Sei sulla pagina 1di 19
SULIT IEJAPR 2006/CTUS53 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEPERIKSAAN AKHIR KURSUS : HUBUNGAN ETNIK KOD KURSUS : CTU553 PEPERIKSAAN : APRIL 2006 MASA : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON 1 Kertas soalan ini mengandungi dua (2) bahagian. BAHAGIAN A (60 Soalen) BAHAGIAN B (3 Soalan) 2. Jawab SEMUA soalan dari BAHAGIAN A dan satu (1) soalan dari BAHAGIAN 8. i) BAHAGIAN A hendaklah dijawab pada Kertas Jawapan Objektif OMR. il) BAHAGIAN hendakian djawab dalam Buku Jawapan 3 Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bik peperiksaan keouali dengan kebenaran pengawas. 4, Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperksean ini mengandungi i) Kerlas Soalan ii) satu Buku Jawapan ~ disediakan oleh Fakulti iil) satu Kertas Jawapan Objektif OMR — untuk diserah bersama Buku Jawapan JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN. ‘Kerfas soalan ini mengandung! 19 halaman bercetak © Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT suLIT 2 IEJAPR 2006/CTU553 BAHAGIANA — (30 markah) Jawab SEMUA soalan. Hitamkan BIBI jawapan paling TEPAT pada Kertas Jawapan Objektif 1. Antara pemyataan berikut, yang manakah menepati makna etnik? ‘A Kelompok manusia yang ditentukan melalui ci-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa dan ekonomi Kelompok manusia yang berlainan ras namun hidup dalam satu kawasan atau daerah yang sama Kelompok manusia yang disatukan di bawah sistem pemerintahan dan perundangan serta mempunyai tanggungjawab yang sama Kelompok manusia yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah yang dituntut dan dipertahankan oleh wilayah tersebut Bo) oo 2. Faklor berikut berkaitan dengan migrasi etnik Cina ke Tanah Melayu di zaman awal penjajahan Inggeris, KECUALI: A _ Pergolakan dalaman di Selatan China B _Bencana alam yang sering berlaku di China C _ Kepadatan penduduk di China D _Insentif yang diberikan Inggeris kepada imigran Cina 3. Perlembagaan Malaysia merupakan Kontrak sosial yang menjadi teras pembentukan negara dan bangsa Malaysia. Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR mengenai kontrak tersebut. Islam adalah agama Persekutuan tetapi agama lain bebas diamalkan Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi tetapi bahasa lain boleh digunakan Sistem pendiikan berteraskan kepentingan etnik tertentu Yang Di Perluan Agong adalah Ketua Negara oou> 4. Apakah yang dimaksudkan dengan jatidiri Malaysia? Memelihara budaya, bahasa dan identit Memiliki semangat patriotisme seper nilai dan budaya A stnik majoriti B © Memberi hak keistimewaan kepada etnik yang menguasei politi dan D ecintaan kepada bahasa Melayu, ekonomi Menjadikan budaya Barat sebagai asas budaya Nasional (© Hak Cita Universiti Teknologi MARA SULIT SULIT 3 IEIAPR 2006/CTUS53 5. __Apakah strategi yang diambil oleh kerajaan untuk mengimbangi pencapaian ekonomi inter-etnik di Malaysia? i Pembangunan ekonomi berasaskan teknologi ii Pembangunan pertanian subsisten diubah kepada komersial it Industrialisasi melalui penggunaan teknologi terkini v Pembangunan insan sebagai penggerak kemajuan ekonomi A i, jidan iit B idan iil & iii dan iv D Semua di ates ‘Antara pemyataan berikut, yang manakah TIDAK menepati tuntutan perpaduan antara peloagai etnik di Malaysia? A __‘Asablyyah (semangat perkauman yang melampau) B __ Semangat kerjasama dan tolong menolong antara etnik € —_ Mengutamakan keselamatan negara D _Cintakan negara sendiri berbanding negara asal 7. Kumpulan minoriti mengamalkan budaya kumpulan majoriti di mana hanya aspek budaya sahaja yang diasimilasikan dan tidak secara keseluruhan cara hidup. Proses manakah yang mewakili pernyataan di atas? A Amalgamasi B Plural budaya CG Akulturasi BD Asimilasi 8, Antara keunikan Malaysia ialah mempunyal kepelbagaian nilai budaya sejagat yang berasaskan kumpulan etnik Manakah nilai yang paling UTAMA memupuk keharmonian hidup? Kebebasan berbudaya Toleransi yang tinggi Perkongsian kuasa Hak asasi manusia voaD> (© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT