Sei sulla pagina 1di 2

SPP/K/002

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN


ARAHAN
1. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat HITAM/BIRU 2. Sila gunakan "HURUF BESAR" 3. Sila tandakan pada yang bertanda * Rujukan fail Tarikh terima perakuan Jawatan: Kuiri Tarikh Surat Kuiri Ada / / Tiada / /

UNTUK KEGUNAAN SPP

A. PERINGATAN UNTUK KEGUNAAN 1. Borang ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan 2. Sila sertakan salinan dokumen yang telah disahkan:
* a b c d e Jadual Ketiga (P.U(A) 176) -Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan; Jadual Kelima (P.U(A) 176) -Borang Opsyen KWSP; Salinan sijil Kursus Induksi atau sijil Peperiksaan Perkhidmatan; Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini; Borang PDP atas permohonan pegawai, senarai tugas dan sumbangan pegawai di sekolah (sekiranya Ketua Jabatan gagal kemukakan perakuan PDP apabila pegawai telah layak)

SPP Semakan dokumen:


a b c d e Ada Ada Ada Ada Ada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada

B. MAKLUMAT PEMOHON 1. No. Kad Pengenalan Baru 2. No. Kad Pengenalan Lama (jika ada) UNTUK KEGUNAAN SPP

3. Nama

4. Tarikh Lahir / 6. Jantina L

5. No. Telefon bimbit / 7. Emel P

8. Nama Jabatan

9. Alamat

10. Poskod 11. Bandar 12. No. Telefon Pejabat

13. Negeri

14. No. Faks Pejabat

C. MAKLUMAT PERKHIDMATAN 1. Tarikh lantikan pertama / / 2. Jawatan sekarang

UNTUK KEGUNAAN SPP Opsyen Pilihan (Jadual kelima) Skim Pencen Skim KWSP Tarikh PDP yang ditetapkan / /

3. Gred jawatan sekarang Tarikh kelulusan Pengerusi/Timb. Pengerusi / / Bil. KSJ 5. Tarikh Kursus Induksi / / / hingga / No. Calon Muka surat Lampiran 6. Tarikh Sijil Peperiksaan Perkhidmatan (bagi Anggota Kumpulan Sokongan sahaja) Bahagian I / / Bahagian II / / Bahagian III / / D. PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku segala maklumat yang telah diberikan adalah tepat dan benar.
Disediakan oleh:

4. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang / /

UNTUK KEGUNAAN SPP

Tandatangan Nama : Tarikh: E. Cop Rasmi:


Nama: Tarikh:

PENGESAHAN KETUA JABATAN

Disemak oleh:

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar dan teratur. Saya juga akan memaklumkan SPP dengan segera jika berlaku sebarang perubahan Nama: terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini. Tarikh:
Disahkan oleh:

Tandatangan Nama : Jawatan : Jabatan : Tarikh: Cop Rasmi:


Nama: Tarikh: