Sei sulla pagina 1di 1

MtNTSTERUL TTNERETULUT $t Sp0RTULUt

SUBSECRETAR DE STAT

'*
--'s*s$g*SS:Sltt'

.....'

. str

:\ SW s'sffi

fry
'r"

MINISTERUL TINERETULUI $I SPARTULUI

STJBSECII!],-I'AR I} [, S'I'A,1'

Citre, Direcfiile Judefene pentru Sport qi Tineret


Directia pentru Sport qi Tineret a Municipiului Bucureqti

in atenfia doamnei/domnului Director Executiv

Vd transmitem atagat Ordinul ministrului tineretului qi sport:ului nr. 5721 30.04.2013 privind modificarea Anexei D, Capitolul IV - Finnn[nren qi derulnren proiectelor de tineret ln Concursurile Locnle 2013, la Ordinul ministrului tineretului gi
sportului m.3551 2013.

Cu considera{ie,

SUBSECRETAR DE STAT

AUGUSTIN

@=q ?/ /nR-l \l

DIRECTOR

BOGDAN HLMACIU

ww

v@