Sei sulla pagina 1di 90

Hc|e|

Web Murke|iag
Mb
Gli ingredienti fondamentali per promuovere online
una struttura ricettiva
1
2
Consulente e docente Web Marketing
Fondatore della web agency Secret Key
Autore del blog Turismo&Consigli
Earicc Ferre||i
3
Hui ui prcvu|c
u fure uau |cr|u
aemu uvere |u||i
g|i iagrediea|i?
4
I| riau||u|c pc|rebbe eaaere quea|c...
oggi
i| |ruve| ca|iae
a|u preadeadc uau bru||u piegu
per g|i u|bergu|cri
che per loro colpe
perdcac quc|e di ercu|c u
fuvcre di...
5
6
Il web
pu uiu|uri
ud iacreea|ure viaibi|i|
e preac|uicai dire||e
liberandomi
du||u dipeademu du OTA?
7
Si!
8
10
1. I| web urke|iag ruppreaea|u ua iavea|iea|c u|i|e
per fur creacere i| prcpric buaiaeaa, quiadi aca vu
via|c cce ua cc|c, u cce uau fca|e guudugac!
2. Ogai iavea|iea|c che vieae ee||uu|c au| web
pu eaaere cai|cru|c e |rucciu|c cc du pc|erae
de|eriaure |u vu|idi| e i| ri|crac eccacicc
geaeru|c, ccu ipcaibi|e ae fui prcczicae au
ediu cce gicrau|i, rudic, |e|eviaicae.
11
due premesse

S|ubi|ire i| pc|emiu|e c|iea|e ideu|e (prcpec|)

Sccvure g|i ubi|i e i cuau|i web ia cui gruvi|u

Sccprire quu|i acac |e purc|e chiuve che u|i|uzu per |u ricercu

Cupire cce u||rurre e cciavc|gere i| pc|emiu|e c|iea|e

Fure uauau|iai dei ccpe|i|cra priacipu|i

Dejaire pua|i di fcnu e |ucuae per de|eriaure |u uaique ae||iag prcpci|ca

S|ubi|ire cbie||ivi e e|riche per vu|u|ure |u bca| de| piuac di urke|iag

Trucciure ccaveraicai e |ruaauicai eccerce per cu|cc|ure ROI e ROE


Step 1: definire il piano di marketing
12
Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
13
Quu|i acac |e curu||eria|iche
e g|i e|eea|i che i| ai|c web
di uau a|ru||uru rice||ivu
dcvrebbe uvere?
Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
14

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
15

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
16

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
17

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO

Perfcrua|e: |u ve|cci| de|eriaua|e, aiu |u|c u|ea|e che |u|c SEO


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
18

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO

Perfcrua|e: |u ve|cci| de|eriaua|e, aiu |u|c u|ea|e che |u|c SEO

Cu|| |c uc|ica ia evidemu: cca|u||i, bcckiag eagiae, iacruicae u||u aewa|e||er


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
19
Cu|| |c uc|ica ia evidemu: cca|u||i, bcckiag eagiae, iacruicae u||u aewa|e||er

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO

Perfcrua|e: |u ve|cci| de|eriaua|e, aiu |u|c u|ea|e che |u|c SEO

Cu|| |c uc|ica ia evidemu: cca|u||i, bcckiag eagiae, iacruicae u||u aewa|e||er

SEO friead|q: ccdice, a|ru||uru e e|eea|i capuge c||iuzu|i per i MDR


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
21

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO

Perfcrua|e: |u ve|cci| de|eriaua|e, aiu |u|c u|ea|e che |u|c SEO

Cu|| |c uc|ica ia evidemu: cca|u||i, bcckiag eagiae, iacruicae u||u aewa|e||er

SEO friead|q: ccdice, a|ru||uru e e|eea|i capuge c||iuzu|i per i MDR

Scciu| criea|ed: cca|uiau|c du e|eea|i acciu|


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
22
Scciu| criea|ed: cca|uiau|c du e|eea|i acciu|

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO

Perfcrua|e: |u ve|cci| de|eriaua|e, aiu |u|c u|ea|e che |u|c SEO

Cu|| |c uc|ica ia evidemu: cca|u||i, bcckiag eagiae, iacruicae u||u aewa|e||er

SEO friead|q: ccdice, a|ru||uru e e|eea|i capuge c||iuzu|i per i MDR

Scciu| criea|ed: cca|uiau|c du e|eea|i acciu|

Mcbi|e reudq: viaibi|e u| eg|ic au aur|phcae e |ub|e|


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
24
Mcbi|e reudq: viaibi|e u| eg|ic au aur|phcae e |ub|e|
25
Mcbi|e reudq: viaibi|e u| eg|ic au aur|phcae e |ub|e|
26

Web Deaiga uccu||ivua|e, urchi|e||uru ia|ui|ivu, fuci|e du auvigure

Riccc di e|eea|i che cciavc|guac ec|ivuea|e |u|ea|e

Cca|eau|i |ea|uu|i crigiau|i, di quu|i|, perauuaivi, reu|uzu|i ia c||icu SEO

Perfcrua|e: |u ve|cci| de|eriaua|e, aiu |u|c u|ea|e che |u|c SEO

Cu|| |c uc|ica ia evidemu: cca|u||i, bcckiag eagiae, iacruicae u||u aewa|e||er

SEO friead|q: ccdice, a|ru||uru e e|eea|i capuge c||iuzu|i per i MDR

Scciu| criea|ed: cca|uiau|c du e|eea|i acciu|

Mcbi|e reudq: viaibi|e u| eg|ic au aur|phcae e |ub|e|

Diauicc: Gea|ibi|e e uggicraubi|e ia uu|caciu gruie ud ua ca


Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
27
Ccaaig|ic o|ru fuci|e, fuci|e...
Step 2: realizzare un sito dinamico
ottimizzato sotto ogni punto di vista
28
Prevedi |u preaemu di aeicai diauiche,
|ipc cer|e, u||ivi|, b|cg/aewa
Ua ai|c web uggicrau|c frequea|eea|e geaeru
uggicre ia|ereaae |u|c u|ea|e e c||ieae
ua ruakiag ig|icre aui c|cri di ricercu
Step 3: generare traffico dai vari
canali utilizzati dagli utenti
29
Iacreea|uadc i| |rucc au| ic ai|c
du pur|e di u|ea|i prcj|u|i,
uuea|c |e percea|uu|i di ricevere
pi richiea|e e preac|uicai ee||ive!
30
eac viai|u|cri = eac pc|emiu|i c|iea|i
31
pi viai|u|cri = pi veadi|e
32
gli utenti
quu|i a|ruea|i e
cuau|i web
utilizzano
per piuaijcure viuggi e vucume?
33
34
motori di ricerca: qui viene il bello!
Sui MDR g|i u|ea|i eapricac uau eaigemu,
u||ruverac |u|i|uzc di purc|e chiuve.
I MDR acddiafuac quea|u eaigemu,
fcraeadc u||u|ea|e riau||u|i per|iaea|i.
35
motori di ricerca: qui viene il bello!
SEO e Paid Search
acac iavea|iea|i
ud u||iaaic ROI
36
motori di ricerca: qui viene il bello!
circa il 77% degli utenti clicca sui risultati organici, mentre il 23% clicca sui PPC
37
cosa dovrebbe generare una
buona strategia seo?

|ipc|cgiu a|ru||uru + |ccu|i|

|ipc|cgiu a|ru||uru + aervuic + |ccu|i|

cer|e + |ccu|i|

iafcruicai + |ccu|i|
Visite da parte di utenti che effettuano questo tipo di ricerche:
38
Cca ua b|cg puci fure urke|iag |erri|criu|e, dure ccaaig|i u|i|i ui |uci
c|iea|i e u||rurre u|ea|i che ricercuac iafcruicai aui c|cri di ricercu
riguurdua|i |u dea|iauicae.
seo: posizionamento organico
A||rc ccaaig|ic o|ru...
crea un blog!
diventa una fonte autorevole!
Nca u cuac i| b|cggiag uau de||e priacipu|i u||ivi| di cca|ea| urke|iag
u|i|uzu|e du |ua|iaaie uieade ia |u||c i| cadc.
39
Mu pu dure riau||u|i a|rucrdiauri!
E ua iavea|iea|c u |uagc |eriae
richiede mesi e mesi di duro lavoro
seo: posizionamento organico
40
seo: posizionamento organico
seo: posizionamento organico
41
seo: posizionamento organico
42
43
seo: si pu calcolare il roi
44
perch investire su una
campagna di paid search?

Riape||c u| SEO ccaaea|e di eaaere viaibi|i ia aerp ia pcche cre

Pcaibi|i| di prcj|ure i| |urge| gecgrujcuea|e c per |iaguu

Ccaaea|e di aupere quu|i acac |e purc|e chiuve pi prcjcue ia |eriai di


ccaveraicai e aca ac|c di vc|ui

Muggicre viaibi|i| aui c|cri di ricercu, per ua ae| di purc|e chiuve pi upic

U|i|e per prcczicai a|ugicau|i che huaac uau fruuicae |ii|u|u ae| |epc

U|i|iaaic ia pericdi di buaau cccupuicae, c ia cuac di cuace||uicai uguri


cuuau|e du evea|i a|rucrdiauri
Mui durai per via|i!
46
Aache ia quea|c cuac ai pu cu|cc|ure i| ROI
paid search: pay per click
47
strategic placement
Prcjcuc per fure
branding e
ia chiuve seo
48
strategic placement

Iaaeriea|c au pcr|u|i |uria|ici di quu|i| i|u|iuai e a|ruaieri

Pub|i-reduicau|i au |ruve| uguiae e ai|i ccrre|u|i ui aervui cer|i

Receaaicai du pur|e di |ruve| b|cgger ac|i

Adver|iaiag (buaaer e rich-ediu) au ai|i ccrre|u|i u||u dea|iauicae


posizionare in maniera strategica il mio brand
su siti interessanti per il mio prospect:
49
50
perch dovrei investire
in social media marketing?

Perch i acciu| ae|wcrk iauiaccac au||e ace||e deg|i u|ea|i

Mig|icrure |u bruad uwureaeaa

Creure ua aegui|c, uau ccuai|q di peracae ia|ereaau|e u ua urgcea|c

Riuaere ia cca|u||c cca g|i u|ea|i/c|iea|i (jde|uzuicae)

Per cupire cri|ici| e pua|i di fcnu de||u a|ru||uru


Per le seguenti ragioni:
51
social media marketing
Se aca hui au||u du dire c
peaai di u|i|uzure i acciu|
ae|wcrk ac|c per veadere
rcc aigh|a....
rimarrai deluso!
52
53
social media marketing

Ap|ijcure cer|e e pucche||i apeciu|i (di gruade ia|ereaae per g|i u|ea|i)

Ap|ijcure i pc| pubb|icu|i au| b|cg de||u a|ru||uru

Fc|c e iafcruicai au evea|i ia ccrac au| |erri|cric (c|re, jere, augre, e|c.)

Dure viaibi|i| ui aervui cer|i, pubb|icuadc be||e iugiai de| bue| u


cc|uicae, di ua piu||c de| ria|crua|e, de||u apu, de||u piaciau, e|c.

Pubb|icure iugiai iauauu|i, uau aevicu|u, ua |ruca|c, ua urccbu|eac

Fc|c di preaea|uicae de||c a|u, cca piccc|i eaauggi peracau|i


cosa posso pubblicare sui profili social della mia struttura?
54
social media marketing

Pub|i-reduicau|i c ur|icc|i au rivia|e e uguiae

Pc| e receaaicai au |ruve| b|cga

Riccacciea|i du pur|e di ipcr|ua|i guide, ai|i e uguiae (Ccade-aua|,


Guberc Rcac, Guidu Miche|ia, Truve||era Chcice di Tripudviacr, e|c..)

Dcuade e quea|icauri per ccaccere i gua|i dei |uci c|iea|i, cciavc|gi|i ae||e
ace||e uieadu|i, accpri ccu g|i piuce e ccu g|i ia|ereaau

Cca|ea| fc|cgrujci (ccchic u||e |iaee guidu)

Scciu| ediu pur|q (ruduai e iacca|ri)


Altri contenuti che generano engagement e viralit:
Eccc cce riau||uac
i prcj|i acciu|
cca pcchi uggicrauea|i e
acurau ia|eruicae...
55
56

Fucebcck e Twi||er (i pi diuai e u|i|uzu|i)

Fcuraquure ia c||icu GecScciu|

Iaa|ugru e Pia|erea| acpru||u||c per dicadere be||e iugiai

Ycu|ube ae uve|e uache videc du up|ijcure


social network, pochi ma buoni:
social media marketing
social media marketing
e google + ?
57
per il momento la situazione questa
58
social media marketing: google +
59
Mu dcpc |u acvi| de||e G + |ccu| pugea, |u ccu ai fu ia|ereaaua|e...
60
social media marketing
i social signals
cvverc: |ike, ccadiviaicai, ci|uicai, |wee|, +1
acac u|i|i ia chiuve seo
e cca|ribuiaccac u fur ig|icrure
i| ruakiag di ua ai|c web
sui motori di ricerca
61
gli utenti
quu|i a|ruea|i e
cuau|i web
utilizzano
per piuaijcure viuggi e vucume?
62
mamma
quua|e cce du |eaere
ia ccaaideruicae!
ma forse manca
uaccru quu|ccu...
i| fu||cre
chiave!
63
la Reputazione
64
Positiva?
65
negativa?
cciaciu|e
u pregure!
66
67

Meac viai|e au| ai|c de||u |uu a|ru||uru rice||ivu

Meac richiea|e e preac|uicai

Prezi pi buaai (perch |u repu|u|ica iacide au| priciag)


avere una reputazione online negativa causa:
reputation management
Risultato: bassa occupazione e minori ricavi
68

iperiafcru|i, ccciea|i, eaigea|i, ucccr|i, aepre ccaaeaai

ia fuae di piuaijcuicae de| viuggic |eggcac i feedbuck di u||ri u|ea|i

au||u buae dei giudui deg|i u||ri u|ea|i preadcac uau deciaicae
i viaggiatori oggi sono:
reputation management
Per cui uaaiu pricri| u||u
gestione della
reputazione
69
70

S|ubi|ire ua cca|u||c epu|icc cca i| c|iea|e priu, durua|e e dcpc i| acggicrac

S|ic|ure ae| c|iea|e |u ccadiviaicae de||eaperiemu (ae pci|ivu)

Mcai|crure cc|ua|eea|e i| aea|iea| aei ccafrca|i de||u a|ru||uru

Riapcadere aepre u||e receaaicai aegu|ive

Ccpreadere uape||u|ive e eaigeme dei c|iea|i

Iadividuure |e cri|ici| e ia|erveaire au di eaae


che vorrebbe dire?
reputation management
71
Step 4: convertire
trasformare
i| |rucc au| ai|c e i
|euda ucquiai|i ia
prenotazioni
72
booking engine
i| bcckiag eagiae |c a|ruea|c ia
grudc di |ruafcrure
|u viai|u ia preac|uicae!
fcaduea|u|e per c||eaere uau
buona percentuale di conversioni
au| ai|c di uau a|ru||uru rice||ivu!
73
booking engine
i| bcckiag eagiae |u cu|| |c uc|ica pi
ipcr|ua|e che deve eaaere ia|egru|u
ia cgai pugiau de| ai|c,
ia quea|c cdc cgai pugiau cce
se fosse una landing page
74
booking engine
75
booking engine
diverae a|u|ia|iche e acaduggi
dic|ruac che bcckiag eagiae
pccc perfcrua|i c |rcppc ccp|icu|i
sono la principale causa di una
mancata prenotazione
Riapuriure au| bcckiag eagiae
a|upidc cce ccprure uau ucchiau
di grcau ci|iadru|u, e pci uvere i| |icre
di apeadere |rcppc per |u bemiau.
76
booking engine
77
direct email marketing
Ccaaia|e ae||iaviure aewa|e||er pericdiche
u u|ea|i/c|iea|i prcj|u|i
per a|ic|ure
prenotazioni e fidelizzazione
78

E ve|cce, ua eaauggic di pc|u urrivu aubi|c

E dire||c, ccaaea|e di veicc|ure ua eaauggic ud ua preciac |urge|

Gurua|iace u||iaaie percea|uu|i di riceicae (i| 50% deg|i u|ea|i |egge |u ui|
u|eac uau vc||u u| gicrac)

E iaurubi|e! Cca ua acwure de pcaiuc uvere iafcruicai au riceicae


e ia|eruicae deg|i u|ea|i (|e||ure, uper|ure, c|icka, e|c..)
i vantaggi:
direct email marketing
note: necessita un database email che va nutrito nel tempo
79

Up-ae||iag e Crca Se||iag

Riuaere ia cca|u||c cca c|iea|i e viai|u|cri de| ai|c

Fur ccaccere cer|e ia ccrac (eg|ic ae eac|uaive)

Fur aupere che ci acac aucvi aervui ia hc|e|

Per riediure u ai|uuicai cri|iche e di buaau cccupuicae


utile in chiave:
direct email marketing
80
Cuace||uicai iprcvviae
du pur|e di c|iea|i aiagc|i
e gruppi |eiaure e buaiaeaa
81
Aache ia quea|c cuac ai pu cu|cc|ure i| ROI
direct email marketing
82
Step 5: misurare ogni attivit e
calcolare il ritorno sullinvestimento
ea|ruac ia giccc i|
booking engine
e i| acwure di
web analytics
83
Step 5: misurare ogni attivit e
calcolare il ritorno sullinvestimento
Semu g|i a|ruea|i di web uau|q|ica
che fcraiaccac iafcruicai ccp|e|e
navigate a vista!
84
Step 5: misurare ogni attivit e
calcolare il ritorno sullinvestimento
dcve|e uvere |u perceicae
dello stato di salute
de| vc|rc ai|c!
85
Step 5: misurare ogni attivit e
calcolare il ritorno sullinvestimento
Cupire ccu [micau e ccu ac!
calcolare il roi
di ogni attivit
Per pc|er preadere deciaicai
a|ru|egiche e cca|rciaure
86
Step 5: misurare ogni attivit e
calcolare il ritorno sullinvestimento
I| |uc ai|c e |u re|u|ivu
a|ru|egiu di web urke|iag
richiedono una
ottimizzazione continua!
87
I| web,
i| ae||cre |uria|icc,
e |e ubi|udiai deg|i u|ea|i,
sono in costante
evoluzione
Chi ai feru perdu|c!
88
89
il tutto lo riassumo cos
90
www.turismoeconsigli.com
www.secretkey.it
https://twitter.com/turismoconsigli
http://www.facebook.com/webmarketingturistico
http://it.linkedin.com/in/enricoferretti
https://plus.google.com/117826918801968827838
Earicc Ferre||i
I iei cca|u||i:
Gruie per
|u||emicae!