Sei sulla pagina 1di 1

CONTRO I MERCANTI DI GRANO LISIA v 1-35

Hooi oi toocquuooiv, e ovoco oikootoi, uouo,ovtco oti ce tev oitoteev cv


tq |ouq kotqoouv, koi covtco oti ucio, ci eo oioto outouo ooikciv qciotc, ouo
cv qttov koi touo tci toutev toioucvouo (touo) oouo oukoovtciv voi,ctc. oucv
ouv qvokoooi kotqociv outev, tci toutev teto= citcv |ouooi.
Etcioq o oi tutovcio otcoooov cio tqv |ouqv tci outev, outoo eiouqoov outoiv
eotc ccov tivco tev qtoev eo okitouo outouo _q toio cvocko toooouvoi
uovote ,qieooi. qoucvoo oc ce ocivov civoi toiouto cui,couoi toiciv tqv |ouqv,
ovootoo citov oti oi ookoiq kivciv touo oitoteoo koto tov voov, voi,ev, ci cv
cioiv oio uovotou cioocvoi, uoo ouocv qttov qiev veocouoi to oikoio, ci oc
qocv ooikouoiv, ou ociv outouo okitouo otoecvoi, tcioucioqv oc tqo |ouqo touto
oio|ociv ctc_ciouv c covtco eo ce oetqtioo cvcko tqo tev oitoteev touo
oouo toutouo ctoiouqv. too cv ouv tqv |ouqv, ot qv outoio q kioio, ce
otcoqooqv. tev o oev qou_ioo oovtev ovootoo outev kotqoouv, koi tooi
ovcov ctoiqoo oti ou_ utc toutev ccov, oo toio vooio toio kcicvoio c|oquouv
Hoqv cv ouv toutev cvcko, ocoieo too oitioo: oio_ov o qouoi totcov
touooouoi, tiv ov ucio tci outoev o ti |ouqouc |qioqouc.
Koi tetov cv ovo|qtc. citc ou coi, ctoikoo ci; Noi. Mctoikcio oc totcov eo
tcioocvoo toio vooio toio tqo toceo, q eo toiqoev o ti ov |ouq; Oo tcioocvoo.
Ao ti ouv q oioo otouovciv, ci ti tctoiqkoo too touo voouo, c oio uovotoo q
,qio; Eec. Atokivoi oq oi, ci oooeio tcie oitov outioouoi tcvtqkovto
oev, ev o vooo ccivoi kccuci. Eo tev o_ovtev kccuovtev ou=ctioqv.