Sei sulla pagina 1di 27

lkkuk eas lkokkfu;ka

lka[;k;u ra= esa dgk x;k gS fd xq# ls fofkor nh{kk kIr dj gh bl nsoh dh mikluk djuh pkfg,A fcuk nh{kk kIr fd, iqLrd esa fyf[kr ea= dks ns[kdj ti djus ls lk/kd ds pkaMky vFkok fof{kIr gks tkus dh lakouk jgrh gSSA lkkuk dky esa vykSfdd vuqwfr;ksa ls fopfyr ugha gksuk pkfg,A panzek dk lkkd dh tUe jkf'k Hkko 4] 8 ;k 12 esa okl ugha gksuk pkfg,A lk/kuk esa czp;Z dk ikyu] wfe 'k;u rFkk ckgj hrj dh ifo=rk vfuok;Z gSA lkkuk dky esa ?kh dk nhid yxkrkj tyrk jguk pkfg,A iw.kZ czp;Z dk ikyu djuk pkfg,A lkkuk e esa L=h dk Li'kZ ;k ppkZ ug djuh pkfg,A lkkuk Mjiksd ;k cPpksa dks ugha djuh pkfg,A cxykeq[kh nsoh vius lkkd dks dHkh&dHkh Hk;Hkhr Hkh djrh gSaA vr% n`<+ bPNk vkSj ladYi 'kfDr okys lkkd gh lkkuk djsaA - lk/kuk vkjaHk djus ls iwoZ xq# dk ;ku vkSj iwtk vfuok;Z gSA - bldh mikluk esa gfjnzk vFkkZr gYnh dh ekyk] ihys Qwy, ihys vklu o ihys oL=ksa dk fokku gSA
-

lkkuk mkj dh vksj eqag dj ds gh djsaA ea= ti ( ) 108


108

11

21

ti ds ckn ekyk xys esa kkj.k djsaA /;ku j[ksa] lkkuk d{k esa dksbZ vU; O;fDr os'k u djs] u gh dksbZ ekyk dk Li'kZ djsA lkkuk jkf= ds 10-00 ls 12-00 cts ds chp gh djsaA ea= ti dh la[;k viuh {kerkuqlkj fuf'pr djsa] fQj mlls u rks de u gh vfkd ti djsaA ea= ti 16 fnu esa iwjk gks tkuk pkfg,A uojk= dk dk dky loZnk mke gksrk gSA fnu jfookj ;k xq#okj vkSj ;ksx jfoiq"; ;k xq#iq"; lokZf/kd gksrs gSaA mikluk 'kqDy i{k esa dh tkrh gSA ea= ti ls igys ladYi gsrq ty gkFk esa ysdj viuh bPNk Li"V :i ls cksy dj O;Dr djsaA lkkuk dky esa bldh ppkZ fdlh ls u djsaA lkkuk dky esa ?kh vFkok rsy dk v[kaM nhid tyk,aA
, ,

Hkkstu % cxykeq[kh vuq"Bku esa e;kg~u ds le; nwk esa gYnh feykdj] pk;] Qykgkj vkfn rFkk jkf= esa dslj ;qDr [khj] cslu ds yM~Mw] cqafn;k] iwM+h] 'kkd vkfn xzg.k djsaA iq"i fopkj % cxykeq[kh dh iwtk&vkjk/kuk paik] dusj vkfn ihr iq"iksa ls djuh pkfg,A

ti&la[;k
dk;Z ds vuqlkj cxykeq[kh nsoh ds ti dh la[;k fukkZfjr dj ysuh pkfg,A ;ku jgs fd izFke fnu ftruh la[;k esa ti djsa] izfrfnu mrus gh ti djus pkfg,a( de] ;k vfkd ti ughaA chp esa U;wukfkd djus ls ti [kafMr gks tkrk gSA ti la[;k ds fo"k; esa xzaFk ,der ugha gSa] muesa nl gtkj] pkyhl gtkj] ,d yk[k] lok yk[k vkfn dk funsZ'k gSA vuq"BkudrkZ dks pkfg, fd vius cM+s&NksVs dk;Z ds vuqlkj cxykeq[kh ea= dk ,d yk[k] 36 gtkj ;k nl gtkj ti ;FkklaHko 21] 11] 9 ;k 7 fnu esa djsaA ;fn dksbZ dk;Z cM+k ;k nq%lk; gks rks ,d yk[k ti vo'; djuk pkfg,A lok yk[k iqj'pj.k djus ds ckn ea= fl) gks tkrk gSA

lkekU;r% ipkl gtkj ti ls Hkh ;a= fl) gks tkrk gSA blds foijhr NksVs ;k lqlk; dk;Z ds fy, nl gtkj ti djuk Bhd jgrk gSA

iwtu&lkexzh
dslfj;k ;k ihyk panu] ihys v{kr] lw[kh filh gYnh] dslj] pEid iq"i] ihys dusj ds Qwy] ihyk dykok] ihr ;Kksiohr] ihyk diM+k] ihrkacjk ekrk ds fy, ihys oL=] ihyh pqUuh ihrw"k.k] ihys ekSleh Qy] vFkkZr _rqQy vFkkZr ftl le; vuq"Bku dk;Z laiUu dj jgs gksa ml vofk ;k ekSle esa Qyus okys kI; Qy] csluh eksnd] iku] lqikjh] kwi] nhi] ?kh] diwj] ihyk vklu] gYnhxkaB dh tiekyk] dqadqe] vchj] xqyky] ihrkacjk dks p<+kus ds fy, ihys jax dh irkdk vkfnA

ti e dk fu;eu
ekul ti loZJs"B gksrk gSA fy[ks gq, ea= dk ti i<+dj ugha djuk pkfg, cfYd ti ds iwoZ gh mls daBLFk dj ysuk pkfg,A ti djrss le; ekyk dks xqIr j[kuk pkfg,A blds fy, ihys diM+s dh flyh gqbZ FkSyh ;k xkseq[kh dk ;ksx djuk pkfg,A gfjnzk ekyk dks bruh rsth ls ugha ?kqekuk pkfg, fd mlds eudksa dh vkokt nwljksa dks lqukbZ nsA ekyk wfe ls h u Vdjkus ik,A

lkkuk ;k mikluk fofk cxykeq[kh ;a=


lkkuk dky esa cxyk ;a= dh LFkkiuk h vo'; djuh pkfg,A cxykeq[kh ;a= esa eka cxykeq[kh dk okl gksrk gSA ;g ,d 'kfDr'kkyh ;a= gS] tks eaxy xzg dh 'kfDr'kkyh tkZ dks xzg.k dj lkkd dks yk igqapkrk gSA dy;qx eas cxykeq[kh ;a= thou ds gj eksM+ ij enn dj ldrk gSA ;ksfx;ksa o rkaf=dksa dk ekuuk gS fd tgka nwljs

lh mik; dke ugha djrs ogka cxykeq[kh ;a= dh lkkuk dke vkrh gSA bl lk/kuk ls lk/kd dh lHkh ck/kk,a nwj gksrh gSaA cxykeq[kh ;a= ds ckjs esa dgk x;k gS ^f=txre~ u{k= LrafHkfu* vFkkZr blesa u{k=ksa dks jksd nsus dh h 'kfDr gSA bldh lk/kuk ls v'qk xzgksa ds v'kq Qyksa ls cpk tk ldrk gSA bls xys esa h kkj.k fd;k tk ldrk gS vkSj iwtk ?kj esa h j[kk tk ldrk gSA ;a= dk fuekZ.k jfo iq"; vFkok xq# iq"; tSls fdlh 'kqHk;ksx esa lksus] pkanh] ;k rkacs ds i= ij djds mldh k.k fr"Bk djuh pkfg,A ;a= ;FkklaHko mHkjs gq, js[kkadu esa gksA gYnh o krwjs ds Qwyksa ds jl ls bls ksti= ij Hkh cuk;k tk ldrk gSA bl ;a= dks rS;kj djus ds fy, gksyh] nhokyh ;k xsg.k ds fnu vfkd 'kq ekus tkrs gSaA eqaMeky ra= esa dgk x;k gS fd bldh flf) ds fy, u{k=kfn fopkj o dky'kksku dh h vko';drk ugha gSA ;a= LFkkiuk fofk % Lukukfn ds i'pkr ihys LoPN oL= igu dj iwokZfeq[k gksdj cSBsa] fn;k tyk,a rFkk ihys Qwy o Qy ysaA vius iwtk?kj esa ,d NksVh pkSdh ij] vFkok ikVs ij ihyk oL= fcNk,aA mlij ihys pkoy ls v"V ny dey cuk,aA mlij eka cxykeq[kh dk fp=] egk;a= jfoiq"; ;k xq#iq"; ;ksx esa b"V nsork ds lkFk LFkkfir djsaA;a= dks gYnh dk fryd yxk,a vkSj xqM+] pus vkSj gYnh ls cuk uSos| lkn vfiZr djds kwi] nhi tykdj viuh euksdkeukvksa dh iwfrZ gsrq kFkZuk djsaA ;a= dks f'ko ea= ^^ ue% f'kok;%** ls vfeaf=r djuk pkfg,A fQj mls fdlh ik= esa j[kdj iapke`r] nwk ;k 'kq) ty vkSj lqxafkr panu] dLrwjh ls LFkkfir djsaA blds ckn fuEu xk;=h ea= dk mPpkj.k djrs gq, ;a= dk Li'kZ dj dq'kkeu ls vfeaf=r djsaA

ea=
^^;a= jktk; fon~egs egk ;a=k; khefg rUuks ;a=% pksn;kr~A** fQj nsoh&nsork dh Hkko fl) ds fy, v"Vkskj 'krckj i<+saA v"Vkskj'kra nsfo&nsork ko fl)s;AA vkRe 'kqf) rr% Rok "kMaxs nsork ;tsr~A r=kokga egknsoh thoU;kla p dkj;srAA fQj egknso th dk vkokgu djds k.kU;kl djsaA ladYi %& vkpeu ,oa k.kk;ke djus ds ckn ns'kdky ladhrZu djds cxykeq[kh ea= dh flf) ds fy, ti la[;k ds funsZ'k vkSj rr~ n'kka'k e'k% gou] riZ.k] ektZu vkSj czk.k kstu :i iqj'pj.k djus dk ladYi djsaA

blls mlesa k.k 'kfDr vk tk,xhA ;g f;k dsoy Fke fnu ;a= LFkkfir djrs le; gh djsaA ;a= fl) gks tkus ij mls izk.k izfr"Bk dj vius ,dkar lkkuk d{k esa LFkkfir djds fuR; mldk iwtu ,oa cxykeq[kh ea= dk ti djuk pkfg,A fuR; kwi] nhi vkfn tykdj ;a= dk n'kZu djsaA ;g lkjh f;k fu"BkiwoZd djsa] dkeukvksa dh iwr gksxhA

mikluk fofk
Lukukfn ds i'pkr ihys oL= igu dj iwokZfeq[k gksdj cSBsa] fn;k tyk,a rFkk ihys Qwy o Qy ysaA fdlh isM+ ds iks ds lkFk igys vius ij o fQj ;a= ij ty fNM+dsaA 21 ckj fuEu ea= cksy dj vius vki dks xoku dks lefiZr dj nasA ^vkse gzha cxykeq[;S ue%* fQj lc ls igys cxyk ekrk dk ;ku dj fofu;ksx djsa vkSj nk,a gkFk esa ty esa ty ysdj ea= dk mPpkj.k djrs gq, fp= ds vkxs NksM+ nsaA cxykeq[kh ds Sjo e`R;aqt; gSa] blfy, lkkuk ls iwoZ ,oa i'pkr egke`R;qat; ea= dk de ls de ,d ekyk ti vo'; dj ysuk pkfg,!

fQj e`R;qat; ti ds ckn cxyk dop dk ikB djuk pfg,A dop ds i'pkr~ cxykeq[kh nsoh ds ea= dk ti] Lrks= ikB vkfn djus pkfg,A

uoxzg vkfn dk iwtu djus ds ckn dy'k LFkkiuk] nso iwtu vkfn lc izdkj ds iwtu djus ds ckn nsoh dh izfrek dk "kksM'kksipkj iwtu djuk pkfg,A blds i'pkr nsoh ds vaxksa dk o ifjokj vkfn dk iwtu djuk pkfg,A vFk fofu;ksx ea=] vFk _";kfn U;kl%] vFk djU;kl%] vFk n;kfnU;kl%] vFk Jh ;a= iwtkA pkfg,A blds ckn Hkxorh dk 'kkiksRdhyu djuk pkfg,A 'kkiksRdhyu ds ckn dop dk ikB djds fofkiwoZd ea= dk ikB djuk pkfg, tks fd 36 v{kjksa dk gSA
: - : : : : :

fofu;ksx ea= % vL; Jh cxykeq[kh ea=kL; ukjn _f"k% f="VqiNan% Jh cxykeq[kh nsork ha chta Lokgk 'kfDr% .ko% dhyda eekHkh"V fln~;FksZ tis fofu;ksx%A

: , , ,

cxykeq[kh dk 'kkiksRdhyu dy;qx esa leLr nsoh nsork dhfyr ;k Jkfir gSaA ea= dks Jki eqDr djuk ;k mls dhyu ls eqDr djuk gh 'kkiksRdhyu dgykrk gSA izk;% lHkh nsoh&nsorkvksa ds ea=ksa ds vyx&vyx dhyu gksrs gSaA vr% cxykeq[kh dk 'kkiksRdhyu izLrqr gSA

vkse gwa gwa Dyha Dyha Dyha ,sa gzha gzha gzha gzh gzha gzha ha ha ha ha ha ha ha ha cxyk 'kkieqRdhy;ksRdhy; LokgkA
ea= dks 'kki ls eqDr djus ds ckn fofu;ksx] vFk _";kfn U;kl] vFk "kMax U;kl] vFk O;kid U;kl] vFk ;ku vkfn djus pkfg,A fQj dop dk ikB djuk pkfg,A cxykeq[kh ds ewy ea= dk ti djus ls igys dop dk ikB djuk cgqr t:jh gksrk gSA bl dop dk J)kiwoZd ikB djus ds ckn gh ekrk cxykeq[kh dh mikluk djuh pkfg,A

fofu;ksx ea= %
loZFke fuEufyf[kr fofu;ksx ea= i<+rs gq, nkfgus gkFk ls cxykeq[kh nsoh dh frek ;k ;a= ds lEeq[k rhu ckj ty NksM++saA

vkse vL; Jh cxykeq[kh Lrks=L; ukjn _f"k% f="Vqi NUn%A Jh cxykeq[kh nsork] gyha chta Lokgk 'kfDr% gyha dhyda ee Jh cxykeq[kh hR;FksZ tis fofu;ksx%A _";kfnU;kl ea= %
blds ckn fuEufyf[kr ea= ls _";kfnU;kl djsaA

vkse ukjn _"k;s ue% f'kjfl] vkse f="Vqi NUnls ue% eq[ks] vkse cxykeq[kh nsork;S ue% n;ks%] gyhaha chtk; ue% xqs Lokgk 'kDr;s ue% ikn;ks% gy~jh dhydk; ue% ukHkkS vkse fofu;ksxk; ue% lokxs dj U;kl ea= %
_";kfnU;kl ds i'pkr djU;kl fuEufyf[kr ea= ls djuk pkfg,A

vkse gyha vaxq"BkH;ka ue%A vkse cxykeq[kh rtZuhH;ka ue% A vkse loZnq"Vkuka e;ekH;ka o"kV~ A vkse okpa eq[ka ina LrEHk; vukfedkH;ka gqe~A vkse ftka dhy; dfuf"BdkH;ka~ okS"kV~A vkse cqf)a fouk'k; gyhaha vkse Lokgk djry dj i`"BkH;ka QV~ A

n;kfnU;kl vkse gyha n;k; ue%A vkse cxykeq[kh f'kjls LokgkA vkse loZ nq"Vkuka f'k[kk;S o"kV~A vkse okpa eq[ka ina LrEHk; dopk; gqe~A vkse ftg~oka dhy; us==;k; okS"kV~A vkse cq) fouk'k; vkse gyha Lokgk vL=k; QV~A ;kukFkZ % vkse e;s lqkkfCk ef.keaMy jRuos;ka flagkluksifjxrka ifjihr o.kkZe~A ihrkEcjk Hkj.k ekY; foHkwf"krkaxh] nsoha Lejkfe k`r eqn~xjoSfjftg~oke~AA ftgokxzeknk; djs.k nsoha okesu 'k=qu~ ifjihM~;Urhe~A xnkfHk|krsu p nf{k.ksu] ihrkEcjk<~;ka f}Hkqtka uekfeAA

cxyk Lrqfr vkse e;s lqkfCk&ef.k&eaMi&jRuosos;ka flagkluksifjxrka ifjihro.kkZe~A ihrkacjkHkj.k&ekY;&foHkwf"krkXha nsoha Lejkfe k`r&eqn~xj&oSfjftuke~AA pyRdud&dqaMyksYyflr&pk:xaMLFkyka ylRdud&paid&|qfrefnanq&fcackuuke~A xnkgr&foi{kdka dfyr&yksyftuka pyka Lejkfe cxykeq[kha fceq[k&okM~-&eu% LrfHkauhe~ AA ftukxzeknk; djs.k nsoha okesu 'k=wu ifjihM;arhe~A xnkfHk?kkrsu p nf{k.ksu ihrkacjk<~;ka f}Hkqtka uekfeAA izHkkrdkys izFkrks euq";% iBsr~ lqHkDR;k ifjfpaR; ihrke~A nzqra Hkosr~ rL; leLr&o`f)fouk'kek;fr p rL; 'k=q%AA cxykeq[kh Lrks=e~

l pyr~&dud&dqaMyksYyflr&pk#& x.M& LFkyhe~] ylr~&dud&paid&|qfrefnanq&fcackuuke~A xnk&gr&foi{kdka dfyr&yksy&ftkapyke~] Lejkfe cxykeq[kha foeq[k&okM+~ eul~&LrfEHkuhe~AA l ih;w"kksnfk&e;&pk#&foylnw&jRuksTtoys eaMis] rr~&flagklu&ewy&ifrr&fjiqa izrkluk;fluhae~A Lo.kkZHkka dj&ihfM+rkfj&jluka Hkzka;n~ xnka foHkzrhe~] ;LRoka /;k;fr ;kafr rL; foy;a l|ksFk lokZin%AA l nsfo! RoPpj.kkacqtkpZu&rs ;% ihr&iq"iktfye~] HkDR;k oke&djs fukk; p euqa ea=h euksKk{kje~A ihB&/;ku&ijksFk dqaHkd&o'kkn~ chta Lejsr~ ikfFkZoe~] rL;kfe=&eq[kL; okfp n;s tkM~;a Hkosr~ rR{k.kkr~AA l oknh ewdfr jadfr f{kfr&ifroSZ'okuj% 'khrfr] kskh 'kkE;fr nqtZu% lqtufr f{kizkuqx% [katfrA

xohZ [koZfr loZ&foPp tM+fr Roaeaf=.kk ;af=r%] Jh fuR;s] caxykeq[kh! izfr&fnua dY;kf.k! rqH;a ue%AA l ea=kLrkonya foi{k&nyus Lrks=a ifo=a p rsA ;a= okfn&fu;a=.k f=&txrka tS=a p fp=a p rsA ekr% Jh cxysfr uke yfyra ;L;kfLr tUrkseqZ[ks] Roauke&Lej.ksu lalfn eq[k&LraHkks Hkosn~ okfnuke~AA l nq"V&LraHkueqxzafo?u&'keua nkfjnz;&fonzko.ke~] HkwHk`n~&lneua pyae`x&n`'kka psr% lekd"kZ.ke~A lkSHkkX;Sd&fudsrua le&n`'k%dk:.;&iw.ksZ{k.ke~] e`R;ksekZj.kekfojLrq iqjrks ekrLRonh;a oiq%AA l ekrHkZt; en~&foi{k&onua ftka p ladhy;] czkha eqnz; nSR;&nso&fk"k.kkeqxzka xfr LraHk;A 'k=wa'pw.kZ; nsfo! rh{.k&xn;k xkSjkafx ihrkacjs]

fo?kzkS?ka cxys! gj iz.kerka dk:.;&iw.ksZ{k.ksAA l ekrHkSjfo! Hknz&dfy fot;s! okjkfg! fo'okJ;sA Jhfo|s! le;s! egsf'k! cxys! dkesf'k! okes jesA ekrafx f=iqjs! ijkRij&rjs! LoxZioxZ&izns! nklksga 'kj.kkxr% d#.k;k fo'os'ofj! =kfgeke~AA l lajEHks pkSj&la?ks izg.k&le;s cakus O;kfk&e;s] fo|k okns fookns izdqfir&u`irkS fnO;&dkys fu'kk;ke~A o';s ok LraHkus ok fjiq&ok&le;s futZus ok ous ok] xPNafLr"Bafl=&dkya ;fn iBfr f'ko izkIuq;knk'kq khj%AA l Roa fo|k ijek f=yksd&tuuh fo?kzkS?k&laPNsfnuh] ;ks"kkd"kZ.k&dkfj.kh f=&txrkekuan&laof)ZuhA nq"VksPpkru&dkfj.kh i'kq eu% laEkksg lankf;uh] ftka dhye&HkSjoh fot;rs czkL=&fo|k ijkAA

l fo|k&y{ehfuZR;&lkSHkkX;ek;q%] iq=S% ikS=S% loZ& lkezkT;&flf)%] ekua Hkksxks o';ekjksX; lkS[;a] izkIr loZ Hkw&rys Ror~&ijs.kA l ;r~&ra ti&lUukga xfnra ijes'ofj! nq"Vkuka fuxzgkFkkZ; rn~ x`gk.k ueksLrq rsA l ihrkacjk p f}&Hkqtka f=&us=ka xk= &dkseyke~A f'kyk&eqn~xj&gLrka p Lejsr~ rka cxykeq[khe~AA l czkL=fefr fo[;kra f="kq yksds"kq foJqre~A xq# HkDrk; nkrO;a u ns;a ;L; dL;fpr~AA l fuR;a Lrks=fena ifo=feg ;ks nsO;k% iBR;knjkr~] k`Roka ;a=kfena rFkSo lejs ckgkS djs ok xysA jktkuksI;j;ks enkak dfj.k% likZ e`xsanzkfndk%] rs oS ;kafr foeksfgrk fjiq&x.kk y{eh fLFkjk LkoZnkA

cxyk&xk;=h
;fn ihrkacjk nsoh cxykeq[kh ds fofk lfgr iwtu ds mijkar fuR; ,d ekyk ti cxyk xk;=h dk h fd;k tk,] rks 'k=qvksa dk 'keu] h"k.k fo?uksa dk uk'k] fooknksa dk 'keu] nq[k&nkfjnz~; dk uk'k] ea= nks"k ekspu ,oa xzg nks"k fuokj.k gks ldrk

gSA cxyk xk;=h ea= dk ti h ihys oL= igudj] ihys vklu ij cSBdj] ihyh gYnh dh xkaBksa dh ekyk ls djuk pkfg,A cxyk xk;=h ea= bl izdkj gSA ^^ ha czg~ekL=k; fon~egs LrEuck.kk; khefg rUuks% cxyk pksn;kr~A** frfnu iwtk ,oa ti ds ckn Jh cxykeq[kh ekrk dh ?kh ;k diwZj ls vkjrh djuh pkfg,A

ekrk Jh cxykeq[kh dh Lrqfr


t;] t;fr] lq[knk] flf)nk LokFkZ lkkd 'kadjhA Lokgk] Lokk] fl)k] 'kqHkk] nqxkZ ueks losZ'ojhAA t; l`f"V] fLFkfr dkfj.kh] lagkfj.kh lk;k lq[khA 'kj.kkxrksga =kfgeke] eka =kfgeke cxykeq[khAA t; izfr iq:"kkRed txr] dkj.k dj.kh vkufUnuhA fo|k&vfo|k] lkfn] dkfn] vukfn cz Lo:fi.khAA ,s'o;Z& vkRek& Hkko v"Vd] vax ijekRek l[khA 'kj.kkxrksga =kfgeke~] eka =kfgeke~ cxykeq[khA t; iap izk.k iznklqnk] izKku cz izdkf'kdk] laKku&k`fr&vKkuefr] foKku 'kfDr fokkf;dkA t; lIr O;kfr :i cz] foHkwfr lqaNjh 'kf'keq[khA 'kj.kksxrksga =kfgeke~] eka =kfgeke cxykeq[khAa vkifk & vEcqfk & vxe& vEc] vukFk vkJ;ghu eSaA irckj& 'okl& ij 'okl {kh.k] lq"kqu ru&eu nhu eaSA 'kj.kksxrksg =kfgeke] eka =kfgeke cxykeq[khAA t; ije T;ksfreZ; 'kqHke] T;ksfr ijk vijk ijkA uSdk&,dk&vutk&vtk] eu ckx cqf) vxkspjkA ik'kk dq'kk dh rkluk] ihrkEcj iadt eq[khA 'kj.kkxrksga =kfgeke] eka =kfgeke~ cxykeq[khAA Hkorki jhfrefr&dqefr] drZO; dkuu vfr ?kuk] vKku nkokuy izcy] ladV fudy eu vueukA nqHkkZX; ku }kfj ihr iV] fo|qr >jks d#.kk vfXuA

'kj.kkxrksga =kfgeke] eka =kfgeke cxykeq[khAA fg; iki&ihr i;ksfk es] izxVks tuuh ihrkEcjkA ru&eu ldy O;kdqy fody] =;rki ok;q Hk;adjkAA var%dj.k&nl bfUnz;ka] ee nsg nsfo prqnZ'khA 'kj.kksxrksga =kfgeke~ eka =kfgeke cxykeq[khAA nzkfjnz~; nXk f;k dqfVy] J)k izTofyr okluk] vfHkeku xzafFkr HkfDr gkj] fodkje; HkDr dh lkkukA vKku&;ku fopkj paoy] o`fk oSHko mUeq[kh] 'kj.kksxrksga =kfgeke~] eka =kfgeke cxykeq[khAA

gou ,oa gou&Qy


ti ds ds ckn mldk n'kka'k gou djus dk fokku gSA gYnh o dslj ls jaftr lkdY; ls n'kka'k gou] gou dk n'kka'k riZ.k rFkk rn~n'kka'k ektZu djsa
,

vkSj dslfj;k ;k osluh eksnd vkfn inkFkZ ls ektZu dk n'kka'k czk.k Hkkstu djk,aA fdl inkFkZ ls gou djus ls dkSu dk Qy feyrk gS bldk laf{kIr fooj.k bl izdkj gSA

- ti ds var esa ljlksa ls n'kka'k gou djus ij lcdks o'k esa fd;k tk ldrk gSA - ku izkfIr ds fy, dPps fry vkSj nwk ds feJ.k ls gou djuk pkfg,A - v'kksd vkSj dusj ds gou ls iq= dh izkfIr gksrh gSA - lsaHky ds Qyksa ds gou ls 'k=q ij fot; feyrh gSA - xqXxqy vkSj ?kh ls gou djus ij jkto';rk gksrh gSA - xqXxqy vkSj fryksa ds feJ.k gou djus ls dSnh NwV tkrk gSA

- ihyh ljlksa 200 xzke] xk; ds nw/k dk ?kh 100 xzke] dkys fry 20 xzke] djk;y
20 xzke] ykscku 20 xzke] dqlqe dk Qwy 5 xzke] xqXxqy 25 xzke diwj 20 xzke] phuh 200 xzke] ued 50 xzke dkyh fepZ 20 nkus vkSj uhe dh NkyA gou djus ds ckn ikap xkaoksa dk ikuh feykdj ?kj ds pkjksa vksj /kkj ls ?ksjk cuk nsaA

S : :

The ritual can be started from 5.1.99 or any Tuesday. It must be done early in the morning. After taking a bath get into a yellow Dhoti/Saree. Spread a yellow cloth on a wooden seat. Fill a copper tumbler with water. On its mouth place a coconut. Place picture of the Guru on the seat and pray to the Guru. In a steel plate establish the Baglamukhi Yantra along with Peetaambraa Mala and Peetaambraa Gutika.
Yantra Guidelines First purify your body and start with a clear and positive mind frame Find a place on the floor facing east, where you will be undisturbed. Light the incense or diya. (It does not matter how many you light). Lay a fresh flower and a fresh fruit on the altar. Open the Yantra and place it along with the image of the deity of yantra and your isht God. Take the water with any leaf from any tree and sprinkle the water on yourself followed by sprinkling the water on the Yantra. Then purify your soul and surrender yourself completely in devotion to God and chant 21 times the following : "Om Hareeng Bagla Mukhi Namha" Close your eyes and concentrate on the deity to bless you with wishes. Now with all sincerity, ask God to grant you the desire of your life that you wanted to be fulfilled in your own language.

Light a ghee lamp,

First of all keep some water in your hands and chant the mantra given below:

Viniyog
Om asya Sri Baglamukhi kavachayasya Naarad rishi nushtup kchandah Sribaglamukhi devtaa lam beejam aaim keelakam purusharth chatushtayarth jape viniyogah And put the water on the Yantra or near Yantra and read following mantrasShiro may Bagla patu hriday may kakch ri para. Om hreem om may lalate ch Bagla vairi nashinee.. Gada hastaa sadaa paatu mukham may moksha daayinee. Vairi jihwaadharam paatu kantham may Baglamukhi.. Udaram nabhidesham ch paatunityam paraatparaa. paraat partaraa paatu mamguhayam sureshwaree.. Hastau chaiv tatha paadau Paarvatee paripaatumay. Vivaaday vishmay ghoray sangramay ripu sankatay.. Peetambardharaa paatu sarvangay Shivnartakee. Shrividya samayaa paatu maatangee puritashivaa.. Paatu putram sutam chaiv kalatram Kaalikaa mam. Paatu nityam bhraatram may pitram shoolinee sadaa..

Randhrey hi baglaa devyaah kavacham manmukhoditam. Naiv deyam mukhyaaya sarvasiddhi paradaayakam.. Pathnaadhaarnaa dasya poojana dwanchitah labhet. Idam kavacham gyatvaa yo japed Baglamukhem.. Pibati shonitam tasya yoginayah praapya saadaraah. Vashye chaakarshanay chaiv maarnay mohanay tathaa.. Mahaabhaye vipattau ch pathedwa paathyettu yah. tasya sarvaarth siddhih syaad bhakti yuktasya Paarvati.. Iti Shri Rudrayaamalay baglamukhee kavacham Sampoornam.

Take yellow flowers and rice in both hands and chant this. Om asya Shri Baglamukhee strotasya, Bhagwan Narad rishih, Baglamukhee Devtaa mam sannihitaanam dushtaanaam virodhinaam vaangmukh pad jihva buddhinaam stambhnaarthe Shribaglamukhee varsaad siddhyarthe jape viniyogah. Om hreem angushthabhyaam namah. Om Baglamukhee tarjaneebhyaam namah. Om sarvadushtaanaam madhyamaabhyaam vashat. Om vaacham mukham padam stambhay anaamikaabhyaam hum. Om jihvaa keelaya kanishthakaabhyaam voshat. Buddhim naashay naashay. Om hreem swahaa kartalkar prishthaabhyam phat. Aivam hridyadishu nyaset.

Om Sauvarnaasan sansthitaam trinayanaam peetaanshu-kollasineem. Hemaabhaam susuchi shashaank mukut sacchampak sragyutaam.. Hastair mudgar paash vaddharasnaam, samvibhrateem bhooshneh. Vyarpatangee Baglamukhee trijagtaam sanstambhineem chintaye..

Offer the yellow flowers & the rice on the Yantra. Next chant 108 rounds of the following Mantra on Haldi Mala Om Hreem Lreem Baglaamukhi mam Sarva Dushtaanaam Vaacham Mukham Padam Stambhay Jihvaam Keelay Buddhim Vinaashay Hreem Lreem Om Swaha.

If you have to perform the pooja for some special/particular person who is giving you trouble or he/she is your enemy use following mantra Om Hleem Lreem Baglaamukhi Mam Dushtaanaam (name of the person) Vaacham Mukham Padam Stambhay Jihvaam Keelay Buddhim Vinaashay Hleem Lreem Om Swaha.

Dear readers, here you have to note the difference between the two mantras, in the first mantra which has to be used in case of all the enemies, use HREEM, and in case of a particular enemy use HLEEM and the name of the enemy should be used for maximum results.

take water in your right palm & chant.

Viniyog
Om Asya Shree Baglaamukhi Mantrasya Naarad Rishih Trishtup Chhandah Baglaamukhi Devataa. Hleem Beejam Swaha Shaktih. Mam Sharire Yajmaanasya Shareere Vaa Naanaa Grahopgrah Prayosh Grah Pravesh, Grah Prayog Sampoornna Rog Samooh Vaatik Peitik Shleishmik Dwandajaadi Naanaa Dusht Rog Janmaj Paatak Aadi Shaantyarthe Sarva Dusht Baadhaa Kaarak Grah Uchaatanaarthe Sheeghra Aarogya Laabhaarthe Evam Mam Anya Abheesht Kaarya Siddhyarthe Jape Viniyogah.
Take yellow flowers and Peetaambra Gutika in both hands and chant thus.

Om Namo Bhagwati, Om Namo Veer Pratap Vijay Bhagwati Baglaamukhi! Mam Sarvanindakaanaam Sarva Dushtaanaam Vaacham Mukham Padam Stambhay Jihvaam Mudray Mudray, Buddhim Vinaashay Vinaashay Aparbuddhim Kuru Kuru, Atmavirodhinaam Shatroonnaam Shiro, Lalaatam,Mukham,Netra,Karnna, Naasikoru,Paad, Annu-Annu, Dantoshtth, Jihvaam, Taalu, Guhya, Gudaa, Katti, Jaanu, Sarvaangeshu Keshaadi Paadaantam Paadaadi Kesh Payantam Stambhay Stambhay, Khem Kheem Maaray Maaray, Parmantra, Paryantra, Partantraanni Chheday Chheday, Atma Mantratantraani Raksh Raksh, Graham Nivaaray Nivaaray Vyaadhim Vinaashay Vinaashay, Dukham Har Har, Daaridryam Nivaaray Nivaaray, Sarvamantra Svaroopinni, Dusht-grah, Bhoot-grah, Paashaann Sarvachaandaalgrah Yaksh Kinnar Kimpurush-grah Bhootpret Pishaachaanaam Shaakini Daakini Grahaannaam Poorvadisham Bandhay Bandhay Vaartaali! Maam Raksh Raksh, Dakshinndisham Bandhay Bandhay Swapna Vaartaali Maam Raksh Raksh, Pashchimdisham Bandhay Bandhay Ugrakaali Maam Raksh Raksh, Paataaldisham Bandhay Bandhay Baglaaparameshwari Maam Raksh Raksh, Sakal Rogaan Vinaashay Vinaashay, Shatru Palaayanam Panchyojanmadhye Raaj Janswapacham Kuru Kuru, Shatroon Dah Dah,Pach Pach,Stambhay Stambhay, Mohay Mohay. Aakarshay Aakarshay, Mam Shatroon Uchchaatay Uchchaatay Hleem Phat Swaha.
Offer the yellow flowers & the Gutika on the Yantra. Next chant 21 rounds of the following Mantra -

Om Hleem Baglaamukhi Sarva Dushtaanaam Vaacham Mukham Padam Stambhay Jihvaam Keelay Buddhim Vinaashay Hleem Om Phat.