Sei sulla pagina 1di 6

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

1

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET

ČISTO SAVIJANJE - SLOBODNO DIMENZIONISANJE

Poznato:

- statički uticaji za pojedina opterećenja (M i ) - sračunato

- kvalitet materijala (f B , s v ) - usvojeno

- širina poprečnog preseka (b) - usvojeno

Nepoznato:

- visina poprečnog preseka (d)

1. korak:

- površina armature (A a )

Sračunavaju se granični računski statički uticaji:

M

u

=

Â

i

g

u,i

¥

M

i

(i g,p,

=

D

)

Pri tome se usvajaju MINIMALNE vrednosti koeficijenata sigurnosti, jer se redovno usvaja dilatacija zategnute armature e a 3‰.

2. korak: Usvajaju se dilatacije u betonu e b i armaturi e a , pri čemu bar jedna mora imati graničnu vrednost. Veće dilatacije u betonu daju preseke manje visine, armirane većom količinom armature. Za usvojene vrednosti dilatacija iz tabela za

3. korak:

dimenzionisanje očitavaju se koeficijenti k i m .

Sračunavaju se potrebna statička visina

i površina armature:

A

a

M u h = k b ¥ f B b ¥ h f B =
M
u
h
= k
b
¥
f
B
b
¥
h
f
B
= m ¥
¥
100 s
v

4. korak: Usvaja se broj i prečnik šipki armature. Usvojena armatura se raspoređuje u poprečnom preseku, vodeći računa o zahtevima propisanih Pravilnikom (debljina zaštitnog sloja, čisto rastojanje između šipki).

5. korak:

Sračunava se položaj težišta a 1 usvojene armature u odnosu na zategnutu ivicu preseka i potrebna ukupna visina preseka d:

d = h + a 1

koja se zaokružuje na prvi veći ceo broj (ceo broj deljiv sa pet).

6. korak: Konačno se konstruiše poprečni presek usvojenih dimenzija, armiran usvojenom količinom armature, i prikazuje u odgovarajućoj razmeri (1:10) sa svim potrebnim kotama i oznakama.

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

2

Primer 1. Odrediti visinu i potrebnu površinu armature za presek pravougaonog oblika, opterećen momentima savijanja usled stalnog (M g ) i povremenog (M p ) opterećenja. Podaci za proračun:

M g = 60 kNm

b = 25 cm

MB 30

M p = 80 kNm

GA 240/360

M u = 1.6¥60 + 1.8¥80 = 240.0 kNm

MB 30

f B = 2.05 kN/cm 2

GA

240/360

s v = 24 kN/cm 2

Primer će, sa gornjim podacima, biti urađen u tri varijante (lom po betonu, simultani lom, lom po armaturi).

1. varijanta:

LOM PO BETONU

usvojeno e b /e a = 3.5/5.0‰

k = 1.903 , m = 33.333%

h

A

a 1

=

1.903

¥

2 240 ¥ 10 25 ¥ 2.05
2
240
¥ 10
25
¥ 2.05

= 41.2 cm

=

33.333

¥

25

¥

41.2

¥

2.05

a 100

24

= 29.31 cm 2

=

3

¥

(

4.5

+

10

)

6

= 7.25 cm

usvojeno:

6Ø25 (29.45 cm 2 )

d

= 41.2 + 7.3 = 48.5 cm

2.

varijanta:

SIMULTANI LOM

usvojeno e b /e a = 3.5/10‰

usvojeno:

d=50 cm

k = 2.311 , m = 20.988%

h

A

=

a

2 240 ¥ 10 2.311 ¥ = 50.0 cm 25 ¥ 2.05 25 ¥ 50.0
2
240
¥ 10
2.311
¥
= 50.0 cm
25
¥ 2.05
25
¥
50.0
2.05
=
20.988
¥
¥
= 22.41 cm 2
100
24

a

d

1

=

3

¥

(

4.5

+

10

)

6

= 7.25 cm

= 50.0 + 7.25 = 57.25 cm

 

usvojeno:

6Ø22 (22.81 cm 2 )

usvojeno:

d=60 cm

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

3

3. varijanta:

usvojeno e b /e a = 2.6/10‰

LOM PO ARMATURI

k = 2.663 , m = 15.344%

h

=

2.663

¥

2 240 ¥ 10 25 ¥ 2.05
2
240
¥ 10
25
¥ 2.05

= 57.6 cm

A

a

=

15.344

¥

25

¥

57.6

¥

2.05

100

24

= 18.89 cm 2

a

d

1

=

3

¥

4.5

+

2

¥

10

5

= 6.7 cm

= 57.6 + 6.7 = 64.3 cm

 

usvojeno:

5Ø22 (19.01 cm 2 )

usvojeno:

d=65 cm

Usvojeni poprečni preseci prikazani su na skici u prilogu.

Rezime: usvajanjem manje dilatacije u betonu dobijamo presek veće visine, armiran manjom količinom armature. Sa smanjenjem dilatacije u betonu ima smisla ići do granice od cca. 1.5 do 2‰ (zavisno od širine preseka), posle čega već dobijamo preseke vrlo velike visine i malog procenta armiranja.

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

4

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET

SLOŽENO SAVIJANJE - SLOBODNO DIMENZIONISANJE

Poznato:

- statički uticaji za pojedina opterećenja (M i , N i ) - sračunato

- kvalitet materijala (f B , s v ) - usvojeno

- širina poprečnog preseka (b) - usvojeno

Nepoznato:

- visina poprečnog preseka (d)

1. korak:

- površina armature (A a )

Sračunavaju se granični računski statički uticaji:

M

u

=

Â

i

N

u

g

u,i

¥

=

Â

i

M

i

g

u,i

(i g,p,

=

¥

N

i

D

)

Pri tome se usvajaju MINIMALNE vrednosti koeficijenata sigurnosti, jer se redovno usvaja dilatacija zategnute armature e a 3‰.

2. korak: Usvajaju se dilatacije u betonu e b i armaturi e a , pri čemu bar jedna mora imati graničnu vrednost. Veće dilatacije u betonu daju preseke manje visine, armirane većom količinom armature. Za usvojene vrednosti dilatacija iz tabela za

3. korak:

dimenzionisanje očitavaju se koeficijenti k i m .

Sračunava se potrebna statička visina. Međutim, ovde je postupak iterativan, jer u izrazu za statičku visinu figuriše zasad nepoznata visina d:

M

au

=

M

u

+

N

u

¥

Ê d

Á

Ë 2

-

a 1

ˆ

˜

¯

h

= k

M au b ¥ f B
M
au
b
¥
f
B

Postupak se sprovodi tako što se u prvom koraku pretpostavi M au =M u i sračuna odgovarajuća statička visina:

I

M

au

=

M

u

h

I

= k

I M au b ¥ f B
I
M
au
b
¥
f
B

Sa tako određenom visinom se ponavlja proračun sve do postizanja željene tačnosti (razlika d i-1 i d i ). Zatim se sračunava potrebna površina armature:

A

a

 

i

f

b

¥

h

¥

B

-

N

u

 

100

 

s

v

s

v

= m ¥

4. korak: Usvaja se broj i prečnik šipki armature. Usvojena armatura se raspoređuje u poprečnom preseku, vodeći računa o zahtevima propisanih Pravilnikom (debljina zaštitnog sloja, čisto rastojanje između šipki).

5. korak:

Sračunava se položaj težišta a 1 usvojene armature u odnosu na zategnutu ivicu preseka i potrebna ukupna visina preseka d:

PRIMERI ZA VEŽBE

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

5

d = h + a 1

koja se zaokružuje na prvi veći ceo broj (ceo broj deljiv sa pet).

6. korak: Konačno se konstruiše poprečni presek usvojenih dimenzija, armiran usvojenom količinom armature, i prikazuje u odgovarajućoj razmeri (1:10) sa svim potrebnim kotama i oznakama.

Primer 2.

Odrediti visinu i potrebnu površinu armature za presek pravougaonog oblika, opterećen zadatim momentima savijanja i silama pritiska. Podaci za proračun:

M g = 60 kNm

N g = 125 kN

b = 25 cm

MB 30

M p = 80 kNm

N p = 100 kN

GA 240/360

M u = 1.6¥60 + 1.8¥80 = 240.0 kNm

;

MB 30

f B = 2.05 kN/cm 2

GA 240/360

s v = 24 kN/cm 2

N u = 1.6¥125 + 1.8¥100 = 380.0 kN

usvojeno e b /e a = 3.5/7.0‰

I korak:

k = 2.074 , m = 26.984%

pretp. M I au = M u = 240 kNm

2 240 ¥ 10 I h = 2.074 ¥ = 44.9 cm ; pretp. a
2
240
¥ 10
I
h
=
2.074
¥
= 44.9 cm
;
pretp. a 1 = 7 cm
25
¥ 2.05
II
korak:
usv. d I = 52 cm
Ê 0.52
ˆ
M II
= 240.0
+
380.0
¥
Á - 0.07 ˜ = 312.2 kNm
au
Ë 2
¯

d I = 44.9+7 = 51.9 cm

h

II

=

2.074

¥

III korak:

2 312.2 ¥ 10 25 ¥ 2.05
2
312.2
¥ 10
25
¥ 2.05

= 51.2 cm ; pretp. a 1 = 7 cm

usv. d II = 60 cm

d II = 51.2+7 = 58.2 cm

M III

au

h

III

= 240.0

+

380.0

¥

Ê 0.60

Á - 0.07 ˜ = 327.4 kNm

ˆ

=

2.074

¥

Ë 2 2 327.4 ¥ 10 25 ¥ 2.05
Ë 2
2
327.4
¥ 10
25
¥ 2.05

¯

= 52.3 cm

;

pretp. a 1 = 7 cm

d III = 52.3+7 = 59.3 cm ª d II

A

a

a 1

=

26.984

¥

25

¥

52.3

¥

2.05

-

380

 
 

100

 

24

24

3

¥

(

4.5

+

9.5

)

= 7.0 cm

 
 

6

=

= 14.38 cm 2

usvojeno:

6Ø18 (15.27 cm 2 )

d = 52.3 + 7.0 = 59.3 cm

usvojeno:

d=60 cm