Sei sulla pagina 1di 9

1

GIuseppe AIberLonI
AIIu rIcercu deI mIgIIor cuvuIIere deI mondo. RIIIessIonI su uIcune rIcercIe dI
Georges Duby dedIcuLe u nobIIL e cuvuIIerIu In runcIu Lru II X e II X secoIo.
|A sLumpu In MedIoevo e oILre. Georges Duby e Iu sLorIogruIIu deI nosLro Lempo, u curu dI D. RomugnoII, BoIognu
1qqq, pp. 11q-16 deII'uuLore - DIsLrIbuILo In IormuLo dIgILuIe du "ReLI MedIevuII"|
1. ' orIgIne: Ie rIcercIe suI M connuIs
NeI 1qq1 Georges Duby dIede uIIe sLumpe un IIbro In cuI uvevu rIcosLruILo con grunde pussIone Iu
suu IormuzIone cuILuruIe, Ie Luppe deI suo mesLIere dI sLorIco, Ie moLIvuzIonI cIe Io uvevuno
porLuLo u Imboccure dIversI, e uppurenLemenLe dIvergenLI, umbILI dI rIcercu
1
. n quesLu
rIcosLruzIone occupu uno spuzIo rIIevunLe Iu descrIzIone deIIe rIcercIe cIe gII permIsero neI 1qz dI
dIscuLere Iu suu Iumosu LIse dedIcuLu uIIu socIeL deIIu regIone dI M con neI secoII X e X
z
. Per
queI cIe mI rIguurdu, - dIce Duby- duI IIbro cIe Io LermInuLo dI redIgere neI 1q1 e cIe dIIesI uIIu
Sorbonu I'unno seguenLe, un IIbro reIuLIvumenLe corLo, mu, Lru LuLLI queIII cIe Io scrILLo, queIIo cIe
Io eIuboruLo con muggIor puzIenzu, con muggIore curu e rIgore, uscILo, me ne uccorgo, LuLLo cI
cIe Io prodoLLo In seguILo

. I IIbro suI M connuIs, InIuLLI, - sLruLLuruLo secondo II modeIIo deIIe


LesI regIonuII ussuI dIIIuso In runcIu u purLIre duI prImI decennI deI 'qoo - sI presenLu come un
reperLorIo dI LuLLI I LemI cIe Duby uIIronLer In IuLuro: In esso, InnunzILuLLo, gI conLenuLo
I'upproccIo cIe Io curuLLerIzzer sempre neIIu rIcosLruzIone deI pussuLo, un upproccIo cIe, pur
essendo IorLemenLe debILore deI nuovI meLodI sLorIogruIIcI proposLI du Murc BIocI e dugII sLorIcI
gruvILunLI uLLorno uIIu rIvIsLu deIIe "AnnuIes", uIIonduvu Ie sue rudIcI neIIu "sLorIu socIuIe" dI
MIcIeIeL. Non soIo, In esso sono gI ben deIIneuLI I due poII prIncIpuII uLLorno u cuI Duby sI
muover neIIe sue rIcercIe: Iu socIeL ruruIe e queIIu urIsLocruLIcu, II mondo deI conLudInI e queIIo
deI guerrIerI. Mu, cIcIe per noI pI ImporLunLe, uLLruverso Ie rIcercIe dedIcuLe u un mIcrocosmo
regIonuIe, Duby rIusc u enucIeure unu cronoIogIu deIIo svIIuppo socIuIe uLLorno uI quuIe ruoLer
LuLLu Iu suu operu successIvu. Per cIIurIre megIIo quesL'uspeLLo, pu esser uLIIe IuscIure
nuovumenLe Iu puroIu dIreLLumenLe u Duby: In duI mIeI prImI conLuLLI con Ie curLe dI CIuny, mI
eru purso cIe Iu nuLuru dI LuII uLLI sI modIIIcusse rudIcuImenLe Lru II q8o e II 1oo. I rIIIuLo deIIe
unLIcIe IormuIe, Ie esILuzIonI degII umunuensI, II Ioro sIorzo per uppresLure nuove cornIcI non
derIvuvuno, con quuIcIe rILurdo probubIImenLe, du unu LrusIormuzIone proIondu deI rupporLI
socIuII? PurLendo du quesLu IpoLesI, mI sIorzuI dI scoprIre In cosu consIsLesse LuIe muLumenLo e dI
spIegurIo. NuLuruImenLe, come LuLLI gII sLorIcI deII'epocu, credeLLI dI poLerIo Iure con I'economIu
q
.
RIcosLruendo quurunL'unnI dopo Ie sue rIcercIe, Duby rILenevu dunque cIe I'upproccIo udoLLuLo
Iosse In purLe Lroppo IImILuLo; LuLLuvIu, nonosLunLe Ie sue presunLe "curenze", Duby neIIu LIse poL
IormuIure unu LesI InLerpreLuLIvu compIessIvu cIe segn proIondumenLe Iu suu rIcercu e cIe
possIumo cos rIussumere: Lru II q8o e II 1oo I documenLI deII'ubbuzIu dI CIuny sono curuLLerIzzuLI
du un muLumenLo neI IormuIurIo, neI IessIco, un muLumenLo cIe rIspeccIIu unu LrusIormuzIone
deIIu socIeL, In cuI, puruIIeIumenLe uII'IndeboIImenLo deI poLere cenLruIe, sI ussIsLe u
un'uIIermuzIone dI nuovI poLerI IocuII, u curuLLere sIgnorIIe. 'uIIermuzIone deIIu sIgnorIu Iu
perLunLo Iu condIzIone necessurIu per Iu rIIonduzIone deII'orgunIzzuzIone pubbIIcu su buse IeuduIe.
TuIe uIIermuzIone segnuIuLu duI venIr meno deIIu gIusLIzIu pubbIIcu, duII'emergere deI cusLeIII
come perno deII'orgunIzzuzIone socIuIe, duIIu sosLILuzIone deIIu conLrupposIzIone Lru IIberI e servI
con queIIu, nuovu, Lru conLudInI e cuvuIIerI. Mu cII eruno quesLI cuvuIIerI, cosu IndIcuvu verumenLe
II LermIne mIIes? CuvuIIerIu e urIsLocruzIu cosLILuIvuno un unIco corpo socIuIe? A quesLo Lemu Duby
Iu dedIcuLo unu purLe consIsLenLe deIIu suu rIcercu dugII unnI CInquunLu sIno uIIu morLe. n quesLo
breve suggIo Io cercuLo dI rIcosLruIre uIcunI momenLI dI quesLo percorso cIe, proprIo per
I'upproccIo sLorIogruIIco coerenLemenLe seguILo per LuLLu Iu vILu du Duby, sI InLreccIu In
conLInuuzIone con uILrI LemI e uILrI umbILI.
1
G. DUBY, 'IIsLoIre conLInue, OdIIe Jucob, PurIs 1qq1.
z
G. DUBY, u socILuux Xe eL Xe sIcIes duns Iu rgIon m connuIse, EdILIons de I'EcoIe des HuuLes ELudes en
ScIences SocIuIes, PurIs 1qqz.

G. DUBY, u sLorIu conLInuu, BompIunI, MIIuno 1qqz, p. 6z.


q
bIdem.
z
z. MIIes e nobI I I s: due LermInI per un' unIcu reuIL?
NeIIu LIse Duby dIede gI unu prImu, decIsIvu rIsposLu uI quesILo suI rupporLo Lru mIIILes e nobIIes,
suIIe reuIL socIuII soLLese u quesLe deIInIzIonI: egII rILenevu, InIuLLI, cIe neI X secoIo neI M connuIs
II LermIne mIIes sI Iosse dIIIuso per IndIcure sIu I guerrIerI, sIu I sIgnorI dI cusLeIIo; ben presLo sI
surebbe uIIermuLo In sosLILuzIone deII'uggeLLIvo nobIIIs e surebbe sLuLo uLIIIzzuLo per desIgnure un
unIco gruppo socIuIe, sIu pur suddIvIso In due dIversI IIveIII, neLLumenLe conLrupposLo uI resLo deIIu
socIeL. GI ugII InIzI deI secoIo X perLunLo per Duby I cuvuIIerI sono gII uomInI IIberI deIIu cIusse
superIore cIe non conoscono coercIzIone, mu soIumenLe obbIIgII vussuIIuLIcI

. u cuvuIIerIu
quIndI non surebbe I'espressIone dI un nuovo gruppo socIuIe dI purvenus, mu surebbe espressIone
deII'unLIcu "nobIIL" cIe Iu ucquIsLuLo IInuImenLe un conLorno e unu deIInIzIone, crIsLuIIIzzundosI
uLLorno uI mesLIere deIIe urmI e uI prIvIIegI cIe suI pIuno gIurIdIco LuIe mesLIere procuru
6
.
Proponendo quesLu perIeLLu IdenLIL Lru cuvuIIerIu e nobIIL Duby rIprendevu In purLe precedenLI
unuIIsI dI GuIIIIermoz, II quuIe ugII InIzI deI 'qoo In un LesLo ussuI upprezzuLo du Duby uIIermuvu
I'IdenLIL neIIu runcIu deII'X secoIo Lru I LermInI mIIes, IIber, vussus e nobIIIs
;
.
ConLemporuneumenLe, LuLLuvIu, modIIIcuvu proIondumenLe I'ImmugIne deIIu nobIIL proposLo du
Murc BIocI, cIe dIsLInguevu Lru unu nobIIL uILomedIevuIe InLesu come nobIIL dI IuLLo, e unu
nobIIL deI pIeno medIoevo deIInIbIIe come nobIIL dI dIrILLo, come cIusse gIurIdIcu
8
. Per BIocI soIo
neIIu secondu meL deI X secoIo LuIe nobIIL uvrebbe ussunLo queI LruLLI cIe I'uvrebbe porLuLu u
IdenLIIIcursI con Iu cuvuIIerIu.
NonosLunLe quesLu presu dI dIsLunzu, I'InIIuenzu dI Murc BIocI suI gIovune Duby Iu IondumenLuIe,
In purLIcoIure queIIu deI Murc BIocI deI CurucLres, In cuI sLorIu e geogruIIu sI Iondevuno In
munIeru rIveIuLrIce
q
. Mu, per quunLo rIguurdu Ie rIcercIe suIIu nobIIL, nuLuruImenLe I'operu cIe
muggIormenLe InIIuenzDuby Iu u socIeL IeuduIe, cIe Iesse uppenu pubbIIcuLu e cIe Io segn
neIIo sLesso modo dI scrIvere. PI cIe per Ie sIngoIe usserzIonI, Iu SocIeL IeuduIe dIvenne un
rIIerImenLo per Duby In quunLo "operu-munIIesLo" dI un nuovo modo dI Iur sLorIu e dI uLIIIzzure Ie
IonLI. EgII scopr come Iosse ImporLunLe non IImILursI uIIe soIe IonLI documenLurIe, mu peneLrure
dIreLLumenLe neIIe socIeL pussuLe uLLruverso Ie LesLImonIunze IeLLerurIe. CIvuIevu In purLIcoIur
modo per un gruppo socIuIe come queIIo deI guerrIerI uI Lempo sLesso commILLenLI e pubbIIco dI
cunzonI dI gesLu, romunzI cuvuIIerescII, nurruzIonI sLorIcIe. QuesL'InsegnumenLo dI BIocI segn
proIondumenLe Duby sIno uIIu produzIone pI Lurdu, sIno uI conLroverso GugIIeImo II
murescIuIIo
1o
.
. I suggIo deI ' q6 e I rupporLI con Iu sLorIogruIIu Ledescu
D'uILronde non sIcurumenLe un cuso se Iu prImu cILuzIone deI prImo suggIo dI Duby sIu proprIu
rIIerILu uIIu SocIeL IeuduIe
11
. n quesLo suggIo, pubbIIcuLo neI 1qq6, I'InIIuenzu dI BIocI, In
purLIcoIure per quunLo rIguurdu I'uso deIIe IonLI, LemperuLu du queIIu, uILreLLunLo ImporLunLe, dI
CIurIes-Edmond PerrIn, uI quuIe Duby Iu uIIIduLo per Iu LesI duI suo prImo muesLro, Jeun DnIuu;
In esso Duby svoIge unu precIsu unuIIsI deII'ummInIsLruzIone deIIu gIusLIzIu In Borgognu
merIdIonuIe duII'eL curoIIngIu uI pIeno medIoevo, presenLundo gI II perIodo cIe vu grossomodo
duI q;o uI 1oo come II momenLo decIsIvo neIIu LrusIormuzIone deIIe IsLILuzIonI gIudIzIurIe,
LrusIormuzIone IeguLu uII'uIIermuzIone deIIu sIgnorIu dI cusLeIIo, cIe uvrebbe porLuLo u un

G. DUBY, Unu socIeL Iruncese neI MedIoevo. u regIone dI M con neI secoII X e X, I MuIIno, BoIognu 1q8,
p.z8.
6
bIdem.
;
A. GUHERMOZ, EssuI sur Ies orIgInes de Iu nobIesse en runce uu moyen ge, PIcurd, PurIs 1qoz.
8
M. BOCH, u socIeL IeuduIe, EInuudI, TorIno 1q;q, pp. z-z.
q
CIr. G. DUBY, u sLorIu cIL., pp. 1z-1. I rIIerImenLo u BIocI M. BOCH, es curucLres orIgInuux de I'IIsLoIre ruruIe
IrunuIse , CoIIn, PurIs 1qz.
1o
G. DUBY, GuIIIuume Ie MurcIuI ou Ie meIIIuer cIevuIIer du monde, uyurd, PurIs 1q8q.
11
G. DUBY, RecIercIes sur I'voIuLIon des InsLILuLIons judIcIuIres pendunL Ie Xe eL Ie Xe sIcIe duns Ie sud de Iu
Bourgogne , In "e Moyen Age", L. z (1qq6), pp. 1qq-1qq e L. (1qq;), pp. 1-8 oru uncIe In G. DUBY, e socIeL
medIevuII , EInuudI, TorIno 1q8, pp. z-qo.

muLumenLo deII'urIsLocruzIu non du un punLo dI vIsLu "bIoIogIco", mu du queIIo socIuIe ed


economIco.
I suggIo deI 1qq6 e Iu LIse uvevuno dunque segnuLo Iu sLrudu muesLru deIIe successIve rIcercIe dI
Duby. Eruno ormuI IndIvIduuLI I LemI, eru IndIvIduuLo uncIe I'usse cronoIogIco, posLo Lru II MIIIe e
II 1zo cIrcu. ungo quesLu sLrudu InconLr numerosI osLucoII, deLermInuLI du sLudI cIe
conLesLuvuno Iu suu InLerpreLuzIone, mu uncIe numerosI "compugnI dI vIuggIo" cIe gII permIsero
dI ruIIorzure Iu suu IpoLesI dI buse. Tru cosLoro dobbIumo rIcordure sopruLLuLLo Gerd TeIIenbucI,
KurI ScImId e gII sLorIcI deIIu cosIddeLLu "scuoIu dI rIburgo". nIuLLI, proprIo neIIo sLesso unno In
cuI Duby dIscusse Iu suu LesI uIIu Sorbonu, presso I'UnIversIL dI rIburgo Iu IonduLo du Gerd
TeIIenbucI II "reIburger ArbeILskreIs" cIe sI pose II IIne dI sLudIure Ie preroguLIve deII'urIsLocruzIu
medIevuIe, u purLIre du nuove, precIse unuIIsI prosopogruIIcIe
1z
. n quesLo conLesLo Iu sopruLLuLLo
KurI ScImId u compIere InnovuLIvI sLudI suII'urIsLocruzIu Iruncu e suII'esIsLenzu o meno dI rupporLI
Lru urIsLocruzIu uILomedIevuIe e nobIIL busso medIevuIe, sLudI IncenLruLI prIncIpuImenLe
suII'unuIIsI deIIu sLruLLuru IumIIIure. n buse u quesLe rIcercIe ScImId propose dI dIsLInguere
neLLumenLe I gruppI urIsLocruLIcI uILomedIevuII (SIppen) du queIII successIvI uI MIIIe
(GescIIecILer). prImI surebbero sLuLI curuLLerIzzuLI du purenLeIe orIzzonLuII e du unu scursu
"coscIenzu" IumIIIure, u conLrurIo deI secondI, u sLruLLuru ugnuLIzIu e, dI conseguenzu,
muggIormenLe cIrcoscrILLI
1
. QuesLI sLudI, condoLLI con unu prospeLLIvu sLorIogruIIcu ussuI dIversu
du queIIu dI Duby, conIermuvuno In ognI cuso un'InLuIzIone deIIo sLorIco Iruncese, ovvero II
proIondo muLumenLo neII'uuLocoscIenzu urIsLocruLIcu e neI modI dI LrusmIssIone e dI deIInIzIone
deIIu memorIu IumIIIure cIe curuLLerIzzI decennI u cuvuIIo Lru II X e I'X secoIo. Non u cuso I
rIcIIumI dI Duby ugII sLorIcI deIIu "scuoIu dI rIburgo" neIIe sue rIcercIe successIve uIIu LesI
surunno cosLunLI e IrequenLI.
q. ApproIondImenLI LemuLIcI
GII unnI successIvI uIIu dIscussIone (1qz) e uIIu pubbIIcuzIone (1q) deIIu LIse Iurono
esLremumenLe ImporLunLI per Iu currIeru scIenLIIIcu dI Duby. Dopo un breve pussuggIo presso
I'unIversIL dI Besunon, neI 1q oLLenne Iu cuLLedru presso I'UnIversIL dI AIx-en-Provence. QuI,
dIce Duby uvreI poLuLo ucconLenLurmI (...) vIvendo du proIessore genLIemun (...). nvece,
proseguII I'IndugIne. Per IncIInuzIone nuLuruIe, percI provuvo pIucere u scrIvere Iu sLorIu (...)
percIIu prepuruzIone deIIu mIu LesI, IungI duII'uvermI sIInILo, uvevu soIIecILuLo II mIo urdore. Mu
uncIe percIIuI soIIecILuLo
1q
. nIuLLI, u purLIre du quesLo momenLo sIno uIIu IIne deI suoI unnI,
Duby rIusc u condurre puruIIeIumenLe rIcercIe "su commIssIone", dovuLe uII'ImpuIso duLogII duIIe
rIcIIesLe dI vurI edILorI, e uILre rIcercIe, cIe LuIvoILu poLevuno uncIe coIncIdere con Ie prIme, neIIe
quuII perseguIvu In modo coerenLe un dIsegno dI cIIurImenLo degII InLerroguLIvI rImusLI uperLI
neIIu LIse. CIvuIe In purLIcoIure per quunLo rIguurdu II Lemu deIIu nobIIL. nIuLLI, menLre In
seguILo u un IncurIco duLogII du PuuI emerIe IncomIncII'umpIIssImo Iuvoro prepuruLorIo per
'economIu ruruIe, Iu pIonIerIsLIcu sInLesI suIIu sLorIu ugrurIu deII'Europu medIevuIe pubbIIcuLu neI
1q6z
1
, conLInuu InLerrogursI suI ruoIo deIIu nobIIL e deIIu cuvuIIerIu. NeI 1q8 pubbIIcsuIIe
"AnnuIes" unu sorLu dI recensIone coIIeLLIvu u quuLLro IIbrI dedIcuLI uI IeuduIesImo cIe gII permIse
dI precIsure uIcunI uspeLLI meLodoIogIcI, uIIu Iuce uncIe deII'InIIuenzu cIe proprIo negII sLessI unnI
uvevu InIzIuLo ud uvere su dI IuI II murxIsmo, non LunLo du un punLo dI vIsLu poIILIco, quunLo du
queIIo eurIsLIco
16
. n purLIcoIure Duby Iu coIpILo dugII sLudI suII'IdeoIogIu compIuLI du AILIusser,
cIe gII permIsero dI comprendere I'ImporLunzu degII "uLLeggIumenLI menLuII". Non u cuso In quesLo
1z
CIr. P. GUGEMOTT, EsperIenze dI rIcercu e probIemI dI meLodo negII sLudI dI KurI ScImId suIIu nobIIL
medIevuIe , In "AnnuII deII'sLILuLo LuIo-germunIco In TrenLo", X (1q8;), pp. zoq-z6q.
1
CIr. K. SCHMD, GebeLsgedenken und udIIges SebsLversLndnIs Im MILLeIuILer. AusgewIILe BeILrge, TIorbecke,
SIgmurIngen 1q8.
1 q
G. DUBY, u sLorIu cIL., p. 6q.
1
G. DUBY, 'conomIe ruruIe eL Iu vIe des cumpugnes duns I'OccIdenL mdIvuI (runce, AngIeLerre, EmpIre, X-XV
sIcIe). EssuI de synLIse eL perspecLIves de recIercIes , AubIer, dILIons MonLuIgne, PurIs 1q6z.
1 6
G. DUBY, u IoduIIL? Une menLuIILmdIovuIe, In "AnnuIes. E. S. C.", 1 (q), oLLobre-dIcembre 1q8, pp. ;6-;;1,
oru In D., e socIeL cIL. pp. q1-1oo. e opere recensILe neI suggIo sono dI . . GunsIoI, K. J. HoIIymun, B. D. yon e
M. SczunIeckI. SuII'InIIuenzu deI murxIsmo su Duby cIr. G. DUBY, u sLorIu cIL., pp. ;-;6.
q
suggIo egII deIIn II IeuduIesImo come unu "sILuuzIone menLuIe", un "compIesso psIcoIogIco"
IormuLosI neI mondo deI guerrIerI menLre dIvenIvuno nobIII. I IeuduIesImo quIndI poLevu essere
ruppresenLuLo come coscIenzu deIIu superIorIL dI uno sLuLo curuLLerIzzuLo duIIu specIuIIzzuzIone
mIIILure, e cIe presuppone II rIspeLLo dI cerLe consegne moruII, Iu pruLIcu dI cerLe vIrL
1;
. DI
conseguenzu, come ognI "compIesso psIcoIogIco", uncI'esso sI esprImevu uLLruverso gesLI rILuuII,
uLLruverso puroIe. SLImoIuLo uncIe duIIe rIcercIe dI eLnoIogI e IInguIsLI, neI suoI sLudI successIvI
Duby cercdI precIsure muggIormenLe In cosu consIsLevuno quesLI gesLI, u quuII cumpI semunLIcI
rImunduvuno Ie puroIe cIe esprImevuno II mondo deIIu cuvuIIerIu e deIIu nobIIL. n quesLu suu
rIcercu egII non sI soLLrusse uI conIronLo con LeorIe In conLrusLo con Iu suu.
Ad esempIo neI 1q61 pubbIIcsuIIu "Revue IIsLorIque" un umpIo suggIo dedIcuLo uIIu nobIIL
medIoevuIe In cuI provu reInLerrogure Ie IonLI uLIIIzzuLe per Iu LIse u purLIre duII'unuIIsI dI unu
monogruIIu dI . GenIcoL dedIcuLu uIIu nobIIL bussomedIevuIe neIIu conLeu dI Numur
18
. Come
Duby, GenIcoL purLIvu duII'InLerpreLuzIone deIIu nobIIL medIevuIe proposLu du BIocI,
munLenendone I presupposLI InIzIuII, ovvero Iu neLLu dIsLInzIone Lru urIsLocruzIu uILomedIevuIe e
nobIIL deI pIeno e deI busso medIoevo. GenIcoL rILenevu InIuLLI cIe In eL uILomedIevuIe vI Iosse
un'IdenLIL ussoIuLu Lru IIberI e nobIII. TuIe nobIIL uvrebbe InIzIuLo u esser messu In crIsI verso Iu
meL deI X secoIo du uomInI uppurLenenLI uIIu IumIIIu sIgnorIIe I quuII, gruzIe uI servIzIo urmuLo,
uvrebbero ussunLo un ruoIo crescenLe. QuesLI uomInI neIIe IonLI sono deIInILI come cuvuIIerI,
mIIILes. CosLoro neI corso deI X secoIo uvrebbero ruggIunLo Iu pIenu IIberL personuIe e
uvrebbero cosLILuILo unu nuovu nobIIL cIe soILunLo neI XV secoIo sI surebbe Iusu con queIIu dI pI
unLIcIe LrudIzIonI. Pur upprezzundo I'unuIIsI e II meLodo seguILo duIIo sLorIco beIgu, Duby sIerr
uIIu suu LesI un uLLucco serruLo e IncIsIvo. nnunzILuLLo mIse In Iuce Iu dIsomogeneIL deIIe IonLI
usuLe du GenIcoL, cIe rendevuno ussuI perIcoIose deIIe concIusIonI busuLe su pocIe sILuuzIonI
purLIcoIurI; In secondo Iuogo conLesLuvu II suo usserLo dI purLenzu suII'IdenLIL Lru nobIII e IIberI,
smenLILo du numerosI uILrI cusI. n quesLu decosLruzIone deIIu "LesI GenIcoL" Duby sI rIcIIumugII
sLudI dI H. Dunnenbuuer e dI A. BorsL, dImosLrundo nuovumenLe unu purLIcoIure uLLenzIone per
quunLo venIvu eIuboruLo uII'InLerno deIIu sLorIogruIIu Ledescu. QuesL'urLIcoIo deI '61, per, oILre cIe
per Iu suu purs desLruens esLremumenLe ImporLunLe per Iu purs consLruens, In cuI Duby precIs
uIcunI uspeLLI gI uccennuLI neIIu LIse e cIe surunno uI cenLro deIIe sue rIcercIe suIIu nobIIL sIno
uI prImI unnI SeLLunLu, quundo In un uILro suggIo dI grunde ImporLunzu soLLopose Ie IonLI deIIu
LIse u unu nuovu verIIIcu
1q
. nIuLLI, dopo uver pussuLo uI vugIIo II IIbro dI GenIcoL, Duby proponevu
Lre IIIonI dI rIcercu Iungo Ie quuII uvrebbero dovuLo proseguIre gII sLudI suIIu nobIIL medIevuIe. u
prImu vIu, uperLu duIIu "scuoIu dI rIburgo", uvrebbe dovuLo esser dedIcuLu uIIu LrusmIssIone deIIu
quuIIL nobIIIure; per essu, come per Ie uILre, Duby proponevu degII InLerroguLIvI, cIe In reuIL
conLengono gI un prImo ubbozzo dI rIsposLu. nnunzILuLLo egII ponevu II probIemu deII'uscendenzu
muscIIIe: vero cIe sI uIIermu soIo dopo II MIIIe? Se s, sI puuIIermure cIe I'uvvenLo deIIu
IeuduIIL sIu dIreLLumenLe proporzIonuIe uIIu crescILu deIIu vocuzIone guerrescu e IndIreLLumenLe
proporzIonuIe uII'emurgInuzIone deIIe donne? Duby non duvu deIIe rIsposLe u quesLI quesILI, mu, se
II conIronLIumo con Iu suu produzIone successIvu, possIumo vedere cIe essI Iu conLengono LuLLu. u
secondu vIu dI rIcercu LruccIuLu du Duby rIguurduvu II rupporLo Lru nobIIL e cuvuIIerIu.
AppoggIundosI nuovumenLe uI rIsuILuLI deIIe rIcercIe dI sLorIcI LedescII (A. BorsL, K. . Werner, G.
TeIIenbucI) Duby proponevu dI uccunLonure Iu bIpurLIzIone proposLu du BIocI e Invece cercure dI
cupIre quuII rupporLI vI Iossero Lru I'uIIermuzIone deIIu cuvuIIerIu e I muLumenLI socIuII. A quesLo
uspeLLo sLreLLumenLe IeguLu Iu Lerzu vIu dI rIcercu proposLu, dedIcuLu uIIu IIuIdIL deIIu nobIIL
IeuduIe, In cuI uvrebbero gIocuLo un ruoIo moILo ImporLunLe Iu IIguru deII'uvvenLurIero ceIIbe e
deII'eredILIeru, unu nobIIL cIe per Duby uvrebbe uvuLo unu noLevoIe conLInuIL "bIoIogIcu" uImeno
sIno uI 118o.
1;
G. DUBY, e socIeL cIL., p. qz.
18
CIr. G. DUBY, Une enquLe poursuIvre: Iu nobIesse duns Iu runce mdIvuIe, In "Revue IIsLorIque", n. zz6 (1q61),
pp. 1-zz, oru In G. D., Terru e nobIIL neI MedIoevo, SocIeL EdILrIce nLernuzIonuIe, TorIno 1q;1, pp. 11-1q e .
GENCOT, 'conomIe numuroIse uu bus Moyen Age. : es Iommes, Iu nobIesse, CenLre beIge d'IIsLoIre ruruIe,
ouvuIn 1q6o.
1 q
G. DUBY, Ignuge, nobIesse eL cIevuIerIe uu Xe sIcIe duns Iu rgIon m connuIse. Une rvIsIon, In "AnnuIes. E. S.
C.", n. z; (q-), IugIIo-oLLobre 1q;z, pp. 8o-8z, oru In D., e socIeL cIL., pp. 1-16.

. "gIovunI"
LemI dI rIcercu proposLI du Duby rIIIeLLono Iu suu concezIone dI sLorIu socIuIe, In cuI eIemenLI
gIurIdIcI, IsLILuzIonuII, economIcI, "menLuII" sI InLreccIuno In un unIcum. CI purLIcoIurmenLe
evIdenLe In un suggIo pubbIIcuLo neI 1q6q neIIe "AnnuIes", Iorse uno deI pI InLeressunLI e
InnovuLIvI dI LuLLu Iu suu produzIone. MI rIIerIsco uI Iumoso suggIo suI "gIovunI" neIIu socIeL
urIsLocruLIcu
zo
. n esso per Iu prImu voILu, progrummuLIcumenLe, Duby sI uIIIduvu soIo uIIe IonLI
nurruLIve uLLruverso Ie quuII cercuvu dI comprendere cIe cosu sI InLendesse neI X secoIo neIIu
socIeL urIsLocruLIcu con II LemIne dI juvenIs, un LermIne semunLIcumenLe Lroppo umbIguo per
esser compreso u purLIre du uILrI LIpI dI IonLI. ALLruverso un'unuIIsI serruLu dI numerosI LesLI
IeLLerurI In quesLo suggIo Duby compIvu un percorso dI sLorIu socIuIe e sLorIu deIIe menLuIIL,
dImosLrundo come juvenIs neIIu cuvuIIerIu duecenLescu non IndIcusse un'eL, mu un purLIcoIure
sLuLus: esso deIInIvu coIoro cIe, dopo Iu vesLIzIone cuvuIIerescu, non uvevuno uncoru conLruLLo un
muLrImonIo. ProprIo per quesLu IIberL IumIIIure, I "gIovunI" eruno errunLI, sI sposLuvuno du Iuogo
In Iuogo, du Lorneo In Lorneo, quusI muI du soII, mu uII'InLerno dI unu compugnIu, Iu musnudu. u
vILu dI quesLI gIovunI eru voILu uI combuLLImenLo e uIIu rIcercu dI unu mogIIe, LunLo cIe essI
poLevuno esser deIInILI Iu punLu deII'uggressIvIL IeuduIe. EssI eruno per Io pI gII escIusI
duII'eredIL puLernu, eruno coIoro cIe dovevuno spesso sposursI LurdI per non IrummenLure
eccessIvumenLe II puLrImonIo IumIIIure. Ed ecco cIe, con uno scurLo dI prospeLLIvu, Duby pussu du
un'unuIIsI dI LIpo "socIoIogIco" u unu dI LIpo gIurIudIco, rIproponendo I'ImporLunzu deIIu
conoscenzu deI quudrI IumIIIurI per comprendere u pIeno II ruoIo deI "gIovunI", Iu Ioro
conIIILLuuIIL coI pudre e II IruLeIIo muggIore, unu conIIILLuuIIL cIe spesso eru rIcomposLu soIo con
Iu morLe. NeI LruLLeggIure quesLo quudro, Duby prese come rIIerImenLo due "gIovunI" desLInuLI ud
uvere un ruoIo ImporLunLe In due sue opere pubbIIcuLe uIcunI decennI dopo quesLo suggIo,
GugIIeImo II MurescIuIIo e ArnoIIo dI Ardres
z1
.
6. ' An MII: Ie nuove prospeLLIve deIIu sLorIu deIIe menLuIIL
NeI 1q6; Duby pubbIIc'An MII, un LesLo In cuI, uLLruverso un "gIoco" dI IncusLro Lru IonLI e
rIcosLruzIone sLorIcu, LruLLeggIuvu un nuovo quudro deI MIIIe, rIbuILundo I cIIcImIIIenurIsLIcI dI
derIvuzIone romunLIcu
zz
. n quesL'operu nuLu quusI per cuso come IruLLo IuLeruIe deIIe rIcercIe
IncomIncIuLe negII sLessI unnI suII'urLe medIevuIe per ImpuIso deII'edILore AIberL SkIru, Duby dIede
un suggIo dI cosu egII InLendesse per sLorIu deIIe menLuIIL. Mu non soIo. Come egII sLesso cI
rIcordu, neIIu sLesuru deII'An MII cumbIuI muLerIuIe, un po' come uno scuILore cIe ubbundonI II
Iegno per II murmo. MI dIsLoIsI duIIe curLe, dugII InvenLurI, duIIe LesLImonIunze brevI oIIerLe du
queIIe IonLI scubre, ruvIde, senzu rIcercuLezzu, su cuI sI eru busuLu LuLLu Iu mIu LesI dI doLLoruLo. Du
queI momenLo In poI, uvreI IeLLo sopruLLuLLo rucconLI, poemI, In IuLIno o In uILre IIngue, scrILLI cIe
rIIIeLLono In munIeru meno dIreLLu, meno Ingenuu Iu vILu In socIeL, deIormuLI, compIIcuLI come
sono duIIu preoccupuzIone dI pIucere, dI dIIIondere unu cerLu doLLrInu, mu uncIe meno urIdI, pI
IoquucI, d'InLerpreLuzIone u ognI modo pI urduu
z
.
QuesLo cumbIumenLo dI "muLerIuIe", I'uso sempre pI IrequenLe dI IonLI IeLLerurIe pu esser
rIveIuLo uncIe neI numerosI suggI cIe Duby pubbIIcu purLIre duI 1q66, suggI In uIcunI cusI
rIpeLILIvI, dovuLI ugII ImpegnI "congressuuII" cIe ormuI Impegnuvuno queIIo cIe eru dIvenuLo uno
sLorIco dI successo, suggI cIe, per, munLengono ucceso sempre un ucuLo InLeresse per Iu sLorIu
deIIu nobIIL e Iu cuvuIIerIu.
AnuIIzzundo II ruoIo deI "gIovunI" Duby uvevu svoILo un vIvIdo rILruLLo deIIu cuvuIIerIu
"duII'InLerno". n un suggIo pubbIIcuLo neI '66, vIsIbIImenLe IeguLo uI IuvorI prepuruLorI per I'An
MII , Duby cercdI vedere come Iu cuvuIIerIu sIu sLuLu InquudruLu In un nuovo orIzzonLe eLIco du
zo
G. DUBY, Duns Iu runce du Nord-ouesL uu Xe sIcIe: Ies jeunes duns Iu socILurIsLocruLIque, In "AnnuIes E. S.
C.", n. 1q (), seLLembre-oLLobre 1q6q, pp. 8-8q6, oru In D., Terru e nobIIL cIL., pp. 1-1q8.
z1
G. DUBY, GuIIIuume cIL., e D., e cIevuIerIe ruconLe uux enIunLs, PerrIn, PurIs 1qq.
zz
G. DUBY, 'An MII, JuIIIurd, PurIs 1q6;.
z
G. DUBY, u sLorIu cIL., p. q;.
6
purLe deIIu CIIesu
zq
. n purLIcoIure egII In quesLo suggIo per Iu prImu voILu dImosLrcIIurumenLe Io
sLreLLo rupporLo Lru Iu dIIIusIone deI movImenLI deIIu "puce dI DIo" dI IspIruzIone cIunIucense" e Iu
creuzIone dI un InnovuLIvo modeIIo dI cuvuIIere. Dopo uver LruLLeggIuLo II rupporLo dIreLLo Lru
I'uzIone e I'operu dI Oddone dI CIuny e Iu dIIIusIone deIIu pux DeI, Duby cosLru unu cronoIogIu
deII'uIIermuzIone deI nuovo movImenLo rupporLundoIo uII'IndeboIImenLo In runcIu deI poLere
regIo e uI puruIIeIo ruIIorzumenLo deI poLerI sIgnorIII. n LuI modo, conIugundo sLorIu reIIgIosu,
sLorIu poIILIcu e sLorIu socIuIe, egII dImosLruvu come Iu pux DeI sIu sLuLu un movImenLo conLrurIo
uIIe sLruLLure dI poLere curoIInge, un movImenLo cIe porLu unu nuovu dIsLInzIone Lru eccIesIusLIcI
e IuIcI e, Lru quesLI uILImI, Lru rusLIcI e mIIILes, prepurundo perLunLo Iu sLrudu uII'uIIermuzIone
deII'InLerpreLuzIone LrIpurLILu deIIu socIeL. n LuI modo nobIII e cuvuIIerI eruno percepILI gI neI X
secoIo come un unIco ordo, neLLumenLe conLrupposLo u coIoro cIe non porLuvuno urmI.
Mu quuI eru Iu composIzIone dI quesLo ordo? Com'eru urLIcoIuLu? A quesLI InLerroguLIvI Duby
rIspose In un uILro suggIo pubbIIcuLo neI '66, In cuI cercdI conIugure Io sLudIo degII uLLeggIumenLI
menLuII con Iu sLorIu socIuIe
z
. Come neI suggIo suI "gIovunI", uncIe In quesLo Duby uLIIIzz
sopruLLuLLo IonLI nurruLIve, In purLIcoIure "geneuIogIe", rupporLuLe peruI rIsuILuLI cIe gI neIIu
LIse uvevu LruLLo du IonLI pubbIIcIe. TrumILe un'uLLenLu unuIIsI degII AnnuIes Cumerucenses dI
umberLo dI WuLLreIos e deII'HIsLorIu comILum GIIsnensIum dI umberLo dI Ardres egII cercdI
rIcosLruIre un quudro compuruLIvo suII'orIgIne deIIe dIverse componenLI cIe cosLILuIvuno Iu nobIIL
dopo II MIIIe, gIungendo uIIe seguenLI concIusIonI: neI prImo Lerzo deI X secoIo sI Lrovuno Ie prIme
Lrucce deI IIgnuggI deIIe IumIgIIe comILuII; neI prImo Lerzo deII'X secoIo dI queIII deIIe IumIgIIe dI
cusLeIIunI e cIrcu u meL sempre deI secoIo X dI queIIe deIIu pIccoIu cuvuIIerIu. CIcIe uccomunu
quesLI Lre gruppI I'ussunzIone dI un medesImo modeIIo dI IIgnuggIo, derIvuLo du queIIo regIo cIe
eru IncenLruLo su dI unu "cusu" e su sLruLLure puLrIIIneurI : Iu coscIenzu geneuIogIcu uppure neI
momenLo sLesso cIe Iu rIccIezzu e II poLere (dI un conLe, dI un cusLeIIuno o dI un sempIIce
cuvuIIere) ussumono decIsumenLe un undumenLo puLrImonIuIe e comIncIuno conseguenLemenLe ud
enLrure In gIoco regoIe dI successIone cIe IuvorIscono I IIgII u spese deIIe IIgIIe, I prImogenILI u
spese degII uILImogenILI e quIndI vuIorIzzuno conLemporuneumenLe Iu bruncu puLernu e Iu
prImogenILuru
z6
. QuesLu LrusIormuzIone IumIIIure Iu deI IegumI con I'uLLuuzIone deI sIsLemu
IeuduIe? A quesLu domundu, IuscIuLu uperLu, rIsponderunno uILrI Lre suggI pubbIIcuLI du Duby neI
medesImo unno
z;
.
;. SLruLLure IumIIIurI e IeuduIesImo
n uno dI essI, pubbIIcuLo negII uLLI deII'AcudmIe des InscrIpLIons eL beIIes-IeLLres, Duby sI
soIIermuvu nuovumenLe suIIe IonLI uLIIIzzuLe per Ie sue rIcercIe - I LesLI geneuIogIcI deII'X e X
secoIo-, dI cuI presenLuvu Ie curuLLerIsLIcIe
z8
. QuesLu presenLuzIone non sI soIIermu soIo su uspeLLI
sLIIIsLIcI; essu , sopruLLuLLo, unu descrIzIone dI conLenuLI. Duby presenLuvu II corpus dI LesLI
geneuIogIcI du IuI uLIIIzzuLo Iornendo deIIe coordInuLe spuzIuII e LemporuII: essI provengono LuLLI
duIIu runcIu deI nord-ovesL, rIguurduno InIzIuImenLe soIo IumIgIIe deII'uILu urIsLocruzIu e
sembruno uvere come IIne uILImo Iu IegILLImuzIone deI poLere. EssI derIvuvuno du un proLoLIpo
regIo, dI cuI LrusmeLLevuno I prIncIpuII vuIorI, ovvero unu sLruLLuru IumIIIure ugnuLIzIu e unu
coscIenzu IumIIIure du InLendersI come "coscIenzu dI eredI". Tru I'X e II X secoIo II Ioro
zq
G. DUBY, es Iucs eL Iu puIx de DIeu, In IuIcI neIIu socIeLus crIsLIunu deI secoII X e X, VILu e PensIero, MIIuno
1q66, oru In D., Terru e nobIIL cIL., pp. 1qq-16z.
z
G. DUBY, SLrucLures de purenL eL nobIesse duns Iu runce du nord uux Xe eL Xe sIcIes, In MIsceIIunIu
medIuevuIIu In memorIum Jun rederIck NIermeyer , GronIngen 1q6;, pp. 1qq-16, oru In D., Terru e nobIIL cIL., pp.
16-181.
z6
G. DUBY, Terru e nobIIL cIL., p. 181.
z;
G. DUBY, Remurque sur Iu IILLruLure gnuIogIque en runce uux Xe eL Xe sIcIes, In "AcudmIe des InscrIpLIons
eL beIIes-IeLLres, CompLes rendus des sunces de I'unne 1q6; (uvrII-juIn)", PurIgI 1q6;, pp. -q, oru In D., Terru e
nobIIL cIL., pp. 18z-1q; D., u vuIgurIsuLIon des modIes cuILureIs duns Iu socIeLIoduIe, In NIveuux de cuILure eL
groupes socIuux: ucLes du coIIoque runI du ; uu q muI 1q66 I'EcoIe normuIe suprIeure, MouLon, PurIgI-e Huye
1q6;, pp. -q1, oru In D., Terru e nobIIL cIL., pp. z11-z1q; D., SLruLLure IumIIIurI urIsLocruLIcIe neIIu runcIu deI
secoIo X In rupporLo con Ie sLruLLure deIIo sLuLo , uLLI deI coIIoquIo 'Europe uux Xe-Xe sIcIes, VursuvIu-Poznum
1q6;, oru In D., MedIoevo muscIIo. Amore e muLrImonIo, MondudorI, MIIuno 1qq6, pp. 1z;-1q.
z8
G. DUBY, Remurque cIL.
;
conLenuLo, per, InIzIu vurIure; In purLIcoIure u purLIre duI X secoIo sI noLu In essI II LenLuLIvo dI
Lrovure un cuposLIpILe "eroIco", IILLIzIo, cIe desse un vuIore moruIe u LuLLu Iu IumIgIIu. Ebbene,
quesLo cumbIumenLo rIIIeLLerebbe Iu IusIone Lru I dIversI IIveIII deII'urIsLocruzIu: Iu progressIvu
dIIIusIone deI modeIIo regIo LesLImonIuLu dugII scrILLI geneuIogIcI vIene IeLLu du Duby come un
eIemenLo probunLe deI pussuggIo du unu nobIIL "IIuIdu" u unu nobIIL "IIssu", sempre pI cIIusu su
se sLessu e IormuIIzzuLu. CIcIe uppure neIIu IeLLeruLuru geneuIogIcu Lrovu conIermu uncIe duI
punLo dI vIsLu sLorIco-cuILuruIe. n un suggIo dedIcuLo uIIu dIIIusIone deI modeIII cuILuruII neIIu
socIeL IeuduIe Duby, uLIIIzzundo un'uccezIone eLnoIogIcu deI conceLLo dI cuILuru, cercdI vuIuLure
Ie moduIIL dI LrusmIssIone deI modeIII cuILuruII deIIe cIussI domInunLI. 'uso dI LuIe upproccIo non
deve sLupIre: Duby, sempre purLIcoIurmenLe rIceLLIvo neI conIronLI degII sLImoII derIvunLI du uILre
dIscIpIIne, sub IorLemenLe II IuscIno deII'eLnoIogIu e deII'unLropoIogIu, non soIo queIIu dI vI-
SLruuss, mu uncIe queIIu degII uIrIcunIsLI come MeIIIussoux, Aug o AILIube. Du Ioro derIvI
conceLLI dI recIprocIL e dI rIdIsLrIbuzIone, cIe LunLu ImporLunzu Iunno uvuLo per GuerrIers eL
puysuns , uno deI prImI LesLI dI sLorIu medIevuIe scrILLI con Iu prospeLLIvu deII'unLropoIogo
zq
. Mu,
sIu pure u IIveIII pI IImILuLI, uncIe neI breve suggIo cIe ubbIumo preso In esume Duby Iu uso dI
quesLI nuovI sLrumenLI cIe gII permeLLono unu voILu uncoru dI ruppresenLure Iu coesIone
sLruLLuruIe deII'urIsLocruzIu deI X e X secoIo Iu cuI "cuILuru" vIene vIsLu come espressIone dI due
"modeIII" - II modeIIo regIo e queIIo monusLIco - IusI uII'InLerno deIIu cuILuru corLese In cuI
convIvevuno LrusmIssIonI cuILuruII "duII'uILo" (Iu reguIIL) e "duI busso" (Iu cuvuIIerIu). rIsuILuLI deI
dIversI suggI pubbIIcuLI neI 1q6; sono sInLeLIzzuLI In un uILro breve suggIo rIpubbIIcuLo
successIvumenLe In M Ie Moyen Age In cuI Duby, dopo uver conIronLuLI I rIsuILuLI deIIe sue
rIcercIe con queIII dI uILrI sLorIcI come TeIIenbucI, DIondL o emurIgnIer rIbudIsce u cIIure IeLLere
Io sLreLLo Iegume Lru I'evoIuzIone deIIe sLruLLure dI purenLeIu e Iu dIsgreguzIone deIIo sLuLo
o
.
I 1q6; con Iu pubbIIcuzIone deII'An MII e dI numerosI suggI sI puconsIderure come un unno
IondumenLuIe neII'evoIuzIone degII sLudI dI Duby. Du un IuLo egII InIzIu un nuovo percorso dI
rIcercu, InIIuenzuLo duII'unLropoIogIu, I'eLnoIogIu, mu uncIe duIIu pussIone per Ie IonLI IeLLerurIe, II
rucconLo, cIe sLur uIIu buse deIIe opere pubbIIcuLe negII unnI SeLLunLu. ConLemporuneumenLe
porLu u LermIne un uILro percorso, cIe uvevu Ie sue rudIcI neIIu LIse e cIe eru IeguLo In purLIcoIur
modo uI Lemu deIIu nobIIL, percorso I cuI rIsuILuLI possono cos essere sInLeLIzzuLI:
1. neI regno dI runcIu Lru II q;o e II 1oo cIrcu ussIsLIumo u un proIondo muLumenLo
poIILIco, socIuIe ed economIco;
z. LuIe muLumenLo curuLLerIzzuLo duI progressIvo venIr meno deIIu Iorzu deIIo "sLuLo" e duI
puruIIeIo uIIermursI deIIu sIgnorIu dI bunno;
. In quesLo conLesLo ud operu eccIesIusLIcu vengono InLrodoLLI scIemI ruppresenLuLIvI deIIu
socIeL cIe dIvIdono neLLumenLe, Lru I IuIcI, I mIIILes dugII uILrI.
q. puruIIeIumenLe Ie IumIgIIe urIsLocruLIcIe sI modeIIuno suII'esempIo deIIu IumIgIIu regIu,
dundosI unu sLruLLuru ugnuLIzIu e IegundosI sempre pI u un Iuogo sImboIo, u unu "cusu" o u unu
Lerru;
. neIIe IonLI negII sLessI unnI compure con crescenLe InsIsLenzu II LermIne mIIes, un LermIne
cIe, uImeno per Iu regIone deI M con, sInonImo dI nobIIIs.
'IdenLIL Lru nobIIes e mIIILes, sosLenuLu du Duby sIn duI prImI unnI CInquunLu, eru peruno degII
uspeLLI deIIu suu unuIIsI cIe pI desLuvuno perpIessIL, cIe pI sI sconLruvuno con rIcosLruzIonI
dIverse proposLe du uILrI sLorIcI. 'occusIone per rIprendere In modo umpIo quesLo Lemu Iu duLu u
Duby duIIu seLLImunu dI sLudI dI SpoIeLo dedIcuLu ugII ordInumenLI mIIILurI In OccIdenLe neII'uILo
medIoevo, In cuI Lenne unu reIuzIone suIIe orIgInI deIIu cuvuIIerIu In occIdenLe
1
.
8. u cuvuIIerIu: verso GugI I eI mo I I MurescI uI I o
NeIIu reIuzIone spoIeLInu Duby cercdI dure unu rIsposLu ugII sLudIosI dI ureu Ledescu - sI pensI ud
esempIo u KurI BosI - cIe, rIcIIumundosI u IonLI deI LerrILorI ImperIuII, rILenevuno cIe uImeno sIno
zq
G. DUBY, GuerrIers eL puysuns. V-Xe sIcIe. PremIer essor de I'conomIe europenne, GuIIImurd, PurIs 1q;.
o
G. DUBY, SLruLLure IumIIIurI cIL.
1
G. DUBY, es orIgInes de Iu cIevuIerIe, In OrdInumenLI mIIILurI In OccIdenLe neII'uILo medIoevo, CSAM, SpoIeLo
1q68 (XV seLLImunu dI sLudIo), pp. ;q-;61, oru In D., Lerru e nobIIL cIL., pp. 1qq-z1o.
8
uI X secoIo vI Iosse unu neLLu dIsLInzIone Lru nobIIL e cuvuIIerIu. NeI Iur cIegII svoIse unu
rIcosLruzIone sLorIco semunLIcu deI LermIne mIIes, soLLoIIneundo come IIno uII'eL curoIIngIu Iosse
sLreLLumenLe IeguLo uI conceLLo dI servIzIo, uI "servIre", dIvenendo sInonImo dI vussus, LunLo cIe
uIIu IIne deI X secoIo surebbe sLuLu evIdenLe I'esIsLenzu dI un "edIIIcIo socIuIe" u due IIveIII,
curuLLerIzzuLo duIIu presenzu dI opLImuLes e mIIILes. n LuI modo egII conIermuvu I'IdenLIL Lru
nobIII e cuvuIIerI IndIcuLu In sLudI precedenLI, enIuLIzzundo II ruoIo gIocuLo In LuIe evoIuzIone du
IuLLorI cuILuruII (Iu pux DeI) e IuLLorI poIILIco IsLILuzIonuII (uIIermuzIone deIIu sIgnorIu dI bunno).
ProprIo Iu Ioro ussenzu, coIIeguLu uI persIsLere dI un IorLe poLere cenLruIe, uvrebbe deLermInuLo
Invece II munLenImenLo dI unu dIsLInzIone Lru nobIIL e cuvuIIerIu neII'mpero. n quesLo suggIo,
quIndI, Duby rIbudIsce orgogIIosumenLe, sIu pur con quuIcIe uggIusLumenLo, quunLo uvevu gI
uIIermuLo precedenLemenLe e meLLe In modo pI cIIuro II venIr meno deIIo sLuLo come IuLLore dI
IIveIIumenLo uII'InLerno deIIu nobIIL. ucendo quesLo egII per d per sconLuLu Iu Iorzu dI
coordInumenLo svoILu duI poLerI pubbIIcI e duIIu reguIIL neII'mpero curoIIngIo prImu e neI
cosIddeLLo mpero "romuno-germunIco" poI, reIuLIvIzzundo II ruoIo deIIu sIgnorIu e, sopruLLuLLo,
deIIe sopruIIuzIonI sIgnorIII deI X. u suu proposLu d'IdenLIIIcure cuvuIIerIu e nobIIL d'uILronde eru
dIreLLumenLe coIIeguLu con Iu LeorIu deI "muLumenLo IeuduIe" cIe surebbe uvvenuLo neII'X secoIo,
LeorIu cIe u suu voILu enIuLIzzuvu I momenLI dI roLLuru u scupILo deIIe conLInuIL
z
. Non bIsognu
dImenLIcure, InIuLLI cIe, come recenLemenLe Iu messo In rIsuILo BurLIIemy, Duby Iu scurLuLo
Lroppo veIocemenLe I'IpoLesI cIe mIIes ubbIu sosLILuILo neIIe IonLI sempIIcemenLe II LermIne vussus,
rInuncIundo quusI uprIorIsLIcumenLe uII'Ideu secondo Iu quuIe esso sIu venuLo u IdenLIIIcure s I
nobIIes, mu non per Iu Ioro vocuzIone cuvuIIerescu bens per Iu Ioro uppurLenenzu u unu cIIenLeIu
vussuIIuLIcu

.
Duby dIIese Iu suu posIzIone negII scrILLI cIe, u purLIre dugII unnI SeLLunLu, dedIcuI Lemu deIIu
nobIIL Lru I quuII spIccu sIcurumenLe un urLIcoIo uppurso suIIe "AnnuIes" neI 1q;z
q
. QuI egII, u
purLIre nuovumenLe du un'unuIIsI degII sLudI dI GenIcoL, rIprese In muno In modo sIsLemuLIco purLe
deIIu documenLuzIone uLIIIzzuLu neIIu LIse suI M connuIs per cercure dI verIIIcure, suIIu scorLu
uncIe dI nuovI sLudI, I'uLLendIbIIIL deIIu suu LeorIu suII'IdenLIL Lru nobIIL e cuvuIIerIu. QuesLo
sLudIo deIInILo neI LILoIo une rvIsIon, mu In reuIL In esso Duby conIermu Ie sue convInzIonI.
Non u cuso egII InLroduce Iu sInLesI IInuIe deI suggIo uIIermundo cIe quesLu revIsIone mI permeLLe
dunque dI uIIermure con muggIor sIcurezzu cIcIe uvevo gI sosLenuLo In pussuLo

. A purLIre duI
suggIo deI 1q;z sI pudIre cIe Duby Iu compIeLuLo Iu suu IndugIne suIIu nobIIL e Iu cuvuIIerIu, vIsLI
come corpo unIco uII'InLerno deIIu socIeL deI pIeno medIoevo. EgII rIbudIr quesLu suu ImmugIne
neIIe grundI opere cIe pubbIIcnegII unnI SeLLunLu, u purLIre du GuerrIers eL puysuns, cIe gI neI
LILoIo rIporLu Iu dIcoLomIu deIIu socIeL deI IuIcI sosLenuLu neI suggI precedenLI, e e dImuncIe de
BouvInes , dove vedIumo I cuvuIIerI uII'operu In uno sLruordInurIo uIIresco suIIu guerru medIevuIe,
sIno u es LroIs ordres, dove I beIIuLores gIusLIIIcuno Iu Ioro unIone proprIo percI eIemenLo
IondunLe deIIo scIemu LrIpurLILo
6
.
I suggIo dI "revIsIone" deI 1q;z Iu dunque un vero suIuLo deIInILIvo uIIe IonLI deI M connuIs, Iu
unu sorLu dI uuLounuIIsI cIe convInse Duby deIIu bonL deIIu suu InLerpreLuzIone generuIe. Du
quesLo momenLo In poI II suo InLeresse per Iu nobIIL sI dIvIse In LunLI rIvoII - sLorIu deIIe donne,
sLorIu deII'umore, sLorIu deI muLrImonIo - LuLLI proIondumenLe connessI. Con quesLe rIcercIe Duby
cercsempre pI dI unuIIzzure Iu socIeL nobIIIure deI secoII X e X duII'InLerno, LrumILe Ie IonLI
IeLLerurIe, Ie memorIe, I romunzI. EgII cercdI enLrure negII occII, neIIu menLe, neI cuore degII
uomInI deI pIeno medIoevo. RuccoIse I rIsuILuLI dI quesLo percorso In un'operu sLruordInurIu,
IngIusLumenLe rILenuLu "eccessIvumenLe dIvuIguLIvu": GuIIIuume Ie MurcIuI
;
.
z
CIr. u LuI proposILo D. BARTHEMY, u muLuLIon IoduIe u-L-eIIe eu IIeu?, In "AnnuIes E. S. C.", n. , muggIo-gIugno
1qqz, pp. ;6;-;;;.

D. BARTHEMY, NoLe sur Ie "LILre cIevuIeresque" en runce uu XIe sIcIe, In "JournuI des SuvunLs" gennuIo-gIugno
1qqq, pp. 1o1-1q.
q
G. DUBY, Ignuge cIL.

G. DUBY, e socIeL cIL., p. 16z.


6
CIr. G. DUBY, GuerrIers cIL., D., e dImuncIe de BouvInes. z; JuIIIeL 1z1q, GuIIImurd, PurIs 1q; e D., es LroIs
ordres ou I'ImmugInuIre du IoduIIsme , GuIIImurd, PurIs 1q;8
;
G. DUBY, GuIIIuume cIL.
q
1o. GugI I eI mo I I MurescI uI I o e Iu Ieggerezzu
NeIIu suu bIogruIIu InLeIIeLLuuIe Duby dIIese quesLo IIbro: 'Io scrILLo con vIvo pIucere e percI
rIsuILI grudILo uII'uppussIonuLo dI sLorIu. PercIsembru Ieggero. n verIL curIco dI duLI doLLI e
serIo quunLo es LroIs ordres
8
. GuIIIuume Ie MurcIuI InIuLLI IIIIuzIone dIreLLu deI suggI pI
specIuIIsLIcI dI Duby, queIII degII unnI SessunLu e SeLLunLu cIe Io cercuLo dI sInLeLIzzure; mu esso
IruLLo uncIe deI nuovo desIderIo dI sLorIu "deIIe menLuIIL" cIe Duby InIzIu perseguIre u purLIre
du 'An MII. CerLo, In quesLo come In uILrI LesLI deII'"uILImo Duby" pusLupIre I'ussoIuLu muncunzu
dI un uppuruLo bIbIIogruIIco, dI noLe. E quesLo Iorse Iu un esLremIsmo cIe Duby mIse In uLLo
provocuLorIumenLe. D'uILronde LuLLI I rIIerImenLI necessurI eruno neI suggI precedenLI, dI cuI
GuIIIuume Iu concIusIone. n esso queI cuvuIIerI cIe ubbIumo vIsLo IuLIcosumenLe emergere duIIe
sLruLLure IumIIIurI, duIIe urIde IonLI cIunIucensI, duI IunLusIosI LesLI geneuIogIcI cI sI presenLu In
curne e ossu. MegIIo: II IeLLore GugIIeImo II MurescIuIIo, "enLru" neIIu suu menLe, mu
conLemporuneumenLe rImune IeLLore. GuIIIuume uppure dunque come un meLu-LesLo, In cuI Io-
nurrunLe, IeLLore e uuLore sI IdenLIIIcuno pur munLenendo Iu coscIenzu deIIu Ioro dIversIL. Duby cI
conduce con rIccIezzu dI purLIcoIurI neIIu vILu dI quesLo cuvuIIere esempIure, senzu cudere muI neI
bozzeLLo o neI romunzuLo. GuIIIuume rImune du un cerLo punLo dI vIsLu un suggIo erudILo, unu
"summu" degII sLudI dI Duby suIIu nobIIL. Mu quesLu "summu" curuLLerIzzuLu duIIu IevIL
nurruLIvu, duIIu Ieggerezzu.
NeIIo sLesso unno In cuI Duby pubbIIcGuIIIuume Ie MurcIuI LuIo CuIvIno Lenne uII'UnIversIL dI
Hurvurd seI IezIonI, unu deIIe quuII proprIo dedIcuLu uIIu Ieggerezzu. n essu evocuvu un epIsodIo
nurruLo du BoccuccIo cIe vedevu come proLugonIsLu GuIdo CuvuIcunLI II quuIe, dopo uno scumbIo
dI buLLuLe con uIcunI gIovunI, con un buIzo ImprovvIsumenLe se ne und. QuesLo buIzo vIsLo du
CuIvIno come sImboIo uuguruIe deII'uIIuccIursI deI nuovo mIIIennIo; esso puesser vIsLo, u mIo
uvvIso, uncIe come sImboIo deIIe uILIme rIcercIe dI Duby; uncI'egII, come CuvuIcunLI, con un ugIIe
suILo ImprovvIso sI soIIevu suIIu pesunLezzu deI mondo, dImosLrundo cIe Iu suu gruvIL conLIene II
segreLo deIIu suu Ieggerezzu
q
.
8
G. DUBY, u sLorIu cIL, p. 16.
q
. CAVNO, ezIonI umerIcune. SeI proposLe per II prossImo mIIIennIo, GurzunLI, MIIuno 1q88, p. 1.