Sei sulla pagina 1di 42

o

4z

D
]d

tr
H
tr
!Eri
f{t{

E
trtr zH
H
H
FHa)td
ZRo trH
s2 H ts
ts
FF
D
td
tr

trFtd

ts
p
F{
P

ts

o
p

C'

e+

g
lJ

H.

o
g
lJ.

o
D
td
dz

tr
F
td
.i.tF z3
H
t{E{
FF

gFH
Bt{ U
a
rEgtrtd

F
FEDF
Ed

td
o
o

^a.ro
H

C':

:+ hr

t"+

EfP.
Ro
EE
g:
(D |r'
'i.lJ

o
q

os
o
ro

rA\
.)/Ar
o \-7

q1<

> g'r

-l

3
"

- E
e.6

F >
<

3q

F1

>g

\t

>>><F>

<:rfi<!<

E E : ; + : + 3 15*Fi 5 q 5 5 P t ? 5 5 [ a
*; :"l * i- i:ni *. sf: s3 ieli ea s; 3
*;+**=:gF
i=i ; X3;
;

6
:-

6 :
3 5
: l
! E
i
:-

6:
e
;''
E=
^

: 2i

.
q

: 3
: =nJ "i
Eo
":
_
9

6
=

0
.

'

-.

q
o

p
i
i
i
-

: 3- =' 6
i
E F
-- n

1
.

9=

-r -] o.\ o.\ O' (l UJ N l.J N)


q(jN)9J(ru@\O(^+

\o oo oo c'o -] {

o\ (,.l ()J o Q \o --l.l

'

=a

.l

E ?6'
o r .

gF
oa

465.

oJT

g : 2
o:6:
F " -.H

=. .i E

E3E
. o s
r s
ga i

e*
*s
*i,rffi
gil
ffiifii
EaafilagrE*ii
e
$iiffifii
gr
igElF
ffi
iH
iffi
Effiai

8,c
=

c)

g9

!.'| t !,

1ll

=
m
z-{

t
R **

o'n

::e.

9p. =
p *
- i
I =

=^

^ \ ^ !

a :

. . . o
ss >

as
a.;
- -

: 3
'r

'g-

/'\

=
m
o

/\

/\

a\

//_\

L',/ \',/ Lr----\_./ \-./\_r


;

'n

z-l
m

( l . )

jg
r

?
P
f

9ti
5 : n 5
:
3

P
F

J
I
I

q:d

i *

N!.

:1-

4 plotoni con 12 squadre,ognunacon I f.m.

=
D
z
D
.n
|m

a
l*H*lH*r**li:all
1ai**alsffiaii
e
llga
??gglsl

=
F ?T?="==?;'74:
I
iiii,i*;Eis
+gtgf

1iiliiilias
tiFiriuaiuali+;
gili*ill
iErs,;$ry'i
i:s*
1r
iF

ii*igialEll

,ias
EEE;a
*rui$if
il*+:iil;iii
F!<'
Fru

:
:

sAeri
;;tiii
i;iiiE3 aiiri
:gil
isr:iiaiil ;;illg
iiiii:a
{:tisi[
F;ai*;:aii,lrl=s
'o ; = < Y
(): " . e

r5
-.

!*l
vl

3ir+FiFi
iie3l:il
o

E,

q"E ?

g ad

;&J

=
s.P *
o .:"

i z

<,

2 =

- 3

.z
s

g.l

o -

3 zs6

o,9 F * "

iF:gi*i
}i3
F
i
a*:l;Fs
7isliE
6 '2

d' d)

.i1
*iEE:Fi

u:

- =

a,/)

riiitEE
a5i
;'
3ilsiilg
=5alFa

gd
t9=

^v.

' r ! xE f

:.(}

A';
o- i3
O O
-o

'o

g E E : F ; i E i ?

q -

'o;

zi 9 .
J

e P' 3= a o 3

)3

i:lIg
E a x ;s*as
r

Etr
a

F;ra?-iE'ia
iii
?ii
i
itgiigifffA'iilAi1;iisig

gi*Ii
Fi
liilF;Iii
lFl
lEI
gia
giliEFliE
iiiiell
ligE
giii
i;ii
+ifiir*i
f+Fg
s1"a1it*it

;'r;gi,
it+lgisr
liiEiii
iiil
iii+lFi*i

ius
i;
;arr
iii
infi
a
+raeu g g3
|oi1l!i3
i1
ffi*giffiflggfiffiia
*+

iga;i
tiiitcligli
ixilil
*ic
*E
EiiiirE
FEaiiiiit
fliiil-E*lti
. iiil

ssHe
gi
r
I
I
ia

I
i
[s
Iili,I$ii
Ill
i,aE
li'iii5iiiil
Iggegalia;alr
il
g;tlisgg
g
eaeeeili
;:gl
lggi
iilii
liil
uurs*i;r
$rrci'iifg

iEis

1
#
E
a

I
i

I
l
?E
A
lE *Ei
lii
ii
iHE
fFEil-$iIi
li
*-i
lEIE1:E
la*
su*;i$ciiilC
auu
effii
g;[
?
ieffil
cl+igi:
ili
+Ea
"

'

gilgcilirsea:i
i glg
Ea
gl*il
laatislal*l

ilgiliaalia

lllglllligl*lg
'EliiitlaElsi

i
*
iifiii
i.Act
iE+iii
tBies
'iiiiE
ai

ii:iEiiq:
iiEiil
Hl
Ell
i;;*q
ilEEigiii
r*iil-
iii;i'=1*ij
liFii;ui
i:'Ei
iE
E
llil;il?
iiiEriiiiillilgig

si;?l[ffiixrlliiill
:siE;
rr;
i aa
liili;fs!;g

:I'iiii'-
IEg
E
i*tls;
illcaai**lr
i++ts
*igagiiiil
i eEiii;
li iigl;llri*l,
gE3r+i

u3
:iie'a,'iliff
i
i+iaagiiiir+=
iiiiiil

EliiiilE
*isgi
'iii
lgifig1i
ii
ililliiiiF
=e+

9.A39

- g:

='
,

=r .

;';

6a

6 =c

6 O

= +d

d ii'

s : E Sg
= rr, :

3 ' FcD.5

"

n :_'

1 ? a :"io-

e 9 .

:'-.Y *
E 3 o @ '
: - ; i

- e

*:

9 N
e 93
^P 6-

e. gl J'

s . =! 5=

1l*lEl
[llilliiieal
*ffiH
affii
ffierH
iai
i
ali
iaa
iF
iIifi#
ffi
illlaii
ii'i
i*i*
r+'
iil,iii
E,?
ii$iaii*ii
e?

';iiii 'lli- *iieii'ui;a


l
;Eigi fi:aii
i;ii t:+
';

ii:
:iici,l;
ii
EIli
iEEiiiiEii:
3;i
:ii
-[li'iiiiE
'i

iia
ii
iii.
iiiis ;i
i;aiii:
i!1iii
gii

s$l
afii
iaEiiiEti

i i
ii
s
+
es
.*;
li
iii
ilii
z
+t
g:

aiiii[:ia*i ;
:

- e i : i i i i i i i ? i r a l

iii
i
il
il?liil
gllill
iglHl'i

o
{

s
5

'
R

r (o-(oS
= r.rN&

tQ>s
; ! : l

c i -";
f5E:
- >-r- i : .

-1

O!

#9.>

6)ir*
* (^):]*
< r-g

2
E
+ m
>
rr

z-.1
>

i*g'i

[t
l;eisi:+
E EE$ i : ;

i;Eaii

raii

+gai:5r
iHi;i?;iir

aFEiIiE
i3FIF
liF;g
ffi;5i;p:

ai;al;'+l
iil;ii
gFi'ig$gi'l$+ifii
I
i
*il5
'.i'iii;;
-il iEiii
ji

s ;:

i sii;1
3 :itsgi

.i

t.

iieesdEES;
Y

3i?";
i s
= a + l:l.F $ $ i I : 3a E

g;;:l:s
:+ai
i:+?;s
gs

- e -:: -K

a: f e
: t 'E
; ;i t
: ie e ;

:1 l k;p=: ;

l9 ?3 l' 7; i : ' E,
- I

; 3'
:< a
;
:' ;

l 3E= { F+ i
a:i
:.9;i

Sg
: 3 ? a -

;*;9

-_.7?.

'd:i.3

v;?"
i3*

Es F >

'?i7.
d55s5?e
utsgiFi$ Taig
i :I Eii;

aiii$

ti[ilii
Eiil
Ei
aiillil

i
'
'slS"iii
"gl'ii
t l'ii
ii'i5i
i
5i

i-i
*
i+
al

ia
E
E i
g
* ge
s5ip
i

E e ; 3 A:
i ; i ei ' :;l
i;

7
V = s3
3 i

$s:

l
ir $
.
SS

" e

Fi

Igas"
o

e. N ^

3 S

3 8 =N

h g 1 6

*-

5r

S X
s-t
'
c 3

3.-

i B l r *
+S

i;i

Fx
i q SF E
S
F:

:r

$l

i * ; 3g
:-6-::*l

F.

'

i.3 3 *F
o E . * Rt

E
. =q
E i
E - s
l T i
R '
F 3
3 E :
J

lge*
g
gEUgg
ggi
igig
Eigglusg :

;:iii*iiii
i
i;
li
i
I

ii
si
:i
iii;i3liffii=
+;

i
ial;*iiflitiiiilri
;

Ff;BFss;sr*
aiiiiiisigis
i:*
i e ; + l : t ?Fi -1 q *3;rH: ;i is; i $
Fii;iis5'isii53i=iE
iir
: i A : i l ;; i { i 3 l i { r : ' l ;* = a = n 5 F i E 3 = i =
rA :,]qF 'FP
p
-A3; . e i .FE "# il 6E .1! 3f E
E Ie

B
e
6=.
:

?
i

:= -6 9' n ; ' E .
9

g : d E

r'.

s i F 3 9 5 * g 5 H F g

E , ; F ; l;l;g* i+r p
i g g l ; r;*Ef

n
r

L
=
c

&
a =

o , .

:
5
X
I

. - o
F ^

X =-r
r
-^.

r_ ;
: :
t'

,
:
Ii

5
-I

i 3 : i 3 ; i F E i H t c
;
;a_a=l:ir:rA-o!:
= . 3 i . ; ! q . :+ :
._ 35
I
r

4 F N

5 a"3
f

l=;
;
{

A
3.
o

tii=igrie
:
g+iiii
1 e ;iqt . r i *i : i ; r a i , i a ; : ; ;
i5 e:

: :t : # i :

* $1;

t3s;Fq5'+i;
aar-jr:a:3a*q E3 l Ee Js ! ; ; i e l ^ : :

';'iil=i;aiiil
; ? iF i :

=;

=
:
S
;F
5IF,
.i $iFl+Fi3
i

lliSg:ifii5
igi

1 g $Sggi i l i f; i i i

3 i' = i
l ' E3i' A

l . gi i ; g i r 5i
;
*
*

s
?
!

t;3is
* a i; r g l i
$=:='f:i

s Y i' =F lil
6

0 e

9
1 5=
= 5 !
t : o D

g g i S S g d dFFERg E * T r :E ; a ;

$
igl'E*[[[fi
iiriiiii,F
ga
ri
r'i3i;
i
lIgciAie;

i';i;i
rr;[a
*!.i
i
g
r ' E
;1
+ = ; ? 1 5 i g '
1

i
;iii*l
'f
1
9

:
1
1

*'

' qeiileg;

:i;tE;

e i :i t ; i

F
-

:ii

,
3

isii

;Figi?i

acE F3-6

E
- F E 5 : FF F - - 9
9;aii,!3S1
i E i a E t r3

s
e
i
:
F
i
r
;
i
q
&
;
3
s
*:;:E
f , ? 6 i i F: " 3

r4Es$i:
i
i;t33{i
i ; i 1 f
e Er
* * a as#

+I=r=i53cE
q{
3 l+ + ae

o.d F o-a q 5 !.;l

:9E=1r3
9 a 5 -d
E6

F e E

; ;

. F ^ o N = ;

:\)

<'o Q

rs
'
P! :J o
I
!,
Pg

9,
S s

f E- * I

5F;; S
5 ' 8 3 , 9I
a
e+ g
rqa'= 3

9 :

Ii : E: i a

3 . o3
A:.
- o P ,
:.^ Y

c
s

i59g5535Fg
Y
a g . : i l F s I 3$: i

: 5 e , r ii 5'
E i E 3 : i : 3
3:d

ifesT:

F ; E ; X ;g A s
E
:i i7 E
Bri
o o3 .
a=

F":

FE

: , F
3
3

c
=:-E
@ i
3 * .

x;i

9 ; ^ A F gF

aiilgg;
$
l:iridSef I

; 5 Ea ; 3 . \
E . e L e . ' ; ' eF
.

is-t: IF"
l d ; E a r , di

" i slx i f r$:


g:H
s q F t I

EgF B 8
3 *3 aB 3 ' s
qap-

o,-!

c X

r : : ' 3 '

E:T
giL

E'"98
;B

r < * = .
crr iSiF
Ea ;

E'3"

:9; ;sF$
E gF E F A ;
t.o:,

-6

, s 3; '3 q E

.'Eil'iiiiii
'iiiiEii

o
F

siii 3 igiil
is
39

1=

: 1 ii

si*;s

Y;iqi

iicl
I
i'ili
,$iii-E'iiii
,iiai
'
'
uii
*
i;iii;iiii

B
iirr
Ficcegis

giai;*F9
ss :sse

si a : 3s : l

AF F r r

ia-

s ;
-

s
;=l
.l"
S

g c a

3 ; l

s;;r

;:li
=I-el

IE

oari

f E'^;.

:*is
=3s3-

+$g

E q;n+
E.r, o I

eEs&
sg h'

giEI'E$
iiilii5i

- , 5 3 - g d S! FEFFt 8g a a ; =
-:
p ; 6 3 H f r r 3 E _ s; 1 i l * F l l , f :
g
g : _ ? 1 ; :SF: A
E = : : . i *: :
3 e
6 : d F " o a : P ' w
: ' : 3 6 ! . E

:.*{ E
::g 1

5 1 e :-33

:.-3-eIld-!
SsgI!.01'r

; F ; 5 4 3 c ' z .i e3sa} :eE : .


E-:1' ==3 s

f i e I? l: S
iX
:;
ix

E
; , : !: i : 3 ^o
a
E
e

3
:

'
.

6 .

3
=

-s

"

!=i !; 3i
S
# rj :i

*;=3-: s
=
3 ; d E " s 3
: 6 3 d = l ;
x

.4 d
3+;;iEi
^ . : + g t

.i'i=;i:l
* - i 3 . * - Eo

:iFE
" i E :
Y-i

g:;;f:

"

P Z

I l
r-;E
*i: -;:;

e
s

4 ' = : t t 4 ' 4

;77.3=;

: i iI
e
Afisg;s

;;iiil

B A : !

F F 6 d

; ! i - 5 ia: I i - l + E 3; - u5R
'.

; i
r E: : ;3i g : " =:';I

!1
; q : i E; ?REl
:;iE
i : r ; a : : i i;c :i : i l E
[.
; i ;"i q
*ssi ;E
= -e
; rs*341'

;Eqli

3 ? ; i ; : 3 i l f-
sta
i a l E r # : ; ? ?=
' Z;A=

*aq
iar;53iai'
i;;gE;iia
i?ri=
iiF
?iii: ;?
3i

aEiiiiFi3
3i7t i*;q6i ;'r3EA
; ; : i e ; i i 3i i E . s

tr+iua1$
+iiil*Fgiig3i
a e
r =pEi x = = r j
s;a;e
T++is

ieg+e

E
- :

E
+

q g g E E .
g . B eF H I &s
a*E
ET*a:
l"e:;'E
e g Fs
{ a i' e :

x
-qE3sF
Ei . F 3P F F
=': Fg;3.

ia;ie"Ia
6F-fEE-o.?

liFE

*gi?i3
;
$lt
n
i, :

iEalr

=s
$+e;iggic*gii
5
iiilii;i;
t i i s+ l ; : l : ssl :F ; : ; * 5: i

3..::.33

.g

;*:{5

-E_:n-i3_.4

iIi; i!4e
E
r = ' i i ; i : = ; e A5; EJ1

- ; 6 i "i e' l S _
= :a = = * :'l :5 '
5
; 1:

i ls

7 E ; E = t 6 :i X

'tE";s;; 3

* i 3 ; ; +;: ?

Egais*l
iagElEislsg
aaF
s

qe
c

{.,
@

: ! . .'
f

.: !

, ' I
.
1

) f . ', l
:

! l
\ r ; i
\ ' : ,
6
.
1
*
t
r

*
t i

a.
!

s
v

ft

t;

s .tf
7

FocTo.)Frq<>o F

;'-aE ;
EoB: g^ ,;; i i:

n
F
6

3
5 ; : . : p E ; 5
i i . r ! 3 F H - " * " * 3 3s

i;i3E''ii
$
lE!sI ]1;;:

'^Xa
9rd

:= .

ea't

E.:a

3 - o 4
i
:.@

= _
!i

6 : =
is i

HqQS
3
;sq
==a;
iie3

;- <-s

6
' .=6
|

.
q.
'

F
.

=:

-J

E
i
1 :

'

't

r
e

6:
@ -

oe

1a-=-Z--c-:24c

! r T : ; , e E Ip : :
iEg':Eiii:;r:

a ; i E g i ;Y
t;;-3
5 . P o = e - d 3 -i - . o

>

; * i . - ; g ; t i
[;'aFeilt$:a

igFlciliif
iflilH3Ei
a: , . 9638 o ;8 .4

$,l9gair:_Bs

iFaiaq
' eEls: -i i
:

i; i ; i a i F
: +
3F 5 [ ; i
;t#fitn..*:

i = F 3$"r t i 3
S f g d F dsF i g

:*$tr'in
3
i"1
ae;lf;i

Saigi
c;i3:
:lliliir;
! ? : r e ; s; q 3 ! q i 3 !
g; g;i:cl"i 3:

; e ; 9 " i: ; F : g5- i

i ; s i s eEi s l = i a' ;
1Eq: ;r r ?s.?

=i ? i l q i i F : :
a i ;

e g

r. i:
;; a ?
i

i : e
g
i 3 E FI B

i: t?:Ei=='
;

a.^

2.

A
;:
o

V Y
r ;

o
^
D

ti E
: :c
Q
-

"+ :;

E
a

E I

q!

se : l ;
X N
: a
Y -

i= .E4

3
o -

: .

- i t ;

3q I

F
d

*: i
'd =.i

I o. e- '

o ; ^
: o;
! l-;

l j

c i
=,
!

<
.|a

a =
o,6;

a 6 d

! - - _

1 E e

IE:

3 6

<*r
ai-

o 6
d 6

dg sFssg
v ;q.
s s lq$s $
s
s $Eu
*q;= F
O ; :

iF;

'.'.

..

F'

r
: r9

N ' - : .

rlgG

= q

!5164:H
5 :

e Ee * ; E

E s3 i
$ E :E F

g ? g P 3 E x : 5 ' 9$6
.!!g:

, i1, ;'

!"

l 3 E *s
^

!.5

"

.-:

3 - e * 6 '

o q

;E,
B o

+ i
E ; F

= - q..a .5
d
d e
I

i $:;
:::si
:

? v

o I

o R "

toa o<

:8.;955":

;e*:st
f " e
o

dd *E.

::
6+r H

: i-"
i

3
il 0 -

9 =S '

,o

z.l
.l

.ili[;lrii;s

,;itaailF
F . i F i q ;= E i
E s g = $ t i i=l g'

-.

*3 "
3
5
8
5
3

e
f
9
:
;

1
E * a . 6 * ; ; : . r * : . 9 5P
i l ' = i ; i s3 : ; i i : e $
?

iii$l'*Fsislisi
;..!:

E
e :f l

E
i

yi
''

:,r'ts;'H

i*i!335

9:.9!3a!
: 3 $ i

:;i'Fa:{E'
a
lo- - : : .
< !"
ac
l i .1
: =?
X D : a :

E - - o

l= .l2 rt : E; + dF TE
7

?8,;:F

: r . 8 " ; . r9 ? t

F; i-i.;4 b FF
i _ o e o X : - o ^

3e:i9ii

5c : E=
A - 5

E J F

a_Br;Bp
= 3 3 9 3 5
E-a > 5
E\oecar9

F . 3 . 3 :F

_------a

*"*

3lagfEYg
Y:==*:3AiiiE;ias
B
9 : d : : d i PI E s
p

aEi;aiii:s;::i;:
;E!ri:F
i i s
=E?iiAigi:;g

F
ilia[s33r
$
3Et;aFii
;l=lisi3l13:.3E
.c
a? 9 6E: 3e

; + j ; : _ : 9 .e * v E , P 1

:ii?"1* l;i;iBgsia!Fr;3ig

i . d iii; i *

1
x : is;?E=

il;ge;;irli::ii
i: i: ii ll
e -T.: a: [':F
:::
E i:.i q
I Ai .i p
I:

3-F
1
i3 s; Fg: e; ; i T: G' E
i=a;iaa3i:
s 31
' * 9l 1l
9:
: + ; : 3 f i . = * ; B i {
'
lii1F
E';F
ii
=

;r i :iiii;i
i3
) i z E F : B eEs

l g ? : : : c l : : i; ?

sg
s: ; E:; +
:r3l3i
*
3 lFeBlas' g!

i
iriiliiryillirsiTl
iii

iiiff*l
o

9 >

e r

! >

1 r ,

r = ; =

a 1 t r
:=g! :

e
a

6 =

9-3 t.=
23 =4

.
s

9.

e.

xl-EialEa
;aq+;E';g
:* i5;, -i
t
1
s
; ;;

!r3+;e5E;"i

; i i ; : i i x :

iiii
l;1:?il
?rr{
isa
.i?'s*e

= 6

i =: 5 o 6 o 6

:5ozEa.'.3

iE *:E5;i.

'

t 1

E F

iicsFipsi;;f;
i
5e S
E:'- {
oE.4j
ine
o :

;ieiigiill
i1E
iri.;:i
ti
!

- 6 ; -

3g
; ? EI; 3 ; " qB*

,f

!,Fitii;
;gglir
e 3 B H sa . . ; E i 3

gli
Fii
i e:
1 : ' r E ; B gi F E ; i

u r Fg

i 13i
*iirr;,
s:E xi3

?t

E S

i:83

!t

i E ; t; : l * - : ; E l s i F r; 3

:i

c)

.siiiriraiiaqii1
iiiElEqiiiiiii
iiii1i:'iiis9f
@m
n;aitgiliiiB
5i36'5

0ePtsa
! . ^ o

2 9 . 9 '

: sI e
9 f - "
:r! P.i -

; -;:,

eFa
F -i:-

9n 6
:!9
;.- 9"

iEitiisili?
i c&;
;

r,1: o

,E. ;6

iiqellillfri'Fs[
'3

E;
tE{

se
isila
. i;;i
) 6 i

Y 53: ^g$
:-i3;3g3iFF
9 9 : s Y ; : P *!- :. I =

5:

,-"

qE;:e::EEEE
s: s4 q3S
T
i 2 : Z = S q i i ; t t i 3 s: :' :l : o
;: qi :r. .' ; ^i -; ' - 3
F=i

*:.3

E t1s !i:
E
F :H
?
] o '. E
o . YF ; i 3
:";*
I
',:
4: a?-' 3S;

*tr

; i
+

o , d 6 P :

E -

oe

?;

E E
6
;

s;

i =

F
;'-:s
q . sF
.
s:

2 -

*
^

l: f :' *

!.

: : o

;;

--i
s i .l k
1
= : f .i

Ze 6 3_r3 i =

ali.
e-

a
? = ;
o - j
i
6j'

a
:

i,]y

S.;

3 E

A 3

:5 se a; so e
t s . F F 5 E - r y r yFT f a lt3 o $
a !.6 B ?P i 3 6 6 6 = r.
; ; i : : 3 , r * 3 ' ! . * B R : *

.e E F

! ; s r , 3 l r : ! i E E s :
= g Fq?i

l ' x: 'ai i+l S; E


a 3
: 5i +gi i j :
;;;*s:F ::;
;lE

..-

N ' 3 ? F9i l " t Q -3.i 8: E; E a : '


3
3 ' ' -i
;i
- '
G

3.;:J
"r:=e

3 *' = -i AE: - a
:
;
i. z-i
: E="

i :
-

!3-; *
:'_9; _

= 9 :

q: :: 3
i I
3a: Y

;l_?.

5
!

?:9
;

;3-l*
i=z i

"5

e 3 q

!j

? 2 a

> :"

;
!

:
=

3 :
=

g
E
-

I IF

3#

o.

; =3 0i
6 N

E;
E 1

E
!.
= o

sd 9
Y
.8e 5
=
3
;
3
5
9
I
9

5
5
E
i
^
1

*
:
*

;
a
=

0:;Ie

i ; : : . 3 : : E F E ; N N A ; l i l

-4

ii 0i r; z E
sE.;i+
3E : i i
E ; E 3 F F :F r 3

g
?
i
+
F
'
E
1
;

i
:
3
;
:
g
E

;
aE:: ^4"Y
:i:
;8.

-r:

-:.3:

F ;: a- s
3T.
c: + B 3 . t^
g :

=
iq
:3'

33.
s,aP!

[ F r

" : :

Z
S q s
isi e

r^'

7 = ; ; ;:

3.;3

i i s

-9

6-

H;

1 :

Bi

a
e '3 -= .=
o S

e
l!
o F 9

B1
? = F

- s
=

6 r

3 e

F s a s o S 6 0 F T E 5 F r y fF
;e
i e 3 9 ; : 6 8 s o i ; 6 6 3 6 =:$
;;?;3if ?FEfrB+*;

.+

g5

$
+ e6 T
3q-

i ; ; ; r ; ; : ; i E 3 : - e FI 9 i l 3 s

: r
E
ii5
a= i3=" e i i ? ; :
i

.o3
+ A 9 o

i i 5-c%r
!le'.:e
E i
t: ^:"'7
=
?

!
l"r
''
?
B
'
'
=
"
3 ? :: E ' ;
-= -3 e
-;:J
::9
; "r::
; F
i L
3 e
3
- 1 i 1i

i^zaVt ''
:-

=
E.

:
:

3
:

2 .

&

' 6

9 g o 3

i
; &: 3
iF *3 - sj
*
13; _

i9:
;:: S

Et+
a-q

=.-?'
@ r ^ =
a :

6 = ;
3
6

E ;
5 ;

* *

=:-.:

Zg.
=F.f

!r

gl

a 5 : .

=airl

o@@@<==--l>
^ o c - ^ ; : l -

iiFli:+sEi

? x ir F * = * = * = o = : E i
s;'i- tss:i;19i4+
i5 tb

S
o

ip

:z?!:;3

3 " = 4: t ; ; : , g 5 E a :
1":.! - r;

:5lE:91

^ ? : 3

; S

g ^ 9 i ;

Y a

= F

r q l

E3:X i

ra

:e:;a
:: 1g &: *" -s

!?i a
: . ;s
slSl
? o

Efr:.s

#:'s

r9

9"i<;

: a

:-

i-r"_- :
:

- i
-

=
0

F
H

.3 J
i 2
q e -i

i 39

el3

6-lr

E?5:g s

+
E ' " l- :
: - . ? l E

:- 3*Ee; e:a
:
E!

3 . 33 E * 3
5 l = = l
S*qQEu

tFi';;:
a o E ;t e
;o ;Ei - ?E 9 E H
a c.-

Et 3: _?
-e:6
1eq
+ - 4

c ; =; ; E
=
d
e-T'

i?3F;
!

F E o a p

:3-{3;E
E
Et;;
!.=r =i

I 1 *4 :

s > 6 ' , 1 1

<

tl'

3 ?i T 3
-I

'-

* :- +
13
I -I - 1 G
:_-!

:r

* : : = t
-x@

+:i?
c9E:

' -:
E -E 5 * = c

=n
=i i ==F=i i c",i?r; : ;*

rrzi?irlii
ieiiiisi;
1z
:,li+iiii;tl:1F
i :it

; ;+ sz r 5: = ; = = .
3i?re1"
11
3'i5g:
aiE

aiii:iilaei:ri
ii
Z+1l.Ei g;;=
=--l+*!

i t s S;
l ; g il i i i r i l l

j
+

l
i
i
;

l
:
;

;
i
:
:
s it ,; ? ?
.i
r
?r=??
! ri s i -"3-=3

1;
n;
:ji1+e;

oo:9!ou

i -
s . g . s . < : !

L!e* a.u.

a
i;-: ?
i I
o
: : E .

ts* 3 c
6 5

: .

F Z A 6 ; 5 - A l : 3 p s

c c q E ; : i ? E F A : F

: 3 ? l ; El;i3l; i :

s?ri;;eiiet?Ei1
q 1 : ? r - l a r ! = s
:i;l:
Ji EF::.I

g:

i!

= .r

-F't
a
a
T
*
i i i ,i
t
1
a; s Et E
t

a
Z
;r =
: e
I !3;re- -g
:*
; ;jzF- =
E
F;ga =

; = " a x i 3 Fe
:::i::
a" a2

'o =9 1= ;;

;E:
1?
?i';;E
ia3
;

@ :

^ !

3 : : 3 c i ; 3 aFi ? a 5i7.?-ro

I ! : ; r ; re: " - a
3 l a * e 9 F$ 3; :
5

- 6 s _ 2 = . i ^ - d

- - :

.:il?ar;r
i : F i i g + : : ; g

: i 3 ; ; ; sE
E i ?

3 a g t S F =l3i 3i 3

9 a

E
F16
95sgH
+HaFp

rd6

r -3 =

*>

5 o o I

e t - f .

P.f=.

e 3:
t" s = o 2 '
= E r : 6

Fae
sf
i.F - P

' f 6^9

..
r *"i
: o-+
ITr +

= *
.: g,1P

; E3;

-r>

a.a
r" .

-^
6 l

722&

?_<

3 ? :

a -

EgT:
,o

30.

it1

<

=+q
6Fr
e r 3

,l

oc6 d

F6e

F'

rd

iJ il;1

;1

N o-

--

<-o

-'t

t l l i l l l ll l r l l

. F" F.ll? =44,2 3r :r ,xzx. )aE

r i l f i = = E51 _f = X
o : , . 9 i P , o x o <

Fo
-; +

H-:=.oz;'q
$l**Ex
E : , E7 : 8 " !1' I= i =^+ 5ar:.ai fir,i tDc z:aX ; ,ioi
6'alex
*

i".

!4

J=Jve

i!

tl':
)

gi
Ii ig x: ' , fEirE

;^ 77
=

ii o3
r/ r +
t g
a!=
/r:
r' q
;t
,^

-(D
' n a
x-6
'.t ;

>
O a

5
= ^

xJ

7 3 ' " -n l
a Ee i= >
r q-

E i
sl
i

x2

.-:

E oi
t

.3 u- t

E'
.

D
5

f
6

p
:
0

^7 JaY : = 4

; =
oq ^

a'3*" : D l r l i l r l t

o e

"g I
a

r r i E. - 4
:j *- 1.{ <.i
:

6 w

= j

a a \
L) !'

7 r ^
.6 =

5
o

lJ

'

x6
6

--' .D -'aD

o rr

F N P

A O - / 1 a
:l = <.D ==

R
i

3l.tFr

-O *i .E s^ ", Jl " T

-o--

r-l

> lti
a\=

^a
o

n ' - . a

>

+ = Ee ;

-a\

:r
I a j

F H 5

: : t t
' ? i

-r#

- q!. -

q =*il

A =

N_t
hzE'*
x a<1- *
{*c

?'-

o9

| | l l

{
9 l < < o? < <3 :"r .1Q
=P*

: E '
ai J

g >
3 rr
:.=.\
=H.*', S

-r

O-O.O-Q-.O-t
5.x
I <

dqd
{ <

l l l l l

| | |

8
- "?
- =dZ s
? 6l^sll?
iFHi F*te
. D - 5 ^ r : l > t O

r i F x l E ; - Ex

a F l * =: i * * " f
q i : E = ' F 3 ' 5 ' ? . o
?
g=
i i c

",=.,r=.=

72

ia =

i . t

tr_

E
j'

+ 3d

F9

S 2B =. 5

: ' x o

tr

5. =

3 =

"

:4?

NE e D

=
to ' tro
4P 6
;
I
"^:

*E

B #

a
3*
+ ;;

;. l t =i

=
g
r

rD :;

?
2
L,i

=ri
P>

" {a

F3 A- i

6i"

-E

.^=.

ce9991

.?

<q

a,

9 F
v5,-!
oqq

s i'x
.-6;'
Y a

t | t

Tl- *

{ 3 +F

FAfFgBE
F
F ' v F! ! ' * =
o_ '^a_t
p
Q
V
ri

6-o

3Y9 c"
8 ;
l : ^
=*
"
qjfrii
?;
:i 'n

!'

. .-u.
l

<
a

,',
-

,.i
i

a @

" p t ot

? ? 35

r!

l l |
: ' ! o q
3.-^3

+rl

l l l
z<ul
E9 ^ $

{T

*ra'>
=.21
F 5 t s 3

!.*:'
x?q
a - R

'+<<;<F

R"

i+(}

lo

<,!

.-

< + ? E= B S
*a= d^i

y
i
?
r

rEis !'i-e
=
+

x
r F

:r

ia OF >/ " \

'n

= -

-'.r^

-t ( g a
v)"
ln

q:i

n
:

rD

otr

=-*' > E

Fi.

<

E
oa

{
i
o
l

xsEP S?
r.3n xdz
-

6
*, 6 =
:'i;
)
j , A * J

f= . il +l| 1 ^

f.

l
5
qa

= s!',=q *i3
I

E 9 {

,^

: ; - \ t

9 l ( ,

.
.

r >1'

J
l

oq
i

>l

t;l

:l

* r a +

<g
E6"

<r a,/)

8 @ n
f.

o -l '

::

,a)

+
3 r 9' .3 2
=
!

*Ee'

r.:B

<
>
FD

<

-- it q
:i oq rl

q rlP

"> FT Ai

< . <' . ' (Xt t

l-FF7=^j

- ! )

cr

N
-

o "
;= l.o9 9I =i ! 3
s'*
-i

c5

F d : a :
!r
D ' i *. - t

F&

'

F
t.

yf,F
l c =

'o ox

tD x'

a ) c ) o o <

>1t'

-li<

cTB

io lf g i i s*9 E :a
4Fii;'x13
zk

a 4 . 6 . i . 3 _ 1 F .
21=a?:BFq16-3

F
t:i
q09

Xg5

tt

r |

3 F 4 1 1 =g l B 3 ? - r i

= :.u:

=
i F F i: ""rsq
6 s 3 6 i
vt:!

i.i
++;gi=r::i
!+
* ' * ; = ' -6F ; ; t

5qeF+F F5i-
l -

Fr's;;; #:6

x1;ir d
rri=
t3ila 9""' l!'."'-o
"o1
Et * # + f H r
,H:

1jgFgltEii3
+i'*;,rli;:l Xr

- i i ;
- i
- N ^ a - t
r
a -;ar
=97<i
ryYEr!

3:-9

a
? 3 o @3i J 3Q -3o -F r& 39 e
0q -"'.o

:J

e +Z

$ B I S S icE + a = i 3 E s "

r-- '

_ - - _

FFFSFS
;87.77;

t i t t

c)FFt
Ef lrl

6 , a n n n a = r +

i.

{ =- lil rg
h
Sf

=ar

8 6

?
;

3fits
=
;==

ii

jj-

'{ *{ {*{r{ '{ * * *r - e i x

a33

v>?=
Tr>

isT

;o

r ^{ ip

s aa 3r -i p; ai

I
+

r
=

I
r
l
n'n
^
a

qa 9.
- 5

2:: =,

,. :+
3-n
?
l
.' Ll
F =-

a
z: : .
t,

x
b,

:
3^-

oa
ct

:'

irr

0a

:1

6 ' g+

r ! 0 u
= u- t_'
e

p-so

l
=

O:_

tr

e<

at

'

z
3 <

rqirl -i ?3 i f5 i t ; i r *- sa"#=S' ,
i StFr7

?^
rl -*"Fi i lirirl Ej < =
*
l
^

1
L
?
oi

; ": gtE

: yt

n
=

6='= Z l v

.,
i

I
=

j.-':.
>-19

'

_ -

=
i

) 3

{ + ,

'o
q

a\"L,

c1
;
P

a
t

; 1 f e HI

q' . 1
=
1

;r ! 1
r,
= : : .

A
r r

;',o

,!

g - I

'

F }
c

\ ;

l
r . a

a = i g o
=
ii- l7 z
;
3
-

= =

<

4{{{d+133tr3;+o1d

a a

;'<

D e r l o
xtr,c
'o N<
I

7 ; i i . 5 7 : ; 1 7 7 = t z

7-*
!rl

tr

tFP:g

, :

N.' 5 tr
Z l
6 =
L J ^
rl)@

L =

i; ,0e

" ^O

gs

[E

kfk;
E
' t i'
g

$
rE*

o
foa

r+i+

'.;s;

:.e

. )
N !\

;, v: .r a
:.
i'Y=

e5 s
q5 0 - a i 3 n
i* +
tl'
F3

!- i

l l t

aa>t,
;66Y

'i =;
=;e;- z e

llilf

-*o

9 6 7

'

a'.,

.
o
s

>

. D o . 0 . D
3 o .D .0

f!

"aacF

vrF=

c x

3 - s = - s

;!o

? N.<'",

i?;9

lE1s. i

)-'1A Y' :-

\"^ : z* v
' r i
r Q H
=
-i !.
A>t

;5=.{{=.o

*o

e.

F
?

?
o
a

+^

a
;

.! =

*_?

>

t oN s

* P o

X'nAAh)S
jiq:q9
1R"
l.x-rii:r
x
?
=
Y

- 4 q; 4.1

qe Fsa

|nq>>*)'d Z : ta ll i '^. :i'

C
,-

p3az

C =Y,

FSNd

5
R
o
9

F F

C
l

F0 f

3
- v

aa F Z

g q- ,Fi7il g :i '=t == =
+
E'
i- r3 F
F n F E

t-*
t

: : . i i f t h 7 D :

E F e :a ' J e i r f
l33
rrr
:=g:

i'"7rq*

ro!'+1q+
I E < 31 A < = a *

-F Y
. > a( / F
9O^
)

o_

o_

*;jgtr

H5 t +g

*qq

<_

r r l t l t l

?D tD i'j.i

?: E3',;

g
"1 i

o . 9 . D . o
a
o-d

-o 0c o-

oa

i r 3i E : i P

Fo->

a -

a D
o

: i 3 3 5 = * - + + s aF g s 7 7 >

z > : . i ' d

o-

. D
.D

g : Y gF o FE' l [ f

=R-a

Sm
a

3 o 3

N
:

F - ,

"

fi.
=

----.---

I
I

,l 21
5 . '
t
l
}/\

t
l

t
l

t
r

l
l

\J\./\J

,..\19 9

=
t s ;^ ; ;^ FA
= =.1
: 3!
g=
: "
??
. ! ?'

* * *
'! -
.'o=:
: d ci
o
+r

o
r

x
= =.=
@
RP =
,48
l!
;i J5
= a l
n Y

-n

' ,

_ 9

tt o'

- f,.3.

7 . 4A
-

= e

7 r )
I ^a\

: \
iF
g

il

rJi

n-p
z 7 _
3 )
1

rv

7: r<

tr x'x_

:;'

=.:a-

l l

l l

>?

- ':

7r -

l
i, n

a
t

= . n z ? , . 0 = T a ^1 ( ,
3 : , =
- ' 3 : .
5 =' ro
) " = ?

o . J

3+7
?=
s{ ='=-3 '
ri
3 ;- ;:- -

q :! ,

-- -

a )

. =

:o_r x-

l- 3f w
, 4x6 <

t . : 2 . 4

- n ' , ? . = - ;:
=
Y=2"-"*

+
" .-1
=

i;

3
2

!,

nYzo
: '- ! r 9

-*

7D

- . = d< :

r
Y

j :

: 5

t r

,.
>

;
l'

i
=

6 <

rA

:-=
* ;

^
Y
P(,/r

":
l
^ a

t
l
r

: -

I
3

7r

>

: :

l
.!

t
ZA

l
<--

;<
--t-c
= ) : a Y t
7
.!:.!lo!

7=7,O=,
s
> l

'o
U

a \ t = r ) z _

:..a*
c r t i f
= > + < g
t = r ?

-lA *-i
-

o-.]-:-

* 3

= =:

a : i

6 X

N a!"' r
3

r
?

'! A

<
:

1 x

E 3 e :
i

r ; - "9
3

'; !

l l

9-a7

r! cr :- l n: =
. : ^; 2 \ , - i P c l - 6y '. -< ; a

=
q
'1

^ d o

2<

:f

o d

<

{ t f { 5{( } { { l
x-*,5Or

a, \ oio.- ,l i*
-i-
( , t J

o.p

O.

lj a i !J5 > !':


.D (D (D (D.; (D (D .0 (D o.o.a.*cLo!?
d

i+3

r a *- $
gg+
aE
I g
.!5

f
a

I
a

i o

O , ^ O

o'

=(D

_
! A) =tD
lD A1
<.tro (I0 * a e e a

KgflFrf<F;
x

H
6Y'

;<

=s"E<s!99

F o r : u: - - r r
q oq
oa 0g oq oa

<g
=.!l

.'3
FOa

O O O
(D (0 (!

>r(l

ar'

3<<p

q g q g;1q * fl q +
F ."-q'F':'-

l o u O q A

3 s 9 3 F 3 3s ? F

a
a
x '

0a

:1
d