Sei sulla pagina 1di 1

P E D M L U VA

P E D M L U VA
NIKDY JSME SI NEP LI, ABY TENTO P BH byl pravdiv. Pvodn se mlo jednat otelevizn dokument pojednvajc o jedn z mnoha konspiranch teori, kter nicmn nut lovka kzamylen. Rozshl vzkumy vArgentin, Polsku, Nmecku, Velk Britnii a na ostrov Fuerteventura (patcmu ke Kanrskm ostrovm) vak pinesly pesvdiv soubor doklad potvrzovan adou oitch svdk, kter vyprvj zsadn odlin pbh ne oficiln historie druh svtov vlky. Slovy Winstona S. Churchilla: Djiny p vtzov. Tato vta se dokonale hod nahistorii Hitlerova tku ztrosek Tet e, knmu dolo vdubnu 1945. Podle naeho nzoru je dsivou skutenost, e nakonci druh svtov vlky unikl nejbeltj lovk svta, Adolf Hitler, zNmecka adoil svj ivot vArgentin ae jeho pobonk, Reichsleiter Martin Bormann, iHeinrich Gestapo Mller, klov postava pi plnovn tzv. konenho een, se rovn vyhnuli spravedlnosti a pipojili se kesvmu Vdci. Nemn znepokojiv jsou idkazy otom, e Amerika aBritnie umonily tk stovkm nkdejch nacist,1 jako byli napklad konstruktr raket Wernher von Braun asadistick muitel Klaus Barbie, takzvan lyonsk eznk. Oba mue vpovlench letech zamstnaly americk vldn ady amnoha dalm byl umonn odjezd doodlehlch kout svta. Jet nyn, vlt 2011, vdob, kdy tato kniha jde dotisku, byl usvden jednadevadestilet Ukrajinec Ivan John Dmjauk ze spoluviny navradch 28060 id vsobiborskm tboe smrti vPolsku, knim dolo oosmaedest let dve.2 Dlouh lta spokojen il jako zamstnanec Ford Motor Company v ohijskm Clevelandu, ne ho vroce 2009 Spojen stty vydaly doNmecka, aby se usoudu zodpovdal zvlench zloin. Neexistuj dn forenzn dkazy o tom, e Adolf Hitler a Eva Braunov zahynuli veFhrerbunkeru jejich smrt nevidl dn oit svdek. Slavn lomek Hitlerovy lebky, po desetilet uchovvan vMoskv, byl konen podroben analze DNA. Veskutenosti patil en mlad tyiceti let, a nikoliv Ev Braunov.3 Rovn neexistuj
19

dn veobecn pijman dkazy odajn smrti Martina Bormanna; v roce 1998 nmeck ady oznmily, e kostra pohben nedaleko Reichstagu (skho snmu) geneticky odpovd starmu, ble neurenmu Bormannovu pbuznmu; popel z ostatk byl rozptlen domoe. Bormannova rodina odmtla zjitn uznat. Kosti nalezen vMllerov hrob pi exhumaci vroce 1963 veskutenosti pat tem rznm lidem. Ukeme, e posledn oficiln zbry Adolfa Hitlera sArturem Axmannem aHitlerovou mlde z20. bezna 1945 veskutenosti zachycuj Hitlerova dvojnka. Modern vda prokzala nade vi rozumnou pochybnost, e mu nafi lmu ifotografich nen Hitler, by je mu velice podobn, ale jeden zady jeho dvojnk. Alf Linney, profesor lkask fyziky naUniversity College vLondn auznvan odbornk na rozpoznvn tv, si nanai dost zbry prohldl aje pesvden, e nejde oHitlera. Hitler ostatn nebyl jedin, kdo zamstnval vrohodn dvojnky. Stalin jich ml nkolik aChurchill pinejmenm jednoho. Poln marl Bernard Montgomery Monty vyuil dvojnka pi spn lsti, kdy poteboval oklamat Nmce ohledn svch pohyb ped Dnem D vroce 1944. Kouzelnci tento trik znaj stovky let. Lid vid to, co oekvaj, e by vidt mli. Nejfantastitj verzi zmnnho kouzelnickho sla uskutenil Martin Bormann 28. dubna 1945, kdy nahradil Hitlera dvojnkem u pi vystoupen naveejnosti 20. bezna. Hereka zfi lmov stje ministra propagandy Josepha Goebbelse spomoc nejlepch kosmetickch es vi zaskoila zaEvu Braunovou. Nhradnci zaujali msta ve Fhrerbunkeru, zatmco Hitler s Evou unikli. Bormann pokraoval vard jet dva dny, dokud si nebyl jist, e prav Hitler je vbezpe, apot naaranoval falenou dvojitou sebevradu Hitlera a jeho novomanelky. Oba dvojnky nechal bezohledn zavradit tento skutek tm jist vykonal Gestapo Mller. nikov trasa dosoustavy berlnsk podzemn drhy dosud existuje. I v Londn najdeme podobn chodby, vedouc ze sklep Buckinghamskho palce asdla britskch premir vDowning Street 10 dolondnskho metra, uren kevakuaci krlovsk rodiny aelnch pedstavitel vldy aarmdy vppad, e by doLondna vtrhli nacist.
20