Sei sulla pagina 1di 3

kvgj wmjU Abyvbt

gvQi gvbmZ Lvevi I ^v eevcbv t iPbv I cvV


ZvwiLt 12/04/2012 Bs
Avng` nvib-Avj-ikx` mnKvix AavcK GKvqvwUK wimvm gvbRgU wefvM gvrmwevb Abyl` wmjU Kwl wekwe`vjq, wmjU-3100|

evsjv`k Rjvfwgi `k; `ki cvq me vbB AmsL cyKzi, wej I Abvb AvfixY Rjvkq cvIqv hvq| Gme Rjvkq mvaviYZ cvK wZKfveB wKQz cwigvY gvQ Drcvw`Z nq _vK| Ze hZB w`b hvQ, ZZB Gme Rjvkq Kwg I evwbK Dcvq wbqwZ gvQ Pvli cwigvY ew cvQ| KviY evwbK cwZZ gvQ Pvl Kij gvQi Drcv`b AbKvsk ew cvq, ew cvq jvfi AsKI| Avi GB evwbK cwZZ gvQ Pvli iZc~Y welqMjvi AbZg nQ Lv` I ^v eevcbv| c_gB Avmv hvK Lv` wK? AwZ mvaviYfve ejj Kvb cvYx hv Lvq ZvB nQ Lv`| cvKwZKfve cyKzi cvYxcvsKUb I Dw `cvsKUb Drcb nq hjvK gvQ Lv` wnme MnY Ki euP _vK I eo nq| cyKzi wewfb cKvi Re I ARe mvi cqvM Gme Lv`i Drcv`b ew cvq| Ze Gme cvKwZK Lv`i Drcv`b hZB ew cvK bv Kbv cyKzi evwYwRKfve gvQ Pvli h AwaK msLvK gvQ Qvov nq mB mKj gvQi gvU Pvwn`v c~iY GBme cvKwZK Lv` chv bq| m gvQKI m~iK Lv` w`Z nq| gvQK m~iK Lv` `evi mgq Lqvj ivLZ ne hb Zv ^vmZ nq - A_vr ZvZ `iKvix Lv` Dcv`vb hgb- Avwgl, kKiv, mn, LwbR jeY I wfUvwgb h_vchy cwigvY _vK| Ze Gme Lv` Dcv`vbi ga me_K iZc~Y nQ Avwgl ev cvwUb hv gvUvgywUfve kZKiv Lvevii 30 fvM cwigvY ev Zvi ekx gvvq _vKZ ne| GB Avwgli Drm nQ- Lj, ikg wU, wdkwgj, wgU G evb wgj BZvw`| Ze Lvevi ZixZ mwilvi Lj gvU kZKiv 15 fvMi ekx `qv fvj bq, GZ Ki gvQi ew Kg hZ cvI, KviY GZ GKcKvi welv c`v_ _vK hvi KviY GB Lj SvSvjv nq| Avevi Abw`K GLb evRvi Kg`vgx I mnRjf h wgU G evb wgj cvIqv hvq ZvZ Ubvixi eR `qvq welv nq, dj GjvI bv eenvi Kiv fvj | AviI GKwU welq DjLhvM h, Lvevi evW wgj kZKiv 10 fvMi ekx njI Mv_ Kg hve| me_K fvj nq Gme wewfb aiYi Avwgl wgwkq eenvi Kiv| evRvi wewfb evi wfUvwgb I wgbvij wcwg cvIqv hvq hjv Lvevi Zixi mgq cvKUi Mvqi wb`kYv Abyhvqx mvgvb cwigvY Lvevi cqvM Kij gvQi ew fvj nq I ivM-evwa Kg nevi mvebv _vK| Avi Lvevi ZixZ me_K ekx cwigvY jvM kKiv hvi Drm nQ- Kzov, fzwm BZvw`|

wcjU Lvevii AcPq Kg nq weavq `vg GKUz ekx njI mewgwjq Lvevi Kg jvM Ges Lvevii AcPq Kg nIqvq AwZ`yZ cvwbi bvY b nq ivM nevi mvebvI Kg _vK; dj gvUi Dci LiP bv eo eis Kg Ges SvgjvI Kg| Avi ej eenvi Kij GBme Lvevii ej AwZ`yZ cvwbZ Mj hvIqvq gvQ meUzKz Lvevi MnY KiZ cvi bv, dj AwZ`vgx m~iK Lvevii AcPq nq| Avi GB ej Lvevi cyKzi Wye U Zix Ki ZvZ w`j Lvevi AcPq Kg ne Ges gvQ Lvevi ciI AwZwi Lvevi iq MQ wK bv Zv eySv hve| m~iK Lvevi cvbv gvQi `n IRbi kZKiv 10-5 fvM nvi cqvM KiZ ne, Ges eo gvQi 3-4 fvM nvi cqvM KiZ ne, Ze kxZKvj G nvi Kwgq 1-1.5 nvi AvbZ ne| cwZw`bi gvU Lvevi megvU `yB ev wZb fvM Ki gvU `yB ev wZbevi- fvi, `~cyi I weKj cqvM KiZ ne| Lvevi cwZw`b cyKzii wbw` GK vb ev eo cyKzi nj cyKzii wbw` wewfb vb Ges jYxq h, GKB mgq cqvM KiZ ne| Avi cwZ 15-20 w`b Ai Ai SvwK Rvj ev Ab Kvb QvU Rvj viv wKQz gvQ ai gvQi ew, ^v cixv I AvbygvwbK gvU gvQi IRb wbYq Ki m Abyhvqx gvU Lv` c`vbi cwigvY wbYq KiZ ne| Ze gvQK ay Lv` w`jB ne bv, GKBmv_ gvQi ^vI ^vfvweK I wbivM ivLZ ne| Ze G Lqvj ivLZ ne hb gvQ hb mnR ivMvv bv nq| KviY gvQi ivM nj hLb ivMjYjv myfve cKvwkZ nq ZLb `Lv hvq h BZvgaB AbK gvQ gviv wMqQ, bZzev gvQi wPwKrmv LiP jvfi gvv AbK Kwgq w`qQ|

ZvB gvQi ivM hb Kg nq mRb hv hv Kiv DwPZ Zv nQcyKzi Lbb ev cPv Kv`v cwivi Kivi ci cyKziK Kgc GK mvn iv` dj ivLZ ne hb Zjvi gvwU ek fvjfve wKq dvUj ai, GZ KI gvwUZ ivMRxevYyi cwigvY Kge| cyKzi AwaK NbZ gvQ Pvl Kij 1-2 eQi cici cyKzii Zj`k nZ evowZ Kv`v Dvjb Ki c~ei wbqggZ Zj`k KvZ ne| DvjbKZ Kv`v cyKzoi cvo Dby dj ivLv hve bv hvZ Ki elvi cvwbZ ayq Avevi cyKziB bv coZ cvi| czKzii Zj`k Kvbvi ci kZKcwZ 1 KwR ev cqvRbgvwdK ekx cwigvb Pzb cqvM KiZ ne| kxZi iZ cyKzi 250 Mvg _K 500 Mvg nvi cyKzi Pzb cqvM KiZ ne| GZ Ki kxZKvjxb gvQi Z ivMi cKvg Kg ne| Kvb bvjv w`q hb Kvb KjKviLvbvi eR A_ev mivmwi Kvb cvqLvbvi ev myqviRi eR Rjvkq cek bv Ki Zv Lqvj ivLZ ne| cyKzii cvo h_ DPz nZ ne hb elvi mgq evwni nZ cvwbi cevn cyKzi cek bv KiZ cvi| Ab Kvb Rjvkqi gvQ ivMvv _vKj m cyKzi nZ Kvb gvQ, cvwb ev m cyKzi eeZ Rvj Ab cyKzi eenvi bv Kiv nq| gvQi Lv` hb Kvb cKvi fRvj ev welv `e ev AwZwi gvvq Kvb Jla ev KxUbvkK bv _vK|

AwZwi Lvevi `qvi dj ev Ab Kvb KviY cyKzii cvwb AwZgvvq cvsKUb Rbvbvi dj meyR bv nq| Avi Gic nj hb wKQz cwigvY cvwb cwieZbi myhvM _vK|

Dciv mZKZv Aej^Yi ciI hw` gvQi KvbcKvi ivMjY `Lv `q Ze wbKU DcRjv ev Rjv grm Awdm _K A_ev wekl _K civgk wbq wPwKrmv KiZ ne| Ze ay ivM njB bq, gvQi ew Avkvbyic bv njI GKB eev bqv DwPZ| Avi mvaviY wPwKrmvi ga iqQ- Avv gvQK jeY cvwb ev cUvwkqvg cvi gvvbU A_ev wgw_wjb ey wgwkZ cvwbZ MvQj `qv, cyKzi Pzb cqvM, cyKzii cvwb AbKLvwb Ki Kwgq ZvZ jeY cqvM Ki ek KqK NUv GfveB iL Zvici Avevi cyKzii cvwb w`q c~evevq Avbv hvZ Ki jeYi NbZ cyKzi Kg hvq| GKBmv_ wekl hv civgk `q m Abyhvqx Lv`i cywgvY ew ev Jla cqvM| --- 0 ---