà +à lÉ©ÉÉ©É{ÉÉàà ~ÉÚX ¥ÉÅyÉ oÉlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà W ~ÉÚiÉÇÊ´ÉùÉ©É ©ÉÖHÉ< NÉ«ÉÖÅ Uà. ~ÉÉ~É{ÉÉ Aq«Éà +É´Éà±É qÖ:LÉ{ÉÒ ©É{Éà ´Éàq{ÉÉ {ÉoÉÒ - ~ÉiÉ +É qÖ:LÉà ©ÉÉùÉ ~ÉÖi«ÉÉà~ÉÉWÇ{É ~Éù ~ÉÚiÉÇÊ´ÉùÉ©É ©ÉÖHÒ qÒyÉÖÅ Uà +à{ÉÒ ©É{Éà ´Éàq{ÉÉ Uà. +à÷±Éà +àH £àù£Éù oÉ< ¶ÉHà - §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ W©ÉiÉÉÅ ¾ÉoÉ{ÉàÉ ±ÉH´ÉÉà eÉ¥ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ +É~ÉÒ qà - +É ¡É·{É{ÉÉà W´ÉÉ¥É ¶ÉÖÅ? HÉÅ< HùÒ ¶ÉHÉ«É {ɾÒÅÅÅ. Y´É{É©ÉÉÅ +àH ©ÉÉmÉ yÉ©ÉÇ W Hù´ÉÉà Xà<+à. YÅqNÉÒ©ÉÉÅ Wà÷±ÉÉà yÉ©ÉÇ oɶÉà, lÉà÷±ÉÒ ÊWÅqNÉÒ »ÉÉoÉÇH, Wà÷±ÉÉà yÉ©ÉÇ {É H«ÉÉâ lÉà÷±ÉÒ ÊWÅqNÉÒ Ê{ÉùoÉÇH. +à´ÉÖÅ Y´É{É Y´É´ÉÖÅ Hà Y´É{ÉW LÉÖq yÉ©ÉÇ ¥É{ÉÒ X«É. ©ÉÉiÉ»É »Éù³lÉÉoÉÒ +{Éà »É¾WlÉÉoÉÒ ´É¾àlÉÉà ù¾àlÉÉà - ¡Éà©É{ÉÉ ~ÉÖº~ÉÉà LÉÒ±Éà. W«ÉÉÅ +¾ÅHÉù {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ ùÉNÉ {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ wàÄàºÉ {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ ±ÉÉà§É {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ »´ÉÉoÉÇ {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ ±ÉɱɻÉÉ {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ ©É©Él´É {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ +É»ÉÊHlÉ {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ +»ÉÅlÉÉàºÉ {É ¾Éà«É, W«ÉÉÅ +lÉÞ~lÉÒ {É ¾Éà«É,W«ÉÉÅ JÖùlÉÉ {ÉoÉÒ,W«ÉÉÅ JÉàyÉ {ÉoÉÒ, W«ÉÉÅ qÚÚùÉSÉÉù {ÉoÉÒ,W«ÉÉÅ +´ÉNÉÖiÉ {ÉoÉÒ, W«ÉÉÅ ~Éù{ÉÓqÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ,W«ÉÅÉ ¾Ó»ÉÉ {ÉoÉÒ, W«ÉÉÅ H÷Ö´ÉSÉ{É-H÷Ö´ÉÉiÉÒ {ÉoÉÒ - +É´ÉÒ Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅlÉÉà ©É{É-¶ÉùÒù ¡É»É{{ÉlÉÉoÉÒ Y´É{É Y´Éà Uà. +à´ÉÖÅ Y´É{É Y´ÉÉà Hà W«ÉÉùà lÉ©Éà +É qÖ{ÉÒ«ÉÉoÉÒ HÉ«É©É ©ÉÉ÷à Ê´ÉqɫɱÉÉà l«ÉÉùà LÉÖq §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ~ÉiÉ lÉ©É{Éà +É WNÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ AcÉ´ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉàà qÖ:LÉ ±ÉÉNÉà. ¡É§ÉÖ! Hà´ÉÉ ©ÉÖùLÉ ¥É{«ÉÉÅ +©Éà? qÖ:LÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÖLÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉàlÉÉà +©Éà Y´É{ɧÉù H«ÉÉÇ ~ÉiÉ »ÉÖLÉ©ÉÉÅoÉÒ +É{ÉÅq©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ lÉÉà +©Éà §ÉÖ±ÉÒ W NÉ«ÉÉ. +ÉÊ¶ÉºÉ +É~ÉÉà +©É{Éà Hà +©Éà +Él©ÉÉ{ÉÉ +É{ÉÅqù»É{Éà ¶ÉÉàºÉÒ Hà LÉlÉ©É HùÒ {ÉÉÅLÉà +à´ÉÉ +àH ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ~ÉÊù¥É³{Éà Àq«É©ÉÉÅ »oÉÉ{É {É +É~ÉÒ+à Hà {É Y´É{É©ÉÉÅ +~É{ÉÉ´ÉÒ ¥Éà»ÉÒ+à. §ÉÚ±É{ÉÉà ¥ÉSÉÉ´É HùlÉÉÅ §ÉÚ±É{ÉÒ H¥ÉÚ±ÉÉlÉ HùÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾Ö +ÉàUÉà »É©É«É ±ÉÉNÉà Uà. ¡É§ÉÖ©ÉÉÅ Ê´É·´ÉÉ»É +{Éà Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É +ÉW »É£³lÉÉ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ Uà.

$$$$$$$$$63 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 23

JÉàyÉ {É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉyÉÉ

©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà Y§É lÉÉà W{©ÉoÉÒ ©É³Ò X«É Uà. ~ÉUÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hà©É Hù´ÉÉà +à H³É ©Éà³´ÉlÉÉ H«ÉÉùàH +ÉLÉÒ ÊWÅqNÉÒ ´ÉÒlÉÒ WlÉÒ ¾Éà«É Uà.©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ Y§É Hù´ÉlÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà +{Éà £É{É»É{ÉÖÅ HÉ©É ~ÉiÉ Hùà Uà, +à ©ÉÉùÒ ~ÉiÉ ¶ÉHà Uà +{Éà lÉÉùÒ ~ÉiÉ ¶ÉHà Uà. yÉÉùà lÉÉà eÖ¥ÉÉeÒ ¶ÉHà Uà +{ÉàANÉÉùÒ ~ÉiÉ ¶ÉHà Uà. ´ÉÉiÉÒ HÉlÉù ~ÉiÉ Uà +{Éà »ÉÉà«É ~ÉiÉ Uà.´ÉÉiÉÒ +à +oÉÇ ~ÉiÉ Uà +{Éà +{ÉÇoÉ ~ÉiÉ Uà. lÉHùÉù{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É ~ÉiÉ Uà +{Éà »É©ÉÉyÉÉ{É ~ÉiÉ Uà. ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ Hà +´É{ÉÊlÉ{ÉÉà lÉ©ÉÉ©É +ÉyÉÉù Y§É Uà. HÂÖÅ Uà Hà :- Ê©ÉmÉ ~ÉiÉ ¶ÉmÉÖ ¥É{Éà, Y§É{ÉÒ +àH ´ÉÉlÉoÉÒ. ¶ÉmÉÖ ~ÉiÉ Ê©ÉmÉ ¥É{Éà, Y§É{ÉÒ lÉÉHÉlÉ oÉÒ. +É~ÉiÉà HqÉSÉ ´ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É »É©ÉW«ÉÉ W {ÉoÉÒ. +àH ¶É¥q »ÉÉ©ÉÒ ´«ÉÊHlÉ{Éà Al»Éɾ{ÉÉ ¶ÉÒLÉùÉà ~Éù ±É< X«É +{Éà ¥ÉÒXà ¶É¥q +à{Éà ¾lÉɶÉÉ{ÉÒ LÉÒiÉ©ÉÉÅ yÉHà±ÉÒ qà.+É DeÉiÉ{Éà »É©ÉW´ÉÖÅ W°ùÒ Uà. ¶É¥qÉà{ÉÉà »ÉÉSÉÉà +{Éà »É©ÉoÉÇ A~É«ÉÉàNÉ oÉ´ÉÉà Xà<+à. +{Éà Uà±±Éà +É~ÉiÉÉ ¶É¥qÉà HÉà<H{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ +É{ÉÅq{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hùà , ~ÉiÉ AoÉÉ~É{ÉÉ lÉÉà HqÒ«É

{É Hùà ……

JÉàyÉ{ÉÒ +ÉNÉoÉÒ KÉ©ÉÉ{ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ ¥É³´ÉÉ{É Uà. KÉ©ÉÉ +àW ¶ÉÉÅlÉÒ +{Éà ¡Éà©É{ÉÉà »ÉÚmÉ ©ÉÅmÉ Uà. »{Éྠ+{Éà ©ÉämÉÒ{ÉÒ +ÉyÉÉù ¶ÉÒ±ÉÉ Uà. Y´É{É{ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ KÉ©ÉÉ +àW {ÉÅq{É´É{É Uà.JÉàyÉ ©ÉÉ÷à LÉÖ¥É LÉÖ¥É ±ÉLÉÉ«Éà±É Uà UlÉÉÅ +É~ÉiÉà JÉàyÉ{Éà HÅ÷ÉàÄ±É HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. JÉàyÉ ©ÉÉ÷à Wà÷±ÉÖÅ ±ÉLÉÒ+à +à÷±ÉÖÅ +ÉàUÖÅ Uà HÉùiÉHà JÉàyÉ{ÉÉà ~ÉÊù´ÉÉù ©ÉÉà÷Éà Uà. JÉàyÉ{ÉÒ +àH ±ÉÉeHÒ ¥Éà{É Uà Yq……. Wà ¾Å©Éà¶ÉÉ JÉàyÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾à Uà. JÉàyÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ Uà ʾŻÉÉ. lÉà JÉàyÉ{ÉÒ ~ÉÉU³ ù¾Ò UÚ~ÉÉ<{Éà HÉ«ÉÇ Hùà Uà. ~ÉùÅlÉÖ H«ÉÉùàH +´ÉÉW NÉù©ÉÒ (©ÉNÉW{ÉÒ) Xà< ¥É¾Éù +É´ÉÒ X«É Uà. JÉàyÉ{ÉÉà ©ÉÉà÷Éà§ÉÉ< Uà +¾ÅHÉù Wà JÉàyÉ{Éà ¾Å©Éà¶ÉÉ ¡ÉÉàl»Éɾ{É +É~Éà Uà. JÉàyÉ{ÉÉà Ê~ÉlÉÉ ~ÉiÉ Uà-Wà{ÉÉoÉÒ ¥ÉyÉÉ eùà Uà +à{ÉÖÅ {ÉÉ©É §É«É Uà. Ê{ÉÅqÉ +{Éà SÉÉeÒ-SÉÖNɱÉÒ JÉàyÉ{ÉÒ ÊqHùÒ+Éà Uà - +àH ©ÉÉàhÉ ~ÉÉ»Éà lÉÉà ¥ÉÒY HÉ{É ~ÉÉ»Éà ù¾à Uà. JÉàyÉ{ÉÉà +àH ´Éàù {ÉÉ©Éà ÊqHùÉà Uà Wà{ÉÒ «ÉÉq ¶ÉÊHlÉ LÉÖ¥É Uà. ´Éàù{ÉÒ ~Él{ÉÒ <ºÉÉÇ Uà Wà +É ~ÉÖùÉÅ LÉÉ{ÉqÉ{É{ÉÒ ¥ÉqÊ©ÉXY ´É¾Ö Uà. +É ~ÉÊù´ÉÉùÉà{ÉÒ +àH yÉÞiÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉÉämÉÒ Uà. yÉÞiÉÉ ¾Å©Éà¶ÉÉ {ÉÉH ~ÉÉ»Éà W ù¾à Uà. +à{ÉÖ ©ÉÖL«É HÉ©É {ÉÉH +{Éà ¨É©Éù SÉhÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É ¾Éà«É Uà. JÉàyÉ{ÉÒ ©ÉÉ A~ÉàKÉÉ Uà Wà{ÉÖÅ ~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ HÉÅ< W SÉɱÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. Hà÷±ÉÉH ©ÉÉiÉ»ÉÉà +à©É H¾àlÉÉ £ùlÉÉ ¾Éà«É Uà Hà +É~ÉiÉà lÉÉà HÉà<{ÉÉ ¥ÉÉ~É{ÉÒ«É »ÉÉeÒ¥ÉÉùÒ ùÉLÉlÉÉ {ÉoÉÒ, Wà´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÖÅ »ÉÉ©ÉÉ{Éà ©ÉÉàhà©ÉÉàh W H¾Ò qà´ÉÖÅ. ~ÉUÒ ~ÉÊùiÉÉ©É §É±Éà {Éà NÉ©Éà lÉà +É´Éà.~ÉÖ±É ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉ ~ÉooÉù{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ qÒ´ÉÉ±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ HùÒ qà´ÉÉà +à Xà ¥Éà´ÉHÚ£Ò Uà, ¡ÉÊlÉ©ÉÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHlÉÉ ~ÉooÉù{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HÉàH{ÉÖÅ ©ÉÉoÉÖÅ £ÉàeÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ HùÒ qà´ÉÉà +à Xà

+à{ÉÉoÉÒ

AnÉ©É HÉà< ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ {ÉoÉÒ.

$$$$$$$$$64 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

JÚùlÉÉ Uà lÉÉà »ÉÅL«ÉÉ¥ÉÅyÉ Ê©ÉmÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ »ÉHlÉÉ ¶É¥qÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Ê©ÉmÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ HeÉHÉà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ +{Éà qÖ¶©É{ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ lÉàY ±ÉÉ´É´ÉÉ HùlÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ +à lÉÉà {ÉùÒ +I±É¾Ò{ÉlÉÉ W Uà. ¥ÉSÉ´ÉÖÅ Uà +É +~ÉÉ«ÉoÉÒ? lÉÉà ¥Éà HÉ©É LÉÉ»É HùÉà. ´ÉÉÅ»ÉiÉÒ Wà´ÉÉ ¥É{ÉÒ X+Éà. ´ÉÉÅ»ÉiÉÒ ´ÉÉSÉɳ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÒ, HÉàH ¥ÉÉà±ÉÉ´Éà Uà lÉÉàW ¥ÉÉà±Éà Uà. ´ÉÉÅ»ÉiÉÒ He´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ¥ÉÉà±ÉlÉÒ,©ÉyÉÖù W ¥ÉÉà±Éà Uà. +~É{ÉÉ´ÉÒ ±Éà¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà ´ÉÉÅ»ÉiÉÒ{ÉÉ +É ¥Éà NÉÖiÉÉà? JÉàyÉ ,WÉà HÉ¥ÉÖ©ÉÉÅ lÉÉà +É~ÉiÉà »ÉqÉ +É¥ÉÖ©ÉÉÅ. KÉ©ÉÉ Wà´ÉÖÅ HÉà< AnÉ©É qÉ{É {ÉoÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ HÉiÉÉÅ ~Ée´ÉÉ qà Uà lÉÉàW ´ÉÉÅ»É ´ÉÉÅ»É³Ò ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà. ©ÉÉ{É´ÉY´É{É ~ÉiÉ +àH ¥ÉÅyÉ H³Ò Wà´ÉÖÅ Uà. +à Xà ~ÉÚùà~ÉÚùÖÅ LÉÒ±ÉÒ X«ÉlÉÉà +à©ÉÉoÉÒ +~ÉÉù »ÉÉåq«ÉÇ +{Éà »ÉÖ´ÉÉ»É ¡ÉNÉ÷ oɶÉà.~ÉiÉ Xà +à LÉÒ±«ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÖÅ ù¾Ò X«ÉlÉÉà +à +àH qÖ§ÉÉÇN«É Uà.

For every ten minutes you are angry, you loose 600 seconds of happiness. A smile is an inexpensive way to improve your looks.

JÉàyÉ Wà´ÉÒ ¥ÉÒY HÉà< +ÉNÉ {ÉoÉÒ

NÉÖ»»ÉÉà Hù´ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ A~Éù ~ɾà±ÉÉ HùÉà. JÉàyÉ +àH +à´ÉÖÅ lÉÉà£É{É Uà Wà Ê´É´ÉàH{Éà {ɺ÷ HùÒ {ÉÉÅLÉà Uà. »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ¡Éà©ÉoÉÒ ¥ÉÅyÉÉ«É Uà +{Éà NÉÖ»»ÉÉoÉÒ lÉÚ÷à Uà. +žHÉù +à JÉàyÉ{ÉÉà Ê~ÉlÉÉ +{Éà <ºÉÉÇ +à JÉàyÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ Uà. JÉàyÉ ~Éà÷ÄÉà±É Wà´ÉÉà Uà,Hù{ÉÉù LÉÖq ¥É³à Uà +{Éà ¥ÉÒX{Éà ~ÉiÉ ¥Éɳà Uà.HÉ©É +~ÉàKÉÉ H«ÉÉùà«É ùÉLɶÉÉà {ɾÓ. +É´Éà¶É©ÉÉÅ +ɴɶÉÉà {ɾÓ. +yÉÒùÉ H«ÉÉùà«É ¥É{ɶÉÉà {É¾Ó mÉiÉà«É qÖ:LÉ +É~É{ÉÉùÉ Uà. HÉ©É,JÉàyÉ §ÉÉ{É §ÉÚ±ÉÉ«Éà, ©ÉÉ«ÉÉ ©É©ÉlÉÉ {ÉÉSÉ {ÉSÉÉ´Éà. JÉàyÉ HÉà +NÉù ¡Éà©É©Éáá ¥É¾ÉqÉà, lÉÉà HÞºiÉ ¥É{É X+ÉàNÉà! JÉàyÉ HÉà +NÉù y«ÉÉ{É©Éá ¥É¾ÉqÉà, lÉÉà ¥ÉÖu ¥É{É X+ÉàNÉà! JÉàyÉ HÉà +NÉù H°iÉÉ©Éá ¥É¾ÉqÉà, lÉÉà ©É¾É´ÉÒù ¥É{É X+ÉàNÉà! JÉàyÉ HÉà +NÉù §ÉÊHlÉ©Éá ¥É¾ÉqÉà, lÉÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É ¥É{É X+ÉàNÉà! JÉàyÉ Hù´ÉÉà LÉùÉ¥É {ÉoÉÒ ,Xà lÉ©ÉÉà H©ÉÉâ ~Éù, HºÉÉ«ÉÉá ~Éù, ´ÉÉ»É{ÉÉ ~Éù JÉàyÉ HùÉà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ JÉàyÉ A~Éù ~ÉiÉ JÉàyÉ HùÉà lÉÉà KÉ©ÉÉ{ÉÉ £Ù±É LÉұɶÉà. JÉàyÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ Hà´É³[ÉÉ{É ©É³à±É Uà.AWWÊ«É{ÉÒ {ÉNÉùÒ©ÉÉÅ +àHqÉ »ÉÉyÉÖ »É©ÉÖqÉ«É »ÉÉoÉà ~ÉÚÅ.+ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ SÉÅe°r»ÉÚùÒ·´ÉùY ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ Uà.H©ÉÇ«ÉÉàNÉà +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ Ê¶Éº«ÉÉà{ÉÒ »LɱÉ{ÉÉ »É¾{É HùÒ ¶ÉHlÉÉ {É ¾lÉÉ +ÉoÉÒ lÉà©É{Éà PÉiÉÉà »ÉÅlÉÉ~É oÉlÉÉà +{Éà JÉàyÉÒ oÉ< WlÉÉ. +É JÉàyÉ +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ©É¾É{É qÉàºÉ Uà lÉà +à ¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉWlÉÉ +{Éà +{«ÉÉà{ÉÖŠʾlÉ Hù´ÉÉ WlÉÉÅ ~ÉÉàlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ SÉÚHÒ W´ÉÉ«É Uà lÉà~ÉiÉ »É©ÉWlÉÉ. +É´ÉÉ qÉàºÉ{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉÉà ´ÉÉùÅ´ÉÉù {É ¥É{Éà lÉà ©ÉÉ÷à »É©ÉÖqÉ«ÉoÉÒ oÉÉàeà qÚù{ÉÉ +àHÉÅlɧÉÉNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W~É-lÉ~É lÉoÉÉ y«ÉÉ{É +ÉÊq yÉÉÊ©ÉÇH ¡É´ÉÞÊnÉ©ÉÉÅ ¥ÉàcÉ ¾lÉÉÅ.

JÉàyÉ +à Ê{É¥ÉdzlÉÉ{ÉÒ Ê{ɶÉÉ{ÉÒ Uà, KÉ©ÉÉ ´ÉÒù{ÉÅÖ §ÉÚºÉiÉ Uà.

$$$$$$$$$65 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

lÉà Êq´É»Éà NÉÉ©É{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ - »ÉÉlÉ lÉÉà£É{ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉXH-càHeÒ HùlÉÉ l«ÉÉÅ +É´ÉÒ ~ɾÉáS«ÉÉ. +àH ¥ÉÒX{ÉÒ ©É¶HùÒ HùlÉÉÅ HùlÉÉÅ +àH «ÉÖ´ÉHà ¥ÉÒX +àH «ÉÖ´ÉH §Ér»Éàà{É{Éà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ. ¥ÉÒX «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ¾É ¾É ©É]É{ÉÒ ´ÉÉlÉ-§Ér»Éà{ÉlÉÉà +É©Éà §ÉÊrH Uà. µÉlÉ-lÉ~É Hùà Uà. »ÉÉyÉÖ »ÉÅlÉÉà{ÉÒ §ÉÊHlÉ Hùà Uà. ©ÉÉ÷à lÉà »ÉÉyÉÖ oÉ< X«ÉlÉÉà »Éù»É. +à©É +àH¥ÉÒX{ÉÒ ©É¶HùÒ HùlÉÉÅ +É »ÉÉyÉÖ »É©ÉÖqÉ«É ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ +{Éà HÂÖÅ »Éɾà¥É, +É §Ér»Éà{É qÒKÉÉ{ÉÉà §ÉÉÊ´ÉH Uà lÉà{ÉÖÅ ©ÉÉoÉÖÅ ©ÉÖÅeÒ {ÉÉÅLÉÉà. +É »ÉÉÅ§É³Ò ¥ÉÒX «ÉÖ´ÉHÉà ¾É ¾É LÉÒ LÉÒ Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +à÷±Éà »ÉÉyÉÖ+Éà »É©ÉY NÉ«ÉÉ Hà +É «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà £HlÉ ÷ÒLɳ - ©É¶HùÒ+Éà Hù´ÉÉ +É´«ÉÉ Uà. +É©É Ê´ÉSÉÉùÒ »ÉÉyÉÖ »É©ÉÖqÉ«Éà +ÉÅNÉ³Ò SÉÓyÉÒ HÂÖÅ, §ÉÉ<+Éà! ~ÉiÉà +©ÉÉùÉ NÉÖùÖqà´É +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ ¥ÉàcÉ Uà l«ÉÉÅ X+Éà +{Éà lÉà©É{Éà lÉ©ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ WiÉÉ´ÉÉà. +à÷±Éà +à ÷Éà³HÒ +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ SÉÅe°r»ÉÚùÒ·´ÉùY ~ÉÉ»Éà +É´ÉÒ +{Éà HÂÖÅ - ©É¾ÉùÉW +É +©ÉÉùÉà qÉà»lÉ §Ér»Éà{É: +àiÉà ¾©ÉiÉÉÅW ±ÉN{É H«ÉÉÇ Uà ~ÉiÉ »ÉÅ»ÉÉù A~Éù ©ÉÉྠ{ÉoÉÒ +{Éà §ÉÊrH Uà. lÉà{Éà +É~É qÒKÉÉ +É~ÉÉà. ¥ÉÒX Ê©ÉmÉÉà+à ¾É ¾É HùlÉÉÅ lÉɳÒ+Éà ~ÉÉeÒ »ÉÚù ~ÉÖùÉ´«ÉÉà. +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ »É©ÉY NÉ«ÉÉ Hà, +É «ÉÖ´ÉHÉà{ÉÒ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ{ÉÒ +É ©É»lÉÒ - ©ÉXH Uà. lÉà©ÉiÉà §Ér»Éàà{É{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ, ¥ÉÉà±É §ÉÉ<, lÉÉùÒ ¶ÉÒ <SUÉ Uà? §Ér»Éà{Éàà ©ÉXH©ÉÉÅ HÂÖÅ, ¾É ©É¾ÉùÉW! ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ Uà »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ HÉÅ< »ÉÉù {ÉoÉÒ . ©É{Éà qÒKÉÉ +É~ÉÒ qÉà lÉÉà ©ÉÉùÖÅ H±«ÉÉiÉ oɶÉà{Éà »ÉÖLÉ~ÉÚ´ÉÇH ù¾à´ÉɶÉà.+ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ +É ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ÷ÒLɳ »É©ÉY NÉ«ÉÉ. ~ÉiÉ ¾´Éà +É «ÉÖ´ÉHÉà{Éà ~ÉÉc ¶ÉÒLÉ´É´ÉÉà W Xà<+à +à©É XiÉÒ §Ér»Éà{É{Éà HÂÖÅ - +±«ÉÉ §ÉÉ<, lÉÉùà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÒ W Uà? ¥ÉùÉ¥Éù »É©ÉY{Éà H¾àUà {Éà? £ùÒ lÉÉà {É¾Ó X«É {Éà? §Ér»Éà{É ¾WÖ ~ÉiÉ ©ÉXH©ÉÉÅ H¾à Uà - {ÉÉ ©É¾ÉùÉW! £ùà +à ¥ÉÒX! qÒKÉÉ ±Éà´ÉÒ Uà. SÉɱÉÉà +É~ÉÉà. ¾ÖÅ lÉä«ÉÉù UÖÅ. ¸ÉÒ SÉÅe°r»ÉÚùÒ·´ÉùY +àH ¥ÉÒX «ÉÖ´ÉÉ{É{Éà ¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ oÉÉàeàH qÚù ~Éeà±É ùÉLÉ §Éùà±ÉÒ ©ÉÉ÷Ò{ÉÒ HÖÅeÒ ~ÉeÒ Uàà lÉà{Éà ±ÉÉ´É´ÉÉ H¾à Uà. lÉà «ÉÖ´ÉÉ{É ±ÉÉ´ÉÒ +É~Éà Uà +{Éà +ÉSÉÉ«ÉÇ §Ér»Éàà{É{ÉÉ ©ÉÉoÉà SÉÉà³Ò ´Éɳ{ÉÉà ±ÉÉàSÉ HùÒ {ÉÉÅLÉà Uà. +É +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ {ÉÉà ùÉàºÉ,lÉà©É{ÉÒ ©ÉÖLÉ©ÉÖrÉ Xà< «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà»lÉ¥yÉ oÉ< NÉ«ÉÉ +ùà +É lÉÉà ¾»É´ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ LɻɴÉÖÅ oÉ< NÉ«ÉÖÅ +à©É XiÉÒ §ÉÉNÉ´ÉÉ lÉä«ÉÉùÒ HùÒ +{Éà §Ér»Éàà{É{Éà HÂÖÅ -SÉɱÉ, ¾´Éà PÉiÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ.»ÉÉyÉÖ+Éà{Éà »ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉù {ɾÓ. SÉÉ±É +©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà, qÉàe +{Éà §ÉÉNÉÒ UÚ÷Ò+à. ~ÉiÉ §Ér»Éàà{É ¾´Éà PÉàù W´ÉÉ {ÉÉ ~ÉÉeà Uà. lÉà{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ Ê{É©Édz Ê´ÉSÉÉùiÉÉ XNÉàUà +{Éà ©É{ÉÉà©É{É H¾à Uà - ¾´Éà ¾ÖÅ PÉàù Hà©É XB? ©Éá ©ÉÉùÒ XlÉàà ~ÉÉàlÉà W ©ÉÉÅNÉÒ{Éà µÉlÉ »´ÉÒHÉ«ÉÖÇ Uà. ¾´Éà {ÉɶÉÖÅ lÉÉà ©ÉÉùÒ LÉÉ{ÉqÉ{ÉÒ ±ÉÉWà. ©ÉÉùÖÅ HÖ³ H±ÉÅÊHlÉ oÉÉ«É. ¾´Éà lÉÉà Ê´ÉÊyÉ~ÉÚ´ÉÇH NÉÖùÖ ©É¾ÉùÉW ~ÉÉ»Éà µÉlÉ ±É< ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ H±«ÉÉiÉ »ÉÉyÉÖÅ! ´ÉNÉù ¡É«Él{Éà +{ÉÉ«ÉÉ»Éà +É´ÉÉà AnÉ©É ©ÉÉNÉÇ ©É{Éà ©É³Ò NÉ«ÉÉà. ©ÉÉùÖÅ lÉÉà ¸Éà«É oÉ< NÉ«ÉÖÅ. +É´ÉÒ Ê´É©É³ Ê´ÉSÉÉù{ÉÉ HùÒ lÉà +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ{Éà Ê´É{ÉÅlÉÒ Hùà Uàà Hà §ÉNÉ´É{É +É~Éà HÞ~ÉÉ HùÒ ©É{Éà »ÉÅ»ÉÉù»ÉÉNÉù©ÉÉÅoÉÒ lÉÉ«ÉÉâ. +É~É Ê´ÉÊyÉ~ÉÚ´ÉÇH µÉlÉ +É~ÉÒ ©É{Éà HÞlÉÉoÉÇ HùÉà. +É~É{ÉÉà +{ÉÅlÉ A~ÉHÉù ©ÉÉùÉ A~Éù Uà.

$$$$$$$$$66 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

l«ÉÉù¥ÉÉq +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ SÉÅe°r»ÉÚùÒ·´ÉùY lÉà{Éà Ê´ÉÊyÉ~ÉÚ´ÉÇH µÉlÉ ASÉùÉ´Éà Uà +{Éà §Ér»Éà{É ¾´Éà §Ér»Éà{É©ÉÖÊ{É ¥É{Éà Uà.{ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ ¾´Éà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà,©ÉÉùÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É,»ÉÉ»ÉÖ-»É»ÉùÉ,~Él{ÉÒ ´ÉNÉàùà AWWÊ«É{ÉÒ©ÉÉÅ Uà lÉà ¥ÉyÉÉÅ +mÉà +É´ÉÒ ©É{Éà qÒKÉÉ©ÉÉÅoÉÒ LÉ»ÉàeÒ PÉùà ±É< W¶Éà. ~ÉiÉ ¾´Éà HÉà< ùÒlÉà ©ÉÉùà +É ©ÉÉNÉÇ UÉàe´ÉÉà {ÉoÉÒ. +à÷±Éà NÉÖù֩ɾÉùÉW{Éà ¾ÉoÉ XàeÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ Hùà Uà - §ÉNÉ´ÉÅlÉ ©ÉÉùÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É ©ÉÉà÷ÖÅ Uà. lÉà+Éà{Éà +É «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà LÉ¥Éù +É~ÉÒ qà¶Éà lÉàoÉÒ lÉà+Éà ©É{Éà ±Éà´ÉÉ SÉÉàI»É +ɴɶÉà +{Éà ¥É³W¥ÉùÒoÉÒ ~ÉiÉ +¾ÓoÉÒ ±É< W´ÉÉ ¡É«Él{É Hù¶Éà. +É~ÉiÉÉà NÉSU lÉÉà ʴɶÉɳ Uà. ¥ÉyÉÉ »ÉÉoÉà lÉÉlHÉʱÉH lÉÉà ʴɾÉù oÉ< ¶ÉHà {É¾Ó ~ÉiÉ +É~ÉiÉà ¥Éà WiÉ UÚ~ÉÒ ùÒlÉà +¾ÓoÉÒ WlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ Xà<+à. ¥ÉyÉÉ Ê´É¾Éù HùÒ+à lÉÉà ±ÉÉàHÉà XiÉÒ X«É +{Éà +É~ÉiÉ{Éà +÷HÉ´Éà ©ÉÉ÷à W±qÒ HùÉà.+ÉSÉÉ«ÉÇ ©É¾ÉùÉW {ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ ©ÉÖÊ{É{Éà H¾à Uà, lÉÉùÒ ´ÉÉlÉ ¥ÉùÉ¥Éù Uà. lÉÖÅ +àH´ÉÉù W<{Éà ù»lÉÉà Xà< +É´É. +l«ÉÉùà »ÉÉÅW ~Ée´ÉÉ +É´ÉÒ Uà. +ÅyÉÉùÖ oÉ< W¶Éà lÉÉà ù»lÉÉ©ÉÉÅ lÉH±ÉÒ£ A§ÉÒ oɶÉà.©ÉÉ÷à §Ér»Éà{É©ÉÖÊ{É oÉÉàeà »ÉÖyÉÒ W< ù»lÉÉà Xà< +É´Éà Uà +{Éà +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ{Éà ±É<{Éà lÉà »oÉÉ{ÉHoÉÒ {ÉÒH³Ò X«É Uà. NÉÖùÖ ©É¾ÉùÉW ´ÉÞu Uà +{Éà +ÉÅLÉà +ÉàUÖÅ qàLÉÉ«É Uà +à÷±Éà §Ér»Éà{É ©ÉÖÊ{É lÉà©É{Éà LɧÉà ¥Éà»ÉÉeÒ AlÉɴɳà AlÉɴɳà ʴɾÉù Hùà Uà ~ÉiÉ ù»lÉÉà LÉÉeÉ ÷àHùÉ´ÉɳÉà ¾Éà< LɧÉà ¥Éàcà±ÉÉ ©É¾ÉùÉW{Éà +ÉÅSÉHÉ +É´Éà Uà +{Éà {ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ{Éà ¥ÉùÉ¥Éù SÉɱɴÉÉ lÉÉHÒq Hùà Uà.~ÉiÉ +ÅyÉÉùÖ ´ÉyÉlÉÉÅ ù»lÉÉ{ÉÉ LÉÉeÉ-÷àHùÉ©ÉÉÅ ~ÉNÉ ~ÉeÒ WlÉÉÅ §Ér»Éà{É ©ÉÖÊ{É HÉà<H ´ÉÉù »É©ÉlÉÉà±É~ÉiÉÖÅ NÉÖ©ÉÉ´Éà Uà +ÉoÉÒ +ÉSÉÉ«ÉÇ ©ÉÖÊ{É JÉàyÉ HùÒ XàùoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà qÅeÉà {ÉÚlÉ{É ©ÉÖÊ{É{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùà Uà +{Éà H¾à Uà lÉÖÅ qàLÉlÉÉà {ÉoÉÒ - ©ÉÉùÒ +É ´ÉÞwÉ´É»oÉÉ+à lÉÖÅ ©É{Éà +É ùÒlÉà qÖ:LÉ +É~Éà Uà. qÅeÉ{ÉÉ ¡É¾ÉùoÉÒ +{Éà ±ÉÉàSÉ lÉà Êq´É»Éà H«ÉÉÇ ¾Éà´ÉÉoÉÒ {ÉÚlÉ{É ©ÉÖÊ{É{ÉÉ ÷ÉʱɫÉÉ ©ÉÉoÉÉ A~Éù ±ÉÉà¾Ò +É´É´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà. ~ÉiÉ +à +´É»oÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ {ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ §Ér»Éà{É ©ÉÖÊ{É »É©ÉlÉÉ ùÉLÉÒ Ê´ÉSÉÉùà Uà - ÊyÉIÉù Uà ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ{Éà, ©Éà ~ÉÚW«É¸ÉÒ{Éà ~ɾà±ÉÉÅW Êq´É»Éà, NÉÖùÖqà´É{Éà +¶ÉÉlÉÉ +É~ÉÒ. ©ÉÉùà yÉÒùà yÉÒùà »ÉÉ´ÉyÉ ù¾Ò{Éà SÉɱɴÉÖÅ Xà<lÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É´ÉÉ NÉÖiÉùl{É{ÉÉ »ÉÉNÉù

Wà´ÉÉ NÉÖùÖqà´É{Éà ©Éá ùÉàºÉ{ÉÖÅ Ê{ÉÊ©ÉnÉ +É~«ÉÖÅ. lÉà+Éà{ÉÉà HÉà< qÉàºÉ {ÉoÉÒ

LÉùàLÉù ¾ÖÅ qÉàºÉÒlÉ UÖÅ. +É

ùÒlÉà Àq«É{ÉÒ »Éù³lÉÉoÉÒ §ÉÊrH +à´ÉÉ lÉà {ÉÚlÉ{É ©ÉÖÊ{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qÉàºÉÉà{Éà XàlÉÉÅ ¶ÉÖ§É y«ÉÉ{Éà SÉh«ÉÉ +{Éà KÉ~ÉH ¸ÉàiÉÒ ~Éù ~ɾÉáSÉlÉÉ Hà´É³[ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ. Hà´É³[ÉÉ{ÉÒ +à´ÉÉ §Ér»Éàà{É©ÉÖÊ{É [ÉÉ{É{ÉÉ «ÉÉàNÉà ¥ÉyÉÖÅ XiÉÒ ¶ÉHà Uà. ¾´Éà lÉà NÉÖùÖ ©É¾ÉùÉW,Wà LɧÉÉ A~Éù ¥Éàcà±É Uà lÉà©É{Éà WùÉHà +ÉÅSÉHÉ {É ~ɾÉáSÉà lÉà ùÒlÉà »ÉÒyÉÉ ù»lÉà ±É< W< ¶ÉHà Uà. ¾´Éà +ÉSÉÉ«ÉÇ ©É¾ÉùÉW H¾à Uà Hà ¾´Éà lÉÖÅ ¥ÉùÉ¥Éù càHÉiÉà +É´«ÉÉà. »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ +à´ÉÉà Ê{É«É©É Uà Hà SÉ©ÉlHÉù ´ÉNÉù {É©É»HÉù {ɾÓ. qÅeÉà ~Ée«ÉÉà +à÷±Éà ¾´Éà Hà´ÉÉà »ÉÒyÉÉà oÉ< NÉ«ÉÉà!Hà©É ¥ÉùÉ¥Éù Uà {Éà? ¾´Éà »ÉÒyÉÉà SÉɱɴÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉà {Éà.{ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ H¾à Uà §ÉNÉ´ÉÉ{É +à +É~É{ÉÒ HÞ~ÉÉ{ÉÖ £³ Uà. ù»lÉÉà ¥ÉùÉ¥Éù XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà, +à +É~ɸÉÒ{ÉÒ +©ÉÒ rʺ÷{ÉÉ «ÉÉàNÉà [ÉÉ{ÉoÉÒ XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. +É »ÉÉÅ§É³Ò +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ +É·SÉ«ÉÇ ~ÉÉ©Éà Uà +{Éà Ê´ÉSÉÉùà Uà Hà {ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ H¾à Uà Hà [ÉÉ{ÉoÉÒ XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉÉà lÉà{Éà H«ÉÖÅ [ÉÉ{É

$$$$$$$$$67 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

¾¶Éà? ¾´Éà oÉÉàeÖÅ oÉÉàeÖÅ +W´ÉɳÖÅ oÉlÉÉÅ NÉÖùÖ ©É¾ÉùÉW{Éà ʶɺ«É{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ ~Éù ±ÉÉà¾Ò {ÉÒH³à±É Uà lÉà qàLÉÉ«É Uà lÉàoÉÒ ~ÉÚUà Uà-lÉ{Éà +É ©ÉÉùÉ qÅeÉ{ÉÉ ¡É¾ÉùoÉÒ ±ÉÉà¾Ò {ÉoÉÒ {ÉÒH³«ÉÖÅ {Éà?~ÉiÉ §Ér»Éàà{É ©ÉÉä{É ù¾à Uà.´É³Ò +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ ~ÉÚUà Uà Hà lÉ{Éà »ÉÒyÉÉà ù»lÉÉà WiÉÉ«ÉÉà lÉà H«ÉÉ [ÉÉ{É{ÉÉ «ÉÉàNÉà? ù»lÉÉ©ÉÉÅ lÉ{Éà HÉà< »LɱÉ{ÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ +É´ÉÒ{Éà?´Él»É,¶ÉÖÅ ¾HÒHlÉ Uà lÉà lÉÖÅ «ÉoÉÉÇoÉ WiÉÉ´É §Ér»Éà{É H¾à Uà, §ÉNÉ´É{É! +É~É{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ W [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖÅ Uà.lÉà{ÉÉ «ÉÉàNÉà ¾ÖÅ ©ÉÉNÉÇ XiÉÒ ¶ÉH«ÉÉà UÖÅ. +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ ´ÉyÉÖ SÉÉàLÉ´É÷ Hù´ÉÉ Ê¶Éº«É{Éà ~ÉÚUà Uà, ´Él»É! lÉà [ÉÉ{É ¡ÉÊlÉ~ÉÉÊlÉ Hà +¡ÉÊlÉ~ÉÉÊlÉ? §Ér»Éà{É{Éà H¾à Uà §ÉNÉ´É{É - +¡ÉÊlÉ~ÉÉÊlÉ. +É »ÉÉŧɳlÉÉÅW +ÉSÉÉ«ÉǸÉÒ LɧÉÉ A~ÉùoÉÒ AlÉùÒ Hà´É³[ÉÉ{ÉÒ Ê¶Éº«É{Éà LÉ©ÉÉ´Éà Uà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉoÉÒ oÉ< NÉ«Éà±ÉÉ JÉàyÉ{Éà HÉùiÉà Wà +~ÉùÉyÉ oÉ«ÉÉà lÉà ©ÉÉ÷à lÉà+Éà{Éà lÉÒµÉ ~ÉÉ«ÉÊ·SÉlÉ oÉÉ«É Uà. Ê´ÉSÉÉùà Uà, ¾É ¾ÖÅ Hà´ÉÉà ~ÉÉ~ÉÒ! +É÷+É÷±ÉÉ ´ÉºÉÉâoÉÒ »ÉÅ«É©É, lÉ~É,»´ÉÉy«ÉÉ«É +ÉÊq{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉÅ UlÉÉÅ ´ÉÉlÉ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ JÉàyÉ{Éà +ÉyÉÒ{É oÉ< ©É{Éà AOÉ oÉ< WlÉÉÅ ´ÉÉù ±ÉÉNÉlÉÒ {ÉoÉÒ. +ÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÉ ~Éq ~Éù +É°h ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ ¾ÖÅ +à÷±ÉÒ ~ÉiÉ KÉ©ÉÉ {ÉoÉÒ ùÉLÉÒ ¶ÉH«ÉÉà. ©ÉÉùÉà »ÉÅ«É©É,©ÉÉùÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ LÉùàLÉù Ê{ɺ£³ NÉ«ÉÉ. LÉùàLÉù +É {ÉÚlÉ{É qÒÊKÉlÉ{Éà yÉ{«É Uà, NÉ<HɱÉà +àiÉà »ÉÅ«É©É +ÅNÉÒHÉù H«ÉÉâ, lÉà{ÉÉ©ÉÉÅ Hà´ÉÒ +q§ÉÚlÉ KÉ©ÉÉ! Hà´ÉÒ +Ê¡ÉlÉ©É »Éù³lÉÉ!+{Éà Hà´ÉÖÅ +à{ÉÖÅ »É©É~ÉÇiÉ! ¾ÖÅ ¾Ò{ɧÉÉN«É UÖÅ, +É ~ÉÖi«ÉÉl©ÉÉÅ lÉùÒ NÉ«ÉÉ. ¾ÖÅ ~ÉÉ©«ÉÉà, UlÉÉÅ eÖ¥ÉÒ ùÂÉà UÖÅ. +É©É Ê´ÉSÉÉùlÉÉÅ +{Éà Hà´É³[ÉÉ{ÉÒ {ÉÚlÉ{É ©ÉÚÊ{É{Éà LÉ©ÉÉ´ÉlÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ±ÉPÉÖlÉÉ +{Éà »Éù³lÉÉ~ÉÚ´ÉÇH Ê{ÉÅqÉ HùlÉÉÅ- ¶ÉÖ§É y«ÉÉ{Éà SÉhlÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ ©É¾ÉùÉW ~ÉiÉ KÉ~ÉH¸ÉàiÉÒ ~Éù +É°h oÉ< Hà´É³[ÉÉ{É ~ÉÉ©«ÉÉ. +É©É NÉÖùÖ lÉoÉÉ Ê¶Éº«É ¥ÉÅ{Éà lÉùÒ NÉ«ÉÉ. yÉ{«É »Éù³lÉÉ! yÉ{«É KÉ©ÉÉ~É{ÉÉ! JÉàyÉ{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà Hà´É³[ÉÉ{É ~ÉÉ©É´ÉÉ{ÉÉà +É +àH W qÉLɱÉÉà Wä{É yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ Uà.JÉàyÉ {ÉÒ +àH HÉHÉ HÉHÒ {ÉÒ ~ÉiÉ ´ÉÉlÉÉÇ +¾Ó ±ÉLÉ´ÉÒ W°ùÒ ±ÉÉNÉà Uà:

HÉHÉ AªÉ74HÉHÒ AªÉ 71- ±ÉNɧÉNÉ mÉiÉ»ÉÉà ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. ~ÉɱÉÒlÉÉiÉÉ oÉÒ 30 ©ÉÉ<±É qÚù +àH NÉÉ©É©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ ¾lÉÉÅ. HÉHÉ-HÉHÒ {Éà 99 Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉ«ÉÖÅ +{Éà ¡É§ÉÖHÞ~ÉÉoÉÒ +É A©Éùà ~ÉiÉ 99 XmÉÉ HùÒ ~ÉiÉ HùÒ. lÉà ´ÉLÉlÉàà +ÉSÉÉ¬Ç ©É¾ÉùÉW lÉoÉÉ l«ÉÉÅ{ÉÉ »ÉÅPÉà +É HÉHÉ-HÉHÒ {ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É H«ÉÖÇ +{Éà l«ÉÉùà ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥Éà HÂÖÅ Hà lÉ©ÉÉùà +àH ´É»lÉÖ +¾Ó ©ÉÖHÒ{Éà lÉ©ÉÉùÉ NÉÉ©Éà W´ÉÉ{ÉÖÅ Uà - ¥ÉÉà±ÉÉà Uà ©ÉÅWÖù? HÉHÉ-HÉHÒ Ê´ÉSÉÉù©ÉÉÅ ~ÉeÒ NÉ«ÉÉ Hà ¶ÉÖÅ ©ÉÖH´ÉÉ{ÉÖÅ Uà? ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥Éà HÂÖÅ Hà lÉ©ÉÉùÉà JÉàyÉ +¾Ó ©ÉÖH´ÉÉ{ÉÉà Uà - ¾´Éà +É W ~ÉUÒ - +É ¥ÉÉyÉÉ ±ÉÒyÉÉ ¥ÉÉq NÉ©ÉàlÉà oÉÉ«É JÉàyÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ - ¥ÉÅ{Éà +à ¥ÉÉyÉÉ ±É< ±ÉÒyÉÒ. ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÉ©Éà ~ÉÉUÉ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ. l«ÉÉÅ lÉà©É{ÉÉ §ÉmÉÒX{Éà LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà HÉHÉ-HÉHÒ+à ¥ÉÉyÉÉ JÉàyÉ {É¾Ó Hù´ÉÉà lÉà©É ±ÉÒyÉÒ Uà +à÷±Éà lÉà{Éà ~ÉùÒKÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉ«ÉÖÅ. lÉà ´ÉLÉlÉà NÉÉ©É©ÉÉÅ ´ÉÒ»ÉàH PÉù Wä{ÉÉà{ÉÉ ¾lÉÉ. »´ÉÉ©ÉÒ ´ÉÉl»É±«É ùLÉÉ«ÉlÉÉà +ÉW{ÉÒ Wà©É qàùÉ»Éù{ÉÉ ¥ÉÉàeÇ ~Éù ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉÉ {É ¾lÉÒ. ¥ÉyÉÉ{ÉÉ PÉùà W< °¥ÉùÖ Ê´É{ÉÅlÉÒ HùÉlÉÒ +{Éà »ÉÉoÉà SÉÉÅqÒ{ÉÒ ´É»lÉÖ ¶ÉÊHlÉ ¡É©ÉÉiÉà §Éá÷ yÉùÉlÉÒ. §ÉmÉÒXà +ÉLÉÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ W< ùÊ´É´ÉÉùà ©ÉÉùÉ HÉHÉ-HÉHÒ +à 99 XmÉÉ HùÒ lÉà{ÉÒ LÉÖ¶ÉɱÉÒ©ÉÉÅ »´ÉÉ©ÉÒ

$$$$$$$$$68 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉl»É±«É Uà lÉÉà ¥ÉyÉÉ{Éà »É¾HÖ÷ÖÅ¥É ~ÉyÉÉù´ÉÉ +É©ÉÅmÉiÉ Uà. ~ÉiÉ HÉHÉ-HÉHÒ {Éà HÉÅ< HÂÖÅ {ɾÓÅ. HÉHÒ {Éà lÉÉà NÉÖ»»ÉÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Hà WÖ´ÉÉà +É~ÉiÉÉà §ÉmÉÒXà. +É~ÉiÉà XmÉÉ HùÒlÉà Ê{ÉÊ©ÉnÉà W©ÉiÉ´ÉÉù «ÉÉàWà Uà +{Éà +É~ÉiÉ{Éà W Ê{É©ÉÅmÉiÉ {ÉoÉÒ? HÉHÉ HÉHÒ{Éà »É©ÉX´Éà Uà Hà +É~ÉiÉà lÉÉà PÉù{ÉÉÅ UÒ+à - +{Éà +É~ÉiÉÉ ±ÉN{É©ÉÉÅ +É~ÉiÉà HÉÅ< HÅHÉàmÉÒ{ÉÒ ùɾ oÉÉàeÒ Xà´ÉÉ«É -+É~ÉiÉà lÉÉà W´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà.ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ Êq´É»Éà W©É´ÉÉ{ÉÉÅ »É©É«Éà HÉHÉ-HÉHÒ ~ÉiÉ ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ. lÉà »É©É«Éà +É´Éà±ÉÉ ©ÉྩÉÉ{É ¥ÉyÉÉ{ÉÉ ~ÉNÉ «ÉW©ÉÉ{É yÉÉà´Éà +{Éà +ÉW{ÉÒ Wà©É ¥ÉÖ£à ¡ÉoÉÉ {É ¾lÉÒ .l«ÉÉùàlÉÉà W©ÉÒ{É ~Éù ¥Éà»ÉÉeÒ ¡Éà©ÉoÉÒ W©ÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ oÉlÉÖÅ. §ÉmÉÒX+à HÉHÉ-HÉHÒ{Éà Xà«ÉÉ ~ÉiÉ ~ÉNÉ yÉÉà´ÉÉ{ÉÖÅ H«ÉÖÇ {ɾÓ. HÉHÉ+à HÉHÒ{Éà HÂÖÅ Hà SÉɱÉÉà +É~ÉiÉà W©É´ÉÉ ¥Éà»ÉÒ W<+à. ¥ÉÅ{Éà W©É´ÉÉ ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉ. ¾´Éà §ÉmÉÒXà SÉÖù©ÉÉ{ÉÉ ±ÉÉeÖ ~ÉÒù»ÉlÉÉà ¾lÉÉà - ¥ÉyÉÉ{ÉÒ oÉɳҩÉÉÅ ±ÉÉeÖ ©ÉÖHà Uà ~ÉiÉ HÉHÉ-HÉHÒ{ÉÒ oÉɳҩÉÉÅ ~ÉÒù»ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. mÉiÉ SÉÉù £àùÉ oÉ«ÉÉÅ ~ÉiÉ HÉHÉ-HÉHÒ{ÉÒ oÉɳҩÉÉÅ ±ÉÉeÖ ~ÉÒù»ÉÉiÉÉ {ɾÓ. +ÉLÉùà HÉHÉ+à §ÉmÉÒX{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉeÖ ~ÉÒù»É´ÉÉ{ÉÖÅ HÂÖÅ.§ÉmÉÒX+à ±ÉÉeÖ ~ÉÒù»«ÉÉ ~ÉiÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÉÅ lÉÉà ~ÉooÉù{ÉÉ ±ÉÉeÖÅ ¾lÉÉ.HÉHÒ{Éà NÉÖ»»ÉÉà+É´ÉÒ NÉ«ÉÉà +{Éà H¾à HÉHÉ{Éà +É{ÉÉà W PÉÉ HùÒ §ÉmÉÒX{Éà ©ÉÉù´ÉÉà Xà<+à. ~ÉiÉ HÉHÉ »É©ÉX´Éà Uà Hà NÉÖ»»ÉÉà {É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉyÉÉ ±ÉÒyÉÒ Uà lÉà §ÉֱɴÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ +{Éà +É lÉÉà +É~ÉiÉÒ W §ÉÖ±É Uà Hà +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ{Éà W©ÉÉeÒ ~ÉUÒ W W©É´ÉÉ ¥Éà»É´ÉÖÅ ~Éeà - ¥ÉyÉÉ{Éà ~ÉÒù»É´ÉÖÅ Xà<+à - +à÷±Éà W +É~ÉiÉÒ §ÉÖ±É ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉÅ ©ÉÉùÉÅ §ÉmÉÒX+à ~ÉooÉù{ÉÉà ±ÉÉeÖ ~ÉÒù»Éà±É Uà. §ÉmÉÒXà ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉŧɳlÉÉà ¾lÉÉà - lÉùlÉ W HÉHÉ-HÉHÒ{ÉÒ ©ÉÉ£Ò ©ÉÉÅNÉà Uà +{Éà H¾à Uà +É~Éà JÉàyÉ {É Hù´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉyÉÉ ±ÉÒyÉÒ lÉà{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©Éá +É©É Hùà±É Uà. ÷ÖÅH ©ÉÉÅ JÉàyÉ {É HùÉà lÉÉà LÉÖ¥É W ±ÉÉ§É Uà +{Éà {É´ÉÉ H©ÉÉâ ¥ÉÅyÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ . ´ÉÉiÉÒ ~Éù »ÉÅ«É©É ùÉLÉÉà.Wà ¥ÉÉà±ÉÉà lÉÉà±ÉÒ lÉÉà±ÉÒ {Éà ¥ÉÉà±ÉÉà - HÉà<{Éà qÖLÉ oÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ HqÒ {É ¥ÉÉà±ÉÉà.¡É§ÉÖ ¡Él«Éà ¡Éà©É +{Éà »É©É~ÉÇiÉ +àW »ÉÉSÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Uà. ùÉNÉ- wÄàºÉ-+ʧɩÉÉ{É +à ©ÉÖL«É H©ÉÇ{ÉÒ OÉÅoÉ oÉÉ«É. Ê{É´ÉÞÊlÉ Wà¾oÉÒ lÉàW ©ÉÉàKÉ {ÉÉà ~ÉÅoÉ. Ê´É{É«É Y´É{É Ê´ÉHÉ»É{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É »ÉÉà~ÉÉ{É Uà. Ê´É{ɫɶÉÒ±É ´«ÉÊHlÉ W BSÉÒ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà Uà, A{{ÉÊnÉ Ê{ÉʸSÉlÉ HùÒ ¶ÉHà Uà. HÉà< ~ÉiÉ +ÉeÅ¥Éù ùʾlÉ »ÉÉqÒ qÒKÉÉ ±Éà{ÉÉù ¾lÉÉÅ -SÉÅ~ÉH ©ÉÚ{ÉÒ.lÉà©É{ÉÉ NÉÖùÖY{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¾lÉÖÅ Ê´É{É«ÉSÉÅrY ©É¾ÉùÉW."NÉÖùÖqà´É,©ÉÉùà lÉÉà »ÉÉqÒ qÒKÉÉW Xà<+à Uà?HÉà<~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ yÉÉÅyÉ±É Hà yÉ©ÉÉ±É Ê´É{ÉÉ,+ÉeÅ¥Éù ùʾlÉ,SÉÚ~ÉSÉÉ~É qÒKÉÉ ©ÉÉùà ±Éà´ÉÒ Uà. ´ÉùPÉÉàeÉ Hà +à´ÉÉ LÉSÉÉdz +ÉeÅ¥ÉùÉà {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ <SUlÉÉà. Ê{ÉùÉÅe¥ÉùÒ qÒKÉÉ{Éà §ÉNÉ´ÉlÉÒ qÒKÉÉ H¾à´ÉÉ«É +{Éà +É´ÉÒ W qÒKÉÉ H±«ÉÉiÉ +{Éà ©ÉÅNɱÉlÉÉ{ÉÒ qÉlÉÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà. ¾ÖÅ lÉÉà +Él©ÉÉ{ÉÉ ©Éà±É{Éà yÉÉà´ÉÉ {ÉÒH³ÖÅ UÖÅ. qÒKÉÉ ©É¾Éàl»É´É{Éà {ÉÉ©Éà {É´ÉÉ °~Éà ©É±ÉÒ{ÉlÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÒ {ÉoÉÒ .' +ÉWà +É~ÉiÉà HÉà< HÉ«ÉÇ Hù´ÉÖÅ Uà lÉÉà +É´ÉÉà Ê´ÉSÉÉù +É~ÉiÉ{Éà Hà©É {ÉoÉÒ +É´ÉlÉÉà? Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÉqNÉÒ ¾¶Éà lÉÉà W ASSÉ Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÉà ©É{É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É oÉ´ÉÉà ¶ÉH«É Uà. ¥ÉÉHÒ lÉÉà qŧÉ- qàLÉÉqàLÉÒ - oÉÒ lÉ©ÉÉà HqÉSÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ HqÉSÉ HùÒ ¶ÉH¶ÉÉà - ~ÉiÉ lÉ©ÉÉùÉà ©ÉÉàKÉ ©ÉÉNÉÇ lÉù£ Wà ¡É«ÉÉiÉ {ÉÉà ¡É«ÉÉ»É lÉ©Éà H«ÉÉâ lÉà lÉÉà SÉÖHÒ W NÉ«ÉÉ. lÉ©ÉÉùÒ NÉÉeÒ +ÉeÅ¥Éù {Éà ±ÉÒyÉà ~ÉÉ÷É

$$$$$$$$$69 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

~ÉùoÉÒ AlÉùÒ NÉ< Uà. +à÷±Éà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉ´ÉSÉàlÉÒ LÉÚ¥É W ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ Uà. ´Éɾ ´Éɾ HùÉ´É´ÉÉ Hà {ÉÉ©É H©ÉÉ´ÉÉ yÉ©ÉÇ {ÉoÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÉà. »ÉÉSÉÉà yÉ©ÉÇ lÉÉà lÉà W HùÒ ¶ÉHà Wà{Éà <SUÉ {ÉoÉÒ {ÉÉ©É{ÉÉ{ÉÒ. Wà{ÉÉ ©É{É©ÉÅÊqù©ÉÉÅ W«ÉiÉÉ - +ʾŻÉÉ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{Éà Uà.+É~ÉiÉà yÉ©ÉÇ ~ÉÖi«É H©ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà. ~ÉÖi«É{ÉÒ ¥Éq±Éà ~ÉÉ~É - ʾŻÉÉ {ÉÉ ©ÉÉNÉâ Hà ´Éɾ ´Éɾ -{ÉÉ©É H©ÉÉ´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ {É W<+à - +ÉeÅ¥Éù -LÉÉà÷Éà LÉSÉÉâ- yÉ©ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà H©ÉÇ {É ¥ÉÅyÉÉ«É lÉà ©ÉÉÅ »ÉÉ´ÉSÉàlÉÒ ùÉLɶÉÖÅ lÉÉà W ¡É§ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W< ¶ÉH¶ÉÖÅ. §ÉNÉ´ÉÉ{É lÉÉà Ê´ÉlÉùÉNÉ ¾lÉÉ - lÉÉà ~ÉUÒ +É~ÉiÉà ùÉNÉÒ ¥É{ÉÒ {Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà +à{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHÒ+à Hà +à{ÉÉ Wà´ÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥É{ÉÒ ¶ÉHÒ+à. »ÉÅ»ÉÉù UÉàeÉà UÉà -l«ÉÉNÉ §ÉÉ´É{ÉÉ DSÉÒ Uà - lÉÉà ~ÉUÒ +¾ÅHÉù, - +ÉeÅ¥ÉùoÉÒ ¾Å©Éà¶É qÚù ù¾à´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉlÉlÉ ùÉLɶÉÉà lÉÉà W ~ÉÖi«É ©É³¶Éà. yÉ©ÉÇ ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É {ɪÉlÉÉ - Ê´É{É«É-Ê´É´ÉàH -»ÉÉqNÉÒ - W°ùÒ Uà. ©ÉÉùÒ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà Hà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ ùÉW{ÉÒÊlÉ {ÉÖÅ Hà »´ÉÉoÉÇ{ÉÖÅ HÉà< »oÉÉ{É {ÉoÉÒ. yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ q«ÉɧÉÉ´É-H°iÉÉ §ÉÉ´É W°ùÒ Uà. HÉà¶ÉÒ¶É HùÒ+à §ÉNÉ´ÉÉ{É {ÉÉ Wà NÉÖiÉÉà Uà lÉà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà. +àH +ÅOÉàW ±ÉàLÉH H¾à Uà Hà lÉ©Éà ¾»ÉÉà UÉà l«ÉÉùà ©ÉÉmÉ lÉ©ÉÉùÉ ¥Éà »{ÉÉ«ÉÖ+Éà W LÉáSÉÉ«É Uà, ~ÉiÉ NÉÖ»»Éà oÉÉ+Éà UÉà l«ÉÉùà ~ÉÉÅSÉ »{ÉÉ«ÉÖ lÉÅNÉ oÉÉ«É Uà.¥ÉɱÉɶÉÅHù HÅoÉÉÊù«ÉÉ+à +à©É{ÉÒ Ê´ÉL«ÉÉlÉ NÉ]±É ¥ÉÉàyÉ©ÉÉÅ JÉàyÉ{Éà qÖ¶©É{É NÉiÉÉ´ÉÒ +É~ÉiÉ{Éà +àH »ÉÉà{ÉàùÒ »É±Éɾ +É~ÉÒ Uà: ´É»Éà Uà JÉàyÉ ´ÉàùÒ ÊSÉnÉ©ÉÉÅ, lÉà{Éà l«ÉY qàWà, PÉeÒ X«Éà §É±ÉÉ<{ÉÒ, ©É¾É±ÉK©ÉÒ NÉiÉÒ ±ÉàWà. JÉàyÉ +à ÷ÚÅHÉ NÉɳÉ{ÉÖÅ NÉÉÅe~ÉiÉ Uà. NÉÉÅe~ÉiÉ Wà©É ©ÉÉiÉ»É{Éà §ÉÉ{É §ÉÖ±ÉÉ´ÉÒ qà Uà, Ê´É´ÉàH¾Ò{É +{Éà +©ÉÉ{ÉÖºÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà Uà,+à©É JÉàyÉ ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà oÉÉàeÉ »É©É«É ©ÉÉ÷à NÉÉÅe~ÉiÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ©ÉÖHÒ qà Uà. JÉàyÉ ~Éù HÉ¥ÉÚ ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ɾà±ÉÒ ¶ÉùlÉ Uà »É¾{ɶÉÒ±ÉlÉÉ. Wà{ÉÉ©ÉÉÅ »É¾Ò ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ Uà, NÉ©É LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉÉHÉlÉ Uà +à »É¾à±ÉÉ<oÉÒ JÉàyÉ~Éù HÉ¥ÉÚ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHà Uà. ¥ÉÒY ¶ÉùlÉ Uà KÉ©ÉÉ´ÉÞÊnÉ, Wà AqÉù ¾ä«Éà KÉ©ÉÉ HùÒ ¶ÉHà Uà; Haù qÖ¶©É{É{Éà ~ÉiÉ ©ÉÉ£ HùÒ ¶ÉHà Uà +à JÉàyÉ ~Éù »É¾à±ÉÉ<oÉÒ HÉ¥ÉÚ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHà Uà. <»ÉÖ{Éà ´ÉyÉ»oÉÅ§É ~Éù SÉeÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ l«ÉÉùà +à©ÉiÉà HÂÖÅ ¾lÉÖÅ: +à ¥ÉÒSÉÉùÉ ¶ÉÖÅ HùÒ ùÂÉ Uà, +à{ÉÖÅ +à©É{Éà §ÉÉ{É {ÉoÉÒ, ¡É§ÉÖ +à©É{Éà ©ÉÉ£ HùWà.»Éq§ÉÉ´ÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ A~ÉàKÉÉ ~ÉiÉ JÉàyÉ ~Éù HÉ¥ÉÚ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà AnÉ©É ©ÉÉNÉÇ Uà. NÉÉälÉ©É ¥ÉÖu {ÉÉà ʶɺ«É ~ÉÚiÉÇ W«ÉÉùà qÊKÉiÉ©ÉÉÅ A~Éqà¶É +É~É´ÉÉ W´ÉÉ lÉä«ÉÉù oÉ«ÉÉà l«ÉÉùà ¥ÉÖu à +à{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +à{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ: yÉÉùÉà Hà lÉÉùÉà A~Éqà¶É »ÉÉÅ§É³Ò ±ÉÉàHÉà lÉ{Éà NÉɳÉà qà¶Éà lÉÉà lÉÖÅ ¶ÉÖÅ HùÒ¶É?lÉÉà ¾ÖÅ +à©É ©ÉÉ{ÉÒ¶É Hà ±ÉÉàHÉà +à÷±ÉÉ »ÉÉùÉ Uà Hà ©É{Éà ~ÉooÉùÉà ©ÉÉùlÉÉ {ÉoÉÒ.~ÉÚiÉâ HÂÖÅ.+{Éà lÉ{Éà ~ÉooÉù ©ÉÉù¶Éà lÉÉà? +à©É ©ÉÉ{ÉÒ¶É Hà +à ±ÉÉàHÉà ©É{Éà ¾ÊoÉ«ÉÉùoÉÒ ©ÉÉùlÉÉ {ÉoÉÒ +à÷±ÉÉ »ÉÉùÉ Uà.’ ‘+{Éà lÉ{Éà ¾ÊoÉ«ÉÉùoÉÒ ©ÉÉù¶Éà lÉÉà?lÉÉà ¾ÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ¶É Hà ©É{Éà X{ÉoÉÒ ©ÉÉùÒ {ÉÉÅLÉlÉÉ {ÉoÉÒ +à÷±ÉÉ +à ±ÉÉàHÉà »ÉÉùÉ Uà.’‘+{Éà X{ÉoÉÒ ©ÉÉùÒ {ÉÉÅLɶÉà lÉÉà?’ ‘lÉÉà A~Éqà¶É +É~ÉlÉÉÅ ©É³à±ÉÉÅ Ê{É´ÉÉÇiÉ{Éà ¾ÖÅ ©ÉÉùÖÅ yÉ{ɧÉÉN«É

$$$$$$$$$70 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

»É©ÉY¶É.{Éà ¥ÉÖuà ~ÉÚiÉÇ{Éà W´ÉÉ{ÉÒ ùX +É~ÉÒ. +É +Éq¶ÉÇ {ÉWù »ÉÉ©Éà ùÉLÉÒ{Éà Y´ÉÒ+à lÉÉà NÉÖ»»ÉÉ ~Éù HÉ¥ÉÚ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHÉ«É. PÉiÉÒ´ÉÉù NÉÖ»»Éà oÉ´ÉÖÅ +ɴɶ«ÉH oÉ< ~Éeà Uà. ~ÉiÉ +à´ÉÉ NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ ´«ÉÊHlÉNÉlÉ ´Éàù´ÉÞÊlÉ Hà JÉàyÉ ¾Éà´ÉÉà{ÉÉ Xà<+à. ©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà +É´ÉÉà NÉÖ»»ÉÉà Hùà Uà l«ÉÉùà +É~ÉiÉà +à{Éà «ÉÉàN«É ùÒlÉà W ~ÉÖi«É¡ÉHÉà~É H¾Ò+à UÒ+à. ~ÉiÉ ©É¾É~ÉÖùÖºÉÉà{ÉÉ +É´ÉÉ ~ÉÖi«É¡ÉHÉà~É ~ÉÉU³ »ÉÀq«ÉlÉÉ +{Éà HùÖiÉÉ W ù¾à±ÉÉ ¾Éà«É Uà. +àH ´ÉÉù »ÉÉ¥Éù©ÉlÉÒ +ɸɩɩÉÉÅ NÉÉÅyÉÒY{Éà ©É³´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉrÉ»ÉoÉÒ +àH §ÉÉ< +É´ÉÒ SÉe«ÉÉ. +à©É{ÉÉà ¡É·{É +à÷±ÉÉà {ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà Hà NÉÉÅyÉÒY{Éà +à©É ±ÉÉN«ÉÖÅ Hà +É´ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ HÉ©É ©ÉÉ÷à +à §ÉÉ<+àà ©ÉrÉ»ÉoÉÒ §ÉÉeÖÅ LÉSÉÔ{Éà +É´É´ÉÖÅ Xà<lÉÖÅ {É ¾lÉÖÅ. ~ÉiÉ ¥É³lÉÉ©ÉÉÅ PÉÒ lÉÉà l«ÉÉùà ¾Éà©ÉÉ«ÉÖÅ W«ÉÉùà +àiÉà ~ÉÉUÉ £ù´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÉeÒ§ÉÉeÉ{ÉÉÅ ~Éä»ÉÉ NÉÉÅyÉÒY ~ÉÉ»Éà ©ÉÉÅN«ÉÉ! NÉÉÅyÉÒY+à HÂÖÅ Hà +ɸɩÉ{ÉÉ ~Éä»ÉÉ +à X¾àù ʩɱHlÉ Uà. +à{ÉÉà ¾ÖÅ qÖ°~É«ÉÉàNÉ {ÉÉ HùÒ ¶ÉHÖÅ. lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà §ÉÉeÖÅ{ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉ©Éà SÉɱÉlÉÉ ©ÉrÉ»É ~ÉÉUÉ X+Éà.+{Éà +à©É H¾Ò ©É¾Éqà´É§ÉÉ<{Éà HÂÖÅ Hà, lÉ©Éà +É ©ÉÉiÉ»É{Éà ©ÉrÉ»É W´ÉÉ{ÉÉà ù»lÉÉà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ +É´ÉÉà!©É¾Éqà´É§ÉÉ< ~ÉÉUÉ +É´«ÉÉ +à÷±Éà NÉÉÅyÉÒY+à ~ÉÚU«ÉÖÅ: ¶ÉÖÅ H«ÉÖÇ?+à©É{Éà ©ÉrÉ»É{ÉÒ Ê÷ÊH÷ HhÉ´ÉÒ +É~ÉÒ +{Éà oÉÉàeÉÅ ´ÉÉ÷ LÉSÉÔ{ÉÉ ùÉàHeÉ °Ê~É«ÉÉ +É~«ÉÉ - +à©É ©É¾Éqà´É§ÉÉ<+à

HÂÖÅ. ¾ÖÅ XiÉlÉÉà ¾lÉÉà Hà lÉ©Éà +à©É W Hù¶ÉÉà.

NÉÉÅyÉÒY ¥ÉÉ౫ÉÉ. ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà HÅ< +É´ÉÉà ~ÉÖi«É¡ÉHÉà~É HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ.

+à÷±Éà lÉÉà ©Éá, lÉ©É{Éà ©ÉÚH´ÉÉ ©ÉÉàH±«ÉÉ ¾lÉÉ.

¡ÉL«ÉÉlÉ OÉÒH

lÉl´ÉÊSÉÅlÉH +àÊù»÷Éà÷±Éà ±ÉL«ÉÖÅ Uà: Anybody can become angry that is easy; but to be angry with the right person, and to the right degree, and at the right time, and for the right purpose and in the right way – that is not within everybody’s power and is not easy.+ɾÉù

´ÉÉà÷ ´ÉÒ <÷. Wà´ÉÖÅ Y´É{É lÉà´ÉÖÅ ©ÉùiÉ- Wà´ÉÖÅ

©ÉùiÉ lÉà´ÉÉà ~Éù±ÉÉàH.»ÉÉ´ÉyÉÉ{É! ±É©ÉiÉà ¾ÉoÉ q<{Éà ùÉà´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É +É´Éà lÉà ~ɾà±ÉÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{ÉÒ Hqù HùlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÒ+à, +à©É{ÉÒ +É©É{«ÉÉ ~ÉɳÒ+à, +à©É{ÉÒ <SUÉ{Éà ©ÉÉ{É +É~ÉÒ+à, +É~ÉiÉÉ Y´É {Éà Hà +É~ÉiÉÒ NɱÉÇ£áe{Éà ùÉY ùÉLÉ´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà +à©É{ÉÉ Y´É{Éà ùÉY ùÉLÉÒ+à. +à©É{ÉÒ

+ÉÅlÉùeÒ cÉùÒ+à +{Éà +à©É{ÉÉ +ÅlÉù{ÉÉ +ÉÊ¶ÉºÉ LÉÉà¥Éà LÉÉà¥Éà §ÉùÒ{Éà ±É<+à. ~ÉUÒ +É~ÉiÉà ~ÉiÉ =qÖ±ÉÉ±É NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ Wà©É NÉÉ<+à©ÉÉ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ©É©ÉlÉÉ Uà {Éà Àq«É©ÉÉÅ +{ÉÉàLÉÒ »É©ÉlÉÉ Uà. ©ÉÉ{ÉÒ UÉ«ÉÉ©ÉÉÅ +àH lÉùiÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÞKÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ ANÉÒ KÉ©ÉlÉÉ Uà. +¾Ç{lÉÉà §ÉNÉ´ÉÅlÉ <{r ©ÉʾlÉÉ: Ê»ÉuÉ·´É Ê»ÉÊuÊ»oÉlÉÉ:

+ÉSÉÉ«ÉÉâ ÊW{ɶÉÉ»É{ÉÉà{{ÉÊlÉHùÉ: ~ÉÚW«ÉÉ A~ÉÉy«ÉÉ«ÉHÉ:

¸ÉÒ Ê»ÉuÉ{lÉ »ÉÖ~ÉÉcHÉ ©ÉÖÊ{É´ÉùÉ, ùl{ÉmÉ«ÉÉùÉyÉHÉ:

~ÉÅSÉälÉà ~Éù©Éàʺc{É: ¡ÉÊlÉÊq{ÉÅ, HÖ´ÉÇ{lÉÖ ´ÉÉà ©ÉÅNÉ±É©É !

lÉà´ÉÉà +ÉàeHÉù Wà´ÉÖÅ +{{É lÉà´ÉÖÅ ©É{É - ´ÉÒ

+Éù,

$$$$$$$$$71 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 24

»´ÉÇNÉ{ÉÉà »÷Éàù

(eÉà.+É<. Hà. ´ÉÒW³Ò´ÉÉ³É ±ÉÒLÉÒlÉ ~ÉÖ»lÉH ©ÉÉàlÉÒSÉÉùÉà©ÉÉÅ oÉÒ »ÉɧÉÉù)

´ÉºÉÉâ ~ɾà±ÉÉÅ ÊWÅqNÉÒ HàùÉ ¾É<´Éà ~Éù ¾ÖÅ NÉ«Éà±ÉÉà, +à ´ÉLÉlÉà +àH +q§ÉÚlÉ +à´ÉÉà ©É{Éà +{ÉÖ§É´É oÉ«Éà±ÉÉà ! ùÉàe{ÉÉ HÉÅcà qÖHÉ{É ~Éù ±ÉL«ÉÖÅ'lÉÖÅ, »´ÉNÉÇ{ÉÉà »÷Éàù, HÖlɾ±É~ÉÚ´ÉÇH l«ÉÉÅ W<{Éà ©Éá LÉLÉeÉ´«ÉÖÅ'lÉÖÅ eÉàù! qù´ÉÉX©ÉÉÅ +àH Ê£ù»lÉÉà ÷Éà~ɱÉÒ ±É<{Éà +É´«ÉÉà! »÷Éàù{ÉÉà +ÉLÉÉà ù»lÉÉà +àiÉà »ÉùLÉàoÉÒ »É©ÉX´«ÉÉà! ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ÷Éà~ɱÉÒ ~ÉHeÉ´ÉÒ +à ¥ÉÉ౫ÉÉà - »ÉÉŧɳ §ÉÉ<! Wà HÅ< Xà<+à §ÉàNÉÖÅ HùÒ{Éà ±É< +É´ÉWà lÉÖÅ +ɾÓ! HqÉSÉ ~Éeà Xà ÷Éà~ɱÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒXà £àùÉà lÉÖÅ HùWà! Ê{ÉùÉÅlÉ Y´Éà LÉùÒqWà {Éà PÉù{Éà lÉÉùÉ §ÉùWà! ¡ÉoÉ©É PÉÉàeÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éàà SÉÉù ~ÉàHà÷ yÉÒùW ±ÉÒyÉÒ. ¡Éà©É {Éà e¾É~ÉiÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ©Éá »É©ÉWiÉ ~ÉiÉ ±É< ±ÉÒyÉÒ! ¥ÉàNÉ §ÉùÒ ©ÉàÅ ¸ÉwÉ ±ÉÒyÉÒ, ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ ¶Éá ´ÉÒ»ÉùÖÅ? oÉ«ÉÖÅ Hà oÉÉàeÒH ʾũÉlÉ ±É< ±ÉB, ~ÉUÒ W ¥É¾Éù {ÉÒ»ÉùÖÅ! »ÉÅNÉÒlÉ,¶ÉÉÅÊlÉ +{Éà +É{ÉÅq »ÉÉä Êe»HÉA{÷ ùà÷à ©É³lÉÉÅ, ~ÉÖùÖºÉÉoÉÇ{ÉÒ LÉùÒqÒ ~Éù ©É£lÉ ©É³lÉÒ'lÉÒ »É£³lÉÉ! ©ÉÖÊHlÉ ©É³lÉÒ ¾lÉÒ ©É£lÉ, ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ~ÉàHà÷ »ÉÉoÉà. ±Éà´ÉÉ«É +à÷±ÉÒ ±É< ±ÉÒyÉÒ ©Éá ´É¾áSÉ´ÉÉ UÖaàà ¾ÉoÉà! q«ÉÉ HùÖiÉÉ ±É< ±ÉÒyÉÒ, ©É³lÉÒ'lÉÒ ~ÉelÉù §ÉÉ´Éà oÉ«ÉÖÅ HqÒH Xà ~Ée«ÉÉÅ ¾¶Éà lÉÉà HÉ©É HÉà<H{Éà +É´Éà! ÷Éà~ɱÉÒ ©ÉÉùÒ §ÉùÉ< NÉ<'lÉÒ WN«ÉÉ ù¾Ò'lÉÒ oÉÉàeÒ, ù¾à©É ¡É§ÉÖ{ÉÒ ©É³lÉÒ'lÉÒ ¶ÉÒ ùÒlÉà X´ÉÖÅ UÉàeÒ? HÉA{÷ù ~Éù ~ɾÉáSÉÒ{Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ Hà÷±ÉÉ ~Éä»ÉÉ oÉ«ÉÉ? Ê£ù»lÉÉ{ÉÒ +ÉÅLÉà ¡Éà©É{ÉÉÅ +¸ÉÖ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ! ¥ÉÉ౫ÉÉà: ´É¾áSÉWà »ÉÉä{Éà +É, HùlÉÉà {ÉÉ »É¾àWà hÒ±É, §ÉNÉ´ÉÉ{Éà LÉÖq ¾©ÉiÉÉÅ W SÉÚH´ÉÒ qÒyÉÖÅ lÉÉùÖŠʥɱÉ!

$$$$$$$$$72 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 25

eÉàH÷ù

ÊqHùÉà - +{Éà ©ÉÉ

GOD CANNOT BE EVERYWHERE THEREFORE HE MADE MOTHERS

©ÉÉ{É´Éà <·´Éù{Éà ~ÉÞo´ÉÒ ~Éù +´ÉlÉù´ÉÉ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ HùÒ, <·´Éùà ©ÉÉ{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ÉÒ. NÉÉà³ Ê´É{ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà³Éà HÅ»ÉÉù-©ÉÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÉà »ÉÚ{ÉÉà »ÉÅ»ÉÉù .<·´Éù »Éqà¾à ¥ÉyÉà ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHà {É¾Ó ©ÉÉ÷à +àiÉà ©ÉÉlÉÉ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É H«ÉÖÈ. +É~ÉiÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ H¾à´ÉlÉ Uà Hà,PÉÉàeà SÉelÉÉà ¥ÉÉ~É ©ÉùXà,~ÉiÉ q³iÉÉÅ q³lÉÒ ©ÉÉ {ÉÉ ©Éù¶ÉÉà.+à©ÉÉ ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÉ¡Él«Éà{ÉÒ §ÉÊHlÉ W ¡ÉÊlÉÊ¥ÉÅÊ¥ÉlÉ oÉ< Uà. +É~ÉiÉÉÅ HÊ´É ¥ÉÉà÷ÉqHùà W{É{ÉÒ{ÉÒ Xàe »ÉLÉÒ {É¾Ó Weà ùà ±ÉÉà±É+à~ÉÅÊHlÉoÉÒ ¶É° oÉlÉÉ §ÉÉ´É´ÉÉ¾Ò NÉÒlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉ ¡Él«Éà{ÉÉà ¡Éà©É LÉÚ¥É »ÉÖÅqù ùÒlÉà ùWÚ H«ÉÉâ Uà:

©ÉÒcÉÅ ©ÉyÉÖ {Éà ©ÉÒcÉ ©Éà¾Ö±ÉÉ ùà ±ÉÉà±É, lÉàoÉÒ ©ÉÒcÒ lÉÉà ©ÉÉùÒ ©ÉÉlÉ ùà, W{É{ÉÒ Xàe WNÉà {É¾Ó Weà ùà ±ÉÉà±É! ©ÉÉ +à÷±Éà HÉàiÉ ? §ÉÚLÉ ¥ÉɳH{Éà ±ÉÉNÉà +{Éà lÉà{ÉÉà +ྻÉÉ»É Wà{Éà oÉÉ«É lÉà ©ÉÉlÉÉ -cà»É ¥ÉɳH{Éà ±ÉÉNÉà +{Éà Wà{Éà ~ÉÒeÉ oÉÉ«É lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ©ÉÉ - ¥ÉɳH UÉàeÒ{Éà X«É +{Éà UlÉÉÅ lÉà H¾à »ÉÖLÉÒ ù¾àWà

lÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©É ©ÉÉ . ¡Éà©É {Éà »ÉÉHÉù oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉ«ÉÖÅ{Éà ©ÉÉ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É oÉ«ÉÖÅ. Wà{Éà HÉà< A~É©ÉÉ +É~ÉÒ {É ¶ÉHÉ«É +à{ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà ©ÉÉö Wà{ÉÉ ¡Éà©É{Éà H«ÉÉùà«É ~ÉÉ{ÉLÉù {É {Éeà +à{ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà ©ÉÉ - +É´ÉÒ mÉiÉ

©ÉÉ Uà - ~Éù©ÉÉl©ÉÉ, ©É¾Él©ÉÉ +{Éà ©ÉÉ.

Hà©ÉHà lÉàiÉà lÉ{Éà W{©É qÒyÉÉà.©ÉÉ +à lÉÉà qà´ÉÒ Uà. ¥ÉSÉ~ÉiÉ©ÉÉÅ NÉÉàq qà{ÉÉù{Éà PÉe~ÉiÉ©ÉÉÅ qNÉÉà qà{ÉÉùÉ {ÉÉ ¥É{ÉlÉÉ - 1ÉÉ HÒ±ÉÉà {ÉÒ Ê¦É£Hà»É 1ÉÉ H±ÉÉH ~ÉHeÒ{Éà A§ÉÉ ù¾àlÉÉ lÉÉùÉà ¾ÉoÉ qÖ:LÉÒ X«É Uà, lÉÉà lÉ{Éà {É´É {É´É ©É¾Ò{ÉÉ ©ÉÉ+à ~Éà÷©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà BSÉH«ÉÉà ¾¶Éà - +É÷±ÉÖÅlÉÉà Ê´ÉSÉÉùXà. {ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà ©ÉÉ{ÉÒ ~ÉoÉÉùÒ §ÉÒ{ÉÒ ùÉLÉlÉÉà, ©ÉÉà÷Éà oÉ«ÉÉàà{Éà ©ÉÉ{ÉÒ +ÉÅLÉeÒ §ÉÒ{ÉÒ ùÉLÉà Uà- +ùà ~ÉÖmÉ, ¶ÉÖÅ lÉ{Éà ©ÉÉ {Éà §ÉÒ{ÉÉ¶É ©ÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ÷à´É ~ÉeÒ Uà. ©ÉÉ ~ɾà±ÉÉ +ÉÅ»ÉÖ +É´ÉlÉÉ{Éà lÉÖÅ «ÉÉq +É´ÉlÉÒ - +ÉWà lÉÖÅ «ÉÉq +É´Éà Uà {Éà +ÉÅ»ÉÖ +É´Éà Uà. PÉù ©ÉÉà÷É ¾Éà´ÉÉoÉÒ §ÉàNÉÖÅ {ÉoÉÒ ù¾à´ÉÉlÉÖÅ - ©É{É ©ÉÉà÷É ¾Éà«ÉlÉÉà W §ÉàNÉÖÅ ù¾à´ÉÉ«É Uà. ©ÉÉ-¥ÉÉ~Éà +É~Éà±ÉÉà »ÉÉSÉÉà ´ÉÉù»ÉÉà ~Éä»ÉÉà {É¾Ó ~ÉiÉ ¡É©ÉÉÊiÉHlÉÉ,~ÉÊ´ÉmÉlÉÉ,´ÉÉl»É±«É,»ÉÅ»HÉù,SÉÉÊùmÉ,Ê´É´ÉàH-{ɪÉlÉÉ,q«ÉÉ,HùÖiÉÉ,~ÉùÉà~ÉHÉù{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà ¡Éà©É Uà. §ÉÉNÉ ©ÉÉ÷à §ÉÉÅNÉWe Hù{ÉÉùÉ ÊqHùÉ+Éà ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà l«ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ AqÉù ¥É{Éà Uà.yÉ©ÉÇ{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà Uà ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÉ A~ÉHÉùÉà ¡Él«Éà HÞlÉ[ÉlÉÉ.©ÉÉ {Éà ©ÉÚHàlÉà ©ÉÉ{É´É{ÉÉà §É´É SÉÚHà. NÉÖ°©ÉÉ {Éà ©ÉÚHà lÉà ©ÉÉàKÉ ©ÉÉNÉÇ SÉÚHà.©ÉÉ-¥ÉÉ~É »ÉÉoÉà ~ÉÉeà Wà ´ÉÉÅyÉÉ, »ÉqNÉÊlÉ {ÉÉ HùÒ {É ¶ÉHà lÉà »ÉÉÅyÉÉ.¶ÉàlÉÉ{É{ÉÉà »ÉÅNÉ,Y´É{É »É³NÉÉ´Éà Uà.»ÉÅlÉÉà{ÉÉà »ÉÅNÉ Y´É{É ¶ÉiÉNÉÉùà Uà.»ÉÅ»ÉÉù Uà ¶ÉàùeÒ{ÉÉà »ÉÉÅcÉà +à©ÉÉ qÖ:LÉ HàùÒ NÉÉÅcÉà.´ÉÒlÉÒ NÉ«Éà±ÉÒ NÉ<HÉ±É lÉ©ÉÉà ~ÉÉUÒ {É¾Ò ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉà,+É´ÉlÉÒHɱɩÉÉÅ ~ɾÉáSÉ´ÉÖÅ ¾Y lÉ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ Uà.»ÉÉSÉÒ SÉ©ÉH qà¾{ÉÒ »ÉÖÅqùlÉÉ©ÉÉÅ {ɾÓÅ,

+ÉWà lÉÖÅ Wà HÉÅ< ~ÉiÉ Uà lÉà lÉÉùÒ ©ÉÉ{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~Éà Uà.

$$$$$$$$$73 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

~ÉiÉ qà¾oÉÒ oÉlÉÉ »ÉlHÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ Uà.qɳ ¥ÉNÉelÉÉ Êq´É»É, +oÉÉiÉÖÅ ¥ÉNÉelÉÉ ´ÉºÉÇ, ¥ÉÉ«ÉeÒ ¥ÉNÉelÉÉ §É´É +{Éà HÖNÉÖùÖ ©É³lÉÉÅ +{ÉÅlÉÉ §É´ÉÉà ¥ÉNÉeà Uà.©ÉÉ +à lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ H«ÉÖÈ +à Xà´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉ©É{Éà +àH §É±ÉÉ©ÉiÉ LÉÉ»É HùÖÅ UÖÅ Hà qàùÉ»ÉùÉà©ÉÉÅ §É±Éà ùÉàW WXà ~ÉiÉ H«ÉÉùà«É ©Éʾ{ÉÉ©ÉÉÅ +àHÉq Êq´É»É HÉà<H +{ÉÉoÉɸɩɩÉÉÅ ~ÉiÉ W°ù WXà.l«ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ ¥Éà ¾ÉoÉ-~ÉNÉ´ÉÉ³É ¥ÉɳHÉà{Éà XàXà. +à©É{ÉÒ ©ÉÉ HÉàiÉ Uà +à©É{ÉÒ +à©É{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ,+à©É{ÉÉà ¥ÉÉ~É HÉàiÉ Uà +à{ÉÒ ~ÉiÉ +à{Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ. lÉ©ÉàlÉÉà ~ÉÖi«É¶ÉÉ³Ò UÉà Hà lÉ©ÉÉà lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ »ÉÉoÉà UÉà Wà lÉ©ÉÉùÖÅ ¥ÉyÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉà Uà. WàiÉà ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ lÉà{Éà ©ÉÉ÷à »´ÉNÉÇ{ÉÖÅÅ lÉÉàùiÉwÉù LÉÖ±ÉÒ NÉ«ÉÅÖ.

¥ÉSÉ~ÉiÉ©ÉÉÅ Wà ÊqHùÉ{Éà ©ÉÉ - ¥ÉÉ~Éà ¥ÉÉà±ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉe«ÉÅÖ ¾lÉÖÅ +àW ÊqHùÉ, PÉe~ÉiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É {Éà SÉÚ~É ù¾àlÉÉÅ ¶ÉÒLÉ´ÉÉeà Uà.Ê~ÉlÉÉ ©ÉÉ÷àlÉÉà ÊqHùÒ ©ÉÉùÒ ´É¾É±É{ÉÉà qÊù«ÉÉà +{Éà ÊqHùÉà ©ÉÉùÅÖ ´É÷´ÉÞKÉ ¾Éà«É Uà. Wà ©ÉÉ+à lÉÉùÉ ©ÉÉeà LÉÉ÷ÖÅ-LÉÉùÖÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ UÉàe«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. He´ÉÉ +Éà»ÉeÒ«ÉÉ ~ÉÒyÉÉ ¾lÉÉÅ. +à ©ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É LÉÉ÷ÖÅ {É HùlÉÉà. +à{ÉÖÅ Y´É{É LÉÉùÖÅ {É HùlÉÉà {Éà +à{Éà HqÒ He´ÉÉ ´ÉSÉ{É {ÉÉ H¾àlÉÉà, H©É»Éà H©É +É÷±ÉÖÅ lÉÉà HùWà W HùWà. Wà Êq´É»Éà ©ÉÉ ¥ÉÉ~É lÉ©ÉÉùÉÅ HÉùiÉà ùeà Uà, l«ÉÉùà lÉ©ÉÉùÉà Hùà±É yÉ©ÉÇ +à +ÉÅ»ÉÖ©ÉÉÅ ´É¾Ò X«É Uà. ©ÉÉ-¥ÉÉ~É {Éà »ÉÉà{Éà {É ©ÉhÉ«É lÉÉà SÉɱÉà, ¾Òùà {É ]eÉ«É lÉÉà SÉɱÉà, ~ÉiÉ +à{ÉÒ +ÉÅlÉùeÒlÉÉà {ÉÉ W HH³É´ÉÉ«É. Wà ÊqHùÉ{ÉÉ W{©É ´ÉLÉlÉà ©ÉÉ-¥ÉÉ~Éà ~ÉáeÉ ´É¾áS«ÉÉ +à W ÊqHùÉ+Éà+à ©ÉÉà÷É oÉ< {Éà ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà ´É¾áS«ÉÉ +É lÉà Hà´ÉÒ HùÖiÉlÉÉ. ©ÉÉ +{Éà KÉ©ÉÉ ¥É{{Éà +àH Uà Hà©ÉHà ©ÉÉ£Ò +É~É´ÉÉ©ÉÉ ¥É{{Éà {ÉàH Uà. 4 ´ÉºÉÇ{ÉÉà lÉÉùÉà ¥ÉɥɱÉÉà Xà lÉÉùÉ ¡Éà©É {Éà <SUà Uà lÉÉà 60 ´ÉºÉÇ{ÉÉ lÉÉùÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É lÉÉùÉà ¡Éà©É Hà©É {É ]ÅLÉà? PÉù{ÉÒ ©ÉÉ {Éà ùeÉ´Éà {Éà ©ÉÅqÒù{ÉÒ ©ÉÉ {Éà SÉÖÅqeÒ +ÉàhÉeà.«ÉÉq ùÉLÉWà .©ÉÅqÒù{ÉÒ ©ÉÉ lÉÉùÉ ~Éù LÉÖ¶É {É¾Ó oÉÉ«É, HqÉSÉ oɶÉà lÉÉà LÉ£É WùÖù oɶÉà. ~Éà÷©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ÊqHùÉ Wà{Éà §ÉÉùà {ÉÉàlÉÉ ~Ée«ÉÉ,+à ©ÉÉ ~ÉÉÅSÉ £±Éà÷©ÉÉÅ ~ÉiÉ §ÉÉùà ~Éeà Uà.H¥ÉÖlÉù{Éà WÖ´ÉÉù {ÉÉÅLÉ{ÉÉùÉà WÖ´ÉÉ{É Xà PÉùeÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà X³´Éà {É¾Ó lÉÉà,+à{ÉÒ

WÖ´ÉÉù©ÉÉÅ §É±ÉÒ´ÉÉù {ÉoÉÒ

«ÉÉq ùÉLÉXà lÉ©ÉÉùÉ §ÉÉN«É ~Éù´ÉÉ«ÉÉÇ. PÉù©ÉÉÅ PÉùeÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É{Éà »ÉÉSÉ´Éà {ɾÓ,{Éà PÉùeÉÅPÉù©ÉÉÅ qÉ{É (eÉà{Éà¶É{É) lÉoÉÉ Y´Éq«ÉÉ©ÉÉÅ ùÖ~ÉÒ«ÉÉ ±ÉLÉÉ´Éà lÉà{Éà Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ H¾à´ÉÉà Hà Y´Éq«ÉÉ{ÉÖÅ +~É©ÉÉ{É

H¾à´ÉÖÅ. lÉàà W«ÉÉùà yÉùlÉÒ ~Éù ~ɾà±ÉÉà·´ÉÉ»É ±ÉÒyÉÉà, l«ÉÉùà lÉÉùÉ ©ÉÉlÉÊ~ÉlÉÉ lÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà ¾lÉÉ,©ÉÉlÉ- Ê~ÉlÉÉ Uà±±ÉÉà ·´ÉÉ»É ±Éà l«ÉÉùàlÉÖÅ +à©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ù¾Ò¶É{Éà? W°ù ù¾àWà. ~Él{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒoÉÒ ¥É{ÉlÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà - ©ÉÉ-¥ÉÉ~É ~ÉÖi«ÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. ~É»ÉÅqNÉÒoÉÒ ¥É{ÉlÉÉ »É¥ÉÅyÉÉàà ©ÉÉ÷à ~ÉÖi«ÉoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ

~ÉÊù´ÉÉù©ÉÉÅ ´É¾Ö{Éà qÒHùÒ Wà÷±ÉÉàW ¡Éà©É +{Éà »É{©ÉÉ{É ©É³à Uà lÉà ´É¾Ö

~ÉÊù´ÉÉù{Éà ©ÉW¥ÉÚlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà +àH»ÉÚmÉà lÉÉÅlÉiÉà ¥ÉÉÅyÉà Uà. ¾«ÉÉlÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ UmÉUÉ«ÉÉ©ÉÉÅ

oÉlÉÉà {ÉÉlÉÉà lÉÉàeÉ«É {ɾÓ

¥ÉSÉ~ÉiÉ©ÉÉÅ WàiÉà lÉ©É{Éà ~Éɲ«ÉÉ, +à{ÉÉÅ PÉe~ÉiÉ©ÉÉÅ ¾ä«ÉÉ ¥Éɲ«ÉÉ?

´¾É±É~É{ÉÉ ¥Éà ´ÉàiÉ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà {ÉÒùLÉÒ ±ÉàXà.¾Éàc +yÉÇ ¥ÉÒeÉ«É NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ - NÉÅNÉÉW³ ©ÉÖHÒ {Éà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà? +ÅlÉù{ÉÉ +ɶÉÔ´ÉÉq +É~É{ÉÉù{Éà »ÉÉSÉÉ Àq«ÉoÉÒ +àH KÉiÉ §Éá÷Ò ±ÉàXà. ¾«ÉÉÊlÉ {É ¾Éà«É

$$$$$$$$$74 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

l«ÉÉùà {ÉlÉ ©É»lÉHà U¥ÉÒ{Éà {É©É{É HùÒ{Éà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà.Hɳ{ÉÒ oÉ~ÉÉ÷ ´ÉÉNɶÉà. +±ÉÊ´ÉqÉ +à oÉ<

W¶Éà. ¡Éà©Éɳ ¾ÉoÉ ~ÉUÒ lÉ©ÉÉùÉ ~Éù HqÒ {É¾Ó £ùà

±É¾É´ÉÉà {É¾Ó ©É³à. ~ÉUÒ Êq´ÉÉ{ÉLÉÅe©ÉÉÅ lÉ»´ÉÒù ©ÉÖHÒ {Éà ¶ÉÅÖ Hù¶ÉÉà.©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÉà LÉX{ÉÉà §ÉÉN«É¶ÉÉ³Ò »ÉÅlÉÉ{É{Éà ©É³à. +e»Éc lÉÒoÉÇ lÉà{ÉÉ SÉùiÉÉà©ÉÉÅ, ¥ÉÒX lÉÒoÉÇ{ÉÉ £ù¶ÉÉà.»{Éà¾{ÉÒ §ÉùlÉÒ +É´ÉÒ{Éà SÉɱÉÒ W¶Éà ~ɳ©ÉÉÅ, ~ÉUÒ HÒ{ÉÉùà UÒ~ɱÉÉÅ ´ÉÒiÉÒ {Éà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà. ¾«ÉÉlÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà ¾ä«ÉÖÅ lÉà{ÉÖÅ cÉùXà, ~ÉÉ{ÉLÉù©ÉÉÅ ´É»ÉÅlÉ +É´Éà, +à´ÉÉà ´«É´É¾Éù ùÉLÉXà.~ÉÅSɧÉÖlÉ©ÉÉÅ §É³Ò NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ +É qà¾{ÉÉ +Ê»oÉ{Éà NÉÅNÉÉ©ÉÉ ~ÉyÉùÉ´ÉÒ{Éà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà. ¸É´ÉiÉ ¥É{ÉÒ{Éà PÉe~ÉiÉ{ÉÒ ±ÉÉHeÒ lÉ©Éà ¥É{ÉXà, ¾àlÉoÉÒ ¾ÉoÉ ~ÉHeÒ{Éà H«ÉÉùàH lÉÒoÉÇ »ÉÉoÉà £ùXà. ©ÉÉ ¥ÉÉ~É ¥Éà ´ÉLÉlÉ ùeà - ÊqHùÒ PÉù UÉàeà l«ÉÉùà +{Éà ÊqHùÉ+Éà lÉùUÉàeà l«ÉÉùà - ~ÉùÅlÉÖ ©ÉÉ +à lÉÉà YÅqNÉÒ §Éù ùe´ÉÉ{ÉÖÅ W ¾Éà«Éö UÉàHùÉ {ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà-+{Éà UÉàHùÉ+Éà W©Éà {É¾Ó +à÷±Éà ©ÉÉ ùeà - +{Éà +àW UÉàHùÉ+Éà ©ÉÉà÷É oÉ< ©ÉÉ{Éà W©ÉÉeà {É¾Ó +à÷±Éà ©ÉÉ ùeà. ©ÉÉlÉÞqà´ÉÉà§É´É, Ê~ÉlÉÞqà´ÉÉà§É´É »É{ÉÉlÉ{É »Él«É Uà, ~ÉUÒ ùÉ©É{ÉÉ©É »Él«É Uà ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà.+àH ´ÉÉlÉ «ÉÉq +É´Éà Uà. +àH HÖ÷ÖÅ¥É ¾lÉÖÅ. »ÉÖLÉÒ ¾lÉÖÅ. PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉ-ÊqHùÉà ¥ÉàW ¾lÉÉ. ÊqHùÉà ©ÉÉà÷Éà oÉ«ÉÉà +à{ÉÉ ±ÉN{É {ÉIÒ oÉ«ÉÉ. ´É¾Ö +É´ÉÒ NÉ<. ´ÉLÉlÉ WlÉÉ lÉà{Éà ~ÉiÉ +àH ÊqHùÉà W{©É«ÉÉà. ~ÉiÉ ¾´Éà ´É¾Ö{Éà »ÉÉ»ÉÖ NÉ©ÉlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà{Éà PÉù{ÉÉ Uà´É÷{ÉÉ ùÖ©É©ÉÉÅ ©ÉÉàH±ÉÒ +É~Éà Uà +{Éà PÉù{ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ W©ÉÒ ±Éà ~ÉUÒ ´ÉyÉà±ÉÖÅ +àH ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ LÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ +É~Éà. »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ »É©ÉY NÉ«ÉÉ ¾´Éà qÒHùÉà ~ÉiÉ lÉà{Éà §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. +É ´ÉÉlÉ{Éà »ÉÉlÉ-+Éc ´ÉºÉÇ oÉ< NÉ«ÉÉ. ~ÉÉämÉ ©ÉÉà÷Éà oÉ< NÉ«ÉÉà. ¾´Éà »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ W©ÉÒ {Éà Wà ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ LÉÉlÉÉ ¾lÉÉ - lÉà +É {ÉÉ{ÉÉà ¥ÉɳH yÉÉà<{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ùÖ©É ©ÉÉÅ »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà ©ÉÖH´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. +àH Êq´É»É lÉà{ÉÒ ©ÉÉÅ +à +É WÉà«ÉÖÅ +à÷±Éà ~ÉÚU«ÉÖÅ lÉÖÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +É ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉ §ÉàNÉÉ Hùà Uà? ÊqHùÉ+à W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà - ©ÉÉ ¾ÖÅ ©ÉÉà÷Éà oÉ<¶É- ©ÉÉùÉ ~ÉiÉ ±ÉN{É oÉɶÉà - l«ÉÉùà +ÉWà qÉqÒ©ÉÉ W«ÉÉÅ ù¾à Uà lÉ{Éà ¾ÖÅ l«ÉÉÅ W ùÉLÉÒ¶É +{Éà +É ´ÉÉ»ÉiÉÉà©ÉÉÅ lÉ{Éà W©É´ÉÉ ©ÉÉùÒ ~Él{ÉÒ +É~ɶÉà +à÷±Éà HÉ©É ±ÉÉNɶÉà. ©ÉÉ ¶ÉÖÅ ¥ÉÉà±Éà? ©É{É©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +É´ÉÒ NÉ«ÉÅÖ. lÉùlÉW ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ{Éà »ÉÉùÉ +à´ÉÉ +ÉàùeÉ©ÉÉÅ £àù´ÉÒ {ÉÉÅL«ÉÉ +{Éà ¾´ÉàoÉÒ ùÉàW »ÉÉoÉà W©ÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ H«ÉÖÇ +{Éà Êq±ÉoÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅeÒ. ©É{É©ÉÉÅ oÉ«ÉÖÅ Hà ¥ÉɳH lÉÉà Wà §Éɳà lÉà{ÉÖÅ +{ÉÖHùiÉ Hùà Uà. +à÷±Éà »ÉÉSÉÉ ©É{ÉoÉÒ »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ {ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅeÒ. Wà´ÉÖÅ HùÉà lÉà´ÉÖÅ ~ÉÉ©ÉÉà. ¥ÉɳHÉà «ÉÉq ùÉLÉXà lÉ©ÉÉà Wà©É lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉ ¥ÉÉ~É ©ÉÉ÷à Hù¶ÉÉà lÉà©É W lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉɳHÉà lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à Hù¶Éà. ©ÉÉ ¥ÉÉ~É{ÉÉ +NÉÊiÉlÉ A~ÉHÉù Uà lÉà{Éà HqÒ §ÉֱɶÉÉà {ɾÓ. +{Éà ©ÉÉ ¥ÉÉ~É HqÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉɳHÉà{ÉÅÖ +¶ÉÖ§É Hà +¾ÒlÉ »´É~É{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ <SUà {ɾÓ. ¸É´ÉiÉ Wà´ÉÉ {ÉÉ ¥É{ÉÉà lÉÉà SÉɱɶÉà ~ÉiÉ lÉà©É{Éà qÖ:LÉ ±ÉÉNÉà lÉà´ÉÖÅ HqÒ Hù¶ÉÉà {ɾÒ. ©ÉÉ ¥ÉÉ~É{Éà »ÉÖLÉ +É~ɶÉÉà lÉÉà lÉ©É{Éà ~ÉiÉ Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖLÉ W ©É³¶Éà. H©ÉÇ +à´ÉÉ HùÉà Hà ©ÉÉ ¥ÉÉ~É lÉ©ÉÉà{Éà LÉÉà¥Éà LÉÉà¥Éà §ÉùÒ{Éà +ÅlÉùoÉÒ qÖ+É lÉoÉÉ +ɶÉÔ´ÉÉq +É~Éà lÉÉàW Y´É{É©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÒ »ÉÖ´ÉÉ»É £à±ÉɶÉà. ~Éää»ÉÉ

±ÉÉLÉ Hù¶ÉÉà A~ÉÉ«É lÉÉà +à ´ÉÉl»É±«É

$$$$$$$$$75 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

LÉSÉÇlÉÉÅ »ÉPɳÅÖ ©É³¶Éà, ~ÉiÉ ©ÉÉ-¥ÉÉ~É {É¾Ó ©É³à,NÉ«ÉÉà »É©É«É ~ÉÉUÉà {É¾Ó +É´Éàà,±ÉÉLÉÉà H©ÉÉ<{Éà

¶ÉÖÅ Hù¶ÉàÉ

¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉàW©ÉÉ{ÉÉà +É´«ÉÉà ~ÉÉ~É{ÉÉà, qÒHùÉà {É¾Ó ¥ÉÉ~É{ÉÉà.¶ÉÉ»mÉÉà©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà Wà©É »É©ÉÖr H«ÉÉùà«É ©É«ÉÉÇqÉ ©ÉÚHlÉÉà {ÉoÉÒ - Wà©É ~É´ÉlÉÉâ H«ÉÉùà«É SɱÉÉ«É©ÉÉ{É oÉlÉÉ {ÉoÉÒ-lÉà©É AnÉ©É ~ÉÖ°ºÉÉà H«ÉÉùà«É AÊSÉnÉ ´«É´É¾Éù{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É HùlÉÉ {ÉoÉÒ +àoÉÒ W +ÉLÉÖÅ WNÉlÉ Wà©É{Éà {É©Éà Uà +à´ÉÉ ¸ÉÒ qà´ÉÉÊyÉqà´É ¸ÉÒ +Êù¾ÅlÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ ¡Él«Éà{ÉÅÖ +ÉàäÊSÉl«É ~Éɳà Uà.

+àH ~ÉÊlÉ-~Él{ÉÒ ¾lÉÉ. +àH ¥ÉɳH oÉ«ÉÉà +{Éà ¥ÉɳH oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ¥ÉÉ~É{Éà +Éà£Ò»É©ÉÉÅ »ÉàJàÄ÷ùÒ »ÉÉoÉà ±É£eÖÅ oÉ«ÉÖÅ +{Éà ~ɾà±ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà UÚ÷ÉUàeÉ +É~ÉÒ {É´ÉÉ ±ÉN{É H«ÉÉÇ. ¾´Éà PÉù©ÉÉÅ ©ÉÉ-qÒHùÉà ¥ÉÅ{Éà W ù¾à Uà +{Éà oÉÉàeÒ PÉiÉÒ Wà +É´ÉH ¾lÉÒ lÉà©ÉÉÅoÉÒ PÉù SÉɱÉà Uà. ~ÉiÉ ~ɾà±ÉÒ ~Él{ÉÒ ùÉàW ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÉ £Éà÷É{Éà ~ÉNÉà ±ÉÉNÉà +{Éà ´ÉÉlÉ Hùà +ÉWà lÉ©ÉÉùÉà ÊqHùÉà ~ɾà±Éà {ÉÅ¥Éùà ~ÉÉ»É oÉ«ÉÉà Ê´ÉNÉàùà.qÒHùÉà Wà©É ©ÉÉà÷Éà oÉlÉÉà NÉ«ÉÉà, Wà©É »É©ÉWiÉ ~Ée´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ- +à÷±Éà ©ÉÉ{Éà H¾à Uà Hà ©ÉÉùÉ Ê~ÉlÉÉ+à lÉ{Éà {ÉÉ{É~ÉiÉ©ÉÉÅ UÉàeÒ qÒyÉÒ lÉà UlÉÉÅ lÉÖÅ lÉà©É{Éà +É÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ©ÉÉ{É ¶ÉÖÅ HÉ©É +É~Éà Uà? ©ÉÉ +à W´ÉɥɩÉÉÅ HÂÖÅ ¥Éà÷É,lÉà ¾lÉÉ +à÷±Éà W lÉÉùÉ Wà´ÉÉà »ÉÖÅqù -+É[ÉÉHÉùÒ-¾ÉáʶɫÉÉù ÊqHùÉà ©É{Éà oÉ«ÉÉà.+à÷±Éà W lÉà©É{ÉÉà A~ÉHÉù +ÉW ~ÉiÉ «ÉÉq ùÉLÉÖÅ UÖÅ. +É{Éà H¾à´ÉÉ«É ~ÉÉà]Ò÷Ò´É oÉÓHÓNÉ. qùàH ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉà]Ò÷Ò´É - ¾HÉùÉl©É Ê´ÉSÉÉù¶ÉÉà lÉÉà W »ÉÖLÉÒ oÉɶÉÉà. +~É{ÉÉ´ÉXàà +É´ÉÒ »ÉÉÊl´ÉH Ê´ÉSÉÉùiÉÉ!{ÉàNÉà÷Ò´É ´ÉÉlÉ ¾Éà«É ~ÉiÉ lÉà©ÉÉoÉÒ ~ÉÉà]Ò÷Ò´É ´ÉÉlÉ NÉÉàlÉ´ÉÒ +à ¥É¾Ö W ©ÉÖ¶ÉHà±É Uà. +É~ÉiÉà ~ÉiÉ {ÉàNÉà÷Ò´É©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉà]Ò÷Ò´É Xà´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. lÉÉà W »ÉÖLÉÒ oÉɶÉÉà.

+àH ~ÉÊlÉ-~Él{ÉÒ ¾lÉÉ.{ÉÉiÉÉÅHÒ«É Ê»oÉÊlÉ {É¥É³Ò ¾lÉÒ. lÉà©É{Éà +àH ÊqHùÉà ¾lÉÉà. ÊqHùÉ{Éà eÉàH÷ù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ LÉÚ¥É W <SUÉ ¾lÉÒ. ~ÉiÉ ÊqHùÉà mÉiÉ ´ÉºÉÇ{ÉÉà oÉ«ÉÉà l«ÉÉÅ +àH +H»©ÉÉlÉ©ÉÉÅ Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ< X«É Uà. ©ÉÉ {ÉÉ A~Éù PÉù SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +É´ÉÒ NÉ<. ¥É¾Ö §ÉiÉà±É {É ¾lÉÒ-+à÷±Éà ¥ÉÒX{ÉÉ PÉùHÉ©É HùÒ NÉ©Éà lÉà©É SɱÉÉ´ÉÉlÉÖÅ. ©ÉÉ{ÉÒ <SUÉ ¾lÉÒ Hà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÊlÉ{ÉÖÅ »´É~{É ÊqHùÉ{Éà eÉàH÷ù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà NÉ©Éà lÉà©É ~ÉÖùÖÅ Hù´ÉÖÅ. LÉÖ¥É W HÉ©ÉHÉW HùÒ - HùH»Éù HùÒ ù¾Ò NÉ©ÉàlÉà©É ÊqHùÉ{Éà eÉàH÷ù{ÉÖÅ §ÉiÉÉ´Éà Uà.ÊqHùÉà ~ÉiÉ ¾Éá¶ÉÒ«ÉÉù ¾lÉÉà-»HÉà±Éù¶ÉÒ~ÉÊ´ÉNÉàùà HÉ«É©É ©É³lÉÖÅ HÉùiÉ lÉàqù ´ÉLÉlÉà ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éùà ~ÉÉ»É oÉlÉÉà.§ÉiÉÒ{Éàà NÉÉ©É©ÉÉÅ +àH H±ÉÒ{ÉÒHLÉÉ౫ÉÖÅ. »ÉÉùÒ ¡ÉàH÷Ò»É ¾lÉÒ. ¾´Éà ÊqHùÉà ©ÉÉ{Éà H¾à Uà Hà ¾ÖÅ +Éà~Éùà¶É{É »ÉWÇùÒ §ÉiÉà±ÉUÖÅlÉ ©ÉÉà÷ɶɾàù©ÉÉÅ W<+à lÉÉà W A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ©ÉÉ H¾à-¥Éà÷ÉlÉÖÅ H¾à lÉà©É HùÒ¶ÉÖÅ. ~ÉÖ{ÉÉ ¥ÉÅ{Éà X«É Uà ÊqHùÉà ©ÉÉà÷Ò ¾Éà»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ XàeÉ«É X«ÉUà +{Éà ¾´ÉàlÉÉà H©ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉùÒ +à´ÉÒ Hùà Uà.©ÉÉ{ÉྴÉàlÉH±ÉÒ£ {ÉoÉÒ.¥ÉÅNɱÉÉà-HÉù-{ÉÉàHù-SÉÉHù ¥ÉyÉÖÅ Uà.©ÉÉ-ÊqHùÉ{Éà H¾à Uà ¥Éà÷ɾ´Éà+É~ÉiÉÒ~ÉÉ»Éà§ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ HÞ~ÉÉoÉÒ ¥ÉyÉÖÅ Uà ~ÉiÉ ©ÉÉùà ¾´Éà lÉÉùÉ ÊqHùÉ-ÊqHùÒ Xà´ÉÉ{ÉÖÅ LÉÖ¥ÉW ©É{É oÉÉ«É Uà +à÷±Éà ¾´ÉàlÉÉùÉ ±ÉN{É Hù´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉùÒ <SUÉ Uà. ÊqHùÉà H¾à §É±Éà ©ÉÉ.±ÉN{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ SÉɱÉÖ HùÒ.PÉiÉÉÅ©ÉÉÅNÉÉ +É´«ÉÉ

¡Éà©ÉoÉÒ

¾ÉoÉ £àù´ÉÒ{Éà ¥Éà÷É H¾à{ÉÉù {É¾Ó ©É³à,~ÉUÒ AUÒ{ÉÉà ¡Éà©É ±É<{Éà,+ÉÅ»ÉÖ »ÉÉùÒ{Éà

$$$$$$$$$76 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

+àH H{«ÉÉ LÉÖ¥ÉW ùÖ~ÉɳÒ-qàLÉÉ´ÉeÒ ©ÉÉà÷É PÉù{ÉÒ ´ÉÉlÉ ¾lÉÒ +à÷±Éà {ÉIÒ HùÒ ±ÉÒyÉÖÅ +{Éà +àH ¶ÉÖ§É Êq´É»Éà ±ÉN{É ~ÉiÉ LÉÚ¥ÉW yÉÉ©ÉyÉÚ©ÉoÉÒ oÉ< NÉ«ÉÉ.¾´Éà PÉù©ÉÉÅ {É´ÉÒ ´É¾Ö +É´ÉÒ- »ÉÉ»ÉÖ lÉÉà lÉà{Éà LÉÖ¥É W »ÉÉùÒ ùÒlÉà ùÉLÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ ~ÉiÉ ´É¾Ö {É´ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ - »ÉÉ»ÉÖ{ÉÒ HÉÅ< ~ÉiÉ ùÉàH÷ÉàH{É ¾lÉÒ - lÉÉà ~ÉiÉ lÉà{Éà »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ NÉ©ÉlÉÉ {É ¾lÉÉ HÉùiÉ lÉà lÉÉà »ÉÉqÉ<oÉÒ ù¾àlÉÉ ö HÉà< ¶ÉÉàLÉ {É¾Ó ¥É»É ÊqHùÉ{ÉÖÅ {ÉÉ»lÉÉà-W©É´ÉÉ{ÉÖÖÅ-H~ÉeÉ{ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉlÉÉ ¾lÉÉ.¾´Éà ´É¾Ö{Éà lÉÉà ùÉàW HÒ÷Ò~ÉÉ÷Ô Ê´ÉNÉàùà{ÉÉà ¶ÉÉàLÉ ¾lÉÉàö +à©ÉÉ ~ÉiÉ »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ+à HqÒ lÉà{Éà +÷HÉ´Éà±É ~ÉiÉ {É¾Ó - ©É{É©ÉÉÅ +à©É Hà {ÉÉ{ÉÒ ´É«É Uà- UÉàHùÉ-UÉàHùÒ oɶÉà ¥ÉyÉÖÅ ¥ÉùÉà¥Éù oÉ< W¶Éà.~ÉiɴɾÖ{ÉÉ»mÉÒÊ©ÉmÉÉà PÉùà +É´Éàl«ÉÉùà l«ÉÉùà »ÉÉ»ÉÖ©ÉÉÅ WÖ{ÉÉ »ÉÉe±ÉÉ©ÉÉÅ Hà »ÉÉyÉÉùiÉ H~ÉeÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{Éà {ÉÉ{É~É ±ÉÉNÉlÉÒ. ùÉàW eÉàH÷ù ~ÉÊlÉ{ÉÉ HÉ{É §Éù´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖÅ HùÒ qÒyÉÖÅ Hà lÉÉùÒ ©ÉÉ {Éà »É©ÉX´É Ê´ÉNÉàùà ~ÉiÉ ÊqHùÉà ©ÉÉ Ê´ÉùÖu »ÉÉŧɳ´ÉÉ W lÉä«ÉÉù {É ¾ÉàlÉÉà. lÉà UlÉÉÅ H¾à´ÉlÉ Uà {Éà Hà +àH WÚc{Éà lÉ©ÉÉà »ÉÉà ´ÉÉù H¾Éà lÉÉà »ÉÉSÉÖÅ oÉ< X«É lÉà©É ÊqHùÉ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ oÉ«ÉÅÖ Hà HqÉSÉ ©ÉÉ ´É¾Ö »ÉÉoÉà ¥ÉùÉ¥Éù {É ù¾àlÉÒ ¾Éà«É. +É lÉÉà LÉÖ¥ÉW ©ÉÉà÷É PÉù©ÉÉÅoÉÒ +É´Éà Uà HqÉSÉ lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ ¾¶Éà. +à÷±Éà ¥ÉÒWà Êq´É»Éà {ÉÉ»lÉÉà HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà ©ÉÉ {Éà H¾à Uà - ©ÉÉ lÉÉùÖÅ ©ÉÉàhÖ Xà<{Éà »É´ÉÉùà X´É UÖÅ lÉÉà ©É{Éà +~ɶÉÖH{É oÉÉ«É Uà - ©ÉÉ {ÉÒ +ÉÅLÉ©ÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ +É´Éà Uà ~ÉiÉ q¥ÉÉ´ÉÒ ùÉLÉàUà +{Éà H¾à Uà ¥Éà÷É HɱÉoÉÒ lÉÖÅ {ÉÉ»lÉÉà HùÒ {Éà W<¶É ~ÉUÒ ¾ÖÅ ¥É¾Éù +É´ÉÒ¶É.´É¾Ö{Éà +É{ÉÉoÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉlÉÉà {É oÉ«ÉÉà. oÉÉàeÉ Êq´É»É ~ÉUÒ +àH Êq´É»É lÉà{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà »É©ÉX´Éà Uà Hà PÉù©ÉÉÅ +àH±ÉÒ©ÉÉ HÅ÷É³Ò X«É Uà. 10 HÒ±ÉÉà©ÉÒ÷ù qÚù +àH ´ÉÞwÉ¸É©É Uà l«ÉÉÅ ©ÉÉ {Éà ©ÉÖHÒ +É´ÉÒ+à. ÊqHùÉà lÉÉà ¾´Éà ~ÉÚùÉà ~Él{ÉÒ©É«É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. ©ÉÉ {Éà H¾à Uà Hà lÉÉùÉà »ÉÉ©ÉÉ{É ¥ÉÉÅyÉÒ ±Éà oÉÉàeà qÚù +àH ´ÉÞwÉ¸É©É Uà l«ÉÉÅ lÉ{Éà NɩɶÉà. lÉ{Éà HÅ~É{ÉÒ~ÉiÉ ù¾à¶Éà.+¾Ó lÉÉà +©ÉÉùÉ +ÉNɳ »É©É«É {ÉoÉÒ lÉÖÅ +àH±ÉÒ HÅ÷É³Ò WlÉÒ ¾Éà<¶É.©ÉÉ Hà §É±Éà. ~ÉÊlÉ ~Él{ÉÒ NÉÉeÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ{Éà ±É< W< ´ÉÞwɸɩɩÉÉÅ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ WÉ«É Uà. ÊqHùÉà ©ÉÉ {Éà H¾à Uà lÉÖÅ £ÒHù {É¾Ó HùlÉÒ qù ©É¾Ò{Éà 500 °~ÉÒ«ÉÉ{ÉÖÅ ©É{ÉÒ+ÉàeÇù lÉ{Éà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ©É³à lÉà´ÉÒ NÉÉàc´ÉiÉ HùÒ Uà. ©ÉÉ Hà §É±Éà. +ɸɩɩÉÉÅ ~ɾÉáSÉà Uà qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ ~ÉlÉÉ´Éà Uà-l«ÉÉùà ©ÉÉ H¾à Uà ¥Éà÷É +¾Ó

~ÉÅLÉÉà {ÉoÉÒ-lÉÖÅ+àH ~ÉÅLÉÉà {ÉÅLÉÉ´ÉÒ +É~É lÉÉà »ÉÉùÖÅ.lÉùlÉW ´É¾Ö ¥ÉÉà±Éà Uà PÉù©ÉÉÅ+à.»ÉÒ Hà ~ÉÅLÉÉà HqÒ lÉÉùÒ ©ÉÉ +à ´ÉÉ~É«ÉÉâ W {ÉoÉÒ -¾´Éà +É ©ÉÉÅNÉiÉÒ Hùà Uà. ÊqHùÉà +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ ~ÉÅLÉÉ{ÉÉ LÉSÉÉÇ ~Éà÷à ¾Xù °~ÉÒ«ÉÉ +É~Éà Uà +{Éà ©ÉÉ {Éà H¾à Uà lÉÖÅ W«ÉÉÅ H¾Ò¶É l«ÉÉÅ~ÉÅLÉÉà £Ò÷ Hù¶Éà +{Éà lÉùlÉW l«ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³Ò X«É Uà.©ÉÉ lÉÉà +ɸɩɩÉÉÅ LÉÖ¥É W ±ÉÉàH¡ÉÒ«É ¥É{ÉÒ X«É Uà-HÉùiÉ HÉ«É©É ¥ÉyÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà lÉÉà W lÉà{Éà NÉ©ÉlÉÖÅ.HÉà< ¥ÉÒ©ÉÉù ¾Éà«É Hà ¥ÉÒWÖÅ HÉÅ< ~ÉiÉ ¾Éà«É HÉ«É©É ¥ÉyÉÉ{Éà ©ÉqqHù´ÉÉ

lÉl~Éù

ÊqHùÉà ~Éä»ÉÉ ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉlÉÉà ¾lÉÉà ~ÉiÉ ©É³´ÉÉ HqÒ HÉà< +É´ÉlÉÖÅ {ɾÓ. ©ÉÉ{Éà ùÉàW +ÅqùoÉÒ +ɶÉÉ oÉÉ«É Hà +ÉW lÉÉà ©ÉÉùÒ «ÉÉq +ɴɶÉà,´É¾Ö {É +É´Éà lÉÉà §É±Éà- ÊqHùÉà Wà{Éà ~Éà÷à ~ÉÉ÷É ¥ÉÉÅyÉÒ ©ÉÉà÷Éà H«ÉÉâ lÉà{Éà WùÖù ¾ÖÅ «ÉÉq +É´ÉÒ¶É.~ÉiÉ ¾´Éà eÉàH÷ù lÉÉà ©ÉÉà÷É ©ÉÉiÉ»É ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±ÉÉà-°~ÉÒ«ÉÉ LÉÖ¥ÉW

~ɾà±ÉÉlÉÉà +àH ÊqHùÉ{ÉÒ ©ÉÉ ¾lÉÒ +¾ÓlÉÉà ¥ÉyÉÉ lÉà{Éà ©ÉÉ{ÉoÉÒ ©ÉÉà÷Ò©ÉÉ H¾Ò{Éà¥ÉÉà±ÉÉ´ÉlÉÉÅ.

$$$$$$$$$77 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

H©ÉÉiÉÒ ¾lÉÒ-»É©É«É ¾lÉÉà W {ɾÓ-+{Éà »É©É«É ©É³àlÉÉà ~ÉÉ÷Ô©ÉÉÅoÉÒ £Ùù»Éq {É ¾lÉÒ.+É©É 30 ©Éʾ{ÉÉ {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉÅ.©ÉÉ lÉÉà ùÉàW ÊqHùÉ{Éà Xà´ÉÉ lɱɻÉà ~ÉiÉ ÊqHùÉà H«ÉÉÅ ¾´Éà ´É¾Ö{Éà UÉàeÒ +É´Éà lÉà©É ¾lÉÉà.¥ÉyÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ< NÉ«ÉÖÅ.¾´Éà ÊqHùÉ{ÉÉà Ê´É«ÉÉàNÉ ©ÉÉ oÉÒ »É¾{É {ÉoÉÒ oÉlÉÉà +{Éà lÉà LÉÖ¥ÉW ¥ÉÒ©ÉÉù oÉ< X«É Uà- +ɸɩÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà ~ÉiÉ ©É³´ÉÉ +É´Éà l«ÉÉùà +àH ´ÉLÉlÉ- Uà±±ÉÒ PÉeÒ ©ÉÉ ÊqHùÉ{ÉÖÅ ©ÉÉàhÖ Xà´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ Uà lÉà©É H¾à Uà- ÷Ä»÷Ò+Éà £Éà{É Hùà Uà ~ÉiÉ eÉàH÷ù ´ÉÉlÉ W {ÉoÉÒ HùlÉÉà-©Éà»ÉàW +É~Éà Uà lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉ LÉÖ¥É W ¥ÉÒ©ÉÉù Uà-Uà±±ÉÒ ´ÉLÉlÉ ©É³´ÉÉ +É´ÉÉà lÉÉà »ÉÉùÖÅ- lÉÉà ~ÉiÉ +É´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ.~ÉUÒ ¥ÉyÉÉ ÷Ä»÷Ò {ÉIÒ Hùà Uà »É´ÉÉù{ÉÉ ´É¾à±ÉÉ +ÉcàH ´ÉÉNÉà PÉù©ÉÉÅ ©É³Ò W¶Éà +É~ÉiÉà ùÖ¥ÉùÖ ©É³Ò{Éà ´ÉÉlÉ HùÒ ±É<+à-WùÖù +ɴɶÉà. ~ÉiÉ eÉàH÷ùlÉÉà PÉù©ÉÉÅ +É ±ÉÉàHÉà{Éà HÉhÒ ©ÉÚHà Uà Hà ©ÉÉùÉ +~ÉÉà<{÷©Éá÷ ´ÉNÉù ¾ÖÅ HÉà<{Éà ©É³lÉÉà {ÉoÉÒ. +É ±ÉÉàHÉà H¾à Uà Hà +É~É{ÉÉ ©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ{ÉàUà±±ÉÒ ´ÉLÉlÉ ©É³´ÉÉ ©ÉÉ÷à LÉÉ»É H¾à´ÉÉ +©ÉÉà +É´Éà±É UÒ+à. lÉ©ÉÉà ©É³Ò±ÉÉà lÉÉà »ÉÉùÖ lÉà{ÉÉà Y´É »ÉÖLÉ oÉÒ W¶Éà. ~ÉiÉ eÉàH÷ù »ÉÉŧɳ´ÉÉ W lÉä«ÉÉù {ÉoÉÒ. H¾à Uà ©ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà »É©É«É {ÉoÉÒ +{Éà +~É©ÉÉ{ÉÒlÉ HùÒ{Éà ~ÉÉUÉ ©ÉÉàH±Éàà Uà.©ÉÉ LÉÖ¥É W ¥ÉÒ©ÉÉù Uà. Y´É ÊqHùÉ©ÉÉÅ Uà. ÊqHùÉà Xà< ±ÉA ~ÉUÒ ¡ÉÉiÉ §É±Éà X«É. +à÷±Éà ¾´Éà A~ÉÉ«É ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉà.+àHÉ+àH +àH ÷Ä»÷Ò{Éà A~ÉÉ«É «ÉÉq +É´Éà Uà H¾à Uà Hà ©ÉÉùÉà +àH Ê©ÉmÉ qàLÉÉ´É©ÉÉÅlÉÉà eÉàH÷ù Wà´ÉÉà ±ÉNɧÉNÉ ±ÉÉNÉà Uà-+É´ÉÉ W H~ÉeÉÅ ~ɾàùÉ´ÉÒ{Éà ©ÉÉ ~ÉÉ»Éà +É´Éà ~ÉiÉ ¥ÉÉà±Éà {ɾÒlÉÉà HÉ©É oÉ< X«É. eÖ~±ÉÒHà÷ eÉàH÷ù lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà ©ÉÉ {Éà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà »ÉÉÅW{ÉÉ +Éc ´ÉÉNÉà £HlÉ+àHW ©ÉÒ{ÉÒ÷ ©ÉÉ÷à lÉ©ÉÉùÉà ÊqHùÉà +ɴɶÉà ~ÉiÉ lÉùlÉ W ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ< W¶Éà +à{Éà ©ÉÒ÷ÓNÉ Uà.©ÉÉ H¾à ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ. ¥É»É Uà±±ÉÒ ´ÉÉù Xà< ±ÉA. {ÉIÒ Hùà±É »É©É«Éà eÖ~±ÉÒHà÷ eÉàH÷ù Wà´ÉÉ W H~ÉeÉ Ê´É. ©ÉÉÅ +É´Éà Uà qÚù oÉÒ W ©ÉÉ {Éà ¾ÉoÉ ¾±ÉÉ´ÉÒ{Éà Xà<{Éà ¥ÉÉ«É¥ÉÉ«É Hùà Uà - ©ÉÉ H¾à Uà ¥Éà÷É¥ÉùÉ¥Éù W©ÉWà,lÉʥɫÉlÉ{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉWà l«ÉÉÅlÉÉà ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ< X«É Uà.©ÉÉ {Éà LÉ¥Éù {ÉoÉÒ- lÉà{Éà AªÉ{ÉÉ Ê¾»ÉÉ¥Éà +ÉàUÖÅ qàLÉÉ«É +à÷±Éà ÊqHùÉà ©É³Ò NÉ«ÉÉà lÉà{ÉÉà Y´É{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ Uà. lÉàW ùÉlÉ +ÉLÉùÒ Y´É{É{ÉÒ ùÉlÉ ¾lÉÒ. »É´ÉÉù{ÉÉ LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà ©ÉÉà÷Ò©ÉÉlÉÉà ¾´Éà {ÉoÉÒ. +ÉLÉÉà +É¸É©É ùÉà´Éà Uà. Ê{É«É©É ©ÉÖW¥É ÊqHùÉ{Éà ©ÉÉ{ÉÉ ©ÉÞl«É{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉùlÉW ÊqHùÉà-´É¾Ú +É´Éà Uà H¾à Uà Hà ©É{Éà ¥ÉÉàeÒ +É~ÉÒ qÉà-SÉÒ£ ©ÉÒ{ÉÒ»÷ù{Éàà H¾Ò{Éà +àH Êq´É»É{ÉÉà ¶ÉÉàH +ÉLÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ ùLÉÉ´ÉÒ¶É-¥ÉyÉÉ ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É ©ÉÉiÉ»ÉÉà ©ÉÉùÒ ©ÉÉ {Éà Uà±±ÉÉ ´ÉÅq{É Hù´ÉÉ +ɴɶÉà. Ê{ɶÉɳ- HÉà±ÉàW©ÉÉÅ ùX X¾àù HùÉ´ÉÒ¶É-lÉ©ÉÉà ©É{Éà ¥ÉÉàeÒ +É~ÉÒ qÉà. ÷Ä»÷Ò+Éà ©É{É©ÉÉÅ {ÉÉùÉW W ¾lÉÉÅ HÒyÉÖÅ lÉ©ÉÉùÒ ©ÉÉ{ÉÒ <SUÉ +¾Ó +©ÉÉùÖÅ {ÉÉ{ÉÖÅ +à´ÉÖ »©É¶ÉÉ{É Uà l«ÉÉÅ W lÉà©É{ÉÒ Uà±±ÉÒ ÊJ«ÉÉ ~ÉlÉÉ´É´ÉÉ +©ÉÉà{Éà H¾à±É Uà +à÷±Éà +É HÉ©É ¶ÉH«É {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ ¾Y +àH HÉ©É ¥ÉÉHÒ Uà +à©É{ÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{É +É~É{Éà »ÉÉá~É´ÉÉ{ÉÉà Uà lÉ©ÉÉà »É¾Ò HùÒ ±É< X´É.¥ÉyÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{É-©ÉÅNÉÉ´ÉàUà-~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{É ©ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÉmÉ +àH {ÉÉ{ÉÒ ~Éà÷Ò ¾lÉÒöHÒyÉÖÅ Hà lÉ©ÉÉà LÉÉà±ÉÒ{Éà Xà<±ÉÉà ¥ÉyÉÖÅ ¥ÉùÉ¥Éù Uà Hà {ɾÓ. eÉàH÷ù{ÉÉàà ±ÉÉàH HÒlÉÔ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÉà ~±ÉÉ{É {ÉÉHÉ©É«ÉÉ¥É oÉ«ÉÉà- ~ÉUÒ ~Éà÷Ò LÉÉà±Éà Uà +Åqù oÉÒ +àH

$$$$$$$$$78 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

~ÉÉà÷±ÉÒ ±ÉÉ±É H~ÉeÉ{ÉÒ ©É³à Uà Wà{ÉÉ A~Éù W +àH HÉNɳ ±ÉLÉà±ÉÉà ¾lÉÉà. HÉNɳ©ÉÉÅ-©ÉÉ ±ÉLÉà Uà ¥Éà÷É ¾´Éà ¾ÖÅ {ÉoÉÒ.lÉ{Éà HÉà< ´ÉÉlÉ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£ {É¾Ó ~Éeà.+É »ÉÉoÉà 30©É¾Ò{ÉÉ©ÉÉÅ lÉÉùÒ©ÉÉàH±ÉÉ´Éà±É ùH©É ~ÉÉUÒ lÉ{ÉàW HùÖÅ UÖÅ- lÉÖÅ lÉÉà ©ÉÉùÉà »ÉÉùÉà ÊqHùÉà ¾lÉÉà - ©É{Éà qù ©É¾Ò{Éà ´ÉÉlÉ ©ÉÖW¥É 500 °~ÉÒ«ÉÉ ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉlÉÉà ¾lÉÉà-~ÉiÉ ¥É{É´ÉÉXàNÉ Uà lÉÉùÉà ÊqHùÉà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ lÉ{Éà +¾Ó W ©ÉÖHÒ X«É +{Éà lÉÉùÒ Wà©É °~ÉÒ«ÉÉ{É ©ÉÉàH±Éà lÉÉà lÉ{Éà lÉà ùH©É HÉ©É©ÉÉÅ +É´Éà +à÷±Éà W ©Éá lÉÉùÉ©ÉÉ÷à¥ÉSÉÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉÒ Uà.+É ùH©É +É´ÉÉ Êq´É»ÉÉà ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà ùÉLÉWà.¥ÉÒWÅÖ Å~ÉÅLÉÉà ~ÉiÉ lÉÉùÉ©ÉÉ÷àW{ÉÅLÉÉ´É´ÉÉ H¾à±É-©É{Éà lÉÉà ¥ÉyÉÖÅ NÉù©ÉÒ cÅeÒ SÉɱÉà ~ÉiÉ lÉ{Éà lÉÉà ~ÉÅLÉÉ ´ÉNÉù SÉɱɶÉà {É¾Ò lÉà ©ÉÉ÷à W ~ÉÅLÉÉà {ÉÅLÉÉ´Éà±É Uà Hà §Éʴɺ«É©ÉÉÅ ©ÉÉùÉ ÊqHùÉ{Éà +¾Ó NÉù©ÉÒ {É ~Éeà. ¥ÉÉHÒ ©Éá lÉÉà +ÉW Êq´É»É »ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hùà±É {ÉoÉÒ. ÊqHùÉ{ÉÒ +ÉÅLÉ©ÉÉÅ +ÉÅ»ÉÖ +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ- +É´ÉÒ »ÉÉùÒ ©ÉÉ +{Éà ¾ÖÅ PÉù©ÉÉÅoÉÒ +ɸɩɩÉÉÅ ©ÉÖHÒ +É´«ÉÉàlÉÉà ~ÉiÉ ©É{Éà ´ÉhlÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ A±É÷É{ÉÖÅ §Éʴɺ«É©ÉÉÅ ©É{Éà HÉà< lÉH±ÉÒ£ {É ~Éeà lÉà W Ê´ÉSÉÉù Uà. ©ÉÉ {ÉÒ ©ÉÉ£Ò ©ÉÉÅNÉà Uà ~ÉiÉ ¾´Éà lÉÉà ¥ÉÉàeÒ ~ÉiÉ ©É³´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. SÉÖ~ÉSÉÉ~É PÉùà §ÉÉùà ¾ä«Éà X«É Uà.~ÉUÒ »ÉÉŧɳ´ÉÉ ©É³à±É Uà Wà eÉàH÷ù{ÉÉà +ààHà Hà»É LÉÉà÷Éà {É oÉlÉÉà - ¾´Éà Wà ~ÉiÉ Hà»É ±Éà LÉÉà÷Éà oÉ´ÉÉ ©ÉÅe«ÉÉà. ±ÉK©ÉÒqà´ÉÒ{ÉÒ HÞ~ÉÉ YùÉà oÉ< NÉ<.PÉù ¥ÉÉù ¾Éà»~ÉÒ÷±É ¥ÉyÉÖÅ ´ÉáSÉÉ«É NÉ«ÉÖÅ +{Éà ~Él{ÉÒ ~ÉiÉ °~ÉÒ«ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÉ ~ÉÊlÉ{Éà UÉàeÒ ¥ÉÒX »ÉÉoÉà SÉɱÉÒ NÉ< - +{Éà eÉàH÷ù NÉÉÅeÉà ¥É{ÉÒ Uà±±Éà lÉà W +ɸɩɩÉÉÅ ù¾à´ÉÉ +É´Éà Uà.l«ÉÉÅ Xà´ÉàUà lÉà{ÉÒ ©ÉÉ {ÉÉà ©ÉÉà÷Éà ±ÉÉ<£»ÉÉ<] £Éà÷Éà ¾lÉÉà.+{Éà ¥ÉyÉÉ W ùÉàW lÉà©É{Éà ~ÉNÉà ±ÉÉNÉlÉÉÅ-+ɶÉÒÇ´ÉÉq ±ÉàlÉÉ-¾´Éà »É©ÉWà Uà Hà ©ÉÉùÒ ©ÉÉ {Éà qÖ:LÉ +É~«ÉÖÅ lÉà{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉùà Uà. lÉàiÉà lÉÉà ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à lÉà{ÉÖÅ Y´É{É +É~«ÉÖÅ ~ÉiÉ ¾ÖÅ {ÉÉqÉ{É ~Él{ÉÒ{ÉÒ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ qà´ÉÒ Wà´ÉÒ ©ÉÉ »ÉÉoÉà +{«ÉÉ«É HùÒ¥ÉàcÉà §ÉNÉ´ÉÉ{É ©ÉÉ£ HùWà. ©ÉÉùÖÅ ~ÉÖi«ÉW ©ÉÉùÒ ©ÉÉ ¾lÉÒ lÉà{ÉÉ Y´ÉlÉÉ ©É{Éà ¾Å©Éà¶É W¶É W ©É³à±É +{Éà lÉà{ÉÒ NÉàù¾ÉWùÒoÉÒ ©ÉÉùÒ +É q¶ÉÉ oÉ< NÉ<. ¾ÖÅ W H©É{É»ÉÒ¥É Hà ©ÉÉ{Éà HÂÖÅ Hà Ê´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉàhÖÅ XàB UÖÅ +{Éà ©ÉÉùÉà Êq´É»É ¥ÉNÉeà Uà.©ÉÉ lÉÖÅ W«ÉÉÅ~ÉiÉ ¾Éà«É ©É{Éà ©ÉÉ£ HùWà.

WùÉ ¾»ÉlÉÉ ù©ÉlÉÉ Y´ÉÉà WNÉlÉ ¥Éq±ÉÉ< W¶Éà. ʶÉùà §ÉÉù ±É<{Éà W¶ÉÉà lÉÉà Y´É{É Hù©ÉÉ< W¶Éà.

¶É¥qHÉàºÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ¶É¥qÉà©ÉÉÅ Wà ©ÉÒcÉ¶É {ÉoÉÒ,lÉà ©ÉÒcÉ¶É +àH "©ÉÉ' ¶É¥q©ÉÉÅ Uà. qÖ:LÉ »ÉÖLÉ +É´Éà lÉà »É¾àXà, ©ÉÉ {ÉÉÅ SÉùiÉH©É³©ÉÉÅ ù¾àXà.

~ÉÅUÒ ~ÉÉ{ÉÒ ~ÉÒ{Éà »Éà, PÉ÷à {É »ÉÊùlÉÉ {ÉÒù, yÉ©ÉÇ Hùà yÉ{É {É PÉ÷à, H¾ NÉ«Éà »ÉÅlÉ H¥ÉÒù.

$$$$$$$$$79 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 26

´ÉÉ»ÉÒ LÉÉ< Uà ¥ÉyÉÉ

+àH NÉÉ©É©ÉÉÅ LÉÖ¥É W »ÉÖLÉÒ HÖ÷ÖÅ¥É ù¾àlÉÖÅ ¾lÉÖ. PÉù©ÉÉÅ ù»ÉÉà<«ÉÉ-{ÉÉàHùöSÉÉHù-NÉÉeÒ+Éà- eÉÄ<´ÉùÉà-§ÉÉäÊlÉH ùÒlÉà ¥ÉyÉÖÅ »ÉÖLÉ ¾lÉÖÅ. PÉù©ÉÉÅ ¶Éàc-¶ÉàcÉiÉÒ- +àH ÊqHùÉà mÉiÉ W WiÉÉÅ ù¾àlÉÉ lÉÉÅ.ÊqHùÉ{ÉÒ ±ÉN{É{ÉÒ AªÉ oÉ< +à÷±Éà »ÉÉùÉ PÉù{ÉÒ »ÉÖÅqù H{«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉÅNÉÉ +É´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. +àH H{«ÉÉ -HÖ÷ÖÅ¥É ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉùÖ ¾lÉÖö l«ÉÉÅ {ÉIÒ oÉ< NÉ«ÉÖÅ. ±ÉN{É oÉ< NÉ«ÉÉ - ´É¾Ö qÒHùÒ PÉùà +É´ÉÒ NÉ< ¾´Éà »É´ÉÉù{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¾Éà±É©ÉÉÅ ¥ÉàcÉ ¾lÉÉÅ l«ÉÉÅW {É´ÉÉ ´Éà´ÉÉ<{ÉÉà £Éà{É +É´«ÉÉà. ¶Éàc »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ ~ɾà±ÉÉ HùÒ - ~ÉUÒ ÊqHùÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ Hùà Uà- ¥Éà÷É lÉÖÅ ©ÉX©ÉÉÅ UÉà {Éà? HÉÅ< lÉH±ÉÒ£ {ÉoÉÒ {Éà? {ÉÉ {ÉÉ ~É~~ÉÉ ¾ÖÅ lÉÉà LÉÖ¥É W ©ÉX©ÉÉÅ UÖÅ. ~ÉiÉ +¾Ó ¥ÉyÉÉ ´ÉÉ»ÉÒ LÉÉ«É Uà. »É»ÉùÉY +à »ÉÉŧɲ«ÉÖÅ H¾à Hà ´É¾ÖÊqHùÒ-+É~ÉiÉÉ PÉù©ÉÉÅ ùÉàW lÉÉWÖÅ ¶ÉÉH-£³ ¥ÉyÉÖ Ê{É«É©ÉÒlÉ +É´Éà Uà, lÉ©Éà Hà©É ´ÉÉ»ÉÒ HÒyÉÖÅ-©ÉÉùÒ »É©ÉW©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. ´É¾Ö ¥É¾ÖW [ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ lÉàiÉà HÒyÉÖÅ Hà +É~ÉiÉÉ PÉù©ÉÉÅ °~ÉÒ«ÉÉ- ~Éä»ÉÉ{ÉÒ HÉà< lÉH±ÉÒ£ {ÉoÉÒ. LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ Hà H~ÉeÉÅ{ÉÒ Hà ¥ÉÒY HÉà< lÉH±ÉÒ£ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉ PÉù ~ÉÉ»Éà HÉà< qàùÉ»Éù-A~ÉÉ¸É«É HÉÅ< W {ÉoÉÒ - Wà Uà LÉÖ¥ÉW qÚù Uà. l«ÉÉÅ +É~ÉiÉà HÉà< WlÉÉÅ {ÉoÉÒ. »É©ÉÉW©ÉÉÅ +É~ÉiÉÖÅ HÉÅ< {ÉÉ©É {ÉoÉÒ - +É~ÉiÉà Wà LÉSÉÉÇ+Éà HùÒ+à UÒ+à lÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉU³ W HùÒ+à UÒ+à. +É lÉÉà +É~É{ÉÖÅ NÉ«ÉÉ §É´É{ÉÖÅ W©ÉÉ ~ÉÖi«É Uà lÉà÷±ÉÉà »É©É«É §ÉÉàNɴɶÉÉà - ~ÉiÉ {É´ÉÖÅ ~ÉÖi«É A~ÉÉÇW{É{ÉÖÅ HÉà< HÉ©É HùlÉÉÅ {ÉoÉÒ +à÷±Éà +É~ÉiÉà ´ÉÉ»ÉÒ LÉÉ<+à UÒ+à lÉà©É H¾à´ÉÉ«É. »É»ÉùÉY{ÉÒ +ÉÅLÉ LÉÖ±ÉÒ NÉ<. oÉÉàeÉ »É©É«É©ÉÉÅW PÉù ~ÉÉ»Éà W {ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ ¶ÉÒLÉù¥ÉÅyÉÒ qàùÉ»Éù ¥É{ÉÉ´ÉùÉ´«ÉÖÅ.»ÉÉoÉà A~ÉɸɫÉ,+É«ÉÅ¥ÉұɶÉɳÉ,§ÉÉàW{ɶÉɳÉ,~ÉÉc¶ÉɳÉ-+É©É ±ÉK©ÉÒ{ÉÉà »ÉqÖ~É«ÉÉàNÉ SÉɱÉÖ oÉ> NÉ«ÉÉà. PÉù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ qàùÉ»Éù ~ÉÚX Ê´ÉNÉàùà yÉ©ÉÇ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ©ÉÉÅ Ê{Él«É ù»É ±ÉàlÉÉ oÉ< NÉ«ÉÉ +{Éà lÉà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÖÅ {ÉÉ©É »É©ÉÉW©ÉÉÅ NÉÉWlÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ. +àH W »ÉÉùÖÅ ~ÉÉmÉ PÉù©ÉÉÅ +É´Éà Wà {ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ ¶ÉÚ§É §ÉÉ´É{ÉÉ ¾Éà«É-»É´ÉÒ Y´É HùÖÅ ¶ÉÉ»É{É ù»ÉÒlÉÉà +ÉLÉÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É lÉùÒ X«É Uà. yÉ©ÉÇ +É´É´ÉÉoÉÒ PÉù©ÉÉÅ ±ÉK©ÉÒqà´ÉÒ{ÉÒ ~ÉiÉ HÞ~ÉÉ ´ÉyÉlÉÒ W NÉ<. ¶ÉlÉ HÉàÊ÷ HÉàÊ÷ ´ÉÉù ´ÉÅq{É, {ÉÉoÉ! ©ÉÉùÉ ¾à lÉ{Éà, lÉà lÉùiÉ lÉÉùiÉ {ÉÉoÉ lÉÖÅ »´ÉÒHÉù ©ÉÉùÉ {É©É{É{Éà, ¾à {ÉÉoÉ ! ¶ÉÖÅ XqÖÅ §É«ÉÖÅÇ +Êù¾ÅlÉ +KÉù SÉÉù©ÉÉÅ +É£lÉ ¥ÉyÉÒ +ÉÊ¶ÉºÉ ¥É{ÉÒ lÉÖW {ÉÉ©É ±ÉàlÉÉ ´ÉÉù©ÉÉÅ.

yÉ{´ÉÅlÉùÒ UÉà ´Éäq UÉà, ©ÉÉùÉ Y´É{É{ÉÉ ¾ä ¡É§ÉÖ ! §É´ÉùÉàNÉ{ÉÉ ´É³NÉÉe{Éà ©ÉÖW qÚÚù HùXà ¾à ʴɧÉÖ! A~ÉHÉù HùÒ Ê´ÉlÉùÉNÉ! ©ÉÖW{Éà [ÉÉ{Éq¶ÉÇ{É +É~ÉXà SÉÉÊùmÉ©ÉÉÅ Ê{ɶÉÊq{É ù¾ÖÅ +à´ÉÒ »ÉÖ¥ÉÖÊu +É~ÉXà.

$$$$$$$$$80 $$$$$$$$$

¡É§ÉÖ©ÉÅÉ Ê´É·´ÉÉ»É Y´É{É©ÉÉÅ »ÉÖ´ÉÉ»É

´ÉÉlÉÉÇ {ÉÅ : 27

§ÉNÉ´ÉÉ{É {ÉÉ PÉùà qàù Uà ~ÉiÉ +ÅyÉàù {ÉoÉÒ

§ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ PÉùà qàù Uà ~ÉiÉ +ÅPÉàù {ÉoÉÒ. H©ÉÇ{ÉÒ ±ÉÉcÒ HÉà<{Éà UÉàelÉÒ {ÉoÉÒ

PÉ÷{ÉÉ WiÉÉ´ÉÖÅ UÖ. H©ÉÇ©ÉÉÅ Wà´ÉÖÅ Hù¶ÉÉà lÉà´ÉÖÅ ~ÉɩɶÉÉà. ´ÉÉ´ÉÉà lÉà´ÉÖÅ ±ÉiɶÉÉà. LÉÉeÉà LÉÉàq¶Éà lÉà ~Ée¶Éà. Wà´ÉÒ HùiÉÒ lÉà´ÉÒ §ÉùiÉÒ. HÖqùlÉ ~ÉÉ~É{ÉÒ »ÉX Hùà Uà ~ÉiÉ yÉÒùà yÉÒùà. Wà HÉà< ~ÉiÉ ~ÉÉ~É Hùà Uà +ÉLÉùà lÉà{Éà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ ±ÉÉcÒ ´ÉÉNÉà Uà +{Éà Wà ~ÉiÉ ~ÉÉ~É H«ÉÖÇ ¾Éà«É lÉà{ÉÒ SÉJ´ÉlÉÔ ´«ÉÉW »ÉÉoÉà ´É»ÉÚ±ÉÉlÉ +É~É´ÉÒ ~Éeà Uà. ©ÉÖÅ¥É< {ÉNÉùÒ{ÉÒ »Él«É PÉ÷{ÉÉ Uà. ±ÉNɧÉNÉ +ÉWoÉÒ »ÉÉà ´ÉºÉÇ ~ɾà±ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà. ´ÉeNÉÉqÒ©ÉÉÅ SÉɱÉÒ »ÉÒ»÷©É©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà ù¾àlÉÉ ¥É¾à{ÉÉà ©ÉÉ»ÉÒH ~ÉɳlÉÉ, ¥ÉÉWÖ{ÉÉ PÉùàoÉÒ ù»ÉÉà< +É´ÉÒ WlÉÒ - +ÉW{ÉÒ Wà©É ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ {É ¾lÉÒ.LÉÖ¥ÉW »ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ ¾lÉÒ.{ÉÉ{ÉÒ ´É«Éà ±ÉN{É{ÉÉà W©ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà.qÒHùÒ 12´ÉºÉÇ{ÉÒ oÉÉ«É l«ÉÉùà ±ÉN{É oÉ< WlÉÉ +{Éà qÒHùÉà 14 ´ÉºÉÇ{ÉÉà oÉÉ«É l«ÉÉùà lÉà{ÉÉ ~ÉiÉ ±ÉN{É oÉ< WlÉÉ. §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉLÉlÉÉ ´ÉÉÅSÉlÉÉ +É´Éeà +à÷±Éà ~ÉÖùÖÅ oÉ< WlÉÅÖ. +àH ~ÉÊlÉ- ~Él{ÉÒ ´ÉeNÉÉqÒ{ÉÒ SÉɱɩÉÉÅ ù¾àlÉÉ ¾lÉÉÅ. ±ÉN{É ¥ÉÉq ~ɾà±ÉÉ W ´ÉºÉê©ÉÉ qÒHùÉ{ÉÉà W{©É oÉ«ÉÉà. l«ÉÉù ¥ÉÉq SÉÉäq ´ÉºÉÇ ¥ÉÉq ~Él{ÉÒ{Éà »ÉÉùÉ Êq´É»ÉÉà ùÂÉ - ~ÉiÉ ¥ÉÒX qÒHùÉ{ÉÉà W{©É +É~ÉÒ ©ÉÉ lÉùlÉW ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©ÉÒ. ¾´Éà PÉù©ÉÉÅ 31´ÉºÉÇ{ÉÉà ¥ÉÉ~É-13´ÉºÉÇ{ÉÉà ©ÉÉà÷Éà qÒHùÉà +{Éà lÉÉWÖ W{©Éà±ÉÖÅ ¥ÉɳH. ¥ÉÉ~Éà qÒHùÉ{Éà ~ÉùiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É H«ÉÉâ +{Éà PÉù©ÉÉÅ ¥ÉÉù ´ÉºÉÇ{ÉÒ H{«ÉÉ +É´ÉÒ NÉ<. ~ÉÖi«É ¾lÉÖ. H{«ÉÉ LÉÖ¥ÉW »ÉÉùÉ PÉù{ÉÒ »ÉÅ»HÉùÒ ¾lÉÒ . PÉù +ÉLÉÖÅ »ÉŧÉÉ³Ò ±ÉÒyÉÖ +{Éà {ÉÉ{ÉÉà qàùlÉÉà lÉà{ÉÖ ù©ÉHeÖÅ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÖÅ +ÉLÉÉà Êq lÉà{Éà ù©ÉÉe´ÉÉà-´¾É±É Hù´ÉÖÅ-qÖyÉ ~ÉÉ´ÉÅÖ- LÉ´ÉùÉ´É´ÉÖÅ-H~ÉeÉÅ {É´ÉÉ {É´ÉÉ ~ɾàùÉ´ÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ù©É´ÉÖÅ. »ÉÉoÉà PÉù ~ÉiÉ »ÉŧÉɳ´ÉÖÅ lÉàW lÉà{ÉÖÅ Y´É{É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÅÖ. »É»ÉùÉ LÉÖ¥ÉW LÉÖ¶É ¾lÉÉ - ~ÉÊlÉ ~ÉiÉ LÉÖ¶É ¾lÉÉ +{Éà {ÉÉ{ÉÉà qàùlÉÉà lÉà{Éà ©ÉÉ ©ÉÉ H¾Ò{Éà LÉÖ¥ÉW ù©ÉlÉÉà.

{ÉÒSÉà +àH »Él«É

»ÉÉùÉà »É©É«É HÉ«É©É ù¾àlÉÉà {ÉoÉÒ. +àH ùÉlÉ{ÉÉ »É»ÉùÉ{Éà LÉÖ¥ÉW APÉù»É +É´É´ÉÉ ©ÉÅeÒ - +ÉLÉÒ ùÉlÉ XNÉùiÉ oÉ«ÉÖÅ. »É´ÉÉù{ÉÉ eÉàH÷ù{Éà ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ LÉ¥Éù ~ÉeÒ Hà ÷Ò ¥ÉÒ Uà l«ÉÉùà ÷Ò¥ÉÒ{ÉÒ HÉà< q´ÉÉ {É ¾lÉÒ. eÉàH÷ù H¾à Uà Hà ©ÉÉÅe ©É¾Ò{ÉÉà qÉàh ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÅÖ +É«ÉÖº«É ¥ÉÉHÒ Uà. »É»ÉùÉ+à ©ÉÉà÷É qÒHùÉ{Éà ~ÉÉ»Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´«ÉÉà +{Éà +àH ´ÉSÉ{É ©ÉÉÅN«ÉÖ. qÒHùÉà H¾à ¥ÉÉ~ÉÖY lÉ©ÉÉà Wà©É H¾à¶ÉÉà lÉà©É HùÒ¶É. lÉ©ÉÉà HÉà<´ÉÉlÉ{ÉÒ SÉÓlÉÉ {É¾Ó HùÉà. ¥ÉÉ~ÉÉ+à HÒPÉÖÅHà +É~ÉiÉÒ £àH÷ùÒ-PÉù lÉoÉÉ ¥ÉPÉÅÖ ©É³Ò{Éà 40,000/- SÉɱÉһɾXù{ÉÒ ©ÉÖeÒ oÉÉ«É Uà-lÉÉùà {ÉÉ{ÉÉ{Éà §ÉiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà -~ÉùiÉÉ´ÉÉ{ÉÉà lÉoÉÉ lÉà »É©É«Éà lÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Wà HÉÅ<~ÉiÉ ©ÉÖeÒ ¾Éà«É lÉà©ÉÉ lÉà{ÉÉà +yÉÉâ §ÉÉNÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà - »ÉÉoÉà ù¾àlÉÉà ©ÉÖeÒ §ÉàNÉÒ ù¾à¶Éà, {ɾÓlÉù lÉà{Éà ÷Éà÷±É ©ÉÖeÒ{ÉÉà +yÉÉâ §ÉÉNÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà-Uà ©ÉÅWÖù . qÒHùÉàà H¾à ¥ÉÉ~ÉÖY lÉ©ÉÉà Wà©