Sei sulla pagina 1di 8

Radicali (giapponese) - Wikipedia

1 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

Radicali (giapponese)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questo lelenco ordinato per numero di tratti dei 214 radicali dei kanji nella lingua giapponese. Ogni
ideogramma ha un radicale (o interamente costituito dal radicale), e questo aiuta nella comprensione del
significato del kanji nella sua integrit, poich ciascun carattere non che un insieme di elementi dei quali
uno considerato "principale", per lappunto, il radicale. Questi non sono sempre divisi solamente per numero
di tratti, ma anche a seconda della loro posizione allinterno dei kanji. Infatti possono trovarsi:
(Hen), a sinistra
(Tsukuri), a destra
(Kanmuri), in alto
(Ashi), in basso
(Tare), allangolo in alto a sinistra
(Ny), allangolo in basso a sinistra
(Kamae), ai quattro angoli, intorno
Indice
1 Tratti
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
2 Altri progetti

Tratti
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

- [ichi]: uno, tratto orizzontale


- [tateb]: tratto verticale
- [ten]: punto

30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

2 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

- , () [haraib, no(kanmuri)]: largo tratto diagonale


- [otsu]: il secondo
- [haneb]: tratto verticale con gancio
Torna su

- [ni]: due
- , [keisankanmuri, nabebuta]: tetto, copertura, coperchio
- , , , [hito, ninben, hitogashira, hitoyane]: persona
- , [ninny, hitoashi]: gambe
- , , [iru, irigashira, iriyane]: entrare
- , [hachi, hachigashira]: otto
- , , [keigamae, makigamae, dgamae]: racchiudere
- [wakanmuri]: corona, copertura
- [nisui]: ghiaccio, acqua
- , , [tsukue, tsukuekiny, kazekanmuri]: tavolo, vento
- , [kanny, ukebako]: contenitore, scatola aperta
; - , [katana, itsud]: spada, coltello, lama
- , [chikara, ikizukuri]: forza, potere
- [tsutsumigamae]: avvolgere
- [hi, saji]: cucchiaio
- [hakogamae]: scatola, cassa
- [kakushigamae]: nascondere
- [j]: dieci
- [bakunoto]: oracolo
- , [fushizukuri, warifu]: marchio, sigillo
- [gandare]: dirupo, scogliera
- [mu]: personale, privato
- [mata]: ancora, di nuovo
Torna su

- , [kuchi, kuchiben]: bocca


- [kunigamae]: confine, bordo
- , [tsuchi, tsuchihen]: terra
- , [samurai, samuraikanmuri]: uomo, allievo, letterato
- [fuyugashira]: inverno
- , , [suiny, chikanmuri, nomatakanmuri]: seguire, andare
lentamente
- , [y, ybe]: sera, notte
- , , [dai, daikanmuri, daigashira]: grande, largo
- , [onna, onnahen]: donna
- , [ko, kohen]: figlio, bambino
- [ukanmuri]: tetto, casa
- , [sun, sunzukuri]: pollice (2,25 cm)
- , , [sh, shkanmuri, chiisai]: piccolo
- [dainomageashi] : zoppo
- , [shikabane, shikabanekanmuri]: copertura, cadavere

30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

3 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

- , [tetsu, kusanome]: germoglio


- , [yama, yamahen]: montagna
; - , [magarikawa, kawa]: fiume, corso dacqua (tortuoso)
- , [k, takumihen]: lavoro, tecnica
; ; - , , [onore, sudeni, mi]: lio
- , , [haba, habahen, kinben]: tessuto, vestito, stoffa
- , [kan, ichij]: asciugare, scudo
- , [y, itogashira]: filo
- [madare]: tetto spiovente
- , [enny, inny]: muovere, allungare
- , , [komanuki, nijashi, ky]: mani piegate
- , , [yoku, shikigamae, igurumi]: giavellotto
- , [yumi, yumihen]: arco
; - [keigashira]: testa di maiale
- , [sanzukuri, kekazari]: pettinatura, lievi raggi
- [gyninben]: andare, strada
Torna su

; - , , [kokoro, risshinben, shitagokoro]: cuore, anima


- , [hako, hakozukuri]: arma, colpire
; - , , [to, tokanmuri, todare]: porta
; - , [te, tehen]: mano
- , [shiny, edany]: ramo
; - , , [bokuzukuri, bokuny]: attivit, colpire
- , [bun, bunny]: lettera, letteratura, frase
- , [tomasu, to]: mestolo
- , [ono, onozukuri]: scure, accetta
- , , [h, hhen, katahen]: direzione, bandiera
; - , , [nashi, muny, sudenozukuri]: no, negazione
- , , [hi, hihen, nichihen]: sole, giorno
- , [hirabi, iwaku]: dire
- , [tsuki, tsukihen]: luna, mese
- , [ki, kihen]: albero, legno
- , [akubi, kenzukuri]: difetto, mancanza
- , [tomeru, tomehen]: fermare, fermarsi
; - , [gatsuhen, kabanehen]: morte, morire
- , [hokozukuri, rumata]: lancia, azione
; - , [nakare, haha]: no, madre
- , [narabihi, kuraberu]: confrontare
- [ke]: capelli
- [uji]: famiglia, generazione
- [kigamae]: aria, vapore
; ; - , , [mizu, sanzui, shitamizu]: acqua, gocce
; - , , [hi, hihen, rekka]: fuoco, fiamme
; - , , [tsume, sny, tsumekanmuri]: unghia
- [chichi]: padre
- [k]: mescolare
- [shhen]: ceppo, legna
- , [kata, katahen]: ceppo, legna
- , [kiba, kibahen]: dente, canino, zanna

30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

4 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

; - , [ushi, ushihen]: mucca, bue


; - , [inu, kemonohen]: cane, animale
Torna su

- [gen]: oscurit, buio


; - , , [tama, tamahen, hen]: gioiello
- [uri]: melone, cocomero
- [kawara]: tessera, piastrella
- , [amai, kan]: dolce
- , , [ikiru, umareru, sei]: nascere, vita
- , [morairu, y]: usare
- , [ta, tahen]: risaia
- [hiki]: rotolo di stoff
- [yamaidare]: malattia, nausea
- [hatsugashira]: gambe divaricate
- , [shiro, hakuhen]: bianco
- , [kegawa, hinokawa]: pelle, nascosto
- [sara]: piatto
; - , [me, mehen]: occhio
- , [hoko, hokohen]: alabarda
- , [ya, yahen]: freccia
- , [ishi, ishihen]: pietra
; - , [shimesu, shimesuhen]: altare, religione
- [jnoashi]: orma di piede
- , [nogi, nogihen]: grano
- , [ana, anakanmuri]: buco
- , [tatsu, tatsuhen]: stare in piedi
Torna su

- , [take, takekanmuri]: bamb


- , [kome, komehen]: riso
- , [ito, itohen]: filo
- , [hotoki, hotokihen]: vaso di terracotta
- , [amime, amigashira]: rete
- , [hitsuji, hitsujihen]: pecora
; - [hane]: ala, piuma
; - [oikanmuri]: vecchio, anziano
- [shikshite]: anche, pure
- , [raisuki, sukihen]: aratro
- , [mimi, mimihen]: orecchio
- , [itsu, fudezukuri]: pennello da scrittur
; - , [niku, nikuzuki]: carne
- , [shin, omi]: servitore
- [mizukara]: lio
- , [itaru, itaruhen]: arrivare, raggiungere
- [usu]: mortaio
30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

5 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

- , [shita, shitahen]: lingua


- [maiashi]: contrario, sbagliare
- , [fune, funehen]: barca, nave
- , , , [kon, konzukuri, nezukuri, ushitora]: confine, limite
- [iro]: colore
; - , [kusa, kusakanmuri]: erba, pianta
- , [torakanmuri, toragashira]: tigre
- , [mushi, mushihen]: insetto, verme, cavalletta
- [chi]: sangue
- , [yukigamae, kygamae]: andare
; - , [koromo, koromohen]: abbigliamento
; - , [ooikanmuri, nishi]: chiusura, ovest
Torna su

- [miru]: vedere
- , [tsuno, tsunohen]: angolo
; - , , [kotoba, gen, gonben]: dire, parola, parlare
- , [tani, tanihen]: valle
- , [mame, mamehen]: fagiolo
- , , [inoko, inokohen, buta]: maiale
- [mujinahen]: tasso, rettile
- , , [kai, kaihen, kogai]: ricchezza, conchiglia
- [aka]: rosso
- , [hashiru, sny]: correre
; - , [ashi, ashihen]: gamba, piede
- , [mi, mihen]: corpo
- , [kuruma, kurumahen]: macchina, veicolo, automobile
- , [shin, karai]: amaro
- [shinnotatsu]: mattina
; - , [shinny, shinny]: avanzare
; - , [mura, oozato]: comunit
- , , [torihen, hiyominotori, sakenotori]: sak, alcolico, uccello
- , [nogome, nogomehen]: dividere
- , [sato, satohen]: villaggio
Torna su

; - , [kane, kanehen]: oro, metallo


- [nagai]: lungo
- , , [mon, mongamae, kadogamae]: cancello, porta
; - , [oka, kozatohen]: collina
- [reizukuri]: catturare
- [furutori]: uccellino
- , [ame, amekanmuri]: pioggia
; - [ao]: blu, verde, pallido
- [arazu]: sbagliato, opposto

30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

6 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

Torna su

- [men]: faccia, superficie


- , [kawahen, tsukurigawa]: cuoio, pelle
- [nameshigawa]: cuoio, pelle
- [nira]: porro
- , [oto, otohen]: suono, rumore
- [oogai]: testa, pagina
- [kaze]: vento
- [tobu]: volare
; - , [shoku, shokuhen]: mangiare, cibo
- [kubi]: testa
- [kaori]: profumo, odore
Torna su

- , [uma, umahen]: cavallo


- , [hone, honehen]: osso
- [takai]: alto, costoso
- , [kamikanmuri, kamigashira]: capelli lunghi
- , [dgamae, tatakaigamae]: combattimento
- , [ch, nioizake]: erba (aromatica)
- [kanae]: treppiede
- , [oni, kiny]: demone
Torna su

- , [sakana, uohen]: pesce


- , [tori, torihen]: uccello
- [shio]: sale
- [shika]: cervo
; - , [mugi, bakuny]: grano, frumento
- , [asa, asakanmuri]: canapa
Torna su

; - [ki]: giallo
- [kibi]: miglio
; - [kuro]: nero
- , [nuitori, futsuhen]: ricamo

30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

7 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

Torna su

- , , [benashi, kaeru, ben]: rana


- [kanae]: treppiede
- [tsuzumi]: tamburo
- , [nezumi, nezumihen]: topo
Torna su

- , [hana, hanahen]: naso


; - [sei]: simile
Torna su

; - , [ha, hahen]: dente


Torna su

; - [ry]: drago
; - [kame]: tartaruga
Torna su

- , [yaku, fue]: flauto


Torna su

Altri progetti
Commons (//commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene file
multimediali su Radicali (giapponese) (//commons.wikimedia.org
/wiki/Category:Chinese_radicals?uselang=it)
Categoria: Scrittura giapponese

30/10/2012 13:47

Radicali (giapponese) - Wikipedia

8 di 8

http://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_(giapponese)#.E4.BA.8C.E7.94.BB

Questa pagina stata modificata per l'ultima volta il 9 ago 2012 alle 09:50.
Il testo disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo;
possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli. Wikipedia un marchio
registrato della Wikimedia Foundation, Inc.

30/10/2012 13:47