Sei sulla pagina 1di 1

Preparado por Prof.

Carlos Mat
Curso 2006-2007


AIberto AguIIera 23 - E 28015 MadrId - TeI: 34 91 542 2800 - Fax: 34 91 541 1132 - www.doI.IcaI.upcomIIIas.es

TABLA BASICA DE FORMULAS ESTADSTICAS

Medida Datos (de variable discreta o
continua) no agrupados

1 2
, ,...,
N
x x x
Datos (discretos o continuos) agrupados
en clases
i
C con representantes
i
x segn
una distribucin de frecuencias
{ }
,
, ,
i i i i
C x n f ,
1
k
i
i
N n
=
=

, /
i i
f n N = ,
1
1
k
i
i
f
=
=


Media
aritmtica

=
=
+ +
=

=
=
= =
+ +
=
k
i
i i
k
i
i i
k k
x f
N
x n
N
x n x n
x
1
1 1 1
...

Media
geomtrica
1
...
N
N
G x x =
N
n
k
n
k
x x G = ...
1
1

Media
armnica
1
, con 0
1 1
...
i
N
N
H x
x x
=
+ +

1
1
1
...
, con 0
...
k
i
k
k
n n
H x
n n
x x
+ +
=
+ +

Mediana
1
2
1
2 2
si impar
si par
2
N
N N
x N
Me
x x
N
| | (
+
| (
\ .
| | | |
+
| |
\ . \ .

=
+


1
1
0.5 1
0.5
( )
i
j
j
i i i
i
f
c b b b
f

=
+

= +


Centil de
orden k,
0<k<1
[ ] ( )
( ) [ ] ( )


+

=
+
+
Z N k
x x
Z N k x
c
kN kN
kN
k
si
2

si
1
1

1
1
1
( )
i
j
j
k i i i
i
k f
c b b b
f

=
+

= +


Varianza
(natural o
poblacional)
( )
N
x x
s
N
i
i
=

=
1
2
2

( )
( )

=
=
=

=
k
i
i i
k
i
i i
x x f
N
x x n
s
1
2
1
2
2

Desviacin
tpica
2
s s = +
2
s s + =
Varianza
muestral
( )
2
2 1
1
1
N
i
i
x x
s
N
=


( )
2
2 1
1
1
k
i i
i
n x x
s
N
=


Desv. tpica
muestral
2
1 1
s s = +
2
1 1
s s = +
Coeficiente
de variac. de
Pearson
100%, con 0
s
g x
x
= 100%, con 0
s
g x
x
=