Sei sulla pagina 1di 105

ADOLF HITLER

MOJA WALKA

Edycja komputerowa: www.zrodla.historyczne.prv.pl Przy udziale Macieja Husa Mail: historian@z.pl

Tytu oryginau Mein Kampf Tumaczenie Irena Puchalska Piotr Marszaek

SPIS TRECI

Cz I Obrachunek Sowo wstpne Adolfa Hitlera . Rozdzia I W domu rodzinnym . Rozdzia II Wiedeskie ata nauki i walki . Rozdzia III Pogldy polityczne z okresu wiedeskiego . Rozdzia IV Monachium Rozdzia V Wojna wiatowa Rozdzia VI Propaganda wojenna Rozdzia VII Rewolucja . Rozdzia VIII Pocztki mojej dziaalnoci politycznej . Rozdzia IX Niemiecka Partia Robotnicza . Rozdzia X Przyczyny upadku imperium Rozdzia XI Nard i rasa . Rozdzia XII Pierwszy okres w rozwoju Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej

CZ II Ruch narodowosocjalistyczny Rozdzia I wiatopogld a partia . Rozdzia II Pastwo Rozdzia III Obywatele Rozdzia IV Osobowo a koncepcja pastwa narodowego .

Rozdzia V wiatopogld a organizacja . Rozdzia VI Pierwsze dni walki: znaczenie przemwie . Rozdzia VII Walka z siami czerwonych . Rozdzia VIII Silny czowiek jest najmocniejszy, gdy jest sam . Rozdzia IX Myli na temat znaczenia i organizacji socjalistycznych robotnikw Rozdzia X Pozorny federalizm . Rozdzia XI Propaganda a organizacja . Rozdzia XII Sprawa zwizkw zawodowych . Rozdzia XIII Powojenna polityka Niemiec w kwestii sojuszy. Rozdzia XIV Polityka wschodnia Rozdzia XV Prawo do samoobrony. Aneks . Oficjalny Manifest NSDAP w sprawie stanowiska Partii w kwestii chopskiej oraz rolnictwa Program NSDAP .

Cz I Obrachunek

Sowo wstpne Adolfa Hitlera


9 padziernika I921 roku, w cztery lata od jej powstania, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza zostaa rozwizana, a jej dziaalno zakazana w caej Rzeszy. I kwietnia I924 roku wyrokiem Sdu Ludowego w Monachium zostaem skazany i osadzony w twierdzy Landsberg nad Lechem. To dao mi po latach nieprzerwanej pracy moliwo przystpienia do dziea, ktrego wielu si domagao, a ktre ja uwaaem za poyteczne dla ruchu. Tak wic postanowiem wyjani w tej ksice cele naszego ruchu, a take przedstawi obraz jego rozwoju. Z niej bdzie si mona wicej nauczy ni z jakiejkolwiek czysto doktrynerskiej rozprawy naukowej. Dao mi to sposobno przedstawienia swojej osobowoci na tyle, na ile jest to potrzebne do zrozumienia idei tej ksiki i rozwiania sfabrykowanej przez ydowsk pras legendy mojej osoby. T prac zwracam si nie do obcych, ale do tych stronnikw ruchu, ktrzy nale do niego sercem i pragn jego zrozumienia. Wiem, e ludzi atwiej mona pozyska sowem mwionym ni pisanym i e kady wielki ruch na tej ziemi ronie w si dziki mwcom, a nie wielkim pisarzom. Jednake w celu stworzenia podstaw jakiej doktryny i jej ujednolicenia wewntrzne zasady musz zosta spisane. Moe wic ta ksika stanie si kamieniem wgielnym naszego ruchu, do ktrego i ja wnios swj wkad. Autor

ROZDZIA I W domu rodzinnym


Dzisiaj rozumiem, jak dobrze si stao, e los wybra na miejsce mojego urodzenia Braunau nad Innem. To mae graniczne miasteczko ley midzy dwoma pastwami niemieckimi, o ktrych ponowne zjednoczenie naley zabiega wszelkimi moliwymi rodkami. Niemiecka Austria musi powrci do wielkiej niemieckiej ojczyzny i to nie z powodw ekonomicznych. O nie! Nawet gdyby z tego punktu widzenia ponowny zwizek by rzecz obojtn - a take wtedy, gdyby aktualnie by szkodliwy - musi on nastpi. Wsplna krew powinna nalee do wsplnej Rzeszy. Niemcy nie maj prawa zajmowa si polityk kolonialn tak dugo, jak dugo nie bd zdolni do poczenia swoich synw we wsplnym pastwie. Dopki kady Niemiec nie znajdzie si w granicach Rzeszy i nie bdzie w stanie wyywi si, dopty nie bd mieli Niemcy moralnego prawa zdobywania obcych terenw, choby to byo korzystne dla poszczeglnych obywateli. W ten sposb to mae miasteczko stao si symbolem wielkiego przedsiwzicia. Czy my nie jestemy tacy sami jak wszyscy Niemcy? Czy wszyscy nie stanowimy caoci? Ten problem zacz wrze w moim dziecicym umyle. W odpowiedzi na swoje niemiae pytania, byem zmuszony z zazdroci uzna fakt, e Niemcy nie byli nigdy tak szczliwi, jak bdc czonkami imperium Bismarcka. W tym austriackim miasteczku nad Innem, mieszkali w kocu lat osiemdziesitych minionego stulecia moi rodzice: ojciec by urzdnikiem pastwowym, matka zajmowaa si gospodarstwem domowym. Z tych czasw niewiele pozostao w moich wspomnieniach, gdy wkrtce ojciec musia opuci na zawsze to miasteczko i podj prac w Passau, w samych Niemczech. Los austriackiego urzdnika celnego wymaga cigego podrowania. Po pewnym czasie ojciec przenis si do Li n z u i tam doczeka emerytury. Kupi w Marktfleckens Lambach w Grnej Austrii gospodarstwo rolne i tym samym poszed w lady naszych przodkw. Wol mego ojca byo, abym zosta urzdnikiem pastwowym. By dumny z tego, co sam osign i tego samego pragn dla swego dziecka. Nie wyobraa sobie odmowy: wedug niego niedowiadczony chopiec nie mg sam o sobie decydowa. A jednak miao si sta inaczej. Pierwszy raz w swoim yciu, majc zaledwie jedenacie lat, musiaem stan w opozycji do ojca! Tak jak on by zdecydowany przeforsowa swoje plany, tak ja byem nieugity w odmowie. Nie chciaem zosta urzdnikiem. adne rozmowy czy powane argumenty nie zmieniy mej niechci. Nie chciaem by urzdnikiem i nie godziem si zosta nim. Kada prba powoywania si na przykad mego ojca, majca wzbudzi we mnie zachwyt i zainteresowanie tym zawodem, wywoywaa jedynie przeciwny efekt. Nienawidziem siedzenia w biurze nie pozwalajcego by panem swojego wasnego czasu; spdzenie caego ycia na wypenianiu formularzy wydawao mi si nudne. Teraz, gdy dokonuj przegldu tych lat, ujrzaem dwa zdarzenia, ktre uwidoczniy si w tym okresie najwyraniej: I) staem si nacjonalist, 2) nauczyem si rozumie prawdziwy sens historii. Stara Austria bya pastwem wielonarodowociowym. W stosunkowo wczesnej modoci miaem moliwo wzi udzia w nacjonalistycznej walce w starej Austrii. Mielimy szkoln organizacj i wyraalimy nasze pogldy przy

pomocy kwiatw chabru i czarno-czerwono-zotych barw. Pozdrawialimy si sowami "Heil", a zamiast pieni "Kaiserlied", piewalimy, pomimo ostrzee i kar, "Deutschland ber Alles" (Niemcy ponad wszystko - przyp. tumacza). W ten sposb modzie ksztacia si politycznie, podczas gdy obywateli tak zwanego pastwa narodowego nie czyo nic wicej poza wsplnym jzykiem. Mimo to, oczywicie, nie zaliczaem si do obojtnych i staem si wkrtce fanatycznym niemieckim nacjonalist, jednak nie w dzisiejszym partyjnym rozumieniu tego sowa. Rozwj w tym kierunku nastpowa u mnie bardzo szybko, tak e ju w wieku pitnastu lat rozumiaem rnic midzy dynastycznym "patriotyzmem", a narodowym "nacjonalizmem". To ostatnie rozumiaem o wiele lepiej. Czy my ju jako chopcy nie wiedzielimy, e to austriackie pastwo nie darzyo nas, Niemcw, w ogle adn mioci? Nasza wiedza o metodach postpowania Habsburgw bya potwierdzana kadego dnia przez codzienne dowiadczenia. Na pnocy i na poudniu trucizna obcych ras zeraa ciaa naszego narodu i nawet Wiede coraz mniej przypomina niemieckie miasto. "Dom Cesarski', stawa si czeskim, gdzie tylko to byo moliwe; wreszcie rka bogini odwiecznej sprawiedliwoci i nieubaganej zemsty zadaa mier najwikszemu wrogowi niemieckoci Austrii, arcyksiciu Franciszkowi Ferdynandowi. Zabia go kula, ktrej sam pomg. To on by przecie gwnym patronem ruchu, ktrego celem byo uczyni z Austrii pastwo sowiaskie. Zarodek przyszej wojny wiatowej i w istocie cakowita ruina Niemiec le w fatalnym poczeniu modej niemieckiej Rzeszy z austriackim niby-pastwem. W trakcie pisania tej ksiki bd musia zaj si gruntownie tym problemem. Wystarczy tu jedynie stwierdzi, e od najwczeniejszej modoci byem przekonany, i zniszczenie Austrii jest koniecznym warunkiem bezpieczestwa niemieckiej rasy, a ponadto, e poczucie narodowoci w aden sposb nie moe by identyfikowane z dynastycznym patriotyzmem. Nieszczciem niemieckiej rasy by przede wszystkim panujcy dom Habsburgw. Konsekwencjami tego stanu bya gorca mio do mojej niemieckiej Austrii i gboka nienawi do austriackiego pastwa. Decyzja o wyborze zawodu zapada szybciej, ni mogem tego oczekiwa. W trzynastym roku ycia straciem nagle ojca. Zawa serca pozbawi ycia tego jeszcze krzepkiego czowieka. Umar bezbolenie pograjc nas w gbokim blu. Nie powiodo mu si to, czego najbardziej pragn - zapewni swojemu dziecku egzystencj i tym samym uchroni go przed gorycz ycia, ktrej sam zazna. Z pocztku nic si nie zmienio. Matka zgodnie z yczeniem ojca czua si zobowizana nadal kierowa moim wychowaniem i ksztaci mnie na urzdnika. la jednak, jak nigdy przedtem, byem zdecydowany, e pod adnym warunkiem nim nie zostan. Dlatego ju w szkole redniej unikaem niektrych przedmiotw i w ogle nauki. Z pomoc przysza mi choroba i w cigu kilku tygodni zdecydoway si losy mojej przyszoci. Cika choroba puc spowodowaa, e lekarz stanowczo odradza podjcie pracy w biurze. Musiaem przerwa nauk na jeden rok. To, o czym tak dugo marzyem, stao si rzeczywistoci. Pod wpywem mojej choroby matka w kocu uznaa, e po przerwie wrc do szkoy realnej, a pniej bd mg uczszcza do akademii. Byy to najszczliwsze dni, jak przepikny sen. I naprawd mia to by tylko sen. Dwa lata pniej mier matki pooya kres tym wszystkim planom. Jej choroba od pocztku nie dawaa wielkich nadziei na uleczenie, jednak jej mier bya dla mnie wielkim ciosem. Swojego ojca czciem, a matk kochaem. Ubstwo i twarda rzeczywisto zmuszay mnie do podjcia szybkiej decyzji. Skromne rodki finansowe mojej rodziny prawie zupenie si wyczerpay wskutek cikiej choroby matki. Przyznana mi sieroca renta nie wystarczaa nawet na przeycie, tak wic byem zmuszony zarabia jako na swoje utrzymanie. Z walizk pen ubra i bielizny oraz determinacj w sercu pojechaem do Wiednia. Miaem nadziej odmieni los, tak jak mj ojciec pidziesit lat wczeniej. Chciaem zosta "kim", ale w adnym wypadku nie urzdnikiem.

ROZDZIA II Wiedeskie lata nauki i walki


mier matki, niczym przeznaczenie, zadecydowaa w pewnym sensie o mojej przyszoci. W ostatnich miesicach jej choroby pojechaem do Wiednia w celu zoenia egzaminw wstpnych do akademii. Byem przekonany, e z dziecinn atwoci zdam. W szkole realnej rysowaem najlepiej w mojej klasie, a od tego czasu moje zdolnoci rozwiny si jeszcze bardziej. Liczyem wic na powodzenie. Nad moim talentem malarskim wziy jednak gr zainteresowania architektur. jeszcze w wieku szesnastu lat, gdy po raz pierwszy pojechaem do Wiednia, by studiowa malarstwo w dworskim muzeum, moje oczy widziay tylko samo muzeum. Biegaem za tymi drzwiami od rana do wieczora, a nawet do pnej nocy, od jednego obiektu do drugiego. Godzinami mogem tak sta przed oper i podziwia parlament. Caa ulica Ringstrasse robia na mnie wraenie cudu z tysica i jednej nocy. Teraz po raz drugi byem w tym piknym miecie i czekaem na rezultat egzaminu wstpnego. Byem tak przekonany o powodzeniu, e zawiadomienie o nie przyjciu spado na mnie jak grom z jasnego nieba. Jednak rektor wyjani mi, e z rysunkw, ktre ze sob przyniosem, jednoznacznie wynika, i nie mam predyspozycji malarskich, natomiast mam zdolnoci w dziedzinie architektury. Po raz pierwszy w moim modym yciu byem niezadowolony z samego siebie. To, czego dowiedziaem si o moich zdolnociach, sprawio, e postanowiem zosta architektem. Droga do tego bya jednak bardzo trudna. Zemcia si teraz moja niech do nauki w szkole realnej. Przyjcie do akademii byo uwarunkowane posiadaniem matury. Nie byo moliwe spenienie mojego marzenia, aby zosta artyst. Zadziwiajce bogactwo i odraajca ndza przeplatay si w Wiedniu ze sob w ogromnym kontracie. W centralnych czciach miasta mona byo czu ttno dwudziestopiciomilionowego imperium, z wszelkimi niebezpiecznymi powabami tego wielonarodowociowego pastwa. Olniewajcy blask dworu przyciga jak magnes bogactwo i inteligencj pozostaych czci imperium. Do tego dochodzia jeszcze silna centralistyczna polityka habsburskiej monarchii. Ona umoliwiaa utrzymanie razem tej mieszaniny narodw. jej rezultatem bya nadzwyczajna koncentracja caej wadzy w stolicy. Ponadto Wiede nie tylko by politycznym i intelektualnym centrum naddunajskiej monarchii, ale take centrum administracyjnym. Oprcz rzeszy wysokich rang urzdnikw pastwowych, oficerw, artystw i uczonych znajdowaa si w nim jeszcze wiksza armia robotnikw, a przytaczajce ubstwo wystpowao tu obok bogactwa arystokracji i kupcw. Tysice bezrobotnych przewalao si wok paacw przy Ringstrasse, a poniej, via Triumphalis bytowali w brudzie i bagnie bezdomni. Wiede, jak adne inne niemieckie miasto, najlepiej si nadawa do studiowania problemw socjalnych. Ale, aby nie zrobi bdu, trzeba si znale w samym rodku tych problemw, inaczej nic z tego nie pozostanie poza czczym gadaniem i zakaman sentymentalnoci. Jedno i drugie jest szkodliwe. Pierwsze, bo nie bada sedna zagadnienia, drugie, poniewa pomija je. Nie wiem, co jest groniejsze: ignorowanie socjalnych potrzeb, jak czyni wikszo tych, ktrym si poszczcio, i tych, ktrzy podnieli si dziki wasnym wysikom w codziennej pracy, czy lekcewaenie ludzi przez pozbawion taktu, chocia zawsze uprzejm, askaw i modn cz bab w spdnicach lub spodniach, udajc sympati dla ludu. Ci ludzie oczywicie grzesz bardziej z powodu braku instynktu ni prby zrozumienia. Dziwi ich pniej brak rezultatw mimo gotowoci do pracy spoecznej i reakcje sprzeciwu. Stawiaj to za dowd niewdzicznoci ludu.

Te umysy nie rozumiej, e za prac spoeczn nie wolno domaga si wdzicznoci, poniewa nie rozdzielaj jamuny, ale przywracaj w ten sposb prawo. Ju wtedy uwiadomiem sobie, e tylko podwjna metoda moe przyczyni si do polepszenia warunkw bytu, mianowicie: gbokie poczucie socjalnej odpowiedzialnoci, w celu stworzenia lepszych podstaw naszego rozwoju, poczone z bezlitosn determinacj zniszczenia naroli, ktrym nie mona zaradzi. Tak jak natura nie koncentruje si na utrzymaniu tego, co jest, lecz aby podtrzyma gatunek doskonali go poprzez rozwj, tak i w yciu nie mona ulepsza istniejcego za, ktre posiadajc natur czowieka w dziewidziesiciu dziewiciu przypadkach na sto nie da si zmieni. Naley wic zapewni lepsze metody rozwoju od samego pocztku. W trakcie walki o egzystencj w Wiedniu zauwayem, e zadania socjalne wcale nie musz skada si z pracy charytatywnej, ktra jest mieszna i bezuyteczna, ale ich sensem powinno by usunicie gboko tkwicych bdw w organizacji naszego ycia gospodarczego i kulturalnego, ktre s powizane ze sob, i doprowadzenie do usunicia pojedynczych przeszkd, bd przynajmniej ograniczenie ich znaczenia. Poniewa austriackie pastwo w praktyce ignorowao cakowicie socjalne prawa, jego niezdolno do usunicia zych naroli budzia mj niepokj . Nie wiem, co najbardziej mnie w tym czasie przeraao: ekonomiczna ndza towarzyszy pracy, ich moralne ubstwo, czy te niski poziom ich duchowego rozwoju. Jake czsto nasza buruazja unosi si w moralnym oburzeniu, gdy syszy z ust jakiego nieszczsnego wczgi, e jest mu obojtne, czy jest Niemcem, czy nie, byle mia zapewniony byt. Natychmiast gono protestuj i s przeraeni takimi pogldami. Ale ilu naprawd zadao sobie pytanie, dlaczego ich pogldy s lepsze. Ilu jest takich, co pamitaj o wielkoci ojczyzny, o swoim narodzie we wszystkich dziedzinach kulturalnego i artystycznego ycia, ktre daje im prawo do dumy wynikajcej z przynalenoci do tego bogosawionego narodu? Jak wielu z nich ma wiadomo, e poczucie dumy z wasnej ojczyzny zaley od zrozumienia jego wielkoci we wszystkich tych dziedzinach? Szybko i gruntownie nauczyem si rozumie co, czego poprzednio byem niewiadomy. Problem nacjonalizmu ludzi jest pierwszym i gwnym warunkiem stworzenia zdrowych socjalnych warunkw jako podstawy wychowania jednostki. Poniewa tylko ten, kto poprzez wychowanie i szko pozna kulturaln, ekonomiczn, a nade wszystko polityczn wielko swojej ojczyzny, moe uzyska poczucie dumy, e jest czonkiem takiego narodu. Walczy mog tylko o co, co miuj, miuj tylko to, co szanuj, a szanuj jedynie to, co rozumiem. Teraz, gdy obudzio si we mnie zainteresowanie zagadnieniami socjalnymi, zaczem studiowa je gruntownie. Przede mn otworzy si nowy i nieznany wiat. W latach 1909-19IO moje pooenie ekonomiczne zmienio si w takim stopniu, e nie musiaem pracowa na chleb jako robotnik pomocniczy. Pracowaem samodzielnie jako malarz i akwarelista. Psychika szerokich mas nie jest wraliwa ha p. rodki i saboci. Podobnie jak kobieta, na ktrej delikatno uczu mniejszy wpyw ma abstrakcyjna mdro ni bliej nieokrelona tsknota poddania si uczuciom, atwiej ulegnie mocnemu mczynie ni sabemu, tak i ludzie bardziej kochaj mocnego wadc ni sabego i czuj wiksz satysfakcj z doktryny, ktra nie toleruje rywali, ni z takiej, ktra uznaje liberaln wolno nard na og nie wie, jak si ni posugiwa i wnet czuje si opuszczony. Jeeli doktryna suszniejsza, ale w praktyce bardziej bezlitosna, przeciwstawi si socjaldemokracji, to ta doktryna, by moe w cikiej walce, ale zwyciy. Jeszcze przed dwoma laty nie byy znane ani zasady socjaldemokracji, ani instrumenty, ktrymi si w dziaaniu posugiwaa. Poniewa socjaldemokracja najlepiej zna warto siy z wasnego dowiadczenia, zwykle atakuje tych, u ktrych wyczuwa instynktownie brak tego elementu. Z drugiej strony chwali sabo przeciwnika, pocztkowo ostronie, pniej mielej, stosownie do poznanej lub przewidywanej jego wartoci. Mniej obawia si ona bezsilnego geniuszu ni kogo mocnego, ale miernego pod

wzgldem umysowym. Najbardziej popiera sabych zarwno na ciele, jak i na duchu. Wie, jak wywoa wraenie, i potrafi zachowa spokj, podczas gdy zdobywa jedn pozycj po drugiej. Stosuje take ciche represje lub jawny rozbj w momentach, gdy uwaga opinii publicznej jest skierowana ku innym sprawom. Niekiedy nie porusza pewnych spraw uwaajc je za nieistotne, aby celowo pobudza na nowo niebezpiecznego przeciwnika. Jest to taktyka cakowicie obliczona na ludzk sabo, a jej rezultat jest matematycznie pewny, chyba e i druga strona nauczy si, jak walczy. Sabsze natury musz wiedzie, e chodzi tutaj o ich "by albo nie by". Zastraszenie W warsztatach i fabrykach, na spotkaniach i masowych demonstracjach bdzie skuteczne, dopki nie natrafi na rwn sobie si. Ndza, ktra dopada robotnikw, wczeniej czy pniej kieruje ich do obozu socjaldemokracji. Poniewa mieszczastwo niezliczon ilo razy, nie tylko w najgupszy, ale take i najbardziej niemoralny sposb wystpowao przeciwko uzasadnionym daniom ludu czsto bez adnych korzyci dla siebie - dlatego robotnicy, nawet ci najbardziej zdyscyplinowani, byli zmuszani do porzucania dziaalnoci w organizacjach zwizkowych i do zajmowania si polityk. W wieku dwudziestu lat nauczyem si odrnia zwizki zawodowe bdce instrumentem obrony socjalnych praw pracujcych i walki o lepsze warunki ycia dla nich od zwizkw penicych funkcj instrumentu partyjnego w politycznej walce klasowej . Fakt, e socjaldemokracja zrozumiaa ogromne znaczenie ruchu zwizkowego, umoliwi jej posugiwanie si nim jako instrumentem walki i zapewni jej sukces. Mieszczastwo nie zrozumiao tego, wskutek czego stracio swoj polityczn pozycj. Wierzyo ono, e pogardliwe odrzucenie tego logicznego przecie postpowania, zada mu mier i zmusi socjaldemokracj do wejcia na drog pozbawion logiki. Poniewa absurdem jest twierdzenie, e ruch zwizkowy jest gwnym, wrogiem ojczyzny, prawdziwy musi by pogld przeciwny. Jeeli akcje zwizkw s wymierzone przeciwko klasie stanowicej jeden z filarw narodu i odnosz sukces, to nie s one skierowane przeciwko ojczynie czy pastwu, ale w najlepszym tego sowa znaczeniu narodowo. W ten sposb mona uku socjalne podstawy, bez ktrych oglne narodowe uwiadomienie jest nie do pomylenia. Zyskuj one najwiksze zasugi dziki wykorzenianiu socjalnych naroli rakowatych, zwalczaj choroby zarwno umysowe, jak i fizyczne i doprowadzaj nard do oglnego dobrobytu. Zbdne jest wic pytanie, czy s one potrzebne. Tak dugo, jak midzy pracodawcami istniej ludzie o niewielkim stopniu zrozumienia zagadnie socjalnych lub - przekonani do faszywych idei sprawiedliwoci i uczciwoci, jest nie tylko prawem, ale i obowizkiem ludzi przez nich zatrudnionych, ktrzy mimo wszystko tworz cz naszej narodowoci, zabezpieczy interesy ogu przeciwko wyzyskowi i gupocie poszczeglnych pracodawcw, poniewa utrzymanie lojalnoci i zaufania ludzi jest dla narodu tak samo konieczne, jak utrzymanie go w zdrowiu. Jeeli niegodne traktowanie ludzi wywouje ich opr, wtedy o tej walce zadecyduje strona, ktra jest silniejsza, chyba e oficjalny wymiar sprawiedliwoci jest przygotowany do odparcia za. Ponadto jest zrozumiae, e poszczeglny pracodawca popierany przez poczone siy wszystkich przedsibiorcw moe zwrci si przeciwko zatrudnionym. Jeeli oczywicie nie bdzie zmuszony odda zwycistwa na samym pocztku. W cigu kilkudziesiciu lat pod fachowym okiem socjaldemokracji ruch zwizkowy przeksztaci si z instrumentu bronicego socjalnych praw ludzi w instrument rujnujcy narodow gospodark. Interesy robotnikw wcale si nie liczyy, poniewa w polityce zastosowanie ekonomicznych naciskw zawsze ma miejsce tam, gdzie jedna strona jest w wystarczajcym stopniu pozbawiona skrupuw, a druga wystarczajco gupia. Od pocztku tego wieku ruch zwizkowy zaprzesta suy swoim pierwotnym celom. Z roku na rok coraz bardziej znajdowa si pod wpywem polityki socjaldemokracji i skoczy si, uyty jako tama dla walki klas. " Wolne zwizki zawodowe" zawisy nad politycznym horyzontem i nad yciem

kadego czowieka, jak chmury burzowe. To by jeden z najokropniejszych instrumentw terroru przeciwko bezpieczestwu, narodowej niezalenoci i trwaoci pastwa oraz wolnoci ludzi. Przede wszystkim to one przeksztaciy idee demokracji w odraajce, ironiczne frazesy przynoszce wstyd wolnoci i kpice z braterstwa nastpujcymi sowami "jeeli nie przyczysz si do nas, dla twojego dobra rozwalimy ci czaszk". Poznaem wwczas tych "przyjaci ludu". Z biegiem lat moje pogldy staway si szersze i gbsze, ale nie znajdowaem przyczyny, aby je zmieni. Gdy coraz bardziej wnikaem w rne aspekty socjaldemokracji, wzroso moje pragnienie zrozumienia istoty jej doktryny. Oficjalna literatura partii bya prawie zupenie bezuyteczna dla moich celw. Twierdzenia i argumenty dotyczce zagadnie ekonomicznych, ktre tam znalazem, okazay si bdne, a kierunki politycznych celw - faszywe. Poczuem si dodatkowo odtrcony krtackimi sposobami przedstawiania faktw. W kocu znalazem powizanie pomidzy t destrukcyjn doktryn, a charakterystycznymi cechami rasy do tej pory mi nie znanej . Zrozumienie ydw jest jedynym kluczem do waciwego poznania wewntrznych, a wic rzeczywistych f celw socjaldemokracji. Zrozumienie tej rasy pozwala na odrzucenie bdnych koncepcji dotyczcych przedmiotu i znaczenia tej partii. Dzisiaj jest mi trudno powiedzie, jeeli to w ogle moliwe, kiedy sowo "yd" nabrao dla mnie socjalnego znaczenia. Nie pamitam, abym kiedykolwiek usysza to sowo w domu za ycia mego ojca. Myl, e ten starszy pan traktowa je jak sowo z innej epoki, jeeli w ogle uywa tego terminu. Mia mocne poczucie wasnej narodowoci, ktre rwnie na mnie wywaro swe pitno. Take w szkole nie znalazem podstaw do zmiany wyniesionego z domu obrazu rzeczywistoci. W szkole realnej poznaem ydowskiego chopca, ktrego wszyscy traktowalimy z du nieufnoci. Ta ostrono spowodowana bya jego powcigliwoci. W wieku czternastu, pitnastu lat zaczem coraz czciej spotyka si ze sowem "yd", szczeglnie przy okazji politycznych dyskusji. Odczuwaem lekk niech do tego sowa i nie mogem powstrzyma si przed nieprzyjemnym uczuciem wywoanym przez ujawniane w mojej obecnoci rnice religijne. Wwczas zagadnienie to widziaem wycznie w tym aspekcie. W Li n z u mieszkao bardzo mao ydw. W cigu stuleci upodobnili si do Europejczykw i nie rnili si wygldem od innych ludzi: wwczas rzeczywicie patrzyem na nich jak na Niemcw. Nie bya dla mnie jasna bdno tej koncepcji, poniewa jedynym wyrniajcym ich szczegem, ktry dostrzegaem, bya odrbno religijna. Wwczas mylaem, e to bya przyczyn a ich przeladowania, a niech, jak do nich czuem, przeradzaa si w odraz do siebie. O istnieniu ydowskiej wrogoci nie miaem wwczas pojcia. Nastpnie pojechaem do Wiednia. Pocztkowo znajdowaem si pod wraeniem architektonicznych dozna i byem zbyt przybity trudn sytuacj, by uwiadomi sobie rozwarstwienie ludzi w tym ogromnym h1iecle. Chocia Wiede liczy wwczas okoo dwch tysicy ydw j nie widziaem ich wrd dwu milionw mieszkacw. W czasie pierwszych tygodni moje oczy i umys nie byy zdolne zauway tylu wartoci i idei. Stopniowo uspokajaem si i rne wraenia zaczy si stawa wyrane i oczywiste, przez co zyskiwaem wicej dowiadczenia w tym nowym wiecie. Powracaem take do kwestii ydowskiej . Nie twierdz, e sposb, w jaki miaem ich pozna, by dla mnie szczeglnie miy. Cigle jeszcze traktowaem ydw jako przedstawicieli innej religii i nie zgadzaem si na atakowanie ich z powodu zwykej tolerancji religijnej. Uwaaem, e ton, uywany szczeglnie przez wiedesk antysemick pras, niegodny by kulturalnych tradycji wielkiego narodu.

Drczyo mnie wspomnienie pewnych zdarze ze redniowiecza, ktrych wol nie wspomina. Poniewa prasa nie cieszya si dobr reputacj - nigdy nie wiedziaem dokadnie, skd to si wzio - uwaaem to bardziej za efekt zazdroci ni rezultat przewrotnoci pogldw. Moje przekonania umocnio to - wydawao mi si to bardziej godne w formie - gdy naprawd wielka prasa odpowiadaa na ataki albo reagowaa milczeniem. Pilnie czytaem tak zwan wiatow pras ("Neue Freie Presse",. " Wiener Tageblatt", etc.). Stale jednak budzi we mnie odraz sposb, w jaki ta prasa nadskakiwaa dworowi. Zaledwie jakie wydarzenie miao miejsce w Hofburgu, a ju uderzano w tony pene; zachwytu bd krzykliwej reklamy, stosujc idiotyczn' praktyk zwracania si do "najmdrzejszego monarchy" wszystkich czasw. Uwaaem to za skaz na liberalnej demokracji. Mieszkajc w Wiedniu z wielkim zainteresowaniem ledziem, podobnie jak wczeniej, wszelkie wypadki w Niemczech, zwizane z politycznymi lub kulturalnymi zagadnieniami. Z dum i podziwem porwnywaem wzrost znaczenia Rzeszy z upadkiem pastwa austriackiego. Gdy polityka zagraniczna w caoci mnie satysfakcjonowaa, martwia mnie czsto polityka wewntrzna. Kampania przeciwko Wilhelmowi II nie wzbudzia mojej aprobaty. Uwaaem go nie tylko za cesarza niemieckiego, . ale przede wszystkim za twrc niemieckiej floty. Fakt, e Reichstag zakaza cesarzowi przemwie, rozgniewa mnie, poniewa zakaz nie mia mocy prawnej. Byem wcieky, e w tym pastwie kademu gupcowi wolno krytykowa i wystpowa w Reichstagu jako prawodawcy, e osoba noszca koron imperium moe by strofowana przez najgupsz i najbardziej absurdaln instytucj w kadym czasie .Jeszcze bardziej byem oburzony tym, e wiedeska prasa, ktra kaniaa si z szacunkiem najniszemu z niskich, jeeli zalicza si do dworu, teraz z udawanym niepokojem, ale take - jak zauwayem - z ukryt wrogoci dawaa wyraz swym zastrzeeniom do cesarza Niemiec. Musz przyzna, e jedna z antysemickich gazet, " Wentsche Volksblatt", zachowywaa wiksz przyzwoito piszc na ten temat. Dziaa mi te na nerwy sposb, w jaki prasa odnosia si do Francji. Wstyd byo si przyzna, e jest si Niemcem, syszc sodki hymn na cze tego " wielkiego, kulturalnego narodu". To powodowao, e czciej odrzucaem t "wiatow pras". Sigaem wtedy po "Volksblatt", ktry by mniejszy, ale uczciwiej przedstawia pogldy na te sprawy. Nie zgadzaem si z ich napastliwym antysemickim tonem, ale znalazem w nim argumenty, ktre wywoay u mnie refleksje. W kadym razie dowiedziaem si z niego o czowieku i ruchu, ktrzy pniej zadecydowali o losie Wiednia: doktorze Karlu Luegerze i Partii ChrzecijaskoSocjalistycznej . Po przybyciu do Wiednia byem ich wrogiem .W moich oczach ten czowiek i ta organizacja byy wwczas "reakcyjne". Kiedy pewnego razu spacerowaem po miecie, napotkaem jak istot z czarnymi pejsami, w dugim kaftanie. Moj pierwsz myl byo, czy jest to yd. W Li n z u wygldali oni zupenie inaczej. Ostronie obserwowaem tego mczyzn, ale im duej wpatrywaem si w niego i badaem jego rysy, tym bardziej nasuwao mi si pytanie: czy to jest Niemiec? Jak zwyke przy takich okazjach prbowaem rozwia moje wtpliwoci przy pomocy ksiek. Pierwszy raz w yciu kupiem za kilka halerzy antysemickie broszury. Niestety wszystkie one zdaway si by napisane dla czytelnika, ktry ma przynajmniej czciow wiedz na temat zagadnie ydowskich. W kocu ton wikszoci z nich by taki, e znowu ogarny mnie wtpliwoci, ponadto twierdzenia w nich zawarte nie byy poparte naukowymi argumentami. Sprawa ta wydawaa si tak bardzo rozlega, a jej badanie zbyt dugotrwae, e nkaa mnie obawa, abym nie wyrzdzi komu krzywdy. Znowu ogarna mnie niepewno i niepokj . Nie mogem duej wtpi, ten problem nie dotyczy ludzi innej wiary, ale odrbnego narodu. Jak tylko zaczem studiowa to zagadnienie i zwrciem uwag na ydw, ujrzaem Wiede w innym wietle. Teraz gdziekolwiek nie poszedem widziaem ydw, a im czciej

ich spotykaem, tym wyraniej zauwaaem, e, rnili si od innych ludzi. Szczeglnie rdmiecie i rejony znajdujce si na pnoc od kanau Dunaju; roiy si od ludzi niepodobnych do Niemcw. Mimo to wci miaem wtpliwoci, a moje wahania rozwiali sami ydzi. Wielki ruch, ktry rozszerza si wrd nich, by szeroko reprezentowany zwaszcza w Wiedniu. By to syjonizm. Oczywicie wygldao to tak, jakby tylko cz ydw zajmowaa tak postaw, wikszo natomiast rzeczywicie szczerze odrzucaa takie zasady. Jednak przy baczniejszej obserwacji, zjawisko to rozwiao si we mgle teorii, faktycznie ze wzgldw praktycznych, poniewa tak zwani liberalni ydzi nie uznawali syjonistw, ale nie jako nieydzi, ale po prostu jako ydzi, ktrzy uwaali syjonizm za niepraktyczny, mao tego, moe nawet za niebezpieczny dla judaizmu. Ale ich wewntrzna solidarno jest trwaa. Pozorny rozdwik pomidzy syjonistami i liberalnymi ydami w krtkim czasie przyprawi mnie o mdoci. Wydawa si by nieszczery od pocztku do koca, cay by kamstwem, a co wicej, niegodny by stale wychwalanej wzniosoci i czystoci moralnej tego narodu. Judaizm wiele straci w moich oczach, kiedy poznaem przejawy jego dziaalnoci w prasie, literaturze i dramatopisarstwie. Na nic nie zdadz si ju obudne zapewnienia. Wystarczy tylko popatrze na ich plakaty i przestudiowa nazwiska tych natchnionych twrcw obrzydliwych wymysw na potrzeby kina czy teatru, ktre s im przypisywane, eby si na nie na zawsze uodporni. Ta zaraza, ktra zostaa wszczepiona naszemu narodowi, bya gorsza ni czarna mier. Zaczem uwanie studiowa nazwiska wszystkich twrcw tych plugawych produktw ycia artystycznego. Efektem bya coraz bardziej nieprzychylna postawa, jak kiedykolwiek zajmowaem w stosunku do ydw. Chocia moje uczucia mogy si sprzeciwia temu tysic razy, rozum musia jednak wyciga waciwe wnioski. Pod tym samym ktem zaczem bada moj ulubion "pras wiatow". Liberalne tendencje w tej prasie postrzegaem teraz w innym wietle: jej uszlachetniony ton w odpowiedzi na ataki lub zupene ich ignorowanie by dla mnie chytrym, ndznym trikiem. Ich genialnie napisane recenzje teatralne zawsze faworyzoway ydowskich autorw, a krytyka dotyczya wycznie Niemcw. Ich uszczypliwe docinki przeciwko Wilhelmowi II, podobnie jak ich podziw dla francuskiej kultury i cywilizacji wykazyway zgodno ich metod. To nie mg by przypadek. Teraz, kiedy poznaem ydw jako przywdcw socjaldemokracji, otworzyy mi si oczy. Moja dugotrwaa walka wewntrzna do biegaa koca. Stopniowo zdawaem sobie spraw, e socjaldemokratyczna prasa bya w wikszoci kontrolowana przez ydw. Nie przywizywaem do tego wikszej wagi, ale dokadnie taka sama sytuacja bya w innych gazetach. Naley jednak zauway, e nie istniao ani jedno czasopismo kierowane przez ydw, ktre miaoby charakter narodowy. Prbowaem odrzuci niech i czyta t pras, ale moja odraza rosa w miar lektury. Dlatego byem ciekawy autorw tego narodowego drastwa; poczynajc od wydawcw wszyscy byli ydami. Zauwayem, e autorami wszelkich ukazujcych si socjaldemokratycznych broszur byli, bez wyjtku, ydzi. Stwierdziem, e nazwiska prawie wszystkich przywdcw, a na pewno ogromnej wikszoci, naleay do "narodu wybranego", obojtnie czy byli to czonkowie parlamentu austriackiego, czy sekretarze zwizkw zawodowych, przewodniczcy organizacji lub uliczni agitatorzy. Wszdzie widoczny by l ten sam ponury obraz. Na zawsze pozostay w mej pamici nazwiska: Austerlik, Dariel, Adler, Ellenbogen itd. Jedna rzecz staa si teraz dla mnie zupenie jasna, przywdztwo partii, z ktrym od miesicy prowadziem zaart walk, byo prawie zupenie w rkach obcego narodu. Dowiedziaem si w kocu, ku mojej wewntrznej satysfakcji, e yd nie by Niemcem. Dopiero teraz nabraem cakowitej pewnoci, e dziaali oni na szkod naszego narodu.

Im duej walczyem z nimi, tym lepiej poznawaem ich dialektyczne metody. Bazowali na gupocie swoich przeciwnikw, a gdy to nie przynosio rezultatw, udawali, e nie wiedz, o co chodzi. Jeeli sytuacja nie bya dla nich korzystna, szybko zmieniali temat i te same banay stosowali do zupenie innego zagadnienia. Dopasowywali je w sposb dowolny i oglnikowy, chcc sprawi wraenie, e posiadaj rzeteln wiedz. Gdy jednak przystawiao si takiego osobnika do muru, tak e nie mia innego wyjcia i musia przytakn, wydawao nam si, e posunlimy si do przodu. Jakie ogromne byo nasze zdziwienie, gdy nazajutrz yd nic nie pamita i dalej opowiada swoje skandaliczne bzdury, jakby nic si nie stao. Nie mg sobie nic przypomnie, oprcz udowodnionych ju raz prawd swoich twierdze. Ze zdumienia stawaem jak wryty. Nikt nie wiedzia czemu bardziej si dziwi byskotliwoci ich odpowiedzi czy umiejtnoci kamania. Stopniowo zaczynaem to nienawidzi. Wszystko to miao jednak dobr stron. Moja mio do narodu niemieckiego wzrastaa wszdzie tam, gdzie miaem do czynienia z propagatorami socjaldemokracji. Na podstawie codziennych dowiadcze zaczynaem szuka rde marksistowskiej doktryny. Jej przejawy byy jeszcze dla mnie widoczne w indywidualnych przypadkach. Bez odpowiedzi pozostawao cigle pytanie, czy twrcom znany by rezultat osignity w praktyce, czy te stali si ofiarami bdu. Zaczem zapoznawa si z twrcami doktryny, aby pozna zasady tego ruchu. Dziki znajomoci, chocia niezbyt rozlegej, problemu ydowskiego, osignem swj cel szybciej, ni si tego spodziewaem. Umoliwio mi to w praktyce porwnanie rzeczywistoci z teoretycznymi twierdzeniami ordownikw socjaldemokracji. Nauczyem si rozumie metody ydw. Dokonyway si we mnie wwczas najwiksze zmiany, jakich kiedykolwiek dowiadczyem. Z szarego obywatela staem si fanatycznym antysemit. ydowska doktryna marksistowska odrzuca arystokratyczne prawo natury i w miejsce odwiecznego przywileju siy kadzie masy i znaczenie iloci. W ten sposb zaprzecza indywidualnej wartoci czowieka, nie uznaje, aby narodowo i rasa byy wartoci, pozbawia znaczenia ludzk egzystencj i kultur. Jeeli yd z pomoc swego marksistowskiego credo podbije narody wiata, jego panowanie bdzie kocem ludzkoci, a nasza planeta, bezludna jak przed milionami lat, bdzie pdzi w eterze. Odwieczna natura bezwzgldnie karze tych, ktrzy; ami jej prawa. To daje mi przekonanie, e dziaam w imieniu Wszechmogcego Stwrcy.

ROZDZIA III Pogldy polityczne z okresu wiedeskiego


Generalnie rzecz biorc myl polityczna w starej naddunajskiej monarchii bya bogatsza i miaa szerszy zakres ni w Niemczech w tam samym czasie, z wyjtkiem Prus, Hamburga i wybrzea Morza Pnocnego. Niemiecki Austriak, yjc w granicach wielkiego imperium, nigdy nie straci poczucia obowizkw z tego wynikajcych. Tylko on w tym pastwie poza granicami cesarstwa widzia jeszcze granice imperium. Chocia przeznaczenie oderwao go od wsplnej ojczyzny, do koca jednak prbowa dokona wielkiego zadania, polegajcego na utrzymaniu tego

imperium dla Niemiec, bo zdobyli je jego przodkowie w trwajcych wiele wiekw walkach na wschodzie. W sercach i w pamici najlepszych Niemcw nigdy nie wygasa sympatia dla wsplnej ojczyzny-matki. Krg widzenia Niemca austriackiego by szerszy ni mieszkacw reszty imperium. jego stosunki ekonomiczne czsto obejmoway cae imperium. Prawie wszystkie wielkie zakady znajdoway si w jego rkach, podobnie jak stanowiska urzdnicze i techniczne. Poza tym zajmowa si handlem zagranicznym, o ile ydostwo nie zdyo pooy rki na tej dziedzinie. Niemiecki Austriak - rekrut - powoywany by do niemieckiego regimentu, z tym e w regiment mg take stacjonowa w Herzegowinie, jak w Wiedniu czy Galicji. Korpus oficerski pozostawa niemiecki, w tymi zwaszcza wysi oficerowie. Sztuka i nauka byy niemieckie. W muzyce, architekturze, rzebiarstwie i malarstwie Wiede by niewyczerpanym rdem nowych prdw. Take polityka zagraniczna bya kierowana przez Niemcw, chocia mona si byo rwnie doliczy kilku Wgrw . Mimo to moliwoci utrzymania imperium byy niewielkie, poniewa brakowao najwaniejszych zaoe. W austriackim imperium wielonarodowociowym jedyn moliwoci przezwycienia tendencji odrodkowych poszczeglnych nacji mogo by zarzdzanie centralne i zorganizowanie wewntrzne. W innym wypadku nie mogo ono przetrwa. Rzesz niemieck, w przeciwiestwie do Austrii, gdzie warunki byy odmienne, zamieszkiwa jeden nard. W rnych krajach Austrii, z wyjtkiem Wgier, przeszo nie odgrywaa wikszej roli, by moe zniszczy j czas. Za to rozwijay si w nich ruchy narodowociowe, ktrych zwalczanie byo trudne. Na obrzeach monarchii zaczy si tworzy pastwa narodowociowe. Sam Wiede nie mg przez duszy czas tej walki wytrzyma. Kiedy Budapeszt sta si wielkim miastem, okaza si rywalem Wiednia. Od tej pory ju nie wzmacnia caej monarchii, lecz tylko jej cz. Wkrtce Praga posza za jego przykadem, nastpnie Lww i inne centra. Od mierci Jzefa II w 1790 roku ten proces by coraz bardziej widoczny. Jego szybko zaleaa od rnych czynnikw, ktre czciowo znajdoway si w samej monarchii, a czciowo byy rezultatem posuni Austrii w polityce zagranicznej . Jeeli walka o utrzymanie pastwa miaa by powana i skuteczna, to osign ten cel mona byo jedynie poprzez bezwzgldn i konsekwentn centralizacj. Ale to wymagaoby wprowadzenia zasady jednolitego jzyka pastwowego, a wic take przygotowania technicznych instrumentw wprowadzenia go drog administracyjn, poniewa bez tego pastwo nie moe przetrwa. Jedynym sposobem osignicia tej jednolitoci jest wyrobienie wiadomoci ju w szkole i w ogle w czasie pobierania nauki. Nie mona tego osign w dziesi czy dwadziecia lat, a dopiero w cigu wiekw, poniewa tak jak w przypadku wszelkich problemw kolonizacyjnych konsekwentne denie do celu jest znacznie waniejsze ni spazmatyczne wysiki. Austriackie imperium nie skadao si z podobnych narodw - nie czya ich wsplna krew, ale raczej wsplna pi. Sabo kierownictwa niekoniecznie musi prowadzi do odrtwienia w pastwie, ale moe obudzi indywidualne instynkty. Niezrozumienie tego jest by moe najwiksz win Habsburgw. Jzef II, cesarz rzymski narodu niemieckiego, rozumia, e jego "Dom" stanie nad przepaci i dostanie si w wir babilonu ras, chyba e w ostatniej chwili uda mu si naprawi sabe strony dokona jego poprzednikw. Ten "przyjaciel ludu" zacz z nadludzk energi naprawia zaniedbania poprzednich wadcw i prbowa w okresie dziesiciu lat odzyska to, co zostao wypuszczone z rk w cigu stuleci. Jego nastpcy nie stanli na wysokoci zadania ani duchem, ani si woli. Rewolucja 1848 roku bya, by moe wszdzie, walk klas, lecz w Austrii bya ona pocztkiem walki narodw. Ale Niemiec, zapominajc o swoim pochodzeniu i nie zdajc

sobie sprawy z jego znaczenia stan w subie ruchu rewolucyjnego i przypiecztowa w ten sposb swj los. Odegra znaczn rol w budzeniu ducha wiatowej demokracji, ktra w krtkim czasie obrabowaa gol z podstaw jego egzystencji. Utworzenie reprezentacyjnego ciaa parlamentu, bez[ uprzedniego ustanowienia jzyka pastwowego, stanowio pocztek koca panowania niemieckiej rasy; od tej chwili samo pastwo wydao na siebie wyrok. To, co nastpnie si stao, byo ju tylko ewolucj imperium. Nie chc wchodzi w szczegy, poniewa nie jest to celem tej ksiki, chc jedynie rozway te wypadki, ktre bdc zawsze przyczynami upadku narodw i pastw, maj znaczenie dla naszej epoki, a i mnie pomog ustali zasady wasnej myli polityczne). Wrd instytucji wskazywanych zwykym obywatelom - chocia nietrudno byo zauway, e monarchia jest rozbita - najwaniejsz, stanowic podstawow jako by parlament, czy jak go zwano w Austrii Reichsrat. Jest oczywiste, e parlament w Anglii, kraju "klasycznej" demokracji, by ojcem tego ciaa. Ta bogosawiona instytucja zostaa przeniesiona stamtd w caoci i osadzona w Wiedniu bez istotnych zmian. Angielski dwuizbowy system rozpocz swj byt w "Abgeordnetenhaus und Herrenhaus". Jednak "domy" si nieco rniy. Gdy Barry pozwoli na wyonienie si paacu z fal Tamizy, zaczerpn z historii brytyjskiego imperium natchnienie udekorowania tysica dwustu nisz, konsoli i kolumn tego wspaniaego gmachu. W ten sposb w rzebiarstwie i malarstwie Izba Lordw i Wsplna Izba Reprezentantw stay si wityni narodowej chway. To by pierwszy problem Wiednia. Gdy Duczyk Hansen ukoczy ostatni wieyczk marmurowego paacu dla przedstawicieli narodw, nie pozostawao mu nic innego jak zapoyczy ornamenty z antyku. Greccy i rzymscy mowie stanu i filozofowie upikszyli ten teatralny gmach "zachodniej demokracji", a na szczycie z symboliczn ironi umieszczono kwadryg obracajc si na cztery strony wiata i obrazujc rozbiene tendencje wewntrz pastwa. Inne narodowoci uznay za zniewag i prowokacj fakt, e t prac gloryfikowano austriack histori, podobnie jak i to, e w imperium niemieckim omielono si powici budynek Reichstagu w Berlinie "narodowi niemieckiemu". Los Niemcw w pastwie austriackim zalea od ich siy w Reichsracie. Do czasu wprowadzenia powszechnego i tajnego gosowania Niemcy posiadali wikszo w parlamencie. Nawet wtedy, gdy socjaldemokracja nie bya jeszcze uwaana za niemieck parti. Od wprowadzenia powszechnego gosowania Niemcy stracili liczebn przewag. Teraz nie byo ju adnych przeszkd w dalszej degeneracji pastwa. Obecna demokracja zachodnia jest zwiastunem marksizmu, ktry nie powstaby bez demokracji. Jest ona poywk zarazy rozwijajcej si na wiecie. W swojej zewntrznej formie wyrazu - w systemie parlamentarnym - pojawia si ona jako "potworno gwna i ognia" (ein Spottgebust aus Dreck und Feuer), ku memu ubolewaniu jej ogie wypali si zbyt szybko. Jestem bardzo wdziczny losowi, e ten problem stan przede mn jeszcze w Wiedniu. Obawiam si, e w Niemczech znalazbym zbyt atwo odpowied na to pytanie. Gdybym za pierwszym pobytem w Berlinie pozna absurdalno zwizan z funkcjonowaniem parlamentu, mgbym popa w przeciwn skrajno, to znaczy popiera idee imperialne i bez zastanowienia stan w opozycji do ludzkoci. W Austrii to byo niemoliwe. Nie tak atwo byo popeni tak prosty bd. Jeeli parlament nic nie by wart, Habsburgowie jeszcze mniej znaczyli, w kadym razie nie wicej. Parlament podejmuje decyzj, jej konsekwencje s fatalne - nikt nie ponosi odpowiedzialnoci, nikt nie ma obowizku wytumaczy si z tego. Czy parlament bierze odpowiedzialno za rzd, ktry wyrzdzi ! wszelkie szkody i po prostu ustpuje z urzdu? Albo czy parlament si rozwizuje, kiedy zmienia si koalicja? Czy w ogle wikszo moe

by za cokolwiek odpowiedzialna? Czy kada koncepcja odpowiedzialnoci nie jest zwizana z jednostk? A czy w praktyce jest moliwe oskarenie jakiej osobistoci z rzdu o machinacje? Czy sdzimy, e rozwj tego wiata bierze si z poczonej inteligencji wikszej grupy, a nie z umysu poszczeglnych jednostek? Albo czy wyobraamy sobie, e w przyszoci bdziemy mogli pomija ten aspekt ludzkiej kultury? Czy przeciwnie, nie jest teraz nawet bardziej potrzebny ni dawniej? Czytelnikowi ydowskich gazet trudno sobie wyobrazi zo spowodowane przez nowoczesne instytucje demokracji, kontrolowane przez parlament, chyba e nauczy si samodzielnie myle i bada. J es t to podstawowa przyczyna zalania naszego politycznego ycia najbardziej bezwartociowymi zjawiskami naszych czasw. Jednej rzeczy nie wolno nigdy zapomnie. Wikszo nie moe nigdy zastpi jednostki. Wikszo jest nie tylko obroc gupoty, ale take tchrzliwej polityki i tak jak stu gupcw nie moe sta si jednym mdrym, tak i bohaterskiej decyzji nie moe wyda stu tchrzy. Daleko bardziej skutecznym podziaem w politycznej edukacji, ktr w tym przypadku jest waciwiej nazywa propagand, jest ten, ktry przypisuje si prasie zajmujcej si "prac uwiadamiajc" i w ten sposb bdcej w pewnym sensie rodzajem szkoy dla dorosych. Ta nauka nie ley jednak w gestii pastwa, bo jest przejta przez siy w przewaajcej czci poledniego charakteru. Gdy jeszcze jako mody czowiek byem w Wiedniu, miaem najlepsz sposobno pozna wacicieli i mdrych rzemielnikw tej maszyny do masowej edukacji. Z pocztku dziwiem si, jak w krtkim czasie te ze siy w pastwie zdoay tak bardzo wpyn na opini publiczn. W cigu kilku dni ten absurd sta si spraw pastwow w wielkich konsekwencjach, podczas gdy w tym samym czasie podstawowe problemy poszy w zapomnienie albo moe naleaoby raczej powiedzie, e zostay skradzione z pamici i pola widzenia. Tym samym w cigu kilku tygodni wylansowano nazwiska i zwizano z nimi nieprawdopodobne nadzieje. Zyskay one tak popularno, ktrej nie mgby osign przez cae ycie naprawd wielki czowiek, i to nazwiska, o ktrych jeszcze miesic wczeniej nikt nie sysza, podczas gdy stare zaufane postacie ycia publicznego i pastwowego poszy w zapomnienie albo zostay obrzucone takimi pomwieniami, e mogyby sta si symbolem haby. Trzeba byo koniecznie bada te niegodziwe, ydowskie metody rwnoczenie w setkach miejsc, aby mc oceni w peni niebezpieczestwo groce ze strony tych ajdakw. Najszybciej, najatwiej uchwycimy bezsens i niebezpieczestwo tej niemoralnoci, jeeli porwnamy system demokracji parlamentarnej z prawdziw niemieck demokracj. Najpierw naley zwrci uwag na to, e liczba po. wiedzmy piciuset osb, ktre zostay wybrane, jest powoana do decydowania w kadej sprawie. W praktyce oni sami s rzdem, poniewa gabinet wybrany z tej liczby osb tylko pozornie kieruje sprawami pastwowymi. Ten tak zwany rzd faktycznie nie moe podj adnego dziaania bez uprzednio otrzymanej zgody zgromadzenia oglnego. W tej sytuacji nie moe za cokolwiek odpowiada, poniewa ostateczna decyzja nigdy do niego nie naley, ale pozostaje w rkach parlamentarnej wikszoci. On istnieje, aby po prostu wykonywa wol wikszoci we wszystkich przypadkach. Celem obecnej demokracji nie jest uksztatowanie zgromadzenia mdrych ludzi, ale raczej zebranie tumu, ktry jest do niczego nieprzydatny, daje si atwo poprowadzi w okrelonym kierunku, szczeglnie jeeli inteligencja poszczeglnych jednostek jest ograniczona. Ten parlamentarny system w ostatnich latach ustawicznie zmierza w kierunku osabienia pastwa habsburskiego. Poniewa przewaga niemieckiego elementu zostaa zamana, system suy rozgrywkom poszczeglnych narodowoci. Generalnie linia rozwoju

zostaa wytyczona przeciwko Niemcom. W szczeglnoci od czasu, gdy nastpca tronu, arcyksi Franciszek Ferdynand, zacz zyskiwa na znaczeniu i popar czeskie wpywy. Przyszy wadca monarchii usiowa wszelkimi rodkami doprowadzi do procesu degermanizacji. Dlatego czsto niemieckie miejscowoci poddawane byy powoli, ale skutecznie obcojzycznym wpywom nacji. W dolnej Austrii proces ten posuwa si znacznie szybciej i wielu Czechw uwaao Wiede za swoje miasto. Gwna myl tego nowego Habsburga, ktrego rodzina mwia po czesku (ona arcyksicia bya hrabiank czesk, a w krgach, z ktrych pochodzia, panowaa tradycja antyniemiecka), zmierzaa do zaoenia w Europie rodkowej pastwa sowiaskiego o opcji katolickiej i miaa stanowi zabezpieczenie przed ortodoksyjn Rosj. W ten sposb religia ponownie zostaa wcignita do suby koncepcjom politycznym, co czsto miao miejsce u Habsburgw. Rezultat pod wieloma wzgldami by tragiczny. Ani dom Habsburgw, ani koci katolicki nie otrzymay spodziewanych korzyci. Habsburg straci tron, Rzym - wielkie pastwo. Po wojnie 1870 roku dom Habsburgw powoli, z premedytacj i determinacj podj wysiek wykorzenienia niebezpiecznej niemieckiej rasy - byo to celem sowianofilskiej rodziny monarchy. Z poczuciem patriotyzmu ludzie po raz pierwszy przeksztacili si w rebeliantw rebeliantw buntujcych si nie przeciwko pastwu, ale przeciwko systemowi rzdzenia, ktry zmierza do zniszczenia wasnego narodu. Po raz pierwszy w najnowszej historii Niemiec uwidocznia si rnica pomidzy patriotyzmem dynastycznym, a mioci do ojczyzny i narodu. Nie wolno zapomina - jest to generalna zasada i najwyszym celem nie moe by utrzymanie pastwa czy rzdu, ale raczej ochrona jego narodowego charakteru. Ludzie prawa s ponad prawami pastwa. Jeeli w swojej walce o prawa ludzkie nard przegrywa i jest nieprzygotowany lub niezdolny do walki przetrwanie, to opatrzno zadecyduje o jego kocu . wiat nie jest dla tchrzliwych narodw. Wszystko, co byo zwizane z powstaniem i przeminiciem oglnoniemieckiego ruchu z jednej strony8i i znacznego rozwoju partii chrzecijasko-socjalistycznej z drugiej strony, miao dla mnie due znaczenie jako przedmiot bada. Rozpoczem je od dwch osb uwaanych za zaoycieli i przywdcw dwch narodw: Georga Von Schnerera oraz doktora Karla Luegera. Obaj byli czym wicej ni przecitnymi parlamentarnymi osobistociami. W caym tym bagnie oglnej politycznej korupcji ich ycie pozostao czyste i nie budzio zastrzee. Pierwotnie moja sympatia skierowana bya na Schnerera, ale stopniowo skaniaem si rwnie ku przywdcy ruchu chrzecijasko-demokratycznego. Porwnujc ich zdolnoci uznaem, e Schnerer jest lepszym mylicielem w zakresie podstawowych problemw. To on, janiej i wyraniej ni ktokolwiek inny, dostrzeg nieuchronny koniec austriackiego pastwa. Gdyby uwaniej suchano jego ostrzee dotyczcych monarchii habsburskiej, nigdy nie doszoby do nieszczcia wojny wiatowej, w ktrej Niemcy miay przeciwko sobie ca Europ. Schnerer zdawa sobie jednak spraw z istoty problemw, ktre mylnie oceni. Sia Luegera tkwia w tym, e posiada rzadk znajomo ludzi, a szczeglnie unika ich idealizowania. Dziki temu realniej ocenia moliwoci, podczas gdy Schnerer mia dla spraw yciowych mniejsze zrozumienie. Wszystkie pangermaskie idee pod wzgldem teoretycznym byy suszne, ale brakowao siy i zrozumienia, by t wiedz umiejtnie pokaza szerokiemu ogowi. Niestety dostrzega on tylko w niewielkim stopniu nadzwyczajne ograniczenia woli walki "mieszczastwa", ktre unikao ruchu, bo miao zbyt duo do stracenia angaujc si w sprawy gospodarcze. Ten brak zrozumienia dla niszych warstw spoecznych spowodowa, e jego pogldy

na zagadnienia spoeczne nie przystaway do rzeczywistoci. W tym wszystkim doktor Lueger by przeciwiestwem Schnerera, ktry rozumia znakomicie, e sia walki wyszej warstwy mieszczastwa jest obecnie maa i niewystarczajca do osignicia zwycistwa przez ten wielki, mocny ruch. Przygotowa uycie wszelkich dostpnych rodkw, aby przycign ju istniejce instytucje i czerpa z tych starych rde wadzy jak najwiksze korzyci dla swego ruchu. Swoj now parti opar przede wszystkim na rednich warstwach, ktrych byt by zagroony i dziki temu byy gotowe do wszelkich powice i zdolne do uporczywej walki. Jego nadzwyczajna mdro w utrzymywaniu stosunkw z kocioem katolickim pozwolia mu pozyska sobie modszy kler. W rzeczywistoci stara partia klerykalna zostaa zmuszona do ustpienia pola albo do przyczenia si do nowej partii, w nadziei stopniowego odzyskiwania utraconej pozycji. Wielk niesprawiedliwo uczynioby si temu czowiekowi, gdyby uzna powysze za jedyne osignicie, poniewa by nie tylko wielkim taktykiem, ale take wielkim inspiratorem reform. Ograniczay go w tym brak dostatecznej wiedzy o dostpnych mu moliwociach oraz puap jego wasnych zdolnoci. Cele, jakie ten naprawd wybitny czowiek postawi przed sob, byy rzeczywicie praktyczne. Pragn zdoby Wiede, serce monarchii. Z tego miasta ostatnie lady ycia przenikay do chorego i wyczerpanego organizmu rozkadajcego si imperium. Jeeli serce bdzie zdrowe, wtedy i reszta ciaa odyje - ta zasadniczo waciwa idea moga ujawni si dopiero po pewnym czasie. W tym tkwia sabo tego czowieka. Jego osignicia, jako burmistrza miasta, s w najlepszym tego sowa znaczeniu niemiertelne, ale mimo to nie mg uratowa monarchii. Byo za pno. Jego przeciwnik Schnerer widzia ten problem janiej. To, co doktor Lueger wzi w swoje rce, doprowadza do pomylnego koca. Schnerer natomiast nie mg zrealizowa swoich zamierze, ale jego obawy speniy si w okropny sposb. Wskutek tego aden z nich nie osign zamierzonego celu. Lueger nie potrafi ocali Austrii, a Schnerer nie mg uchroni narodu niemieckiego przed upadkiem. Dzisiaj jest dla nas bardzo pouczajce badanie przyczyn niepowodzenia obu tych partii. To jest podstawowe zadanie dla moich przyjaci, poniewa w wielu [ punktach obecne warunki s podobne do tamtych i ich znajomo moe nam pomc unikn tych bdw, ktre doprowadziy do upadku jednych, a do jaowoci drugich. . Upadek oglnoniemieckiego ruchu by spowodowany brakiem przywizywania od pocztku najwyszej wagi do pozyskania zwolennikw wrd szerokich mas spoecznych. Sta si mieszczaski i godny szacunku, ale pod spodem by radykalny. Pozycja Niemiec w Austrii bya beznadziejna od czasu powstania ruchu oglnoniemieckiego. Z roku na rok parlament coraz bardziej niszczy nard niemiecki. Kada prba uratowania go polegaa na usuniciu tej instytucji. Ruch oglnoniemiecki wszed do parlamentu i zosta pokonany. Najwikszym forum suchaczy nie jest izba parlamentu, ale wiksze publiczne zgromadzenie. Tysice ludzi przychodzi po prostu sucha, co mwca ma do powiedzenia, podczas gdy w parlamencie jest obecnych tylko kilkaset osb. W dodatku wikszo z nich jest obecna tylko po to, by otrzyma diety, a nie aby sta si mdrzejsz mdroci jednego bd drugiego przedstawiciela ludu. Przemawianie przed takim forum jest rzucaniem pere przed wieprze, naprawd nie jest to warte zachodu. W ten sposb nie mona osign adnego rezultatu. Tak to byo. Czonkowie oglnoniemieckiego ruchu mogli zabiera gos bez nadziei na jakikolwiek rezultat. Prasa albo cakowicie ich ignorowaa, albo okaleczaa ich przemwienia przekrcajc sens lub go wrcz cakowicie gubic. Opinia publiczna otrzymywaa wic znieksztacony obraz tego ruchu. Nie miao znaczenia, o czym poszczeglni posowie mwili, wane byo to, co reszta otrzymywaa do czytania. A byy to streszczenia ich przemwie, ktre mogy tworzy wraenie bezsensownoci. Poza tym forum, przed ktrym przemawiali, liczyo piciuset parlamentarzystw i sam ten fakt mwi za siebie.

Najgorsze byo jednak co innego. Ruch oglnoniemiecki mg osign sukces tylko wtedy, kiedy zrozumiaby od pierwszej chwili, e jego celem jest stworzenie nowego wiatopogldu, a nie zaoenie nowej partii. Tylko to mogo pobudzi wewntrzne siy do walki i doprowadzi j do koca. Do tego jednak potrzebne s najlepsze i najodwaniej s z e umysy. Jeeli walki o nowy wiatopogld nie prowadz bohaterowie gotowi do powice, to w krtkim czasie nie znajdzie si nikt gotowy do powicenia ycia. Czowiek, ktry waczy tylko dla siebie, niewiele moe da ogowi. Cik walk, ktr ruch oglnoniemiecki stoczy z kocioem katolickim, mona wyjani tylko brakiem zrozumienia psychologicznych cech ludzi. Aby przeksztaci Austri w pastwo sowiaskie stosowano rne metody: czescy ksia zajmowali czysto niemieckie parafie przedkadajc interesy wasnego narodu nad interesy kocioa i stawali si zarzewiem antyniemieckiego procesu. Duchowiestwo niemieckie zawiodo cakowicie. Nie tylko byo zupenie niezdolne do walki o niemieckie prawa, ale nawet do wystarczajco silnego oporu wobec atakw innych. Wskutek tego nard niemiecki powoli, ale nieprzerwanie cofa si przed tym naporem. Georg Schnerer nie uznawa poowicznych rozwiza. Podj walk z kocioem w przekonaniu, e wanie on moe uratowa nard niemiecki. Ruch " Uwalniania si od Rzymu" (Los von Rom) okaza si najmocniejsz, chocia najtrudniejsz form ataku, zwizan z pogrzebaniem w ruinach wrogiego Hofburga. Gdyby to si powiodo, nieszczsny podzia kocioa w Niemczech zostaby osignity na zawsze, take zwycistwo byoby korzystne dla wewntrznych si imperium i narodu niemieckiego. Ale jego zaoenia i tak. tyka walki byy bdne. Nie ma wtpliwoci, e sia oporu katolickiego duchowiestwa narodowoci niemieckiej bya mniejsza ni ich nieniemieckich braci, szczeglnie Czechw. Podczas gdy czeski duchowny traktowa swj nard podmiotowo, a koci po prostu przedmiotowo, tak proboszcz l niemiecki oddany by kocioowi podmiotowo, a przedmiotowo traktowa swj nard. Porwnajmy postaw naszych urzdnikw, ktr na przykad przyjmuj wobec ruchu narodowego odrodzenia, z t, ktr przyjmuj urzdnicy innych narodw w podobnych okolicznociach. Czy wyobraamy sobie, e korpus oficerski gdziekolwiek na wiecie usunie narodowe dania pod wpywem frazesu "autorytet pastwa", jak to si nam zdarzyo pi lat temu; to nawet zostao uznane jako zupenie nienaturalne! Autorytet pastwa, demokracja, pacyfizm, midzynarodowa solidarno i tak dalej s po prostu pojciami, doktrynalnymi koncepcjami i z ich punktu widzenia oceniane s wszystkie sprawy dotyczce pilnych narodowych potrzeb. Protestantyzm zawsze pomaga bdzie w popieraniu wszystkiego, co niemieckie, czy bdzie to dotyczy wewntrznej czystoci, pogbiania narodowych uczu, czy obrony niemieckiego stylu ycia, jzyka, a nawet niemieckiej wolnoci, poniewa to wszystko stanowi jego podstaw; jednak jest bardzo nieprzychylny wobec kadej prby ratowania narodu ze szponw jego miertelnego wroga, bo jego postawa wobec ydostwa ley mniej lub bardziej w dogmatyce. Partie polityczne nie powinny mie nic wsplnego z problemami religijnymi, dopki nie podrywaj moralnoci narodu; tym samym religia nie powinna by wczana w partyjne intrygi. Jeeli dostojnicy kocielni posuguj si religijnymi instytucjami, a nawet naukami, aby rani swoj wasn narodowo, nie powinni mie naladowcw. Naley uy przeciwko nim ich wasnej broni. Przywdcy politycznemu nie wolno nigdy narusza doktryny religijnej i instytucji jego narodu. W przeciwnym .razie nie moe on by politykiem, a tylko reformatorem, jeeli ma, w tym kierunku kwalifikacje! Kada inna postawa prowadzi, szczeglnie w Niemczech, do katastrofy. W trakcie moich studiw nad oglnoniemieckim ruchem, jego walk przeciwko Rzymowi, doszedem do nastpujcej konkluzji: wskutek maego zrozumienia znaczenia

problemw socjalnych ruch ten straci poparcie w masach; przez wejcie do parlamentu straci przywilej kierowania i zosta obarczony wszystkimi trudnociami zwizanymi z t instytucj. Walka przeciwko kocioowi zdyskredytowaa go w wielu krgach niszych i rednich klas i pozbawia go wielu najlepszych elementw, ktre mona byoby nazwa narodowymi. Praktyczne rezultaty kulturkampfu byy w Austrii rwne zeru.

ROZDZIA IV Monachium
Wiosn 1912 roku przyjechaem do Monachium. Niemieckie miasto! Jake inne ni Wiede! Czuem si le, gdy wspominaem ten Babilon narodw. Take dialekt, ktry by podobny do mojego, przypomina mi moj modo zwizan z Doln Bawari. Tak byo na kadym kroku. Naleaem do tego miasta bardziej ni do jakiegokolwiek innego miejsca na wiecie i wynikao to z faktu, e jest ono nierozerwalnie zwizane z moim rozwojem. W Austrii jedynymi przeciwnikami idei porozumienia byli Habsburgowie i Niemcy. W pierwszym przypadku byo to spowodowane przymusem i wyrachowaniem, a w drugim naiwn atwowiernoci i polityczn gupot. Naiwn atwowiernoci dlatego, e wyobraali sobie, i uczyni wielk przysug niemieckiemu imperium poprzez trjstronne przymierze, ktre wzmocni je i zapewni bezpieczestwo. Polityczn gupot, poniewa ich wyobraenia nie przylegay do faktw i w rzeczywistoci pomagay uczyni z imperium martwe pastwo, cigny je w przepa, dlatego zwaszcza, e ten alians prowadzi do coraz wikszej degermanizacji Austrii. Habsburgowie wierzyli, e przymierze z Rzesz zabezpieczy ich przed jej ingerencj - i niestety mieli racj - umoliwio to im kontynuowanie polityki stopniowego wypierania niemieckich wpyww wewntrz pastwa i w dodatku osigali to atwo i bez ryzyka. Nie musieli obawia si adnych protestw ze strony niemieckiego rzdu. Gdyby w Niemczech gruntowniej studiowano histori i psychologi narodw, nikt nie mgby uwierzy, e Rzym i Wiede mogyby stan razem do wsplnej walki. Wochy stayby si prdzej wulkanem, niby jakikolwiek rzd omieli si wysa choby jednego Wocha na pole bitwy z pomoc temu fanatycznie znienawidzonemu habsburskiemu pastwu. Kilka razy obserwowaem z Wiednia namitne lekcewaenie i bezgraniczn nienawi, jak Wosi odczuwali do austriackiego pastwa. Grzechy Habsburgw w stosunku do Woch, ich wolnoci, niezalenoci byy tak wielkie w cigu wiekw, e mogyby zosta zapomniane, nawet gdyby chciano, aby tak si stao. Ale nie byo pragnienia zarwno w narodzie, jak i we woskim rzdzie. Dlatego dla Woch istniay tylko dwie moliwoci kontaktw z Austri - porozumienie albo wojna. Wybierajc to pierwsze, mona byo spokojnie przygotowywa si na drug ewentualno. Niemiecka polityka bya zarwno bezsensowna, jak i ryzykowna, dlatego zwaszcza, e austriackie stosunki z Rosj zmierzay coraz bardziej w kierunku wojny. Dlaczego wic w ogle zawarto porozumienie? Po prostu po to, by w przyszoci zabezpieczy Rzesz, kiedy ju stanie na wasnych nogach. Ale przyszo Rzeszy nie bya niczym innym jak pytaniem o moliwo egzystencji narodu niemieckiego. A przyrost naturalny Niemiec wynosi wwczas okoo dziewiciuset tysicy rocznie. Zdobywanie nowych terytoriw dla osadnictwa wzrastajcej liczby obywateli przynosi ogromne korzyci szczeglnie jeeli bierze si pod uwag przyszo, a nie tylko chwil obecn. Jedyn nadziej na sukces tej polityki terytorialnej s w dzisiejszych czasach zdobycze w Europie, a nie na przykad w Kamerunie. Walka o nasz egzystencj jest naturalnym deniem.

Istnieje jeszcze jedna przyczyna, dla ktrej to rozwizanie wydaje si by suszne. Wiele pastw europejskich przypomina dzisiaj piramidy stojce na swoim szczycie. Ich powierzchnia w Europie wydaje si miesznie. maa w porwnaniu z ich koloniami, handlem zagranicznym itd. Mona powiedzie: wierzchoek w Europie, podstawa natomiast na caym wiecie - w odrnieniu od federacji amerykaskiej, ktrej baza znajduje si na kontynencie i tylko swoim wierzchokiem dotyka reszty wiata. Std ogromna wewntrzna sia tego pastwa i sabo wikszoci europejskich mocarstw kolonialnych. Nawet Anglia nie jest tu wyjtkiem, poniewa mamy skonnoci do zapominania o prawdziwej naturze anglosaskiego wiata w stosunku do imperium brytyjskiego. Jeeli tylko zwrci uwag na ich zwizki jzykowe i kulturalne z federacj amerykask, to okae si, e nie mona porwna Anglii z adnym innym pastwem europejskim. Dlatego jedyna nadzieja Niemiec na przeprowadzenie zdrowej polityki terytorialnej ley w zdobywaniu nowych ziem w Europie. Kolonie s bezuyteczne, poniewa nie su osiedlaniu si tam Europejczykw na du skal. W XIX wieku nie byo jednak ju moliwoci zdobywania takich terytoriw metodami pokojowymi. Polityka kolonizacyjna tego rodzaju moga by prowadzona w cikich bojach, co byoby daleko bardziej waciwe dla zdobywania obszarw na kontynencie blisko swego pastwa ni ziem lecych poza Europ. Dla takiej polityki jest moliwy tylko jeden sojusznik' w Europie - Wielka Brytania. Jest ona jedynym mocarstwem, ktre mogoby zabezpieczy nasze tyy w wypadku rozpoczcia nowej germaskiej ekspansji (Germanenzug). Mamy takie samo prawo do tego, jakie mieli nasi przodkowie. Aeby osign porozumienie z Angli, adne ofiary nie bd za due. Oznaczaoby to rezygnacj z kolonii i znaczenia na morzu oraz powstrzymanie si od rywalizacji z brytyjskim przemysem. By taki moment, w ktrym moglimy rozmawia z Wielk Brytani na ten temat, poniewa rozumiaa ona bardzo dobrze, e Niemcy, majc duy przyrost naturalny, bd musiay znale jakie rozwizanie albo w Europie z pomoc Wielkiej Brytanii, albo gdzie na wiecie bez niej . Na przeomie stuleci takie prby byy czynione w samym Londynie. Ale Niemcw irytowaa myl o " wyciganiu z ognia angielskich kasztanw", tak jakby nie byo moliwe porozumienie oparte na innych podstawach. Z Angli mona si byo porozumie na takich zasadach. Brytyjska dyplomacja bya wystarczajco mdra, by wiedzie, e bez wzajemnych ustpstw nie mona niczego dokona. Wyobramy sobie, e Niemcy zrczn polityk zagraniczn odegray tak rol jak Japonia w 1904 roku trudno byoby przewidzie konsekwencje tego faktu dla Niemiec. Nigdy nie byoby wojny wiatowej. Jednak tak si nie stao. Wci jeszcze pozostay inne moliwoci: przemys i handel wiatowy, potga morska i kolonie. Jeeli polityk podboju terytorialnego w Europie mona byo prowadzi wycznie w porozumieniu z Wielk Brytani przeciwko Rosji, to polityka kolonialna i handel wiatowy byy do pomylenia tylko w aliansie z Rosj przeciwko Wielkiej Brytanii. W tym przypadku naleaoby bezwzgldnie wycign wnioski i odsun si od Austrii. Przyjto formu "pokojowego, ekonomicznego podboju wiata". Jej celem byo zniszczenie na zawsze polityki siy, ktr Niemcy stosowali do tego czasu. By moe nie byli zupenie pewni w czasach, gdy cakowicie niezrozumiae zamierzenia pochodziy z Wielkiej Brytanii. W kocu zdecydowali si budowa flot nie w celu atakowania i zniszczenia, ale obrony "wiatowego pokoju" i dla pokojowego podboju wiata. W ten sposb zostali zmuszeni do utrzymania jej na skromn skal, nie tylko co do iloci, ale take tonau poszczeglnych statkw, tak e stao si oczywistym, e ich ostatecznym celem jest pokj. Mowa o "pokojowym, ekonomicznym podboju wiata" bya najwiksz gupot, jak kiedykolwiek uczyniono, ustanawiajc j gwn zasad polityki pastwa, zwaszcza i nie wzdragano si przed wezwaniem Wielkiej Brytanii do udowodnienia, i jest to moliwe do

osignicia w praktyce. Szkd wyrzdzonych przez naszych profesorw w nauczaniu historii i teorii nie mona ju byo naprawi; okazao si, jak wielu uczy si historii bez jej rozumienia. Wanie Wielka Brytania miaa moliwo pozna bdno tej teorii: aden nard nie by lepiej przygotowany do ekonomicznego podboju, a pniej do jego utrzymania ni brytyjski. Tym samym byo wielkim bdem wyobraa sobie, e Anglia bya zbyt tchrzliwa, aby przelewa krew w obronie swojej polityki ekonomicznej! Fakt, e brytyjczycy nie posiadali armii, o niczym nie wiadczy, poniewa nie chodzi tutaj o moliwo uycia siy w danej sprawie, ale raczej o wol i determinacj jej uycia. Anglia zawsze posiadaa uzbrojenie, ktrego potrzebowaa. Zawsze walczya tak broni, ktra zapewniaa jej zwycistwo. Walczya przy pomocy najemnikw tak dugo, jak dugo byli oni wystarczajc si. Ale sigaa take do najlepszej krwi caego narodu, kiedy takiej ofiary wymagay zwycistwa. Zawsze wykazywaa determinacj w walce i nieustpliwo w prowadzeniu wojny. W Niemczech jednak - w szkole, w prasie i w gazetach humorystycznych - idea brytyjskiego ducha, a nawet wicej, caego imperium, bya pokazywana w sposb wypaczony, co prowadzio do najwikszych wasnych pomyek. To wszystko doprowadzio do powstania, zej opinii o Anglikach. Ta bdna idea rozprzestrzenia si tak bardzo, i kady by przekonany, e Anglik jest jedynie handlarzem zarwno przebiegym, jak i niewiarygodnie tchrzliwym. Tych niewielu, ktrzy ostrzegali, ignorowano albo zmuszano do milczenia. Pamitam dokadnie zdziwienie na twarzach moich towarzyszy broni, kiedy stanlimy twarz w twarz przeciwko " Tommies" we Flandrii. Po pierwszych kilku dniach bitwy zawitao kademu z nas w gowie, e Szkoci nic nie maj wsplnego z tymi, o ktrych pisano w prasie humorystycznej i w innych gazetach. Zwrciem wwczas uwag na rol propagandy i jej najkorzystniejsze formy. To oszustwo oczywicie byo korzystne dla tych, ktrzy je propagowali - mogli przytacza przykady, jednake byy one nieprawdziwe, tak jak i pomys o susznoci ekonomicznego podboju wiata. Oczekiwalimy sukcesu tam, gdzie i Anglikowi si powiodo. Tym bardziej, e bylimy pozbawieni tej tak zwanej brytyjskiej perfidii, co uznawano za szczegln zalet. Wierzono, e to przycignie do nas mniejsze narody i pozwoli zyska zaufanie wikszych. Warto trjprzymierza bya psychologicznie mao znaczca, poniewa trwao paktw zmniejsza si tym bardziej, im mocniej ogranicza si je do utrzymania istniejcego stanu. Z drugiej strony pakt staje si mocniejszy, jeeli poszczeglne mocarstwa maj nadziej, e zyskaj okrelone korzyci. Ta prawda znana bya tylko tak zwanym profesjonalistom. Szczeglnie Ludendorff, pukownik Wielkiego Sztabu Generalnego, wskaza t sabo w memorandum w 1912 roku. Naturalnie, mowie stanu nie potraktowali powanie tej sprawy. Niemcy mieli wielkie szczcie, e wojna 1914 roku wybucha porednio przez Austri i dziki temu Habsburgowie zostali zmuszeni do wzicia w niej udziau. Gdyby zdarzyo si inaczej, Niemcy byliby pozostawieni samym sobie. Pastwo nie ma nic wsplnego z jakkolwiek koncepcj ekonomiczn lub ekonomicznym rozwojem. Nie jest ono zgromadzeniem podmiotw gospodarczych w jakim okresie czasu, sucych wykonaniu ekonomicznych zada, ale organizacj spoeczestwa dla jego lepszego funkcjonowania. Tylko to i nic wicej powinno by przedmiotem zainteresowania pastwa. Pastwo ydowskie nigdy nie byo ograniczone do przestrzeni - w takim sensie byo pastwem nieograniczonym - ale byo ograniczone do rasy. Dlatego ci ludzie tworzyli pastwo w pastwie i byo ono jednym z najgenialniejszych tworw. Jeeli kiedykolwiek Niemcy zyskiway znaczenie polityczne - take gospodarka ulegaa poprawie - kiedy gospodarka monopolizowaa ycie naszych obywateli i tamsia zalety umysu - pastwo zaamywao si ponownie razem z gospodark. Gdy zadajemy sobie pytanie, jakie siy tworz i utrzymuj pastwo, dochodzimy do wniosku, e mona zawrze to w jednym zdaniu: zdolno i gotowo do powice

poszczeglnych jednostek. To, e te cnoty nie maj nic wsplnego z gospodark, jest oczywiste z tego prostego powodu, e czowiek nigdy nie powica si dla celw gospodarczych, to znaczy e nie umiera dla gospodarki, ale za ide. Nic nie wyrnia bardziej psychologicznej przewagi Anglikw w gotowoci do powicenia si narodowym ideaom ni motywacja do podjcia walki. Gdy walczylimy o chleb, Anglia walczya o " wolno" - ale nie o wasn, lecz mniejszych narodw. W Niemczech wymiewano si z tej bezczelnoci i zoszczono na ni udowadniajc w ten sposb, jak bezmylna i gupia bya przed wojn tak zwana niemiecka dyplomacja. Nie mielimy najmniejszego pojcia o istocie si, ktre prowadz ludzi z wasnej woli na mier. Tak dugo, jak Niemcy byli w 1914 roku przekonani, e walcz o ideay, robili to z zapaem, ale gdy stao si jasne, e walcz po prostu o chleb - byliby zadowoleni zaprzestajc walki. Nasi inteligentni mowie stanu dziwili si bardzo tej zmianie. Przed wojn wierzono, e Niemcy potrafi pokojowymi metodami, polityk handlow i kolonizacyjn otworzy sobie wiat albo go zdoby. By to klasyczny przykad na to, e prawdziwe cnoty, ktre tworz i podtrzymuj pastwo - sia woli i determinacja dokonania wielkich rzeczy - cakowicie przepady. Rychym rezultatem tego bya wojna wiatowa ze wszystkimi jej konsekwencjami. Zaczem studiowa ustawodawstwo Bismarcka. stopniowo zyskiwaem przekonanie o jego fundamentalnych podstawach, tak wielkich, e od tego czasu nie musiaem ju nigdy myle o zmianie moich zapatrywa na to zagadnienie. Podjem take gruntowne badania stosunkw midzy marksizmem a judaizmem. W latach 1913-1914 zaczem wyraa w rnych krgach moje przekonania, ktre obecnie stanowi cz doktryny ruchu narodowosocjalistycznego, a mianowicie, e przyszym problemem dla narodu niemieckiego bdzie zniszczenie marksizmu. Wewntrzny upadek narodu niemieckiego zacz si duo wczeniej, ale jak to czsto bywa, ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego. Czasem traktowali to zjawisko jako chorob, ale na og bdnie pojmowali jej przyczyny. Poniewa nikt tego nie chcia wiedzie, walka przeciwko marksizmowi nie miaa wikszego znaczenia ni bezsensowne gadulstwo.

ROZDZIA V Wojna wiatowa


W mojej modoci nic nie martwio mnie tak bardzo jak to, e urodziem si w czasie, w ktrym rzecz oczywist byo, i jedynymi ludmi zasugujcymi na szacunek s kupcy i urzdnicy pastwowi. Fale zaj politycznych tak si ukaday, e przyszo wydawaa si nalee do "pokojowego wspzawodnictwa midzy narodami", to jest do spokojnego, wzajemnego oszukiwania si poprzez wyczenie metody gwatu. Rne pastwa okazay zainteresowanie tymi dziaaniami: odbieray sobie nawzajem ziemie, przechwytyway klientw i kontrakty oraz szukay dla siebie korzyci na wszelkie moliwe sposoby. Ten rozwj wydarze wydawa si by permanentnym i za powszechn aprobat mia przeksztaci wiat w jeden wielki dom handlowy bdcy pod kontrol ydw. Dlaczego nie mogem si urodzi sto lat wczeniej, gdzie w czasach wojen wyzwoleczych, kiedy czowiek by jeszcze poza biznesem co wart? Kiedy wiadomo o zamordowaniu arcyksicia Franciszka Ferdynanda dotara do Monachium, byem w domu i tylko niewyranie usyszaem, jak to si stao. Obawiaem si, e kule pady z pistoletw niemieckich studentw, ktrzy zapragnli uwolni niemiecki nard od tego wewntrznego wroga, prowadzcego polityk prosowiask. atwo mogem wyobrazi sobie, co by si dziao: nowa fala przeladowa, ktr byoby atwo wyjani i "usprawiedliwi" przed caym wiatem. Ale kiedy usyszaem nazwiska domniemanych przestpcw i kiedy zostali oni rozpoznani jako Serbowie, poczuem lekkie przeraenie na

myl o zemcie tajemniczego przeznaczenia. Najwikszy przyjaciel Sowian sta si ofiar sowiaskich fanatykw. Wiedeski rzd spotkaa niesprawiedliwo - zosta zasypany zarzutami dotyczcymi formy i treci postawionego przez niego ultimatum. adna sia na wiecie nie mogaby inaczej postpi w podobnej sytuacji. Na poudniowej granicy Austria miaa miertelnego wroga, ktry w coraz to krtszych odstpach czasu rzuca monarchii wyzwanie, aby w odpowiednim momencie spowodowa upadek imperium. Istniaa uzasadniona obawa, e stanie si to zaraz po mierci cesarza. Gdyby to nastpio, monarchia nie byaby w stanie duej stawia oporu. W ostatnich latach pastwo byo uzalenione od Franciszka Jzefa tak bardzo, e jego mier w oczach spoeczestwa bya rwnoznaczna ze mierci samego pastwa. Tak, to by naprawd niesprawiedliwy zarzut wobec wiedeskiego rzdu, e zmierza do wojny, ktrej jeszcze wwczas mona byo unikn. Wojna bya jednak nieunikniona. Mona byo jedynie odroczy j na rok, moe dwa lata. Ale przeklestwem zarwno niemieckiej, jak i austriackiej dyplomacji byo to, e zawsze usioway one przesun w czasie nieunikniony dzie rozrachunku, dopki nie zostay zmuszone do uderzenia, i to w nieszczliw godzin. Moemy by pewni, e dalsze prby ratowania pokoju doprowadziyby do wybuchu wojny w jeszcze gorszym momencie. Od wielu lat socjaldemokracja agitowaa w Niemczech za wojn przeciw Rosji, podczas gdy centrum, z pobudek religijnych, kierowao polityk niemieck gwnie na AustroWgry. Teraz trzeba ponie konsekwencje tego bdu. To, co si stao, musiao si sta i adne okolicznoci nie mogy tego odmieni. Wina niemieckiego rzdu tkwia w fakcie, e dla utrzymania pokoju spni si z dziaaniem i podj je w nieodpowiednim momencie, angaujc si w ukady pokojowe na wiecie, w wyniku czego sta si ofiar wiatowej koalicji, sprzeciwiajcej si podtrzymywaniu pokoju na wiecie i z determinacj zmierzajcej ku wojnie. Wybucha wojna o wolno, wiksza ni wiat kiedykolwiek widzia. Zaledwie dosza do Monachium wiadomo o zamachu, natychmiast dwie myli zaprztny mj umys pierwsza, e wojna bya absolutnie nieunikniona, i druga, e pastwo habsburskie bdzie zmuszone pozosta wierne swoim sojusznikom, gdy najbardziej obawiaem si ewentualnoci, e pewnego dnia Niemcy wanie z powodu tego sojusznika popadn w konflikt, ktrego przyczyn moe by Austria i e to austriackie pastwo z powodw polityki wewntrznej nie okae pomocy swoim sprzymierzecom. To stare pastwo musiao walczy, czy tego chciao, czy nie. Mj stosunek do tego konfliktu by prosty i jasny. Wedug mnie, to nie Austria walczya o uzyskanie zadouczynienia ze strony Serbw, ale Niemcy walczyy o przetrwanie, nard niemiecki walczy o swoje "by albo nie by", o swoj wolno. Naleao pj ladami Bismarcka; mode Niemcy musz znowu broni tego, za co ojcowie walczyli heroicznie od Weisenbergu do Sedanu i Parya. Ale jeeli walka byaby zwyciska, nasz nard dziki swej sile znw znalazby si midzy narodami, a wtedy niemiecka Rzesza staaby si potnym stranikiem pokoju, bez koniecznoci pozbawiania swoich dzieci chleba, z powodu tego pokoju. Trzeciego sierpnia wniosem podanie do Jego Krlewskiej Moci - Ludwika III o pozwolenie podjcia suby w bawarskim puku. Z pewnoci w tych dniach biuro rzdu miao pene rce roboty, wic tym wiksza bya moja rado, e jeszcze tego samego dnia moja proba zostaa pomylnie rozpatrzona. Zacz si teraz dla mnie, tak jak dla kadego Niemca, najwikszy i najbardziej pamitny okres mojego ycia. W porwnaniu z wypadkami tej wielkiej wojny, caa przeszo posza w niepami. Z dum i smutkiem myl o tych dniach i wracam do pierwszych dni naszej bohaterskiej, narodowej walki, w ktrej askawy los pozwoli mi wzi udzia. I tak to szo z roku na rok; przeraenie zastpi romantyzm walki. Zapa stopniowo opada, rado tona w agonii mierci. Przyszed czas, gdy kady musia toczy walk

midzy instynktem samozachowawczym a poczuciem obowizku. Ta walka zakoczya si u mnie zim 1915-1916 roku. W kocu zwyciya we mnie wola walki. W pierwszych dniach byem gotw atakowa z okrzykami radoci i miechem, teraz byem spokojny i stanowczy. Mody ochotnik przemieni si w dowiadczonego onierza. Taka zmiana nastpia w caej armii. Ciga walka hartowaa albo powalaa kadego, kto nie by w stanie przetrzyma uderzenia. Dopiero wtedy mona byo ocenia armi. Po dwch, trzech latach nieustannej walki z przeciwnikiem majcym przewag liczebn i zbrojn, doznajc godu i niedostatku nadszed czas, by oceni warto tej armii. Nawet po upywie tysicy lat nikt nie powie o bohaterstwie, nie mylc jednoczenie o niemieckiej armii w czasie wojny wiatowej. Z mgy przeszoci wyoni si szara stal hemw, pomnik niemiertelnoci. Jak dugo y bd Niemcy, trwaa bdzie wiadomo, e ci ludzie byli synami tego narodu. W tamtych dniach nie interesowaem si polityk, ale musiaem wyrazi opini na temat pewnych zjawisk, ktre dotyczyy caego narodu, a szczeglnie nas, onierzy. Ostatecznym i staym celem marksizmu byo zniszczenie wszystkich nie ydowskich narodowych pastw, tote przywdcy tego ruchu patrzyli z niechci w tych lipcowych dniach 1914 roku, jak niemiecka klasa robotnicza budzia si i wstpowaa coraz szybciej, z godziny na godzin, do suby dla ojczyzny. W kilka dni mga i oszustwo tej podej, narodowej zdrady rozwiay si w powietrzu i banda ydowskich przywdcw nagle znalaza si sama i opuszczona i nie pozosta nawet jeden lad tej gupoty i szalestwa, ktre byy wpajane masom od szedziesiciu lat. By to zy moment dla zdrajcw niemieckiej klasy robotniczej. Jednak wkrtce przywdcy zrozumieli zagraajce im niebezpieczestwo, pospiesznie nacignli czapk-niewidk kamstw na uszy i bezczelnie udawali poparcie dla narodowego powstania. Ale teraz nadszed odpowiedni moment do zaatakowania caej tej zdradzieckiej organizacji ydowskich trucicieli narodu. Teraz - poniewa robotnicy niemieccy odkryli na nowo drog do narodowoci - rzd powinien zadba o wykorzenienie bez litoci tych, ktrzy agitowali przeciwko narodowi. Gdy najlepsi ginli na froncie, mona byo wytpi tych szkodnikw, ktrzy pozostali. Zamiast tego cesarz osobicie wyciga rk do starych kryminalistw, zapewni im bezpieczestwo i umoliwi utrzymanie ich organizacji. Kady wiatopogld czy to natury religijnej, czy politycznej ma trudny do okrelenia pocztek i koniec. Nie wiadomo, kiedy jedna teoria si koczy, a zaczyna druga. Mniej walczy o zniszczenie przeciwnej teorii, bardziej o ustanowienie wasnej. Walka sprowadza si raczej do ataku ni obrony. Ju w wyznaczeniu swojego "celu uzyskuje przewag, poniewa zmierza do zwycistwa wasnej idei, podczas gdy trudno okreli, kiedy negatywny cel zniszczenia wrogiej doktryny moe by uznany za osignity i bezpieczny. Dlatego wiatopogld lepiej mona okreli w planie, jest rwnie silniejszy w ataku ni obronie, poniewa ostateczne rozstrzygnicie nastpuje nie w obronie, lecz w ataku wanie. Kada prba zwalczania jakiegokolwiek wiatopogldu przy pomocy rodkw przymusu ostatecznie le si koczy, o ile walka nie przybraa form ataku w popieraniu nowej intelektualnej myli. Gdy dwa wiatopogldy zmagaj si ze sob, zwyciy ta sia, ktra jest bardziej uparta i bezwzgldna i spowoduje rozstrzygnicie zbrojne dla poparcia swej intelektualnej koncepcji . W 1914 roku walka przeciwko socjaldemokracji bya rzeczywicie moliwa, ale brak praktycznych rodkw budzi obawy, jak dugo mogaby by prowadzona pomylnie. W tym wzgldzie istniaa powana luka. Uwaaem tak na dugo przed wojn i z tego powodu nie mogem podj decyzji o wstpieniu do jakiejkolwiek istniejcej wwczas partii, ktra musiaaby by czym wicej ni parti "parlamentarn" i podj bezlitosn walk przeciw socjaldemokracji. Czsto rozmawiaem o tym z moimi bliskimi kolegami. To byo wtedy, gdy pierwszy raz uznaem za moliw do spenienia myl, aby w przyszoci podj aktywn dziaalno

polityczn. Z tego powodu czsto w wskim gronie przyjaci wyraaem swoje pragnienie podjcia po wojnie, obok mojego waciwego zawodu, pracy mwcy. Sdz, e ju wwczas traktowaem to bardzo powanie.

ROZDZIA VI Propaganda wojenna


W czasie, gdy z uwag ledziem wszelkie wydarzenia polityczne, zawsze bardzo interesowaa mnie sprawa propagandy. Widziaem w niej instrument opanowany z mistrzowsk zrcznoci przez organizacje socjalistyczno-marksistowskie. Wkrtce zrozumiaem, e waciwe posugiwanie si propagand jest prawdziw sztuk, praktycznie nie znan partiom mieszczaskim. Jedynie ruch chrzecijasko-socjalistyczny, zwaszcza za czasw Luegera, stosowa ten instrument bardzo umiejtnie i dziki temu odnis wiele sukcesw. Czy u nas istnieje w ogle jaka propaganda? Niestety! Mog odpowiedzie jedynie przeczco. Wszystko, co robiono w tym kierunku, byo tak niewaciwe i bdne od samego pocztku, e nie nadawao si do niczego, czasami wrcz szkodzio. Niewystarczajce w formie, bdne psychologicznie powinno by efektem systematycznego badania niemieckiej propagandy wojennej. Brakowao nawet pewnoci, czy propaganda jest rodkiem, czy celem? Propaganda jest rodkiem i musi by oceniana z punktu widzenia celu, ktremu ma suy. Musi by waciwie uksztatowana, aby pomagaa w realizacji danego celu. J es t rwnie oczywiste, e znaczenie tego celu moe si rni od oglnie uznanego punktu widzenia. W czasie wojny walczono o cel najbardziej szlachetny i wzbudzajcy szacunek, jaki mona sobie wyobrazi. Bya nim wolno i niezaleno naszego narodu, zagwarantowanie moliwoci wyywienia i narodowego honoru. Co si tyczy kwestii humanitaryzmu, ju Moltke powiedzia, e podstawow spraw na wojnie jest szybko jej zakoczenia - a wic najsrosze metody najskuteczniej prowadz do jej koca. Propaganda w czasie wojny bya rodkiem prowadzcym do celu, ktrym bya walka o ycie narodu niemieckiego - dlatego moga by oparta wycznie na zasadach stanowicych wartoci dla tego celu. Najokrutniejsza bro bya humanitarna, jeeli prowadzia do szybkiego zwycistwa, a wic w istocie to byy jedyne metody, ktre zapewniay narodowi prawo do wolnoci. Nie mona byo przyj innej postawy dotyczcej zagadnienia propagandy wojennej w walce na mier i ycie. Caa propaganda powinna by narodowa i powinna zawiera taki poziom intelektualny, aby bya przyjmowana przez tych, do ktrych jest adresowana. Tym samym jej duchowy zakres musi by szerszy, proporcjonalnie do iloci ludzi, ktrych ma obj. Jeeli jednak propaganda ma na celu, jak w przypadku wojny, wpyn na cay nard, wwczas nigdy nie bdzie do ostronoci. Zdolno przyjmowania przez masy treci politycznych jest bardzo ograniczona, a moliwoci zrozumienia ich niewielkie; z drugiej strony maj pewn zdolno zapamitywania. Dlatego skuteczna propaganda musi si ogranicza do niewielu punktw, ktre z kolei musz by lansowane w formie sloganw tak dugo, a kady zrozumie, co przez ten slogan chce si powiedzie. Na przykad podstawowym bdem byo omieszanie wrogw, jak to czynia austriacka i niemiecka prasa humorystyczna. To byo bdne, poniewa rzeczywiste zetknicie si z wrogiem wywoywao zupenie odmienne wraenie i mcio si pniej w

straszliwy sposb, gdy onierz niemiecki pod wraeniem oporu wroga czu si oszukany i zamiast odczuwania zapau do walki pojawiao si zaamanie. Z drugiej strony brytyjska i amerykaska propaganda wojenna bya psychologicznie prawidowa. Poprzez pokazywanie swoim onierzom Niemcw jako barbarzycw i Hunw, przygotoway ich do okropnoci wojny i pomagay unikn rozczarowa. Najstraszniejsza bro, ktr pniej wobec nich uyto, bya dla nich po prostu potwierdzeniem informacji, ktre ju wczeniej otrzymali i ich wiara w prawdziwo rzdowych zapewnie jeszcze si wzmacniaa. Dziki temu brytyjski onierz nigdy nie czu si oszukany, co w przypadku Niemcw zdarzao si wiele razy, a w kocu odrzucali jako kamstwo. Co na przykad moemy powiedzie o plakacie reklamujcym nowe mydo, jeeli przedstawia take inne myda jako dobre? Podstawowym bdem byo szukanie winnego tej wojny, sugerowanie, e nie tylko Niemcy ponosz odpowiedzialno za wybuch tej katastrofy; waciw rzecz byoby uznanie winy wroga, nawet gdyby to nie byo prawd, jak to w rzeczywistoci miao miejsce. Przewaajca wikszo ludzi jest tak sfeminizowana, e ich myli i czyny s kierowane bardziej przez uczucia i sentymenty ni racjonalne przesanki. To stwierdzenie nie jest skomplikowane, jest bardzo proste i logiczne. Nie ma duych rnic midzy mioci i nienawici, prawd i kamstwem, nigdy jednak nie powinno istnie rwnoczenie jedno i drugie. Z prawdziw genialnoci zrozumiaa to propaganda brytyjska. W Anglii nie uywano poowicznych stwierdze, ktre mogyby wywoywa wtpliwoci. Zmiana metod nie powinna zmienia istoty tego, do czego propaganda dy i jej oglny sens musi by taki sam na kocu, jak na pocztku.

ROZDZIA VII Rewolucja


W lecie 1915 roku wrogowie zaczli zrzuca na nas z powietrza ulotki. Ich tre mimo rnic w formie prawie zawsze bya taka sama: ndza w Niemczech staje si coraz wiksza, wojna nigdy si nie skoczy, a nadzieje na wygranie s coraz mniejsze. Nard w ojczynie tskni za pokojem, ale zarwno "militaryzm" jak i Kaiser nie pozwalaj na to. Cay wiat - dobrze o tym wiedzc - nie prowadzi wojny przeciwko narodowi niemieckiemu, lecz wycznie przeciwko czowiekowi, ktry sam ponosi odpowiedzialno przeciwko cesarzowi. Dlatego wojny nie zakoczy si, a ten wrg pokoju nie ustpi. Liberalne i demokratyczne narody po zakoczeniu wojny przyjm nard niemiecki do zwizku wiatowego pokoju, ktrego gwarantem bdzie zniszczenie "pruskiego militaryzmu". Wikszo ludzi po prostu miaa si z tych pokus. Jednak na jeden punkt tego rodzaju propagandy naleao zwrci uwag. Na kadym odcinku frontu, gdzie znajdowali si Bawarczycy, zniechcano ich do Prus zapewniajc, e tylko Prusy byy winne wojnie, e alianci nie czuj absolutnie adnej wrogoci, zwaszcza do Bawarczykw, nie mona jednak pomc im tak dugo, jak dugo suy bd pruskiemu militaryzmowi i za nich " wyciga z ognia kasztany". Ju w 1915 roku ten sposb przekonywania zacz dawa wyranie rezultaty. Wrd onierzy wzrastaa niech do Prus. Bya ona cakiem widoczna, ale wadze nawet raz nie przeciwstawiy si temu. W 1916 roku nie byo ju potrzeby rozrzucania przez wroga ulotek z powietrza, poniewa podobny, bezporedni wpyw na onierzy miay listy pene skarg, przychodzce z domu na front. Gupie listy pisane przez Niemki kosztoway ycie setek tysicy mczyzn w najbliszym czasie. To byo ju szkodliwe zjawisko. Przeklinano front, gderano i okazywano

niezadowolenie i rozgoryczenie - czasami suszne. Podczas gdy onierze godowali i cierpieli, ich rodziny siedziay w domach w ubstwie, a rwnoczenie inni posiadali wicej ni byo im to potrzebne i hulali. Nawet na froncie nie wszystko byo w tym wzgldzie jak naley. Kryzys szybko wzrasta, ale to byy sprawy "domowe". Ten sam czowiek, ktry gdera i narzeka, w kilka minut pniej w milczeniu wykonywa swe obowizki, jakby to byo zupenie naturalne. Ci, ktrzy jeszcze przed chwil dawali upust rozgoryczeniu, teraz zajmowali miejsca w okopach, jakby los Niemiec zalea od tych kilkuset metrw dziur penych bota. To bya stara, wci wspaniaa, armia bohaterw. W padzierniku 1916 roku zostaem ranny, ale szczliwie przeniesiony na tyy i przetransportowany do Niemiec kolejowym ambulansem. Miny dwa lata, odkd ostatni raz widziaem swoj ojczyzn. W takich okolicznociach dostaem si do szpitala w pobliu Berlina. Co za zmiana! Niestety, take pod innym wzgldem by to zupenie nowy wiat. Duch armii frontowej by tu niewidoczny. Po raz pierwszy spotkaem si z czym, co byo niedopuszczalne na froncie - chwalenie si wasnym tchrzostwem. Gdy tylko mogem znw chodzi, otrzymaem pozwolenie na wyjazd do Berlina. Wszdzie widoczna bya ndza. Milionowe miasto godowao, rozgoryczenie byo ogromne. W wielu domach, ktre odwiedzali onierze, panowa ten sam nastrj, co w szpitalu. Mona byo odnie wraenie, e te typy celowo szukay takich miejsc, aby popisywa si swoimi pogldami. W Monachium warunki byy duo gorsze. Po wyleczeniu i zwolnieniu ze szpitala wysano mnie do batalionu rezerwy. Z trudnoci rozpoznawaem to miasto. Gniew, rozgoryczenie i przeklestwa, gdziekolwiek poszedem. onierze powracajcy z frontu mieli pewne dziwactwa wynikajce z ich suby, zupenie niezrozumiae dla dowdcw jednostek rezerwowych, ale byy oczywiste dla oficerw, ktrzy dopiero co powrcili z frontu. Szacunek dla nich by zupenie inny, ni dla oficerw pozostajcych na tyach. Poza tymi wyjtkami nastrj oglnie by kiepski. Unikanie suby wojskowej uznawano za oznak wyszej inteligencji, powicenie obowizkom - za oznak saboci i ograniczonoci umysu. Kancelarie byy pene ydw. Prawie kady urzdnik by ydem, prawie kady yd - urzdnikiem. Byem zdumiony t mas kombatantw wybranego narodu i nie mogem si powstrzyma od porwnania ich z niewielk iloci na froncie. Jeszcze gorzej wygldao to w gospodarce. Tutaj nard ydowski sta si faktycznie "niezastpiony" Strajk zaopatrzenia kocem 1917 roku nie da spodziewanych rezultatw, zaama si zbyt szybko z powodu braku amunicji i skaza armi na klsk. Ale jake wielkie byy moralne krzywdy, ktre wyrzdzi! Po pierwsze, o co walczya armia, jeeli nawet nard nie chcia zwycistwa? Dla kogo byy te niesamowite ofiary i wyrzeczenia? onierz musi walczy o zwycistwo, a w ojczynie strajk przeciwko niemu! Po drugie, jaki to miao wpyw na wroga? W zimie 1917-1918 roku Ciemne chmury pokryy horyzont wiata aliantw. Znikny wszelkie nadzieje zwizane z Rosj. Sojusznik, ktry zoy najwiksze krwawe ofiary na otarzu wsplnych interesw, by u kresu si i lea zdany na ask silnego napastnika. Strach i obawa wkraday si w serca onierzy, do tej pory lepo wierzcych w zwycistwo. Obawiano si nadchodzcej wiosny. Jeeli do tej pory nie udao si pokona Niemcw, chocia mogli tylko cz swoich si umieci na froncie zachodnim, to jak teraz mogli liczy na zwycistwo, gdy caa sia tego potnego pastwa bohaterw zjednoczya si do ataku przeciwko Zachodowi? W chwili, gdy niemieckie dywizje otrzymay ostatnie rozkazy przed wielkim atakiem, wybuch w Niemczech strajk generalny. wiat osupia! Brytyjska, francuska i amerykaska prasa zaczy sia przekonanie w sercach swych czytelnikw o wybuchu rewolucji w Niemczech rwnoczenie uywajc nadzwyczajnej inteligentnej propagandy do pobudzania swoich wojsk na froncie.

Niemcy w przededniu rewolucji! Nieuniknione zwycistwo aliantw! To byo najlepsze lekarstwo, by postawi na nogi chwiejcego si Tom m y lub Poilu. To wszystko byo rezultatem strajku zaopatrzeniowego. Przywrci on wiar w zwycistwo wrogim narodom - w konsekwencji tysice niemieckich onierzy zapacio za to krwi. Inicjatorem tego haniebnego strajku byli ci, ktrzy spodziewali si otrzyma najlepsze posady w zrewolucjonizowanych Niemczech. Miaem szczcie bra udzia w pierwszych dwch i ostatniej ofensywie. Zrobiy one na mnie najwiksze wraenie, jakiego kiedykolwiek doznaem w yciu, najwiksze, poniewa w ostatnim czasie wojna stracia defensywny charakter i staa si ofensywna, jak w 1914 roku. W rodku lata 191 8 roku na froncie nie byo czym oddycha. W ojczynie trway spory. O co? W rnych jednostkach armii syszao si rne pogoski. Wydawao si, e wojna znowu jest beznadziejna i tylko gupcy mogli sdzi, e moemy wygra. Nie byo narodu, tylko kapitalici i monarcha byli zainteresowani tym stanem rzeczy. Byy wiadomoci z ojczyzny i dyskusje na froncie. Z pocztku front zareagowa na to bardzo sabo. C znaczyo dla nas prawo gosowania? Czy to byo to, o co walczylimy od czterech lat? Na froncie niewiele uwagi zwracano na nowe cele wojenne panw: Eberta, Scheidemanna, Bartha, Liebknechta, etc. Niezrozumiae byo, dlaczego ci, ktrzy uchylali si od suby, mieli prawo przypisywa sobie kontrol pastwa nad armi. Moje wasne polityczne wyobraenia byy stae. Nienawidziem od pocztku tego caego gangu partyjnych najemnikw, ktrzy zdradzali nard. Widziaem jasno, e ta banda nie mylaa naprawd o dobru narodu, ale o napenianiu swoich wasnych brzuchw. A tym, e bya gotowa powici dla tego celu cay nard i dopuci do upadku Niemiec, jeeli to byo dla niej korzystne, zasuya sobie na powieszenie na moich oczach. Czyni zado ich yczeniom oznaczao powici interesy klasy pracujcej dla korzyci zodziei. W ten sam sposb wci jeszcze mylaa wiksza cz armii. W sierpniu i wrzeniu zaczy si uwidacznia coraz czciej oznaki rozkadu, chocia efektw ataku wroga nie mona byo porwnywa z przeraeniem naszych oddziaw bojowych. W porwnaniu z nimi bitwy nad Somm i we Flandrii byy wspomnieniem przeraajcej przeszoci. Kocem wrzenia moja dywizja po raz trzeci zaja pozycj, ktr mj regiment szturmowa, gdy bylimy jeszcze modymi ochotnikami. Co za wspomnienia? Teraz, jesieni 1918 roku, ludzie byli zupenie inni, czsto odbyway si w oddziaach dyskusje polityczne. Trucizna z ojczyzny zacza dziaa i tu, tak ja wszdzie. Modzi rezerwici zupenie zawiedli. Przybywali prosto z ojczyzny. W nocy z trzynastego na czternastego padziernika Brytyjczycy zaatakowali gazem trujcym na froncie poudniowym przed Ypres. Wieczorem trzynastego padziernika bylimy wci na wzgrzu, na poudnie od Werwik, gdy znalelimy si pod huraganowym ogniem trwajcym kilkanacie godzin, kontynuowanym z rnym nateniem przez ca noc. Okoo pnocy znaczna cz nas odpada - niektrzy na zawsze. Nad ranem poczuem bl, ktry narasta z kadym kwadransem, a okoo sidmej chwiejc si na nogach, z piekcym blem w oczach szedem z ostatnim meldunkiem na tej wojnie. Po kilku godzinach moje oczy zmieniy si w rozarzone wgle i wszystko wok mnie ogarna ciemno. Zostaem wysany do szpitala w Pasewalk na Pomorzu i tam te szerzyem rewolucj. Cigle nadchodziy ze wieci z marynarki wojennej, w ktrej podobno panowa ferment, ale nie sdziem, aby obejmowa wiksz liczb ludzi, przypisywaem to raczej chorej wyobrani kilku modych. W szpitalu wszyscy rozmawiali o zakoczeniu wojny, mieli nadziej, e szybko nadejdzie, ale nikt nie wyobraa sobie, e nastpi to natychmiast. Nie

byem w stanie czyta gazet. Napicie wzroso w listopadzie. Pewnego dnia nagle i niespodziewanie nadesza katastrofa. Na ciarwkach przybyli marynarze nawoujcy do buntu. Przywdcami tej walki o " wolno, pikno i godno" naszego narodu byo kilku modych ydw. aden z nich nigdy nie by na froncie. Nastpne dni byy najgorszymi w moim yciu. Pogoski staway si coraz bardziej wiarygodne. To, co wydawao mi si lokaln spraw, byo najwyraniej powszechn rewolucj. Na domiar zego jeszcze z frontu nadchodziy rozpaczliwe wieci. Chciano kapitulowa. Tak. Czy to byo moliwe? Dziesitego listopada przyszed do szpitala na krtk rozmow stary pastor; od niego dowiedzielimy si wszystkiego. Czuem si gboko przejty. Ten stary, dobry czowiek dra, jak si wydawao, gdy mwi nam, e Hohenzolernowie nie bd duej nosi korony niemieckiego imperium i e ojczyzna stanie si republik. Wic wszystko byo na prno. Wszystkie ofiary i caa ndza, gd i pragnienie przez nie koczce si miesice poszy na marne, na prno byy wszystkie godziny, ktre spdzilimy na wypenianiu obowizkw, ogarnici strachem przed mierci, na darmo mier dwch milionw ludzi. A nasz kraj? Czy bya to jedyna ofiara, ktr musielimy ponie? Czy w przeszoci Niemcy byy mniej warte ni sdzilimy? Czy nie miay zobowiza wobec wasnej historii? Czy nie bylimy warci chodzenia w glorii przeszoci? W jakim wietle to zdarzenie bdzie przedstawiane przyszym pokoleniom? Marni, zdeprawowani kryminalici. Im bardziej prbowaem uzyska jasne spojrzenie na te nadzwyczajne wypadki, tym bardziej byo mi wstyd. Czym by ten cay bl oczu w porwnaniu z takim nieszczciem? To byy okropne dni i jeszcze gorsze noce. wiedziaem, e wszystko zostao stracone. Moja nienawi do organizatorw tych wydarze cigle wzrastaa. Cesarz Wilhelm by pierwszym cesarzem Niemiec, ktry poda przyjazn do marksistowskim przywdcom, mao dbajc o to, e s to otry bez honoru. Z ydami nie ma adnych porozumie - jest po prostu "to albo to". Postanowiem zosta politykiem.

ROZDZIA VIII Pocztki mojej dziaalnoci politycznej


Z kocem listopada 191 8 roku wrciem do Monachium. Ponownie wstpiem do mojego regimentu, ktry znajdowa si w rkach rad onierskich. Caa ta sprawa bya dla mnie odpychajca, postanowiem wic go opuci tak szybko, jak to tylko byo moliwe. W towarzystwie mojego wiernego kolegi z wojny, Emsta Schmidta, przybyem do Traunstein i pozostaem tam a do rozwizania obozu. W marcu 1919 roku powrciem do Monachium. Sytuacja bya nie do wytrzymania i zmierzaa ku dalszemu rozprzestrzenianiu si rewolucji. mier Eisnera tylko przypieszya jej rozwj i doprowadzia w kocu do dyktatury rad, lepiej powiedzie, do uzyskania przez ydw przejciowej kontroli, ktra bya celem i ide tych, co dali pocztek rewolucji. W tym okresie przez moj gow przebiegay nie koczce si plany. W trakcie tej nowej rewolucji swoim postpowaniem cignem na siebie wrogo Centralnej Rady. Dwudziestego sidmego marca 1919 roku usiowano mnie aresztowa, ale gdy skierowaem swj karabin przeciwko oprawcom, ci trzej modziecy stracili odwag i wrcili, skd przyszli. Kilka dni po oswobodzeniu Monachium wezwano mnie przed komisj i skierowano do Drugiego Regimentu Piechoty. To by mj pierwszy kontakt z bardziej lub mniej czyst polityk.

Kilka tygodni pniej otrzymaem rozkaz wzicia udziau w kursie dla czonkw si obrony. Jego celem byo zapoznanie onierzy z zasadami obowizujcymi obywateli pastwa. Warto kursu braa si z faktu, e przez okres jego trwania poznaem kolegw, ktrzy myleli tak jak ja i z ktrymi mogem dyskutowa na temat aktualnej sytuacji. Bylimy wszyscy mniej lub bardziej przekonani, e Niemcy nie bd w stanie si podnie z ruiny, ktra im coraz bardziej zagraaa. Uwaalimy , e czonkowie partii centrum i socjaldemokracji, a take zwizanych z nimi grup mieszczasko-narodowych nigdy, nawet z najlepsz wol, nie bd w stanie naprawi szkody, ktr sami wyrzdzili zbrodni listopadow. W naszym maym krgu dyskutowalimy o powstaniu nowej partii. Podstawowe zasady, ktre rozwaalimy, byy pniej realizowane przez nas w Niemieckiej Partii Robotniczej. Nazwa tego nowego ruchu wskazywaa pocztkowy kierunek penetracji szerokich mas, poniewa gdyby zabrako tej jakoci, caa praca mogaby si okaza bezcelowa i zbdna. Tak wic nazwalimy j parti socjalrewolucyjn, gdy idee socjalne tej nowej organizacji czyy si z rewolucj. Bya take gbsza przyczyna. Caa uwaga, jak powicaem problemom gospodarczym we wczeniejszym okresie mego ycia, skupiaa si mniej lub wicej na uboczu problemw socjalnych. Dopiero pniej rozszerzyem te granice w wyniku moich rozwaa na temat niemieckiej polityki koalicyjnej. Ta ostatnia bya w przewaajcej czci rezultatem bdnej oceny gospodarki i nieokrelonych zasad wyywienia w przyszoci narodu niemieckiego. Te idee oparte byy na twierdzeniu, e w kadym wypadku kapita jest po prostu wynikiem pracy, a poza tym stanowi jak sama praca - podstaw korekty wszystkich czynnikw, ktre maj zarwno rozwija, jak i ogranicza ludzk dziaalno. W tym tkwi narodowe znaczenie kapitau, i jest cakowicie zaleny od wielkoci, wolnoci i siy pastwa, to jest narodu: zwizek ten powoduje, e kapita dc do utrzymania si i rozwoju popiera jednoczenie pastwo i nard. To wzajemne powizanie kapitau z niezalenym pastwem zobowizuje to ostatnie do uczynienia narodu wolnym i silnym. W ten sposb obowizek pastwa wzgldem kapitau jest stosunkowo prosty i jasny. Po prostu musi ono widzie, e kapita pozostaje w subie pastwa i nie otrzyma kontroli ze strony narodu. Zajmujc takie stanowisko, pastwo mogoby ograniczy si do dwch celw: z jednej strony utrzymania wydajnoci narodowej i niezalenoci administracji, a z drugiej zabezpieczenia socjalnych praw robotnikw. Natychmiast po wysuchaniu pierwszego wykadu Federa w moim mzgu zawitaa myl, e wreszcie odkryem drog do jednej z podstawowych zasad, na ktrej moe by stworzona nowa partia. Szybko zrozumiaem, e to byo zagadnienie teoretycznej prawdy o ogromnej wanoci dla przyszoci narodu niemieckiego. Ostre odrnienie giedowego kapitau od finansw narodu dawao moliwo przeciwstawienia si umidzynarodowieniu niemieckiej administracji finansowej, bez zagroenia podstaw narodowej egzystencji w walce przeciwko kapitaowi. Rozwj Niemiec by dla mnie zbyt oczywisty, abym nie by wiadomy, e najcisza walka nie bdzie toczona przeciwko wrogim narodom, ale przeciwko midzynarodowemu kapitaowi. Wykad Federa wyposay mnie w doskonay okrzyk bojowy, przydatny w nadchodzcej walce. Ten przypadek, jak rwnie pniejsze wydarzenia, udowodni, jak poprawne byy nasze odczucia w tym okresie. Nie bdziemy duej wyszydzani przez naszych gupich, buruazyjnych politykw. Nawet oni teraz rozumiej, jeli nie kami, e midzynarodowy kapita by nie tylko najwikszym agitatorem wojny, ale nawet teraz, gdy wojna si skoczya, nie szczdzi niczego, by przemieni pokj w pieko. Dla mnie i dla wszystkich prawdziwych narodowych socjalistw istnieje tylko jedna doktryna: nard i ojczyzna. Tym, o co musimy walczy, s bezpieczestwo istnienia i rozwoju naszej rasy i narodu, wyywienie jego dzieci i zachowanie czystoci krwi, wolno i niezaleno

ojczyzny, a wtedy nasz nard bdzie mg dojrze do wypenienia misji naoonej na niego przez Stwrc Wszechwiata. Zaczem uczy si na nowo i dopiero teraz prawidowo zrozumiaem nauki i zamiary yda - Karola Marksa. Dopiero teraz waciwie odczytaem jego "Kapita", tak samo, jak i walk socjaldemokracji przeciwko gospodarce narodu i to, e jego celem jest przygotowanie podstaw dominacji prawdziwie midzynarodowego kapitau, finansjery i giedy. Z drugiej strony dao to wielkie rezultaty. Pewnego dnia zgosiem intencj zabrania gosu w dyskusji. Jeden z uczestnikw myla, e zamie lanc wymierzon w ydw i zacz broni ich w dugich wywodach. To pobudzio mnie do przeciwstawienia si. Przytaczajca wikszo obecnych stana po mojej stronie. Rezultatem tego - jakkolwiek kilka dni "pniej byo wydanie mi rozkazu wstpienia do monachijskiego regimentu na stanowisko instruktora. Dyscyplina wojenna w tym czasie bya raczej saba. Byo to nastpstwem okresu rad onierskich. Teraz mogem przypisa sobie sukces: w trakcie moich przemwie setki - mao tego - tysice kolegw zdoaem przywrci narodowi i ojczynie. "Unarodowiem" oddziay wojskowe i mogem w ten sposb przyczyni si do wzmocnienia dyscypliny. Ponadto poznaem wielu kolegw, ktrzy myleli tak jak ja, ktrzy wsplnie ze mn wykadali podstawy nowego ruchu.

ROZDZIA IX Niemiecka Partia Robotnicza


Pewnego dnia otrzymaem rozkaz z kwatery gwnej, aby pj i dowiedzie si, co si dzieje w organizacji politycznej pod nazw Niemiecka Partia Robotnicza, ktra miaa odby spotkanie w czasie kilku nastpnych dni. Mia na nim przemawia Gottfried Feder. Miaem pj na spotkanie i przyjrze si ludziom, a nastpnie zoy raport. Ciekawo partii politycznych odczuwana w armii bya wicej ni zrozumiaa. Rewolucja daa onierzom prawo aktywnoci politycznej, a przede wszystkim, nawet najbardziej niedowiadczonym, moliwo robienia z niej penego uytku. Tak byo do chwili, a partie centrum i socjaldemokratyczna zday sobie spraw, e onierze zaczynaj odwraca si od partii rewolucyjnych i kieruj si ku ruchowi narodowemu i odrodzeniu pastwa. Widziay w tym pretekst do odebrania armii prawa wyborczego i zakazania jej udziau w yciu politycznym. Mieszczastwo, ktre cierpiao z powodu starczej saboci, mylao z ca powag, e armia wrci do swojego poprzedniego stanu, tj. bdzie po prostu czci si obronnych Niemiec, podczas gdy ide centrum i marksistw byo usunicie niebezpiecznego, zatrutego zba nacjonalizmu, bez ktrego armia jest niczym innym jak policj, a nie si militarn, zdoln do oparcia si wrogowi. Zdecydowaem si wzi udzia we wspomnianym spotkaniu partii, o ktrej nic nie wiedziaem. Byem zadowolony, gdy Feder skoczy przemawia. Widziaem wystarczajco wiele i ju przygotowywaem si do odejcia, gdy zatrzymaa mnie informacja, e teraz kady bdzie mg zabra gos. Wydawao mi si, e nie zdarzy si nic godnego uwagi, gdy nagle jaki "profesor" zacz przemawia. Mia wtpliwoci do poprawnoci rozumowania Federa nagle odwoa si do "podstawowych faktw" i zasugerowa, e ta moda partia jest jedyn, nadajc si do podjcia walki o odseparowanie Bawarii od Prus. Ten czowiek mia czelno twierdzi, e gdyby to si stao, niemiecka Austria natychmiast poczyaby si z Bawari, a wwczas pokj dla Niemiec byby o wiele pewniejszy i tym podobne bzdury. Na to

musiaem odpowiedzie i przedstawiem temu gentlemanowi moje pogldy na ten temat tak skutecznie, e przewodniczcy uciek z budynku jak zmoczony pudel, jeszcze zanim skoczyem. W cigu kilku dni mylaem czsto o tej sprawie i ju chciaem odoy j na dobre, gdy ku memu zdziwieniu otrzymaem po paru dniach kartk pocztow z informacj, e przyjto mnie na czonka Niemieckiej Partii Pracy. Zaproszono mnie take do wzicia udziau w zebraniu komitetu tej partii na nastpn rod. Byem wicej ni zaskoczony metodami zyskiwania czonkw i nie wiedziaem, czy mia si, czy paka. Nigdy nie wyobraaem sobie wstpienia do jakiej ju istniejcej partii. Chciaem sam zaoy parti. Naprawd, ten zamiar nigdy si u mnie nie pojawi. Kiedy ju miaem wysa odpowied do autora zaproszenia, zwyciya ciekawo i postanowiem uda si tam we wskazanym dniu, aby wyjani ustnie kierujce mn powody. Nadesza roda. Byem zaskoczony, gdy powiedziano mi, e na spotkaniu ma by osobicie przewodniczcy tej partii na ca Rzesz. Postanowiem odroczy na chwil moj deklaracj. Wreszcie pojawi si . Pozostaem, aby zobaczy, co si wydarzy. W kadym razie poznaem nazwiska tych gentlemanw. Przewodniczcym organizacji w Rzeszy by pan Harrer, przewodniczcym monachijskiej organizacji by Anton Drexler . Po przeczytaniu protokou ostatniego zebrania podzikowano lektorowi. Nastpnie rozpoczto przyjmowanie nowych czonkw, a to dotyczyo i mnie. Zaczem zadawa pytania. Poza kilkoma gwnymi zasadami nie byo niczego, ani programu, ani ulotek, zupenie nic nie wydrukowano. Byo jedynie duo wiary i dobrych intencji. Nie byo mi do miechu. Wiedziaem dobrze, co ci ludzie czuli. Pragnli nowego ruchu, ktry mia by czym wicej ni parti w dosownym tego sowa znaczeniu. Przede mn stano najtrudniejsze pytanie mego ycia. Przystpi do nich, czy si wstrzyma? Wydawa by si mogo, e los mnie zaprasza. Nigdy nie chciaem wstpowa do jakiejkolwiek istniejcej wielkiej partii i wyjaniem dokadnie moje powody. Wedug mnie byo korzystne, e ta mieszna, maa grupa z garstk czonkw nie przeksztacia si w organizacj, ale oferowaa jednostkom prawdziwe otwarcie si dla ich aktywnoci. To bya praca do wykonania, a im mniejszy by ruch, tym szybciej mg uzyska waciwy ksztat. W ci byo moliwe okrelenie jego charakteru, celu i metod, czego nie mona byoby osign w przypadku istnienia wielkich partii. Im duej rozwaaem to w moim umyle, tym wikszego nabieraem przekonania, e takie mae ruchy jak ten mog atwiej utorowa sobie drog do narodowego odrodzenia, co nigdy nie uda si parlamentarnym partiom politycznym, poniewa trzymaj si zbyt kurczowo przestarzaych koncepcji lub maj interes w popieraniu nowego reimu. To, co naleao teraz zrobi, to ogosi nowy wiatopogld, a nie nowe wybory. Po dwch dniach mczcych rozmyla ostatecznie podjem decyzj uczynienia tego kroku. To by decydujcy moment mojego ycia. Odwrt nie by moliwy ani celowy. Oto jak staem si czonkiem Niemieckiej Partii Robotniczej i otrzymaem tymczasow legitymacj czonkowsk noszc numer siedem.

ROZDZIA X Przyczyny upadku imperium


Wielu ludzi uwaa upadek Niemiec za zwyky rezultat powszechnego ubstwa. Prawie kady jest osobicie przez nie dotknity - doskonaa przesanka zrozumienia

nieszczcia przez kad jednostk. Ludzie nie wi upadku z politycznymi, kulturalnymi i moralnymi kwestiami. Brak im zarwno przeczucia, jak i zrozumienia tego faktu. Nie ulega wtpliwoci, e tak si dzieje z masami, ale fakt, e inteligenckie krgi spoeczestwa uwaaj upadek przede wszystkim za "ekonomiczn katastrof" i myl, e odrodzenie musi nadej od strony ekonomicznej, jest jedn z przyczyn tego, e do tej pory adna kuracja nie bya moliwa. Ludzie nie rozumiej, e ekonomia moe sta dopiero na drugim albo nawet na trzecim miejscu i e elementy etyczne i rasowe musz mie pierwszestwo, abymy mogli zrozumie przyczyny obecnego nieszczcia i dostrzec rodki i metody leczenia. Najatwiejsz do dostrzeenia i dlatego najpowszechniej uznawan przyczyn naszych niepowodze i obecnego rozkadu jest przegrana wojna. Prawdopodobnie jest wielu wierzcych w te bzdury, ale chyba jest wicej tych, w ktrych ustach taki argument jest wiadomym kamstwem. To ostatnie dotyczy wszystkich, ktrzy tocz si wok narodowego koryta. Czy ci apostoowie wiatowego pojednania nie twierdzili, e klska Niemiec po prostu nie zniszczya militaryzmu? e Niemcy bd si radowa chwa odrodzenia? Czy caa ta rewolucja nie bya pena frazesw, e rzekomo tylko dziki niej niemoliwe byo zwycistwo Niemiec, ale sam nard niemiecki osignby w peni zwycistwo w ojczynie i poza ni? Czy nie byo tak, wy kamice ajdaki? Z pewnoci charakterystyczn dla ydowskiej bezczelnoci twierdzono, e militarna klska spowodowaa upadek, gdy tymczasem centralny organ wszystkich zdrajcw, berliska gazeta " Vorwarts" pisaa, e tym razem niemiecki nard nie bdzie mg przynie do ojczyzny sztandaru zwycistwa! Czy to moe by uwaane za przyczyn naszego upadku? Odpowied na twierdzenie, e przyczyn tego stanu rzeczy jest klska wojenna, moe by nastpujca: Oczywicie, przegrana wojna miaa straszliwy wpyw na los naszego kraju, ale to nie bya przyczyna, ale skutek. Caa inteligencja i yczliwi ludzie dobrze wiedz, e nieszczliwe zakoczenie tej wojny prowadzonej na mier i ycie musi prowadzi do straszliwych rezultatw, ale niestety by li take ludzie, ktrych sia rozumowania w pewnym momencie opucia, i tacy, ktrzy walczyli przeciwko tej prawdzie i zaprzeczali jej, mimo i byli jej wiadomi. Oni s faktycznie winni upadkowi, a nie przegrana wojna, jak to teraz utrzymuj. Poniewa przegrana wojna bya wanie rezultatem ich dziaania, a nie ze dowodzenie - jak teraz twierdz. Wrg nie skada si z tchrzy, on bardzo dobrze wiedzia, jak umiera. Od pierwszego dnia mia przewag liczebn nad niemieck armi i cay wiat na usugach dla swojego uzbrojenia. Nie moemy take pomin faktu, e niemieckie zwycistwa, ktre miay miejsce przez cztery lata zacitych walk przeciwko caemu wiatu, zawdziczamy, oprcz caego bohaterstwa onierzy, wietnej organizacji i waciwemu dowodzeniu. Organizacja i dowdztwo niemieckiej armii byy najlepszymi, jakie wiat kiedykolwiek widzia. Braki wynikay z potencjau ludzkiego. Czy naprawd s narody, ktre kiedykolwiek upady wskutek przegranej wojny i tylko przez to? Odpowied moe by krtka. Tak jest zawsze, gdy militarn klsk narodu spowodowao lenistwo, tchrzostwo, brak charakteru i faktyczny brak wartoci u czci narodu. Jeli tak nie jest, militarna klska staje si bodcem do wikszego odrodzenia w przyszoci, a nie grobem narodu. Historia dostarcza niezliczonych przykadw potwierdzajcych prawidowo tego stwierdzenia. Niemiecka klska militarna nie bya niestety niezasuon katastrof, ale zasuon kar odwiecznego prawa zemsty. Na podwjn klsk nie zasuylimy. Jeeli front pozostawiony sobie naprawd by zawid i jeeli narodowa katastrofa naprawd spowodowana byaby zaniedbaniem, nard niemiecki zaakceptowaby klsk w zupenie innym duchu. Znisby nieszczcia, ktre nastpiy, z zacinitymi zbami albo byby przygnieciony smutkiem. Ich serca wypeniaaby wcieko i furia przeciwko zoliwoci losu lub przeciwko wrogowi, ktremu przeznaczenie dao zwycistwo. Nie byoby

ani radoci, ani tacw, o tchrzostwie nie mwiono by z dum, nikt by nie kpi z walczcych oddziaw, a ich barw nie wrzucano by w boto; ale ponad wszystko ten haniebny stan rzeczy nigdy nie upowaniby brytyjskiego pukownika Repinktona do penej pogardy wypowiedzi: "Co trzeci Niemiec jest zdrajc". Nie nastpi militarny upadek, ale w konsekwencji seria chorobliwych zdarze i upadek tych, ktrzy je spowodowali. Oni zarazili nard ju w czasie pokoju. Klska bya pierwsz widoczn, katastrofaln oznak moralnego zatrucia, osabieniem instynktu samozachowawczego i doktryny, ktra ju wiele lat wczeniej podkopywaa fundamenty narodu i Rzeszy. To byo naturalne, e caa ta bezdennie zakamana dusza ydostwa i walczca organizacja marksistowska, obciay bezporedni odpowiedzialnoci za klsk tego czowieka, ktry prbowa z nadludzk wol i energi zapobiec przewidywanemu nieszczciu i zaoszczdzi narodowi okresu gbokiego blu i upokorzenia. Wskutek obarczenia Ludendorfa win za przegran wojn wiatow, wyrwano bro moralnej sprawiedliwoci z rki tego jedynego przeciwnika zdrajcw ojczyzny. Moemy uwaa za wielkie szczcie narodu niemieckiego, e okres pezajcej choroby przeszed do gowy i zosta zatrzymany nagle przez t okropn katastrof, poniewa gdyby sprawy uoyy si inaczej, nard popadby w ruin, moe nieco wolniej, ale rwnie pewnie. Choroba staaby si chroniczna, podczas gdy ta ostra posta choroby daa przynajmniej jasny i rzeczywisty obraz znacznej iloci obserwatorw. W dugim okresie pokoju poprzedzajcym wojn pojawiy si pewne formy za i jako takie zostay rozpoznane, chocia w praktyce nikt nie zwrci uwagi z pewnymi wyjtkami na przyczyny, ktre je wywoay. Tymi wyjtkami byy zjawiska ekonomiczne, ktre dotykay przede wszystkim poszczeglnych ludzi. Pojawio si wiele oznak upadku, ktre powinny nakania do powaniejszych przemyle. Zdumiewajcy przyrost naturalny w Niemczech przed wojn wywoa problem zapewnienia podstawowego wyywienia, coraz bardziej widoczny w caej politycznej i ekonomicznej dziaalnoci. Ale niestety rzdzcy nie mogli zdecydowa si na jedyne waciwe rozwizanie, poniewa wyobraali sobie, e mog osign ten cel taszymi metodami. Wyrzeczenie si idei zdobywania nowych terytoriw i zastpienie jej szalestwem ekonomicznego podboju doprowadzio w kocu do nieograniczonej i szkodliwej industrializacji. Pierwszym i najgorszym skutkiem byo osabienie rolnictwa. Proporcjonalnie do tego, jak klasa chopska pograa si, a proletariat tamsi si w wielkich miastach, te klasy wzrastay liczbowo, a w kocu cakowicie zostaa naruszona rwnowaga. Gwatowny rozdwik midzy bogatymi i biednymi sta si wyrany. Bogactwo i ubstwo yo obok siebie i konsekwencje tego musiay by aosne. Ndza i wielkie bezrobocie zaczy zbiera niwo wrd ludzi i pozostawiay za sob rozgoryczenie i niezadowolenie. Miay miejsce nawet gorsze zjawiska zwizane z uprzemysowieniem narodu. Pienidz sta si bogiem, ktremu wszyscy musieli suy i przed ktrym kady musia si kania. Zacz si okres demoralizacji, zwaszcza e odbywa si w czasie, gdy nard - bardziej ni kiedykolwiek - potrzebowa w godzinie nadchodzcego niebezpieczestwa inspiracji najwikszych talentw. Niemcy powinny by przygotowane do zapewnienia chleba za pomoc pokojowych rodkw i do poparcia mieczem swoich wysikw. Niestety dominacja pienidza zostaa usankcjonowana, take przez t stron, ktra powinna by w najwikszej opozycji do niego. Szczeglnie nieszczliwe byo to, e jego Wysoko nakania szlacht, aby wesza w krg nowej finansjery. Naley przyzna, na jego usprawiedliwienie, e nawet Bismarck nie zdawa sobie sprawy z kryjcego si w tym niebezpieczestwa. W praktyce ideay cnt zeszy na drugi plan w stosunku do pienidza, poniewa byo oczywiste, e wchodzc na tak drog szlachta bdzie musiaa gra drugie skrzypce wobec finansjery.

Ju przed wojn zacza si internacjonalizacja niemieckiej gospodarki. Cz niemieckiego przemysu podejmowaa zdecydowane prby odsunicia tego niebezpieczestwa, ale w kocu pada ofiar poczonego aktu arocznego kapitau, popieranego w wielkiej mierze przez swoich wielkich przyjaci - ruch marksistowski. Wojna prowadzona z pomoc marksizmu przeciwko niemieckiemu przemysowi cikiemu bya widocznym pocztkiem internacjonalizacji, o ktr zabiegano, a jedynym moliwym sposobem zakoczenia tej roboty byo zwycistwo marksizmu w rewolucji. Najlepszym dowodem sukcesu uprzemysowienia Niemiec jest fakt, e gdy wojna si skoczya, jeden z liderw niemieckiego przemysu i handlu mg wyrazi opini, e handel jest jedyn si, ktra znowu bdzie moga postawi Niemcy na nogi. Te sowa wypowiedziane przez Stinnesa - spowodoway niewiarygodne zamieszanie, ale zostay podjte i stay si ze wstrzsajc szybkoci mottem wszystkich oszustw, ktrzy pod paszczykiem "mw stanu" roztrwonili fortun Niemiec. Jedn z najgorszych oznak dekadencji w Niemczech przed wojn bya powszechna poowiczno, ktr manifestowano na kadym kroku, we wszystkim co robiono. jest ona zawsze rezultatem braku poczucia pewnoci i wynikajcej z niego, jak i z innych przyczyn, maodusznoci. Przyczyn tego stanu by system edukacji. Edukacja w Niemczech przed wojn miaa bardzo wiele sabych punktw. By to jednostronny system ksztacenia, preferujcy sam wiedz, a bardzo mao uwagi powicajcy praktycznym umiejtnociom. Jeszcze mniejszy nacisk kadziono na ksztatowanie charakteru, bardzo may na zachcanie do brania odpowiedzialnoci na siebie, a adnego na rozwijanie siy woli i umiejtnoci podejmowania decyzji. Rezultatem takiego wychowania nie by mocny czowiek, ale ulegajcy wpywom posiadacz duej wiedzy - tak powszechnie byo przed wojn i dlatego cieszylimy si wzgldami innych narodw. Kochano Niemca, poniewa przydawa si, ale majc sab wol nie cieszy si szacunkiem. Z tej przyczyny atwiej porzuca narodowo i ojczyzn ni inni. Wyraa to wietnie przysowie: ,,Z kapeluszem w rce moemy przemierzy cay wiat". Tak oto warto i znaczenie idei monarchy nie moe skupia si gwnie na jego osobie, chyba e niebiosa zechc askawie umieci koron na gowie wspaniaego bohatera, takiego jak Fryderyk Wielki, albo tak mdrej osobistoci jak Wilhelm I. To moe zdarzy si raz na kilka wiekw, nie czciej. Inaczej mwic, koncepcja powinna mie pierwszestwo przed czowiekiem. Jej znaczenie musi si ksztatowa wycznie wewntrz instytucji, a monarcha sam wchodzi w krg tych, ktrzy jej su. Skutkiem przewrotnej edukacji by strach przed odpowiedzialnoci i wynikajca z tego sabo w zaatwianiu podstawowych problemw. Podam tylko kilka przypadkw z caej masy przykadw, ktre zaobserwowaem. Krgi dziennikarstwa maj zwyczaj pisa o prasie, jako o "wielkiej sile" w pastwie. Jest prawd, e jej znaczenie jest obecnie ogromne. Trudno je przeceni- stanowi ona w rzeczywistoci przeduenie edukacji a do pnego wieku. Podstawow spraw pastwa i narodu jest dba o to, aby ludzie nie wpadali w rce zych, niewyksztaconych czy nieyczliwych nauczycieli. Jest zatem obowizkiem pastwa czuwanie nad edukacj spoeczestwa i zabezpieczenie jej przed niekorzystnymi zjawiskami. Powinno ono take kontrolowa pras, szczeglnie to, co ona robi, poniewa jej wpyw na ludzi jest ogromny i najskuteczniejszy ze wszystkiego, gdy jej oddziaywanie nie jest przejciowe, a stae. Jego ogromne znaczenie tkwi w jednostajnym i cigym powtarzaniu swojej nauki. Obowizkiem pastwa jest pamita, e cokolwiek robi, musi by ukierunkowane na jeden cel i tylko jeden, nie mona pozwoli na sprowadzenie jej na manowce przez tak zwan " wolno prasy" albo nakania j do zaniedbywania swoich obowizkw i odmawiania strawy, ktrej nard potrzebuje, aby by zdrowym. Pastwo musi zdecydowanie kontrolowa ten instrument edukacji narodu i umieci go w subie pastwa i narodu. To, co tak zwana liberalna prasa robia przed wojn, byo kopaniem grobu dla

niemieckiego narodu i niemieckiej Rzeszy. O kamstwach marksistowskiej prasy nie potrzebujemy w ogle mwi, dla niej kamstwa s tak niezbdne do ycia jak miauczenie kota. Jedynym jej celem jest zamanie narodowych i spoecznych si oporu, przygotowanie ich do suenia internacjonalistycznemu kapitaowi i jego panom - ydom. Co pastwo zrobio, aby przeciwdziaa temu masowemu zatruwaniu narodu? Nic, absolutnie nic! Kilka nic nie znaczcych ostrzee, kilka kar za przestpstwa zbyt skandaliczne, aby mogy pozosta niezauwaone, i to wszystko. Walka rozpoczta przez rzd w tych dniach przeciw prasie - kontrolowanej gwnie przez ydw - ktra powoli deprawowaa nard, nie miaa ani zdecydowania, ani okrelonej linii, ale przede wszystkim zabrako wyranego celu. Cakowicie pominito zarwno ocen znaczenia tej walki, jak i wybr metod oraz ustalenie jasno okrelonego planu. Dla niezupenie wyksztaconych, pobienych czytelnikw "Frankfurter Zeitung" jest szczytem elegancji. Nie uywa nigdy mocnych okrele, odegnuje si od przemocy i zawsze na rzecz walki operuje "intelektualnymi" rodkami, a to przyciga ciekawo przynajmniej inteligentnych ludzi. Dla naszych pinteligentnych klas pisze yd w tak zwanej prasie inteligenckiej. "Frankfurter Zeitung" i "Berliner Tageblatt" maj na celu przycign je i rzeczywicie ta prasa wywieraa na te grupy wpyw. Najostroniej, unikajc szorstkoci jzyka uywali innych naczy do wlania trucizny do serc swoich czytelnikw. W mieszaninie czarujcych wyrae uspokajaj swoich czytelnikw wiar, e czysta wiedza i moralna uczciwo s kierujcymi siami ich dziaa, podczas gdy naprawd jest to zrczny rodek do przywaszczenia sobie broni, ktrej ich oponenci mogliby uy przeciwko prasie. Zadowolenie z prodkw jest zewntrzn oznak wewntrznej dekadencji, a narodowy upadek nastpi wczeniej czy pniej. Wierz, e nasza obecna generacja, jeeli bdzie prawidowo kierowana, duo atwiej opanuje to niebezpieczestwo. Miaa ona rne dowiadczenia, ktre wzmocniy nerwy tych, co ich zupenie nie stracili. Pewnym jest, e wczeniej czy pniej yd w swoich gazetach podniesie wrzask, gdy na jego umiowane gniazdo zostanie pooona rka koczca z tym haniebnym wykorzystywaniem prasy i przez postawienie tego rodka w subie pastwowej i odebranie go obcym i wrogom narodu. Wierz, e bdzie to mniejszym ciarem dla nas modych, ni to byo dla naszych ojcw. Trzydziestocentymetrowy granat zawsze syczy goniej ni tysic ydowskich, gazetowych mij wic pozwlmy im sycze! Caa edukacja powinna zmierza ku temu, aby wolny czas chopca zaj korzystnym rozwojem ciaa. Nie ma prawa pozwalajcego na to, aby marnowa swoje mode lata i zakca spokj na ulicach i w kinach, po caodziennej pracy powinien wzmacnia swoje mode ciao, tak aby ycie nie pozwolio mu sta si mikkim, gdy we wchodzi. Przygotowanie i zrealizowanie tego jest obowizkiem edukacji modego pokolenia, a nie tylko pompowanie tak zwanej wiedzy. To musi uwolni go od wraenia, e kierowanie ciaem jest wycznie spraw jednostki. Nikomu nie wolno grzeszy przeciw potomnym, to znaczy przeciw rasie. Walk przeciwko zatruwaniu duszy naley prowadzi rwnolegle z rozwojem ciaa. Naley zwrci uwag na "jadospis" kin, teatrw i variete, przecie trudno zaprzeczy, eby bya to waciwa strawa, zwaszcza dla modych. Parkany i kioski z ogoszeniami przycigaj uwag spoeczestwa w wulgarny sposb. Kady, kto nie straci zdolnoci wejcia w dusz modego czowieka, zrozumie, e musi to prowadzi do powanych wynaturze. ycie ludzi musi by wolne od duszcych woni naszego nowoczesnego erotyzmu. We wszystkich tych sprawach cel i metoda musz by kierowane pragnieniem zabezpieczenia zdrowia naszego narodu, zarwno jego ciaa, jak i duszy. Prawo do osobistej wolnoci jest drugie w hierarchii wanoci w stosunku do obowizku utrzymania rasy. Podobn chorobliwo mona dostrzec w kadej dziedzinie sztuki i kultury. Smutn oznak wewntrznej dekadencji byo zakazanie modym ludziom odwiedzania tak zwanych domw sztuki (Kunststatte). Wemy pod uwag choby to, co bezwstydnie, publicznie "eksponowano", z zastrzeeniem "tylko dla dorosych".

I pomyle, e takie rodki ostronoci byy konieczne w takich wanie miejscach, ktre przede wszystkim powinny dostarcza materiau dla ksztacenia modziey, a nie dla zabawy zblazowanych dorosych. Co powiedzieliby najwiksi dramaturdzy wszystkich czasw na takie ostrzeenie i na przyczyn, ktra uczynia je koniecznym. Wyobramy sobie oburzenie Schillera i to, jak Goethe wpadby w furi. Ale rzeczywicie, kim s Schiller, Goethe, Shakespeare w porwnaniu z bohaterami nowej, niemieckiej poezji! Skoczeni i przestarzali, cakowicie niemodni. Poniewa to jest charakterystyczne; nie tylko dla okresu, ktry nie tworzy nic poza plugastwem i rzuca w boto wszystko, co byo naprawd wielkie w przeszoci. Dlatego najsmutniejsz stron naszej narodowej kultury w okresie poprzedzajcym wojn by nie tylko kompletny zanik naszych twrczych si w sztuce i generalnie w kulturze, ale take duch nienawici, ktrej pami i wielko skalaa i zamazaa przeszo. Prawie w kadej dziedzinie sztuki, szczeglnie w dramacie i literaturze rozpoczto na przeomie stuleci produkowa coraz mniej nowych, wartociowych rzeczy, a take lekcewaono to, co byo dawniej najlepsze i pokazywano jako gorsze i przestarzae. Badanie stosunkw religijnych przed wojn pokazuje, jak wszystko znalazo si w stanie rozbicia. Nawet w tej dziedzinie miay miejsce wielkie podziay narodu, co spowodowao cakowit utrat jednolitoci przekona. Ci, ktrzy byli w otwartym konflikcie z kocioem, odgrywali mniejsz rol ni ci, ktrzy byli po prostu obojtni. Obydwa wyznania prowadz misj w Azji i Afryce, w celu przycignicia nowych wyznawcw - praktyka ta daje bardzo umiarkowane rezultaty w porwnaniu z rozwojem wiary mahometaskiej - gdy tymczasem w Europie trac miliony prawdziwych wyznawcw, ktrych cakowicie zraa si do religijnego ycia albo ktrzy po prostu id swoj wasn drog. Konsekwencje, z moralnego punktu widzenia, nie s dobre. Jest wiele oznak walki, z dnia na dzie coraz gwatowniejszej, przeciwko dogmatycznym zasadom rnych kociow, bez ktrych w praktyce wiara religijna byaby na tym wiecie nieprawdopodobna. Szerokie masy narodw nie skadaj si z filozofw; wiara jest dla nich przewanie jedyn podstaw moralnych pogldw na ycie. Rne prby znalezienia rodkw zastpczych nie okazay si waciwe ani pomylne, nie powiodo si take wprowadzenie ich na miejsce dawnych wyzna religijnych. Jeeli nauka i wiara religijna naprawd opanuj szerokie rzesze spoeczestwa, absolutny autorytet tej wiary bdzie cakowit podstaw jego skutecznoci. Tym, czym obyczaj dla ycia, jest dla pastwa prawo, a dla religii dogmat. To i tylko to moe pokona chwiejne, cigle kwestionowane intelektualne koncepcje i nada im ksztat, bez ktrego wiara nie moe istnie. W innym wypadku koncepcja metafizycznego pogldu na ycie - innymi sowy filozoficznej opinii nigdy z tego nie wyrosaby. Dlatego atak przeciwko dogmatom jest bardzo podobny do walki przeciwko powszechnym, prawnym podstawom pastwa i prowadzi do kompletnej anarchii, a znajdzie swj koniec w beznadziejnym, religijnym nihilizmie. Polityk jednak musi oceni warto religii, niekoniecznie w odniesieniu do bdw w niej tkwicych, ale pod ktem korzyci pyncych z niej jako ze rodka zastpczego. Dokd bd istnie jakie rodki zastpcze, tylko gupcy i kryminalici bd je niszczy. Fakt, e wielu ludzi w przedwojennych Niemczech czuo niech do ycia religijnego, naley przypisa bdom popenionym przez tak zwan parti "chrzecijask" i bezwstydnym prbom identyfikacji wiary katolickiej z polityczn parti. To fatalne odchylenie dawao korzyci znacznej czci bezwartociowych czonkw parlamentu i spowodowao szkody w Kociele. Konsekwencje musia ponosi cay nard, bo w rezultacie doprowadzio to do osabienia ycia religijnego i tradycyjnych zasad moralnych w okresie, gdy wszystko zaczynao upada. Te szczeliny i pknicia gmachu naszego narodu mogy istnie tak dugo, jak dugo nie spado na niego dodatkowe obcienie, tzn. mogy wwczas spowodowa klsk, o ile natok wielkich wypadkw zamieniby problem wewntrznej narodowej solidarnoci w kwesti o decydujcym znaczeniu. Take w dziedzinie polityki oko obserwatora mogo zauway oznaki za, ktre -

chyba e zmiany i udoskonalenia byyby szybko wprowadzone - byy symptomem zbliajcego si wewntrznego upadku imperium i jego polityki wewntrznej. Byo rwnie wielu takich, co z trwog patrzyli na te zjawiska i krytykowali brak planu i myli w polityce cesarstwa: oni bardzo dobrze wiedzieli o jego wewntrznej saboci i pustce, ale byli po prostu outsiderami ycia politycznego. Biurokracja w rzdzie ignorowaa przeczucia Houstona Stewarda Chamberlaina z tak sam obojtnoci, jak robi to dzisiaj. Ci ludzie s zbyt , gupi, eby samodzielnie co wymyli i zbyt zarozumiali, eby uczy si tego, co potrzebne, od innych. Jedn z bezmylnych uwag powszechnie powtarzanych jest ta, e system parlamentarny "nie sprawdza si od czasw rewolucji". To prowadzi zbyt szybko do przypuszczenia, e inaczej byo przed rewolucj. W rzeczywistoci wynik dziaalnoci tej instytucji jest i moe by tylko taki, wycznie niszczycielski, i taki by rwnie w czasach, kiedy wikszo ludzi wolaa nosi klapki na oczach i nic nie widzie. Upadek Niemiec by niema zasug tej instytucji. Cokolwiek poddane zostao wpywowi parlamentu, robione byo poowicznie, jakkolwiek na to nie patrze. Polityka cesarstwa wobec sprzymierzecw miaa rwnie saby, poowiczny wymiar. Chocia parlament chcia utrzyma pokj, nie by w stanie zapobiec wojnie. Polityka wobec Polski miaa take poowiczny wymiar. Draniono tylko Polakw nigdy nie traktujc ani ich, ani tej polityki powanie. W efekcie nie byo ani zwycistwa dla Niemiec, ani pojednania z Polsk, a wywoao to tylko wrogo Rosji. Rozwizanie problemu Alzacji i Lotaryngii miao rwnie poowiczny wymiar. Zamiast brutalnie, raz na zawsze,' urwa eb francuskiej hydrze przyznajc Alzatczykom rwne prawa, nie zrobiono niczego. Co wicej, nie mona byo zrobi nic. Gwni zdrajcy swego kraju zajmowali miejsca w szeregach wielkich partii, na przykad Wetterle centrum. Podczas gdy ydostwo za pomoc marksistowskiej i demokratycznej prasy rozprzestrzeniao na cay wiat ; kamstwa o niemieckim militaryzmie i wszystkimi sposobami i siami prbowao krzywdzi Niemcy, marksistowskie i demokratyczne partie odrzucay wszelkie rozwaania na temat uzupenienia narodowych si Niemiec. Los walki o wolno i niezaleno niemieckiego narodu jest rezultatem braku entuzjazmu w czasie pokoju i saboci w nawoywaniu do poczenia si narodu w obronie ojczyzny. Pewnym zem systemu monarchistycznego byo coraz mocniejsze przekonanie duej czci narodu o tym, e jest rzecz naturaln, i rzd czuwa nad wszystkim i jednostka nie musi o nic si martwi. Tak dugo, jak rzd by naprawd dobry albo przynajmniej wydawa si dobrym, sprawy szy dobrze, ale niestety, rzd o najlepszych intencjach zastpiono nowym, mniej sumiennym! Najgorszym do wyobraenia wwczas zem byo bierne posuszestwo i dziecinna wiara. Ale midzy tymi rnymi sabociami byy rzeczy o bezspornej wartoci. Przede wszystkim stabilno kierownictwa pastwowego zabezpieczona przez monarchistyczny ksztat pastwa oraz ochrona posad pastwowych przed spekulacjami chciwych politykw. Take wewntrzna godno instytucji i autorytet, ktry wynosi rang urzdnikw pastwowych i armii ponad zobowizania partyjnych politykw. Te korzyci wynikay z osobistego wcielenia zwierzchnika pastwa w osobie monarchy i z przykadu odpowiedzialnoci, ktra spoczywaa na monarsze mocniej ni na parlamentarnej wikszoci. Armia uczya pewnych ideaw i powicenia dla ojczyzny i jej wielkoci, podczas gdy w innych dziedzinach panowaa chciwo i materializm. Ona uczya narodowej jednoci przeciwko rozbiciu na klasy i by moe jedyn jej saboci bya instytucja ochotnikw,

wstpujcych do niej na rok. To bya sabo, poniewa amaa zasad cakowitej rwnoci i oddzielaa lepiej wyksztaconych od zwykej spoecznoci wojskowej. Rozwaajc ekskluzywno wyszych klas i ich coraz wiksze odsunicie od pozostaych dochodzimy do wniosku, e armia mogaby dziaa jako "bogosawiestwo", gdyby unikna w kadym przypadku wyodrbnienia tak zwanej inteligencji w swoich szeregach. To by bd, e tak si nie stao, ale jaka instytucja na tej ziemi postpuje bezbdnie, a poza tym i tak przewaay w armii dobre strony, wic tych kilka bdw nie byo poniej ludzkiej niedoskonaoci. Do tej formy pastwa i armii przyczono urzdnicze ciao starego cesarstwa. Niemcy byy najlepiej zorganizowanym i najlepiej administrowanym krajem na wiecie. Jakkolwiek wielu urzdnikw mona byo nazwa pedantycznymi biurokratami niemieckiego pastwa, w innych pastwach nie wygldao to lepiej; wrcz przeciwnie gorzej. Inne kraje nie posiaday tej cudownej solidnoci aparatu urzdniczego uchodzcego za nieprzekupny, ktre to cechy mona byo przypisa niemieckim urzdnikom. Lepiej by raczej pedantycznym, gdy si jest uczciwym i wiernym, ni uwiadomionym i nowoczesnym, a rwnoczenie niszego charakteru oraz - jak to si dzisiaj zdarza - nic nie wiedzcym i nie umiejcym. Niemieckie ciao urzdnicze i machina administracyjna byy znakomite szczeglnie ze wzgldu na niezaleno od poszczeglnych rzdw, ktrych przejciowe zamysy w polityce nie miay wpywu na stanowiska urzdnikw niemieckiego pastwa. To wszystko zostao zmienione zasadniczo przez rewolucj. Wzgldy partyjne wypary zdolnoci i kompetencje, a mocny i niezaleny charakter mia mniejsze znaczenie ni rekomendacja. Na tych trzech filarach - pastwie, armii i korpusie urzdniczym - opieraa si cudowna sia i skuteczno starego cesarstwa.

ROZDZIA XI Nard i rasa


Istnieje niezliczona ilo przykadw w historii pokazujcych z przeraajc szczeroci, jak cigle aryjska krew miesza si z krwi "gorszych ludzi" i w rezultacie prowadzi do koca kultury zachowania rasy. Pnocna Ameryka, ktrej ludno skada si w przewaajcej czci z elementu germaskiego i w maym stopniu zmieszanego z gorsz, kolorow ludnoci, pokazuje czowieka i kultur cakowicie odmienn od tej ze rodkowej i Poudniowej Ameryki, tworzonej przez ludzi gwnie pochodzenia romaskiego. Ich krew w dowolny sposb bya mieszana z krwi tubylcw. Biorc powysze za przykad jasno rozpoznamy efekty mieszania ras. Czowiek pochodzenia germaskiego na kontynencie amerykaskim, utrzymujc czysto rasy, podnis si do roli pana i pozostanie panem tak dugo, jak dugo nie dopuci si haniebnego czynu mieszania krwi. By moe idea pacyfistyczna jest zupenie dobr ide w tych przypadkach, kiedy czowiek jako najwysza istota zupenie podbije i opanuje wiat, aby sta si jego wycznym panem. Wwczas ta zasada, pod warunkiem stosowania jej w praktyce, nie przycignie mas ludzkich. Tak wic najpierw walka, a pniej pacyfizm. W przeciwnym razie oznaczaoby to, e ludzko przekroczya najwyszy punkt swego rozwoju, a kocem nie byaby dominacja jakiej etnicznej idei, tylko chaos. Niektrzy naturalnie bd si z tego mia, ale trzeba pamita, e ta planeta przemieszczaa si w eterze wolna od ludzkoci miliony lat i moe znowu tak si sta, jeeli ludzie zapomn, e nie istniej dla szalonej idei czy ideologii, ale dla zrozumienia i bezlitosnego stosowania odwiecznych praw natury. Wszystko, co podziwiamy na tej ziemi - nauka, sztuka, umiejtnoci techniczne i wynalazczo - jest twrczym produktem jedynie niewielkiej liczby narodw, a by moe nawet jednej rasy. Caa kultura opiera si na ich egzystencji. Jeli zostaj zrujnowane, zabieraj ze sob do grobu cae pikno tej ziemi.

Jeeli podzielimy ludzk ras na trzy kategorie twrcw, obrocw i niszczycieli aryjska rasa moe by uwaana za reprezentujc t pierwsz kategori. Aryjskie rasy - czasem w absurdalnie maych ilociach - opanowuj inne narody i s faworyzowane przez wielk liczb ludzi niszego rzdu, ktrzy staj do ich dyspozycji i rozwijaj si stosownie do warunkw ycia zdobytych terytoriw, takich jak urodzajno, klimat itp. Drzemi w nich talenty intelektualne i organizacyjne. W cigu wiekw tworz oni kultur autentycznie odciskajc pitno swego charakteru na ziemi i w ludziach sobie podporzdkowanych. Grzechem zdobywcw jest wystpienie przeciwko zasadzie utrzymania czystoci krwi (zasad t stosowali od pocztku) i mieszanie jej z tubylcami, ktrych ujarzmili, co prowadzi nieuchronnie do koca ich istnienia jako narodu wybranego, poniewa grzech popeniony w raju koczy si wygnaniem. Dla rozwoju wyszej kultury jest konieczne istnienie ludzi wyszej cywilizacji, poniewa nikt poza nimi nie mg stanowi ekwiwalentu rodkw technicznych, bez ktrych wyszy rozwj nie by do pomylenia. Kultura w swoich pocztkach bya oczywicie bardziej zalena od zatrudnienia gorszego ludzkiego materiau ni oswojonych zwierzt. Dopiero po zniewoleniu podbitych ras taki sam los spotka wiat zwierzcy - wbrew temu, w co wielu chciaoby wierzy - gdy najpierw przed pugiem szed niewolnik, a po nim dopiero ko. Zwaszcza pacyfistycznym szalecom moe si to wyda oznak ludzkiej deprawacji. Pozostali musz jasno widzie, e taki rozwj jest nieuchronny, aby doprowadzi do takiego stanu rzeczy, w ktrym owi apostoowie bd mogli rozprzestrzenia te gupoty w wiecie. Postp ludzkoci jest podobny do wspinania si po drabinie nie majcej koca; czowiek nie moe wyj wyej, dopki nie pokona niszych stopni. Tak, prowadzc do celu, drog musia i Aryjczyk, a nie t istniejc w marzeniach pacyfistw. Droga, ktr kroczy Aryjczyk, bya jasno wyznaczona. Bdc zdobywc podbi "niszych ludzi", aby pracowali pod jego kontrol, stosownie do jego woli i celw. Chocia wymusza cik prac, to jednak nie tylko ochrania ich ycie, ale take zapewnia lepsz egzystencj od tej, jak wiedli dawniej na wolnoci. Tak dugo, jak si czu zwierzchnikiem, nie tylko utrzymywa swoje panowanie, ale by take poplecznikiem i piastunem kultury. Ale jak tylko te ujarzmione narody zaczy si podnosi i prawdopodobnie upodabnia swj jzyk do jzyka zdobywcw, upada ostra bariera midzy panem i sug. Aryjczyk wyrzek si czystoci krwi, a tym samym swego prawa do pozostania w raju, ktry dla siebie stworzy. Ton, przy, gnieciony mieszanin ras i stopniowo traci na zawsze swoje cywilizacyjne zdolnoci, a zacz si coraz bardziej upodabnia do tubylcw, zarwno pod wzgldem umysowym, jak i fizycznym. Jeszcze przez jaki czas mg si cieszy bogosawiestwem cywilizacji. Tak oto upadaj cywilizacje i imperia ustpujc miejsca nowym tworom. Mieszanina krwi i obnianie poziomu czystoci rasy, ktra temu towarzyszy, jest jedyn i wyczn przyczyn, dla ktrej znikaj stare cywilizacje - to nie tylko przegrane wojny rujnujce ludzko, ale wanie utrata si oporu pyncych z czystoci krwi. W naszym niemieckim jzyku jest sowo, ktre wspaniale oddaje powicenie dla oglnego dobra. Jest to "Pflickterfullung" - gotowo do posuszestwa w wypenianiu suby. Ide stanowic fundament takiej postawy nazywamy idealizmem, w przeciwiestwie do egoizmu i przez ni rozumiemy zdolno jednostki do powicenia si dla spoeczestwa. W czasach, gdy zagraa zanik ideaw, moemy zaobserwowa natychmiastowe zmniejszenie siy spoeczestwa, ktra jest jego istot i niezbdnym warunkiem kultury. Wwczas kierujc si w narodzie staje si egoizm i w pogoni za szczciem rozluniaj si wizy porzdku, a ludzie spadaj z nieba prosto do pieka. Dokadnym przeciwiestwem Aryjczyka jest yd. W adnym narodzie wiata instynkt samozachowawczy nie jest tak silnie rozwinity jak w "narodzie wybranym". Najlepszym tego dowodem jest fakt, e ten nard wci istnieje.

Czy jest gdzie nard, ktry przez ostatnie dwa tysice lat tak niewiele zmieni swoj wewntrzn osobowo jak rasa ydowska? Jaka rasa bya w rzeczywistoci zaangaowana w wiksze rewolucyjne zmiany ni ta i jeszcze przeya bez szwanku to najokropniejsze nieszczcie? Jake te fakty oddaj ich zdecydowan wol ycia i utrzymania gatunku. Intelektualne zdolnoci ydw rozwiny si w cigu wiekw. Dzisiaj mylimy o ydzie - sprytny i w pewnym sensie tak samo byo w kadej epoce. Autentycznx Aryjczyk by prawdopodobnie nomadem, a dopiero pniej, po pewnym czasie, osiedli si - to dowodzi, e on nigdy nie by ydem! Nie, yd nie jest nomadem, poniewa nawet nomadowie mieli okrelony stosunek do pracy. Praca tak dugo bya podstaw ich dalszego rozwoju, dopki nie posiedli koniecznych, umysowych waciwoci. Ale nomadowie posiedli umiejtno tworzenia ideaw, tak wic ich koncepcja ycia moe by obca aryjskiej rasie, ale nie obojtna. Ta koncepcja nie miaa miejsca w przypadku yda, on nigdy nie by nomadem, by pasoytem na ciele innych narodw. Zdarzao si, e opuszcza dotychczasow sfer swego ycia, nie dla wasnych zamiarw, ale w konsekwencji wydalenia go przez narody, ktrych gocinnoci naduywa. Jego rozmnoenie na caym wiecie jest typowe dla pasoytw! On zawsze poszukuje nowych erowisk dla swojej rasy. Jego ycie wewntrz innych narodw moe trwa po wieczne czasy, jeeli tylko uda mu si wywoa wraenie, e stanowi on nie problem rasowy, ale "wsplnot religijn". Jest to pierwsze, wielkie kamstwo! Aby istnie jako pasoyt wewntrz narodu, yd musi si posuy prac, aby zaprzeczy swojej prawdziwej wewntrznej naturze. Im bardziej inteligentny jest poszczeglny yd, tym wiksze osignie powodzenie w swoim oszustwie. Moe powiedzie mu si tak dobrze, e wiksza cz spoeczestwa uwierzy, e yd naprawd jest Francuzem albo Anglikiem, Niemcem albo Wochem, chocia innej wiary. Obecny rozwj ekonomiczny prowadzi do zmian w socjalnym rozwarstwieniu narodu. Gdy drobny przemys stopniowo obumiera, robotnik ma coraz rzadziej moliwo bezpiecznej egzystencji, nawet skromnej, i w sposb widoczny staje si proletariuszem. Rezultatem tego jest "robotnik fabryczny", ktrego cech charakterystyczn jest brak zdolnoci do podjcia ycia, jako jednostki. On nie posiada nic w najprawdziwszym znaczeniu tego sowa: podeszy wiek oznacza dla niego cierpienie, ktre ledwo mona nazwa yciem. Podobna sytuacja wymagajca pilnego rozwizania miaa ju kiedy wczeniej miejsce i rozwizanie to znaleziono. Emerytowani urzdnicy, szczeglnie pastwowi, stawali si robotnikami rolnymi i rzemielnikami. Oni take nic nie posiadali w dosownym sensie. Pastwo znalazo wyjcie z tego niezdrowego stanu rzeczy, wzio na siebie odpowiedzialno za pomylno swoich poddanych, ktrzy nie byli w stanie zabezpieczy si na stare lata i ustanowio emerytury i renty. Dziki temu caa klasa pozbawiona wasnoci zostaa zrcznie wyprowadzona z socjalnej ndzy i przywrcona ciau narodu. W pniejszych latach pastwo i nard musiay stawi czoa tym samym problemom, ale na daleko wiksz skal. Nowe masy ludzi liczone w milionach stale przemieszczay si z wiosek do miast, eby zarobi na ycie, jako robotnicy fabryczni w nowych zakadach przemysowych. W ten sposb powstaje obecnie nowa klasa, na ktr naley zwrci choby niewielk uwag, poniewa nadejdzie dzie, kiedy znowu padnie pytanie, czy nard ma do siy, aby wasnym wysikiem ponownie odzyska t klas dla spoeczestwa, rnice klasowe bd si poszerza, a nastpi "pknicie". Gdy mieszczastwo ignorowao najtrudniejsze zagadnienia i pozwalao toczy si sprawom swoim biegiem, yd bra pod uwag nieograniczone moliwoci rzutujce na przyszo. Z jednej strony robi uytek z kapitalistycznych metod sucych wyzyskiwaniu ludzi do ostatecznoci, a z drugiej by gotowy do powice i wkrtce pojawi si jako lider w walce przeciw sobie. "Przeciw sobie" to oczywicie tylko przenonia, poniewa ten wielki mistrz kamstwa bardzo dobrze wie, jak wyj z czystymi rkami i innych obciy win.

Poniewa posiada tupet umoliwiajcy mu kierowanie masami, ktrym nigdy nie przychodzi na myl, e jest to najbardziej haniebna zdrada wszystkich czasw. ydowski sposb postpowania jest nastpujcy: zwraca si do robotnikw, udaje wspczucie dla ich losu lub oburzenie z powodu ich ubstwa, aby zyska ich zaufanie. Stara si analizowa prawdziwe lub zmylone trudnoci ich ycia i wzmaga w nich pragnienie zmiany egzystencji. Z nieprawdopodobn bystroci wzmaga danie socjalnej sprawiedliwoci we wszystkich ludziach aryjskiego pochodzenia i walczy o usunicie socjalnego za w jasno okrelonym celu. Tworzy doktryn marksistowsk. Przez przemieszanie problemw nie do rozwizania z ca mas susznych socjalnych da, zapewnia popularno doktrynie, podczas gdy z drugiej strony wywouje u skromnych ludzi niech do popierania pretensji, ktre prezentowane w takiej formie okazuj si bdne od samego pocztku, mao tego - niemoliwe do realizacji. Pod paszczykiem socjalnych idei ukryte s prawdziwe szataskie zamiary i s one z bezczeln szczeroci otwarcie pokazywane. Przez kategoryczne podwaanie wartoci jednostki, jak rwnie wartoci narodu i rasowej doniosoci, niszczy elementarne zasady caej ludzkiej kultury, ktra jest oparta na tych czynnikach. yd dzieli marksistowsk organizacj masowej wiatowej nauki na dwie kategorie, ktre pozornie rozdzielone - naprawd tworz nierozczn cao; s to - ruch polityczny i gospodarczy. Ruch robotniczy jest bardziej pocigajcy. Oferuje on robotnikowi pomoc i zabezpieczenie w cikiej walce o egzystencj z powodu chciwoci i krtkowzrocznoci pracodawcw, a take moliwo uzyskania lepszych warunkw yciowych. Jeeli robotnik wzbrania si przed powierzeniem swego losu kaprysom ludzi czsto bez serca i z maym poczuciem odpowiedzialnoci, przed oddaniem im obrony swego prawa do ycia jako czowieka, w czasie gdy pastwo - tj. zorganizowane spoeczestwo - praktycznie nie zwraca na niego najmniejszej uwagi, musi sam zabezpieczy swoje interesy. Teraz, gdy tak zwane narodowe mieszczastwo zalepione pienidzmi stawia przeszkody w walce o warunki ycia i nie tylko sprzeciwia si, ale powszechnie i aktywnie dziaa przeciw wszelkim prbom skrcenia nieludzko dugiego dnia pracy, przeciw pooeniu kresu pracy dzieci, ochronie kobiet i stworzeniu I warunkw zdrowotnych w fabrykach i mieszkaniach - ! inteligentniejszy yd ujmuje si za pokonanymi. stopniowo przejmuje kierownictwo ruchu zwizkowego, tym atwiej, e nie chodzi mu o rzeczywiste usunicie socjalnego za, ale stworzenie lepo posusznej bojwki w zakadach przemysowych, w celu zniszczenia niezalenoci gospodarki narodowej . yd, stosujc przemoc, pozbywa si na tym polu wszystkich konkurentw. Przy pomocy wrodzonej brutalnej chciwoci stawia zwizki zawodowe na poziomie brutalnej siy. Kadego, kto ma wystarczajc inteligencj do oparcia si ydowskim powabom, amie si przez zastraszenie, jakkolwiek nie byby zdecydowany i inteligentny. Te metody s niezwykle skuteczne. Za porednictwem zwizkw zawodowych, ktre powinny ochrania nard, yd niszczy teraz podstawy narodowej gospodarki. Rwnolegle z powyszym ukierunkowuje si organizacj politycznie. Tak dzieje si w ruchu zwizkowym, poniewa ten ostatni przygotowuje masy do politycznej organizacji i faktycznie kieruje je do niej si. Jest on ponadto staym rdem pienidzy, z ktrego polityczna organizacja zasila swoj ogromn machin. Jest organem kontrolnym w pracy politycznej i naganiaczem we wszystkich wielkich demonstracjach o charakterze politycznym. W kocu traci zupenie swj ekonomiczny charakter suc politycznej idei i stosujc swoj gwn bro, to znaczy odmawiajc pracy w formie strajku generalnego. Przez stworzenie prasy, ktra jest na poziomie najmniej wyksztaconych, polityczne i gospodarcze organizacje uzyskuj si przymusu i sprawiaj, e najnisze warstwy narodu staj si gotowe do najbardziej ryzykownych przedsiwzi. To jest ydowska prasa, ktra w absolutnie fanatycznej kampanii oszczerstw odrzuca wszystko, co moe by uwaane za podpor narodowej niezalenoci, cywilizacji i ekonomicznej autonomii narodu. Ryczy szczeglnie przeciwko tym, ktrzy nie ulegaj

ydowskiej dominacji albo ktrych intelektualne zdolnoci jawi si ydom jako niebezpieczestwo. Niewiadomo prawdziwej natury ydw okazywana przez masy i brak instynktownego przestrzegania naszych wyszych klas czyni ludzi atwymi ofiarami ydowskiej kampanii kamstw. Gdy wysze warstwy wskutek wrodzonego tchrzostwa odwracaj si od czowieka, ktry jest atakowany przez ydw za pomoc kamstw i oszczerstw, gupota i atwowierno mas sprawia, e wierz one we wszystko, co usysz. Wadze pastwowe dr ze strachu w milczeniu, lub - co si zdarza czciej - eby zakoczy ydowsk kampani w prasie, szykanuj tych, ktrzy zostali niesprawiedliwie zaatakowani i to w oczach takiego biurokraty suy obronie autorytetu pastwa i utrzymania pokoju oraz porzdku. Jeeli przyjrzymy si przyczynom upadku Niemiec, ostatecznym i rozstrzygajcym powodem okae si brak zrozumienia problemw rasowych, a szczeglnie zagroenia ydowskiego. Klski na polach bitwy w sierpniu 191 8 roku mona byoby zmie z najwiksz atwoci. To nie to nas powalio; powalia nas sia, ktr zorganizowano do tego nieszczcia, przez obrabowanie narodu ze wszystkich politycznych i moralnych instynktw oraz si, przez spisek przygotowywany w okresie wielu dziesicioleci. Wskutek ignorowania problemu utrzymania rasowych podstaw naszej narodowoci, stare imperium lekcewayo ten problem i prawo, ktre czyni moliwym ycie na tej ziemi. Utrata czystoci rasowej rujnuje szczcie narodu na zawsze. To powoduje stopniowe pogrenie si ludzkoci, a jego nastpstwa nigdy nie zostaj usunite z ciaa i umysu. Wskutek tego wszystkie prby reform i caa socjalna praca, wszelkie polityczne wysiki, kady wzrost ekonomicznej koniunktury i kade pozorne wzbogacenie wiedzy naukowej szy na marne. Nard i organizm, ktry czyni moliwym ycie na tej ziemi - czyli pastwo, nie staway si zdrowsze, lecz zanikay coraz bardziej . wietno starego imperium nie opara si wewntrznej saboci i wszelkie prby wzmocnienia Rzeszy koczyy si niczym, poniewa uparcie ignorowano najbardziej podstawowe problemy. To dlatego w sierpniu 1914 roku nard nie ruszy z determinacj do walki. Ostatnim przebyskiem narodowego instynktu samozachowawczego byo przeciwstawienie si przewaajcym siom marksizmu i pacyfizmu, kaleczcego ciao naszego narodu. Ale poniewa w tych rozstrzygajcych dniach nikt nie zdawa sobie sprawy z istnienia wewntrznego wroga, cay opr by daremny, a opatrzno nie daa w nagrod zwycistwa, lecz zapanowao prawo odwiecznej zemsty.

ROZDZIA XII Pierwszy okres w rozwoju Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej


Gdy na kocu tego tomu wyjaniaem pierwszy okres rozwoju naszego ruchu i wspomniaem krtko o liczbie spraw z nim zwizanych, moim zamiarem nie byo da rozprawy o teoretycznych celach ruchu. Ma on bowiem zadania i cele tak ogromne, e musiabym powici cay tom, aby to omwi. Dlatego ogranicz si do zasad dotyczcych programu tego ruchu i prby pokazania, co rozumiemy przez sowo "pastwo". Przez "my" rozumiem setki tysicy ludzi, ktrzy pragn tych samych rzeczy, ale nie znajduj sw na wyraenie tego, co niepokoi ich umysy. Znaczcym faktem wszystkich wielkich reform jest to, e na ich czele jako przywdca stoi tylko jeden czowiek, ale za to popierany przez miliony. Czsto jego cel jest taki sam, jak setek tysicy ludzi, ktre pragny go w tajemnicy

od wiekw, a do czasu, gdy kto gono wypowie to uniwersalne danie i pokieruje nim do zwycistwa nowej idei jako chory. Gbokie poczucie niezadowolenia milionw ludzi dowodzi, e ich serca ywi pragnienie cakowitej zmiany warunkw ycia. Pierwszym i gwnym zagadnieniem odrodzenia naszej narodowej siy politycznej jest odbudowanie naszego narodowego instynktu samozachowawczego, poniewa dowiadczenie pokazuje, e budowanie polityki zagranicznej, a take oszacowanie znaczenia jakiego pastwa w mniejszym stopniu opiera si na istniejcym uzbrojeniu ni na znanej bd wyobraonej sile obrony narodu. Porozumienie zawiera si nie z broni, ale z ludmi. Wskutek tego nard brytyjski bdzie uwaany za najcenniejszego sprzymierzeca w wiecie tak dugo, jak dugo wiat bdzie oczekiwa od kierownictwa bezwzgldnoci i nieustpliwoci w deniu do rozstrzygnicia rozpocztej walki, prowadzonej przy uyciu wszystkich rodkw i bez ogldania si na czas, a poniesione ofiary doprowadz do zwycistwa. Mody ruch, majcy na celu midzy innymi ustanowienie na nowo niemieckiego, suwerennego pastwa, bdzie musia skoncentrowa swoje siy na uzyskaniu poparcia mas. Nasze tak zwane "narodowe mieszczastwo" jest tak beznadziejne, e z ca pewnoci nie naley si spodziewa z tej strony poparcia mocnej narodowej wewntrznej i zagranicznej polityki. Jednake z powodu tej samej gupoty niemieckie mieszczastwo wykazao postaw biernego oporu, nawet przeciwko Bismarckowi, w godzinie nadejcia liberalizmu. Take teraz, majc na uwadze jego przysowiowe tchrzostwo, nie ma powodu obawia si z tej strony aktywnego oporu. Inaczej jest z masami naszych rodakw o internacjonalistycznych sympatiach. Im bardziej prymitywna natura, tym wiksze skonnoci do myli o przemocy - ich ydowscy przywdcy s bardziej brutalni i bezwzgldni. Doda naley do tego jeszcze fakt, e kierownictwo tych partii narodowej zdrady przeciwstawia si i przeciwstawia si musi kademu ruchowi, ze wzgldu na instynkt samozachowawczy. To jest historycznie niepojte, eby nard niemiecki mg powrci do swojego dawnego znaczenia bez uprzedniego rozliczenia si z tymi, co dali impuls przeraajcej klsce, ktra nawiedzia nasze pastwo. Listopad 1918 roku nie bdzie oceniany jako zdrada stanu, ale jako zdrada narodu. Dlatego te kada idea przywrcenia Niemcom niezalenoci jest nieodcznie zwizana z odbudowaniem zdecydowanego ducha naszego narodu. Dla nas byo ju jasne w 1918 roku, e gwnym celem nowego ruchu musi by obudzenie poczucia narodowociowego w masach. Z taktycznego punktu widzenia wynika cay szereg warunkw: 1. Aby pozyska masy dla narodowego ruchu adna ofiara nie jest zbyt wielka, ale ruch, ktrego celem jest pozyskanie niemieckiego robotnika dla niemieckiego narodu, musi zrozumie, e ekonomiczne ofiary nie s jego podstawowym czynnikiem tak dugo, jak dugo utrzymanie i niezaleno istnienia narodowej gospodarki nie jest przez nie zagroona. 2. Unarodowienie mas nigdy nie moe by skutecznie osignite za pomoc prodkw albo agodnego stwierdzenia typu: "obiektywny punkt widzenia", ale przez zdecydowan i fanatyczn koncentracj na przedmiocie swojego celu. Masy nie skadaj si z profesorw i dyplomatw. Czowiek, ktry pragnie pozyska zwolennikw, musi zna klucz, ktrym otworzy ich serca. To nie oznacza saboci, ale zdecydowanie i si. 3. Pozyskanie ludzkich dusz moe si zakoczy powodzeniem tylko wtedy, gdy podczas prowadzenia walki o polityczne cele rwnoczenie zniszczymy tych, ktrzy si temu sprzeciwiaj. Masy s czci przyrody i nie musz rozumie wzajemnego ucisku doni midzy ludmi, ktrzy s w opozycji do siebie. Oni pragn zobaczy zwycistwo mocniejszego i zniszczenie sabszego. 4. Wczenie tej czci narodu, ktra wyodrbnia si jako klasa, do spoeczestwa albo po prostu pastwa, bdzie skuteczne nie przez ponienie wyszych klas, ale przez

podniesienie niszych. Z tym e klasa biorca udzia w tym procesie nigdy nie moe by wysz klas, ale t, ktra walczy o prawo rwnoci. Dzisiejsze mieszczastwo nie zostao wczone do pastwa wskutek pomocy szlachty, ale przez swoj dziaalno prowadzon pod wasnym przywdztwem. Najpowaniejsz przeszkod na drodze do zblienia robotnikw nie jest ich zazdro o swoje klasowe interesy, ale postawa midzynarodowego przywdztwa, ktre jest wrogie narodowi i ojczynie. Te same zwizki zawodowe, kierowane w fanatycznie narodowym duchu w odniesieniu do polityki i narodowoci, przemieni miliony robotnikw w bardzo wartociowych czonkw narodu i to nie bdzie miao adnego zwizku z walk pojawiajc si tu i tam w dziedzinie gospodarczej . Ruch, ktry uczciwie odzyska niemieckiego robotnika dla niemieckiego narodu i uratuje go przed szalestwem internacjonalizmu, musi znajdowa si w opozycji do postawy obowizujcej wielkich pracodawcw, ktrzy pojmuj narodowo w sensie bezradnej, ekonomicznej zalenoci pracownika od pracodawcy. Robotnik grzeszy wobec wsplnej narodowoci, gdy bez wasnego stosunku do wsplnego dobra i bezpieczestwa narodowej gospodarki gosi zdziercze dania z ufnoci w swoj si, tak wyniole, jak to robotnik potrafi; pracodawca, kiedy naduywa roboczej siy narodu przez nieludzkie metody jej eksploatacji i domaga si zdzierczych profitw z potu milionw ludzi. Dlatego rezerw, z ktrej powinien czerpa zwolennikw mody ruch, musi by mode ciao robotnikw. Jego zadaniem bdzie zwrcenie ich spoeczestw wolnych od szalestwa internacjonalizmu, socjalnego ubstwa, podniesionych z kulturalnego upadku i przemienienie w trway, wartociowy, peen narodowych uczu i aspiracji element spoeczestwa. Naszym celem oczywicie nie jest dokonywanie przewrotu w obozie narodowym, ale zwycienie antynarodowego obozu dla osignicia naszych celw. Ta zasada jest absolutn podstaw dla taktyki kierowania naszym ruchem. Ta konsekwentna i dlatego jasna postawa musi by wyraona w propagandzie ruchu i bdzie konieczna z propagandowych wzgldw. Propaganda, zarwno w treci, jak i w formie, tak powinna by uksztatowana, aby pozyska masy: jedynym kryterium jej poprawnoci jest osignicie sukcesu w praktyce. Na duym ludowym zgromadzeniu najskuteczniejszym mwc nie jest ten, kto jest najbardziej bliski wy ksztaconej czci suchaczy, ale ten, ktry zdobywa serca tumu. Cel ruchu politycznych reform nie jest nigdy osigany prac wyjaniajc lub przez uzyskanie wpywu na utrzymanie siy, ale wycznie przez wzicie w posiadanie siy politycznej . Zamach stanu nie moe by uwaany za pomylny wtedy, kiedy rewolucjonici bior w posiadanie administracj, ale tylko wtedy, gdy sukces w osiganiu ich celw i intencji realizuje si w takich rewolucyjnych dziaaniach, ktre przynosz narodowi wicej dobrego ni mia on za poprzedniego reimu. Dlatego nie mona mwi o niemieckiej rewolucji jesieni I 9 I 8 roku jako o akcie terroru. Jeeli zdobycie politycznej siy jest wstpem do przeprowadzenia reform w praktyce, wwczas ruch od pierwszego dnia swego istnienia musi czu si w reformatorskich intencjach ruchem spoecznym, a nie klubem kawiarnianym czy parti maych drobnomieszczaskich kombinatorw. Ten mody ruch jest w swojej istocie i organizacji ruchem antyparlamentarnym, to znaczy sprzeciwia si kadej teorii opartej na zasadzie gosowania i przyjmowania woli wikszoci, zakadajcej, e lider jest tylko po to, by wypenia rozkazy i stosowa si do opinii innych. We wszelkich sprawach, maych i duych, ruch opowiada si za zasad niekwestionowanego autorytetu przywdcy, autorytetu poczonego z pen odpowiedzialnoci. Jednym z gwnych zada ruchu jest wprowadzenie tej zasady jako decydujcej i to nie tylko w swoich wasnych szeregach, ale w caym pastwie. Ostatecznie, nie jest obowizkiem ruchu utrzymanie czy odbudowa jakiejkolwiek

formy pastwa w opozycji do jakiej innej, ale raczej stworzenie fundamentalnych zasad, bez ktrych nie moe istnie ani republika, ani monarchia. Jego misj nie jest utworzenie monarchii czy ustanowienie republiki, ale stworzenie pastwa niemieckiego. Zagadnieniem wewntrznej organizacji ruchu nie jest sprawa zasady, ale celowoci. Najlepsz organizacj jest ta, ktra wprowadza jak najmniej, a nie najwicej biurokratycznej machiny pastwa pomidzy przywdcw a jednostki od nich zalene. Dlatego zadaniem organizacji ma by przekazywanie okrelonych idei - ktre zawsze maj swj pocztek w umyle jednostki - ogowi, a take zadbanie o ich zrealizowanie. Gdy zacznie wzrasta liczba zwolennikw, bd z nich tworzone mae grupy stanowice komrki przyszych organizacji politycznych. Wewntrzna organizacja ruchu powinna by oparta na nastpujcych zasadach: Koncentracja caej pracy od samego pocztku w jednym miejscu - Monachium. Naley stworzy sztab zwolennikw o nieskazitelnej wiarygodnoci oraz szko, ktrej zadaniem w przyszoci bdzie propagowanie idei ruchu. Z czasem nastpi uzyskanie koniecznego autorytetu dziki wielkim i rzucajcym si w oczy sukcesom, skupionym w tym jednym centrum. Lokalne grupy mog by ksztatowane tylko wtedy, gdy wadza kierownictwa w Monachium zyska konieczny dowd uznania. Kierownictwu oprcz siy woli jest potrzebna zdolno, bdca rdem energii o wikszej wadze, ni ta pynca z genialnoci. Najcenniejsze jest poczenie tych trzech wartoci. Przyszo ruchu zaley od fanatyzmu, a nawet nietolerancji; przy ich pomocy zwolennicy broni go jako susznego ruchu i kultywuj w opozycji do programw o podobnym charakterze. Jest wielkim bdem myle, e ruch staje si mocniejszy przez poczenie go z innymi o podobnych celach. Przyznaj, e kady wzrost rozmiarw oznacza poszerzenie zakresu i w - oczach postronnych obserwatorw - take jego siy. W rzeczywistoci jednak na ruch pada ziarno saboci, ktra w pniejszym czasie daje o sobie zna. Wielko kadej aktywnej organizacji, ktra stanowi uosobienie jakiej idei, ley w duchu religijnego fanatyzmu i nietolerancji, przy pomocy tych czynnikw atakuje pozostaych, bdc fanatycznie przekonan o swojej susznoci. Jeeli idea sama w sobie jest suszna i zostaje wyposaona w tak bro, to jest niezwyciona w prowadzeniu wojny na tej ziemi. Wielko chrzecijastwa ley w nieubaganym, fanatycznym goszeniu i obronie swojej wasnej doktryny, a nie w prbach pogodzenia go z filozoficznymi pogldami staroytnych, najbardziej zblionych do niej. Czonkowie ruchu nie mog da si zastraszy nienawici wrogw naszego narodu i ich teoriami rzdzenia, a take sowami: oni musz widzie to wszystko. Kamstwa i oszczerstwa s nierozerwalnie zwizane z t nienawici. Kady czowiek, ktry nie jest atakowany, zniesawiany i szkalowany w ydowskiej prasie, nie jest prawdziwym Niemcem, nie jest prawdziwym narodowym socjalist. Najlepszym kryterium wartoci jego uczu, prawdziwoci jego przekona i siy woli jest okruciestwo okazywane mu przez wrogw naszego narodu. Ruch powinien stosowa wszelkie rodki, aby wpoi szacunek dla jednostki. Powinien zachowa w pamici, e warto kadego czowieka ley w osobowoci, e kada idea, kady czyn jest rezultatem pracy twrczej jakiego czowieka i e podziw dla wielkoci nie jest po prostu ofiar dzikczynn, ale stanowi wi jednoczc wszystkich wdzicznych mu za to. Osobowoci nie mona niczym zastpi. W najwczeniejszym okresie naszego ruchu cierpielimy ogromnie z powodu faktu, e nasze nazwiska nie miay znaczenia i byy nieznane; to samo przez si daje niewielk,

cakowicie niejasn szans sukcesu. Spoeczestwo, oczywicie, nic o nas nie wiedziao. W Monachium nikt nawet nie zna nazwy partii, z wyjtkiem niewielkiej liczby jej czonkw i ich znajomych. Dlatego podstawow spraw byo rozszerzenie tego maego krgu i pozyskanie nowych zwolennikw i doprowadzenie - za wszelk cen - do tego, aby nazwa ruchu staa si znana. W tym celu prbowalimy pocztkowo co miesic, a pniej co dwa tygodnie odbywa spotkania. Zaproszenia pisalimy czciowo na maszynie, a czciowo rcznie. Przypominam sobie, jak dostarczyem przy takiej okazji osiemdziesit karteczek, a wieczorem oczekiwalimy na przybycie tumw. Po odroczeniu spotkania o godzin przewodniczcy musia je otworzy dla siedmiu. uczestnikw, poza nami nikt nie przyszed! M y, biedacy, zebralimy niewielk sum i w kocu zamiecilimy ogoszenie o spotkaniu w "Munchener Beobachter" - niezalenej gazecie. Tym razem sukces by zdumiewajcy. Na odbycie tego zebrania wynajlimy pomieszczenie. Ju o godzinie sidmej obecnych byo sto jedenacie osb i rozpoczlimy zebranie. Jeden z monachijskich profesorw wygosi wprowadzajce przemwienie, a ja miaem zabra gos jako drugi. Przemawiaem przez trzydzieci minut i teraz sprawdzio si to, co instynktownie czuem, ale czego nie byem pewien potrafiem przemawia. Po trzydziestu minutach publiczno w maej sali bya zelektryzowana, a entuzjazm by taki, e mj apel spowodowa wrd obecnych gotowo podarowania nam trzystu marek na koszty' dziaalnoci. To uwolnio nas od wielkiego zmartwienia. wczesny przewodniczcy partii, pan Harrer, by z zawodu dziennikarzem, ale jako przywdca partii mia jedn wad, nie by dobrym mwc. Chocia dokadna i sumienna bya jego praca, brakowao mu siy przewodzenia. Pan Drexler, wczesny lokalny przewodniczcy ruchu w Monachium, by prostym robotnikiem i rwnie nie sprawdza si jako mwca; ponadto nie by onierzem. On nigdy nie bra udziau w wojnie - tak wic oprcz tego, e oczywicie by saby i niezdecydowany, nigdy nie mia tej jedynej praktyki sprawiajcej, e mczyzna traci agodno i niezdecydowan osobowo. Dlatego aden z nich nie posiada umiejtnoci przyswojenia fanatycznej wiary w zwycistwo na rzecz jakiegokolwiek ruchu. Ja sam byem wtedy jeszcze onierzem. Najbardziej ze wszystkich ruchw marksistowscy zdrajcy narodu musieli nienawidzi tego, ktrego jawnym celem byo pozyskanie mas, pozostajcych do tej pory na usugach marksistowsko-ydowskich partii giedowych. Nazwa Niemiecka Partia Robotnicza bya irytujca. Przez ca zim 1919-1920 roku nasz jedyn walk byo wzmocnienie wiary w zwycisk moc modego ruchu i doprowadzenie do fanatyzmu majcego si przesuwania gr. Spotkanie "Deutches Reich" przy Dachauer Strasse jeszcze raz udowodnio, e miaem racj. Audytorium liczyo ponad dwiecie osb i nasz sukces, zarwno co do frekwencji, jak i finansw, by olniewajcy. Miesic pniej na nasze spotkanie przyszo ponad czterysta osb. Nie bez przyczyny ten mody ruch oparto na jasno sprecyzowanym programie i nie posugiwano si sowem "ludowy" (volkisch). Z braku moliwoci precyzyjnego okrelenia tego pojcia nie daje ono adnemu ruchowi moliwoci oparcia si na nim. Poniewa jest ono trudne do zdefiniowania, w praktyce jest otwarte na rnorodne interpretacje, a jego zakres jest za szeroki. Wprowadzenie do politycznej walki pojcia tak osign to, czego nie mona pozostawi jednostce do ustalenia wedug jej indywidualnych pragnie i przekona. Nie potrafi wystarczajco ostrzega tego modego ruchu przed wcigniciem go w sie tak zwanych "milczcych robotnikw". Oni s nie tylko tchrzami, ale take osobnikami pozbawionymi zdolnoci i leniami. Czowiek znajcy spraw rozpoznaje potencjalne nie-

bezpieczestwo i dostrzega rodki mogce mu zaradzi, jego obowizkiem jest - nie praca w milczeniu ale wystpienie publiczne przeciwko zu i praca nad jego uleczeniem. Jeeli nie czyni tego, jest sabym, zapominajcym o obowizkach czowiekiem, ktry " wysiada" zarwno z tchrzostwa, jak i lenistwa oraz braku zdolnoci. nieokrelonego i o tak duych moliwociach interpretacji zmierzaoby do zniszczenia spoecznego celu w walce po to, by Tak oto zwykle reaguje wikszo tych "milczcych robotnikw", jakby wiedzieli Bg wie co. Oni zupenie nie maj zdolnoci, a przy tym jeszcze usiuj oszuka cay wiat; s leniwi, a sprawiaj wraenie ogromnie zajtych dziaalnoci - t ich "milczc" robot. Krtko mwic, oni s oszustami, politycznymi spekulantami, ktrzy nienawidz uczciwej pracy, wykonywanej przez innych. Kady agitator, ktry odwanie stanie w tawernie przeciwko nim, miao bronic swoich pogldw, uzyska wikszy efekt ni tysic takich paszczcych si, podstpnych hipokrytw. Na pocztku 1920 roku nalegaem na zorganizowanie pierwszego wielkiego, masowego zebrania. Pan Harrer, ktry by wwczas przewodniczcym partii, nie zgadza si z moimi pogldami i z honorem ustpi ze stanowiska w ruchu. Jego nastpc zosta Drexler. Ja podjem si organizacji propagandy w ruchu i kontynuowaem j bezwzgldnie dalej. Dwudziesty czwarty lutego 1920 roku by dat wyznaczenia pierwszego wielkiego masowego wiecu, ktry do tej pory by nie znany naszemu ruchowi. kierowaem nim osobicie. Wybralimy kolor czerwony jako najbardziej rzucajcy si w oczy i byo bardzo prawdopodobne, e rozdrani to i zirytuje naszych przeciwnikw politycznych i dlatego najpewniej zachowaj nas w pamici. Rozpocz si wiec; o godzinie sidmej pitnacie poszedem przez sal przy Hofbrahausfestsaal w Platzl w Monachium, a moje serce omal nie pko z radoci. Tamta wielka sala - tak mi si wwczas wydawaa - bya szczelnie wypeniona przez niemal dwutysiczne audytorium. Kiedy pierwszy mwca skoczy, ja zaczem przemawia. W cigu kilku pierwszych minut przerywano mi wielokrotnie, wrd zgromadzonych na sali powstay gwatowne awantury. Garstka oddanych mi towarzyszy wojennych i kilku innych zwolennikw zaja si zakcajcymi porzdek i po chwili przywrcia spokj. Mogem kontynuowa. P godziny pniej aplauz zagusza krzyki i gwizdy i w kocu, kiedy objaniem dwadziecia pi punktw, miaem przed sob hol peen ludzi poczonych now myl, now wiar, now wol. Zapon ogie, z ktrego wyoni si miecz przeznaczony do odzyskania wolnoci i ycia niemieckiego narodu. W nastpnych rozdziaach w szczegach opisz kierujce nami zasady, zawarte w naszym programie. Te, tak zwane inteligenckie klasy, miay si i artoway w swoich prbach dokonania krytycznej oceny. Ale skuteczno naszego programu dostarczaa najlepszych dowodw na prawidowo naszych pogldw.

Cz II
Ruch narodowosocjalistyczny

ROZDZIA I wiatopogld a partia


Byo jasne, e nowy ruch nie dawa nadziei na osignicie znaczenia i siy potrzebnych w wielkiej walce, jeli nie zapewnia od samego pocztku wszczepienia w serca zwolennikw imponujcego przewiadczenia, e nie dostarcza yciu politycznemu nowego, wyborczego hasa, ale przedstawia nowy wiatopogld jako zasad. Powinno si rozway, jak godne poaowania s motywy partii, bdce w swej istocie programem, ktry jest od czasu do czasu wygadzany i przemodelowywany. Dominuje tam jeden motyw prowadzcy albo do nanoszenia nowych, albo do zmiany ju istniejcych ustale - niepokj o rezultaty nastpnych wyborw. Po zakoczeniu wyborw czonek parlamentu wybrany na pi lat - chodzi kadego ranka do gmachu parlamentu - by moe nie do wntrza, ale do miejsca, gdzie znajduje si lista obecnoci. Jego mczca, suca ludziom praca prowadzi do zaznaczenia jego nazwiska i w zamian za wyczerpujcy, codzienny wysiek otrzymuje niewielkie honorarium, jako dobrze zapracowane wynagrodzenie. Nie ma nic bardziej przygnbiajcego od obserwowania trzewym okiem zjawisk zachodzcych w parlamencie i przypatrywania si stale powtarzajcym si zdradom. Na takim gruncie intelektualnym nie naley si spodziewa wytworzenia w obozie buruazyjnym si zwalczajcych zorganizowane siy marksizmu. Rzeczywicie, gentlemani w parlamencie nie myl o tym powanie.

Obserwujc to, dochodzi si do wniosku, e dla wszystkich partii o tak zwanych buruazyjnych tendencjach polityka polega aktualnie wycznie na szamotaniu si o kade miejsce w parlamencie, z ktrego i tak zostaj w odpowiednim momencie wyrzuceni za burt jak piasek-balast. Ich programy s naturalnie stanowcze, a ich siy oceniane s - okrn oczywicie drog- w zgodnoci z tym. Oni nie posiadaj wielkiego magnetycznego przycigania, na ktre reaguj masy pod natarczywym oddziaywaniem wielkich i wzniosych idei, jak nie kwestionowana wiara poczona z fanatyczn, wojownicz odwag. Ale w czasie, gdy jedna strona uzbrojona w tysice czstokro kryminalistw, atakuje istniejcy stan rzeczy, druga strona moe tylko wyrazi swj sprzeciw, pod warunkiem, e przybierze form nowej wiary - w naszym wypadku politycznej - odrzuci saby, bojaliwy, defensywny stosunek na korzy miaego i bezwzgldnego ataku. Koncepcja "popularna" (Volkisch) wydaje si by niesprecyzowana i pozbawiona praktycznych ogranicze, dajca si zmiennie interpretowa jako sowo "Religious". Obie zawieraj ustalone podstawowe elementy wiary. A chocia nie posiadaj jeszcze ostatecznego znaczenia, nie wznosz si powyej wartoci pogldw, ktre musz by w jakim stopniu przyjte, dopki nie utrwal si jako podstawowe elementy w ramach partii politycznej . Dla samego sentymentu czy pragnienia ludzko nie jest zdolna do zmiany wiatowych ideaw i da, ktre poza tym pojawiaj si w rzeczywistoci, jako e chce osign wolno jedynie poprzez powszechne jej pragnienie. Nie jest to moliwe, dopki idea zmierzajca w kierunku niepodlegoci nie zostanie wsparta przez walczc organizacj w formie siy militarnej, ktra znakomicie zrealizuje dania narodu. Jakakolwiek wiatowa idea, bdca tysickrotnie prawdziw i korzystn dla ludzkoci, nie bdzie miaa siy i znaczenia w narodzie, dopki jej zasady nie utworz bazy walczcego ruchu, zdolnego utrzyma si w ramach partii do czasu, a dziaanie zostanie ukoronowane sukcesem, a dogmaty partii stan si nowymi, podstawowymi prawami pastwa obowizujcymi cae spoeczestwo. Powszechny stosunek do politycznych prdw jest u nas dzisiaj oparty zwykle na wyobraeniach, e atrybutami pastwa powinna by twrcza i cywilizujca moc, pastwo nie odgrywa roli w kwestiach dotyczcych rasy, ale jest wynikiem potrzeb ekonomicznych, a w najlepszym przypadku, naturalnym rezultatem dziaa politycznych. Konkludujc - te podstawowe zasady prowadz nie tylko do faszywego przedstawienia kwestii rasowych, ale rwnie do braku oznaczenia ich indywidualnych charakterystycznych wartoci. Przeczc rnicy midzy rasami przejawiajcej si w zdolnoci do rozwijania kultury, rozszerzamy ten wielki bd na ksztatowanie sdw dotyczcych podstaw jednostki ludzkiej. Z zaoenia, e wszystkie rasy s rwne pod wzgldem charakteru, bdzie wynika podobna droga rozwoju poszczeglnych narodw czy te jednostek. Tak oto midzynarodowy marksizm jest jedynie oglnym pogldem na wiat - ktry obowizywa od dawna - przetworzonym przez yda Karola Marksa w form sprecyzowanych wyzna politycznego credo. Brak fundamentw tego troch trujcego procesu ju w oglnym dziaaniu czyni niemoliwym nadzwyczajny sukces polityczny tej doktryny. Karol Marks by w rzeczywistoci po prostu jednym z milionw, ktremu udao si rozpozna nieomylnym okiem proroka w trzsawisku skorumpowanego wiata niezbdn trucizn i wyekstrahowa j z magiczn zrcznoci w skoncentrowanej formie, aeby spowodowa szybsz destrukcj niepodlegych bytw wolnych narodw wiata. A wszystko po to, aeby suy swojej wasnej rasie. Na tej drodze doktryna marksistowska jest intelektualnym skrtem dzisiejszych oglnowiatowych pogldw. W tej czci wiatowej kultury i cywilizacji s nie dajce si rozwika problemy, zwizane z obecnoci aryjskiego elementu. Jeli on wyginie albo zmniejszy sw liczebno, czarna maska okresu upadku kultury znowu spadnie na glob.

Dla kadego, kto patrzy na wiat okiem nacjonalisty, kada wyrwa w istnieniu cywilizacji ludzkiej, powodowana przez zniszczenie rasy, ktra j podtrzymuje, bdzie si wydawa w tym wietle przeklt zbrodni. Ktokolwiek mie ka swoj rk na najszlachetniejsz podobizn Boga, grzeszy przeciwko askawemu Stwrcy tego cudu i zasuguje na wypdzenie z raju. Mamy wszyscy wiadomo, e w dalekiej przyszoci rodzaj ludzki bdzie mia do czynienia z problemami, ktrym bdzie musia stawi czoa i uczyni to najszlachetniejsza rasa wysunita na przywdc wiata i popierana przez siy caego globu. Organizacja polityki wiatowej moe da wyniki tylko przez dokadne, wyrane, publiczne wypowiedzi; zasady polityczne partii, ktra jest w okresie formowania si, s dla niej tym, czym dogmaty dla religii. Dlatego polityka narodowa musi mie jaki instrument, ktry umoliwi nam obron przed takimi siami - jak wanie jest teraz partia marksistowska, otwierajca drog do internacjonalizmu. To jest cel, do ktrego dy NSDAP. Spostrzegem wic, e moim specjalnym zadaniem jest wycign gwne pojcia z masy nieuksztatowanego materiau uniwersalnej wiatowej teorii i przeksztaci je w mniej czy bardziej dogmatyczne formy, ktre jasno sformuowane powinny by rodzajem solidnego poczenia tych wszystkich, ktrzy je wspieraj. Innymi sowy, NSDAP podejmuje si zaadaptowa istotne zasady uniwersalnej, narodowej, wiatowej teorii. I majc naleyty wzgld na praktyczne moliwoci czas, poda czynnika ludzkiego i jego saboci - formuowa z nich jakie polityczne credo, ktre powinno w najbliszym czasie by wstpnym warunkiem ostatecznego triumfu wiatowej teorii, kiedy takie wanie metody umoliwi silne zwizanie organizacyjne wielkich mas ludzkich.

ROZDZIA II Pastwo
Ju w latach 1920-1921 wiat buruazyjny, ktry potpia nasz stosunek do pastwa, oskary nasz mody ruch. Z tego powodu partie polityczne wszelkiego rodzaju uznay, e trzeba przy pomocy wszystkich moliwych rodkw zniszczy modego, kopotliwego obroc wiatopogldu. Oni rozmylnie zapomnieli o tym, e wiat buruazyjny reprezentuje pogld, i pastwo nie jest jednolitym ciaem, a wic nie ma i by nie moe logicznej definicji tego sowa. W dodatku w naszych wyszych szkoach pastwowych nauczyciele, wykadowcy prawa pastwowego, musz znajdowa uzasadnienie dla mniej lub wicej szczliwego bytu pastwa, ktre im paci. Gorsza konstytucja pastwa, gupsza, bardziej napuszona i mniej zrozumiaa - to okrelenia powstae z takiej wanie przyczyny. Jak na przykad mg profesor wyszej uczelni napisa kiedy o znaczeniu i celu pastwa w kraju, ktrego byt pastwowy jest najgorsz potwornoci XX wieku? Naprawd trudne zadanie! Mona wyrni wrd nich trzy grupy: Do pierwszej grupy mona zaliczy tych, ktrzy widz pastwo jako wicej czy mniej dobrowolny zbir ludzi pod administracj rzdu. Dla nich istnienie pastwa stanowi wycznie danie jego nienaruszalnoci. Na poparcie tej szalonej koncepcji ludzkiego umysu wyraaj podziw dla tak zwanego "pastwowego autorytetu". To nie pastwo ma suy ludziom, ale ludzie maj oddawa cze autorytetowi pastwa, ktry przybiera ostatecznie form ducha biurokracji.

Druga grupa nie uwaa, aby autorytet pastwa by wycznym i jedynym celem pastwa, ale liczy si tu jeszcze dobro poddanych. Rozwaanie "wolnoci" niewaciwie rozumiane przez wikszo wchodzi w skad tej koncepcji pastwa. Sam fakt, e istnieje rzd, nie jest wystarczajcym powodem, by otacza go najwysz czci, ale musi zda egzamin pod wzgldem praktycznym. Najwicej zwolennikw tego pogldu jest wrd naszego, niemieckiego mieszczastwa, a szczeglnie wrd liberalnych demokratw. Trzecia grupa jest liczebnie najsabsza. Postrzega ona pastwo jako rodek realizacji bardzo niejasno wyobraonych tendencji polityki siy przez zjednoczony nard, mwicy tym samym jzykiem. Naprawd mg niepokoi sposb, w jaki ludzie, wyraajc przez ostatnie sto lat swoje pogldy - wikszo z nich w dobrej wierze - uywali sowa "germanizacja". Pamitam, jak w mojej modoci to sowo prowadzio do zaskakujco bdnych koncepcji. W pangermaskich krgach sugerowano, e z pomoc rzdu mona pomylnie dokona germanizacji sowiaskiej ludnoci Austrii. Trudno sobie wyobrazi, e ktokolwiek mg myle, e z Murzyna albo Chiczyka mona zrobi Niemca, tylko dlatego, e nauczy si jzyka niemieckiego i moe mwi nim przez reszt swego ycia oraz gosowa na jakie niemieckie partie polityczne. Ten proces oznacza pocztek mieszania naszej rasy i w naszym przypadku nie germanizacj, ale niszczenie niemieckiego elementu. Poniewa narodowo, a raczej rasa nie jest spraw jzyka, ale krwi, mona by byo prowadzi dyskusj o germanizacji, gdyby ten proces mg spowodowa wymian krwi. Jest to jednak niemoliwe. To musiaoby si odby przez zmieszanie krwi, co oznaczaoby obnienie poziomu wyszej rasy. Historia pokazuje, e miaa miejsce germanizacja "ziemi", dokonana przez naszych przodkw mieczem, ktra przyniosa korzyci, poniewa to bya kolonizacja dokonana dziki rolnictwu. Zawsze, kiedy obc krew wprowadzano do ciaa naszego narodu, nieszczliwym skutkiem tego faktu bya utrata naszego narodowego charakteru. Gwn zasad, ktr musimy zauway, jest to, e pastwo nie jest celem, ale rodkiem. Jest podstaw, na ktrej opiera si kultura, ale ono nie dao jej pocztku. To raczej obecno rasy wyposaonej w moliwoci cywilizacyjne wytworzya j. Mogyby by setki modeli pastwa na wiecie, ale jeeli skoczyoby si aryjskie podtrzymywanie kultury, nie istniaaby ona obecnie na intelektualnym poziomie najwikszych narodw. Moemy i nawet dalej i powiedzie, e fakt, i ludzie ksztatuj pastwa, nie eliminuje moliwoci zaniku ludzkiej rasy, zakadajc, e wiksze intelektualnie zdolnoci i moliwoci przystosowania zaczynaj gubi. Std koniecznym warunkiem dla stworzenia lepszej natury ludzkiej nie jest pastwo, ale rasa, ktra posiada w tym celu niezbdne wasnoci. Narody czy jeszcze lepiej rasy, posiadajce kulturalne i twrcze talenty, maj te podane, ukryte zalety, choby nawet zewntrzne okolicznoci, niekorzystne w danym momencie, wstrzymyway ich rozwj. Dlatego jest oburzajcym przedstawianie Niemcw w erze przedchrystusowej jako pozbawionych kultury barbarzycw. Nigdy nimi nie byli. Surowy klimat pnocnej ojczyzny zmusza ich do ycia w warunkach, ktre staway na drodze rozwoju ich twrczych zdolnoci. Jeeli nie byo tam adnego klasycznego, antycznego wiata i gdy przybywa on do askawszych, poudniowych krajw, spotyka si z technicznymi urzdzeniami stworzonymi dziki wykorzystaniu dla swoich celw niszych ras i zdolnoci tworzenia kultury, ktre w nich drzemay i umoliwiy stworzenie kwitncego i tak wspaniaego wiata, jak w rzeczywistoci miao to miejsce w przypadku Grekw. Dopiero kiedy nard jest zdrowy we wszystkich czciach, na ciele i duszy, wtedy rado z przynalenoci do niego moe odpowiednio wzrosn do tego wzniosego uczucia, ktre my nazywamy narodow dum. Ale ta wzniosa duma pojawi si tylko w czowieku, ktry zna wielko swojego narodu. Obawa przed szowinizmem, ktra jest odczuwana w naszych czasach, jest oznak jego bezsilnoci. Ten wiat niewtpliwie przechodzi okres

wielkich zmian. Pytanie, czy wynik bdzie dobry dla ludnoci aryjskiej, czy przyniesie on korzyci niemiertelnemu ydowi? Dlatego zadaniem narodowego pastwa bdzie zachowanie rasy i dostosowanie jej do spenienia kocowych i najwikszych decyzji na tym globie przez odpowiednie wyksztacenie swojej modziey. Nard, ktry bdzie pierwszy na tym polu, osignie zwycistwo. Z punktu widzenia rasy wyksztacenie powinno by zakoczone sub w armii. Wanie dla zwykych Niemcw okres suby wojskowej powinien by zakoczeniem normalnej edukacji. Chocia bdzie si przykada wielk wag do cielesnego i umysowego szkolenia w narodowym pastwie, wybr najlepszych jednostek bdzie bardzo wany. Jest to traktowane dzisiaj bardzo przypadkowo. Stao si regu, e dzieci rodzicw lepszej klasy w dobrych okolicznociach uwaa si za nadajce si do wyszego szkolenia. Kwestia talentu odgrywa podrzdn rol. Ocena talentu moe by tylko wzgldna. Syn farmera moe mie daleko wikszy talent ni syn tych rodzicw, ktrzy od wielu pokole maj za sob wysok pozycj. chocia ich dziecko ustpuje talentem dziecku zwykego obywatela. Nie ma to adnego zwizku z mniejszym czy wikszym talentem, ale jest zakorzenione w zasadniczo wikszym bogactwie wrae otrzymanych przez dziecko jako rezultat jego bardziej wszechstronnego wyksztacenia i bardziej zrnicowanego rodowiska jego ycia. Wiedza uzyskana przez wtaczanie nie wytworzy twrczych jakoci, ale tylko te, ktre s inspirowane przez talent. Jednake nikt w Niemczech nie przykada do tego obecnie adnej wagi. Tylko krzyczca potrzeba moe to ujawni. Oto jest nastpne edukacyjne zadanie dla narodowego pastwa. Jego obowizkiem nie jest ograniczenie decydujcego wpywu znajdujcego si w rkach panujcej obecnie klasy spoecznej, ale wyselekcjonowanie najbardziej kompetentnych umysw z caej masy narodu i awansowanie ich na miejsce ich dostojestwa. Obowizkiem pastwa jest przekaza pewn okrelon edukacj w narodowej szkole przecitnemu dziecku, jednak musi ono take dysponowa talentem, z ktrego czerpa bdzie rado. Pastwo powinno uznawa za swj najwyszy obowizek otwieranie drzwi pastwowych instytucji dla wyszego wyksztacenia bez wzgldu na to, jakiego rodzaju talent pojawi si w danej klasie. Jest jeszcze inny powd, dla ktrego pastwo powinno zwraca uwag na t spraw. W Niemczech szczeglnie inteligencka klasa jest tak mocno zamknita w sobie i oddzielona od reszty wiata, e nie ma powiza yciowych z niszymi od niej klasami. To rodzi dwa chorobliwe skutki: po pierwsze ta klasa nie ma adnego zrozumienia i sympatii u ludzi. Zbyt dugo bya odcita od wszystkich powiza z nimi, aby moga posiada konieczne, psychologiczne zrozumienie u ludzi. Bya dla nich obca. Po drugie - tej wyszej klasie brakuje podstawowej siy woli, ktra jest zawsze sabsza pord inteligencji ni w prymitywnych masach. Bg wie, e my, Niemcy, nigdy nie zawiedlimy w dziedzinie wiedzy, ale zawiedlimy jako nard najwicej, jeeli chodzi o si woli i determinacj. Im wikszymi intelektualistami byli nasi mowie stanu, tym sabsza okazywaa si wikszo z nich w realnych osigniciach. Byo nasz narodow, smutn dol, e musielimy walczy o ycie ojczyzny pod przewodnictwem kanclerza, ktry by filozofujcym cherlakiem. Jeeli bylibymy prowadzeni przez jakiego krzepkiego mczyzn z ludu, zamiast Bretchmana Hollwega, grenadiera - nasza heroiczna krew nie byaby przelana na prno. Ponadto przesadnie intelektualne cechy materiau, z ktrego nasi przywdcy zostali uksztatowani, zapewniy najlepszych moliwych sprzymierzecw dla tych ajdakw z listopada. Rzymski koci katolicki daje przykad, dziki ktremu mona si duo nauczy. Celibat obowizujcy jego kapanw zmusza go do przycigania przyszych pokole do kapastwa nie ze swoich wasnych szeregw, ale z mas ludzkich. Wikszo ludzi jest niewiadoma tej szczeglnej roli celibatu. Jest on podwalin ywotnej siy i wynikiem instynktu samozachowawczego tej starej instytucji. Bdzie obowizkiem narodowego pastwa w jego edukacyjnych moliwociach zajcie si cigym odnawianiem inteligenckiej klasy przez wie krew z dow. Obowizkiem cicym na pastwie jest wybieranie z ogromn trosk i dokadnoci ze wszystkich nacjonalistw, z caego materiau ludzkiego " ludzi dysponujcych oczywistym, naturalnym talentem i wcielanie ich do suby pastwowej.

W naszym wiecie, takim jakim jest on obecnie, nie wydaje si to moliwe. Caa ta praca ma podwjne znaczenie, czysto moralne i idealistyczne. Jej materialna warto polega na znaczeniu wykonanej pracy, mierzonej nie przez materialny aspekt, ale przez jej podstawow potrzeb, gdzie - idealnie rzecz ujmujc - istnieje rwno od momentu, gdy kada jednostka w swojej sferze, cokolwiek by to nie byo, mobilizuje si sama, aby zrobi wszystko, co jest w jej mocy. Ocena wartoci mczyzny musi zalee od sposobu, w jaki wykonuje zadanie powierzone mu przez spoeczestwo. Dla jednostki praca jest tylko rodkiem, a nie celem jej egzystencji. Musi ona raczej kontynuowa formowanie i doskonalenie siebie jako mczyzny, ale jest to moliwe tylko w ramach kultury, w ktrej ona uczestniczy i ktra musi mie zawsze swoje podwaliny w pastwie. Obecny czas pracuje na swj wasny upadek wprowadza powszechne prawo gosowania, mwi o rnych prawach i nie moe poda adnego powodu dla takiego mylenia. W jego oczach materialne profity s wyrazem wartoci czowieka, w ten sposb przekrela podstaw najszlachetniejszej rwnoci, ktra by moga istnie. Rwno nigdy nie opiera si i nie moe si opiera na samych osigniciach czowieka, ale mona zaoy, e kady czowiek wypenia swoje specjalne zobowizania. Tylko to moe odsun na bok szans, kiedy ocenia si warto czowieka i kady czowiek odczuwa swoje znaczenie. Prawdopodobne, e zoto stao si jedyn dominujc si w obecnym yciu; jednak przyjdzie czas, kiedy ludzie ugn si przed wikszymi bogami. Dzisiaj jest duo takich, ktrzy zawdziczaj sw egzystencj pragnieniu posiadania dbr, ale niewielu jest wczonych w to posiadanie. Jednym z zada naszego ruchu jest wykorzystanie perspektywy czasu, w ktrej da si jednostce to, czego ona potrzebuje do ycia, ale take utrzymanie zasady, e czowiek nie yje tylko dla dbr materialnych. Znajdzie to wyraz w mdrym stopniowaniu zarobkw, tak aby umoliwio to kademu robotnikowi by pewnym jutra. To powinno by moliwe na wiecie, gdzie setki tysicy mczyzn zwizanych tylko przykazaniami kocioa ochotniczo poddaje si celibatowi. Jeeli pokolenie cierpi na saboci, o ktrych wiadomo i do ktrych si przyznaje, i jeeli ono zadowala si - jak to ma miejsce dzisiaj w naszym buruazyjnym wiecie - tylko deklaracj, e nic nie moe by zrobione w tej sprawie, to takie spoeczestwo jest skazane na upadek. Nie, my wszyscy musimy odrzuci poddanie si temu rozczarowaniu. Nasza obecna buruazja jest teraz zbyt chora i niezdolna do dokonania wielkiego zadania dla ludzkoci. Ona jest chora - w mojej opinii - nie od rozmylnego zepsucia, ale od olbrzymiej indolencji i od wszystkiego, co z niej wypywa. Ju dawno kluby polityczne, ktre skupiy si pod pospolit nazw partii buruazyjnych - nie byy niczym innym, jak tylko towarzystwami reprezentujcymi pewne odrbne klasy i zawody i poza chronieniem samolubnych interesw, jak tylko to potrafi, nie maj nic wzniolejszego do roboty. Oczywistym jest, e bractwo politykw buruazyjnych, tak jak nasze, dostosowane jest tylko do walki; szczeglnie, gdy druga strona nie skada si z ostronych sklepikarzy, ale z proletariackich mas, burzliwie powstaych i cakowicie zdeterminowanych. Obowizkiem pastwa jest przemieni mod latorol w wartociowy instrument dla pniejszego powikszenia rasy. Majc to na wzgldzie pastwo narodowe musi tak kierowa swoj prac edukacyjn, aby na pierwszym miejscu nie byo wpompowywanie czystej , wiedzy, ale rozwijanie zdrowych cia. Potem przychodzi czas na rozwj zdolnoci umysowych. Zawsze Zaczyna si od formowania charakteru, szczeglnie rozwijania siy woli i determinacji poczonej z nauczaniem przyjmowania odpowiedzialnoci z radoci i dopiero na kocu przychodzi czas na przekazywanie czystej wiedzy. Pastwo narodowe musi opiera si na zaoeniu, e czowiek o rednim wyksztaceniu, ale zdrowy ciaem, o silnym charakterze, wypeniony radosn pewnoci siebie i si woli jest wiksz wartoci dla spoeczestwa ni wysoko wyksztacony cherlak. Dlatego rozwijanie ciaa w narodowym pastwie nie jest spraw jednostki, nawet nie jest spraw dotyczc tylko rodzicw, ktra jest drugo lub nawet trzeciorzdnym obiektem zainteresowania spoeczestwa, ale jest nakazem zwizanym z utrzymaniem rasy, ktr

pastwo ma broni i chroni. Pastwo musi tak rozkada swoj prac edukacyjn, eby mode ciaa byy ksztatowane we wczesnym dziecistwie i otrzymyway konieczn hardo potrzebn w pniejszym yciu. Musi si ono w szczeglnoci troszczy o to, aby nie dorastay pokolenia pozostajce w domach. Szkoy w narodowym pastwie powinny pozostawia wicej czasu na wiczenia cielesne. Nie powinno by dnia, w ktrym chopiec nie miaby przynajmniej jednogodzinnego wiczenia cielesnego, zarwno rano, jak i po poudniu, w grach i gimnastyce. W szczeglnoci nie powinien by pomijany boks, ktry wielu "nacjonalistw" uwaa za brutalny i bezwartociowy. To niewiarygodne, jak faszywe pojcia s rozpowszechniane o nim pomidzy wyksztaconymi ludmi. Oni uwaaj za naturalne i godne honoru, aby mody czowiek nauczy si walczy i walczy w pojedynkach, ale eby boksowa si z brutalnoci? Dlaczego? Nie ma takiego sportu, ktry bardziej pobudza ducha ataku ni boks. Wymaga on byskawicznej decyzji, utwardza i czyni gitkim ciao. Dla dwch modych chopcw nie jest bardziej brutalne zaatwianie sporu piciami ni wypolerowan tam stali. Jeeli caa nasza inteligencja nie byaby wycznie wytrenowana w wysokoklasowym zachowaniu i zamiast tego nauczyaby si dokadnie boksowa, nie byoby niemieckiej rewolucji tyranw, dezerterw i poddanych. To byo moliwe tylko dlatego, e nasz system wyszego wyksztacenia nie produkuje mczyzn, ale urzdnikw, inynierw, prawnikw i - aby podtrzyma t intelektualn ywotno - profesorw. Nasze intelektualne kierownictwo zawsze uzyskiwao wspaniae rezultaty, ale ksztatowanie naszej siy woli byo poniej krytyki. Nasz nard niemiecki, ktry teraz znajduje si w stanie zaamania, przez kadego kopany, potrzebuje sugestywnej siy wytworzonej przez pewno siebie. Ta pewno siebie musi by wyksztacona w modszych czonkach narodu, poczwszy od dziecistwa. Caa edukacja i wiczenia musz by skierowane tak, aby wpoi im przekonanie, e przewyszaj innych. Przez si cielesn i zrczno modzie musi odzyska wiar w niezwyciono swego narodu. To, co kiedy prowadzio niemieckie zastpy do zwycistwa, byo sum pewnoci, ktr kada jednostka czua w sobie, a wszyscy czuli j w swoich przywdcach. Istnieje przekonanie, e wolno moe by jeszcze raz osignita. Ale to przekonanie moe by tylko kocowym produktem uczucia, odczuwanym przez miliony jednostek. Niech nikt nie popenia w zwizku z tym bdu: tak jak olbrzymi by upadek naszego narodu, tak rozlegy musi by wysiek, aby pewnego dnia zakoczy ten nieszczliwy stan. Tylko przez ogromny wpyw narodowej siy woli, wolno i namitne powicenie moemy odtworzy to, co zagino w nas. Obowizkiem narodowego pastwa jest ksztatowanie sprawnoci cielesnej nie tylko w czasie urzdowych lat szkolnych, ale take po skoczeniu szkoy musi pilnowa ono tego tak dugo, jak dugo mody mczyzna rozwija si fizycznie, a wtedy rozwj ten okae si bogosawiestwem dla niego. Gupio jest myle, e prawo pastwa do nadzorowania swoich modych obywateli koczy si nagle z ukoczeniem przez nich szkoy, a potem powtrnie zaczyna, kiedy rozpoczynaj sub wojskow. Prawo to jest obowizkiem jednakowo rwnym we wszystkich okresach. Armia take nie moe jedynie uczy mczyzny, jak ma maszerowa i sta na baczno, ale musi funkcjonowa jako kocowa i najwysza szkoa narodowego ksztacenia. Mody rekrut musi oczywicie nauczy si posugiwania broni, ale w tym samym czasie musi on take kontynuowa swoje szkolenie potrzebne w przyszym yciu. Ta szkoa przeksztaci chopca w mczyzn; nie tylko nauczy si posuszestwa, ale bdzie szkolony z myl o dowodzeniu kiedy w przyszoci. Nauczy si by cichy nie tylko wtedy, kiedy jest karcony, ale take znosi niesprawiedliwo w ciszy, jeeli bdzie taka potrzeba. Umocniony przekonaniem o wasnej sile, wypeniony "duchem ciaa", ktrego bdzie odczuwa wsplnie z innymi, chopiec uzyska przekonanie, e jego nard jest niezwyciony. Kiedy skoczy si jego suba wojskowa, musi by w stanie wykaza si dwoma wiadectwami: dokumentem stwierdzajcym, e jest prawnym obywatelem pastwa, umoliwiajcym mu uczestnictwo w sprawach publicznych, i wiadectwem zdrowia, wykazujcym, e jest gotw do zawarcia maestwa.

W przypadku wyksztacenia kobiety gwny nacisk powinien by pooony na wiczenia cielesne, nastpnie na rozwj charakteru i na kocu - intelektu. Ale absolutnym celem wyksztacenia kobiety musi by przygotowanie jej do roli matki. Jak rzadko podczas wojny syszano skargi na to, e tylko nieliczni ludzie byli w stanie utrzyma jzyk za zbami i dlatego tak trudno byo dochowa wanych tajemnic przed nieprzyjacielem. Ale rozwa sam, czy wyksztacenie niemieckie przed wojn kiedykolwiek uwaao milczenie za cech msk? Nie, istniejcy wwczas system szkolny uwaa je za spraw bah. Ale ta baha sprawa kosztuje pastwo niewyobraalne miliony w wydatkach prawnych, poniewa dziewidziesit procent przypadkw zniesawienia i im podobnych powstaje po prostu z nieumiejtnoci utrzymania milczenia. Nasz handel narodowy nieustannie cierpi z powodu ujawniania tajemnic wytwrcw, bdcych wynikiem nieuwagi i kade tajne przygotowania do obrony kraju s iluzoryczne, poniewa ludzie nie nauczyli si trzyma jzyka za zbami i nigdy nie potrafi dochowa tajemnicy. Na wojnie ta pasja plotkowania moe kosztowa przegrane bitwy i by podstawow przyczyn zego zakoczenia wojny. Trzeba zdawa sobie spraw z tego, e nie mona nauczy dorosego mczyzny tego, czego nie wyksztacono w modoci. Nie istnieje dzisiaj w naszych szkoach wiadomy rozwj wzniolejszych jakoci. Od tej chwili problem ten trzeba rozwaa w cakowicie innym wietle. Godno zaufania, gotowo do powicenia siebie, milczenie s cnotami, ktrych potrzebuje wielki nard, a nauczanie ich w naszych szkoach jest waniejsze od ogromu materiau naukowego, ktry wypenia program szkolny. Dlatego praca edukacyjna w pastwie narodowym musi ka duy nacisk na formowanie charakteru, krok po kroku z ksztatowaniem ciaa. Wiele moralnych wad przylegajcych teraz do ciaa narodu mogoby by przez konsekwentne szkolenie w duej mierze zagodzone, jeeli nawet nie cakowicie wykorzenione. Ludzie czsto si skaryli, e przez listopad i grudzie 1918 roku spotykay ich niepowodzenia na kadym kroku i e od monarchy w d do ostatniego dowdcy dywizyjnego, nikt nie mg zdoby si na odwag, aby podj jakkolwiek niezalen decyzj. Ten okropny fakt jest przeklestwem naszego ksztacenia i wwczas, w tej bolesnej katastrofie, pojawio si na szerok skal to, co byo zwykle obecne w mniejszych sprawach. Wanie ten brak siy woli, a nie brak materiau wojennego, sprawia, e dzisiaj jestemy niezdolni do powanego oporu. Ley to gboko w naszym narodzie i powstrzymuje nas przed podejmowaniem decyzji poczonej z ryzykiem, tak jak gdyby wielko w dziaaniu nie skadaa si z popisw miaoci. Powiodo si niemieckiemu generaowi, ktry nie zdajc sobie z tego sprawy, odkry klasyczn formu dla tej miernej potrzeby decyzji - powiedzia on: "Ja nigdy nie dziaam, dopki nie mog liczy na pidziesit jeden procent sukcesu ". Te pidziesit jeden procent stanowi podsumowanie tragedii niemieckiej klski. Obecny terror braku odpowiedzialnoci jest wanie w tym zawarty. Wina ley w wyksztaceniu modych. Przenika cae publiczne ycie i znajduje swoje oparcie w instytucji rzdu parlamentarnego. Narodowe pastwo musi w przyszoci zwraca baczn uwag na ksztatowanie siy woli i decyzji, musi zaszczepi w sercach modych, poczwszy od dziecistwa, rado z odpowiedzialnoci i odwag przyznawania si otwarcie do win. Przekazywanie wiedzy, ktre dzisiaj stanowi cae wyksztacenie pastwowe, moe by zaadaptowane przez narodowe pastwo z pewnymi zmianami, ktre mog by rozwaane wedug trzech kategorii. Na pierwszym miejscu trzeba przyj, e modzieczy umys nie moe by obciony przedmiotami, ktrych w dziewidziesiciu procentach nie potrzebuje i z tego powodu zapomina. Wemy przykad zwykego urzdnika pastwowego, ktry ukoczy gimnazjum (publiczn szko dzienn) lub szko matematycznoprzyrodnicz, majcego trzydzieci sze, czterdzieci lat. Jak niewiele on zachowa z tego wszystkiego, co w niego wtoczono! System nauczania, ktry tu oglnie wskazuj, bdzie cakowicie wystarczajcy dla wikszoci modych ludzi; pozostali, ktrym potrzebna bdzie znajomo jzyka, mog studiowa cakowicie wedug wasnego wyboru. On take zapewni podczas szkolnego dnia czas na wiczenia cielesne i na - wskazane ju wczeniej przeze mnie - zwikszone potrzeby pod innymi wzgldami.

Szczeglnie rozwaone musz by zmiany w metodach nauczania historii. W dziewidziesiciu dziewiciu przypadkach na sto wyniki obecnego systemu s godne ubolewania. Kilka dat i nazwisk s wszystkim, co pozostaje, podczas gdy szerokie, jasne tematy s cakowicie nieobecne w szkole. Zasadnicze tematy, ktre naprawd maj znaczenie, nigdy nie s nauczane, odkrycie wewntrznego znaczenia potoku dat i kolejnoci wydarze pozostawia si mniej lub wicej utalentowanemu geniuszowi jednostki. Ograniczenie materiau w nauczaniu historii musi zosta rozwaone. Historii nie studiuje si zwykle po to, aby odkry, co si wydarzyo, ale po to, aby moga ona dawa wskazwki na przyszo i pomagaa w kontynuowaniu egzystencji naszego wasnego narodu. Nie powinna by oderwana od studiowania staroytnoci. Historia rzymska, waciwie ujta wedug odpowiednich zasad, moe by uwaana za najlepsz instrukcj nie tylko na teraz, ale dla wszystkich okresw. Obowizkiem narodowego pastwa jest dopilnowanie, eby w kocu napisano histori wiata, w ktrej kwestia rasy zajmuje dominujc pozycj. Niewielkie sprawozdanie, przeprowadzone przez nasze dzisiejsze szkolnictwo, szczeglnie w szkoach rednich, dotyczce zawodw wykonywanych w pniejszym yciu, najlepiej udowadnia fakt, e mczyni po ukoczeniu trzech cakiem rnych szk mog wykonywa ten sam zawd. Liczy si tylko oglne wyksztacenie, a nie wtaczanie wyspecjalizowanej wiedzy. Ale przypadki wymagajce takiej wiedzy nie mog by uwzgldniane w programie nauczania szk rednich jak to ma miejsce dzisiaj. Narodowe pastwo nie moe traci czasu na usuwanie takich niedoskonaoci. Drug zmian, ktrej wymaga nasz system szkolny, jest wprowadzenie ostrego podziau pomidzy oglnym a wyspecjalizowanym szkoleniem technicznym. Poniewa to drugie grozi coraz wikszym popadaniem w sub mamony, wyksztacenie oglne, przynajmniej w swoim idealnym zaoeniu, musi dziaa jako przeciwwaga dla niego. Musimy trzyma si zasady, e przemys, nauka techniczna i handel mog si rozwija tylko tak dugo, jak dugo narodowa spoeczno ze wzniosymi ideaami stwarza odpowiednie warunki. Przez to rozumie si nie materialne samolubstwo, ale gotowo do powice i rado z wyrzeczenia si. Dzisiaj nie ma jasnej definicji pastwa jako koncepcji; nic nie pozostao do nauczenia poza lokalnym patriotyzmem. W starych Niemczech przybierao to gw, nie form cokolwiek niejasnej gloryfikacji chwilowych potentatw, ktrych znaczna cz nie przyczynia si do adnej wartociowej oceny wielkoci naszego narodu, uwaajc to od samego pocztku za niemoliwe. Rezultat by taki, e nasi ludzie jako nard otrzymali bardzo niedoskona koncepcj niemieckiej historii. Pominito w niej najwaniejsze zagadnienia. Jest wic oczywiste, e aden czowiek nie mg nigdy zdoby si na rzeczywisty entuzjazm do narodu. Nikt nie wiedzia, jak uczniom zaprezentowa jako wspaniaych bohaterw znaczcych ludzi dla naszego narodu, jak skupi na nich powszechn uwag i stworzy w ten sposb trway sentyment. Odkd rewolucja wesza do Niemiec, a monarchistyczny patriotyzm zanikn sam, nauczanie historii sprowadzono do jednego celu, a mianowicie - do zwykego przekazywania wiedzy. Obecne pastwo nie ma adnego poytku z narodowego entuzjazmu i nigdy nie osignie tego, co chce. Istnieje niewielka szansa w trwaej, przeciwstawiajcej si sile. Dlatego nie moe by wtpliwoci, e Niemcy nie utrzymayby si nigdy na polu bitwy przez cztery i p roku, gdyby ich motto brzmiao: "za republik". Ta republika jest popularna w pozostaej czci wiata. Saby mczyzna jest bardziej lubiany przez tych, ktrzy go wykorzystuj, ni mczyzna o szorstkich manierach. Rzeczywicie sympatia wroga do tej formy pastwa stanowi jego najbardziej niszczc krytyk. Podobaa im si Republika Niemiecka i pozwalali si jej rozwija, poniewa nie mogli znale lepszego sprzymierzeca w ujarzmieniu naszego narodu. Narodowe pastwo musi walczy o swoje ycie. Propozycje Dawesa nie pomog mu obroni si samemu. "' Dla swojej egzystencji i samoobrony bdzie wymagao wanie tego,

co ludzie uwaaj za niepotrzebne. Im bardziej doskonae i wartociowe jest narodowe pastwo w formie i w istocie, tym wiksz uraz bd czuli do niego oponenci i tym bardziej przeciwstawiali si jemu. Wtedy jego najlepsz ochron bd mieszkacy, nawet lepsz ni uzbrojenie. Nie osoni go ciany fortecy, ale ywe ciany mczyzn i kobiet, pene mioci do ojczyzny i fanatycznego, narodowego entuzjazmu. Trzecie zalecenie dotyczy naukowego nauczania. Narodowe pastwo bdzie traktowa nauk jako rodek sucy zwikszeniu narodowej dumy. Nie tylko wiatowa historia, ale take historia cywilizacji musi by nauczana pod tym ktem. Wynalazc powinno uwaa si za wielkiego czowieka. Podziw dla kadego wielkiego czynu musi by poczony z dum, poniewa jego szczliwy twrca jest czonkiem naszego narodu. Musimy najwikszych ludzi wydoby z masy wielkich nazwisk historii niemieckiej i przedstawi ich modziey w tak imponujcy sposb, eby mogli si sta filarami niewzruszonego, nacjonalistycznego pastwa. Nie ma takich rzeczy jak nacjonalizm wyrniajcy jak klas. By dumnym ze swojego narodu mona wtedy, jeeli nie ma klasy, ktra by zawstydzaa; ale nard, ktrego poowa jest w biedzie, wyczerpany trosk czy rzeczywicie skorumpowany, przedstawia tak zy obraz, e nikt nie moe czu si z niego dumny.

ROZDZIA III Obywatele pastwa


Instytucja, ktr obecnie niewaciwie nazywa si pastwem, zna tylko dwa rodzaje jednostek: obywateli pastwa i obcokrajowcw. Obywatelami pastwa s wszyscy ci, ktrzy zarwno przez urodzenie, jak i naturalizacj korzystaj z praw obywatelstwa pastwa; obcokrajowcami s ci, ktrzy korzystaj z podobnych praw w innych pastwach. Obecnie te prawa s nabywane w pierwszym rzdzie przez fakt urodzenia si w obrbie granic pastwa. Rasa i narodowo nie odgrywaj tu adnej roli. Dziecko murzyskie, ktre kiedy yo w protektoracie niemieckim, a teraz jest osiedlone w Niemczech, jest automatycznie obywatelem niemieckiego pastwa. Caa procedura uzyskiwania obywatelstwa pastwa nie rni si bardzo od uzyskiwania czonkostwa klubu automobilowego. Wiem, e to nie bdzie mile przyjte, ale co bardziej szaleczego i mniej przemylanego ni nasze obecne prawa obywatelstwa pastwa trudno sobie wyobrazi. Jest jednak takie pastwo, w ktrym s widoczne sabe prby uporzdkowania tych spraw. Ja oczywicie nie mam na myli naszej Republiki Niemieckiej, ale Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie prbuje si przynajmniej czciowo wczy w te sprawy zdrowy rozsdek. Stany Zjednoczone odmawiaj pozwolenia imigracyjnego elementom, ktre s ze z punktu widzenia zdrowia i absolutnie zakazuj naturalizacji pewnych okrelonych ras. I w ten sposb stawiaj may krok w kierunku pogldw, ktry nie rni si od koncepcji narodowego pastwa. Narodowe pastwo dzieli swoich mieszkacw na trzy klasy: obywateli pastwa, poddanych pastwa i obcokrajowcw. W zasadzie urodzenie daje tylko status poddanego. Nie niesie ono z sob prawa do piastowania urzdw pastwowych ani do brania aktywnego udziau w polityce, to znaczy gosowania w wyborach. W wypadku kadego poddanego pastwa rasa i narodowo musz by udowodnione. "Poddany" moe o kadym czasie przesta by poddanym i sta si obywatelem kraju odpowiadajcym jego narodowoci. Obcokrajowiec tym tylko rni si od "poddanego", e jest on poddanym w obcym pastwie. Mody poddany narodowoci niemieckiej jest zobowizany podj edukacj szkoln, ktra jest dostpna dla kadego Niemca. Pniej musi on zgodzi si na podjcie wicze cielesnych wymaganych przez pastwo i w kocu wstpuje do armii. Szkolenie militarne jest uniwersalne. Po zakoczeniu suby wojskowej zdrowy, mody czowiek z nienagannym rejestrem bdzie uroczycie obdarowany prawami obywatelstwa pastwa. Bdzie to najwaniejszy dokument w caym jego doczesnym yciu.

By obywatelem Rzeszy, nawet jeeli jest si tylko zamiataczem ulic, musi by uwaane za wikszy honor ni bycie krlem w obcym kraju. Niemiecka dziewczyna jest "poddan pastwa", ale maestwo czyni j obywatelem. Jednak niemieckiej kobiecie zaangaowanej w business mog by rwnie przyznane prawa obywatelstwa.

ROZDZIA IV Osobowo a koncepcja pastwa narodowego


Byoby szalestwem z naszej strony mierzy warto czowieka ras, do ktrej on naley i tym samym deklarowa wojn z marksistowskim aksjomatem: wszyscy ludzie s sobie rwni, jeeli nie bylibymy przygotowani na doprowadzenie tej sprawy do koca. Kady, kto dzisiaj wierzy, e narodowosocjalistyczne pastwo powinno za pomoc czysto mechanicznych rodkw i lepszej konstrukcji jego ekonomicznego ycia rni si od innych pastw przez lepszy kompromis pomidzy bogactwem a bied, przez rozszerzenie sterowania ekonomicznym procesem, przez sprawiedliwsze wynagradzanie czy te przez pozbywanie si zbyt duych rnic w pacach - znalazby si w impasie, poniewa nie ma dobrej koncepcji tego, co my rozumiemy przez obraz wiata. Metody opisane powyej nie oferuj trwaej nadziei i coraz rzadziej zapewniaj o wielkiej przyszoci. Nard, ktry kadzie ufno w reformie tak powierzchownej, nie zyska gwarancji jakiegokolwiek zwycistwa w oglnej walce narodw. Ruch, ktry opiera swoj misj na takich kompromisach jak te, nie wprowadzi wielkich reform, poniewa jego dziaanie nigdy nie dotknie niczego poza powierzchni rzeczy. Pierwszym krokiem, ktry w sposb widoczny oddzieli ludzko od wiata zwierzcego, by ten, ktry prowadzi do wynalazku. Pierwsze rodki w walce z reszt zwierzt godne ludzkiej miary wywodziy si niewtpliwie z potrzeby rzdzenia istot, ktre miay specjalne zdolnoci. Nawet wtedy osobowo kierowaa wyranie tworzeniem decyzji i osigni, ktre pniej przyjmowaa caa ludzko jako rzeczy zrozumiae. Wiedza ludzka i jej sia, ktr rozpatruj, nawet teraz jest podstaw caej strategii. Bya wytworem oryginalnego i zdeterminowanego umysu i dopiero moe po upywie tysicy lat zostaa wszechstronnie przyjta za doskona, naturaln rzecz. Czowiek ukoronowa to pierwsze odkrycie drugim: nauczy si midzy innymi, jak y w czasie, gdy jest si zaangaowanym w walk o ycie. I tak zacza si dziaalno inwestycyjna, waciwa czowiekowi, ktrej rezultaty wszyscy widzimy dookoa nas. Jest to rezultat mocy twrczej i indywidualnych moliwoci jednostki. Byo to gboko fundamentalne w dziaalnoci twrczej czowieka, ktry ma cigle jeszcze si, aby wspina si wyej. Tym samym czym byy kiedy proste tricki pomagajce myliwym w lesie w ich walce o byt, s teraz wspaniae naukowe odkrycia pomagajce ludzkoci w walce o byt dzisiaj i wykuwajce bro do walk w przyszoci. Umiejtno rozwijania czystej teorii naukowej, ktrej nie mona zmierzy, ale ktra jest konieczna dla caego dalszego materialnego odkrycia, jest znowu uwaana za wyczny wytwr jednostki.. Tum nie dokonuje wynalazkw, nie organizuje, nie myli... Robi to zawsze pojedynczy czowiek, jednostka. Spoeczno ludzka uwaana jest za dobrze zorganizowan, jeeli popiera ona w kady moliwy sposb prac tych twrczych si i zatrudnia je dla dobra ogu. Organizacja musi by ucielenieniem wysiku, aby wielkie umysy wznie ponad tum i podporzdkowa im go. Organizacja nie powinna powstrzymywa umysw od wyaniania si z tumw, a nawet wprost przeciwnie, przez swoje wiadome dziaania musi czyni to moliwym w najwikszym stopniu i pomaga im.

Trudna walka o ycie powoduje pojawienie si inteligencji. Administracja pastwa i sia narodu wczone w siy obronne s zdominowane przez ide osobowoci i zwizany z tym autorytet oraz odpowiedzialno w stosunku do wysoko postawionej jednostki. Obecnie ycie polityczne samo odwrcio si od tej naturalnej zasady. Podczas gdy caa ludzka cywilizacja jest wynikiem twrczej siy osobowoci. W spoeczestwie, jako caoci, a szczeglnie midzy jego przywdcami, zasada godnoci grupy stanowi pretekst do zdobycia decydujcej wadzy i zaczyna stopniowo zatruwa cae ycie. Niszczce prace judaizmu w rnych warstwach spoecznych, aby podkopa wag osobowoci w narodach, ktre s ich gospodarzami i zastpi j wol tumu, mog tylko na dole by przypisane trwaemu, wiecznemu wysikowi. My teraz rozumiemy, e marksizm jest jawnie goszon, ydowsk prb obalenia znaczenia osobowoci we wszystkich dziedzinach ludzkiego ycia i zastpienia jej przez masy jednostek. W polityce wyrazem tego jest forma parlamentarna rzdw, ktra wyrzdza tyle krzywdy: od najmniej szych rad parafialnych do siy sterujcej ca Rzesz. Marksizm nigdy nie by zdolny pooy fundament pod kultur lub wytworzy ekonomiczny system, a ponadto nigdy rzeczywicie nie by w opozycji pozwalajcej przetrwa istniejcemu systemowi zgodnie z jego wasnymi zasadami. Po krtkim okresie czasu zosta zmuszony do odwrotu i przyznania susznoci teorii znaczenia osobowoci; nawet w jego wasnej organizacji nie moe zaprzeczy tej zasadzie. Narodowa teoria wiata musi przeto by cakowicie odrniana od teorii marksistowskiej; musi ona wierzy lepo rasie, a take uznawa znaczenie osobowoci i uczyni je filarami podtrzymujcymi ca jej budowl. S to jej podstawowe czynniki pojmowania wiata. Narodowe pastwo musi pracowa niestrudzenie nad uwolnieniem caego rzdu, szczeglnie najwyszego, to znaczy politycznego kierownictwa od zasady sterowania przez wikszo, to jest od tumu, tak aby zabezpieczy niekwestionowan wadz jednostki. Najlepsz form pastwa i konstytucji jest ta, ktra z wrodzon pewnoci rki podnosi najlepsze umysy spoeczestwa na pozycje kierownictwa i dominacji. To nie wikszo bdzie podejmowa decyzje, ale zwyke gremium skadajce si z odpowiedzialnych osb i sowo "rada" wrci do swego dawnego znaczenia. Kady bdzie mg mie doradcw, ale decyzje bd podejmowane przez jednego czowieka. Narodowe pastwo nie ucierpi z tego powodu, e ludzie, ktrym wyksztacenie i stanowisko nie dao specjalnej wiedzy, bd zapraszani, aby doradza lub ocenia tematy szczeglnej natury, na przykad ekonomiczne. Dlatego pastwo podzieli swoje reprezentatywne ciao na mniejsze czci, na przykad na polityczne komitety wcznie z komitetami reprezentujcymi zawody i handel. Aby uzyska korzystn wspprac midzy tymi dwoma instytucjami, ponad nimi funkcjonowa bdzie trwale wybrany senat. Ale ani senat, ani izba nie bd miay mocy podejmowania decyzji; s one powoane do pracy, a nie do podejmowania decyzji. Indywidualni czonkowie mog doradza, lecz nigdy decydowa. Jest to na razie przywilej zastrzeony dla odpowiedzialnego prezydenta. Co si tyczy moliwoci wprowadzania naszej wiedzy w praktyk, mog przypomnie moim czytelnikom, e ::: parlamentarna zasada podejmowania decyzji wikszoci gosw nie zawsze rzdzia ludzk ras, wprost przeciwnie - pojawiaa si ona tylko podczas krtkich okresw historii, a te byy zawsze okresami upadku narodw i pastw. W kadym razie niech nikt sobie nie wyobraa, e powysze czysto teoretyczne rodki spowoduj tak zmian; rozumujc logicznie nie moe ona cofn si przed konstytucj pastwa i caym ustawodawstwem i oczywicie cae ycie obywatela powinno by ni przesycone. Taka rewolucja zdarzy si, a moe si zdarzy tylko przy pomocy ruchu powstaego w duchu tej idei i dlatego uznawanego za ojca nadchodzcego pastwa. W ten sposb narodowosocjalistyczny ruch musi dzisiaj sam identyfikowa si z t ide i stosowa j w praktyce swojej wasnej organizacji, tak aby nie tylko by zdolny skierowa pastwo na waciw drog, ale aby mia rwnie doskonay materia, gotowy do

objcia funkcji pastwowych.

ROZDZIA V wiatopogld a organizacja


Narodowe pastwo, ktrego oglny obraz prbowaem nakreli, nie powstanie przez zwyk znajomo potrzeb pastwa. Nie wystarczy wiedzie, jak powinno wyglda takie pastwo. Problem jego narodzin jest daleko trudniejszy. My nie moemy czeka, a obecne partie, ktre czerpi korzyci z aktualnego ksztatu pastwa, zmieni swoje nastawienie z wasnej inicjatywy. Nie jest to moliwie, poniewa ich prawdziwymi przywdcami s ydzi, i tylko ydzi. yd przeladuje swj obiekt nieprzerwanie swoim postpowaniem, w przeciwiestwie do niemieckiej buruazji i proletariuszy, ktrzy zsuwaj si ku zagadzie, zawdziczajc to gwnie wasnej indolencji, gupocie i bojaliwoci. yd jest wiadomy swego kocowego celu. Partia prowadzona przez niego nie ma innego wyboru, jak tylko walczy o jego interesy i nie ma .nic wsplnego z charakterem narodw aryjskich. Dlatego, jeeli mamy zrobi zamach, aby urzeczywistni idea narodowego pastwa, musimy zignorowa siy kontrolujce teraz ycie publiczne i szuka innej siy zdeterminowanej i zdolnej do podjcia walki o ten idea. Poniewa walka jest przed nami, naszym pierwszym zadaniem nie jest stworzenie nowej koncepcji pastwa, ale zniszczenie obecnej, ydowskiej koncepcji. Pierwsz broni nowej doktryny, zawierajcej nowe i wielkie zasady, chocia wielu jednostkom moe si to nie podoba, musi by sonda ostrego krytycyzmu. Marksizm posiada cel i obawia si konstruktywnej ambicji (nawet jeeli jest to tylko wytwr despotyzmu ydowskiej, wiatowej finansjery), mimo to poddawa si sam rujnujcemu krytycyzmowi przez cae siedem lat. Potem zacza si jego tak zwana "konstruktywna praca". Byo to cakowicie waciwe, naturalne i logiczne. wiatopogld jest nietolerancyjny i nie moe zadowoli si tym, e jest jedn spord wielu partii; nalega na wyczne i trwae uznanie siebie i na absolutnie now koncepcj caoci publicznego ycia, zgodn z jego pogldami. Dlatego nie moe tolerowa dalej siy, ktra reprezentuje dotychczasowe warunki. To samo jest z religiami. Chrzecijastwo nie zadowalao si tylko wznoszeniem swojego otarza. Musiao tak postpowa, aby zniszczy otarze pogan. Taka fanatyczna nietolerancja umoliwia rozszerzenie tego kamiennego credo; jest to podstawowy kierunek jego istnienia. Partie polityczne s zawsze gotowe do kompromisu, wiatopogldy nigdy. Partie polityczne godz si ze swoimi przeciwnikami, a wiatopogldy proklamuj wasn nieomylno. Nawet partie polityczne na pocztku czsto ywi nadziej zniesienia despotycznej wadzy; zawieraj one zwykle pewien niewielki lad wiatopogldowy. Ale ubstwo ich programu pozbawia je heroizmu, ktrego wymaga wiatopogld. Ich gotowo do pojednania przyciga drobne, sabe duchy, z ktrymi nie mona przeprowadzi adnej krucjaty. Wic grzzn szybko w swoich problemach, bagnie wasnej, aosnej drobiazgowoci. Idee wiatopogldu nigdy nie mog zwyciy, o ile nie zjednoczy on w swoich szeregach najmielszych i najsilniejszych elementw jego wieku i narodu i sformuuje je w trwa, walczc organizacj. Trzeba koniecznie wyciga pewne okrelone idee z oglnego obrazu wiata i prezentowa je w zwizej, ekspansywnej formie, aby mogy suy jako credo przyszemu spoeczestwu. Podczas gdy polityczny program partii jest zwykle recept na osignicie dobrych rezultatw w nadchodzcych wyborach, to program wiatowej teorii jest rwnoznaczny z deklaracj wojny przeciw oglnie przyjtemu pogldowi na ycie. Nie jest konieczne, aby kady pojedynczy wojownik by obdarowany penym wgldem i dokadn znajomoci najnowszych idei. Armia nie byaby dobra, gdyby skadaa si z samych generaw, a polityczny ruch nie

broniby lepiej swojego wiatopogldu, gdyby si skada z samych intelektualistw. Nie, on potrzebuje rwnie prymitywnego, walczcego mczyzny - dlatego bez niego nie jest moliwa wewntrzna dyscyplina. Przez swoj waciw natur organizacja nie moe istnie, o ile przywdcy reprezentujcy wysoki poziom intelektualny nie s obsugiwani przez mas mczyzn inspirowanych przez sentyment. Trudniej byoby utrzyma dyscyplin w kompanii dwch setek mczyzn rwno obdarowanych walorami intelektualnymi, ni w takiej samej grupie zawierajcej sto dziewidziesit osb mniej obdarowanych i dziesiciu z wyszymi intelektami. Organizacja socjaldemokratw jest takim przypadkiem; jej armia skada si z oficerw i onierzy. Niemiecki onierz zwolniony z armii jest prostym onierzem, ydowski intelektualista jest oficerem. Aby ta narodowa idea moga powsta z jakiej bliej nieokrelonej potrzeby biecego dnia i odniosa powodzenie w wytworzeniu jasnej myli - musi ona wybra pewne okrelone najwaniejsze sentencje z masy szerokich koncepcji. Na tej podstawie program nowego ruchu opracowany zosta w formie ograniczonej liczby gwnych sentencji; jest ich dwadziecia pi. jego celem jest przede wszystkim danie przyblionego obrazu intencji ruchu mczynie z ulicy. W pewnej mierze s one wyznaniem politycznej wiary, sucym czciowo dowartociowaniu ruchu, a czciowo jako spoiwo czce razem wszystkich uznajcych te postulaty. W naszej polityce rozpowszechniania doktryny, ktra jest w zasadzie zdrowa, uwaamy, e mniej szkodliwe jest przylgnicie jednej koncepcji, nawet jeeli ona zupenie nie odpowiada aktualnej rzeczywistoci, ni prba ulepszania jej - mona objania w dyskusji pewne podstawowe prawo ruchu, ktre dotychczas byo uwaane za niezmienne poniewa zmiana mogaby spowodowa bardziej szkodliwe konsekwencje. Faktycznie nie mona tego zrobi w czasie, gdy ruch walczy o zwycistwo. Tego, co jest podstawowe, trzeba szuka nie w aspektach zewntrznych, ale w sensie wewntrznym - i nic w tym nie mona zmieni. M y moemy mie tylko nadziej, e w swoim wasnym interesie ruch utrzyma si, potrzebn mu do walki przez unikanie jakiegokolwiek dziaania, ktre mogoby ujawni podzia i brak solidarnoci. Duo mona si nauczy od kocioa rzymskokatolickiego. Chocia istotna cz doktryny katolickiej wchodzi w kolizj z naukami cisymi i wynikami bada w wielu dziedzinach - nie zawsze koniecznymi - koci nie jest przygotowany na to, aby powici choby jedno, pojedyncze sowo ze swoich doktryn. On bardzo dobrze zdawa sobie spraw z tego, e sia oporu nie jest zalena od pozostawania w zgodzie z naukowymi ustaleniami w danej chwili - ktre cile rzecz ujmujc zawsze si zmieniaj - ale raczej polega na cisym trzymaniu si dogmatw raz ustanowionych, ktre w caoci naprawd wyraaj charakter wiary. W konsekwencji koci jest mocniejszy ni kiedykolwiek wczeniej . Ze swoim programem dwudziestu piciu tez - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza przyja zasady, ktre musz by utrzymywane i s nienaruszalne. Jest i bdzie zadaniem czonkw naszego ruchu nie krytykowa i nie zmienia tych wiodcych zasad i uwaa si za zobowizanych do obstawania przy nich. W swoich pocztkach ruch zawdzicza im swoj nazw, a program partii by zredagowany zgodnie z nimi. Podstawowe idee ruchu narodowosocjalistycznego s nacjonalistyczne: jeeli narodowy socjalizm ma zwyciy, to absolutnie i wycznie musi si trzyma tego przekonania. Jego prawem i obowizkiem jest bardzo stanowcze goszenie, e adna prba reprezentowania nacjonalistycznej idei poza granicami Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej nie moe mie miejsca i w wikszoci wypadkw opiera si na bdnym zaoeniu. Wszystkie rodzaje stowarzysze i klik, jak rwnie " wielkie partie" roszcz sobie prawo do okrelenia - nacjonalistyczny; nie jest to jedyny efekt wpywu narodowosocjalistycznego ruchu. Tym wszystkim organizacjom nigdy nie przyszoby na myl nawet wspomnie sowo "nacjonalistyczny" - w szczeglnoci dlatego, e nie sugerowaoby

to im adnego znaczenia i nie byyby w stanie posuy si t koncepcj. NSDAP bya pierwsz, ktra upowszechnia znaczenie tego sowa zawierajcego tak duo treci. Nasz ruch w swojej pracy propagandowej cakowicie udowodni si nacjonalistycznej idei i to wanie dza korzyci zmusza innych do udawania, e maj podobne aspiracje.

ROZDZIA VI Pierwsze dni walki: znaczenie przemwie


Zaledwie skoczylimy pierwsze wielkie spotkanie dwudziestego czwartego lutego 1920 roku w Hafbcihausfestsaal w Monachium, a ju byy w toku przygotowania do nastpnych spotka. Dotychczas nie omielilimy si marzy o tym, aby mie w miecie takim jak Monachium spotkanie raz w miesicu, a tym bardziej raz na dwa tygodnie. A teraz olbrzymie spotkania maj by organizowane co tydzie. W tym czasie ratusz mia ogromne znaczenie dla narodowych socjalistw. Za kadym razem by coraz szczelniej wypeniony, a ludzie stawali si uwaniejsi. Obrady prawie zawsze zaczynay si od tematu winy wojennej, ktr wtedy nikt nie zawraca sobie gowy; burzliwe sposoby przemawiania byy jak najbardziej odpowiednie i rzeczywicie potrzebne. Jeeli w tych dniach publiczne, masowe spotkania byy potrzebne, to wanie takie, na ktrych obecni byli udrczeni proletariusze, a nie flegmatyczna buruazja. Zajmowano si na nich traktatem wersalskim, co oznaczao atak na Republik i przyjmowane byo za oznak reakcyjnego, jeeli nie monarchistycznego pogldu. Kada krytyka Wersalu bya regularnie przerywana. Tum kontynuowa krzyk do chwili, a zaguszony mwca poddawa si. Bylimy skonni wali gowami w cian z desperacj, e przyszo nam w takim zespole ludzi pracowa. Oni nie rozumieli, e Wersal by wstydem i hab, a ten podyktowany pokj by przeraajcym ograbieniem naszego narodu. Marksistowska praca zniszczenia i trujca propaganda wroga uczyniy tych ludzi lepymi na wszystkie racje i do tej chwili nikt nie mg si skary na niewyobraalnie wielk win drugiej strony. Co buruazja zrobia, aby powstrzyma t okropn dezintegracj, czy za pomoc lepszej i bardziej inteligentnej manipulacji prbowaa utorowa drog do wolnoci dziaania? Nic podobnego! Ja sam jasno zauwaaem, e o ile dotyczyo to ruchu w jego okresie powstania, pytanie o win wojenn musi by wyjanione na zasadach historycznej prawdy. Dowiadczyem takich przypadkw take przy innych okazjach, kiedy potrzebna bya olbrzymia energia, aby powstrzyma statek od dryfowania. Ostatnia okazja pojawia si wtedy, kiedy naszej diabelskiej prasie powiodo si postawienie przed poudniowym Tyrolem kwestii wybitnoci, ktra bdzie miaa powane konsekwencje dla niemieckiego narodu. Bez rozwaenia, jakiej sprawie one posu, kilkunastu tak zwanych "nacjonalistw" z partii i stowarzysze poczyo si w woaniu, po prostu z obawy o publiczne uczucia wywoane przez ydw, i gupio poparo walk przeciwko systemowi, ktry my, Niemcy, powinnimy szczeglnie teraz w obecnym kryzysie - uwaa za jedyny jasny punkt w tym skorumpowanym wiecie. W czasie, gdy midzynarodowy wiat ydowski powoli, ale pewnie, dawi nas, nasi tak zwani patrioci wciekaj si na czowieka i system, ktry mia odwag wyswobodzi si sam, przynajmniej w tej czci wiata, z ucisku ydowskiego wolnomularstwa i przeciwstawi si midzynarodowej, wiatowej trucinie - siami nacjonalizmu. Wkrtce stao si oczywiste, e nasi przeciwnicy, szczeglnie w czasie debat z nami, s uzbrojeni w okrelony repertuar argumentw przeciwko naszym daniom, ktry cigle

powraca w ich przemwieniach; to po prostu wskazywao na wiadome ujednolicone szkolenie. I tak byo faktycznie. Dzisiaj jestem dumny, e odkryem rodki, ktre nie tylko sprawiaj, e ich propaganda jest nieefektywna, ale take pokonuj autorw tych przemwie ich wasnymi rodkami. Dwa lata pniej byem mistrzem przebiegoci. Zawsze, kiedy przemawiaem, dbaem o to, by utrzyma jasn myl bronic przed prawdopodobn form i charakterem atakw, ktrych naleao oczekiwa podczas dyskusji i wczeniej argumenty przeciwnikw rozoy na czci w moim wstpnym przemwieniu. Sedno rzeczy tkwio w tym, aby wymieni od razu wszystkie argumenty strony przeciwnej i udowodni ich faszywo. To byo przyczyn, dla ktrej po moim pierwszym wykadzie na temat wersalskiego traktatu pokojowego, ktry wygosiem do oddziaw jako ich wykadowca, zrobiem zmian i pniej mwiem na temat traktatw pokojowych "Brze litewski i Wersal". Szybko zauwayem w dyskusji, ktra nastpia po moim pierwszym wykadzie, e ludzie nic nie wiedz o traktacie brzeskim, co byo wynikiem udanej propagandy ich partii, i s przekonani, e ten traktat jest jednym z najbardziej wstydliwych aktw ucisku w wiecie. Wytrwao, z jak to kamstwo byo przedstawiane ogowi, bya powodem, i miliony Niemcw uwaay traktat wersalski za nic wicej, jak tylko zemst, ktr popenilimy w Brzeciu litewskim! I dlatego uwaali kad rzeczywist walk przeciwko Wersalowi za z. W wielu przypadkach obecna bya prawdziwa moralna niech do takiego postpowania i to byo przyczyn, dla ktrej wstydliwy i potworny wyraz "reparacje" mg znale miejsce w Niemczech. W moich wykadach czyem te dwa traktaty razem, porwnujc je punkt po punkcie i demonstrujc, jak prawdziwie i nadzwyczajnie ludzki by pierwszy w przeciwiestwie do nieludzkiej okropnoci drugiego; rezultat by nadzwyczajny. Jeszcze raz wielkie kamstwo zostao wymazane z serc i umysw publicznoci liczcej tysice osb, a prawda zostaa zasiana w jego miejsce. Te spotkania sprawiy, e powoli stawaem si mwc na masowych spotkaniach, a patos i gestykulacja nabyte w olbrzymich salach mieszczcych tysice ludzi stay si spraw mojej drugiej natury. Nasze pierwsze spotkanie wyrniao si tym, e byy tam stoy pokryte ulotkami i rnego rodzaju pamfletami. Ale my polegalimy gwnie na sowie mwionym. I faktycznie to ostatnie jest jedyn si, zdoln do stworzenia naprawd wielkich rewolucji z psychologicznych pobudek. Mwca otrzymuje cigle wskazwki od swojej widowni, pozwalajce mu na popraw wykadw, a take moe liczy przez cay czas na poparcie swych suchaczy w takiej mierze, w jakiej oni ze zrozumieniem ledz jego argumenty, oraz przekona si, czy jego sowa wywouj efekt, jakiego poda, podczas gdy pisarz nie ma adnego bezporedniego kontaktu ze swoimi czytelnikami. Dlatego jest zmuszony do podjcia dyskusji na oglnych warunkach i nie moe przygotowa swojej wypowiedzi majc na uwadze przemawianie do okrelonego tumu ludzi siedzcego przed jego oczami. Przypumy, e mwca zauway, e jego suchacze nie rozumiej go - czyni on swoje wyjanienia tak elementarnymi i jasnymi, e kady pojedynczy suchacz musi to zrozumie. Jeeli czuje, e jest on niezdolny do ledzenia toku jego rozumowania, rozwija swoje idee ostronie i powoli, dopki najmniej inteligentny czowiek ich nie pojmie. Znowu, kiedy odczuwa on, e suchacze nie s przekonani, a sam jest pewny susznoci wasnych argumentw, bdzie przeczyta im bez koca najwiesze przykady i sam wyraa wtpliwoci suchaczy; bdzie kontynuowa to tak dugo, a ostatnia grupa opozycjonistw da mu odczu, e zostaa przekonana jego przedstawieniem sprawy. Czsto jest to wynikiem uprzedze, ktre nie powstaj ze zrozumienia, ale s najczciej niewiadome i podtrzymywane przez sentyment. Tysic razy trudniej jest przeama barier instynktownej niechci, sentymentalnej nienawici i negatywnej saboci ni wyprostowa opinie powstae na skutek niewaciwej czy bdnej wiedzy. Ignorancj i faszywe koncepcje mona usun przez nauczanie, natomiast opr wyniky z sentymentu - nigdy. Tylko apel do tych ukrytych si moe przynie

sukces. Osignicie takiego efektu jest niemoliwe dla pisarza. Poza mwc nikt nie moe mie nadziei na taki rezultat. Sia, ktra daa marksizmowi zadziwiajc moc nad masami, nie jest wynikiem formy pracy napisanej przez ydowskich intelektualistw, ale raczej zasug rozlegego zalewu krasomwczej propagandy, ktra dominowaa nad masami przez lata. Z setek tysicy niemieckich robotnikw nie wicej jak setka wie o ksice Marksa, ktra tysic razy czciej bya studiowana przez inteligencj, zwaszcza przez ydw, ni przez prawdziwych zwolennikw ruchu w niszych klasach. Ta ksika nie bya napisana dla nas, ale wycznie dla intelektualnych przywdcw ydowskiej machiny, a agitacja w celu podbicia wiata bya prowadzona na podstawie rnych materiaw. To wanie uwydatnia rnice midzy marksistowsk a buruazyjn pras, ktre polegay na tym, e ta pierwsza bya pisana przez agitatorw, podczas gdy buruazyjna prasa wolaa prowadzi agitacj przez swoich pisarzy. Nasza niemiecka inteligencja wykazaa si gupi nieznajomoci wiata uwaajc, e pisarz na pewno przewyszy mwc inteligencj. Pogld ten jest najlepiej zilustrowany w artykule zamieszczonym w pewnej nacjonalistycznej gazecie, w ktrym zostao przedstawione, jak czsto jednostka bywa rozczarowana przemwieniem uznanego, wielkiego mwcy. Przypominam sobie take artyku, ktry dosta si do moich rk w czasie wojny. Autor wzi si za przemwienia Lloyda Georga, wwczas ministra uzbrojenia, i bada je jak pod mikroskopem tylko po to, aby doj do olniewajcego wniosku, e te przemwienia pokazyway sabo inteligencji i wiedzy ich autora, byy banalne i oklepane. Dostaem kilka tych przemwie oprawionych w may tom i miaem si gono na myl, e zwyczajny niemiecki gryzipirek nie zdoa dostrzec istoty tych psychologicznych arcydzie, w zakresie wpywania na publiczno. Facet ocenia te przemwienia jedynie przez wraenie, jakie robiy one na jego zblazowanym intelekcie, podczas gdy wielki brytyjski demagog by w stanie wywrze wietny efekt z ich pomoc na swojej publicznoci, a w najszerszym sensie na wszystkich brytyjskich niszych klasach. Z tego punktu widzenia przemwienia Welschmana byy najwspanialszymi osigniciami, poniewa daway one dowody zdumiewajcej znajomoci mentalnoci posplstwa; ich drcy efekt by decydujcy w najprawdziws z y m sensie. Porwnajmy z nimi powierzchowne jkania Bethmana Hollwega. By moe jego przemwienia byy bardziej intelektualne, ale naprawd wykazyway jedynie brak zdolnoci przemawiania tego czowieka do swojego narodu. Lloyd George wykaza swoj bezgraniczn wyszo w stosunku do Bethmana Hollwega przez fakt, e forma jego przemwie i wraenie, jakie wywoyway, otwieray przed nim serca jego ludu i sprawiay, e okazywa on aktywne posuszestwo jego woli. Ogromna prymitywno tych przemwie, sposb wyraania i proste przedstawianie kwestii, atwo w odbiorze s dowodami grujcej zdolnoci politycznej Welschmana. Masowe zgromadzenia s konieczne, poniewa podczas uczestniczenia w nich jednostka odczuwa potrzeb przyczenia si do modego ruchu i wszczyna alarm, jeeli pozostawi si j samej sobie, dowiadcza pierwszego wraenia wsplnoty z wiksz spoecznoci, a to ma wzmacniajcy i zachcajcy wpyw na wikszo ludzi. Sama poddaje si magicznym wpywom, ktre my nazywamy "sugesti tumu". Pragnienia, tsknoty i rzeczywista sia tysicy ludzi jest gromadzona w umyle kadej obecnej jednostki. Czowiek, ktry przychodzi na takie spotkanie z wtpliwociami i wahaniem, opuszcza je korzystnie wzmocniony: sta si czonkiem spoecznoci. Narodowosocjalistyczny ruch nie moe nigdy ignorowa tego faktu.

ROZDZIA VII Walka z siami czerwonych

W latach 1919-1920, a take w roku 1921 osobicie uczestniczyem w tak zwanych buruazyjnych spotkaniach. Cokolwiek dowiedziaem si o tych prorokach buruazyjnego wiata i rzeczywicie nie zdziwiem si, gdy zrozumiaem, dlaczego oni przykadali tak ma wag do mwionego sowa. Uczestniczyem take w spotkaniach demokratw, niemieckich nacjonalistw, niemieckiej partii ludowej i bawarskiej partii ludowej (Bawarska Partia Centrum). To, co uderzyo mnie na pocztku, to trwaa jednomylno publicznoci. Prawie wszyscy, ktrzy brali udzia w takich demonstracjach, byli zwolennikami partii. Brak byo dyscypliny i w sumie wygldao to bardziej na karciane spotkanie ni zgromadzenie ludzi, ktrzy wanie przeprowadzali rewolucj. Mwcy robili wszystko, co w ich mocy, aby utrzyma t pokojow atmosfer. Wygaszali oni czy jeszcze lepiej, wikszo z nich czytaa przemwienia w stylu zrcznego artykuu prasowego czy te rozprawy naukowej unikajc wszelkich silnych wrae, tu i tam wprowadzano kiepski art, na ktrych w odpowiedzi gentlemani na podium obowizkowo parskali rubasznym miechem - nie gono, lecz z rezerw. Po trzech kwadransach takiego zebrania, ktre przerywane byo odgosem kogo wychodzcego lub brzkiem naczy noszonych przez kelnerk, lub te ziewaniem wielu osb spord suchaczy, caa publiczno drzemaa jakby w rodzaju transu. Na zakoczenie przewodniczcy nawoywa do niemieckiej patriotycznej pieni. Na tym spotkanie koczyo si, kady pieszy do wyjcia. Jeden na piwo, inny do kawiarni, a jeszcze inny po prostu na wiee powietrze. Narodowosocjalistyczne spotkania nie byy w aden sposb "pokojowymi". Fale dwch pogldw na wiat cieray si ze sob i spotkania nie koczyy si przemielaniem nudnej, patriotycznej pieni, ale fanatycznymi wybuchami popularnej i nacjonalistycznej pieni. Od pocztku byo wane, aby na naszych spotkaniach wprowadzi lep dyscyplin i ustanowi cakowit wadz przewodniczcego. A mielimy na naszych spotkaniach bojowych przeciwnikw - zwolennikw Czerwonej Flagi. Przychodzili zawsze w zwartych grupach z kilkoma agitatorami pomidzy sob i na kadej twarzy mona byo wyczyta: "mamy zamiar wszystko dzisiaj wygarn!" Zebranie wisiao na wosku i tylko energia przewodniczcego, surowe, szorstkie traktowanie przez nasz stra, udaremnio intencje naszych przeciwnikw - ci ostatni mieli powd, aby si na nas zoci. Wybralimy czerwie dla naszych plakatw po dokadnym i starannym rozwaeniu. Nasz intencj byo zirytowanie lewicy, doprowadzenie ich do wciekoci i sprowokowanie do przyjcia na nasze spotkania - nie tylko w celu przekonania ich, ale rwnie po to, aby mie szans porozmawiania z nimi. Potem nasi oponenci przystpowali do wygaszania apeli kierowanych do "wiadomego klasowo proletariatu", aby przychodzi tumnie na nasze spotkania i uderzy swoj "proletariack pici" w "monarchistyczn, reakcyjn agitacj" reprezentowan przez nas. Nasze spotkania byy od pocztku wypenione robotnikami, jeszcze na trzy kwadranse przed ich rozpoczciem. Przypominay beczk prochu gotow do wybuchu w kadej chwili po przytkniciu zapaki. Ale zawsze byo odwrotnie. Ludzie przychodzili jako wrogowie, a odchodzili moe nie przygotowani do przyczenia si do nas, ale w kadym razie w refleksyjnym nastroju i gotowi do krytykowania i badania zgodnoci naszych doktryn. Wtedy pojawiay si sowa: "proletariusze! unikajcie spotka nacjonalistycznych agitatorw!" Podobnie niezdecydowan taktyk mona byo obserwowa w czerwonej prasie. Ludzie stali si ciekawi naszego ruchu. Nagle zmienia si taktyka stosowana wobec nas i przez pewien okres bylimy traktowani jak prawdziwi kryminalici wystpujcy przeciw ludzkoci. Artykuy, jeden po drugim, gosiy i demonstroway nasz przestpczo, a skandaliczne opowieci sfabrykowane od "a" do "z" miay dokona tej sztuki. Ale w krtkim okresie czasu nasi wrogowie przekonali si sami, e takie ataki nie przynosz adnego efektu: faktycznie te dziaania rzeczywicie pomogy skoncentrowa ogln uwag prosto na nas. Jedyn przyczyn, dla ktrej nigdy nie doszo do rozpdzenia naszych spotka, byo niewtpliwie niezwyke tchrzostwo wykazywane przez przywdcw naszych przeciwnikw. We wszystkich krytycznych chwilach te nikczemne kreatury czekay na zewntrz na rezultat

eksplozji. W tym okresie bylimy zmuszeni przej ochron naszych spotka we wasne rce; nie mona byo nigdy liczy na ochron ze strony oficjalnych wadz. Wprost przeciwnie dowiadczenie wykazao, e one zawsze sprzyjay zakcajcemu elementowi. Jedynym rzeczywistym sukcesem towarzyszcym oficjalnej akcji byo rozwizanie spotkania, czyli jego cakowite wstrzyma.. nie, a to faktycznie byo celem i przedmiotem zabiegw naszych przeciwnikw, ktrzy przychodzili, eby nam przeszkadza. Tak wic doszlimy do przekonania, e kade nasze spotkanie, ktre zaley tylko od ochrony policji, przynosi kompromitacj organizatorom w oczach mas. Bardzo czsto garstka stronnikw stawiaa heroiczny opr wciekemu i gwatownemu tumowi czerwonych. Tych pitnastu czy dwudziestu mczyzn pokonano by z pewnoci, ale reszta wiedziaa dobrze, e najpierw trzy lub cztery razy wicej z nich dostaoby po gowach, a oni nie zamierzali tym ryzykowa. Byo jasne dla kadego, e rewolucja moliwa bya tylko dziki niszczycielskim metodom buruazji, ktra rzdzia naszym narodem. Nawet wtedy byoby mnstwo pici gotowych do obrony niemieckiego narodu, ale brakowao czaszek gotowych do pkania. Jak czsto widziaem oczy modych ludzi byszczce w odpowiedzi wtedy, kiedy wyjaniaem im istot ich misji i zapewniaem ich bez przerwy, e caa mdro na tej ziemi jest niczym, o ile nie jest zastpowana i chroniona przez si, e agodne bstwa pokoju nie mog porusza siy, jeeli nie towarzyszy im bg wojny, i e kady wielki akt pokoju musi by chroniony i wspomagany przez si. W ten sposb idea suby wojskowej dotara do nich w daleko bardziej ywotnej formie - jako realizacja obowizku kadego mczyzny gotowego powici swoje ycie, by jego nard mg y wszdzie po wszystkie czasy. Ci modzi ludzie nie zawiedli! Niczym rj szerszeni rzucili si na przeszkadzajcych mczyzn w naszych spotkaniach, nie zwaajc na przewag liczebn, nie dbajc o rany i krwaw ofiar, przepenieni po brzegi wielk ide, wit misj, aby oczyci drog dla naszego Ruchu. Ju w lecie 1920 roku oddziay do utrzymania porzdku zaczy stopniowo przyjmowa okrelon form i do wiosny 1921 roku zostay one podzielone wedug stopni na kompanie, ktre znowu zostay podzielone na mniejsze sekcje. To byo konieczne, poniewa w tym czasie nasza dziaalno i czstotliwo naszych spotka cigle wzrastay. Organizacja naszych grup dla utrzymania porzdku na spotkaniach posuya do wyjanienia bardzo trudnego problemu. Do tej pory ruch nie posiada emblematw partyjnych i flag. Brak tych symboli by mankamentem nie tylko wtedy, take w przyszoci by nie do pomylenia, poniewa czonkowie partii nie mieli wyrniajcych ich znakw czonkostwa, a w przyszoci brak pewnych znakw symbolizujcych ruch by nie do zaakceptowania. Co najmniej raz w mojej modoci z punktu widzenia uczu odczuem wyranie psychologiczn wano takiego symbolu. W Berlinie, po wojnie, byem obecny na masowej demonstracji marksistw przed krlewskim paacem. Morze czerwonych flag, czerwonych szarf i czerwonych kwiatw dawao zewntrzny obraz siy temu tumowi, ktry oceniem na okoo sto dwadziecia tysicy osb. Czuem i rozumiaem, jak atwo czowiek na ulicy pozostaje pod wraeniem sugestywnej magii - takiego wspaniaego przedstawienia. Buruazja jako partia nie reprezentujca adnego wiatopogldu nie miaa sztandaru. Jej czonkami byli "patrioci " i czsto pokazywali si w kolorach Rzeszy. Czer i biel oraz czerwie starego imperium zostay wskrzeszone przez tak zwane narodowo-buruazyjne partie jako ich kolory. Jest oczywiste, e naszym symbolem w sytuacji, ktra moga by zdominowana przez marksizm w nieznanych okolicznociach, nie mg by znak, pod ktrym ten sam marksizm mia by z kolei zmiadony. Jakkolwiek kady porzdny Niemiec bardzo musi kocha i czci te stare kolory, dla niego wspaniae wwczas, kiedy stay ustawione jeden przy drugim w modzieczej wieoci albo kiedy walczy pod nimi i widzia ofiary tak wielu istnie - to flaga ta niewielk ma warto dla walk, ktre bd stoczone w przyszoci.

Z tej przyczyny my, narodowi socjalici, uznalimy, e dwiganie starego sztandaru nie odpowiada symbolowi, ktry wyraaby nasze specjalne cele, poniewa nie mielimy ochoty na wskrzeszanie zrujnowanego imperium ze wszystkimi jego wadami, lecz chcielimy zbudowa nowe pastwo. Ruch, ktry dzisiaj walczy z marksizmem, musi wanie dlatego nosi na swych sztandarach znak nowego pastwa. Ja sam zawsze byem za utrzymaniem starych kolorw. Po niezliczonych prbach zdecydowaem si na kocow form: biay pas na czerwonym tle z czarn swastyk na rodku. Po wielu poszukiwaniach zdecydowaem si na odpowiednie proporcje pomidzy rozmiarami flagi i biaym pasem a ksztatem i gruboci krzya i taki pozosta na zawsze. Takie same opaski zostay od razu zamwione dla czonkw grup utrzymujcych porzdek czerwone z biaym pasem i swastyk. Nowa flaga po raz pierwszy pojawia si publicznie w poowie lata 1920 roku. Dwa lata pniej, kiedy nasi ludzie, ktrych liczba sigaa ju wtedy kilkunastu tysicy, byli znaczcym oddziaem szturmowym, okaza si potrzebny organizacji walczcej o nowy wiatopogld specjalny symbol zwycistwa - sztandar. W tym czasie nie byo w Monachium partii, sprzeciwiajcej si partiom marksistowskim, zwaszcza nacjonalistycznej, ktra mogaby pokona masowe demonstracje tak, jak to my robilimy. Piwnica Munchener Kindl, ktra moga pomieci pi tysicy ludzi, bya kilka razy pena do granic moliwoci i tylko do jednej sali nie zaryzykowalimy wejcia, a by ni Circus Krone. W kocu stycznia 1921 roku miao miejsce zdarzenie, ktre wywoao niepokoje w Niemczech. Byo nim porozumienie paryskie, na mocy ktrego Niemcy zostay zobowizane zapaci absurdaln sum stu miliardw marek w zocie, a ktre miao zosta potwierdzone w formie ultimatum londyskiego. Przechodzi dzie za dniem, a adna z wielkich partii nie zwrcia uwagi na to przeraajce wydarzenie, organizacja robotnicza nie moga zdecydowa si na okrelenie terminu demonstracji. We wtorek, pierwszego lutego, zadaem ostatecznej decyzji. Odoono to do rody. W tym dniu zadaem, aby jasno okrelono termin i miejsce spotkania. Odpowied bya cigle pena niepewnoci i waha: zamierzano tego dnia zaprosi robotnikw na demonstracj. Wtedy straciem wszelk cierpliwo i zdecydowaem, eby przeprowadzi demonstracj na moj wasn odpowiedzialno. Do poudnia w rod podyktowaem w dziesi minut hasa na plakaty i na nastpny dzie - trzeciego lutego wynajem cyrk Korona. W tamtych dniach byo to ogromne przedsiwzicie. Nie byo pewnoci, czy wypenimy t ogromn hal i istniao ryzyko przesunicia terminu spotkania. Jedna rzecz bya pewna - niepowodzenie na dugi czas usunoby nas w cie .Mielimy jeden dzie na zaatwienie wszystkich spraw. Na nieszczcie w czwartek rano padao i zachodzia obawa, e wielu ludzi bdzie raczej wolao pozosta w domu ni spieszy si na spotkanie w deszczu i niegu, szczeglnie e mona byo si tam spodziewa gwatu i morderstw. W czwartek dwie ciarwki, ktre wynajem, zostay, jak tylko to byo moliwe, owinite w czerwie i zatknito na nich dwie flagi. Kada z nich przewozia pitnastu lub dwudziestu czonkw naszej partii; wydano rozkazy, aby z samochodw jadcych szybko przez ulice rozrzuca ulotki informujce o masowym spotkaniu, ktre miao si odby wieczorem. Po raz pierwszy takie ciarwki z flagami przejedajce przez ulice nie przewoziy marksistw. Kiedy wszedem do wielkiej hali, poczuem t sam rado, ktr odczuwaem rok wczeniej na pierwszym spotkaniu w hali Hofbrahausfest. Dopiero, kiedy sforsowaem drog przez lity mur mczyzn i wspiem si na podium, uwiadomiem sobie peny rozmiar naszego sukcesu. Sala bya wypeniona tysicami ludzi. Mj temat brzmia: "Przyszo czy upadek". Przemawiaem prawie przez dwie i p godziny. Moje przeczucie po pierwszej p godzinie podpowiadao mi, e spotkanie bdzie wielkim sukcesem.

Buruazyjna prasa donosia o demonstracji o czysto "nacjonalistycznym" charakterze, na swj zwyky, skromny sposb zapominajc zupenie nadmieni o jej organizatorach. Ta demonstracja w 1921 roku sprawia, e nasze spotkania w Monachium stay si coraz czstsze. Przyjem, e bdziemy odbywali je nie rzadziej ni jedno na tydzie. Czasami dochodzio do tych spotka masowych dwa razy w tygodniu. W poowie lata i pn jesieni byy tendencje do organizowania trzech spotka w tygodniu. Teraz zawsze spotykalimy si w cyrku Korona i stwierdzilimy ku naszej satysfakcji, e wszystkie wieczory byy rwnie udane. Rezultatem by stay wzrost szeregw ruchu. Nasi przeciwnicy naturalnie nie zamierzali nie reagowa na takie sukcesy. Zdecydowali si wic na przeprowadzenie ostatniej prby terroru polegajcej na po' psuciu szykw naszego spotkania. Akcja miaa miejsce po kilku dniach. Na ostateczne porachunki wybrano spotkanie w sali Hofbrahausfest, na ktrym miaem przemawia. Pomidzy szst a sidm wieczorem czwartego listopada 1921 roku otrzymaem pierwsze wiadomoci o tym, e spotkanie ma by definitywnie rozpdzone. Dziki niefortunnemu zbiegowi okolicznoci nie zrozumielimy tego wczeniej. W tym wanie dniu przenosilimy si z naszych wspaniaych starych biur Stemackergasse do nowych - nie opucilimy jeszcze starych ani te nie wprowadzilimy si do nowych, poniewa cigle jeszcze trway w nich prace. Rezultat by taki, e porzdek na spotkaniu miaa utrzyma tylko bardzo maa grupa mczyzn - pod rk byo sabe towarzystwo okoo czterdziestu szeciu mczyzn, a alarmowe telefony nie byy w stanie zwoa wystarczajcych posikw w przecigu jednej godziny. Wszedem do przedsionka sali za pitnacie sma i zorientowaem si, e nie ma adnych wtpliwoci co do najbliszych zamierze naszych przeciwnikw. Sala bya wypeniona, a policja powstrzymywaa nastpnych przed wejciem. Nasi wrogowie, ktrzy przybyli bardzo wczenie, byli w rodku sali, a nasi przyjaciele pozostali na zewntrz. Maa grupa stranikw czterdziestu piciu ludzi. Wyjaniem tym modym czonkom, e dzisiaj wieczorem po raz pierwszy ruch duej sali i zwoaem bdzie musia udowodni swoje oddanie i wierno i e aden z nas nie moe opuci czekaa na mnie w przedsionku. Zastaem zamknite drzwi do sali, chyba e zostanie wyniesione martwy. Ale nie sdziem, e ktry z nich moe mnie opuci. Jeeli spostrzegbym jakiego mczyzn, zachowujcego si jak tchrz, sam osobicie zdarbym z niego opask i wyrzuci odznak. Potem zaapelowaem do nich, aby ruszyli naprzd natychmiast na pierwszy znak prby rozbicia spotkania i pamitali, e najlepsz form obrony jest atak. Odpowiedzi byy trzy dwiki, ktre brzmiay wcieklej i ostrzej ni kiedykolwiek wczeniej. Potem wszedem do sali i sam na wasne oczy zobaczyem, jak wyglda sytuacja. Siedzieli stoczeni blisko siebie i prbowali przebi mnie swoim wzrokiem. Niezliczone twarze kipice nienawici byy zwrcone w moj stron, inni wydawali ryki, ktre oznaczay tylko jedno - pewno, e s silniejsz stron. I tak si te czuli. Mimo to rozpoczcie spotkania byo moliwe, wic zaczem przemawia. Po okoo ptorej godziny dano sygna. Wzniesiono kilka zych okrzykw, a jaki mczyzna nagle przyskoczy do krzesa i zawy: " Wolnoci"! Wtedy bojownicy o wolno zaczli swoj robot. W kilka sekund sala wypenia si ryczcym i wyjcym motochem, ponad ktrym lataa niezliczona ilo kufli jak pociski haubicy. Rozwalano nogi krzese, tuczono szko na drobne kawaki, sycha byo krzyki i wycia. To byo szalone przedstawienie. Wstaem z miejsca i ogldaem aktywnych, modych czonkw ruchu, wykonujcych swj obowizek. Zaledwie zacz si taniec, kiedy moje szturmowe oddziay, jak je zaczto nazywa od tego dnia, zaatakoway. Jak wilki rzucali si bez ustanku w grupach po omiu i dziesiciu na wroga i zaczli stopniowo wymiata ich z sali. Po piciu minutach mogem zobaczy zaledwie jednego, ktry nie broczy krwi. Zaczem poznawa ich jako; na ich czele sta mj wspaniay Maurycy Hess, obecnie mj prywatny sekretarz, i wielu innych, ktrzy chocia okropnie poranieni, kontynuowali atak tak dugo, jak tylko mogli utrzyma si na nogach. W rogu sali cigle pozostawa bronicy si wciekle tum. Wtedy nagle oddano od

wejcia w kierunku podium dwa strzay z pistoletu i podniosa si dzika wrzawa. Czyje serce prawie si uradowao na takie odrodzenie starych, wojennych wspomnie. Nie mona byo rozpozna, kto odda strzay, ale w kadym razie zauwayem, e moi ludzie ponowili atak ze wzmocnionym duchem, a w kocu ostatni zakcajcy porzdek zostali usunici z sali. To wszystko trwao okoo dwudziestu piciu minut, po ktrych zapanowalimy nad sytuacj. Herman Esser, ktry tego wieczoru by przewodniczcym spotkania, oznajmi: spotkanie bdzie kontynuowane, niech mwca cignie dalej. Tak wic kontynuowaem swoje przemwienie. Gdy spotkanie ju si koczyo, podniecony porucznik policji wbieg nagle do sali i zawy machajc rkami: "Spotkanie jest zamknite!" Musiaem si zamia: bya to rzeczywicie oficjalna pompatyczno. Nauczylimy si wiele tego wieczoru, a nasi przeciwnicy take nie zapomnieli lekcji, ktr otrzymali. A do jesieni 1923 roku "Munchener Post" nie wspomina w ogle o przejciach proletariatu.

ROZDZIA VIII Silny czowiek jest najmocniejszy, gdy jest sam


Mocny czowiek zyskuje na sile, kiedy jest samotny. Zwyky obywatel jest zadowolony i uspokojony, kiedy syszy, e grupy pracownicze przez poczenie si razem w zwizki zawodowe odkryy element, ktry jednoczy je w jedno gremium i odrzuciy to, co je dzieli. Kady jest przekonany, e taki zwizek ogromnie zyskuje na sile i e dawniej sabe, mae grupy zmieniaj si dziki temu w potg. A jednak jest to po wikszej czci bdne. Jaki jeden czowiek gosi jak prawd, apeluje o rozwizanie pewnego problemu, wytycza cel i tworzy ruch, ktry ma na celu realizacj jego zamierze. Jest to sposb na zaoenie zwizku lub partii, ktrych program ma na celu zarwno usunicie istniejcego za, jak i uzyskanie okrelonego stanu rzeczy po jakim czasie. Kiedy taki ruch zostanie ju powoany do ycia, moe wtedy da pierwszestwa. Naturalnym biegiem rzeczy byoby, aby ci wszyscy, ktrzy pragn walczy o ten sam cel co ruch, identyfikowali si z nim i przez to dodali mu siy, aby lepiej suy deniu. S dwa powody, ktre zmieniaj bieg tych spraw. Pierwszy z nich moe by uznany za tragiczny, a drugi za godny politowania, majcy swoje oparcie w ludzkiej saboci. Kade wielkie dziaanie na tym wiecie jest zwykle spenieniem pragnienia od duszego czasu obecnego w milionach ludzkich serc i bdcego przedmiotem powszechnej tsknoty. Cech charakterystyczn wielkich kwestii w kadym okresie jest to, e nad ich rozwizaniem pracuj tysice ludzi i wielu z nich wyobraa sobie, e s wybrani przez przeznaczenie, lecz dopiero temu, ktry zwyciy w wolnej grze si, bdzie powierzone zadanie rozwizania tego problemu. Ma to jednak swoj tragiczn stron - ludzie ci walcz o ten sam cel zmierzajc do niego rnymi drogami. Kady z nich prawdziwie wierzy w swoj wasn misj i poda wasn drog cakowicie lekcewac innych. Nierzadko rasa ludzka zawdziczaa swoje sukcesy lekcjom wyniesionym z niepowodze poprzednikw. Widzimy w historii, e dwie drogi postpowania, ktre w tym samym czasie prawdopodobnie rozwizayby niemiecki problem, a ktrych gwnymi przedstawicielami i mistrzami byy Austria i Prusy, Habsburgowie i Hohenzolernowie powinny biegn od pocztku razem; caa reszta, zgodnie z ich opiniami, powinna powierzy swoje poczone siy jednej lub drugiej stronie. Wtedy droga tego, ktry okaza si by bardziej wartociowym, staaby si jedyn, ktr naleaoby poda, a austriacka metoda nigdy nie doprowadziaby do niemieckiego cesarstwa.

W kocu to cesarstwo, silne w niemieckiej jednoci, powstao z tego, co miliony Niemcw odczuway w swoich sercach jako najokropniejszy znak konfliktu midzy brami; dla niemieckiej cesarskiej korony odniesiono zwycistwo w rzeczywistoci na polu bitwy pod Koniggrate, a nie w walkach dookoa Parya, jak powszechnie utrzymywano. Powstanie Cesarstwa Niemieckiego nie byo rezultatem adnego wsplnego pragnienia, wynikego ze wsplnych metod, ale raczej wynikiem przemylanej walki o hegemoni, z ktrej to walki zwyciskie wyszy Prusy. Dlatego nie ma czego aowa, jeeli dua liczba ludzi chce uzyska ten sam cel: zwycia wtedy bardziej bystry i silny czowiek. Drugi powd nie jest tragiczny, ale godny politowania. Wynika on ze wspomnianej mieszaniny zawici, chciwoci, ambicji i gotowoci do kradziey, ktra niestety pojawia si czsto poczona ze sprawami interesujcymi ludzko. Od chwili, w ktrej nasz ruch zacz dziaa i przyj swj wasny, indywidualny program, przychodz ludzie twierdzcy, e walcz o ten sam cel. Nie oznacza to, e oni zamierzaj uczciwie zaj swoje miejsce w szeregach ruchu i w ten sposb uzna jego prawo pierwszestwa, ale to, e chc okra jego program i utworzy now, opart na nim parti. Powstanie caej liczby nowych grup, partii itp. nazywajcych siebie "nacjonalistycznymi" w latach 1918-1919 byo naturalnym rozwojem i odbyo si bez zasug ich twrcw. Do 1920 roku Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza stopniowo zacza si wyania jako zwyciska partia. Nic tak doskonale nie dowodzi prawdziwej szczeroci pewnych indywidualnych zaoycieli jak fakt, e kilkunastu z nich zdecydowao si z godn podziwu szybkoci powici swj wasny, oczywicie mniej popularny ruch, to znaczy zakoczy jego dziaalno i przyczy go bezwarunkowo do ruchu silniejszego. Przypadek ten dotyczy szczeglnie protagonisty Niemieckiej Partii Socjalistycznej w Nurembergu Julian a Streichera. Dwie partie rozpoczy dziaalno z podobnymi celami ale poza tym byy cakowicie niezalene jedna od drugiej. Jakkolwiek Streicher zaraz, gdy tylko przekona si wyranie i bezspornie o przewaajcej sile i wikszym wzrocie liczebnym Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotnicze), przesta pracowa dla Niemieckiej Partii Socjalistycznej i zaapelowa do swoich zwolennikw, aby stanli w jednym szeregu z Narodowosocjalistyczn Niemieck Parti Robotnicz, ktra wysza zwycisko ze wspzawodnictwa i poczyli si z ni w celu kontynuowania walki o wspln spraw. Decyzja wysoko chwalebna, ale trudna dla niego jako mczyzny. Nigdy nie mona zapomnie, e adne naprawd wielkie cele nie byy osignite przez koalicje, ale powstay one z powodu sukcesu jednego, pojedynczego czowieka. Zwycistwa osignite przez koalicj, dziki naturze ich rda, zawieraj od samego pocztku nasiona przyszego rozkadu i trac w rzeczywistoci to, co byo wczeniej zdobyte. Wielkie przemiany myli, ktre rzeczywicie rewolucjonizuj wiat, s wynikiem tytanicznych walk prowadzonych przez indywidualne siy - nigdy przedsiwzi prowadzonych przez koalicj. Dlatego nigdy narodowe pastwo nie bdzie stworzone przez niepewn wol nacjonalistycznego zwizku robotnikw, lecz tylko przez nieugit si woli jednego ruchu, ktry po pokonaniu wszystkich pozostaych zwyciy.

ROZDZIA IX Myli na temat znaczenia i organizacji socjalistycznych robotnikw


Sia starego pastwa spoczywaa na trzech filarach: monarchistycznym ksztacie pastwa, organach administracyjnych i armii. Rewolucja I 9 I 8 roku zniszczya t form pastwa, zdezorganizowaa armi i doprowadzia organy administracyjne do czciowej korupcji.

Tak wic niezbdne podpory wadzy pastwowej zostay wycite. Wadza uzaleniona jest zawsze od trzech elementw, ktre zasadniczo le u jej podstawy. Pierwszym staym czynnikiem niezbdnym dla wadzy jest poparcie spoeczne. Ale wadza, opierajca si tylko na tym fundamencie, jest niezwykle saba, nietrwaa i chwiejca si. Drugim elementem wszelkiej wadzy jest niewtpliwie sia. Jeeli poparcie spoeczne i sia s poczone i mog przetrwa przez pewien okres w zgodzie, to wadza moe si wtedy oprze nawet na trwalszym podou - na autorytecie tradycji. Jeeli zdarzy si, e poparcie spoeczne, moc i autorytet tradycji si zjednocz, wwczas wadza moe by uwaana za trwa. Jest godnym uwagi, e rednia klasa, tak chciabym nazwa masy ludzi - nigdy nie dochodzi do znaczenia, z wyjtkiem sytuacji, w ktrej dwie przeciwne klasy cieraj si w konflikcie i jedna z nich zwyciy - oni zawsze chtnie poddaj si zwycizcy. Jeeli najlepsi ludzie osign dominacj, masy pjd za nimi, jeeli na szczycie stan najgorsi, masy nie uczyni adnej prby, aby przeciwstawi si im, poniewa rednie masy nie bd nigdy walczy. W kocu wojny bylimy wiadkami nastpujcego widowiska: wielka rednia warstwa narodu kierujca si poczuciem obowizku zapacia swoj krwi; skrajna ~ grupa najlepszych ludzi powicia si z typowym dla czowieka bohaterstwem; radykalna, najgorsza, chroniona przez bzdurne prawa i przez zaniedbanie w stosowaniu prawa wojny utrzymaa si przy yciu. Ta starannie zachowana szumowina naszego narodu przeprowadzia pniej rewolucj. Tylko ona moga dokona tego, poniewa ci najlepsi nie mogli si duej przeciwstawia. Przecie wikszo z nich polega w bitwach. Ci marksistowscy korsarze nie mogli polega dalej wycznie na poparciu spoecznym dla ich autorytetu. A jednak moda republika potrzebowaa go za wszelk cen, chocia oni nie mieli ochoty na to, by po krtkim okresie chaosu zosta zgniecionymi przez siy zoone z pozostaoci najlepszego elementu w naszym narodzie. Element, ktry zapewni schronienie rewolucyjnym ideom i przeprowadzi rewolucj, ani nie mg, ani te nie by gotowy wezwa onierzy, aby go ochraniali. To, czego pragn ten element, to nie zorganizowanie pastwa, ale zdezorganizowanie tego, co jeszcze istniao; takie dziaanie najlepiej odpowiadao jego instynktom. J ego hasem nie by ad i budowa Republiki Niemieckiej, ale raczej jej ograbienie. Wtedy pojawia si po raz pierwszy dua liczba gotowych do suby, chccych pokoju i porzdku modych Niemcw, ktrzy postanowili przywdzia znowu tunik oniersk, wzi na swoje rami karabiny, naoy stalowe hemy, aby pj walczy przeciwko burzycielom ich ojczyzny. Przystpili do pracy zorganizowani w grupy ochotnikw, by przez cay czas rewolucji broni ojczyzny i umacnia j w praktyce. Dziaali w dobrej wierze. Prawdziwi organizatorzy rewolucji i jej wczesny przywdca - pocigajcy za sznurki midzynarodowy yd, waciwie ocenili sytuacj. Nie nadszed jeszcze czas zepchnicia narodu niemieckiego w krwawe bagno bolszewizmu, jak to si stao w Rosji. Pytanie brzmiao: jak si zachowaj oddziay z frontu? Czy znios to ludzie w szarych mundurach polowych? Podczas tych tygodni rewolucja w Niemczech bya przynajmniej zmuszona sprawia wraenie radykalnego umiarkowania, jeeli nie chciaa ryzykowa rozniesieniem na kawaki przez dwie lub trzy niemieckie dywizje. Bo gdyby przynajmniej jeden dowdca dywizji zdecydowa si wtedy z udziaem oddanych mu onierzy cign czerwon flag i postawi "rady" pod murem lub zama kady opr miotaczem min i rcznymi granatami, to w czasie krtszym ni jeden miesic ta dywizja mogaby si powikszy do armii skadajcej si z szeciu dywizji. To wanie przeraao yda pocigajcego za sznurki, bardziej ni inne przeciwnoci. Rewolucja jednak nie zostaa przeprowadzona przez siy pokoju i porzdku, ale przez siy wszczynajce bunt, rozboje i uprawiajce grabie. I dalszy rozwj rewolucji nie by zgodny z wol jej przywdcw, i nie mona byo jej przebiegu wytumaczy tylko taktycznymi powodami ani uczyni przyjemn dla nich. Kiedy socjaldemokracja stopniowo odzyskiwaa siy, ten ruch coraz bardziej traci

charakter rewolucyjnej, brutalnej przemocy. Zanim skoczya si wojna, w tym samym czasie, gdy Partia Socjaldemokratyczna zawdziczajca swj charakter bezczynnoci mas zawiesia jakby oowiany ciar na szyi obrony narodowej, ujawniono radykalno-aktywistyczne elementy i formowano je w nowe i agresywne kolumny ataku. Byy to: Niezalena Partia i Zwizek Spartakusa, szturmowe bataliony rewolucyjnego marksizmu. Ale kiedy armia powracajca z frontu pojawia si niczym prny sfinks, trzeba byo zagodzi narodowy bieg rewolucji. Gwna grupa socjaldemokratycznego tumu ubezpieczya zdobyte pozycje, a Niezaleni Spartanie zostali zepchnici na jedn stron. Nie przeszo to bez walki. Zmiana dokonaa si dopiero po pojawieniu si dwch obozw obok siebie: partii pokoju i porzdku oraz grupy krwawego terroru. Czy nie byo to cakowicie naturalne, e buruazja z powiewajcymi flagami udaa si do obozu pokoju i porzdku? Wynik by taki, e wrogowie republiki zaprzestali walki przeciwko niej i pomogli ujarzmi tych, ktrzy sami take byli wrogami republiki, lecz z bardzo rnych powodw. Dalszym rezultatem byo zaegnanie i udaremnienie walki przeciwko nowemu pastwu przez stronnikw starego porzdku. Jeeli zastanowimy si, dlaczego rewolucja moga cakiem niezalenie od wad starego pastwa, ktre j wywoay, zakoczy si powodzeniem w decydujcym momencie, stwierdzimy, e bya ona wynikiem: 1) zagodzenia naszych koncepcji obowizku i posuszestwa, 2) bojaliwej pasywnoci partii, ktre miay podtrzymywa pastwo. Pierwsza przyczyna wynikaa w gruncie rzeczy z naszej cakowicie nienarodowej i czysto pastwowej edukacji. Std wysza bdna koncepcja rodkw i celw. wiadome wypenianie obowizku i posuszestwo nie s celami samymi w sobie, tak samo jak pastwo nie jest celem samym w sobie, ale wanie wszystkie one powinny by rodkami dla umoliwienia i zagwarantowania egzystencji spoeczestwa prowadzcego ycie duchowo i fizycznie podobne. Rewolucja powioda si, poniewa nasi ludzie czy raczej nasze rzdy straciy cae zaangaowanie dla tych koncepcji, co uczynio je sabymi, formalnymi i doktrynalnymi. Co si tyczy drugiego punktu, partie buruazyjne, bdce jedynymi politycznymi formacjami istniejcymi przed starym pastwem, byy przekonane, e mog przekonywa do swoich pogldw jedynie intelektualnymi metodami, poniewa fizyczne metody zarezerwowane s tylko dla pastwa. Byo to bezsensowne, poniewa polityczny przeciwnik dawno porzuci ten punkt widzenia i deklarowa z cakowit otwartoci moliwo osignicia swoich politycznych celw przy pomocy siy. Polityczny program buruazyjnych partii opiera si na przeszoci do tego stopnia, e by nie do pogodzenia ze sprawami nowego pastwa, jakkolwiek celem tych partii by udzia - o ile byoby to moliwe w nowej rzeczywistoci politycznej. Ale ich jedyn broni byy, tak jak przedtem, sowa, i tylko sowa. Jedynymi organizacjami, ktre w tym czasie miay si i odwag przeciwstawi si marksizmowi i masom, ktre on podburza, by Wolny Korpus, nastpnie organizacje samoobrony i Einwohnerwehr, a w kocu zwizki bronice tradycji. Sukces marksizmu narodzi si z wzajemnego oddziaywania politycznej determinacji i bezlitosnej siy. Tym, co obrabowao nacjonalistyczne Niemcy z kadej praktycznie nadziei ksztatowania niemieckiego rozwoju, by brak okrelonej wsppracy bezwzgldnej siy z polityczn inspiracj. Wszystkie inspiracje "nacjonalistyczne" tych partii byy za sabe, aby uzyska poparcie przez walk, a ju z pewnoci nie na ulicach. Ca si skupiay stowarzyszenia obronne i panoway na ulicach, ale brakowao im politycznych idei czy celw, dla ktrych ich moc mogaby zosta uyta z korzyci dla nacjonalistycznych Niemiec. Jedynie yd odnosi byskotliwy "sukces w szerzeniu koncepcji o niepolitycznym charakterze" stowarzysze obronnych w swojej prasie tak, jak w polityce zawsze sprytnie podkrela "czysto intelektualny" charakter walki. Siy rewolucyjne nie miay szans na zbu-

dowanie nowej tradycji. W rzeczywistoci autorytet tradycji ju nie istnia. Rozpad starego imperium i zniszczenie symboli jego poprzedniej wietnoci gwatownie rozdary tradycj, co byo cikim ciosem dla wadzy pastwowej . Drugi filar autorytetu pastwa - sia - te nie istnia. Aby rewolucja odniosa cakowity sukces, zdezorganizowano si i moc pastwa, to znaczy jego armii: mao tego, jej przywdcy nawet zostali zobowizani do uycia obdartych okruchw armii, jako siy walczcej na rzecz rewolucji. Wadza nie moga w aden sposb szuka poparcia w tych buntowniczych tumach onierzy, traktujcych sub wojskow jako omiogodzinny dzie pracy. W ten sposb drugi element zapewniajcy bezpieczestwo wadzy zosta odebrany i rewolucja aktualnie nie posiadaa adnego, poza prawdziwym spoecznym poparciem, z ktrym chciaa zbudowa swj autorytet. Kady nard mona podzieli na trzy klasy: na jednym kocu bd najlepsi ludzie narodu, dobrzy w sensie kadej cechy i szczeglnie cenieni za odwag i gotowo powicania si, na drugim kocu najgorsze mty ludzkoci, ze w sensie samolubstwa i zdeprawowania. Pomidzy tymi dwoma skrajnociami znajduje si trzecia klasa, szeroka rednia warstwa, w ktrej nie ma ducha ani dla dobrego, ani dla zego. Brak nowej i wielkiej idei we wszystkich czasach oznacza brak walczcej siy. Przekonanie, e istnieje prawo do uycia ,broni nawet najbardziej brutalnej, zawsze idzie w parze z fanatyczn wiar, e nowy i zrewolucjonizowany porzdek musi zwyciy na wiecie. Ruch, ktremu nie udaje si walczy o takie wzniose ideay i cele, nigdy nie bdzie konsekwentny. Rewolucja francuska odkrya sekret sukcesu w stworzeniu nowej, wielkiej idei. To samo byo z rewolucj rosyjsk, a faszyzm czerpa swoj si jedynie z idei podporzdkowania caego narodu procesowi cakowitej odnowy z bardzo dobrymi wynikami dla tego narodu. Kiedy Reichswehra zostaa sformowana i skonsolidowana, marksizm stopniowo odzyskiwa si konieczn dla poparcia swojej wadzy: zacz konsekwentnie od odrzucenia niebezpiecznie wygldajcych nacjonalistycznych stowarzysze obronnych, opierajc si na zaoeniu, e s ju niepotrzebne. Utworzenie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej byo pierwszym znakiem ruchu, ktry nie dy tak jak partie buruazyjne do mechanicznego odtworzenia przeszoci, ale da utworzenia organicznie nacjonalistycznego pastwa w miejsce obecnego, bezsensownego mechanizmu pastwowego. Dziki swojemu przekonaniu o fundamentalnej wanoci nowej doktryny - mody ruch naturalnie uwaa, e naley ponie kad ofiar, aby osign ten cel. Zdarzao si w historii wiata, e okres terroru oparty na teorii wiatopogldowej nie by przerwany przez zmian rzdw, ale torowa drog do nowej, innej teorii wiatopogldowej, rwnie miaej i zdeterminowanej. To moe rani uczucia przywdcw krajw penicych oficjalne stanowiska, ale me zmieni to faktw. Pastwo jest opanowane przez marksizm. Wiedzc, e poddao si bezwarunkowo marksizmowi dziewitego listopada 1918 roku, musimy zdawa sobie spraw, e nie powstanie ono nagle jutro, aby go pokona; i.:) . wprost przeciwnie - buruazyjne prostaczki, ktre zajmuj ministerialne fotele, ju paplaj o koniecznoci niepodejmowania akcji przeciwko robotnikom i pokazuj, e dziki "robotnikom" oni rozumiej marksizm. Opisaem ju histori utworzenia dla praktycznych celw naszego modego ruchu zespou sucego ochronie spotka i przyjmowaniu stopniowo przez niego charakteru trzonu oddziaw utrzymujcych porzdek, a ktry niecierpliwie oczekiwa na zmian ksztatu organizacyjnego. W tym czasie grono to penio funkcj stray na spotkaniach. Jego pierwsze zadania byy ograniczone do umoliwienia spotka, ktre w przeciwnym razie byyby przerywane przez naszych oponentw. Ci mczyni byli przygotowywani do ataku nie dlatego, eby ich ideaem bya gumowa paka, jak gosiy to niemdre niemieckie nacjonalistyczne koa, ale dlatego, e zdawali sobie spraw, i nie ma szans na realizacj ideaw, jeeli ich obroca

zosta zdzielony jedn z nich: rzeczywicie nierzadko zdarzao si w historii, e najwiksi przywdcy koczyli z rki jakiego nieznaczcego niewolnika. Czonkowie naszych oddziaw nie uwaali przemocy za swj cel, pragnli tylko broni tych, ktrzy gosili wielkie, szczytne ideay opanowania przez przemoc. Zdawali sobie spraw, e nie byo ich obowizkiem broni pastwa, ktre nie chronio narodu, ale byli wszdzie, gdzie trzeba byo broni nard przed tymi, ktrzy grozili zniszczeniem i narodu, i pastwa. Szturmowy oddzia - jak ich nazwano - jest niczym innym, jak tylko jedn z sekcji ruchu, podobnie jak propaganda, prasa, instytut naukowy itp., s po prostu sekcjami Partii. Idea, bdca podstaw utworzenia oddziau szturmowego, cznie z intensywnym treningiem cielesnym zmierzaa do przeksztacenia go w cakowicie przekonanego obroc narodowosocjalistycznej idei i do doskonalenia jego dyscypliny. Nie mia on nic wsplnego z adn organizacj obronn w pojciu buruazyjnym ani z adn tajn organizacj. Miaem wany powd, aby zabezpieczy si w tym czasie przed przeksztaceniem oddziau szturmowego Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej w tak zwane stowarzyszenie obronne. Obrona narodu nie moe by przeprowadzona przez prywatne stowarzyszenie obronne, jeeli nie jest popierana przez wszystkie siy w pastwie. Zupenie nie moe wchodzi w rachub tworzenie organizacji pozbawionej militarnej wartoci dla okrelonego celu, opierajcej si tylko na tak zwanej "ochotniczej dyscyplinie". Brakowao podstawy dyscypliny wymuszajcej wykonywanie rozkazw, a mianowicie moliwoci wymierzania kar. Na wiosn 1919 roku ju byo moliwe utworzenie "ochotniczych oddziaw", poniewa wikszo mczyzn walczya na froncie i przesza przez szko starej armii. Tego ducha cakowicie brakuje w organizacjach obronnych dzisiaj. Nawet jeli przyj, e mimo wszystkich trudnoci, powiodo si niektrym stowarzyszeniom przemieni okrelon liczb Niemcw w mczyzn, wiernych w sentymencie i sprawnych w wiczeniach cielesnych i wojskowych, wynik i tak musi by zerowy w pastwie, ktre nie pragnie utworzenia takiej siy i ktre faktycznie nie znosi idei, poniewa jest ona zwykle niezgodna ze skrytymi celami jego przywdcw sprzedawczykw pastwa. Dzisiaj ma miejsce taki przypadek. Czy nie jest absurdalne zadanie rzdu polegajce na wyszkoleniu dziesiciu tysicy mczyzn w specjalny sposb, skoro kilka lat wczeniej to samo pastwo niegodziwie powicio osiem i p miliona wysoko wyszkolonych onierzy i nie tylko nie miao planw dotyczcych ich dalszego wykorzystania, ale na znak wdzicznoci dla ich powice wystawio ich na wiatow nienawi? Czy oczekuje si, e onierze bd szkoleni dla reimu, ktry oczerni i splun na najwspanialszych onierzy, zdar ich medale i odznaczenia, podepta ich sztandary i odrzuci z pogard ich osignicia? Czy ten reim pastwowy kiedykolwiek uczyni jaki krok w kierunku zwrcenia honoru starej armii lub w kierunku postawienia do odpowiedzialnoci tych, ktrzy j zniszczyli i zelyli? Ani jednego kroku! Wprost przeciwnie, tych ostatnich mona zobaczy na najwyszych stanowiskach w pastwie. I jeszcze powiedzieli w Lipsku: "Prawo idzie z si". Poniewa jednak sia dzisiaj jest w rkach tych ludzi, ktrzy wzniecili rewolucj, a ta rewolucja uosabia najnikczemniejsz zdrad kraju, najbardziej ajdacki akt w caej niemieckiej historii, nie bdzie z pewnoci powodu, dla ktrego sia tego rzdu powinna by wzmocniona przez utworzenie modej, nowej armii. Sprzeciwia si temu cae sensowne rozumowanie. Jeeli pastwo w obecnym ksztacie przyjoby system wyszkolonych band obronnych, to on nigdy nie mgby by zastosowany do obrony narodowych interesw poza krajem, ale mgby by uyty wewntrz kraju dla chronienia ciemicw narodu przed gniewem zdradzonego i przehandlowanego narodu, ktry mgby pewnego dnia powsta w gniewie. Z tego powodu nie pozwolono naszym szturmowym oddziaom mie cokolwiek wsplnego z wojskow organizacj. Byy one jedynie instrumentem sucym chronieniu i szkoleniu Narodowosocjalistycznego Ruchu i ich zadania zmierzay w cakiem innym kierunku, ni tego tak zwanego Obronnego Stowarzyszenia.

Nie reprezentoway take tajnej organizacji. Cele tajnych organizacji mog by tylko nielegalne. To, czego potrzebowalimy wtedy i potrzebujemy teraz, to nie setka czy dwie upartych konspiratorw, ale setki tysicy i powtrnie setki tysicy fanatycznych bojownikw o nasz wiatopogld. Praca ta musi by wykonana nie na tajnych zebraniach, ale przez mocne, masowe uderzenie. Droga dla ruchu nie moe by oczyszczona za pomoc sztyletu, trucizny czy pistoletu, ale przez zdobycie czowieka z ulicy. Musimy zniszczy marksizm tak, aby uzyskana w przyszoci kontrola ulicy spocza w rkach narodowego socjalizmu. Tajna organizacja niesie z sob jeszcze inne niebezpieczestwo: jej czonkowie czsto nie potrafi cakowicie zrozumie wielkoci zadania i s skonni wyobraa sobie, e sukces narodowej sprawy moe by zagwarantowany cakowicie i natychmiast za pomoc pojedynczego morderstwa. Taka myl moe znale historyczne usprawiedliwienie w tych przypadkach, w ktrych cierpienia narodu spowodowane byy tyrani niektrych utalentowanych ciemicw. W latach 1919 i 1920 istniao niebezpieczestwo, e czonkowie tajnych organizacji, zachceni przez wielkie przykady w historii i porwani przez ogrom nieszczcia narodu, mog prbowa wzi odwet na sprzedawczykach kraju, wierzc, e w ten sposb poo kres nieszczciu narodu. Wszystkie takie prby byy czystym szalestwem, poniewa zwycistwo marksistowskie nie byo wynikiem nadzwyczajnego geniuszu jakiego wybitnego indywidualnego przywdcy, ale bezmiernej nieudolnoci i tchrzostwa buruazyjnego wiata. Jeeli zatem oddzia szturmowy nie moe by ani militarn organizacj, ani tajnym stowarzyszeniem, musi by rozwinity wedug nastpujcych zasad: 1. Jego szkolenie nie moe by przeprowadzone na zasadach wojskowych, ale pod ktem tego, co jest korzystne dla partii. Rozumiejc, e czonkowie jego oddziaw musz by sprawni fizycznie, naley przywizywa wag nie do musztry, ale do wicze sportowych. ja zawsze uwaaem boks i ju-jitsu za bardziej wane ni mierne wiczenia w strzelaniu. 2. Aby powstrzyma oddzia szturmowy przed przyjmowaniem jakiegokolwiek charakteru tajnoci, jego ubir musi by powszechnie rozpoznawany, znaczenie jego pozycji powinno mu wskazywa drog najbardziej uyteczn dla ruchu i ta droga musi by powszechnie znana. Jemu nie wolno dziaa za pomoc tajnych rodkw. 3. Budowa i organizacja oddziau szturmowego nie moe by kopi starej armii, ubir i wyposaenie musi by dobrane tak, aby odpowiadao zadaniom, jakie on ma przed sob. Byy trzy wydarzenia, ktre wywary wpyw na pniejszy rozwj oddziau szturmowego. 1. Wielka powszechna demonstracja zorganizowana przez wszystkie patriotyczne towarzystwa pnym latem 1922 roku na Konigsplatz w Monachium przeciwko prawu do obrony Republiki. Pochd partii, w ktrym narodowosocjalistyczny ruch wzi udzia, by prowadzony przez sze kompanii z Monachium, po ktrych nastpoway sekcje partii politycznej. Ja sam osobicie miaem zaszczyt przemawia do tumu, ktry liczy okoo szedziesiciu tysicy ludzi, jako jeden z mwcw. Przygotowania zostay uwieczone ogromnym sukcesem, poniewa pomimo wszystkich grb ze strony czerwonych udowodniono po raz pierwszy, e nacjonalistyczne Monachium byo zdolne maszerowa ulicami. 2. Wyprawa do Coburgu w padzierniku 1922 roku. Pewne "nacjonalistyczne" towarzystwa zdecydoway, aby odby "Niemiecki Dzie" w Coburgu. Zostaem zaproszony do wzicia udziau, z rekomendacj, aby przyprowadzi kilku swoich przyjaci ze sob. Zabraem omiu mczyzn z oddziau szturmowego, eby pojechali ze mn specjalnym pocigiem do tego miasta, ktre stao si czci Bawarii. Na stacji w Coburgu zostalimy powitani przez delegacj organizatorw "Niemieckiego Dnia", ktrzy owiadczyli, e ustalono - na polecenie miejscowych zwizkw zawodowych, tj. Niezalenej i Komunistycznej Partii - e nie powinnimy wchodzi do miasta z powiewajcymi flagami i grajc orkiestr (mielimy orkiestr skadajc si z czterdziestu

dwch muzykw) i nie powinnimy maszerowa w zwartych szeregach. Odrzuciem te skandaliczne warunki natychmiast i nie omieszkaem wyrazi tym gentlemanom, ktrzy zorganizowali ten dzie, mojego zdziwienia z faktu negocjowania i szukania porozumienia z takimi ludmi i owiadczyem, e oddzia szturmowy bdzie natychmiast maszerowa w szyku kompanii do miasta z powiewajcymi flagami i orkiestr. Na dziedzicu stacyjnym zostalimy powitani przez wrzeszczcy tum, liczcy wiele tysicy ludzi. "Mordercy, "bandyci", "zbje", "kryminalici" - byy pieszczotliwymi epitetami, ktrymi ci wzorowi zaoyciele Republiki Niemieckiej obsypywali nas. Mody oddzia szturmowy utrzymywa doskonay porzdek. Przemaszerowalimy na dziedziniec Hofbrauhausheller w centrum miasta. Aby zapobiec podaniu tumu za nami, policja zamkna bramy dziedzica. Jako e byo to nie do zniesienia, zadaem, aby policja otworzya bramy. Po dugim wahaniu wyrazili zgod. Przemaszerowalimy z powrotem przez ulic, doszlimy do naszych kwater i tam w kocu stanlimy naprzeciw tumu. Przedstawiciele prawdziwego socjalizmu, rwnoci i braterstwa zabrali si do rzucania kamieniami. Nasza cierpliwo wyczerpaa si i uderzalimy w prawo i w lewo przez dziesi minut. K wad ran s pniej nie mona byo ju zobaczy czerwonych na ulicach. Do ponownych star doszo podczas nocy. Patrole oddziau szturmowego przychodziy z pomoc narodowym socjalistom, ktrzy byli atakowani pojedynczo i znajdowali si w opakanym stanie. Z wrogiem rozprawiono si szybko. Do nastpnego ranka czerwony terror, pod ktrym Coburg znajdowa si przez lata, zosta zamany. Nastpnego dnia wymaszerowalimy na plac, gdzie oznajmiono, e ma si odby demonstracja dziesiciu tysicy "robotnikw". Zamiast jednak dziesiciu tysicy, jak goszono, obecnych byo tylko kilkuset, ktrzy zachowywali si cicho, kiedy zblialimy si. Tu i tam grupy czerwonych zoone z tych, ktrzy doszli z zewntrz i jeszcze nas nie znali, prboway wznieci sprzeczki, ale szybko straciy na to ochot. Stao si oczywiste, e ludno, ktra przez dugi okres czasu bya okropnie zastraszana, teraz powoli budzia si i nabieraa odwagi, aby nas pozdrawia okrzykami, a kiedy odjedalimy wieczorem, pozdrawiano nas spontanicznie. Nasze dowiadczenia w Coburgu wykazay, jak zasadnicz spraw jest wprowadzenie staego umundurowania dla oddziau szturmowego, nie tylko w celu wzmocnienia "ducha ciaa", ale take, aby unikn zamieszania i pomyek w rozpoznawaniu ludzi wystpujcych przeciwko niemu. Do tego czasu oddzia szturmowy nosi tylko opaski, ale od tej chwili dodano koszule i dobre, znane czapki. Nauczylimy si take, jak wane jest wystpowanie wedug regularnego planu we wszystkich miejscach, w ktrych czerwony terror od wielu lat powstrzymywa od odbywania jakichkolwiek spotka tych, ktrzy myleli inaczej, i ustanowienie wolnoci zgromadze. 3. W marcu 1923 roku miao miejsce wydarzenie, ktre zmusio mnie do zmiany trybu postpowania ruchu i wprowadzenia reorganizacji. We wczesnym okresie tego roku Ruhra bya okupowana przez Francuzw i miao to odpowiednio wielkie znaczenie w rozwoju oddziau szturmowego. . Okupacja Ruhry, ktra nie bya dla nas zaskoczeniem, rozbudzia nadziej na zakoczenie naszej tchrzliwej polityki poddania i na wykorzystanie obronnych stowarzysze. Podobnie byo z oddziaem szturmowym, ktry skupia kilkanacie tysicy silnych, modych mczyzn i nie powinien by pozbawiony udziau w narodowej subie. W cigu wiosny i lata 1923 roku przeksztaci si on w walczc wojskow organizacj. Od tego w wikszej czci zalea pniej s z y , dotyczcy naszego ruchu rozwj wydarze podczas tego roku. Na pierwszy rzut oka wydarzenia koca 1923 roku mogy napawa wstrtem, lecz kiedy patrzyo si na nie z wyszej paszczyzny, trzeba byo uzna je za konieczne, poniewa zakoczyy one za jednym zamachem przeksztacanie si oddziau szturmowego, ktry obecnie szkodzi ruchowi. W tym samym czasie wydarzenia te otworzyy moliwo zrekonstruowania spraw, dla ktrych zmienilimy wczeniej obrany kurs. W 1925 roku Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza zostaa powtrnie zaoona i musi ona zrekonstruowa i zorganizowa swj oddzia szturmowy na zasadach

wspomnianych na pocztku. Musi powrci do pierwotnych, zdrowych zasad i musi uwaa za swj najwyszy obowizek przeksztacenie oddziau szturmowego w narzdzie suce obronie i wzmocnieniu walki o wiatow teori ruchu. Nie mona pozwoli, aby oddzia szturmowy zszed do poziomu tajnej organizacji: trzeba raczej podj kroki, aby uczyni z niego stranika stu tysicy mczyzn dla narodowosocjalistycznej, a przez to gboko nacjonalistycznej idei.

ROZDZIA X Pozorny federalizm


Zim 1919 roku, a jeszcze bardziej na wiosn i latem 1920 roku moda partia zostaa zobowizana do zajcia stanowiska w kwestii, ktra pozostawaa wana nawet podczas wojny. W poprzednim rozdziale krtko opisaem zauwaone przeze mnie oznaki groby upadku Niemiec, ze szczeglnym uwzgldnieniem systemu propagandy prowadzonej przez Anglikw, a take Francuzw, stawiajcej sobie za cel rozszerzenie starej szczeliny pomidzy pnoc a poudniem Niemiec. Na wiosn 1915 roku po raz pierwszy pojawi si, uwaany za jedyn przyczyn wojny, cykl artykuw i ulotek przeciwko Prusom. By on rozwijany i doskonalony w przebiegy i niegodziwy sposb a do 1918 roku. Liczono na najnisze instynkty ludnoci i zaczto podburzanie Niemcw z poudnia przeciwko Niemcom z pnocy. Na owoce tej agitacji nie trzeba byo dugo czeka. Mona wiele zarzuci przywdcom zarwno w rzdzie, jak i w armii (szczeglnie armii bawarskiej); nie mog oni zrzuci z siebie winy za niepowodzenia, za kryminaln lepot i niedbalstwo oraz za brak odpowiedniej determinacji do podjcia waciwych krokw, aby temu zapobiec. Nic nie zostao zrobione! Wprost przeciwnie, niektrzy z nich wydawali si obserwowa to, co si dzieje, bez wikszej irytacji i moliwe, e byli za mao inteligentni, aby wyobrazi sobie, e taka propaganda moe nie tylko wbi klin w zjednoczenie narodu niemieckiego, ale nawet wzmocni automatycznie siy federacji. Rzadko kiedy w historii takie paskudne zaniedbanie zostao ciej ukarane. Osabienie, jakiego doznay Prusy, zaatakowao cae Niemcy. Przypieszyo to upadek, ktry nie tylko zrujnowa same Niemcy, ale z ca pewnoci wszystkie poszczeglne pastwa. W miecie, w ktrym sztucznie podniecana nienawi przeciwko Prusakom szalaa najbardziej gwatownie, bunt przeciwko panujcemu "domowi" by pocztkiem rewolucji. Bdem byoby wyobraa sobie, e jedynie wroga propaganda bya odpowiedzialna za antypruskie nastawienie. Metody stosowane przez naszych organizatorw wojny, ktrzy zebrali i oszukali cae cesarstwo w cakowicie obdny system centralizmu w Berlinie, byy gwn przyczyn antypruskiego nastawienia. yd by zbyt przebiegy, aby nie zdawa sobie sprawy, e ta nikczemna kampania pldrowania, ktr on zorganizowa przeciwko narodowi niemieckiemu pod paszczykiem stowarzysze wojny, z pewnoci spowoduje powstanie opozycji. Tak dugo, jak nie rzucaa si ona do jego wasnego garda, nie mia powodu, aby si jej obawia. Potem przyszo mu do gowy, e nie moe by lepszej metody odwrcenia powstania mas doprowadzonych do desperacji i rozdranienia, ni pozwoli, aby ich gniew wybuch i wyadowa si w cakiem innym kierunku. Wtedy przysza rewolucja. Midzynarodowy yd, Kurt Eisner, zacz napuszcza Bawari na Prusy. Przemylnie kierujc rewolucyjny ruch w Bawarii przeciwko reszcie Rzeszy, nie dziaa bynajmniej w interesie Bawarii, ale jako czonek upowaniony do takiego dziaania przez ydw. wykorzysta istniejce w Bawarii instynkty i niechci, aby przy ich pomocy dokona rozbioru Niemiec. Rzesza raz pooona w gruzach staaby si atwym upem bolszewizmu. Zrczno bolszewickich agitatorw w przedstawianiu zawczasu ewentualnoci

wyzwolenia, kadcego kres komunistycznym republikom w wyniku zwycistwa pruskiego militaryzmu nad antymilitarystycznymi i antypruskimi elementami, przyniosa bogate owoce. Warto zauway, e chocia w czasie wyborw do Bawarskiego Zgromadzenia Ustawodawczego, Kurt Eisner nie mia dziesiciu tysicy zwolennikw w Monachium, a Komunistyczna Partia poniej trzech tysicy, to po upadku komunistycznej republiki te dwie partie poczyy si razem i liczyy prawie sto tysicy czonkw. Myl, e nigdy w moim yciu nie zaznaem bardziej niepopularnej roboty ni wtedy, gdy sprzeciwiaem si antypruskiemu podeganiu. W Monachium podczas na wp komunistycznego okresu miao miejsce pierwsze masowe spotkanie, na ktrym nienawi przeciwko reszcie Niemiec, szczeglnie Prusom, zostaa doprowadzona do takiej gorczki szalestwa, e jeeli Niemiec z pnocy bra udzia w spotkaniu, to ryzykowa swoim yciem. Te demonstracje zwykle koczyy si dzikimi okrzykami w rodzaju: "precz z Prus", "precz z Prusami", " wojna przeciw Prusom", uczucie to podsumowane zostao w niemieckim Reichstagu przez wspaniaego obroc interesw suwerennoci Bawarii w okrzyku bitewnym: "Raczej umrze jako Bawarczyk, ni gni jako Prusak". Walka, ktr rozpoczem na pocztku sam, a pniej kontynuowaem z poparciem moich towarzyszy wojennych, bya prowadzona przez mody ruch, mog tak rzec, prawie jak wity obowizek. Jestem dumny, mogc powiedzie dzisiaj, e my - polegajc prawie wycznie na naszych zwolennikach w Bawarii - bylimy odpowiedzialni za pooenie, powoli, ale skutecznie, kresu kombinacji szalestwa i zdrady. Jest oczywiste, e agitacja przeciwko Prusom nie miaa nic wsplnego z federalizmem. Federacyjne dziaania s najbardziej nieodpowiednie, kiedy ich przedmiotem jest rozerwanie czy rozebranie na czci innej konfederacji. Dla prawdziwego federalisty, dla ktrego koncepcja cesarstwa Bismarcka jest nie tylko pustym frazesem, byoby nie do pomylenia da odejcia czci pruskiego pastwa, ktre zostao stworzone i udoskonalone przez Bismarcka, czy te publicznie popiera takie separatystyczne denia. Jest to tym bardziej niewiarygodne, gdy walka prowadzona przez tych federalistw bya skierowana przeciwko temu elementowi w Prusach, ktry w najmniejszym stopniu mg by uwaany za zwizany z listopadow demokracj. Ich oszczerstwa i ataki nie byy wymierzone przeciw ojcom konstytucji weimarskiej, ktrzy skadali si gwnie z poudniowych Niemcw i ydw, ale przeciw przedstawicielom starych, konserwatywnych Prus przeciwnikom konstytucji weimarskiej . Nie powinnimy si czu zaskoczeni, e byli oni szczeglnie ostroni w sprawie wystpowania przeciw ydom. By moe jest to klucz do rozwizania caej zagadki. Celem yda byo podburzanie "narodowych" elementw w Niemczech przeciwko sobie - postawienie konserwatywnej Bawarii przeciwko konserwatywnym Prusom i to mu si powiodo. W zimie 1918 roku antysemityzm zacz si rozprzestrzenia w caych Niemczech. yd wrci do swoich starych metod. Z zadziwiajc szybkoci rzuci jabko niezgody w popularny ruch i zacz wiee rozdarcie. Postawienie problemu alpejskiego i wynikajce z tego spory, ktre mu towarzyszyy, byy jedyn moliwoci zwrcenia uwagi ogu na inne problemy po to, aby powstrzyma skoncentrowany atak na ydw. Ludzie, ktrzy zarazili nasz nard takim problemem, nigdy nie mog naprawi za, jakie mu wyrzdzili. ydowi z pewnoci powiodo si w jego zamiarze jest zachwycony widzc katolikw i protestantw walczcych z sob. Wrg ludnoci aryjskiej i caego chrzecijastwa mieje si w kuak. Dwa kocioy chrzecijaskie patrz obojtnymi oczami na to skaenie i zepsucie szlachetnej i jedynej egzystencji nadanej przez szczodro Bo na tej ziemi .Jakkolwiek dla przyszoci wiata nie jest wane, czy protestancki, ale czy aryjski czowiek przetrzyma, czy wymrze. Dzisiaj jeszcze te dwa wyznania nie walcz przeciw niszczycielowi arian, ale prbuj unicestwi si wzajemnie. W Niemczech nie jest dozwolone prowadzenie walki przeciwko ultramontaizmowi czy klerykalizmowi, jak to mogoby mie miejsce w czysto katolickich pastwach, chocia protestanci z pewnoci braliby w tym udzia. Obrona, ktr katolicy w innych krajach pod-

jliby przeciwko atakom o charakterze politycznym na swoich religijnych przywdcw, w Niemczech natychmiast przybraaby form ataku protestantyzmu przeciwko katolicyzmowi. Zreszt fakty przemawiaj same za siebie. Ludzie, ktrzy w 1924 roku nagle odkryli, e gwn misj nacjonalistycznego ruchu bya walka przeciwko "ultramontaizmowi" - nie zdoali go przeama, ale powiodo im si rozamanie ruchu nacjonalistycznego. Musz ostrzec, gdyby przypadkiem jaki niedojrzay umys w nacjonalistycznym ruchu wyobraa sobie, e moe zrobi to, czego Bismarck nie by w stanie dokona. Gwnym obowizkiem tych, ktrzy prowadz narodowosocjalistyczny ruch, jest cakowite przeciwstawienie si kadej prbie wiadczenia przez ich ruch na rzecz takiej walki i wykluczenie od razu z jego szeregw tych, ktrzy prowadz w tym celu propagand. cile mwic, odnosilimy w tym nieprzerwane sukcesy przez ca jesie 1923 roku. arliwi protestanci mogli sta rami w rami z arliwymi katolikami w naszych szeregach bez najmniej szych niepokojw sumienia zwizanych z ich religijnymi przekonaniami. Pastwa republiki amerykaskiej nie stworzyy zwizku, ale to zwizek stworzy wikszo z tych tak zwanych stanw. Te bardzo wszechstronne prawa przyznane rnym terytoriom wyraaj nie tylko podstawowy charakter tego zwizku pastw ale s w harmonii z rozlegoci terenu, ktry zajmuj, dochodzc prawie do rozmiarw kontynentu. Tak wic do pastw zwizku amerykaskiego nie mona odnosi si tak jak do pastw majcych suwerenno pastwow, ale jak do korzystajcych z praw czy moe lepiej, przywilejw okrelonych i zagwarantowanych przez Konstytucj. Jednake w Niemczech poszczeglne pastwa byy pierwotnie suwerennymi i z nich zostao utworzone cesarstwo. Ale utworzenie cesarstwa nie byo wynikiem wolnej woli i jednakowej wsppracy poszczeglnych pastw, ale tego, e Prusy osigny hegemoni nad innymi. Wielka rnica w wielkoci terytoriw pomidzy pastwami niemieckimi, sama w sobie nie umoliwia jakiegokolwiek porwnania ze zwizkiem amerykaskim. Ponadto, rnica w wielkoci pomidzy najmniejszym z nich, a wikszym czy moe raczej najwikszym ukazuje nierwno osigni i udziau w tworzeniu cesarstwa i formowaniu konfederacji pastw. Nie mona utrzymywa, e wikszo pastw kiedykolwiek naprawd cieszya si prawdziw "suwerennoci". Prawa suwerennoci, z ktrych zrezygnoway pastwa, aby utworzy cesarstwo, zostay oddane w bardzo maym stopniu z ich wasnej woli. W wikszoci przypadkw albo one nie istniay, albo po prostu zostay utracone pod naciskiem przewaajcej siy Prus. Regua, wedug ktrej postpowa Bismarck, polegaa na tym, aby nie dawa pastwu po prostu tego, co zostao zabrane mniejszym pastwom, ale da od pastw tego, czego cesarstwo bezwzgldnie potrzebowao. jest jednak cakowitym bdem przypisywa decyzj Bismarcka przekonaniu (jeeli o niego chodzi), e pastwo w ten sposb nabywao wszystkie prawa suwerennoci, ktrych potrzebowaoby przez cay czas; wprost przeciwnie - on mia na myli pozostawienie dla przyszoci tego, co byoby ciko uzyska w wczesnej chwili. I suwerenno Rzeszy faktycznie cigle rosa kosztem poszczeglnych pastw. Wraz z upywem czasu zostao osignite to, czego pragn Bismarck. Upadek niemiecki i rozbicie monarchistycznej formy pastwa z koniecznoci przypieszyo te wydarzenia. Ta sama przyczyna zadaa ciki cios federacyjnemu charakterowi Rzeszy; jeszcze ciszy cios zosta zadany poprzez przyjcie zobowiza wynikajcych z pokojowego traktatu. Byo to zarwno naturalne, jak i oczywiste, e kraje straciy kontrol nad swymi finansami i musiay zrezygnowa z tego na rzecz Rzeszy od chwili, kiedy Rzesza przegrawszy wojn - zostaa poddana finansowym zobowizaniom, co do ktrych nigdy nie sdzono, e bd pokrywane przez wkady poszczeglnych pastw. Dalsza decyzja, ktra doprowadzia do tego, e Rzesza przeja kolej i usugi pocztowe, bya koniecznym i postpowym krokiem w stopniowym ujarzmianiu rannego narodu - zgodnie z traktatem pokojowym. Cesarstwo Bismarcka byo wolne i niezwizane. Nie byo obcione przez cakowicie

nieproduktywne finansowe zobowizania, takie jak obecnie Niemcy Dawes'a musz dwiga na swoim grzbiecie. jego wydatki sprowadzay si do kilku absolutnie koniecznych pozycji o krajowej wanoci. Byo ono dlatego zdolne dobrze dziaa bez finansowej supremacji i y za pienidze wnoszone przez prowincje. I naturalnie fakt, e pastwa zachoway swoje prawa suwerennoci i musiay stosunkowo niewiele paci cesarstwu, dawa im satysfakcj, e s czonkami cesarstwa. Ale jest zarwno niewaciwe, jak i nieuczciwe chcie robi propagand z zaoenia, e jakiekolwiek istniejce niezadowolenie byo przypisywane wycznie finansowej nieudolnoci, na ktr cierpiay pastwa w rkach cesarstwa. Nie, to z pewnoci nie by powd. Zanik radoci w zamyle cesarstwa nie powinien by przypisywany utracie praw suwerennoci, ale jest raczej rezultatem sposobu (do marnego ), w jaki niemiecki nard by wtedy reprezentowany przez swoj Rzesz. Dlatego Rzesza jest dzisiaj zmuszona dla samoprzetrwania uszczupla coraz bardziej suwerenne prawa poszczeglnych pastw, nie tylko z oglnego, naturalnego punktu widzenia, ale take dla zasady. Widzc, e wytacza ostatnie krople krwi ze swoich obywateli przez swoj polityk finansowego ucisku, musi odebra ostatnie z ich praw, chyba e jest przygotowana oglda, jak oglne niezadowolenie przeradza si w rebeli. My, narodowi socjalici, musimy dlatego przyj nastpujc podstawow zasad: Potna Rzesza Narodowa bronica i chronica interesw swoich obywateli za granic, w najszerszym tego sowa znaczeniu, jest zdolna zaoferowa wolno w kraju. Wtedy nie musi si obawia o trwao pastwa. Z drugiej strony, silny narodowy rzd moe przyj odpowiedzialno za dwa zakusy na wolno jednostek oraz pastwa - bez ryzyka osabienia idei cesarstwa, jeeli tylko kady obywatel uzna, e takie rodki s rodkami majcymi na celu uczynienie jego narodu wielkim. Jest faktem, e wszystkie pastwa na wiecie zmierzaj w swej krajowej polityce w kierunku unifikacji i Niemcy rwnie nie pozostan poza tym deniem. Jakkolwiek naturalny moe si wyda problem unifikacji, szczeglnie w dziedzinie komunikacji, nie zmniejsza to obowizku narodowych socjalistw, aby wystpowa podajc, e jedynym celem tych rodkw jest zamaskowanie i umoliwienie prowadzenia niebezpiecznej polityki zagranicznej z siln opozycj przeciwko takiemu rozwojowi wypadkw w dzisiejszej Rzeszy. Z tego wanie powodu, e Rzesza dzisiaj proponuje przej w caoci kolejnictwo, usugi pocztowe, finanse itd., z przyczyn, ktre nie stanowi wielkiej, narodowej polityki, ale aby mie w swoich rkach rodki i gwarancje dla nieograniczonego wypeniania zobowiza, my narodowi socjalici, musimy podj kady krok, ktry wydaje si celowy, aby zablokowa i jeeli to moliwe, zapobiec takiej polityce. Innym powodem dla przeciwstawienia si tego rodzaju centralizmowi jest to, e ydowsko-demokratyczna Rzesza, ktra staa si rzeczywistym przeklestwem dla narodu niemieckiego, doszukuje si nieudolnych sprzeciww podnoszonych przez pastwa, ktre nie s tak daleko nasycone duchem wieku, aby je ukaza, a nastpnie rozgniata 1e do tego momentu, a stan si cakowicie niewane. Nasze stanowisko ma zawsze odzwierciedla wielk narodow polityk i nigdy nie moe by wskie czy partykularne. To ostatnie spostrzeenie jest konieczne, eby nasi stronnicy nie wyobraali sobie, e my, narodowi socjalici, mylimy zaprzecza prawu przyjmowania wyszej suwerennoci przez Rzesz od pozostaych pastw. Nie powinno i nie mogo by adnej wtpliwoci dotyczcej tego prawa. Poniewa dla nas pastwo samo w sobie jest tylko form, podczas gdy zasadnicze jest to, co si na nie skada, mianowicie nard, ludzie - i musi by oczywiste, e wszystko powinno by podporzdkowane narodowym interesom, a w szczeglnoci nie moemy pozwoli adnemu pojedynczemu pastwu w obrbie narodu i Rzeszy (ktra reprezentuje nard), aby korzystao z niezalenej politycznej suwerennoci jako pastwo. Potworno pozwalajca pastwom konfederacji utrzymywa poselstwa za granic musi by i bdzie powstrzymywana. Tak dugo, jak to jest moliwe, nie mamy prawa si dziwi, e obcokrajowcy wtpi w stabilno struktury naszej Rzeszy i odpowiednio to oceniaj. Wano poszczeglnych pastw bdzie w przyszoci wynika bardziej ze stanu ich kultury. Monarcha, ktry robi bardzo wiele dla reputacji Bawarii, nie by zawzitym

partykularyst z antyniemieckimi sentymentami, tak bardzo sta po stronie wikszych Niemiec, jak po stronie sztuki - to Ludwik I. Armia musi by cakowicie pozbawiona wpyww poszczeglnych pastw. Nadchodzce pastwo narodowosocjalistyczne nie moe popenia bdu przeszoci zmuszajc armi do podejmowania zadania, ktre nie jest i nigdy nie powinno by jej przypisane. Armia niemiecka nie jest po to, aby kontrolowa szkoy w celu utrzymywania partykularyzmw, ale raczej, aby uczy wszystkich Niemcw rozumie i zgadza si wzajemnie. Wszystko to, co zmierza w narodowym yciu do podziaw, musi by przeksztacone przez armi w jednoczcy wpyw. Musi wznie kadego modzieca ponad wski horyzont jego wasnego, maego kraju i znale mu wasne miejsce w niemieckim narodzie. On musi nauczy si patrze nie na granice swojego domu, ale swojej ojczyzny; poniewa s to te granice, ktrych pewnego dnia moe bdzie musia broni. Dlatego szalestwem jest pozwala modemu Niemcowi przebywa w domu, lepiej pokaza mu Niemcy w czasie jego suby wojskowej. To wszystko jest bardzo istotne dzisiaj, poniewa modzi Niemcy nie podruj i trzeba rozszerzy ich horyzont tak, jak to miao miejsce dawniej. Doktryny narodowego socjalizmu nie maj suy politycznym interesom pastw konfederacji, ale s po to, aby prowadzi niemiecki nard. Musz okrela ycie caego narodu i na nowo je ksztatowa. Dlatego powinny stanowczo domaga si prawa do przekraczania granic nakrelonych wedug politycznego rozwoju wypadkw, ktre my odrzucilimy.

ROZDZIA XI Propaganda a organizacja


Propaganda musi wyprzedza organizacj i zdobywa ludzki materia, nad ktrym organizacja musi pracowa. Ja zawsze byem wrogiem popiesznej i pedantycznej organizacji, poniewa czsto prowadzio to do martwego, mechanicznego wyniku. Z tej to przyczyny najlepiej jest stworzy warunki, aby idea przez pewien okres bya przekazywana z centrum za pomoc rodkw propagandy, a nastpnie wyszukiwa uwanie i poddawa badaniom tych przywdcw, ktrzy zostali dziki propagandzie wyonieni. Czsto si zdarza, e mczyni nie wykazujcy oczywistych zdolnoci na pocztku, okazuj si by urodzonymi przywdcami. Cakowicie bdne jest wyobraenie, e znaczna ilo teoretycznej wiedzy jest koniecznym warunkiem zdolnoci i energii potrzebnej do przewodzenia. Bardzo czsto bywa na odwrt. Wielki teoretyk rzadko jest wielkim przywdc. Naley si spodziewa, e agitator bdzie posiada daleko wicej zdolnoci, niekoniecznie podanych u tych, ktrzy zajmuj si wycznie zagadnieniami teoretycznymi. Agitator, ktry jest zdolny do przekazywania idei masom, musi by psychologiem, nawet jeeli jest tylko demagogiem. On zawsze bdzie lepszy jako przywdca ni teoretyk-emeryt, ktry nic nie wie o ludziach. Przywdztwo oznacza zdolno do poruszania tumw ludzi. Talent do tworzenia idei nie ma nic wsplnego ze zdolnoci do przywdztwa. Poczenie teoretyka, organizatora i przywdcy w jednym czowieku jest bardzo rzadkim zjawiskiem na ziemi, ale w tym wanie zawiera si wielko. Pisaem ju, jak wag przykadaem do propagandy we wczesnym okresie ruchu. Jej funkcja polegaa na zaraeniu now doktryn maej grupki mczyzn tak, aby uksztatowa materia, z ktrego pniej mogyby by uformowane pierwsze elementy organizacji. W tym procesie cele propagandy daleko bardziej przewyszay cele organizacji. Zadanie propagandy polega na pozyskaniu zwolennikw idei, podczas gdy najbardziej szczerym, pocztkowym zajciem organizacji musi by przeksztacenie najlepszych zwolennikw w aktywnych czonkw partii. Nie ma potrzeby, aby propaganda zajmowaa si wartoci kadej jednostki z grona swoich suchaczy i oceniaa j pod ktem

wydajnoci, zdolnoci, inteligencji czy charakteru, zwaywszy, e zadaniem organizacji jest staranny wybr wszystkich, ktrzy mog przyczyni si do triumfu ruchu. Pierwszym zadaniem propagandy jest pozyskanie zwolennikw dla powstajcej organizacji; natomiast celem organizacji jest pozyskanie czonkw dla prowadzenia propagandy. Drugim zadaniem propagandy jest zdezorganizowanie istniejcych warunkw politycznych za pomoc nowej doktryny, natomiast organizacji walka o pozyskanie siy, ktra zapewni kocowy sukces doktryny. Jednym z gwnych celw organizacji jest troska o to, aby adna oznaka rozbicia nie wpeza do ruchu powodujc podziay i prowadzc do osabienia pracy ruchu; take to, eby duch ataku nie wymar, ale cigle odnawia si i umacnia. Do osignicia tego celu czonkostwo nie powinno by powikszane nieskoczenie; poniewa energia i miao charakteryzuj tylko cz ludzkoci, ruch, ktrego organizacja nie stawia barier dla jego liczebnoci, z koniecznoci ktrego dnia stanie si saby. Jest zatem spraw zasadnicz dla ruchu, nawet tylko dla celu jego samozachowania, aby tak dugo, jak cieszy si powodzeniem, nie zwiksza liczby swoich czonkw, lecz od tej wanie chwili zachowywa najwiksz ostrono i tylko po dokadnym sprawdzeniu rozway ewentualno powikszenia swojej organizacji. Wwczas zostanie zachowane jdro ruchu wiee i zdrowe. Trzeba troszczy si, aby to jdro utrzymywao wyczn kontrol ruchu, to znaczy decydowao o propagandzie, ktra ma prowadzi do powszechnego uznania i majc ca wadz przeprowadzao dziaania konieczne dla praktycznej realizacji swoich ideaw. Sprawujc nadzr nad propagand partii zachowywaem ostrono nie tylko wtedy, gdy przygotowywaem grunt dla przyszej wielkoci ruchu, ale take wypracowujc bardzo radykalne zasady zmierzajce do tego, eby tylko najlepszy materia by wprowadzany do organizacji. Im bardziej radykalna i pasjonujca bya moja propaganda, tym bardziej odstraszaa sabe i niezdecydowane charaktery i zapobiegaa ich przenikaniu do wewntrznego jdra naszej organizacji. To wszystko wychodzio mu na dobre. A do poowy 1921 roku ta twrcza aktywno wystarczaa i wychodzia ruchowi na dobre. Ale w lecie tego roku pewne wydarzenia uwidoczniy, e organizacja nie moe dotrzyma tempa propagandzie, ktrej sukces stopniowo stawa si coraz bardziej widoczny. W latach 1920-1921 ruchem sterowa komitet wybierany przez czonkw zgromadzenia. Komitet ten do komicznie ucielenia wanie t zasad parlamentaryzmu, przeciwko ktrej ochoczo walczy ruch. ja odmwiem poparcia takiemu szalestwu i w bardzo krtkim okresie czasu zaprzestaem uczszcza na spotkania komitetu. Robiem propagand na swj wasny uytek i to by jego koniec; odrzucaem namowy ignorantw, ktrzy prbowali przekona mnie do innego kursu. Podobnie powstrzymywaem si wraz z innymi od ingerencji w ich wydziay. Zaraz jak tylko przyjto nowe reguy i zostaem mianowany przewodniczcym partii uzyskujc tym samym konieczn wadz i prawa jej towarzyszce - wszystkie te szalestwa natychmiast si zakoczyy. Decyzje komitetu zostay zastpione zasad absolutnej odpowiedzialnoci. Przewodniczcy jest odpowiedzialny za cay nadzr nad ruchem. Ta zasada stopniowo zostaa uznana wewntrz ruchu jako naturalna, przynajmniej w odniesieniu do nadzoru nad parti. Najlepszym sposobem unieszkodliwienia komitetw i sprawienia, aby nie robiy nic poza podzeniem niepraktycznych zalece - byo zaprzgnicie ich do pewnej rzeczywistej roboty. To mieszne widzie, jak czonkowie cicho znikaj i nagle nie mona ich nigdzie znale! Przypominao mi to nasz wielk instytucj podobnego rodzaju - Reichstag. Jak on szybko rozleciaby si, gdyby dano im rzeczywist robot zamiast gadania, a zwaszcza gdyby kady czowiek sta si personalnie odpowiedzialny za kad pr,ac, ktr wykona. W grudniu 1920 roku nabylimy " Volkischer Beobachter". Gazeta ta pierwotnie - jak sugeruje jej nazwa - przeznaczona dla czytelnika ludowego, miaa si sta organem Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. Na pocztku ukazywaa si dwa razy w tygodniu, ale ju w pocztkach 1923 roku staa si gazet codzienn, a w kocu sierpnia zacza ukazywa si w swoim pniejszym, dobrze znanym, duym formacie. " Volkischer Beobachter" bya tak zwanym "ludowym" organem ze wszystkimi swoimi

zaletami, a jeszcze bardziej wadami i sabociami przynalenymi popularnym instytucjom. Chocia zamieszczaa doskonae artykuy, jej kierownictwo nie speniao swoich zada w sensie "dochodowoci" przedsiwzicia. Podstawow ide byo utrzymanie jej przez powszechn subskrypcj; nie zdawano sobie sprawy, e musi ona torowa sobie drog we wspzawodnictwie z innymi i nieprzyzwoitoci byoby oczekiwa, e prenumerata dobrych patriotw pokryje bdy i zaniedbania "handlowej" strony przedsiwzicia. Zadaem sobie wiele trudu wwczas, aby zmieni przyzwyczajenia, ktrych niebezpieczestwo wkrtce poznaem. W 1914 roku w okresie wojny zapoznaem si z Maxem Amanem, ktry obecnie jest generalnym dyrektorem handlowym partii. W lecie 1921 roku zwrciem si do niego starego towarzysza z oddziau, przypadkiem spotkanego - i poprosiem go, aby zosta dyrektorem handlowym ruchu. Po dugim wahaniu mia wtedy dobre stanowisko z perspektywami - zgodzi si, ale pod warunkiem, e nie bdzie na asce niekompetentnych komitetw; musi odpowiada przed jedn osob i tylko przed jedn. Redakcj gazety uzupeniono kilkoma ludmi, ktrzy poprzednio naleeli do Bawarskiej Partii Ludowej, ale ich praca wykazaa, e mieli doskonae kwalifikacje. Wynik tego eksperymentu okaza si cakowitym sukcesem. Naley to zawdzicza uczciwemu i szczeremu uznaniu dla prawdziwych kwalifikacji ludzkich oraz temu, e ruch uj za serca swoich pracownikw szybciej i pewniej ni to miao miejsce kiedykolwiek wczeniej. Pniej stali si oni dobrymi narodowymi socjalistami, a udowodnili to nie tylko sowem, ale take swoj solidn, wytrwa i sumienn prac, ktr wykonywali w subie nowego ruchu. W okresie dwch lat sukcesywnie wprowadzaem moje pogldy dotyczce kierownictwa ruchu w czyn i dzisiaj stoi ono na stanowisku, e byo to najbardziej naturalne rozwizanie. Dzie dziewitego listopada 1923 roku ukaza oczywisty sukces tego systemu. Cztery lata wczeniej, kiedy wstpiem do ruchu, nie byo nawet gumowej pieczci. Dziewitego listopada 192 3 roku partia zostaa rozwizana, a jej majtek skonfiskowany. Cakowita suma uzyskana ze wszystkich obiektw i gazety osigna warto ponad sto siedemdziesit tysicy marek w zocie.

ROZDZIA XII Sprawa zwizkw zawodowych


Gwatowny wzrost ruchu zobowiza nas w 1922 roku do zajcia stanowiska w kwestii, ktra wtedy nie bya jednoznacznie czysta. W naszych wysikach polegajcych na studiowaniu najszybszych i najatwiejszych metod, dziki ktrym ruch mgby przesika w serca mas, cigle spotykalimy si z zastrzeeniem, e robotnik nie moe cakowicie przyczy si do nas, dopki o jego zawodowe i ekonomiczne interesy troszcz si ludzie, goszcy inne opinie ni nasze, i polityczna organizacja pozostaje w ich rkach. Poprzednio opisaem natur i cele, a take konieczno istnienia zwizkw zawodowych. Wyraziem tam opini, e jeeli za pomoc dziaa pastwa (ktre zwykle s mao skuteczne) lub przy pomocy nowego ideau edukacji nastawienie zatrudniajcego w stosunku do robotnika nie ulegnie zmianie, ten ostatni nie bdzie mia innego wyjcia, jak tylko samemu podj si obrony swoich interesw przez upominanie si o rwne prawa, jako ukadajcej si stronie ycia ekonomicznego. Kontynuowaem piszc, e takie obronne dziaanie koliduje z ca narodow spoecznoci, jeeli z tego powodu nie byoby mona zapobiec socjalnym niesprawiedliwociom, powodujcym due szkody w yciu spoecznym. Powiedziaem ponadto, e konieczno istnienia zwizkw zawodowych musi by brana pod uwag tak dugo, jak dugo pracodawcy bd mieli wrd swoich czonkw udzi, ktrzy nie maj w sobie poczucia socjalnych zobowiza czy nawet elementarnych praw ludzkoci. Jestem przekonany, e w obecnym stanie rzeczy nie mona obej si bez zwizkw zawodowych. Faktycznie nale one do najwaniejszych instytucji ycia gospodarczego narodu.

Ruch narodowosocjalistyczny, ktrego celem jest utworzenie narodowosocjalistycznego pastwa, nie moe mie wtpliwoci, e kada przysza instytucja pastwa musi wywodzi si z samego ruchu. Najwikszym bdem jest wyobraanie sobie, e samo posiadanie wadzy pozwoli na przeprowadzenie jakiej skutecznej reorganizacji, jeeli bdzie si zaczyna od niczego, bez pomocy personelu - ludzi, ktrzy zostali wczeniej wyszkoleni w duchu nowego przedsiwzicia. Tu take sprawdza si zasada, e duch jest zawsze waniejszy ni forma, ktr mona stworzy bardzo szybko. Dlatego nikt nie mg proponowa nagego wycignicia z teczki projektu nowej konstytucji i oczekiwa, e bdzie mona wprowadzi go za pomoc dekretu z gry. Mona by byo sprbowa, ale nie daoby to oczekiwanych rezultatw - z pewnoci byby to poroniony pd. Przypomina si powstanie konstytucji weimarskiej i prba narzucenia nowej konstytucji, nowej flagi narodowi niemieckiemu, chocia adna z propozycji nie miaa jakiegokolwiek zwizku z czym znanym naszemu narodowi przez ostatnie p wieku. Narodowosocjalistyczne pastwo musi unika takich eksperymentw; musi ono wyrasta z organizacji, ktra funkcjonuje ju od duszego czasu. Std narodowosocjalistyczny ruch musi uznawa konieczno posiadania wasnej organizacji zwizkw zawodowych. Jaka powinna by natura narodowosocjalistycznych zwizkw zawodowych? Co jest naszym zadaniem i jakie s ich cele? Nie s one instrumentem wojny klasowej, ale powinny suy obronie i reprezentacji robotnikw. Narodowosocjalistyczne pastwo nie zna klas, w politycznym sensie skada si z obywateli o cakowicie rwnych prawach i podobnie rwnych obowizkach, a obok nich funkcjonuj przedmioty cakowicie pozbawione praw w politycznym znaczeniu. Wstpnym celem systemu zwizkw zawodowych nie jest walka pomidzy klasami, to marksizm uksztatowa instrument dla swojej wasnej walki klasowej. Marksizm stworzy ekonomiczn bro, ktr midzynarodowy yd wykorzysta dla zniszczenia ekonomicznych podstaw wolnych i niezalenych, narodowych pastw, dla zrujnowania ich narodowego przemysu i handlu; jego celem byo uczynienie wolnych narodw niewolnikami wiatowej finansjery ydowskiej, ktra nie uznaje granic pastwowych. W rkach narodowosocjalistycznego zwizku zawodowego strajk nie jest instrumentem sucym zrujnowaniu narodowej produkcji, ale jej powikszeniu i rozwoju przez walk z wadami, ktre swoim nie socjalnym charakterem powstrzymuj rozwj wydajnoci w interesach i w yciu caego narodu. Narodowosocjalistyczny robotnik powinien sobie zdawa spraw, e narodowa pomylno oznacza materialne szczcie dla niego samego. Narodowosocjalistyczny pracodawca musi zdawa sobie spraw, e szczcie i zadowolenie jego robotnikw jest konieczne dla jego egzystencji i rozwoju wielkiego przedsiwzicia gospodarczego. Bezsensownym jest zakadanie narodowosocjalistycznych zwizkw zawodowych, aby istniay obok innych zwizkw zawodowych. Do tego trzeba byoby by gboko przekonanym o uniwersalnoci ich zadania i wynikajcym std zobowizaniu, aby wzgldem innych instytucji z podobnymi lub wrogimi celami by gotowym do proklamowania swojej wasnej podstawowej indywidualnoci. Nie moe by adnego kompromisu z pokrewnymi aspiracjami; jego cakowite prawo do odrbnoci musiaoby by utrzymane. Byo i cigle jest wiele argumentw przeciwko utworzeniu naszych wasnych zwizkw zawodowych. Ja zawsze odmawiaem brania pod uwag eksperymentw, ktre byy skazane na niepowodzenia od samego pocztku. Uwaam za zbrodni branie od robotnika czci jego ciko zarobionego wynagrodzenia, aby paci instytucji, jeeli si nie jest cakowicie przekonanym, e bdzie to poyteczne dla jej czonkw. Nasze dziaanie w 1922 roku byo oparte na takich przesankach. Inni widocznie wiedzieli lepiej i zorganizowali zwizki zawodowe. Ale ich dziaalno nie trwaa dugo. Tak wic w kocu znaleli si oni w takim samym pooeniu jak my. Rnica polegaa na tym, e my nie zdradzilimy ani siebie samych, ani innych.

ROZDZIA XIII

Powojenna polityka Niemiec w kwestii sojuszy


Nieudolno Rzeszy w dziedzinie polityki zagranicznej i nieumiejtne stosowanie waciwych zasad w polityce przymierzy byy nie tylko kontynuowane po rewolucji, ale prowadzone w jeszcze gorszej formie. Jeeli przed wojn pomieszanie poj w polityce mogo by uwaane za najwaniejsz przyczyn zego kierownictwa pastwa w sprawach zagranicznych, to po wojnie doszed jeszcze brak szczerych intencji. Byo oczywiste, e partia, ktra osigna swoje niszczycielskie cele za pomoc rewolucji, nie jest zainteresowana w polityce przymierzy, ktrych celem bya rekonstrukcja wolnego niemieckiego pastwa. Tak dugo, jak Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza bya tylko ma i nie bardzo znan grup, problemy polityki zagranicznej wydaway si mie znaczenie tylko w oczach wielu naszych zwolennikw. I rzeczywicie spraw podstawow w walce o wolno przeciw cudzoziemcowi jest usunicie powodw naszego upadku i zniszczenie tych, ktrzy czerpi z tego korzyci. Ale od chwili, w ktrej maa i bez znaczenia grupa poszerzya swoj sfer dziaa i nabya wagi wielkiego stowarzyszenia, stao si konieczne zajcie si rozwojem wydarze w polityce zagranicznej. Musielimy zdecydowa si na zasady, ktre nie tylko nie mogy by w sprzecznoci z naszymi podstawowymi pogldami, ale powinny je wyraa. Rozwaajc t kwesti nie tracimy z oczu zasadniczej i podstawowej idei, wedug ktrej polityka zagraniczna nie jest celem, ale rodkiem do celu. A celem jest wycznie wsparcie naszej wasnej samodzielnoci pastwowej . adna propozycja w polityce zagranicznej nie moe kierowa si innymi wzgldami ni nastpujce: czy pomoe ona narodowi teraz lub w przyszoci i czy nie zaszkodzi? Musimy ponadto zda sobie spraw, e odzyskanie terytoriw, ktre nard i pastwo utracio, jest zawsze przede wszystkim spraw odzyskania politycznej siy i niezalenoci dla macierzystego kraju i w takim przypadku sprawy utraconych terytoriw musz by bezwzgldnie zignorowane jako przeciwne uzyskaniu wolnoci przez macierzysty kraj. Bowiem uwolnienie ciemionych i odcitych szczepek rasy lub prowincji imperium nie jest wynikiem jakiego dania gnbionej ludnoci czy protestw tych, ktrzy pozostaj, ale spraw posiadanych nadal przez reszt kraju ojczystego ktra kiedy bya wsplna - jakichkolwiek rodkw wadzy. To, e uciemione kraje znalazy si z powrotem w posiadaniu wsplnej Rzeszy, nie jest wynikiem ostrych protestw, ale raczej wynikiem siy lub kombinacji. Zadaniem przywdcw narodu w polityce wewntrznej jest wykuwa te siy, a w swojej polityce zagranicznej musz pamita, e or zosta wykuty i powinni szuka ludzi, aby posuy si t broni. W pocztkowych rozdziaach "Mein Kampf" opisaem brak zdecydowania naszej polityki sojuszy przed wojn. Zamiast zdrowej polityki terytorialnej w obrbie Europy preferowano polityk kolonii i handlu. Byo to tym bardziej niewyobraalne, e bezpodstawnie wizano z tym sposobem nadziej na uniknicie podejmowania decyzji przy uyciu broni. Wynik tego podejcia by taki, e politycy zamiast siedzie twardo na . stokach pospadali z nich - jak to si zwykle zdarza - a wojna wiatowa bya konieczn kar naoon na cesarstwo za kierowanie jego sprawami. Waciw drog wwczas powinno by wzmocnienie siy cesarstwa na kontynencie przez zdobycie nowego terytorium w Europie. Ale poniewa ojcowie szalestwa naszego demokratycznego parlamentu odmwili rozwaenia jakiegokolwiek formalnego schematu przygotowania obrony, to kady plan zdobycia terytoriw w Europie by odraczany, a przez preferowanie polityki kolonialnej i handlu zaprzepacili sojusz z Angli. W tym samym czasie zaniedbali zapewnienia sobie poparcia ze strony Rosji, co byo jedynym logicznym sposobem postpowania. W kocu opuszczeni przez wszystkich oprcz feralnej dynastii habsburskiej wmieszali si w wojn wiatow. Historyczna tendencja brytyjskiej dyplomacji ktrej jedynym odpowiednikiem w Niemczech bya tradycja armii pruskiej - od czasu krlowej Elbiety bya rozmylnie

skierowana w kierunku powstrzymania za pomoc wszystkich moliwych rodkw powstania jakiej europejskiej potgi, wychodzcej poza oglny standard i zamanie jej w razie koniecznoci przy pomocy wojskowego ataku. rodki stosowane w tym celu przez Wielk Brytani byy uzalenione od sytuacji i postawionego zadania, ale wola i determinacja byy zawsze te same. Polityczna niezaleno poprzednich pnocno-amerykaskich kolonii doprowadzia z biegiem czasu do potnych wysikw, aby uzyska pewno poparcia na kontynencie europejskim. Dlatego po upadku potgi Hiszpanii i Holandii siy brytyjskiego pastwa zostay skoncentrowane przeciwko rosncej potdze Francji, a do chwili, kiedy z upadkiem Napoleona obawa o hegemoni francuskiej potgi wojskowej, najbardziej niebezpiecznej ze wszystkich dla Anglii - rozwiaa si, gdy wydawaa si by zamana na dobre. Zmiana nastawienia brytyjskiej polityki, godnej wielkiego ma stanu, przeciwko Niemcom bya powolnym procesem, poniewa Niemcy wskutek braku narodowej jednoci nie przedstawiay widocznego niebezpieczestwa dla Anglii. Jednake w latach 1870-1871 Anglia zaja nowe stanowisko w tej kwestii. J ej wahanie, wywoane przez wzrost znaczenia Ameryki w wiatowej gospodarce, jak rwnie rozwj potgi Rosji, niestety nie zostay wykorzystane przez Niemcy, w rezultacie czego historyczna tendencja brytyjskiej polityki jeszcze bardziej umocnia si. Brytania uwaaa Niemcy za si, ktrej przewaga w handlu, a przez to w polityce wiatowej - jako konsekwencja jej olbrzymiego uprzemysowienia, stawaa si bardzo powanym zagroeniem. Podbicie wiata za pomoc "pokojowej penetracji", ktr nasi mowie stanu uwaali za najwiksz mdro, zostao podsunite przez brytyjskich politykw jako podstawa dla organizowania oporu. Fakt, e ten opr przyj formy w peni zorganizowanego ataku, by cakowicie zgodny w charakterze z polityk mw stanu, ktrych celem nie byo utrzymanie wwczas wicej ni wtpliwego wiatowego pokoju, ale ustanowienie brytyjskiej dominacji w wiecie. Fakt, e Anglia wczya w to jako swoich sojusznikw wszystkie pastwa, ktre mogy by uyteczne w sensie wojskowym, byo wanie zgodne z jej tradycyjnymi przewidywaniami w ocenie siy oponentw, jak rwnie ze znajomoci swych wasnych sabych punktw w kadym momencie. Nie mona tego - z brytyjskiego punktu widzenia - okrela jako "niegodziwo", poniewa zorganizowania wojny w sposb kompleksowy nie ocenia si przy uyciu heroicznych standardw, ale przez wykorzystanie nadarzajcych si okazji. Zadaniem dyplomacji jest zajcie si tym, eby nard nie gin heroicznie, ale eby zosta zachowany przez wykorzystanie wszystkich praktycznych rodkw. Wtedy kada droga prowadzca do tego celu jest waciwa, a nie podanie ni jest oczywist zbrodni i skandalicznym zaniedbaniem podstawowych obowizkw. Kiedy Niemcy przeobraziy si rewolucyjnie, caa obawa zwizana z grob wiatowej dominacji Niemiec przestaa istnie dla mw stanu brytyjskiej polityki. Cakowite wymazanie Niemiec z mapy Europy nie leao w interesie brytyjskim. Wprost przeciwnie, straszliwy upadek Niemiec w listopadzie 1918 roku stawia brytyjsk dyplomacj twarz w twarz z now sytuacj, ktra natychmiast zostaa dostrzeona i uznana za moliw: po zniszczeniu Niemiec Francja uronie do najsilniejszej potgi politycznej w Europie. Zlikwidowanie potgi Niemiec przyniosoby korzyci tylko przeciwnikom Anglii. A jednak pomidzy listopadem 1918 roku a latem 1919 roku brytyjska dyplomacja nie bya nastawiona na zmian swojego stanowiska, poniewa wykorzystywaa publicznie siy sentymentu podczas dugiej wojny peniej ni kiedykolwiek wczeniej. Ponadto jedyn moliw polityk dla Anglii w celu rozwoju potgi francuskiej byo poparcie Francji w jej deniu do agresji. Faktycznie Anglia po przyczeniu si do wojny nie zdoaa osign tego, co zamierzaa. Nie udao si zapobiec powstaniu europejskiej potgi znacznie przekraczajcej wskanik siy w kontynentalny m systemie pastwowym Europy. W rzeczywistoci zosta on na trwae ustanowiony. Pozycja Francji jest dzisiaj wyjtkowa. Jest ona pierwsz potg w sensie wojskowym, nie majca powanego przeciwnika na kontynencie, jej granice od strony Woch i Hiszpanii s bezpieczne, od strony Niemiec chroni j najsilniej s z a na wiecie armia, rozcigajce si szeroko wybrzee jest zabezpieczone przed atakiem przez marynark

wojenn, ktra staje si silniejsza od marynarki imperium brytyjskiego. Staym yczeniem Wielkiej Brytanii jest utrzymanie penej rwnowagi si pomidzy pastwami Europy, poniewa wydaje si to by koniecznym warunkiem utrzymania brytyjskich wpyww na wiecie. Natomiast staym deniem Francji byo powstrzymanie rozwoju Niemiec w trwa potg i utrzymanie w Niemczech systemu maych pastw, wicej czy mniej sobie rwnych si, pozbawionych zjednoczonego przywdztwa, i zachowanie lewego brzegu Renu jako gwarancji rozbudowy i zabezpieczenia francuskiej hegemonii w Europie. Ostateczny cel francuskiej dyplomacji stoi w sprzecznoci z ostatecznymi tendencjami brytyjskiej polityki mw stanu. Nie istnieje aden brytyjski, amerykaski czy woski m stanu, ktry mgby kiedykolwiek by uznany za proniemieckiego. I kady angielski m stanu jest przede wszystkim Brytyjczykiem i tak samo jest z kadym Amerykaninem. aden Woch nie byby przygotowany do prowadzenia innej polityki ni prowoskiej. Dlatego kady, kto chce zawrze sojusze z obcymi narodami, polegajce na progermanizmie wrd mw stanu innych krajw, jest albo osem, albo faszywym mem stanu. Anglia nie chciaa Niemiec bdcych wiatow potg, Francja nie chciaa, aby Niemcy byli potg w ogle - bardzo zasadnicza rnica! My jednak walczymy nie o zajcie miejsca wiatowej potgi, ale o istnienie naszej ojczyzny, o nasz narodow jedno i powszedni chleb dla naszych dzieci. Z tego punktu widzenia zostay tylko dwa kraje, ktre mogyby by naszymi sojusznikami: Wielka Brytania i Wochy. Wielka Brytania nie yczy sobie, aby Francja, dziki wojskowej potdze przewyszajcej siy reszty Europy, moga ktrego dnia podj polityk wymierzon przeciw brytyjskim interesom. Wojskowa dominacja Francji rani bolenie serce wiatowego imperium Wielkiej Brytanii. Wochy rwnie nie mog sobie yczy dalszego umocnienia potgi francuskiej w Europie. Przyszo Woch bdzie zawsze zalee od rozwoju wypadkw na terytoriach pooonych w basenie Morza rdziemnego. Ich motywem przyczenia si do wojny nie byo pragnienie powikszenia siy Francji, ale raczej zdeterminowanie, by zada cios znienawidzonym rywalom nad Adriatykiem. I kady wzrost siy Francji na kontynencie oznacza zagroenie dla przyszoci Woch i dlatego nie uznaj one zasady, e narodowe stosunki w kadym wypadku wyczaj rywalizacj. Chodne i ostrone rozwaenie sprawy pokazuje, e najbardziej naturalne interesy tych pastw - Wielkiej Brytanii i Woch, s w sprzecznoci z warunkami niezbdnymi dla istnienia narodu niemieckiego i do pewnego stopnia zbiene z nimi. Pewn korzy oficjalnej, brytyjskiej polityce przyniesie dalsze upokorzenie Niemiec, a taki rozwj sytuacji bdzie jak najbardziej korzystny dla ydw midzynarodowej finansjery. W przeciwiestwie do brytyjskiego pastwa, ydostwo finansowe yczy sobie nie tylko trwaego niemieckiego gospodarczego ponienia, ale take naszego cakowitego politycznego ujarzmienia. Dlatego yd jest wielkim agitatorem opowiadajcym si za zniszczeniem Niemiec. Trend mylenia ydostwa jest jasny. Trzeba zbolszewizowa Niemcy, czyli wyniszczy niemieck narodow inteligencj, a przez to rozkruszy siy niemieckiego wiata pracy pod jarzmem ydowskich wiatowych finansw, co ma by wstpem do dalszego rozszerzenia ydowskiego planu podbicia wiata. W Anglii, jak i we Woszech rnica pogldw pomidzy solidn polityk godn prawdziwych mw stanu, a daniami ydowskiego finansowego wiata jest oczywista, czsto - rzeczywicie - bywa to tylko z grubsza widoczne. Jedynie we Francji potajemnie zawarto porozumienie pomidzy ydami reprezentujcymi intencje giedy i daniami mw stanu tego narodu, ktrzy z natury s szowinistami. Ta tosamo stanowi ogromne niebezpieczestwo dla Niemiec. Oczywicie nie jest atwo nam, czonkom ruchu narodowosocjalistycznego, wyobrazi sobie Brytani jako przyszego sojusznika. Naszej ydowskiej prasie znowu si powiodo w koncentrowaniu nienawici na Wielkiej Brytanii i wiele gupich niemieckich gili zbyt ochoczo dao si zapa na lep na ptaki przygotowany przez ydw, wiergotano o "umacnianiu"

marynarki wojennej, protestowano przeciw utraceniu naszych kolonii i sugerowano, e powinnimy je odzyska. W ten sposb dostarczano materiau ydowskiemu ajdakowi, ktry przekazywa go krewnym w Anglii w celach propagandowych. Zaraz powinno byo zawita naszym gupim buruazyjnym politykom, e tym, o co musimy teraz walczy, nie jest "potga morska". Nawet przed wojn szalestwem byo wykorzystywa nasz narodow si dla takich celw, bez wczeniejszego zabezpieczenia sobie odpowiedniej pozycji w Europie. Tego rodzaju aspiracje s jedn z tych gupot, ktre w polityce nazywa si zbrodniami. Musz wspomnie jedno szczeglne hobby, ktre upodoba sobie podczas niedawnych lat i uprawia ze szczegln zrcznoci yd: Poudniowy Tyrol. Chciaem stwierdzi, e byem jednym z tych, ktrzy wtedy, kiedy decydowa si los Poudniowego Tyrolu - to jest od sierpnia 1914 roku do listopada 1918 roku - udali si do armii, by broni tego kraju. Przez cay ten okres mylaem, e Poudniowy Tyrol nie powinien by stracony, ale tak jak kady inny niemiecki kraj powinien by zachowany dla ojczyzny. Naturalnie nie gwarantoway Niemcom utrzymania Tyrolu kamliwe i podegajce mowy eleganckich parlamentarzystw w wiedeskim ratuszu czy Feldheumhalle w Monachium, ale wycznie bataliony na froncie walki. To wanie parlamentarzyci rozproszyli ten front, zdradzili Poudniowy Tyrol, jak rwnie wszystkie inne niemieckie okrgi. Haniebn stron tej sytuacji byo to, e mwcy sami nie wierzyli, i cokolwiek uzyska si przy pomocy ich protestw. Oni sami bardzo dobrze wiedz, jak szkodliwe i beznadziejne s ich przebiege sposoby. Robi to tylko dlatego, e atwiej jest teraz papla o odzyskaniu Poudniowego Tyrolu, ni kiedy byo walczy o jego utrzymanie. Kady robi swoje, my ofiarowalimy nasz krew, a ci ludzie teraz zadzieraj nosy. Jeeli niemiecki nard ma powstrzyma rozkad, ktry zagraa Europie, nie wolno mu popenia bdw okresu przedwojennego i pozwala na tworzenie wrogw Boga i wiata, ale musi rozpozna najbardziej niebezpiecznych przeciwnikw, tak aby przeciwstawi im ca swoj skoncentrowan si. Jeeli Niemcy bd postpoway w ten sposb, nadchodzce pokolenie zrozumie nasze wielkie potrzeby i obawy i bdzie podziwiao nasz zawzit determinacj tym bardziej, kiedy ujrzy wspaniay sukces, ktry z tego wyniknie. To bya fantastyczna myl, aby sprzymierzy si z martwym kadubem pastwa Habsburgw, ktre zniszczyo Niemcy. Dzisiaj fantastyczna sentymentalno w posugiwaniu si moliwociami polityki zagranicznej jest najlepszym sposobem, aby zapobiec naszemu ponownemu powstaniu na wszystkie czasy. Co zrobiy nasze rzdy, by jeszcze raz zaszczepi w narodzie ducha dumnej niezalenoci, mskiego oporu i narodowej determinacji? W 1919 roku, kiedy nard niemiecki by obciony traktatem pokojowym, znajdowano usprawiedliwienie w nadziei, e ten dokument ucisku pomoe w domaganiu si oswobodzenia Niemiec. Zdarza si czasami, e traktaty pokojowe, ktrych warunki uderzaj w nard jak bicze, brzmi jak pierwszy sygna trbki do wskrzeszenia, ktre pniej nastpuje. Ile moliwoci dawa traktat wersalski! Kady jego punkt mg wpezn w umysy i uczucia narodu, a w kocu powszechny wstyd i powszechna nienawi stayby si morzem poncego ognia w umysach szedziesiciu milionw mczyzn i kobiet; z rozpalonej masy powstaaby elazna wola i krzyk: Bdziemy uzbrojeni tak dobrze jak inni! Ta okazja bya stracona i nie zrobiono niczego. Kto bdzie zastanawia si nad tym, e nasz nard nie jest tym, czym powinien by i mgby by? Nard - w sytuacji takiej jak obecna - nie bdzie brany pod uwag jako sojusznik, chyba e rzd i opinia publiczna zdecyduj si wsppracowa w proklamowaniu i obronie woli walki o wolno. Krzyk o now flot wojenn, zwrot naszych kolonii itp., jest oczywicie pustym gadaniem, poniewa nie zawiera moliwoci praktycznej realizacji; spokojne rozwaenie

sprawy pohamuje to natychmiast. Ci, ktrzy protestuj, sami s wyczerpani szkodliwymi demonstracjami przeciwko Bogu i reszcie wiata, poza tym zapominaj o pierwszej zasadzie, ktra jest podstawowa dla wszelkiego powodzenia; to co robisz, rb dokadnie. Przez wystpowanie przeciwko piciu lub dziesiciu pastwom, zaniedbujemy skoncentrowania wszystkich si narodowej woli i psychiki dla ciosu w serce naszego najbardziej namitnego wroga i powicamy moliwo zdobycia si za pomoc sojuszy w celu rewizji haby. Tu jest misja dla narodowosocjalistycznego ruchu. Musi on nauczy naszych ludzi pomija drobnostki i patrze w kierunku tego, co jest wielkie, i nigdy nie zapomina, e celem, o ktry dzisiaj musimy walczy, jest podstawowa egzystencja naszego narodu i jedynym wrogiem, w ktrego musimy zawsze uderza, jest sia, ktra pozbawia nas egzystencji. Ponadto nard niemiecki nie ma moralnego prawa skary si na stanowisko przyjte przez reszt wiata; niech ukarze kryminalistw, ktrzy zdradzili i sprzedali wasny kraj. Czy mona sobie wyobrazi, e ci, ktrzy reprezentuj prawdziwe interesy narodw, z ktrymi sojusz jest moliwy, bd mogli wyegzekwowa swoje pogldy wbrew woli miertelnego wroga wolnych, narodowych krajw? Walka prowadzona przez faszystowskie Wochy . przeciwko trzem gwnym siom ydostwa, niewiadomie moe - chocia ja osobicie nie wierz w to, e trujce korzenie tej siy na zewntrz i ponad pastwem s wycigane, choby nawet za pomoc porednich rodkw. Tajne stowarzyszenia s zakazane, a niezalene s bardzo narodowe, prasa jest przeladowana, a midzynarodowy marksizm zosta rozbity. Nawet w Anglii cigle si toczy walka pomidzy przedstawicielami interesw brytyjskiego pastwa a ydowsk dyktatur. Po wojnie pierwszy raz widziano, jak dokadnie te przeciwstawne siy zderzaj si ze sob w kwestii Japonii- z jednej strony w stanowisku brytyjskiego rzdu, a prasy z drugiej . Zaraz po zakoczeniu wojny stara wzajemna zo midzy Ameryk a Japoni zacza si pojawia na nowo. Wizy zalenoci nie mogy zapobiec pewnemu uczuciu zawistnego niepokoju narastajcemu przeciwko Zwizkowi Amerykaskiemu w kadej dziedzinie midzynarodowej ekonomii i polityki. Jest zrozumiae, e Brytania powinna z niepokojem przejrze listy jej starych sojusznikw i patrze na zbliajc si chwil, kiedy zamiast sw "zamorska Wielka Brytania" bdzie si uywa okrelenia "ocean dla Ameryki". Nie w brytyjskim, ale w pierwszym rzdzie w ydowskim interesie byo zniszczenie Niemiec, tak jak dzisiaj zniszczenie Japonii mniej suyoby interesom brytyjskiego pastwa ni brzemiennym w nastpstwa yczeniom zarzdcy domu krlewskiego majcego nadziej na przysze ydowskie wiatowe imperium. Podczas gdy Anglia sama trudzi si w utrzymaniu swojej pozycji w wiecie, yd organizuje rodki dla jego podbicia. yd wie bardzo dobrze, e po tysicu latach przystosowania jest on zdolny do podkopania ludzi Europy i uczynienia ich bkartami bez rasy, ale z trudem mgby robi to z azjatyckim narodowym krajem, takim jak Japonia. Dlatego dzisiaj podburza narody przeciwko Japonii tak, jak to robi przeciwko Niemcom, i moe si zdarzy, e podczas gdy brytyjska polityka mw stanu prbuje zbudowa japoski sojusz, ydowska prasa w Anglii bdzie w tym samym czasie nawoywa do walki przeciwko sojusznikom i przygotowywa kraj do wojny na wyniszczenie przez proklamowanie demokracji i wznoszenie sloganu: "Precz z japoskim militaryzmem i imperializmem". W ten sposb yd w Anglii jest dzisiaj buntownikiem i walka przeciwko ydowskiemu wiatowemu niebezpieczestwu bdzie rozpoczta take tam. Narodowosocjalistyczny ruch musi zaj si tym, aby w naszym wasnym kraju zdawano sobie spraw z istnienia miertelnego wroga oraz z tego, e walka przeciw niemu moe by pochodni rozwietlajc take mniej mroczny okres dla innych narodw i moe przynie korzy aryjskiej ludzkoci w jej walce o ycie.

ROZDZIA XIV Polityka wschodnia


Nasza tak zwana inteligencja zaczyna w bardzo niezdrowy sposb odrywa uwag naszej polityki zagranicznej od kadego prawdziwego reprezentowania narodowych interesw, aby moga ona suy ich fantastycznym teoriom i dlatego czuj si zobowizany mwi ze specjaln trosk do moich zwolennikw na temat bardzo wanej kwestii polityki zagranicznej, a mianowicie naszych stosunkw z Rosj, poniewa powinno to by rozumiane przez wszystkich i moe by omawiane w takiej pracy jak ta. Obowizkiem polityki zagranicznej narodowego pastwa jest zapewnienie optymalnych warunkw istnienia narodu poprzez utrzymywanie naturalnej i zdrowej proporcji pomidzy liczebnoci i przyrostem narodu a rozmiarami i jakoci obszaru, ktry zamieszkuj. Tylko odpowiednia przestrze na ziemi zapewnia wolno egzystencji narodowi. W ten sposb nard niemiecki moe obroni si jako wiatowa potga. Przez prawie dwa tysice lat nasze narodowe interesy, jak mog by nazwane nasze mniej lub wicej szczliwe dziaania zagraniczne, odgryway swoj rol w historii wiata. Sami moemy by wiadkami tego. Wielka walka narodw trwajca od 1914 do 1918 roku bya tylko walk narodu niemieckiego o jego egzystencj w wiecie, a zyskaa miano wojny wiatowej. W tym czasie nard niemiecki by "pozornie" wiatow potg. Mwi "pozornie", poniewa w rzeczywistoci nie by on wiatow potg. Gdyby nard niemiecki zachowa proporcje, do ktrej odniosem si wyej, Niemcy rzeczywicie byyby ni, a wojny, niezalenie od wszystkich innych czynnikw, mona by byo unikn albo zakoczy na nasz korzy. Dzisiaj Niemcy nie s wiatow potg. Z czysto terytorialnego punktu widzenia obszar niemieckiej Rzeszy jest nieznaczny w porwnaniu z obszarami tak zwanych wiatowych potg. Nie mona si powoywa na przykad Anglii, poniewa brytyjski kraj macierzysty jest rzeczywicie tylko wielk stolic wiatowego imperium, ktre roci sobie prawo do jednej czwartej powierzchni ziemi jako swojej wasnoci. Musimy raczej patrze na ogromne pastwa, takie jak Zwizek Amerykaski, nastpnie Rosja i Chiny - porwnujc obszary przez nie zajmowane musimy stwierdzi, e niektre z nich s dziesiciokrotnie wiksze ni Cesarstwo Niemieckie. Francja rwnie musi by zaliczona do tej grupy. Cigle powiksza swoj armi o kolorowych onierzy rekrutujcych si z rnych narodw jej rozlegego imperium. Jeeli Francja bdzie dalej postpowaa tak, jak robi to od trzystu lat, to bdzie miaa silne, zamknite terytorium od Renu po Kongo, wypenione rodzajem ludzkim coraz bardziej zwyrodniaym. Tym francuska polityka kolonialna rni si od poprzedniej polityki Niemiec. Nasi politycy ani nie powikszali obszarw zajmowanych przez niemieck ras, ani nie czynili kryminalnej prby, aby umocni imperium poprzez wprowadzenie czarnej krwi. Plemi Askari w niemieckiej Afryce Wschodniej byo maym, niepewnym krokiem w tym kierunku, ale faktycznie byli oni tylko uywani dla obrony samej kolonii. Nie zdoalimy wykorzysta swojego pooenia w porwnaniu z innymi wielkimi pastwami wiata i to tylko dziki fatalnemu kierunkowi naszego narodu w polityce zagranicznej, cakowitemu brakowi jakiejkolwiek tradycji, jak mgbym to nazwa, okrelonej polityce w sprawach zagranicznych i utracie caego zdrowego instynktu oraz dziki ponagleniom, aby utrzyma nas samych jako nard. Wszystko to musi by naprawione przez narodowosocjalistyczny ruch, ktry powinien prbowa usun dysproporcje pomidzy nasz ludnoci a zajmowanym przez nas terenem - uwaanym za rdo poywienia, jak i za baz politycznej potgi - pomidzy nasz historyczn przeszoci a beznadziejnoci naszej obecnej nieudolnoci. Jednym z najwikszych osigni polityki niemieckiej byo utworzenie pastwa pruskiego i doskonalenie przez niego idei pastwa; take rozbudowa niemieckiej armii, ktra do dnia dzisiejszego spenia nowoczesne wymagania. Zmiana od idei indywidualnej obrony do narodowej obrony jako obowizku wynika

bezporednio z utworzenia pastwa i nowych zasad, ktre ono wprowadzio. Niemoliwe jest przecenienie znaczenia tego wydarzenia. Nard niemiecki, zdezintegrowany przez nadmiar indywidualizmu, sta si zdyscyplinowanym organizmem pod rzdami armii pruskiej i odzyska tym sposobem przynajmniej troch zdolnoci do organizacji, ktr wczeniej utraci. Poprzez proces wicze wojskowych odzyskalimy dla nas samych jako narodu to, co inne narody zawsze posiaday - denie do jednoci. Dlatego zniesienie obowizku suby wojskowej - ktra moe nie mie znaczenia dla tuzina innych narodw - ma fatalne skutki dla nas. Jeeli dziesi pokole Niemcw byoby pozbawionych dyscypliny i wyksztacenia w wiczeniu wojskowym i poddanych zgubnemu wpywowi rozbicia, ktry jest w naszej krwi, to nasz nard straciby ostatnie relikty niezalenej egzystencji na tej planecie. Niemiecki duch wnisby swj wkad do cywilizacji wycznie pod flagami innych narodw, a jego pochodzenie poszoby w zapomnienie. Bardzo wane dla naszego sposobu postpowania zarwno teraz, jak i w przyszoci powinno by wyraane rozrnienie i trzymanie osobno rzeczywistych politycznych sukcesw naszego narodu i bezuytecznych celw, za ktre zostaa przelana krew naszego narodu. Narodowosocjalistyczny ruch nie moe nigdy poczy si ze zdeprawowanym i gonym patriotyzmem naszego dzisiejszego buruazyjnego wiata. Szczeglnie niebezpieczne jest dla nas przekonanie, e bylimy w pewien sposb zwizani z rozwojem wypadkw na krtko przed wojn. Naszym celem musi by doprowadzenie naszego terytorium do stanu zgodnoci z liczb naszej ludnoci. danie przywrcenia granic z !9!4 roku jest politycznie nierozsdne. Jednak ci, ktrzy upieraj si przy tym, gosz to jako cel swojego dziaania w polityce i przez takie postpowanie zmierzaj do konsolidacji wrogiego sojuszu, ktry w przeciwnym wypadku rozpadby si w naturalny sposb. Jest to jedyne wytumaczenie, dlaczego osiem lat po wiatowej wojnie, w ktrej pastwa z odmiennymi deniami i celami bray udzia, zwyciska koalicja potrafi wytrwa w bardziej lub mniej trwaym ksztacie. Wszystkie te pastwa w tym czasie czerpay korzyci z upadku Niemiec. Groba naszej siy spychaa wzajemn zazdro i zawi pojedynczych, wielkich potg na dalszy plan. Uwaali, e podzia naszego cesarstwa pomidzy nich byby najlepsz ochron przed jakimkolwiek przyszym powstaniem. Nieszczsne sumienie i obawa przed nasz narodow si jest najbardziej skutecznym cementem wicym razem czonkw tego sojuszu. Czasy zmieniy si od kongresu wiedeskiego. Ksita i ich kochanki nie graj ju o prowincje, ale teraz bezlitosny midzynarodowy yd walczy o kontrol nad narodami. Granice z 1914 roku nie znacz nic w odniesieniu do przyszoci Niemiec. Nie byy ochron w przeszoci i nie oznaczayby siy w przyszoci. Nie dayby niemieckiemu narodowi wewntrznej solidarnoci ani nie zaopatrzyy go w ywno. Z wojskowego punktu widzenia nie byyby odpowiednie czy nawet zadowalajce ani nie poprawiyby naszej obecnej sytuacji w stosunku do innych wiatowych potg, ktre s nimi w rzeczywistoci. Tylko jedna rzecz jest pewna. Kada prba przywrcenia granic z 1914 roku, nawet gdyby si powioda, doprowadziaby jedynie do dalszego rozlewu naszej narodowej krwi, a nie pozostaby nikt godny uwagi i nadajcy si do podejmowania decyzji oraz dziaa, ktre maj zmieni ycie i przyszo narodu. Wprost przeciwnie, prny blask tego pustego sukcesu zmuszaby nas do zrezygnowania z kadego nastpnego celu, poniewa "narodowy honor" byby wtedy usatysfakcjonowany, a drzwi jeszcze raz otwarte dla handlowej inicjatywy, a do chwili innych zdarze. Jest naszym, narodowych socjalistw, obowizkiem trwanie niezachwianie przy wyznaczonych celach w polityce zagranicznej, ktre zapewni niemieckiemu narodowi terytorium nalece mu si na tej ziemi. aden nard na ziemi nie posiada kwadratowego jardu terenu na podstawie prawa wywodzcego si z nieba. Granice s tworzone i zmieniane tylko przez dziaania ludzkie. Fakt, e narodowi udao si uzyska w sposb nieuczciwy cz jakiego terytorium nie jest powodem, aby go nie szanowa. To tylko udowadnia si zdobywcy i sabo tych, ktrzy przez to stracili. To wycznie sia stanowi prawo do posiadania. Jakkolwiek bymy dzisiaj nie uznawali koniecznoci porozumie z Francj, to i tak bdzie ono bezuyteczne w dugim okresie czasu, jeeli w imi tego mielibymy powici nasz gwny cel w polityce zagranicznej. To miaoby sens tylko w przypadku, gdyby zapewniao nam poparcie w

uzyskaniu przestrzeni, ktr nasi ludzie powinni zamieszkiwa w Europie. Kwestii tej nie rozwie nabycie kolonii, to fakt, lecz uzyskanie terytorium do zamieszkania, ktre nie tylko bdzie utrzymywao nowych osadnikw w cisej cznoci z krajem, ale take stanowio z nim zjednoczon cao. My, narodowi socjalici, umylnie nakrelilimy lini pod przedwojenn tendencj naszej polityki zagranicznej. Jestemy tam, gdzie oni byli szeset lat temu. Powstrzymujemy germaski potok skierowany na poudnie i na zachd Europy i zwracamy nasze oczy w kierunku wschodnim. Skoczylimy z przedwojenn polityk kolonii i handlu i przechodzimy do polityki terytorialnej przyszoci. Sam los wydaje si nam podsuwa ten kierunek. Kiedy los porzuci Rosj dla bolszewizmu, pozbawi on rosyjskich ludzi wyksztaconej klasy ktra kiedy stworzya pastwo i gwarantowaa jego istnienie. Element germaski moe obecnie by uwaa n y za cakowicie usunity z Rosji. Jego miejsce zaj yd. Tak samo jak dla Rosji niemoliwe jest odrzucenie ydowskiego jarzma przy uyciu swojej siy, tak dl: yda utrzymanie kontroli rozlegego imperium prze: duszy okres czasu. Nie ma on charakteru organizatora, ale raczej stanowi zacztek rozkadu. Ogromne imperium upadnie ktrego dnia. Ju w latach 1920-1921 zbliano si z rnych stron do partii z prb skontaktowania jej z wolnociowymi ruchami w innych krajach. Byo to zwizane z szeroko reklamowanym "Stowarzyszeniem Uciemionych Narodw". Skadao si ono gwnie z przedstawicieli pewnych pastw bakaskich, a take Egiptu i Indii; zrobili oni na mnie wraenie gadajcych, nic sob nie reprezentujcych plotkarzy. Jednak niewielu Niemcw, szczeglnie pomidzy nacjonalistami, pozwolio si nabra tym trajkoczcym mieszkacom Bliskiego W schodu i dao si przekona, e kady indyjski czy egipski student, ktremu zdarzyo si pojawi, by prawdziwym przedstawicielem Indii czy Egiptu. Pozostali nigdy nie zadali sobie trudu sprawdzenia tego i nie zdawali sobie sprawy z tego, e byli to ludzie, ktrzy sob nic nie reprezentuj i dziaaj bez upowanienia do zawierania jakichkolwiek porozumie; tak wic wyniki kontaktu z takimi osobami byy po prostu zerowe i powodoway jedynie strat czasu. Dobrze pamitam dziecinne i niezrozumiae nadzieje, ktre nagle powstay w latach 1920-1921 w nacjonalistycznych koach. Anglia miaa by na krawdzi upadku w Indiach. Kilku hochsztaplerw z Azji (jeeli o mnie chodzi, to mog ich uzna za prawdziwych bojownikw o wolno w Indiach), ktrzy objedali Europ, zdoali zarazi cakiem rozsdnych ludzi mani, e brytyjskie imperium wiatowe z osi w Indiach prawie si rozpada. Nigdy nie przyszo mi do gowy, e t myl zrodziy tylko pragnienia. Dziecinad jest myl, e w Anglii nie docenia si wanoci Imperium Indyjskiego dla brytyjskiego wiatowego zwizku. I jest to smutny dowd odmowy wycignicia lekcji z wojny wiatowej i zdania sobie sprawy z determinacji anglosaskiego charakteru, kiedy ludzie wyobraaj sobie, e Anglia pozwoliaby uniezaleni si Indiom. To take dowodzi cakowitej ignorancji, przewaajcej w Niemczech, co do metod, za pomoc ktrych Brytyjczycy zarzdzaj tym imperium. Anglia nigdy nie straci Indii, chyba e dopuci do baaganu w swej machinie administracyjnej albo zostanie zmuszona do zrobienia tego za pomoc miecza potnego wroga. Indyjskie powstania nigdy nie zakocz si powodzeniem. My, Niemcy, wiemy wystarczajco dobrze z dowiadczenia, jak ciko jest zwalczy zbrojne rami Anglii. Niezalenie od tego, jako Niemiec wolabym daleko bardziej widzie Indie pod panowaniem brytyjskim ni pod panowaniem innego narodu. Nadzieje na mityczne powstanie w Egipcie przeciwko brytyjskiemu wpywowi byy rwnie oparte na faszywych zaoeniach. To przekonanie byo ze w czasach pokoju. Sojusze z Austri i Turcj nie byy tym, czym mona by si cieszy. W chwili kiedy najwiksze wojskowe i przemysowe pastwa na wiecie czyy si razem w aktywny obronny sojusz, my zebralimy par sabych i zacofanych pastw i prbowalimy z pomoc masy rupieci, skazani na podejcie, stawi czoa aktywnej wiatowej koalicji. Niemcy ciko zapaciy za ten bd w polityce zagranicznej. Jako nacjonalista oceniajcy ludzko przez pryzmat rasy, nie mog przyzna, e

waciwe jest wizanie losw jednego narodu z tak zwanymi "uciemionymi narodowociami", poniewa wiem, jak bezwartociowe s one rasowo. Obecni wadcy Rosji nie maj zamiaru wstpowa do jakiegokolwiek sojuszu przez duszy okres czasu. Nam nie wolno zapomina, e bolszewicy s splamieni krwi, e dziki sprzyjajcym okolicznociom w tragicznej godzinie zawadnli wielkim pastwem i we wciekej masakrze wytracili miliony swoich najbardziej inteligentnych wspziomkw, i obecnie od dziesiciu lat prowadz najbardziej tyraski reim wszystkich czasw. Nie wolno nam zapomina, e wielu z nich naley do rasy, ktra czy w sobie rzadk mieszanin bestialskiego okruciestwa i rozlegej umiejtnoci w kamstwach oraz uwaa siebie teraz za specjalnie powoan do zgromadzenia caego wiata pod krwawym uciskiem. Nie wolno nam zapomina, e midzynarodowy yd, ktry stara si dominowa nad Rosj, nie uwaa Niemiec za sojusznika, ale za pastwo przeznaczone takiemu samemu losowi. Niebezpieczestwo, ktre zagraa Rosji, jest jednym z tych, ktre cigle wisz nad Niemcami. Niemcy s nastpnym wielkim celem bolszewizmu. Caa sia modych misjonarskich idei jest potrzebna, aby podnie nasz nard jeszcze raz, uwolni go od ucisku midzynarodowego pytona, powstrzyma rozkad jego krwi w domu tak, eby siy narodu raz uwolnione mogy by wykorzystane na zachowanie naszej narodowoci. Jeeli to jest nasz cel, to byoby szalestwem pozostawa na stopie wielkiej zayoci z potg, ktrej zamiarem moe by stanie si miertelnym wrogiem naszej przyszoci. Szczeglnym grzechem starego imperium niemieckiego popenionym w stosunku do swej polityki sojuszy byo psucie swoich stosunkw ze wszystkimi przez cige zmiany swej drogi i przez swoj sabo w zachowywaniu pokoju za wszelk cen. Tylko z jednej rzeczy nie mona byo czyni mu wymwek: przestao utrzymywa swoje dobre stosunki z Rosj. Szczerze przyznaj, e podczas wojny mylaem, i byoby lepiej, gdyby Niemcy poszerzyy swoj gupi kolonialn polityk i polityk morsk, poczyy si z Angli w sojuszu dla obrony przeciwko inwazji Rosji i zarzuciy swoje wte aspiracje, odnoszce si do caego wiata, dla okrelonej polityki uzyskania terytorium na kontynencie europejskim. Nie zapomn cigych bezczelnych prb serwowanych Niemcom przez panslawistyczn Rosj; nie zapomn cigego wiczenia mobilizacji, ktrego jedynym celem byo denerwowanie Niemiec; nie mog zapomnie gniewu opinii publicznej w Rosji, ktra przed wojn przecigaa si w inspirowanych nienawici atakach na nasz nard i cesarstwo, ani nie mog zapomnie wielkiej rosyjskiej prasy, ktra zawsze bya bardziej za Francj ni za nami. Obecna konsolidacja wielkich potg jest ostatnim ostrzegajcym sygnaem dla nas, aby przemyle to i wyprowadzi naszych ludzi z krainy marze do twardej prawdy i znale sposb, ktry pomoe starej Rzeszy powtrnie si rozwin. Jeeli narodowosocjalistyczny ruch pozbdzie si wszystkich iluzji i zrozumie, e tylko on moe by przywdc, katastrofa I 9 I 8 roku moe okaza si ogromnym bogosawiestwem dla przyszoci naszego narodu. Moemy na koniec uzyska to, co Anglia posiada, i nawet to, co posiadaa Rosja, a co Francja kiedy i obecnie wykorzystywaa dla wasnych interesw w podejmowaniu waciwych decyzji - polityczn tradycj. Rezultaty sojuszy z Angli i Wochami byyby cakowicie przeciwne do tych wynikajcych z sojuszu z Rosj. Najwaniejszym jest fakt, e zblienie z tymi dwoma krajami nie oznaczaoby w ogle ryzyka wojny. Jedyna potga, ktra mogaby zaj postaw przeciwn takiemu sojuszowi Francja - nie byaby w stanie tego zrobi. Nowy, angielsko-niemiecko-woski sojusz trzymaby wodze, a Francja przeciwstawiaaby si temu. Prawie rwnie wany byby fakt, e nowy sojusz obejmowaby pastwa posiadajce rne, wzajemnie si uzupeniajce walory techniczne. Byyby oczywicie trudnoci, jak wykazaem w poprzednim rozdziale, w stworzeniu takiego sojuszu. Ale czy stworzenie ententy byo mniej atwe? Gdzie krlowi Edwardowi powiodo si przeciwko interesom, ktre z natury wzajemnie si wykluczay, nam powinno i musi si powie, jeeli znajomo koniecznoci pewnych wydarze pozwalajca ukada

nasze dziaanie z umiejtnoci i dojrza odwag, zainspiruje nas. Powinnimy oczywicie spotyka si z zacitym trajlowaniem wrogw naszej rasy w domu. My, narodowi socjalici, musimy zdawa sobie spraw z tego, e jeeli gosimy to, co mwi nam nasze wewntrzne przekonanie, to jest to spraw zasadnicz. Musimy hartowa si, aby stawi czoo opinii publicznej doprowadzonej do szalestwa przez ydowsk przebiego w wykorzystywaniu naszego niemieckiego braku wyobrani. Dzisiaj jestemy zaledwie skaami w rzece, za kilka lat los moe wznie nas jako tam, o ktr zostanie rozbity gwny strumie, po to tylko, aby popyn naprzd nowym korytem.

ROZDZIA XV Prawo do samoobrony


Kiedy zoylimy bro w listopadzie 1918 roku, polityka wkroczya w now faz, z ktrej z caym ludzkim prawdopodobiestwem miaa doprowadzi do kompletne) rumy. Stao si zrozumiae, e okres czasu pomidzy 1906 a 1913 rokiem by wystarczajcy, aby napeni Prusy, cakiem pokonane now energi i duchem walki, co zostao zmarnowane i niewykorzystane i w rzeczywistoci doprowadzio do jeszcze wikszego osabienia naszego pastwa. Powodem tego by fakt, e po haniebnym podpisaniu zawieszenia broni nikt nie mia ani energii, ani odwagi, aby przeciwstawi si rodkom opresji, ktre wrg nieustannie podejmowa. By on zbyt przebiegy, aby zada zbyt duo za jednym razem. Nakazy rozbrojenia czynice nas politycznie bezsilnymi, nastpujce po s9bie, gospodarcze spustoszenie majce na celu wytworzenie ducha, ktry uwaaby mediacje generaa Davesa za szczypt szczcia. Do zimy 1922-1923 roku wszyscy zdali sobie spraw z tego, e nawet po zawarciu pokoju Francja pracowaa z elazn determinacj, aby osign swoje pierwotne, wojenne cele. Nikt nie uwierzy, e przez czteroletni okres najbardziej wyczerpujcej walki w swojej historii, Francja przelaa tak wiele szlachetnej krwi swojego narodu tylko po to, aby pniej otrzyma odszkodowanie za wszystkie straty, ktre poniosa. Alzacja-Lotaryngia same nie wyjaniyby energii francuskich przywdcw wojennych, jeeli nie byoby to ju czci wielkiego politycznego programu przyszoci Francji. Ten program by nastpujcy: rozdrobnienie Niemiec na zwizki maych pastw. O tym mylaa szowinistyczna Francja i dc do tego sprzedawaa swj nard, aby sta si w rzeczywistoci wasalem midzynarodowego yda. Niemcy nie upady z szybkoci byskawicy w listopadzie 19 18 roku. Ale w czasie, gdy katastrofa potgowaa si w domu, armie byy gboko w krajach wroga. Gwn trosk Francji w tym okresie nie byo rozdrobnienie Niemiec, ale raczej pozbycie si niemieckiej armii z Francji i Belgii tak szybko, jak to tylko moliwe. Dlatego najwaniejszym zadaniem przywdcw w Paryu, majcym na celu zakoczenie wojny, byo rozbrojenie niemieckiej armii i zepchnicie jej w miar moliwoci do Niemiec. Dopiero kiedy to nastpio, mogliby skierowa swoj uwag na osignicie wasnego, pierwotnego celu wojennego. Dla Anglii wojna zostaa rzeczywicie wygrana wtedy, kiedy Niemcy zostay zniszczone jako kolonialna i handlowa potga i sprowadzone do roli pastwa o drugorzdnym znaczeniu. Nie miaa ona jednak adnego interesu w unicestwieniu niemieckiego pastwa; faktycznie miaa wiele powodw, aby yczy sobie istnienia przyszego rywala Francji w Europie. Tak wic Francja musiaa czeka na pokj przed przystpieniem do pracy, pod ktr wojna pooya podwaliny, a deklaracja Clemenceau, dla ktrego pokj by jedynie kontynuacj wojny, uzyskaa dodatkowe znaczenie. Intencje Francji musiay by znane najpniej zim 1922-1923 roku. W grudniu 1922 roku wydawao si, e sytuacja dla Niemiec znowu staje si grona. Francja szeroko rozwaaa nowe rodki ucisku i potrzebowaa aprobaty dla swojego dziaania. We Francji ywiono nadziej, e okupacj Ruhry zamie si w kocu krgosup

Niemiec i doprowadzi je do katastrofalnego gospodarczego pooenia, w ktrym byyby zmuszone przyj bardzo cikie zobowizania. Przez okupacj Ruhry los jeszcze raz da niemieckiemu narodowi szans domagania si nalenego szacunku. To, co na pierwszy rzut oka wydawao si by strasznym nieszczciem, zawierao przy bliszym spojrzeniu wyjtkowo obiecujce moliwoci zakoczenia cierpie Niemiec. Po raz pierwszy Francja prawdziwie i gboko zrania Angli - nie tylko brytyjskich dyplomatw, ktrzy doprowadzili do sojuszu francuskiego i utrzymywali oraz traktowali go z ostron wizj chodnej kalkulacji, ale take szerokie rzesze narodu. W szczeglnoci wiat biznesu poczu si gboko poirytowany tym niezmiernym umacnianiem si potgi Francji na kontynencie. jej okupacja zagbia wglowego Ruhry pozbawia Angli wszystkich sukcesw, jakie uzyskaa ona na wojnie, i to marszaek Foch i Francja, ktr on reprezentowa, a nie czujna i staranna dyplomacja Anglii, byli teraz zwycizcami. Uczucia Woch take obrciy si przeciwko Francji. Rzeczywicie, zaraz po zakoczeniu wojny ta przyja przestaa wyglda rowo i obrcia si cakowicie w nienawi. Nadesza chwila, w ktre wczorajsi sprzymierzecy mogli si ju jutro sta wrogami. To, e do tego nie doszo, mona zawdzicza gwnie faktowi, e Niemcy nie mieli Envera Pasky'ego, lecz zaledwie Cuno jako kanclerza. Natomiast na wiosn 1923 roku, zanim po francuskiej okupacji Ruhry mogaby nastpi odbudowa naszej wojskowej potgi, musiaby by wszczepiony w niemiecki nard nowy duch, umocniona sia jego woli i musieliby by zniszczeni przeciwnicy tej najwikszej siy w narodzie. Jak rozlew krwi w 191 8 roku by zapat za zaniedbania popenione na przeomie lat 1914 i 1915 - nie zgnieciono wwczas pod nogami marksistowskiego wa - tak samo okropn kar miao by na wiosn 1923 roku niewykorzystanie oferowanej przez los okazji majcej na celu ostateczne zniszczenie pracy marksistowskich zdrajcw i mordercw narodu. Tylko buruazyjne umysy mogy doj do niewiarygodnej koncepcji, e marksizm mgby by inny teraz, ni by, i e kanalie, ktre przewodziy w 191 8 roku i ktre potem bez skrupuw wykorzystay dwa miliony polegych jako stopnie do zajcia miejsc w rzdzie, byyby teraz gotowe wiadczy usugi narodowemu poczuciu prawa. Niewiarygodnym szalestwem byo oczekiwanie na to, e zdrajcy przeobra si nagle w bojownikw o wolno Niemiec. Nie marzyli o tym! Z takim samym prawdopodobiestwem marksista odwrci si od zdrady jak hiena od padliny! Sytuacja w 1923 roku bya bardzo podobna do tej z 1918 roku. Pierwsz zasadnicz spraw kadej formy oporu, na ktr by si zdecydowano, byo usunicie marksistowskiej trucizny z ciaa naszego narodu. Byem przekonany, e najwaniejszym obowizkiem kadego prawdziwie narodowego rzdu jest szuka i znale siy zdecydowane na walk prowadzc do zniszczenia marksizmu i da tym siom woln rk; nie byo ich nadskakiwania szalestwu "porzdku i spokoju" w chwili, kiedy wrg zadawa miertelny cios ojczynie, a zdrada czaia si w kraju za kadym rogiem ulicy. Nie, prawdziwie narodowy rzd powinien si opowiada za niepokojem i nieporzdkiem, jeeli powstajcy zamt by jedyn metod do ostatecznego rozprawienia si z marksistowskimi wrogami naszego narodu. Ja czsto bagaem tak zwane nacjonalistyczne partie o to, aby day losowi woln rk i przyznay naszemu ruchowi rodki na rozliczenie si z marksizmem; krzyczaem do guchych. Oni wszyscy myleli, e wiedz lepiej, cznie z szefem si zbrojnych, a w kocu sami znaleli si twarz w twarz z najbardziej ohydn kapitulacj wszechczasw. Wtedy zdaem sobie spraw z tego, e niemiecka buruazja zakoczya swoj misj i nie moe by powoywana do wykonywania dalszych zada. W tym okresie, przyznaj to otwarcie, odczuwaem gorcy podziw dla wielkiego czowieka z poudniowych Alp, ktrego gboka mio do swojego narodu nie pozwalaa na ukadanie si z rodzimymi wrogami Woch i ktry walczy za pomoc wszystkich moliwych rodkw i metod, aby ich zniszczy. To co stawia Mussoliniego w rzdzie wielkich ludzi tego wiata, to jego determinacja, aby nie dzieli si Wochami z marksizmem, ale zachowa kraj

przez wydanie wrogw narodu na zagad. Jak karowaci wydaj si by w porwnaniu z nimi nasi faszywi mowie stanu w Niemczech! Postawa przyjta przez nasz buruazj i sposb, w jaki oszczdzia marksizm, zadecydoway ju na pocztku o losie kadej prby aktywnego oporu w Ruhrze. Szalestwem byo prbowa walczy z Francj, majc pord nas tego umarego wroga. Nawet na wiosn 1923 roku atwo byo przewidzie, co si wydarzy. Dyskusja o tym, czy bya szansa, czy nie na militarny sukces w walce przeciwko Francji, wydaje si bezuyteczn. Gdyby wynikiem niemieckiego dziaania w sprawie Ruhry byo jedynie zniszczenie marksizmu w Niemczech, sukces byby po naszej stronie. Niemcy raz uwolnione od miertelnych wrogw swojego istnienia i przyszoci posiadayby si, ktrej wiat nie mgby ju nigdy ponownie zdawi. W dniu, w ktrym marksizm zostanie rozbity w Niemczech, kajdany naszego narodu zostan rozkute. Nigdy bowiem w naszej historii nie zostalimy zwycieni przez zewntrzne siy wrogw, ale raczej przez nasz wasn deprawacj i przez wroga istniejcego w naszym wasnym obozie. Jednake w wielkiej chwili natchnienia niebiosa podaroway Niemcom wielkiego czowieka - pana Cuno, ktrego sposb rozumowania by nastpujcy: Francja okupuje Ruhr; co si tam znajduje? Wgiel. Nie byo nic bardziej oczywistego dla pana Cuno ni przekonanie, e strajk pozbawiby Francj wgla i e wczeniej czy pniej opuciliby Ruhr, poniewa przedsiwzicie to nie byoby opacalne. Taki by sposb mylenia tego "znakomitego", "narodowego "ma stanu . Dla zorganizowania strajku potrzebowali naturalnie marksistw, poniewa dotyczy on w pierwszym rzdzie robotnikw. Dlatego podstawow spraw byo, aby robotnik (w umyle buruazyjnego ma stanu takiego jak Cuno jest on synonimem marksisty) znalaz si z pozostaymi Niemcami w zjednoczonym froncie. Marksici szybko wyszli z ide: marksistowscy przywdcy potrzebowali pienidzy Cuno tak bardzo, jak Cuno potrzebowa ich dla swojego "zjednoczonego frontu ". Gdyby pan Cuno w tym momencie, zamiast zachca do generalnego strajku w nabywaniu towarw i czyni z tego bazy "zjednoczonego frontu", zada dwch godzin pracy dodatkowej od kadego Niemca, z oszustwem "zjednoczonego frontu" rozprawiono by si w trzy dni. Narody nie uzyskuj wolnoci przez nie robienie niczego, ale przez powicenie. Ten tak zwany bierny opr nie mgby by utrzymywany przez duszy czas. Tylko czowiek, ktry nic nie wie o wojnie, mgby wyobraa sobie, e mona wyprowadzi armi okupacyjn za pomoc metod tak absurdalnych. Gdyby Westfalczycy w Ruhrze zdawali sobie spraw z tego, e armia zoona z osiemdziesiciu czy stu dywizji bya gotowa poprze ich dziaania, Francuzi stpaliby jak na szpilkach. Zaraz jak tylko marksistowskie zwizki zawodowe w praktyce napeniy swoje skarbonki datkami Cuno i zdecydowano zmieni ospay, pasywny opr na aktywny atak, czerwona hiena niemal natychmiast wyamaa si z narodowego stada i powrcia do tego, czym zawsze bya. Pan Cuno bez szemrania wycofa si na pokad swoich statkw, a Niemcy stay si bogatsze o jeszcze jedno dowiadczenie i biedniejsze o jedn wielk nadziej. Ale kiedy rozpocz si fatalny upadek i miaa miejsce wstydliwa kapitulacja po powiceniu miliardowych sum i wielu tysicy modych Niemcw, ktrzy tak atwo uwierzyli obietnicom przywdcw Rzeszy oburzenie przeciwko takiej zdradzie naszej nieszczliwej ojczyzny wybucho w pomieniach. W milionach ludzi zajaniao przekonanie, e tylko radykalne uzdrowienie caego systemu panujcego w Niemczech przyniesie ratunek. W tej ksice mog jedynie powtrzy ostatnie zda nie mojego przemwienia na wielkim procesie wiosn 1924 roku: "Chocia sdziowie tego pastwa mog by szczliwi w swoim potpieniu naszych dziaa, to jednak historia, bogini wyszej prawdy i lepszego prawa umiechnie si, gdy

rozerwie na kawaki ten wyrok i uwolni nas wszystkich od winy i obowizku pokuty". Nie bd prbowa opisywa tu wydarze, ktre doprowadziy i zadecydoway o wypadkach z listopada 1923 roku, poniewa nie sdz, aby miao to przynie jakkolwiek korzy na przyszo i poniewa rzeczywicie nie ma sensu rozdrapywa ran, ktre si zaledwie zasklepiy, czy mwi o winach w przypadku osb, z ktrych wszystkie by moe w gbi swoich serc paay mioci do swojego narodu, a ktre tylko opuciy wspln drog lub nie zdoay jej wsplnie ustali.

Aneks
OFICJALNY MANIFEST NSDAP W SPRAWIE STANOWISKA PARTII W KWESTII CHOPSKIEJ ORAZ ROLNICTW A
1. ZNACZENIE WARSTWY CHOPSKIEJ I ROLNICTWA DLA NIEMIEC Nard niemiecki znaczn cz ywnoci uzyskuje z importu zagranicznych produktw spoywczych. Przed wojn pacilimy za ten import naszym eksportem przemysowym handlem i zagranicznymi depozytami kapitaowymi. Wyni1 wojny pooy kres tym moliwociom. Obecnie za importowan ywno pacimy najczciej korzystajc z poyczek zagranicznych, ktre coraz bardzie wpdzaj nard niemiecki w dugi u midzynarodowej finansjery udzielajcej nam kredytw. Jeeli to si nie zmieni pauperyzacja narodu niemieckiego bdzie si pogbia. Jedyn moliwoci uniknicia takiego uzalenienia je~ zdolno Niemiec do produkcji podstawowych artykuw ywnociowych w ojczynie. Dlatego wzrost produkcji niemieckiego rolnictwa jest dla narodu niemieckiego spraw ycia i mierci. Ponadto ludno wiejska, ekonomicznie zdrowa i wysoce produktywna, jest

uosobieniem zdrowia narodu, stanowi jego zaplecze, jeeli chodzi o mode pokolenia, i jest ostoj jego siy militarnej. Utrzymanie wydajnoci pracy rolnikw, wzrastajcych liczebnie w ramach oglnego przyrostu naturalnego, jest podstawowym punktem programu politycznego narodowych socjalistw, poniewa nasz ruch uwaa, e dobrobyt naszej ludnoci nadejdzie wraz z przyszymi pokoleniami. 2. AKTUALNE ROLNICTWA ZANIEDBANIA PASTW A WOBEC WARSTWY CHOPSKIEJ I

Produkcja rolna, mimo i tkwi w niej moliwoci wzrostu, nie moe si rozwija ze wzgldu na powikszajce si zaduenie rolnikw uniemoliwiajce im nabywanie urzdze koniecznych do uprawy rolnej, a z kolei fakt niewypacalnoci gospodarstw rolnych sprawia, e zanikaj bodce do wzrostu produkcji. Przyczyn, ktre powoduj, e gospodarstwa rolne nie przynosz wystarczajcych dochodw, naley szuka: 1. W aktualnej polityce fiskalnej nadmiernie obciajcej rolnictwo. Poniewa wiatowa finansjera ydowska - ktra w rzeczywistoci kontroluje demokracj parlamentarn w Niemczech - pragnie zniszczy niemieckie rolnictwo i zda nard niemiecki, a szczeglnie klas robotnicz, na swoj ask i nieask, dlatego powinnoci Partii jest rozstrzygn ten problem. 2. W konkurencyjnoci pracujcych w znacznie korzystniejszych warunkach zagranicznych rolnikw, ktrych nie trzyma w ryzach polityka wspierajca niemieckie rolnictwo. 3. W nadmiernych zyskach wielkich porednikw - hurtownikw, ktrzy wpychaj si pomidzy producenta a konsumenta. 4. W uciliwych opatach za energi elektryczn i nawozy sztuczne, ktre pozostaj w rkach ydw. Wobec ludzi ubogich, yjcych z pracy na roli, nie mona stosowa wysokiego opodatkowania. Rolnik jest bowiem zmuszony do zacigania poyczek, a nastpnie pacenia od nich lichwiarskich odsetek. Coraz bardziej ugina si pod ich ciarem i w kocu zostawia wszystko, co posiada, ydowskiemu lichwiarzowi. W ten sposb niemiecka warstwa chopska podlega procesowi wywaszczania.

3. KONIECZNO PRZESTRZEGANIA PRAWA DO ZIEMI I STWORZENIA POLITYKI ROLNEJ SUCEJ DOBRU NIEMIEC Dopki niemiecki rzd bdzie kontrolowany przez midzynarodowych magnatw finansowych, wspomaganych przez parlamentarny system demokratyczny, nie bdzie nadziei na radykaln popraw warunkw ycia ludnoci wiejskiej czy oywienie rolnictwa. Celem wymienionych si jest zniszczenie potgi Niemiec opartej wanie na ziemi. W nowym i cakowicie odmiennym pastwie niemieckim, ktre chcemy zbudowa, rolnicy i rolnictwo uzyskaj nalene im znaczenie, wynikajce z faktu, i to oni stanowi podpor naprawd narodowego pastwa niemieckiego. 1. Niemiecka ziemia, zdobyta i broniona przez nard niemiecki, musi suy temu narodowi, podobnie jak dom i rodki niezbdne do egzystencji. Wszyscy, ktrzy posiadaj ziemi, musz czyni z niej taki wanie uytek. 2. Ziemi mog posiada tylko czonkowie narodu niemieckiego. 3. Ziemia, prawnie uzyskana, bdzie uwaana za ich dziedziczn wasno. Jednake prawo do uzyskania wasnoci zwizane bdzie ze zobowizaniem si do korzystania z nil zgodnie z interesem narodu. W tym celu zostan wyznacz on specjalne sdy, w ktrych skad wejd reprezentanci wszystkich departamentw klasy posiadaczy i jeden przedstawiciel pastwa.

4. Niemiecka ziemia nie moe sta si przedmiotem finansowych spekulacji ani te nie moe przynosi wacicielowi dochodw nie wypracowanych przez niego. Ziemi moe uzyska tylko osoba, ktra zdecydowana jest sama j uprawia. Dlatego pastwo musi posiada prawo pierwokupu ziemi. Nie wolno zostawia ziemi na rzecz prywatnych poyczkodawcw. Niezbdne poyczki na upraw bd przyznawa rolnikom na agodnych warunkach organizacje upowanione przez pastwo i samo pastwo. 5. Wysoko opat nalenych pastwu za uprawianie ziemi bdzie zalee od jej obszaru i klasy. To bdzie jedyna forma opodatkowania wasnoci ziemskiej. 6. adne prawo nie moe ustanowi wielkoci upraw. Z punktu widzenia naszej polityki demograficznej korzystna jest dua ilo maych i rednich gospodarstw. Jednake bardzo wan rol moe odegra gospodarowanie na wielk skal i bdzie to jak najbardziej korzystne, pod warunkiem, e uda si zachowa waciw proporcj pomidzy nimi a mniejszymi gospodarstwami. 7. Zadaniem prawa spadkowego bdzie uniemoliwienie podziau wasnoci i akumulacji jej zaduenia. 8. Pastwo bdzie miao prawo przejcia ziemi, a odpowiednie odszkodowanie zostanie przyznane w nastpujcych wypadkach: a) gdy ziemia nie znajdzie si w rkach czonka narodu, b) gdy orzeczeniem sdu ziemskiego zostanie stwierdzone, e waciciel wskutek zego gospodarowania nie dziaa w interesie narodowym, b) w celu osiedlenia na niej rolnikw nie posiadajcych ziemi, w przypadku, gdy waciciel sam jej nie uprawia, d) w innych szczeglnie wanych przypadkach, ze wzgldu na interes narodowy (np. komunikacja, obrona narodowa). 9. Obowizkiem pastwa jest kolonizacja ziemi bdcej w jego dyspozycji, zgodnie z planem wynikajcym z wanych wzgldw polityki demograficznej. Osadnicy otrzymaj ziemi jako dziedziczn wasno na warunkach, ktre zapewni im byt. Osadnicy bd wybrani po dokonaniu oceny ich zawodowych i obywatelskich kwalifikacji. Szczegln trosk zostan otoczeni synowie rolnikw, ktrzy nie posiadaj prawa dziedziczenia. Kolonizacja wschodnich rubiey ma nadzwyczajne znaczenie. W tym wypadku nie wystarczy samo zaoenie gospodarstw, konieczne rwnie bdzie powstanie miejscowoci handlowych powizanych z nowymi gaziami przemysu. Jest to jedyny sposb zapewnienia zbytu mniejszym gospodarstwom, a tym samym zagwarantowania im opacalnoci. Obowizkiem niemieckiej polityki zagranicznej bdzie dostarczenie wielkich przestrzeni powikszajcej si stale liczbie ludnoci Niemiec w celu jej wyywienia i osiedlenia. 4. KONIECZNO EKONOMICZNEGO I EDUKACYJNEGO WYDWIGNICIA SI WARSTWY CHOPSKIEJ 1. Obecne ubstwo ludnoci chopskiej naley natychmiast zagodzi poprzez umorzenie opodatkowania oraz podjcie innych niezbdnych krokw. Dalsze zaduenie musi ulec zahamowaniu przez obnienie z mocy prawa stopy procentowej poyczek do wysokoci z okresu przedwojennego i przez wprowadzenie w trybie doranym dziaa przeciwko zdzierstwu. 2. Pastwo musi dba o to, eby rolnictwo byo opacalne Musi je chroni waciwymi taryfami celnymi, ustaleniem zasad importu i planem narodowego ksztacenia. Ustalenie cen na produkty rolne nie moe podlega spekulacjom rynkowym i musi nastpi kres eksploatacji rolnictwa przez wielkich porednikw. Dlatego pastwo ma obowizek udzieli poparcia organizacjom rolniczym, aby umoliwi im przejcie tej sfery dziaalnoci. Zadaniem takich zawodowych organizacji bdzie obnienie wzrastajcych w rolnictwie kosztw oraz wzrost produkcji (zaopatrzenie w sprzt, nawozy, nasiona, hodowla zwierzt na korzystnych warunkach, udoskonalenia, zwalczanie szkodnikw, bezpatne

doradztwo, analizy chemiczne itd.). pastwo udzieli tym organizacjom penej pomocy w wykonaniu tych zada, w szczeglnoci musi domaga si znacznej redukcji kosztw ponoszonych przez rolnikw na nawozy sztuczne i energi elektryczn. 3. Organizacje rolnicze musz take ustanowi warstw robotnikw rolnych jako czonkw spoecznoci rolniczej poprzez zawieranie kontraktw, sprawiedliwych w sensie spoecznym. Kontrola i arbitra w tych sprawach bdzie przedmiotem dziaania pastwa. Robotnicy dobrze wykonujcy swoje obowizki musz mie szans zmiany swego statusu na wacicieli ziemskich. Z daniem polepszenia warunkw yciowych i pac bdzie mona wystpi, jak tylko ulegnie zmianie oglna sytuacja w rolnictwie. Kiedy tylko te warunki poprawi si, nie bdzie konieczne zatrudnianie obcych robotnikw rolnych, a w przyszoci bdzie to wrcz zakazane. 4. Znaczenie warstwy chopskiej wymaga, aby pastwo wspierao techniczne wyksztacenie rolnicze (instytucje dla nieletnich, szkoy rednie ksztacce dla potrzeb rolnictwa z bardzo korzystnymi warunkami dla utalentowanej modziey pozbawionej rodkw finansowych). 5. ROLA POLITYCZNEGO RUCHU NSDAP W ODBUDOWIE NIEMIECKIEGO ROLNICTWA Ludno wiejska jest biedna, poniewa cay nard niemiecki jest biedny. Bdem byoby przekonanie, e wiat pracy nie moe mie udziau w oglnym szczciu spoeczestwa niemieckiego - a ju karygodne jest czynienie rnicy midzy ludnoci miejsk i wiejsk, ktre s ze sob powizane na dobre i ze. W obecnym systemie politycznym ekonomiczna pomoc nie da podanych efektw, poniewa polityczna niewola jest rdem ubstwa naszego narodu i tylko polityczne metody mog je przezwyciy. Stare partie polityczne, ktre byy i s odpowiedzialne za sta si liderami drogi do ujarzmienie narodu, nie mog sta si liderami drogi dowolnoci. Zawodowe organizacje rolnicze w naszym przyszym pastwie bdzie oczekiwa wiele powanych zada. Ju teraz duo mog uczyni w tym kierunku, ale nie s waciwe dla prowadzenia politycznej walki o wolno, ktra jest fundamentem nowego porzdku. T walk bdzie w stanie rozstrzygn tylko cay nard, a nie jedna organizacja. Ruchem, ktry doprowadzi do koca polityczn walk o wolno, jest NSDAP .

(podpis) Adolf Hitler


Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza na wielkim spotkaniu 25 lutego 1920 roku w Hofbrauhausfestsaal w Monachium ogosia wiatu swj program. Zgodnie z paragrafem drugim statutu naszej Partii program ten jest niezmienny.

PROGRAM NSDAP
Dopki nie zostan osignite cele ogoszone w statucie naszej Partii, przywdcy nie ustanowi nowych. Mogyby one wywoa sztuczne niezadowolenie mas i da pretekst do podtrzymania sensu dalszego istnienia Partii.

1. damy zjednoczenia wszystkich Niemcw i powstania Wielkich Niemiec, zgodnie z prawem narodw do samostanowienia. 2. damy rwnoci praw dla Niemcw w ich stosunkach handlowych z innymi narodami i uniewanienia pokojowych traktatw z Wersalu i St. Germain. 3. damy ziemi i terytoriw (kolonii) w celu wyywienia naszego narodu i osiedlenia cigle wzrastajcej liczby ludnoci. 4. Tylko czonkowie narodu mog by obywatelami pastwa. A tylko ci, w ktrych yach pynie niemiecka krew, bez wzgldu na wyznanie, mog by czonkami narodu. Dlatego aden yd nie moe by czonkiem narodu. 5. Ten, kto nie jest obywatelem pastwa, moe mieszka w Niemczech jedynie w charakterze gocia i musi by traktowany jak podmiot prawa obcego pastwa. 6. Prawo wyborcze oraz cae prawodawstwo ma przysugiwa wycznie obywatelom pastwa. Dlatego damy, aby wszystkie urzdowe nominacje - obojtnie jakiego szczebla w Rzeszy, w pastwie czy maych miejscowociach przyznawano tylko obywatelom pastwa Sprzeciwiamy si korupcyjnym obyczajom obowizujcym w parlamencie przy obsadzaniu stanowisk. Decyzje te powinno si pozostawi Partii i podejmowa bez powoywania si na osobowo czy zdolnoci danej osoby. 7. damy, aby pastwo uznao za swj podstawowy obowizek oywienie przemysu i popraw warunkw ycia obywateli pastwa. Jeeli wyywienie caej ludnoci pastwa okae si niemoliwe, obcokrajowcy bd zmuszeni do opuszczenia Rzeszy. 8. Naley uniemoliwi migracj wszystkim, ktrzy nie s niemieckiego pochodzenia. damy, aby nie-Aryjczycy, ktrzy przybyli do Niemiec po 2 sierpnia 1914 roku, natychmiast opucili Rzesz. 9. Wszyscy obywatele pastwa bd posiadali rwne prawa i obowizki. 10. Najwaniejsz powinnoci kadego obywatela pastwa powinna by praca umysowa albo fizyczna. Zakres dziaania jednostki nie moe kolidowa z interesami wikszoci, ale powinien si mieci w ramach spoecznych i suy ogowi. . Dlatego damy: 11. Niehonorowania dochodw nie osignitych przez prac. 12. Z uwagi na ogromne ofiary ycia i mienia, ktre pochania wojna, osobiste wzbogacenie wskutek wojny bdzie uwaane za przestpstwo przeciwko narodowi. Dlatego damy bezwzgldnej konfiskaty wszelkich korzyci uzyskanych w takich okolicznociach. 13. damy nacjonalizacji wszelkich przedsiwzi, ktre dotychczas uksztatoway si w formie kompanii (trustw) 14. damy rozdzielenia korzyci osignitych w drodze handlu hurtowego. 15. damy wszechstronnego zabezpieczenia socjalnego dla ludzi w wieku emerytalnym. 16. damy stworzenia i utrzymania zdrowej redniej klasy, natychmiastowego uspoecznienia nieruchomoci sucych dziaalnoci hurtowej i oddania ich w dzieraw drobnym kupcom za niewielk opat. Szczegln uwag naley zwrci na drobnych dostawcw dla pastwa, wadz okrgowych i mniejszych miejscowoci. 17. damy reformy wasnoci ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele spoeczne bez odszkodowania, zniesienia odsetek od poyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemi *. 18. damy stosowania bezwzgldnych rodkw prawnych wobec tych, ktrych dziaalno jest sprzeczna z interesem spoecznym. Nikczemni kryminalici wystpujcy przeciwko narodowi, lichwiarze, spekulanci etc. musz by karani mierci, bez wzgldu na ich wyznanie czy ras. 19. damy, aby prawo rzymskie, ktre suy materialistycznemu porzdkowi wiata, zastpi nowym systemem prawnym w caych Niemczech.

20. W celu stworzenia kademu zdolnemu i przedsibiorczemu Niemcowi moliwoci dalszego ksztacenia si i osigania dziki temu postpu - pastwo musi dokona gruntownej przebudowy narodowego systemu edukacyjnego. Program nauki wszystkich instytucji owiatowych musi odpowiada praktycznym potrzebom ycia codziennego. Rozumienie idei pastwa (pastwowa socjologia) musi by przedmiotem nauczania i to od najmodszych lat. damy, aby pastwo dbao o utalentowane dzieci ubogich rodzicw, bez wzgldu na ich kategori spoeczn czy zawd. Pastwo jest zobowizane ksztaci je na swj koszt. 21. Pastwo musi troszczy si o podniesienie poziomu zdrowia narodu przez objcie opiek matki i dziecka, zakazanie pracy dzieci, wzrost sprawnoci fizycznej ustanawiajc w szkoach z mocy prawa obowizek wicze gimnastycznych i uprawiania sportu, a take przez udzielanie szerokiego poparcia klubom zajmujcym si rozwojem fizycznym modziey. 22. damy zniesienia patnej armii i sformowania armii narodowej . 23. damy podjcia rodkw prawnych przeciwko wiadomym kamstwom i oszczerstwom politycznym i propagowaniu ich przez pras. W celu uatwienia procesu tworzenia narodowej prasy niemieckiej domagamy si: a) aby wszyscy wydawcy gazet posugujcy si jzykiem niemieckim i ich zastpcy byli czonkami narodu; b) aby wprowadzi obowizek uzyskania specjalnej zgody pastwa na wydawanie gazet nie niemieckich; c) aby wszystkim, poza Niemcami, prawo zakazywao udziau finansowego lub wywierania wpyww w gazetach niemieckich, a sankcj prawn za naruszenie tego przepisu prawa byo zlikwidowanie gazety i natychmiastowa deportacja osb zaangaowanych w takim przedsiwziciu, a nie bdcych Niemcami. Naley zakaza wydawania prasy, ktra nie przyczynia si do pomylnoci narodu. Domagamy si stosowania rodkw prawnych umoliwiajcych zwalczanie wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, ktre wystpuj przeciwko wymienionym zadaniom. 24. damy wolnoci dla wszystkich wyzna religijnych; jej granice stanowi bd bezpieczestwo pastwa oraz wystpienia naruszajce poczucie moralnoci narodu niemieckiego. Partia, jako taka, popiera chrzecijastwo, ale nie wie si w kwestii wiary z adn religi. Zwalcza w nas i poza nami ydowskiego materialistycznego ducha i jest przekonana, e nasz nard moe czerpa si tylko z zasady: Interes ogu ponad wasnym 25. W celu realizacji powyszych zada damy utworzenia silnego centralnego orodka wadzy w pastwie. Dlatego potrzebna jest niekwestionowana wadza politycznie scentralizowanego parlamentu ponad ca Rzesz i jej organizacjami oraz utworzenie izb parlamentarnych dla poszczeglnych warstw spoecznych i zawodw w celu stosowania praw wprowadzonych przez Rzesz w rnych pastwach konfederacji. Przywdcy Partii przysigaj uczyni wszystko - nawet powici ycie, jeeli bdzie to konieczne - aby niezawodnie wywiza si z powyszych zobowiza.

Monachium , 24 lutego I92O roku


*13 kwietnia 1928 roku zoono owiadczenie nastpujcej treci: "Konieczne jest udzielenie wyjanienia w zwizku z faszyw interpretacj przez cz naszych przeciwnikw punktu, 17-go Programu NSDAP. Poniewa NSDAP akceptuje zasad wasnoci prywatnej, jest rzecz oczywist, i wyraenie konfiskata bez odszkodowania odnosi si do moliwoci konfiskaty z mocy prawa - gdyby zachodzia taka konieczno - ziemi uzyskanej nielegalnie albo nie uprawianej tak, jak wymaga tego dobro ogu. Jest to zgodne z dobrem narodu. Konfiskata jest wymierzona przeciwko ydowskim spkom spekulujcym ziemi. Monachium, 13 kwietnia 1928 r. (podpis) Adolf Hitler