Sei sulla pagina 1di 13

Year

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: SHAMOLY
Rate
Price per Katha
4,500,000
0.244444
5,600,000
0.196429
6,700,000
0.164179
7,800,000
0.141026
8,900,000
0.123596
10,000,000
0.11
11,100,000
0.099099
12,200,000
0.090164
13,300,000
0.082707
14,400,000
0.076389
15,500,000

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: AMIN BAZAR


Rate
Price per Katha
200,000
1
400,000
0.5
600,000
0.333333
800,000
0.25
1,000,000
0.2
1,200,000
0.166667
1,400,000
0.142857
1,600,000
0.125
1,800,000
0.111111
2,000,000
0.1
2,200,000

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location Wise Price In 2012:

Location: GABTOLI
Price per Katha

Location: HEMAYETPUR
Rate
Price per Katha
200,000
1
400,000
0.5
600,000
0.333333
800,000
0.25
1,000,000
0.2
1,200,000
0.166667
1,400,000
0.142857
1,600,000
0.125
1,800,000
0.111111
2,000,000
0.1
2,200,000

Location
SHAMOLY
GABTOLI
MIRPUR
KOLLANPUR (Pike Para)
BASHILA
SAVAR
AMIN BAZAR
HEMAYETPUR
MOHAMMADPUR
RAYER BAZAR

Price per Katha


10,000,000
9,000,000
3,500,000
2,500,000
2,500,000
1,200,000
1,200,000
11,200,000
9,000,000

RAYER BAZAR
MOHAMMADPUR
HEMAYETPUR

1,200,000

AMIN BAZAR

1,200,000

SAVAR

2,500,000

BASHILA

2,500,000

KOLLANPUR (Pike Para)

3,500,000

MIRPUR
GABTOLI
SHAMOLY

Location wise Land Price In 2012

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: MIRPUR
Rate
Price per Katha
4,500,000
0.2
5,400,000
0.166667
6,300,000
0.142857
7,200,000
0.125
8,100,000
0.111111
9,000,000
0.1
9,900,000
0.090909
10,800,000
0.083333
11,700,000
0.076923
12,600,000
0.071429
13,500,000

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: MOHAMMADPUR
Rate
Price per Katha
7,500,000
0.098667
8,240,000
0.089806
8,980,000
0.082405
9,720,000
0.076132
10,460,000
0.070746
11,200,000
0.066071
11,940,000
0.061977
12,680,000
0.05836
13,420,000
0.055142
14,160,000
0.05226
14,900,000

Location: KOLLANPUR (Pike Para)


Year
Rate
Price per Katha
2007
1,900,000
2008
0.168421
2,220,000
2009
0.144144
2,540,000
2010
0.125984
2,860,000
2011
0.111888
3,180,000
2012
0.100629
3,500,000
2013
0.091429
3,820,000
2014
0.08377
4,140,000
2015
0.077295
4,460,000
2016
0.071749
4,780,000
2017
0.066946
5,100,000

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: RAYER BAZAR


Price per Katha
6,000,000
0.1
6,600,000
0.090909
7,200,000
0.083333
7,800,000
0.076923
8,400,000
0.071429
9,000,000
0.066667
9,600,000
0.0625
10,200,000
0.058824
10,800,000
0.055556
11,400,000
0.052632
12,000,000

9,000,000
11,200,000

3,500,000

n wise Land Price In 2012

9,000,000

10,000,000

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: BASHILA
Rate
Price per Katha
1,295,000
0.1861
1,536,000
0.156901
1,777,000
0.135622
2,018,000
0.119425
2,259,000
0.106684
2,500,000
0.0964
2,741,000
0.087924
2,982,000
0.080818
3,223,000
0.074775
3,464,000
0.069573
3,705,000

Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Location: SAVAR
Rate
Price per Katha
1,500,000
0.133333
1,700,000
0.117647
1,900,000
0.105263
2,100,000
0.095238
2,300,000
0.086957
2,500,000
0.08
2,700,000
0.074074
2,900,000
0.068966
3,100,000
0.064516
3,300,000
0.060606
3,500,000

1Crore
89 Lakhs

10,000,000
78 Lakhs
8,000,000

67 Lakhs
56 Lakhs

6,000,000

45 Lakhs

4,000,000
2,000,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in SHAMOLY Last 5 years (in BDT)

90 Lakhs

10,000,000
72 Lakhs

8,000,000
6,000,000

81 Lakhs

63 Lakhs
45 Lakhs

54 Lakhs

4,000,000
2,000,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in MIRPUR Last 5 years (in BDT)

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

2,100,000

2,300,000

2,500,000

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in SAVAR Last 5 years (in BDT)

1,200,000
1,200,000

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

600,000

600,000
400,000

400,000
200,000

200,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in HEMAYETPUR Last 5 years (in BDT)

10,000,000
8,000,000

6,000,000

6,600,000

7,200,000

7,800,000

8,400,000

9,000,000

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in RAYER BAZAR Last 5 years (in BDT)

16,000,000

1 Crore
1Crore
22 Lakhs
11 Lakhs

14,000,000
12,000,000

1 Crore
1 Crore
44 Lakhs
33 Lakhs

1 Crore
55 Lakhs

1 Crore

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in SHAMOLY Next 5 years (in BDT)

14,000,000
12,000,000
10,000,000

9,000,000

9,900,000

13,500,000
12,600,000
11,700,000
10,800,000

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in MIRPUR Next 5 years (in BDT)

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

2,500,000

2,700,000

2,900,000

3,100,000

3,300,000

3,500,000

500,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in SAVAR Next 5 years (in BDT)

2,200,000

2,500,000
2,000,000
1,800,000

2,000,000

1,600,000
1,400,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000
500,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in HEMAYETPUR Next 5 years (in BDT)

12,000,000
10,000,000

9,000,000

9,600,000

10,200,000

12,000,000
11,400,000
10,800,000

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in RAYER BAZAR Next 5 years (in BDT)

3,500,000
3,180,000

3,500,000

2,860,000

3,000,000

2,540,000
2,220,000

2,500,000

1,900,000

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in KOLLANPUR (Pike Para) Last 5 years (in BDT)

2,500,000
2,259,000

2,500,000

2,018,000
1,777,000

2,000,000
1,500,000

1,536,000
1,295,000

1,000,000
500,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in BASHILA Last 5 years (in BDT)

1,200,000
1,200,000

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

600,000

600,000
400,000
200,000

400,000
200,000

200,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in AMIN BAZAR Last 5 years (in BDT)

12,000,000
10,000,000
7,500,000

8,240,000

8,980,000

9,720,000

11,200,000
10,460,000

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Growth of Land Price in MOHAMMADPUR Last 5 years (in BDT)

6,000,000
5,000,000
4,000,000

3,500,000

3,820,000

4,140,000

4,460,000

4,780,000

5,100,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in KOLLANPUR (Pike Para) Next 5 years (in BDT)

4,000,000
3,500,000
3,000,000

2,500,000

2,741,000

2,982,000

3,223,000

3,464,000

3,705,000

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in BASHILA Next 5 years (in BDT)

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2,200,000

500,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in AMIN BAZAR Next 5 years (in BDT)

16,000,000
14,000,000
12,000,000

14,900,000
14,160,000
13,420,000
12,680,000
11,940,000
11,200,000

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Growth of Land Price in MOHAMMADPUR Next 5 years (in BDT)

Interessi correlati