Sei sulla pagina 1di 5

Lecturi suPlimentore

;-i'"
; ),

qi ttouT,qtrqglg,I4 opera.!uiMqlcel "roY:^t ,i


.i.i ' tit;;;;llr r ".r ' fliiii!r ;' ' ' "' ' " t: ": ':'ti 1r"!l ililrr,.

,
ri ;'

.:r '''

"'

'l '-''" I
-j:ir

"t'

'^'"''dgC qmi JP el feSC U


" ri:'' t 'j'i ':llri

prin arrclggie''' Deci mai' mei altfel ge-cdt Arta lui Pouste fdcutddin nuantei!'aqa'm4surd' ' dintreauditorii conferinle gi ascultatqi eu atdtea incAta fost numit5;- pq nedreptqi poatecAttu tgcmai' - curaridoblnuiali;Am sunt s.entimentele' reflexele' c'are, ;i d, t ra-tti,i nJini eztarcl ;i ar,glo\alismul' imi- inchif,gi cani: artd;miproscopicE, , I: ' ' L impunq:intqtn mod'r interioare^alecelor-ce'a9culle.I,'': teoretiqal unei,salide as9ultdtori analogii,dac[ pe cqrc ., ..Iarcqpriml aplicalie, bdzaacestor tocrnaifihdcd'rse de neinliturat sf renunfila-nuanle, pe careeu o am aqprocgda de socoteald impresia o.unificare pentru qtitea.aterrlii individuale reunite" {in6nd aq ca autorde^dinanJe;de cu-frazq'' ca,un, -Proust, autor',plasic"' ; laolaltd qi, desigur, diferite'intre'ele" Orat'oric haina senili Dgmnul din bhba a treia,in ii aqest scriitor altvie{ " afirmaappdictic, vprbi:despre nu sonere, se poatQ: si 'scrieo cd s freocupat:acumde faptul a 'tritat' ine ; 4ptqapg,r fabi le,,'din'96tre' tau nedgrd,le ceI ei n qi. tlti^nre "i din p ,cartepoqlali un0i ptieten;"doamna bancaa cincea;in 6 Y. rini.-scris. opqa,s-cEz-u e; Aci r 'roc-hii, mani festat lvreodatd cd in verAe, seg|ndeEte clipa aceasta a impruniutat aten[ii necesitate; iar,sfor[drile .binevoitoareale;'unei; nu aceasia i un"i pri"trn" voiumeleIe tenrpsrctrcuvd-"qi E receptive, altd necesitate. obligatoriu s6':g5simalti e inapoi. Ag mai decidec[ o domniqoard solujie decdtexpunereadiscursivd, oricAt ar'pIrea de le-a mai adus lmnp| qi de umbrelg pe'care le ' aCeiia o paradoxalpentr-u conferinf6'Cu ingdduinlad-voastri' preo6upatE'de de analiz['in fapt, in datilnt' . arundddifuz; Ar trcbui si afifm, astacll garycareSansd sd ,roi incerca, reialr prinlr-o cd'intfunazi' care ;a-ilimri,cdirnii dintre auditori se gl4desc insE4iaceastitem6a duratei cortcrete,4dicdunice' forma delamas6..,:', ,.., f.ormeazigi esentafilqzofiei lui Bergson qi, sub nu gdndind, incapenici o indoiali cdn-arn i..f ,$eqfos tirnpului,condilia fundanrental[a'artei lui Prouqt' ' '' i,,. - ?qafari de cei carecrpdin tenomeAm avea doud posibilitifi' Urcind pe inseqi ghicit.lomeneqte - nici nu e pbsibil sd se ghiceascd drumurile muntelui,pe toatepotecilelui, sau gdsindun i"t" 1 -itupiihi-ce ;'" ' gAndtiri; mijloc de a ne instaladirect pe calmea lui, pentru ca de .asemenea ?nsd, de dinaintpde Propst;in genere lllfRomancierii acolos6avempanoramaluiintreagd'. ' iL astfel,cdci s[ ": concret cu'ajutorul unei' puneaufoartebine tqe!pe;sonaje reflectezb r r ,I)e.altfel o intrare'in qtia un constructor'de nu numai ci se analize abstractizantear fi.un surogat de con0ret" o un astfel de aulor 891993Y"? dar printr-un ,tipuri, pedeasupra Si contradictorie. incercdm.deci procedare "r"-Ei.l,*.to3t" acest --incd, qi.darul ubicuitdfii' Ciii.iorii prea increzdtori pi concretul'dulat-ei sondaj in insu-qi :6:l5murim in generg fiecare actuald' uffimitinsd-totul. Sfi'eiiizem concretul;adic6.existenfa unuldintre cei ce.reflecta26. "on""pt. clipn qi sIJ instaldmapoi,indevenire,cdci alt cd.gl socoate arrt putut sdfie in aceltd aqa.Cdc!-inrealitateautorii nu idceau dec?!-p!9rylyr . i '\ . : . : . r 'r nUe XiSt d. COn Cfet ;i i' i . '' cd E de la sine.infeles aceastioperafieeu nu o pot de realitate. realitate ,-TCffiubliniez dintre aceastd deosebirea qtrI93!3l9:l96tuit acest minesingu;. pentru decAt f'ace am gen romancier' sdvd citescun qi concretd realitatea gere i*@ d-e prezent? intr-ocur D gi intr-o piesdde teatru vreme ce pasajcire fi[ura qi intr-un roman' mea, Edte fl din-roman: scoasd l-a aprezentuloi'? ,,Maryil privea furioasi. Simlealimpedecd nu Fffiffit*tptie lu*ului . iintd folosindtehnica la -Te-ai intilnit cu ea aseard teatru! se de Georges gdndici ar'fi de prisoss-omint6' De coloratd realitatea decdt potsdcunosC, amspus' cum conveniird altfel el gtia c6 ea suferd gi'fdrd motiv"' Voi deci si existentelel6s.ibile, toate i;m;XilitAnd dar cd totuqi e cu' mdrturiseascd, se trezi min[ind cu senindtate' tlu in sal6, imi dauseama fit#onltiinte - Nici n-am fost aseari la teatru,ii spuseel, pe neputinlXsd ileduc ce se petrecein sufletul oricdruia in cdndrevedea minte Pe Lucia.
r.|. :

i- :- - ;!",' r :' ':,1 '.'.,' 1 p 1:,:ir ",i.ii' ,i,- :l:

;J ' ;'

!lil ' .'" " '

.lri,

r!,:i'

'lr',

i-11;,

: I

+ Oricunl el a prolestat,preferflnd comparaliacu un lelescop(n'a')

2t2

Mary ar fi vrul sd_l pdtmuiascd. aminliinsdde iqi scenade acum o sdpl5mdnd se trdnti furioasd qi in fploliu". Iatdunmodeldedial@ Mary, qi ceea ce simre simuiGi]li ca?voieqte sI Intr-uneleromanemai proastenici nu mai incape m5:aldiscqligasuplaahsolurutrii!-gtric--Tffi m-Ce;Atdndrulameric'dn constatd ii spune qi Oupe fungiperipefii fetei; te,iubesc, Dorolhy, qi ea rdspurie: gi.eu,iotrnnv. situa{ia e.limpede 3*4:7 ,iar cairea sferEeqte, t ba se caci 'ei secunosc,se cisdtoresc incepeabsolutul qi fericirii. ; ;r - g4rs-"15.UAnd proust la concepliaromancierilor, cam.dinorice qcoald s-arfi declaratEioricif de mari rir

care oratoruln-a luat parte,dar acesleintAmpldri sudT daleca atarc,suntfixateexterior, raportcu o conEtiinld in unic5. Autorulnupretiride decAt qtieat6tc6tgtieorice cd om care trdieqte'in'societale..'. descrietolul ca El in mdsurain caree adunatin conclei;.constituind propria Iui' existen{d,.nu birrpref6niia,de rc.dao exislinli a. uncfie :de:cundaqterea

exis ',la Berlih,alfostrazi;cum spun 'Ziarele;'o manifesta{ie, tot ce pot.sdpovestesc ddr e.atat cAt.afirmd bonstituind astaun'hCt,pui.al ele, din meu: :.'/' Ptt,nurmare; iatd,dupd,bcol, ajunlbm din nou Ia constataiba irtisrtrl nu pbatepov.ejtfd-bcdt,piopria cd sa
- '- :;::r :'J:

i uri om:odniprezeit, asemeni nu. exact,ce ndzuiesc, ce

lgi.sa nu

m onolog; l;- j ; j i ' i i r 1 j

ori[iiiaie)ribnranul ile gciisprctecegoluntu di lui prcist eiiid Ia,pt)r.soianh, inifrt, ;. Ct, acestlung,bcol am ;icr;!s scuii t'd6tdpt'incercdii.mai mdrurite,caci am lirtrat ae_a *t Se va deosebi dreprirltninima Viiiuni lui proust.Ne expticem sensulacesteiexperienle aqtenticgde cel apocrif, decide ce opera,lu'i t'1i!q econstituiti oarecum.ostentaiiv, un lung 1:..11:=tt:otu 9:q",.".,:h: Iileiard9,9narre tiaeretul rtin care ca urngazi exernalul
., i :.' , ..r ,r , ,iji:,

,E.int"l?ggdete aproape (culuneiei tot sub-stituiri


.. -r r i- r _ -_\vg srrvrv ouvDtltulll

, 't,r.F!r{t", sb rrjproduclqi replici de al[i autori,sunt Rerlolaje la persciana treia,s'e a poVeStesc intdrnpldrila
*Ase observa, de pildi, unitateadc peispectivi chiar in un ontorrr ae Jwonn,,,hngul episod.., desi e povestil mai rnult la persoana a treia.Dar aci e doar o ipostazierein acle st_riine naratoruluiinsugi a (n.a.)

lui A. Gide. (ye1i inrliitti'siiiii a rcrmeni,lt,f expeilenld; ii Re.visto finrdiyiilor'Reglab, *'. e diii I9j,i). S;,.va deosebi,.de aserneni, neoptirat; piiho-logisrnul curent (care e un psillologlsrD analitic,dogmatic)de analizaconcretuluips,ll,ologic . esteesenliali;i caracrerizaurl pentru frousr. 1n.i.; " fjl,*** t** Ernst Robert _ Curtius (I gg6-19_s6) scfrjiorgi istoricgeman; a definit lemele perrnanenteale literaturii ajuiopene intr_Jlucrare uronuruentali, Ziteroturo etn.opeond Evtl Metii latin (194g),trad. ;i de Adolf Arnbruster,Editura Univers, Bucuresti, 1970

i273

--.

f,i Lecturi suplimentore


Sd treccmacum la un alt moment esen{ial, la func[iunea timpului in revoluliaproustiand. pentru Dar o mai bun[ infelegere, int6i sdfacemun nouexamen mai al romanuluitip clasic,tip Dickenssd zicem. Romanul ac.bsta vechi iqi alege,dupd cum $ti[i, un erou iau doi, care devin axa inlregii povestirii.Tot -,.r.t-r[ pou.rtit ii, l u, " " personajele.-q*g e t btl qiele,decaleferaledeiprinbe pq linia dubl5principald. d9 De I ai in cepu tu I r om,anulul_fu1!!1a2 s! s!!!r.i r : $e ,proiecteazd asupra.u persoffi nui sa, dintr-osingurddirecfie reflectal,gi mai mult, lumina caun refleptor sau deasupra capului. Lurnea cealaltd exiitd nu sedegradeazd umbrdin raportcu direcliaei adevdratd, decit ca sdne deqq,,p11 in conflict, perlpnalitatea eroului. cu ora gi locul. Numai incepdtoriinu qtiu si deaunitate Mai muli, chiar.de-ia inceput e, in genereddsfris. de,perspectivtluminii,,iar tablourile lor au umbrele ,,A.vqrt /, I qi,Tgqet qrargrr nospu |ij, 9.{c,,,tc., l[tg4 t ti 9 -n-au " anapoda. ' importan!4, nu m9{ifi cd es{n{ialul. ..,..i ,.- variaiite .cdqi sunt.tablourile copijlorEi,evidenl, ., :Maicomige ale De' al tmiriteit biii6ri] eI d ai.t ei pEiiml te',ceieau cu pictorilor maturi, isteEi, modgrni;careimitl pecopii. Ei, stdruin[5 ufritatea de acliine, tg-t aqa@au c6nddesene'az[.qi coloreazio casf fac sdi sevadddintr-o personaJele cotttut'qtet, caLacterci,broul.4.crescu_t dg,rnic dati trei pere[i,cflnd.nutofi patru.Dar,gum y-am spus, cuffii1 moqtenitor siga{ii, d6 darul de avedea astfel il [u mai alesrorimniierii rafionaligti cu darylubicuiEjii,gi hl towiziuni!; Ej,nu,grym4i,cd vId personiijul'dintoatepdrfile dintr;q da6-,,g.ar sp Siip, aceastdeale. ati ald ;nu li.dq 9rrry, jos. La teatrubdrbiaqi umbracorpuluicadela picioare, gdtul sunt luminate,iar umbra se proiecteazd tavan. in gi in afard de faptul cd mai lumineazd alte becuri din stdnga, dreapta, din propriu;zis incAt umbrl nici nu existd gdlbuieqi interferen{e in scend, o baie de luminl ci de umbrefalse.De aceea regizoriimoderniau stinsrampa qi lumineazi acum intensdintr-o singurddirec(ie, prin fereastrd, reflectoare cu mascate. Chiarcdndmai ascund ici-colobecuri, cauldsdplstrezefirescu! cdderiiluminii. prtuirc o pdstrdazd gllfelSr Aceasti.unitate de . de

a4i-

oameni,fdrd ca aceqtia seexprimec$ar. .. ;r -llf; sd tfpl o foarte de ilfpl,pfo.blpnqa afti, a ddieisblulieinsd funcJiei :P,roug{ pgrsonal e ceea qi r riri'Casip@naliza ce 4gds$9.${ruqiilcid.fo4rtg .timpului cargs;ar puteas5'fieaplicati sub influenli lui c o n s t it u ie , p riu , z is rig in a lit a t c a . d a l i t a t e a p ro o mo

sd.fix,im de plouffia a tennlcer Fergson, 4ieslqrry 4devarygeIggl Prgust. caracrensuca


,Unitatea, perspectivd_aminteg-te dc semnificalivceldlalt

terT!. qi e poateo rcvol ln Cei care fag efol{qlde,aciti pe;Progst sfhrqesc prin,a depr.inde voluptaleaacesleiuirit5{i depeispectivdin aEa .el; atuncl e toal pot . mdsurd,incAtcu .foarte nare greutate si mai citea"scd vechile romaa-ql Artiligiogitate.4lor datoriiEpretenfiilor ;oarecuq.d g;grenle.;iQ ultim al ;.acesl4qstgr19i de a qti tot ce sepetrece)Otiedn{,;oricurri oriunde,de a devenirii;P.,rin qi urmare,o$ipctu.l br trebq!sdgg.iedqcd . "artei fi in acelaqitimp in'cieierul a binci persoanecarestau la descrie,lga con{inutului pfez.gnl. Din trecutnupot hia, de vorbdla un ceaili Se parecblorcareau infelesrevtllufia pe4trucdprocedeul'melr o abs!1acfig arifi insolitd,viitorul :' i lui Proustbutciiulsearbdd5. e anticipareg,gVli; prez..entul, s-arputeaspuneaqa, dacd in pestetrei mii de paginiilutorullui Swanrr dI.o cdci nu e gprire, singur imi oferS preaplinul existen{ei infinitate de peisaje; de o varietate.copleqitoare in absolute, cum precized metafizicaberg'sonian6. zi. imaginealor, redi o suti de personaje propor{ii vaste, de Ce'va descrieartistuIdeci?Confinutul'prezent? cuprinzAnd cincizecide ani din viafaFranfei,dar opera Adicd biroul lui de-acasd,,,cogitationele" clipa din lui are aceaautenticitate afirfii\xistente halucinantd aceea?Ar fi simpld fotografie ori altfel analizd. : : : i l1 .conglelgrlocqgtgel lfq _cA tEcu hotdrdreded-u clivu l, fenomenologic5. Dacdar fi sdincepun roman, srizicent ".ri farmaceuticul. ttt clipa asla,eu ar trebui s5 descriusala,Iumeade aci,
<-

nraiates insini*rlf" -destril lui cdtre priiiteni, de{nullra5riDraDinpdgaie-ji ei. qi rnomentuoarecum:ihiai' dc urmarii ain,-stiu gieu l, g$ra , .proiiritiane; relu6nfl.expunerBa sep-6..iib,$[ dar ne directi

214

Li
i. l l i

I
L

l,
I I

Lecturi suplimenfore 6
cesiml qi ceea g6ndcsc. apoisI conlinuupind am ce $i fdcutvolumulcu tot ce seintimpld de aci incoto.Ccva din acesl procedeu folosit,e drept, celebru a un romancier irtandei, din gloriileromanului una de european azi,care, principald, infdliqat zi din via{aomului in.ope5lJyj a o mod ciudat, la o lhtl bunI, cu careprivcamir"nprcund de de pevaporslfincile insuleiPrinkipo tot ce s-atcgat de intrebarc memorievolunlard,"r". lrdirc concrell. estc esle De aci incepe obiectul artci. Romanut meu va lrebui sd cuprindd Ian[ul

'itffi'Eq:,:,fiolqo,,,l[:,":jl"ryqt"'utn 'pp,e.1ep1iiii.qia9intampla iurn"ii"G;;"i";f yp;befc- mi-arqrice dpil,qa idinid n guieniii. n a,;gii;{i;lifilf,i;,t*;l,;'v;",nuin, iri ai auieniii,'i! ,lqtt"tlii''"i ir n ia "iii,i.a
l.ttt::i.*:grbeam:.ias*upta.cdreia ng gt

clipa ,ili i+ltjlil,af;iiv,gh'iiirlii ,9'*,'p,litiiell tgi#,P"i,{dl +S,q,tliJifa liil,i4i in't'oill9,.,1m,'igiia,in '41flE il;F t 1i*lpeqiein'iorinareasocialii jsi-riti'uro"i"r","p.itiibita iti-i$'id..a amintiril cdnd ad' ac-rjm i'6nlaf Aceisla ii] lili, fn ;n$.linj1r,oac5.
il,

doriqjiihiqi'niele, ic'eabu.ry'iie g4nEli,iiiaoi"ri, o p'agiqd, 1i"ir"ci g-iuu. niele, in bu.rg6ii ag ae'ianauii,ifido-igli, p'aeind. ooux, ooud.ii"ir""i bii'olsuriiinJJ""l-t ''" .,, I ip,?rc'e.a brq iiagii9rcl:i: ''t'-, "conqjiiniqi' abitilute; int4d . ,' ''Ait4.se intdmpld akfet de ctriai'te cat'eVa I im3gipi,,p4zuinle,:hfirma1ii",leei{i ori'cu ;i "Amintirifg drtt}t Id r;tihdf;ib du tiiipi du. rrebu.it Spfritdm insi ,(,ilil{i,;tli'l$!,ie,d#Piciiv.fut,-tiv#erii lu iia ^Sa. C6k.ip,p.,",t , Iuht iena.inipgis6na,f pioiiriit-e i;-13|, ir;11nl6iiriite ihetri'imlritr,rr"fAg ,dincaput ihete'aq1irii.i.ri;fA gpaiie ,din'caput pr{a putlmita r" dbioieazh so lggulgic{ lggului omi:morieput'Jfilq* nbioi""rh 9g-9,mi:mqrie

ponelteie.icig$,i41a,r.npl#ea'ipiq."u1ad:nurlaa"a , ,.. ,;l ,,-,: ,,.. ,l3,il:"Py!' ...,. t,, i-i ,,,t1 ci',9tail, in.fluxul slricdfraza?Nrq;"ii-i.",nici'tiacaiaigr"iiiineu'a.in!'d* ;il -"-;t,,.,.14,f;"o-lpii!ytid,n"re2enlglli

iiiidresut opere .i ,' in'.rnoq'ri'"ilji,i, tisalie'lB2a"sdsour"'it,i*ijt i,cii itlatg Hnei ,nig4ltiripryi,qAnfqu. ggi;1inq hlqnie gaziril; roir;Q;ire-cd dealt amintiritoi. ibtul bardicrrciimdi pbvesresc {e alt4{gcalin bana oiriia-dtui"" imi-aduq'Iminte, ae'li'iin'iu.'rant.'43;hiie ,flttilesglqli;ig{ps4d..e,Piougl,nre[ios'originald,Eiiare, iibrnirici 'de oearrlel,alostunuldinlr:r$gli,Yelerezistnleicri]icilor ltlfel,afost'tiriul dinii'e re_zistinlbi criticilor inlimplare? \.lu-i iiimic, fed un's.oi'dei;i{",1dth ui inlimlffigz,5t,i-iiii-i",' q+fun r-oi'99. 4oiivele ljai'dntbzZ,'si,i

iur'o''C"itbttu ,$giiqr ''' asrfetrd'dipliqlgt,iiiti"i*rf;tie1,i;ia,"paiarciahep , , . ,',::: ; : 1. ,' ,a{ey,!1tgeieqii,it,ditlii,.,..., "'p:;i "' iretela, ^: , ,doar'in 1 r ] L 9 # ; r " t c l e t g l c o n u n u l r l . l c l u l t c l u D a l a l o a n e . sllriiil-' r ^^ _ i r _ doar'in eartiiieTare,rilep,c.^vat,';a;t;tb!ii.-,"r:irtji::ir . .'. D.i; cii.iiqi1i,u1uJ,rral,ri"'111qegqtiiil1ei rilrl:'C" +Ai'i;;l;t;i.i;!iT1--;"ii.il1iil,urutr?a1,ri";'111"{;qtii;1ei' " ^.tfireTuril
..:lvrqrq!ywruv.qrvr.. wr r r ly i- .
rll

.',i,9s',ur,9n p:'fiiy'i,qr ii*ai-.!ni4ra ' l', ,tN;:-;1, ,,1u1.at;'iu:uiai ;itiiitt.",."e."ii1iii;aqte 1slllti,tr nupbatb pbpfb&iorut'irtd;1ddz, inqela un sd.,tu.nition"l".fr.iije',ih pb
ir"*"nrh''bluh.

sdii,noiiil i,l,t9g," amdn'irntele rllrrrl('curgdtoare celor surgatoarc ale celor ale oouazecl $t palru de ore. ,^,,i^--.^.,^ ,^.,-.--.-rr, :sincei a , ,...,,Yd T,arllyi$,e-sc cd repltaliaeuropeaiir t"..qilqi",f p?I: neildrpldtil?, in ea ceva F. l,Yi,ltir.: d'6 a pqocgbgului naturalist, Fiidste, .{ip,lipsa s'6inninciqiti iid maie foibgrdiTe'a tadrului exteiibrl'e notalic yiblii a interioare, prirl.materialul dar impus multprea e sdracl qi fdrd'merit,ca'td',j,ug.tificc o asbmenea reputa{ie aceleasi. cerguride la ,::i"q::T,i ,T:_!31,94,,?dtec'um Rtiiue"{aqr1{!i;9 a"ti cgtg ,Janiat",'cdm spunc se !'I.ouvellg
lt:..' r t ,1.

amintiriiormelginvoiu'niare'. aci se ivegteo alld amlntlfllor mele lnvolunlare. Dur aci se ivegt_e I)ar 'aificuttate. Luiillt itnintirilormelee spontan, n:i,ilqlr: El nu urmdrcqre sche.ler un de.fapte, ",r"*a.lii#;tl; construclie arhiteCiirrild., sfdrqir, in mem6ria meanu fufrc!ioneaz5.anj ieazd,involunlar, unpian rftretio dupd caresi c<iincioi'iuregulileinvilati Ia.csGrica, at6 pcifectului romdti clasib. Accitacuii6stea'o'pr.Zentare a personapior, o inibogd[ire treptatdloi unin"rputO" a o.grddalie agliune,gi'qg gylririnalia'qi iri 99nf1i9t, ' i i.fa uh soi'd"bbroriiie: .'' ' .

il
! i'

i.li
t lt ,

iti

ili ilir

:l; i4'Fii;fiii4;;Iii,Jl;l,l;;#i'd;ili';*;j'#h#i ,ll ,.{[l"rnliif;{*#iti;f+i;,e19esi,"t*do;;*ur[ "cd 'b4ng. prou' i.llj"A mu!{ 'our1i,i'dioiriti.ile ftoii:iiieatia;rOr;';il;'a" ;iii;ii"irlil;;a,"r*-i
,tuyial:g. ., ' ,',. indicrqiunuldinire rdai,iiuii cei ai timpurilo'i

arun^",i iniiliiii. ,:oaram;,i1np.FFsia,

Cum senumea regeleCretei?Aulomat:Minos. La ie an coeziune indiscutabild opereiintregi.Cimentul operei a s-a urcat pe tron $tefan cel Mare? Datele acestea nu luiintregi,deqirealizatiladerivamemorieiinvoluntare, participdpropriu-zis trdirea la concretiaconqtiin[ei mele. e constituitprin tonul afectiv,cdci structuraafectivdii Su.ntsimileabslraclii.Nuseleigdorginicmaidenimic, cdlSuzegte memoria,chiar atunci c6nd accentulcade decAtprin actul prezentdriide periferia eului. Aceastd esenfial cunoastere. urrnare, pe Prin celetreimii depagini memorievoluntard poatbsEconstituieobiectulartei. nu sunt dec6tin'strumente nu care sd ne permitd cdutarea insdcu totul altcevaar fi fost dacdeu aq fi rrdit g6ndul: ,,timpului pierdut" cu ajutorul niemoriei involuntare, RegeleCretei se numeaMinos. imi aduc ahinte c6nd singuracarne poateda realitatea concretd. am auzit numele acesta... Nu.de la un profesor,ci, in

' "' tutr-6ridrvoluntarr ae nr;"i'abstraclii. ;i;;{ioli"" n'e' .""*",;i;;;;;; "br"ti"ieni r:;;;;;;"'fi;"r, iritreabd'cineva: 6x8?Aulomat: Cdtfac qi Patruzeciopt. de'aceastd frn"1iun"."".ii"."Ui ld, ofecttvrtii,-i" a '.''.

lil ill lt

it,

li il

ii

il ii

2t5

al memoriei' Din pricina acesluidrum nedtivilit pe clni'rta griTului romanullui Proustcaredre,anun{at de Du.c6td chez, uofu- in 1913cd va fi in trei volume: retrouvd gi'Le Teinps t" Sir"),,r, c6ft de Guernnntes 19l6 in (ddicdretrdirea cbntbmporfriei!9lg) aniihlqt'ln 9

si, volu gno[ 9!Iii.P'pl'u ll iqpatru, me, 11,,lisgl'3i' "" saisprezece, '. ; I !"iYiYp'ii",ii iiiahavhiz"si|4in:ut, aulitai, uia*u' i'.'b,i de i, L #ii ip;,,iitib ardmilslsi, cel al :l'dorld Pu'volume' "vd, in "riiinadevenit gaAAe cii)eihihiiies doilea ^Lij
eI devenit v6tumirtal doiieadin'Guerinntes'a -Jodonte ieria intfeagd' trei volu.me', astfel'dVem $i

e deddoua in ;;;:;;;;;;;a""tpariilointre'iaip gea

rii 5pq1i,ii $;["i pgi1"s++ti4 ltlantbia*t

p,q?j9,g1n pr""i#-ti'a uu"d d sd Tr'ebuie 1a19sWi i il mI fr?"T1:lii:::':i: i3, fo t ie g au s fdcu ip, greclil 13 i' trd nb er gea

jle?il.li;,:,*irtL,'*'-tr$lri*mHi* ffi ,E*


fi::';T#ii:t*'"*ital jl-qdii;';t3;1;iritrlaaever

tl;:i; Ia'ia ti* al t*,ipi:'f,:ll lry* [[ [ioe "*p"ii :, ":',

s**,rrmt*ffil$:;mtxr'ffi

i i ,.,

..t:J ii.!' .ti .;: I i !;.

,.,.,'.,1 1 ...

: _ . t. , l:i i

f': ]j i ..'

i' ii.: ',l" ::;

'

* Frangois de l4"ih# clasicisnului

(larrl6rs)

claritilii qi al rigori'ipoet.ice, ideatul careirnpune baroc, - poerfrancez

'i. ce va Sla la origilt

::..'

216

Potrebbero piacerti anche