Sei sulla pagina 1di 2

rwmklI sdu (923-1)

<> siqgur pRswid ] (923-1)


jig dwqw soie Bgiq vClu iqhu loie jIau ] (923-2, rwmklI, bwbw suMdr)
gur sbid smwvey Avru n jwxY koie jIau ] (923-2, rwmklI, bwbw suMdr)
Avro n jwxih sbid gur kY eyku nwmu iDAwvhy ] (923-2, rwmklI, bwbw suMdr)
prswid nwnk gurU AMgd prm pdvI pwvhy ] (923-3, rwmklI, bwbw suMdr)
AwieAw hkwrw clxvwrw hir rwm nwim smwieAw ] (923-4, rwmklI, bwbw suMdr)
jig Amru Atlu Aqolu Twkuru Bgiq qy hir pwieAw ]1] (923-4, rwmklI, bwbw suMdr)
hir Bwxw gur BwieAw guru jwvY hir pRB pwis jIau ] (923-5, rwmklI, bwbw suMdr)
siqguru kry hir pih bynqI myrI pYj rKhu Ardwis jIau ] (923-5, rwmklI, bwbw suMdr)
pYj rwKhu hir jnh kyrI hir dyhu nwmu inrMjno ] (923-6, rwmklI, bwbw suMdr)
AMiq clidAw hoie bylI jmdUq kwlu inKMjno ] (923-6, rwmklI, bwbw suMdr)
siqgurU kI bynqI pweI hir pRiB suxI Ardwis jIau ] (923-7, rwmklI, bwbw suMdr)
hir Dwir ikrpw siqguru imlwieAw Dnu Dnu khY swbwis jIau ]2] (923-8, rwmklI, bwbw suMdr)
myry isK suxhu puq BweIho myrY hir Bwxw Awau mY pwis jIau ] (923-8, rwmklI, bwbw suMdr)
hir Bwxw gur BwieAw myrw hir pRBu kry swbwis jIau ] (923-9, rwmklI, bwbw suMdr)
Bgqu siqguru purKu soeI ijsu hir pRB Bwxw Bwvey ] (923-9, rwmklI, bwbw suMdr)
Awnµd Anhd vjih vwjy hir Awip gil mylwvey ] (923-10, rwmklI, bwbw suMdr)
qusI puq BweI prvwru myrw min vyKhu kir inrjwis jIau ] (923-11, rwmklI, bwbw suMdr)
Duir iliKAw prvwxw iPrY nwhI guru jwie hir pRB pwis jIau ]3] (923-11, rwmklI, bwbw suMdr)
siqguir BwxY AwpxY bih prvwru sdwieAw ] (923-12, rwmklI, bwbw suMdr)
mq mY ipCY koeI rovsI so mY mUil n BwieAw ] (923-12, rwmklI, bwbw suMdr)
imqu pYJY imqu ibgsY ijsu imq kI pYj Bwvey ] (923-13, rwmklI, bwbw suMdr)
qusI vIcwir dyKhu puq BweI hir siqgurU pYnwvey ] (923-13, rwmklI, bwbw suMdr)
siqgurU prqiK hodY bih rwju Awip itkwieAw ] (923-14, rwmklI, bwbw suMdr)
siB isK bMDp puq BweI rwmdws pYrI pwieAw ]4] (923-15, rwmklI, bwbw suMdr)
AMqy siqguru boilAw mY ipCY kIrqnu kirAhu inrbwxu jIau ] (923-15, rwmklI, bwbw suMdr)
kyso gopwl pMifq sidAhu hir hir kQw pVih purwxu jIau ] (923-16, rwmklI, bwbw suMdr)
hir kQw pVIAY hir nwmu suxIAY bybwxu hir rMgu gur Bwvey ] (923-16, rwmklI, bwbw suMdr)
ipMfu pqil ikirAw dIvw Pul hir sir pwvey ] (923-17, rwmklI, bwbw suMdr)
hir BwieAw siqguru boilAw hir imilAw purKu sujwxu jIau ] (923-18, rwmklI, bwbw suMdr)
rwmdws soFI iqlku dIAw gur sbdu scu nIswxu jIau ]5] (923-18, rwmklI, bwbw suMdr)
siqguru purKu ij boilAw gurisKw mMin leI rjwie jIau ] (924-1, rwmklI, bwbw suMdr)
mohrI puqu snmuKu hoieAw rwmdwsY pYrI pwie jIau ] (924-2, rwmklI, bwbw suMdr)
sB pvY pYrI siqgurU kyrI ijQY gurU Awpu riKAw ] (924-2, rwmklI, bwbw suMdr)
koeI kir bKIlI invY nwhI iPir siqgurU Awix invwieAw ] (924-3, rwmklI, bwbw suMdr)
hir gurih Bwxw dIeI vifAweI Duir iliKAw lyKu rjwie jIau ] (924-3, rwmklI, bwbw suMdr)
khY suMdru suxhu sMqhu sBu jgqu pYrI pwie jIau ]6]1] (924-4, rwmklI, bwbw suMdr)